Valtický zpravodaj
5. listopadu 2012
Valtice mají Piaggio
Technické služby města mají nový
užitkový vůz
Automobil je opatřen dieselovým motorem o
zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním
prostoru bez problémů přepraví náklad do
1,5 tuny.
jiného, než že nám byla v minulých dnech
schválena dotace ve výši 1.534.140,- Kč na
pořízení zametacího stroje. V současné době
se připravujeme na administraci výběrového
řízení na dodávku zametacího stroje a na
administrativu spojenou s monitoringem
projektu po čerpání dotace. Pokud vše půjde
bez problémů, mohou se valtičtí občané od
dubna příštího roku těšit na čistější a upravenější město.
Ing. Dalibor Neděla,
Město Valtice – technické služby
Z obsahu ...
Výstavba na Polní
V minulých dnech na dvůr technických
služeb města dorazila očekávaná posila
vozového parku – malý užitkový vůz PIAGGIO
Porter Maxxi. Jedná se o nový užitkový vůz
(sklápěč) italského výrobce. Vůz je doplněný
o nadstandardní výbavu v podobě válcového
silničního zametače, který budou technické
služby především využívat při odklízení sněhu
z chodníků.
Aby byl účinek opatření proti sněhu komplexní, je vozidlo doplněno také sypačem,
dále hydraulickými obvody a světelnou
rampou pro práci za snížené viditelnosti.
Protože město v průběhu letošního roku
nedisponovalo volnými penězi k nákupu tzv.
za hotové, schválili zastupitelé operativní
leasing automobilu po dobu 36 měsíců od
leasingové společnosti. Po uplynutí tří
let pak město může vozidlo odkoupit za
zůstatkovou cenu. Jinými slovy majitelem
vozu je v současné době leasingová společnost, nikoliv Město Valtice. V ceně vozidla
1.024.800,- Kč včetně DPH je zahrnuta i
veškerá nadstandardní výbava, měsíční
splátka nájmu přijde městskou kasu včetně
DPH na 25.380,90,- Kč.
Současný vozový park užitkových vozidel
města je reprezentován více než dvacet
let starými vozidly typu Multicar. Je proto
nanejvýš nutné, aby město systematicky,
ale přitom uvážlivě investovalo do jeho
postupné obnovy.
V souvislosti s investicemi do vozového
parku technických služeb snad již můžeme prozradit i další dobrou zprávu. Město
Valtice bylo úspěšné s žádostí o dotaci na
Státním fondu životního prostředí, konkrétně
z „Operačního programu životní prostředí
2, opatření 2.1.3. – snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů“. Toto
poměrně krkolomné sdělení nám neříká nic
... Sun Real vybudoval sítě a komunikace a
bude prodávat pozemky k výstavbě rodinných
domů
str. 2
Ohlédnutí za Valtickým
vinobraním
... jak to kdo viděl
str. 3
A znovu Městský
sklep
... snad už naposledy
str. 4
Kalendář akcí
... přehled kulturních, sportovních i jiných
akcí a pozvánek
str. 7
Školní kurýr
... bohatý přehled zpráv ze ZŠ i MŠ
str. 9
České vánoce
... předvánoční nálada v galerii Reistna
str. 12
SEVA-FLO RA s.r.o.
Nám. Svobody 12,
Valtice, 519 352 615
VINNÉ SKLEPYa.s.
VALTICE, tel.: 519 361 311
Výstavba na Polní
Koše na psí exkrementy
Při svých procházkách Valticemi jste si možná všimli čilého stavebního ruchu, který se odehrával v posledních několika měsících
na ulici Polní.
Tato ulice, která se dříve ztrácela v polích, je nyní rozšířená, s novým
asfaltovým povrchem a vede do lokality, ve které je naplánována
výstavba 37 rodinných domků.
I když se město přímo na této investici nepodílí, chtěl bych vás blíže
informovat o tomto projektu.
Investorem je společnost Sun Real, společnost s ruským kapitálem,
která se rozhodla své finance investovat v České republice. Manažeři
této společnosti si mimo Valtic vytipovali další tři mimořádně cenné
lokality – Planá u Lipna, Loket v západních Čechách a Hluboká, ve
kterých realizují podobné projekty jako v našem městě.
Společnost Sun Real odkoupila od privátních osob pozemky o ploše
asi 5 hektarů, které jsou územním plánem určeny jako zóna bydlení
a vybudovala inženýrské sítě a komunikace pro 37 rodinných domků.
Původním záměrem byla výstavba i těchto domů a jejich následný
prodej přes realitní kancelář. Od tohoto záměru však investor upustil
a bude prodávat pouze zasíťované pozemky pro individuální výstavbu.
Kupující si postaví domek podle svých představ a finančních možností.
Pozemky k prodeji nabízí tuzemská realitní kancelář za cenu 1400,Kč za metr čtvereční.
Spolupráce města s firmou Sun Real je na vysoké úrovni. Již na
počátku se firma zavázala, že na své náklady opraví ulici Polní a podél její velké části vybuduje chodník. Tento svůj závazek splnila. Po
kolaudaci sítí převede na město Valtice vodovodní řad a kanalizaci.
Město poté tento majetek vloží do firmy VaK Břeclav a zvýší tak svůj
akcionářský podíl na této společnosti. Firma Sun Real rovněž nad
rámec svých povinností posílila automatickou tlakovou stanici, aby
mohl být rozšířen vodovodní řad podél ulice Dlážděná.
Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Sun Real, dále generálnímu dodavateli firmě ADDO plus z Valtic, technickému dozoru
investora Ing. Josefu Vlkovi a všem, kteří se na této stavbě podíleli za
výbornou spolupráci při realizaci této investice.
Řada valtických občanů oprávněně kritizuje nezodpovědné chování
některých majitelů psů, kteří po svých psích přátelích neuklízejí z chodníku
nebo veřejné zeleně psí exkrementy. Ať chceme nebo nechceme, současný trend je takový, že část odpovědnosti za likvidaci psích exkrementů
musí nést majitel psa a okolí by to po majiteli mělo důrazně vyžadovat.
Má-li však majitel psa dostát své odpovědnosti, měly by mu být vytvořeny
základní podmínky k tomu, aby se mohl chovat zodpovědně.
Město Valtice proto v posledních dnech instaluje na různých místech
města speciální plastové koše, do kterých je možno psí exkrementy
odkládat. V současné době je jich instalováno dvacet, během čtrnácti
dnů přibude ještě deset dalších. Pro umístění celkem třiceti košů byla
vybrána taková místa, která jsou podél oblíbených tras pro venčení
psů. Pokud praxe ukáže, že je ve městě třeba na některých místech
koše doplnit, budeme rádi, pokud nám majitelé psů dají své tipy na
jejich nejvhodnější doplnění. Na druhou stranu nelze očekávat, že
takových košů bude plné město a majitel psa zkrátka bude muset
vyvinout jistou aktivitu a k nejbližšímu koši bude muset dojít.
Město Valtice upozorňuje občany, že v měsících prosinec 2012,
leden a únor 2013 bude v souladu s usnesením Rady města Valtice
realizován svoz zeleného odpadu jen jedenkrát v měsíci, a to vždy
první pondělí.
Zároveň žádáme občany, aby rostlinné zbytky (listy, trávu, plevele,
části okrasných letniček nebo trvalek) vždy umisťovali před své nemovitosti v plastových pytlích, nikoliv volně.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době v kontejnerech na
zelený odpad umístěných před areálem sběrného dvora vyskytl i jiný
odpad (stavební materiály a podobně), bude místo monitorováno
pomocí tzv. foto-pastí.
Koše jsou po Valticích rozmístěny vcelku rovnoměrně, hlavní osou
pro jejich instalaci jsou ulice Břeclavská, Mikulovská, Petra Bezruče
a okolí bytových domů. Je na místě také zdůraznit, že pokud majitel
psa využije k odložení psího nadělení i klasický odpadkový koš, tak se
nedopouští žádného protizákonného jednání. Například na náměstí
je odpadkových košů dostatek a speciální plastové koše tam po konzultaci s orgánem památkové péče umístěny být nesmějí.
Majitelům psů připomínáme, že město Valtice nakoupilo již v letošním
roce sáčky na psí exkrementy a i pro rok 2013 je jich dostatek. Pro každého psa, za kterého je uhrazen poplatek, má majitel nárok na 400 sáčků a
bude si je moci vyzvednout při placení poplatků na pokladně městského
úřadu podobně, jak je tomu zvykem u pytlů na separovaný odpad.
Na závěr je vhodné připomenout také roli městské policie, která
bude moci po majitelích psů vyžadovat dodržování městské vyhlášky.
A ta hovoří jasně – pes svoji potřebu na veřejném prostranství sice
vykonat může, ale majitel psa má povinnost výtvor svého psího kamaráda neprodleně odstranit. A pokud tak neudělá a bude městským
strážníkem přistižen, musí očekávat patřičnou sankci. Rovněž soused
teď bude moci slušně, leč důrazně napomenout souseda, aby si po
svém psím příteli uklidil.
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Ing. Dalibor Neděla, Město Valtice – Technické služby
Pavel Trojan, starosta
Zelený odpad
2
Městská policie
Měsíc říjen začal ve Valticích velkou akcí, a tou bylo tradiční vinobraní. Městská policie zajišťovala jeho klidný průběh a řešila s tím
spojené problémy s dopravou.
Další dva víkendy strážníci dohlíželi na průběh voleb.
V průběhu měsíce bylo uloženo několik blokových pokut a to především řidičům autobusů, kteří nerespektovali zákaz vjezdu na náměstí.
Vjezd autobusů na náměstí je povolen jen na základě výjimky udělené
Městským úřadem.
Dále byla poskytována součinnost PČR při zajišťování místa nálezu
nevybuchlé munice a to ve dvou případech.
Občany byla nahlášena černá skládka v areálu bývalé roty PS Boří
dvůr. Oznámení bylo předáno MěP Břeclav, jelikož místo se nachází
v jejich katastru.
Nalezené osobní doklady, byly předány majiteli.
Strážníci v průběhu měsíce řešili několik případů volně pobíhajících
zvířat. Jednalo se o skupinu koní a dvakrát o hovězí dobytek. Tato
zvířata byla předána majiteli a věc byla zdokumentována a bude
dále řešena.
S koncem vegetačního období se na různých místech objevuje větší
množství zahradního odpadu a vypresovaných hroznů. Aby se zamezilo vzniku černých skládek, zaměřili se strážníci na tento problém.
Stále platí svozový plán biologického materiálu (1. a 3. pondělí
v měsíci) a dále před sběrným dvorem jsou k dispozici kontejnery.
Miroslav Šesták, strážník MěP
Kontakty na MěP: tel.: 519 301 414; mob.: 733 725 725
e-mail: [email protected]
tomto místě vyzvedl a ocenil přispění řady valtických občanů, bez
kterých by se tato náročná akce nemohla uskutečnit. Velké poděkování a ocenění patří především Petře Machálkové, Veronice Jíchové,
Marušce Minaříkové a Lence Polákové.
Díky jejich nasazení v oblasti kulturního programu jsme se těšili
kvalitnímu spojení folklóru s moderním duchem. Také lidé pracující
na chodu městského úřadu přiložili ruku k dílu a tak poděkování
paní Uherkové, Brůčkové a Štěpánkové je na místě. V neposlední
řadě poděkování paní Hanákové, ale také Daliboru Nedělovi a jeho
chlapům z technických služeb. Sbor dobrovolných hasičů Valtice i letos
zabezpečoval náměstí, ale i doprovodný program, za což děkujeme.
Děkujeme také partnerům a sponzorům vinobraní. Příští rok na viděnou na náměstí na Valtickém vinobraní.
Lukáš Najbrt, vedoucí organizačního týmu Valtického vinobraní
Obvodní oddělení P ČR Břeclav
Policejní stanice Lednice
A ještě k vinobraní
Do redakce nám byly zaslány tyto připomínky k vinobraní
Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod
Policejní stanici Lednice a má je na starost:
prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský
Tel: 974 632 661; 974 632 662; 519 340 126; Fax: 519 340 121;
e-mail: [email protected]
Ohlednutí
za Valtickým vinobraním
I letos, řadu měsíců před jeho konáním, se město Valtice pustilo
do náročné přípravy a organizace Valtického vinobraní. Ve spolupráci
se střední vinařskou školou se nám podařilo vytvořit jedinečnou náladu slavnosti vína, burčáku a folklóru. Velké množství krojovaných
na náměstí okouzlilo nejednoho návštěvníka a těch se na letošním
ročníku sešlo opravdu velké množství. Vzhledem k dokonalému
počasí, bezchybné organizaci a vyladěnému programu je možno říci,
že se povedlo navodit nenapodobitelnost místa a atmosféry Valtic,
hlavního města vína.
Vše se odehrávalo v přátelském duchu oslav vinařského umu s
podporou valtických a přespolních folklorních spolků. Rád bych na
Posílám Vám do zpravodaje jednu výstižnou připomínku návštěvníků valtického vinobraní, která mi zcela mluví z duše. Myslím, že
by stálo za to ji zveřejnit. Pisatelé tuto připomínku zaslali na adresu
[email protected], (Mgr. Přemysl Spěvák, knihovník městské
knihovny – pozn. redakce) a já nevím, zda byl tento člověk skutečně
za průběh vinobraní odpovědný. Tito lidé jsou častými hosty na
Penzionu Irena a tak jí svoji připomínku dali také na vědomí, čímž
se dostala až ke mně.
Cituji:
Vážený pane magistře,
na programu Valtického vinobraní jste uveden jako odpovědná
osoba, proto se obracím na Vás. Po dobré zkušenosti při pobytu ve
Vašem městě při příležitosti hodů, rozhodl jsem se navštívit známá
místa znovu, tentokrát při konání velkého svátku vína - Valtického
vinobraní. Musím konstatovat, že téměř vše splnilo má očekávání.
Kvalitní program, výborné zázemí s vínem i občerstvením.
Jen k jednomu okamžiku mám připomínku. Před 14. hodinou vystupovaly dětské soubory a musím říct, že vystoupení bylo nádherné,
to nasazení muzikantů, zpěváčků i tanečníků bylo ohromující a my
dospělí můžeme jen závidět, co naše děti dokážou. Bohužel v tomto
okamžiku došlo k hrubému narušení jejich vystoupení a to příchodem
průvodu. To samo o sobě by žádný problém neznamenalo, stačilo na
5 minut program přerušit a nechat děti program dokončit.
Bohužel, naši političtí představitelé, kteří se oficiálně vinobraní
zúčastnili se svými zbytečnými projevy, nenalezli ani tu trochu úcty k
práci jiných a způsobili to, že děti byly nuceny z pódia odejít a jejich
snaha byla tak zmařena. Pokud jste odcházející děti viděl, jistě jste si
všiml, že jim to rozhodně lhostejné nebylo, stejně jako přihlížejícímu
publiku, pro které bylo rozhodně zajímavější vystoupení dětí, než našich, z nadpozemských výšin sestoupivších, politiků. Myslím, že pan
hejtman ani pan senátor nebyli v takové časové tísni, aby nemohli
dovolit dokončení zahájeného vystoupení.
Naštěstí celé vinobraní narušila podle mého názoru jen tato jedna
epizoda, jinak jsem byl po všech stránkách spokojen. Prosím, pokuste
se pro příště takových nešťastných okamžiků vyvarovat.
Přeji Vám hodně úspěchů při dalších akcích
ing. Jiří Moravec, Šumperk
3
Já k tomu mám ještě svoji vlastní připomínku, která by stála za to,
aby k tomu byla připojena.
Vzhledem k tomu, že jsem uvedené vystoupení také sledovala, byla
jsem v šoku. Zmiňované vystoupení dětí z Valtičánku a Borověnky bylo
teprve v začátku a mělo trvat do dvou hodin. Organizátoři absolutně
nezvládli časový harmonogram a slavnostní průvod se tak na náměstí
objevil již dvacet minut před plánovaným časem. Předseda kulturní
komise pan Lukáš Najbrt, který dle mého názoru byl odpovědnou osobou, reagoval velmi neprofesionálně, až hrubě. Z pódia začal křičet na
hrající muzikanty, resp. primášku Veroniku Jíchovou a se slovy „Veru,
vole, konec, je tu průvod“ ukončil jejich vystoupení. Bez jediného slůvka
omluvy vystupující vyhnal z pódia. Zklamání a rozčarování, které v tom
okamžiku celá Borověnka a Valtičánek prožívaly, lze jen těžko popsat.
Když vezmu v úvahu, s jakou pílí si děti svůj nový program připravovaly při svém týdenním prázdninovém soustředění, kolik práce dalo
nacvičení tohoto programu nejen dětem, ale i vedoucím souborů, které
mimochodem tomuto týdennímu soustředění obětovaly týden své vlastní dovolené, když k tomu přidám starosti rodičů o to, aby dětem kroje
připravili a nastrojili je a natěšené babičky, dědové a ostatní příbuzní,
kteří se přišli na děti s radostí podívat, pak musím konstatovat, že gesto
předsedy komise bylo nejen urážející, ale i ponižující. Myslíte, že budou
chtít dál s nadšením vystupovat na takových akcích ve Valticích? Asi
těžko. Přitom stačilo málo.
Přerušit na chvíli jejich vystoupení, přivítat průvod a potom mohly děti
pokračovat. Bohužel se tak nestalo a tak tato reakce zanechala velkou
skvrnu na programu Valtického vinobraní.
-AR-
Valtice - víkendové město opilců
I tak se dají nazvat Valtice všechny víkendy od května do října. Plno lidí,
přeplněná parkoviště, zvracející a kálící opilci po nocích před našimi domy.
Kdo z toho má prospěch? Jen vinaři na čele s p. ....., pensiony, ... Obyčejný občan určitě ne.
Co dělá městská policie? Kdo má poslouchat ten noční řev v ulicích?
Kde máme parkovat?
Si ty akce dělejte někde za městem nebo ve vinařstvích. Radnice
jednoznačně selhává.
Je možné, že je to jen můj názor. V tom případě platí to, co je napsáno
v nadpisu.
anonym, zaslán poštou do redakce
Pozn. redakce:
Z důvodu, že se jedná o anonym, bylo v příspěvku vypuštěno jméno osoby a
nahrazeno ..... Běžně anonymy nezveřejňujeme, tento uvádíme z toho důvodu,
že je to již několikátá opakovaná stížnost na toto téma.
A znovu "Městský sklep"
...aneb kam až jsme se to, díky dotazu "Je městský sklep
opravdu městský?", dostali ...
Odpověď Ing. Žďárskému na článek
z minulého čísla VZ
Vážení občané, chci poděkovat Vám všem, kteří jste v poslední době
vyjádřili ve věci článků o sklepích podporu nejen mé osobě, a ať již to
bylo osobně, telefonem nebo e-mailem, ještě jednou děkuji, opravdu
mně to osobně moc pomohlo a potěšilo. Mnozí z Vás jste vyslovili myšlenku, že kampaň proti zařízení, které důsledně reprezentuje Valtice
a jeho místní výrobky, vlastně Valtice poškozuje a dělá mu ostudu. S
čímž se nedá než souhlasit.
Na rozdíl od Ing. Žďárského si myslím, že lepší je říkat pravdu, nemluvě o psaní. Když se zamyslím, co vedlo pisatele k napsání takového
článku a otevření své podnikatelské duše, hlavně když prohlásil hned v
úvodu, že "nejsem zvyklý vyjadřovat se mediálně k věcem, týkajícím se
našeho podnikání", nedocházím k žádnému jinému závěru než tomu,
že chce na veřejnosti poškodit mou osobu za každou cenu. Dnes na
rozdíl od něho vím, že ta zášť a závist ho může přivést až k vlastnímu
podnikatelskému sebezničení.
Opět se setkáváme se snůškou polopravd a mnohdy vyslovených
nepravd (rozuměj lží). Citace, kterou Ing. Žďárský použil a která byla
účelově vytržena z mnou písemně předložených argumentů valtickým zastupitelům v r. 2008, měla pravděpodobně ukázat občanům
Valtic že:
1. Sedláček zpronevěřil velké, až stotisícové částky při akcích Cechu
valtických vinařů;
2. Tehdejší projekt Městského sklepu byl zrušený proto, protože si
někteří občané a vinaři začali uvědomovat, že projekt je soukromý a
začali proti němu projevovat výhrady?
Je jenom škoda, že ta citace není celá, je pouze účelově vytržená
její jedna část. To zpronevěření finančních prostředků města mou
osobou (byl jsem tehdy obviněn některým z vládnoucích zastupitelů
ze zpronevěry statisíců z rozpočtu města na akce Cechu valtických
vinařů), se týkalo nakonec pouze částky za zapůjčení kadibudky TOI
TOI na akci Cechu valtických vinařů, kterou nabídla tehdejší rada města, na žádost Cechu, aby město zajistilo WC při akci na náměstí. No
a samozřejmě nebyla zpronevěřená, ale s prominutím prosr…. Takže
klasická zpráva rádia z Jerevanu. Co se týká tehdejšího Městského
sklepa, vadili výrobcům vína více majitelé sklepů, než má osoba, což
asi ve Valticích neprozradím nic nového.
Článek ing. Žďárského se duchem vysílání rádia Jerevan odvíjí i
dále a kdo mne zná, ví, jaký jsem, čeho jsem v životě dosáhl a čeho
třeba schopný určitě nejsem. Dalo by se konstatovat, že na takové
argumenty nemá ani smysl reagovat a kdybych nebyl ve funkci místostarosty, tak se asi všemu pousměji a myslím si své. Pokud ale
po mém odchodu z Valtického Podzemí Ing. Žďárský vede cílenou
kampaň na mne a mou rodinu a zapojuje do toho řadu valtických
občanů - svých nohsledů, kteří neví nic o jeho praktikách, a když nepomůže ani článek nastrčené osůbky Mgr. Poláška, musí se sepsat
článek s trochou silnějšího tabáku. Já jsem za něho Ing. Žďárskému
ale velmi rád, protože můžu sdělit valtické veřejnosti svůj pohled na
věc a i fakta, která bych sám od sebe nikdy nezveřejnil, každý soudný
člověk ať si názor udělá sám.
Úplně první dezinformace v květnu letošního roku byly v tom smyslu,
že Sedláček musel z Podzemí odejít, protože ho rozkrádal ve velkém.
Osoby ve Valticích, kterým to Ing. Žďárský cíleně sdělil (dezinformace
se mu povedla a ve Valticích se již jenom čekalo, kdy si pro mne přijdou
četníci) bohužel odmítly svědčit u soudu, že jim to sdělil on osobně, ač
mezi čtyřma očima to potvrdily. Jedna z mála pravdivých věcí, kterou
v minulém článku Ing. Žďárský napsal, byla, že jsme v loňském roce
změnili formu spolupráce a já jsem se stal majitelem a jednatelem
společnosti Valtické Podzemí s.r.o., která celý komplex sklepů od 1.
4. 2011 bude provozovat. Takže nakonec touto informací sám bajku o
rozkrádání vyvrátil, leda bych kradl sám sobě? Nyní zase Ing. Žďárský
vypouští informace typu, že Valtické Podzemí s.r.o. zůstalo dlužné
pronájemci společnosti Chateau Lednice 1,2 mil. Kč za nájemné a
služby. Ano, to částečně souhlasí, alespoň účetně, ve své době jsem
dokonce podepsal závazek v této výši mezi společnostmi. Bohužel
závazky Chateau Lednice a.s. vůči spol Valtické Podzemí s.r.o. již Ing.
Žďárský jaksi nějakým nedopatřením vzpomenout si "zapomněl", ale
Město
VALTICE
4
budiž, vůči skleróze nejsme nikdo imunní. Jak to tedy všechno bylo?
V roce 2011 jsem se s vlastníky Valtického Podzemí Ing. Sobotou
a Ing. Žďárským dohodl na pronájmu komplexu Valtického Podzemní
a to na základě nájemní smlouvy a druhé vcelku komplikované franchizingové smlouvy, no dohodl, spíše mi to bylo po mnohaměsíčních
diskuzích vnuceno i s ujištěním, že žádné riziko z podnikání nehrozí,
vždyť mateřský závod Chateau Lednice bude dodávat výrobky ve
výborné kvalitě a s výbornými 50% nákupními maržemi tak, že s
úplně malým úsilím se ze mne stane brzy velký boháč. V což jsem
samozřejmě nevěřil a ani po tom netoužil. Čekaly mne jako jiné roky
mnohdy i 24 hodinové pracovní směny včetně víkendů, v kuse, hlavně v
podzimním období (za ty "výborné" mzdy - třeba má manželka měla 15
tis. hrubého, předtím dlouhé roky 12 tisíc). Dopadlo to tak, že nakonec
řada výrobků byla dodávána z Lednice v cenách vyšších, než jsme je
směli dle franchizingové smlouvy prodávat návštěvníkům, tedy rabat
byl mínusový, nebo s rabatem úplně minimálním, třeba na mladých
vínech, kterých se prodalo mnoho tisíc lahví s marží pro VP 9,- Kč za
láhev??? (zájemcům můžu ukázat faktury i ceníky VP tehdy platné). V
takových podmínkách se samozřejmě provozovat komplex sklepů VP
nedal a já jsem mnohokrát upozornil na porušování smlouvy, zažádal
jsem několikrát během ročního období o korekci cen vína a vrácení na
dohodnuté nákupní ceny, nebo ukončení smlouvy během roku (můžu
dokázat mimo jiné e-mailovou korespondencí) a nakonec o ukončení
smlouvy k poslednímu březnu 2012, tedy po roce provozu. Situace po
ukončení smlouvy by se asi vyvíjela jinak, nebýt toho, že syn Lukáš a
jeho partnerka Klára Očenášková se rozhodli z VP odejít a provozovat
vlastní sklep pro turisty, ve vlastní režii. Po roztržce jsem nakonec
odešel z VP já i manželka. Není pravdou (s výjimkou mé osoby), že
celá moje rodina podepsala doložku smlouvy o tom, že nebudou 2 roky
v oboru podnikat, k takovému aktu nikdy nedošlo a ať Ing. Žďárský,
když to tvrdí, takové podpisy ukáže. Jestli Ing. Žďárský podpisy mého
syna Lukáše, manželky Zdeňky a Kláry Očenáškové pod takovým
dokumentem veřejnosti nepředloží, tvrdím s plnou vážností, že je
lhář a podvodník a ve Valticích by mu již nikdo neměl věřit ani dobrý
den! Já osobně nejsem ani zaměstnancem Městského sklepa, ani se
nijakým způsobem nepodílím na jeho řízení. Nevím, jestli čtenáři VZ
jsou zvědaví na takové praní prádla, se kterým vyrukoval Ing. Źďárský,
omlouvám se všem, pokud jsem musel vyjít na světlo s některými
fakty náležejícími dříve k soudu, kterému já dávám přednost, a proto
podám návrh na soudní jednání ve věci dlouhodobě připravovaného
podvodu ze strany majitelů Chateau Lednice v porušování smluvního
vztahu a provozu Valtického Podzemí v době 1. 4. 2011 - 30. 3. 2012.
V tuto chvíli ještě s právníkem rozvažujeme možnost podat podnět ke
státnímu zastupitelství pro cílený podvod a neoprávněné obohacení
ze strany franchisanta a nájemce nemovitostí - sklepů. Před podáním
návrhů na soudní jednání bude ještě představitelům Chateau Lednice
a.s. nabídnuta tzv. "nulová" varianta, která předpokládá dohodu, že
ani jedna společnost druhé nic nedluží. Tímto chci naposledy prokázat dobrou vůli ve smírné ukončení sporu, protože se mi vcelku příčí
v insolvenčním řízení zničit něco, co jsem více jak 6 roků budoval. V
opačném případě budu soudně vymáhat částku cca 900 tis. Kč, jako
rozdíl mezi pohledávkami společností a neodůvodněným obohacením
společnosti Chateau Lednice a to i případným podáním návrhu Chateau Lednice k insolvenci.
Dle mého skutečného pohledu na nápad zbudovat Valtické Podzemí a provozovat ho pro turisty, musím konstatovat, že jde opravdu
o fenomén a výborný záměr, já přeji novým pracovníkům VP (a samozřejmě i majitelům) mnoho úspěchů v provozování VP a věřím, že
jeho věhlas a slávu popotáhnou ještě mnohem dál, než jsem to ve
své nedokonalosti dokázal já a moje rodina. To provozu VP pomůže
určitě více, než nějaké nesmyslné šarvátky s konkurencí. Nechápu
jak relativně malý Městský sklep, pronajatý od soukromého vlastníka, jakých jsou ve Valticích desítky, může nějak vzrušovat mocné
a desítkami tisíc návštěvníků navštěvované a rozběhané Podzemí?
Pokud se bude provozovat ke spokojenosti zákazníků, nemůže mít
Podzemí ve Valticích konkurenci, to jsem tvrdil vždycky a dneska to
tvrdím dvojnásob. Samozřejmě, že k jeho zkáze může vést opak, ale
ne ostatní sklepy v okolí.
Ve věci registrace ochranné známky Městský sklep Valtice, opět
Ing. Žďárský mlží a nepíše pravdu celou. Pravdou je, že registrační
řízení podané tehdejším Vinařství Valtice s.r.o. bylo registračním
úřadem ukončeno, ne proto, že by město Valtice nedalo souhlas s
použitím (ani ho nikdo nežádal, byl jsem tenkrát ředitelem společnosti
Vinařství Valtice), ale proto, protože se jednalo o slovní ochrannou
známku a tu úřad samozřejmě zamítl, protože jde o obecný název,
musela by se k tomu přidat nějaká grafika, tedy přihlásit tzv. známku
kombinovanou a takovýchto kombinovaných ochranných známek
Městských sklepů může být ve Valticích registrováno i deset (pokaždé
s jinou grafikou), pouze by se museli sehnat lidé, kteří by ty sklepy
provozovali. To každý ví.
Ve věci Místní akční skupiny MAS Vinařská a všech nepravd, nebo
zase účelových lží kolem tohoto problému, které nastínil Ing. Žďárský
ve svém článku, a nyní již jde opravdu o obecně vážnou záležitost,
odpovím následovně.
Místní akční skupina je občanské sdružení, nebo veřejně prospěšná
společnost, které je po splnění řady povinností a úkonů přidělen tzv.
statut MAS. Ten ho opravňuje mimo jiné k vyhlašování výzev a přidělování grantových financí třeba i z evropských zdrojů. Základem všeho
je působnost na určitém uceleném území o min. počtu obyvatel 10 tis.
obyvatel. Obce a města, na jejichž území vykonává MAS činnost, musí
být v občanském sdružení zastoupené, ale nesmí mít větší, jak 50%,
podíl na řízení sdružení, dále tam musí být zastoupení podnikatelé,
zájmové spolky a fyz. osoby, tito všichni zase musí mít podíl na rozhodování MAS větší než 50%. Těch podmínek, které musí před udělením
statutu MAS občanské sdružení splnit je samozřejmě mnohem více.
I tak je ale zřejmé, že založit MAS na území pouze Lednice a Valtic,
kde působí společnost Ing. Žďárského, Chateau Lednice a.s., je utopií,
i když pro majitele možná krásnou. Do občanského sdružení MAS
Vinařská vstoupil celý dobrovolný svazek obcí DSO LVA, tedy Lednice,
Valtice, V. Bílovice, Bulhary, Rakvice, Přítluky, Hlohovec, Podivín. Obec
Ladná již v minulosti vstoupila do jiné MAS a město Břeclav nesplňuje
dle posledních informací statistického úřadu podmínku velikosti do
25 tis. obyvatel. Takže členy MAS Vinařská je zatím 8 obcí, dále ZD
Bulhary, Vinařská akademie Valtice, Sdružení Velkobílovičtí vinaři, za
fyz. osoby Milan Sedláček a Doc. Miloš Michlovský. Nyní se čeká na
udělení statutu MAS od MZe. Pokud ho Sdružení MAS Vinařská získá,
může začít čerpat grantové finance od nového grantového období
2014 - 2020. Největší posun oproti nynějšímu stavu vidím v pomoci
zájmovým spolkům, které mohou získat jak materiální výbavu, tak
finance na akce a na činnost. Na své by si měli přijít i podnikatelé,
hlavně v turistice, vinařství, či alternativním zemědělství, samozřejmě
i další skupiny, které budou splňovat podmínky pro udělování grantů.
No a zapomenout nesmíme ani na obce s projekty, které budou v
symbióze s projekty spolků a podnikatelů.
A moje role v této MAS? Není tak démonická, jak vyznívá z článku,
kde jsem málem obviněn, že prodávám Výletní noviny a turisty z
Valtic a Lednice do konkurenční vinařské obce Rakvice. Jedním z
důvodů proč jsem spustil impuls k založení MAS u nás, je ten, že
jsem byl zvolen do funkce místostarosty Valtic a nechci tu funkci jen
tak proklimbat v ušáku, ale něco hmatatelného pro město i region
udělat. Bylo mi líto, že v minulém grantovém období 2007 - 2013
nebyla na území LVA ustavená žádná místní akční skupina, která by
mohla rozdělit v uplynulém období cca 7 x 5 mil. Kč, tedy řádově 35
mil. na pomoc podnikatelům, obcím, spolkům, turistickému ruchu
všeobecně atd. Není to sice mnoho, ale v novém období má jít o
objem financí mnohonásobně větší, a pokud by do toho nikdo od nás
(rozuměj z LVA) nešel, grantové finance by mikroregionu unikly. Takže
kritika mé osoby Ing. Žďárským v této věci je plně na místě - čiň čertu
dobře, peklem se ti odmění. Moje skutečná role v ustavení MAS je
jenom mouřenínská - vykonám všechny kroky k ustavení MAS (což
je práce, práce a zase práce) a potom buď zůstanu členem MAS jako
fyzická osoba se všemi právy a povinnostmi člena, nebo ze sdružení
vystoupím a zůstane mi, jako již mnohokrát v životě, dobrý pocit z
dobře vykonané práce.
Na závěr musím konstatovat, že je dobře, že téměř rodilí a dlouholetí občané Valtic se starají o naše blaho a přesně vědí, co nám
chybí a co je pro nás Valtičáky dobré. "Domnívat se" ale, že nabízet
turistům valtická vína ve Valticích není úplně košer, je tvrzení, které
by nespolknul snad ani Mickey Maus posilněný pohádkovým vínem.
A to navzdory krásným slovům o nutném konsenzu všech vinařských
5
spolků a výrobců vín ve městě, protože v obráceném případě bychom
u nás ve Valticích valtické víno prodávat dle Ing. Žďárského neměli.
Vážení občané, ve věci Městského sklepu a potažmo Valtického
podzemí na jakýkoli příští článek již reagovat nebudu. Vím, že moje
odpověď se dostane k Ing. Žďárskému před uzávěrkou VZ a on bude
moci reagovat ještě v tomto čísle, kdežto já tuto možnost nemám a
musím čekat vždy měsíc na otištění odpovědi. Nevadí mi to, jsem toho
názoru, že pravda si stejně svou cestu na povrch najde, ať si říká kdo
chce, co chce. Navíc pokud dojde k soudu, jistě potvrdí na čí straně
pravda je, a já se na jeho rozhodnutí již těším.
Milan Sedláček
... a reakce na výše uvedený článek pana Bc. Sedláčka
Vážení spoluobčané Valtic,
rád bych poděkoval všem provozovatelům penzionů, hotelů, gastronomických zařízení i všem partnerům a spolupracovníkům za úspěšně
zvládnutou sezonu s námi ve Valtickém Podzemí. Věřím, že se s řadou
z Vás uvidíme na Svatomartinském přípitku 11.11. v jedenáct hodin
v Hlavním sklepě Valtického Podzemí, čímž Vás všechny srdečně zvu.
Co mě netěší, je text, který je Vám na stránkách VZ předložen
panem Bc. Sedláčkem a který mailem odeslal zaměstnancům
našeho Vinařství Chateau Lednice ještě před vydáním zpravodaje.
Je plný ostrých osobních útoků, tvrzení vytržených z kontextu,
polopravd, nedoložených konstrukcí, domněnek i vyslovených
lží a jeho jediným cílem je zmanipulovat veřejné mínění proti mé
osobě a odvést pozornost od fakt a dluhů firmy pana místostarosty Sedláčka, která jsem uveřejnil v minulém čísle Valtického
zpravodaje. Za nimi si stojím.
Nebudu se proto k tomuto textu, ani nepochopitelným obhajobám
pánů Lukáše a Milana Sedláčka z minulého čísla Valtického zpravodaje, dále jeho prostřednictvím vyjadřovat. Věřím, že čtenář si o
praktikách pana místostarosty Sedláčka a jeho rodiny udělá obrázek
sám. Pokud je snad Bc. Sedláček svá tvrzení schopen prokázat, nechť
se obrátí na justici, kterou ve svém článku vyhrožuje. Toho se rozhodně
neobávám. Valtický zpravodaj však jistě soudním tribunálem není.
V minulém čísle jsem chtěl také rozproudit veřejnou diskusi na téma
Místní akční skupina (MAS), kterou inicioval p. Bc Sedláček. Svůj postoj
jsem již v září prezentoval vedení města a za ním si stojím i nadále.
Proč rozdat ony budoucí miliony, o nichž píše pan místostarosta Sedláček v osmi obcích, když by se daly rozdělit například jen ve čtyřech
(Valtice, Hlohovec, Lednice a např. Podivín jako vstupní brána do LVA
z dálnice – 10.126 obyvatel (zdroj: ČSÚ 1.1.2012).
Mým cílem je více zviditelnit Lednicko-valtický areál a upevnit místo
Valtic - Hlavního město vína, ne jejich pozice rozmělňovat. Právě o
posílení tohoto úžasného regionu, který nám tu zanechali naši předci,
se po celou dobu mého působení ve Valticích i Lednici snažím. Pojďme
se snažit všichni!
Váš Roman Žďárský,
předseda představenstva společnosti Vinařství Chateau Lednice a.s.,
provozovatele Valtického Podzemí
Upozornění
•
•
•
•
Redakční rada nenese odpovědnost za obsah příspěvků
či odpovědí zaslaných ke zveřejnění. Případné právní důsledky
ponesou jejich autoři.
Redakční rada si vymiňuje právo vyřadit všechny nevhodné
komentáře a odkazy, vulgarity, nadávky, nezaplacená reklamní
sdělení, odkazy nesouvisející s tématem, pornografii a jiný nelegální obsah.
Každý občan má právo na publikování článků ve Valtickém
zpravodaji; redakční rada je však oprávněna rozhodnout o nezveřejnění příspěvku, který obsahuje amorální, neslušné nebo
zjevně protizákonné výrazy a stanoviska, obsah příspěvku je
zjevně nepravdivý nebo nepřípustným způsobem zasahuje do
osobnostních práv jiné osoby nebo se jedná o anonymní či smyšlený příspěvek.
Vzhledem k rozsáhlosti některých vyjádření budeme nadále
zveřejňovat reakce a články v rozsahu původního textu 1 stránky
formátu A4 bezplatně, delší příspěvky tohoto rázu budou zpoplatněny jako inzerce z důvodů zachování prodejní ceny zpravodaje
na výši 5,- Kč.
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
6
INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI
Kalendář akcí - listopad
Uctění památky
Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje
Termín: 1.10. – 31.12.
Místo konání: státní zámek Valtice – Horní konírna
Organizátor: CK LIVINGSTONE, www.livingstone.cz, 604 160 708
Pietní akt u příležitosti vzpomínky na všechny zemřelé obyvatele
německé národnosti se uskutečnil v pátek 26. října ve 1400 hod. u
pomníku před hřbitovem.
Diskotéky
Termín: 9. – 10.11., 16. – 17.11., 23. – 24.11., 30.11. – od 2100 hod.
Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice
Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, www.kinopolis.cz, 731 157 026
Svatý Martin a husí hody ve Valtickém Podzemí - ochutnávka vín
ročníku 2012, gastronomické svatomartinské speciality
Termín: 11.11.
Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice
Organizátor: Valtické Podzemí, tel.: 723 600 423, www.valtickepodzemi.cz
Svatomartinské s ovarem - ochutnávka vín a zabijačkové speciality
Termín: 16.11.
Místo konání: nám. Svobody – vinotéka V zámecké bráně, Valtice
Organizátor: Milan Hradil, 606 712 128
Vinařská akademie II – Vinařství ČR - pokračování kurzu Vinařská akademie I – Kadet
Termín: 16. – 18.11.
Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz,
Putování za svatomartinskými a mladými víny po valtických sklepech
- otevřené vinné sklepy a ochutnávka mladých a svatomartinských vín
Termín: 17.11. od 1000 hod.
Místo konání: zahájení u TIC na nám. Svobody, Valtice
Organizátor: Cech valtických vinařů, 720 484 884
Pietní akt proběhl za účasti starosty města Ing. Pavla Trojana, pana
faráře mon. Karla Janouška a českých i rakouských občanů, kteří si
současně přijeli uctít své mrtvé.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Valtičtí dvakrát na Kuksu
Tak zněl vtipný název přednášky Ing. Přemysla Krejčiříka, který nás
seznámil s bylinkovou zahrádkou, kterou pomáhali budovat v roce
1743 valtičtí milosrdní bratři na Kuksu.
Svěcení vína - ochutnávka mladých vín z Valtic a okolí, občerstvení, cimbálka
Termín: 17.11. od 1500 do 2200 hod.
Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice
Organizátor: Vinaři Valtice 2000, www.vinarivaltice.cz, 607 618 783
Dívčí vínek - taneční zábava
Termín: 17.11.
Místo konání: stará tělocvična SOŠV „Novostavba“, ul. Sobotní, Valtice
Organizátor: Valtická krojovaná společnost, www.chasa-valtice.cz, 736 637 374
Vinařská akademie II – Vinařství ČR - pokračování kurzu Vinařská akademie I – Kadet
Termín: 23. – 25.11.
Místo konání: Vinařská akademie Valtice - učebna, nám. Svobody 13
Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., www.vinarska-akademie.cz,
Co nového nás čeká, či co pokračuje, v prosinci 2012:
• Tamtamy času - výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli,
že už neexistuje na zámku Valtice
• Vánoce jsou již zase tady - 1.12.2012 až 6.1.2013 - vánoční
výstava v TIC
• Diskotéky - 1.12., 7.–8.12., 14.–15.12., 21.–22.12., 28.–29.12.
- Disco Club Kinopolis Valtice
• Mikulášská veselice - 5.12 - 5. ročník srazu všech Mikulášů,
andělů a čertů na Kinopolisu
• Zámecký adventní jarmark v Hlavním městě vína - 7.–8.12.
- hlavní nádvoří státního zámku Valtice
• Mikulášský košt archivních vín - 8.12. - ochutnávka tříletých a
starších vín ve víceúčelové hale SOŠV
• Vánoční koncert žáků ZUŠ - 13.12. – koncert na ZUŠ Valtice
• Adventní koncert DNS Borověnka a CM Valtičánek - 22.12.
- místo konání bude upřesněno
• Vánoční koncert – Valtický Modrásek v zámecké kapli - termín
bude upřesněn
Bližší informace v prosincovém čísle VZ nebo TIC Valtice
tel.: 519 352 978, www.valtice.eu
Představil nám také zakladatele celého pozoruhodného areálu na
Kuksu, hraběte Františka Šporka, jako člověka vznešených cílů, který
k sobě stahoval šlechtu jednak do svých lázní a jednak do hospitálu.
Přednášející upozornil na uspořádání zahrady v 18. století a na její
podobnost s dnešní bylinkovou zahradou ve Valticích. Na vzkříšení
bylinkové zahrádky na Kuksu v současnosti pracuje tým Ing.Krejčiříka,
a tak máme být na co pyšní.
Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice
Náš lid je asi nemocný
Není snad jednoho dne, aby nám televize nezpestřovala náš život
různými zlodějskými kauzami a stále jsou lidé, kteří mají těch pozemských statků stále málo.
Nebojí se ani toho, že zaviní smrt člověka. Vinou otráveného alkoholu zemřelo již přes 30 lidí. Ale bohužel touha po penězích je větší, než
cena lidského života, takže pančovaný alkohol má své pokračování.
Páchají se i menší věci, lidsky však stejně zrůdné. Často nám televize
ukazuje i drancování hřbitovů a nejen židovských. Velké nepravosti
většinou začínají malými. Dostanou se i do našeho města?
Chtěl bych se vší vážností upozornit, že na našem hřbitově ve Valticích se krade! V letošním roce už třikrát z hrobu naší rodiny zmizely
květiny i s květináčem. Je to náhoda, nebo záměr? Takže Vy, kteří
chodíte ke hrobům svých drahých, všímejte si, co se děje kolem vás.
Možná si těchto několik řádků přečte i ten zlodějíček a snad se studem
alespoň začervená.
Dipl. Ing. Vilém Komoň
7
POZVÁNÍ NA MARTINSKOU HUSU
-LåWUDGLþQČQDVY0DUWLQDUHVWDXUDFH„Valtická rychta“ iniciována mottem
„Radost na Martina – husa a džbán vína“
SRĜiGi
Svatomartinskou hostinu
Ve dnech 9. - 11. 11. 2012 sL PĤåHWH SRFKXWQDW QD VWDURþHVNêFK UHFHSWHFK
SĜtSUDY\ KXV, husích jatýrkách, lokších a dále dle tradice od 11. listopadu
SĜLĢXNnout svatomartinským vínem, neboĢWRMHGHQNG\VYDWRPDUWLQské oslavy
]DþtQDMt
Gurmáni D PLORYQtFL GREUpKR MtGOD D SLWt QH]DSRPHĖWH VL YþDV VYi PtVWD
rezervovat.
Telefon: 519 352366, kanceláĜ
e-mail: [email protected]
3R]YiQNDQD6YČFHQtYtQD
9LQDĜL9DOWLFH0 ]YRXQDWUDGLþQt6YČFHQtYtQDYH9DOWLFtFK
v sobotu 17. listopadu 2012 od 1500 hod.
YHYtFH~þHORYpKDOH9LQDĜVNpãNRO\QD6WĜHOHFNpXOLFL
Program:
x 1500 hod. 3RåHKQiQtYtQDYDOWLFNêPNQČ]HP
x 1510 hod. 6ODYQRVWQtSĜtSLWHNSRåHKQDQêP0ODGêPD6YDWRPDUWLQVNêPYtQĤP
Ochutnávka vystavených vín
x od 1515 hod.
x od 1530 hod.
Cimbálová muzika Kapura
Vystavovatelé mladých a Svatomartinských vín vstup zdarma, 1 vzorek = 2x láhev mladého
YtQD2VWDWQtQiYãWČYQtFLYVWupné 200,- .þYVWXSQpREVDKXMHGHJXVWDþQtVNOHQLþNXV potiskem
DWXFHWRFKXWQiYDFtFKåHWRQĤ
6UGHþQČ]YRXSRĜDGDWHOp
8
ŠKOLNÍ KURÝR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE
Cvičení
v přírodě
Ve čtvrtek 27. září se
konal tradiční projektový
den Cvičení v přírodě. Cílem projektového dne je
poznání LVA a orientace
v něm s využitím dalších znalostí.
Tento den mimo jiné umožňuje poznat žáky
také v jiném prostředí, než jakým jsou školní
Mgr. Veronika Jurčeková
lavice.
výsledky. Klesající sportovní výkonnost našich
dětí se neprojevuje jen v bězích, ale i v dalších
pohybových aktivitách.
Snad se nám dospělým, učitelům, rodičům,
trenérům (společnosti) – podaří tento propad
postupně zastavit.
Příslibem pro změnu by mohla být radost
a chuť ke sportu, které jsme byli svědky u
mladších dětí, které letos běžely Zátopkovu
štafetu na 5 km.
Štafetový běh na 5 km
Běhy Emila Zátopka
10. ročník
Každá třída měla připravený svůj program.
Mohli jste tedy potkat naše žáky ovázané obvazy, když si prakticky zkoušeli své znalosti ze
zdravovědy, mohli jste na ně narazit, když si
lámali hlavy při čtení údajů z mapy za použití
kompasu či při luštění zašifrované zprávy
nebo když stříleli ze vzduchovky a plnili další
a další úkoly.
Prvňáčci trávili tento den spolu s deváťáky, kteří si pro ně připravili ve školním sadu
příjemné dopoledne plné her a završené
opékáním špekáčků.
Již deset let se naše škola pravidelně zúčastňuje celostátní sportovní akce „Běhy E.
Zátopka“. Jedná se o dva běhy – jeden pro žáky
1. stupně na vzdálenost 5 km, druhý pro žáky
2. stupně na maratonské trati 42 km a 195 m.
Oba běhy absolvují žáci formou štafety. Dvacet
pět mladších žáků absolvuje úsek dlouhý 200
m a čtyřicet dva starších žáků běží štafetově
1 km. V minulém školním roce se naši mladší
žáci v rámci ČR umístili na pěkném 23. místě,
starší skončili na 27. místě.
Maratonská trať
Ve středu 3. října v prostorách zámeckého
parku absolvovali žáci 2. stupně maratonskou
trať (42 195 m). Výsledný čas 2:59:38 h byl nejhorší v historii deseti ročníků. Nejlepší čas naši
žáci zaběhli v roce 2007. Čas 2 hodiny 38 minut
a 19 sekund asi dlouho nebude překonán.
Nejlepším běžcem tohoto ročníku byl Jakub
Kubíček, který dosáhl na 1 km času 3 minuty
a 17 sekund. Z děvčat byla nejlepší Iva Remiášová s časem 3:50 min.
Celkově nejlepší v průběhu desetileté
historie je z chlapců Martin Horáček, který v
roce 2005 zaběhl na kilometrové trati skvělý
čas 2:44 min. Mezi děvčaty drží od roku 2006
rekord časem 2:39 min Lucie Švrčková.
Vraťme se ale zpět k letošnímu ročníku.
Jak jej hodnotit?
Mám smíšené pocity. Všichni, kteří se
zúčastnili závodu dobrovolně, si zaslouží naši
pochvalu, všichni běželi s maximálním nasazením na hranici svých možností. Zarážející však
je, že jsme měli velké problémy, abychom dali
štafetu vůbec dohromady. Často pak museli
běžet i závodníci (žáci 6. třídy), kteří v rámci
běžné vyučovací hodiny byli do závodu zapojeni. Mnozí starší a výkonnostně lepší žáci často
„vyvinuli nemalé úsilí“, aby se závodů nemuseli
zúčastnit. Tento postoj řady našich žáků je však
i odrazem naší doby. Od roku 2008 dosahujeme
na maratonské trati každým rokem stále horší
9
Ve čtvrtek 4. října se na hřišti SViŠ sešli
vybraní závodníci z druhých až pátých tříd.
Potěšil nás velký zájem dětí o účast na závodě.
Všem zájemcům jsme umožnili zaběhnout si
štafetový úsek dlouhý 200 m. Dvacet pět nejrychlejších pak vytvořilo výsledný čas štafety
na 5 km. Dosažený čas 17 minut a 7 sekund
byl 3. nejrychlejší v historii. Rychlejší jsme byli
jen v letech 2002 a 2003.
Z jednotlivců byla nejlepší Marie Polášková,
která časem 35,7 s nasadila laťku hodně vysoko. Pod 40 s ještě běželi F. Pálka, M. Mysliveček, F. Vařák, N. Myslivečková a L. Cigánková.
Těší nás nejen dobrý výkon závodníků, ale
i nadšení a chuť dětí zúčastnit se závodu. Na
závěr úspěšného dopoledne si mimo soutěž
závodní trať odběhli spolu s paní učitelkou J.
Mauksovou také všichni žáci 1. třídy.
Ze 157 žáků 1. stupně si zaběhlo trať 200 m
dlouhou celkem 85 dětí.
Mgr. Michal Hyčka, učitel TV
Okresní přebor
v přespolním běhu
Je dlouholetou tradicí, že je přespolní běh
vždy prvním okresním přeborem každého
školního roku. Pravidelně se ho zúčastňují
žáci ZŠ Valtice. Reprezentanti školy jsou
nominováni na základě výsledků běhu Emila
Zátopka, který uvedenému přeboru předchází
a taktéž se ve Valticích po léta běhá.
Závody se konaly 5. října v lese poblíž
Charvátské Nové Vsi za zvýšeného zájmu škol
oproti několika posledním létům. V některých
kategoriích startovalo až o dvacet běžců více.
Pořadí družstev se stanovilo součtem čtyř
nejlepších z každé školy.
Výsledky valtických reprezentantů:
mladší žáci – v cíli 75 běžců:
7. Wald Martin (7. A)
23. Dovrtěl Radim (7. A)
28. Černý Jiří (7. A)
34. Tréšek Ondřej (6. A)
součet umístění 92, tj. 5. místo z dvanácti družstev
mladší žákyně – v cíli 73 běžkyň:
41. Kománková Veronika (7. A)
49. Gonsiorová Sabina (6. A)
66. Kopřivová Dominika (7. A)
68. Burská Aneta (6. A)
součet umístění 224, tj. 11. místo ze třinácti družstev
starší žáci – v cíli 57 běžců:
37. Kubíček Jakub (8. B)
39. Wald Patrik (9. A)
44. Horáček Jiří (9. A)
56. Vlk Stanislav (8. A)
součet umístění 178, tj. 9. místo z jedenácti družstev
starší žákyně – v cíli 57 běžkyň:
29. Bukovcová Nikol (7. A)
31. Remiášová Iva (8. B)
40. Kománková Barbora (8. A)
42. Pírová Pavlína (8. B)
součet umístění 144, tj. 7. místo z osmi družstev
NZM
V pondělí 8. října navštívili žáci osmého
a devátého ročníku místní základní školy
Národní zemědělské muzeum ve Valticích.
Ředitel NZM pan Ing. Vilém Křeček si připravil
pro naše žáky zajímavou přednášku, jejímž
cílem bylo seznámit je poutavou formou s
osobností J. G. Mendela a s činností vědeckého pracoviště v Lednici.
V úvodní části bylo připomenuto 190.
výročí narození J. G. Mendela a význam jeho
výzkumných prací pro světovou vědu. Na velmi
zdařilém modelu žáci řešili příklad dihybridního
křížení rostlin hrachu zahradního, který je velmi
zaujal. Uvědomili si, že jméno J. G. Mendela
nese Mendelova univerzita v Brně. Součástí
této univerzity je i Zahradnická fakulta a její
odloučené vědeckovýzkumné pracoviště Mendeleum, které se nacházejí v nedaleké Lednici.
V další části měli žáci možnost prohlédnout
si muzeum a seznámit se s nabídkou stálých
expozic. Prohlédli si modely různých druhů
ptáků obývajících LVA a poslechli si zvukové
záznamy jejich hlasů, zhlédli historické vinařské lisy a staré pomůcky vinařů, modely ovoce
a zeleniny a obdivovali výstavu nejrůznějších
plodů tykvovitých rostlin.
Mikulovská 151
691 42 Valtice

519 352 365
Návštěva muzea včetně fundovaného výkladu velmi vhodně doplnila učivo našich žáků
nejen v odpovídajících předmětech, ale také
znovu poukázala na vzácné zvláštnosti našeho regionu. Vzdělávací programy Národního
zemědělského muzea ve Valticích jsou určitě
vítanou spoluprací naší školy s touto institucí.
Ing. Blažena Hrachová, CSc.
Veletrh vzdělávání
Ve středu 17. 10. navštívili deváťáci Veletrh
vzdělávací nabídky v Břeclavi. Žáci zde mohli
získat potřebné informace o jednotlivých středních školách, mohli si promluvit se zástupci
středních škol a získat tak odpovědi na své
dotazy ohledně budoucího studia. Seznámili se
s podmínkami přijímacího řízení i podmínkami
studia. Rovněž si odnesli řadu propagačních
materiálů. Na veletrhu byly připraveny i různé
ukázky prací žáků středních škol. Zajímavá
byla především módní přehlídka, ukázky práce
záchranářů, ukázky různých elektronických
zařízení a práce s nimi. Dle slov žáků byl veletrh
zajímavý a někteří odcházeli s pocitem, že už
jsou rozhodnuti o dalším studiu.
Závěrem bych chtěla popřát našim deváťákům mnoho zdaru při výběru střední školy.
Mgr. Pavlína Dvořáčková
Drakiáda
Ve středu 17. října proběhlo na fotbalovém
hřišti „Zábavné odpoledne s draky“ pořádané
školní družinou, školním klubem a fotbalovým
klubem.
draci z igelitu, šusťáku a jeden dokonce ručně
vyráběný z pečícího papíru Kryštůfka Režňáka.
Drakiády se zúčastnilo a medaili dostalo
více než padesát dětí. Na hřišti probíhaly
soutěže - skok v pytli, chůze na chůdách, hod
šipkami na draka, hod kroužky na cíl, shazování plechovek, skládání puzzle a Kimova
paměťová hra. Děti si vysoutěžily sladkosti.
Od FK dostali pití.
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli nám
uspořádat příjemné odpoledne pro děti.
Vychovatelky ŠD a ŠK
Prohlídka zámku
Správa zámku ve Valticích umožnila ve
čtvrtek 18. října, tj. v době, kdy po turistické
sezoně zájem návštěvníků klesá, prohlídku
našeho zámku oběma třídám 5. ročníku ZŠ
Valtice. Právě pro ně byla tato akce velmi
přínosná, neboť úzce souvisí s obsahem učiva
předmětu „Člověk a jeho svět“, kdy v jeho dějepisné části probíráme historii našeho regionu.
Průvodkyně paní Foukalová podala nemalé
skupině žáků velmi zasvěcený výklad včetně
odpovědí na řadu dotazů dětí.
V následujících referátech si mohli vyučující přečíst, jak žáky prohlídka zaujala, kolik
poznatků si odnesli.
Na základě pozitivních zkušeností z takovéto akce by bylo žádoucí, aby se prohlídka barokního zámku Valtice stala každoroční tradicí.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk
Návštěva knihovny
Jak už je zvykem, tak i letos v měsíci říjnu
navštívily děti prvního stupně ZŠ městskou
knihovnu. Paní knihovnice s novým panem
knihovníkem měli pro ně nachystány zajímavé
besedy s různými tématy. Svou premiéru měli
naši prvňáčci, kteří obdrželi i čtenářský průkaz.
Ještě v úterý bylo chladno a pršelo, zato ve
středu již od rána svítilo slunce a odpoledne i
zlehka zafoukal vítr. Na obloze se nám v jednu
chvíli třepotalo i jedenáct draků (dalších devět
se pokoušelo vzlétnout).
Nejdéle a nejvýše létal igelitový drak s obrázkem dravce Karolínky Pincelové. K vidění byli
Protože ještě neumějí psát, tak svůj pobyt
v knihovně ztvárnili kresbou, ale za pět let
určitě dokáží napsat i báseň, tak jako naši
páťáci. Už se těšíme zase na další návštěvu
a děkujeme.
za učitele 1. stupně Mgr. Jarmila Mauksová
Výstavba pasivních staveb
3ĤMþRYQDEHGQČQt
Pondělí -Pátek
9.00 - 12.00
13.30 - 17.00
profesionalita, rychlost, cena
Valtice, tel: 608 658 317
www.forting.cz
10
Mateřská školka
Návštěva knihovny
Knihovna má v bříšku
nejednu dětskou knížku.
V knihovně je mnoho knih,
děti přečtou plno z nich.
V knihovně jsme dneska byli,
knihy jsme tam objevili,
také jsme tam četli,
naše mozky kvetly.
Provedla nás paní knihovnice,
je knih velká milovnice.
Četli jsme a povídali,
knihy jsme si ukázali.
Pár knih jsme si vypůjčili
a dobře se pobavili.
Zahájení nového školního roku v naší MŠ
proběhlo v pohodě. Na zahradě nás vítalo
sluníčko, takže rychle oschly slzičky smutku
po mamince a hurá na pískoviště a houpačky!
Brzy nás čekala zajímavá akce Dýňobraní,
třída V.A
"Poznáváme se"
Ve středu 24. října proběhlo vyučování na
naší škole zcela jinak. Uskutečnil se projektový den „Poznáváme se“. Každá třída měla
svůj program ušitý na míru. Formou her a
společných úkolů děti vzájemně posilovaly
pozitivní vztahy ve třídě a zároveň se učily
respektovat osobu druhého. Diskutovalo se o
projevech šikany a způsobu obrany. Postřehy
v některých třídách byly velmi zajímavé a
vyžadují další řešení nebo alespoň kontrolu.
Školu pokryly symboly, které ukazují místa,
kde se žáci cítí dobře a kde ne.
Projektový den „Poznáváme se“ se na
valtické škole stává již tradicí. Dobrou tradicí.
která zaměstnala naše děti i rodiče. Ti spolu
na školní zahradě vyřezávali dýně a přírodními materiály je našňořili. Nazdobené dýně
putovaly k Valtickému podzemí, kde vytvořily
výzdobu celého náměstíčka. Také jsme se tam
byli s dětmi podívat, ochutnali dýňový koláč a
zapili to dětským šampusem.
Mgr. Soňa Vašíčková, školní metodik prevence
MARBO
Každým rokem pořádá naše škola hudební
výchovné koncerty. Jarní a Vánoční koncert
připraví náš pěvecký sbor Valtický Modrásek,
jednou za školní rok pozveme na naši školu
nějakou hudební skupinu. Žáci se tak setkávají
s profesionálními výkony a zažijí atmosféru
živého koncertu, jako tomu bylo i v letos v
říjnu. Zavítala k nám hudební skupina MARBO,
která si pro žáky 1. stupně připravila pásmo
písní dětem známých, ale i svých autorských.
Koncert nesl název „Máme rádi písničky.“
Žáci 2. stupně měli možnost se seznámit s
programem nazvaným „Jak se stát hudebním
skladatelem,“ což bylo zase pro děti zajímavé.
Hudební skupina MARBO dokázala žáky 1.
stupně tak rozproudit a vtáhnout do atmosféry,
že je v závěru svého vystoupení i zvedla ze židlí
a roztancovala.
Mgr. Martina Málková
Navštívili jsme také Vinné sklepy Valtice,
kde jsme se seznámili se zpracováním hroznů
a výrobou vína. Prohlédli jsme si také celý Křížový sklep a na závěr jsme se všichni zvážili na
obrovské váze. Za umožnění exkurze děkujeme
bratrům Šťastným a všem zaměstnancům.
Pozvánka na prosinec
ŠD a ŠK ve spolupráci s Kinopolisem
pořádají
Mikulášskou veselici
dne 5. prosince 2012 v 1600 hod.
v Kinopolisu
Divadelní představení konané na zahradě
pod vedením umělce pana Hrušky v dětech
zanechalo smích, pohodu a radost ze závěrečné
diskotéky.
Irena Maroušová, ředitelka MŠ
FBC Valtice
Zasloužených 6 bodů florbalistů Valtic
na turnaji v Rousínově
Dne 20. 10. florbalový oddíl FBC Valtice
odehrál 2 mistrovský turnaj. Na druhý mistrovský turnaj náš florbalový oddíl nastoupil
v plné síle a se třemi kompletními útoky.
V prvním zápase jsme nastoupili proti FBŠ
Hattrick Brno C. Do utkání jsme nevstoupili zrovna nejlépe a už v 1. minutě jsme
inkasovali gól po špatném bránění hráčů v
obranném pásmu. Inkasovaný gól tým FBC
Valtice doslova nakopl a do konce první
třetiny stihli nasázet 5 branek. Hráči FBC
Valtice dodržovali rychlé a krátké střídání,
čím soupeře často převyšovali, vytvářeli si
mnoho střeleckých příležitostí, které bohužel
zůstávaly neproměněné. Do konce utkání
jsme tým Hattricku do ničeho vážnějšího
nepustili, kontrolovali hru a šetřili síly na
dalšího soupeře. Zápas skončil 8:4 pro valtické florbalisty.
Ve druhém zápase nastoupil FBC Valtice
proti VSK MZLU Brno. Stejně jak v prvním
zapase, tak i ve druhém FBC Valtice nevyšel
vstup do utkání. Už brzy v první třetině jsme
prohrávali 1:0, ale během 3 minut dokázali
skóre otočit na 2:1. Po 2 hrubých chybách se
povedlo hráčům MZLU otočit skóre na 2:3. V
průběhu druhé třetiny bylo cítit, že hráčům
MZLU docházejí síly a hráči FBC Valtice je
začali přehrávat. Výsledkem byly 3 góly
ve druhé třetině. Do poslední třetiny jsme
nastupovali s dvou gólovým vedením, které
jsme do konce zápasu ještě navýšili o další 4
góly a zápas tak skončil 9:5 pro FBC Valtice.
Sestava FBC Valtice: Vlašic – Machálek,
Růžička, Máčal, Pulkrábek, Konvičný st., Gál
ml., Gašo, Kubát, Krchňáček, Lišovský, Bukovský Ondřej, Bukovský Dalibor, Neděla st.
Zároveň Vás tímto chceme pozvat na 2
turnaje, které se uskuteční v listopadu ve
Sportovní hale na ulici Mikulovská.
3. 11. FBC Valtice sehrají 2 utkání v tomto
čase: v 11:20 proti FBC Lupeni Pohořelice a
ve 14:00 proti Florenc Brno.
Další turnaj se uskuteční 24. 11. proti FbC
Aligators Šlapanice v 16:00 a Gullivers Sokol
Brno I D ve 20:00.
V říjnu se mistrovských zápasů zúčastnili
také starší žáci
7. 10. 2012 se konal turnaj v Brně – Líšni,
kde jsme se setkali s týmem TJ Znojmo. V
první třetině byl zápas vyrovnaný, a i když
kluci byli pod tlakem, statečně odolávali atakům soupeře, a po 1. třetině byl stav 4:0 pro
Znojmo. V dalším průběhu se projevila větší
sehranost a zkušenost soupeře, který zápas
dotáhl s přehledem do vítězného konce. Pouze
VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ
splátek jistiny až na 10 let
INVESTICE
KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH
ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY
DOPRAVA ZDARMA
Kateřina NEŠPOROVÁ
mob.: 774 452 774
v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí
Počítače, Internet
724 950 605
PRÁDLA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172
www.valticeservis.cz
e-mail.: [email protected]
11
naše nevyužité šance a příležitosti nás připravily
o zmírnění celkového skóre, které činilo 20:0.
Ke druhému zápasu se nedostavil soupeř
FATR Dubňany, takže výsledek, a pravděpodobná kontumace se bude řešit za zeleným stolem.
14. 10. 2012 se uskutečnil po dlouhé době
znovu domácí turnaj starších žáků, kde však
našemu týmu absolutně nepřálo rozlosování.
Našimi soupeři byly týmy FBŠ Hattrick Brno a
Bulldogs Brno, oba týmy, jejichž ambicí je hrát
nejvyšší soutěž, a současná jejich úroveň tomu
dává plně za pravdu.
České vánoce
Vánoční malování
Zastavte se v předvánočním shonu a přijměte naše pozvání na první ročník Dětské
vánoční dílničky, kterou pro Vás a Vaše děti
připravila Galerie Reistna ve Valticích.
Nedílnou součástí tradičních českých
vánoc jsou dekorace, řetězy, ozdoby a
baňky. Vánoční ozdoby najdeme v každé
domácnosti a bereme je jako nezbytnou
součást vánočních příprav. Dokážete si ale
představit, jakou cestou projde skleněná
baňka, kterou si rok co rok o vánocích bereme z papírové krabice schované na půdě
domu. Nepřekvapí Vás to, že se doposud tyto
baňky vyrábějí a malují ručně. Pokud nevěříte nebo naopak věříte a rádi se podíváte na
rukodělnou práci, kterou si můžete i sami
vyzkoušet, přijděte za námi.
Součástí programu bude prodej ručně vyráběných vánočních ozdob, keramiky, perníčků
Reginy Schneiderové a adventních věnců.
Přehlídka vánočních stromečků s volbou
nejhezčího, ukážeme Vám originální figurální
betlém z dílny Václava Vaňka. Předvedeme
vánoční tradice a to vše za hudebního doprovodu. Výstava je doplněna videoprojekcí s
ukázkou výroby baněk a ukázkou vánočních
dekorací studentů Vinařské školy Valtice.
Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější vánoční řetěz, který bude vyhodnocen a
oceněn v rámci sobotního programu.
Vychutnejte si plnými doušky předvánoční
čas. Děti nechejte tvořit skleněné baňky a
vy si s pohárkem lahodného punče vybírejte
inspiraci na vánoční stromeček. Přijměte
srdečné pozvání od kolektivu pracovníků
Galerie Reistna ve Valticích.
MgA. Petra Piharová
Václav Vaněk o sobě ...
Oba zápasy skončily vysokým rozdílem, i
když kluci bojovali, běhali, a snažili se, tak na
vyspělé soupeře to nestačilo, ale alespoň se
nám podařilo vstřelit čestný úspěch, kdy po perfektní přihrávce Jakuba Machálka se prosadil
Tomáš Kvinta. Za předvedený výkon si zaslouží
pochvalu zejména Lukáš Jícha, který bojoval v
obraně jako lev, a vybojoval neskutečné množství míčků, a zabránil nebezpečným situacím. V
útoku je největší bojovník Jakub Kubíček, který
nevynechá jediný sprint a možnost vybojovat
balonek. Nicméně, žádný z mladých hráčů nezaostává, a každý se snaží odevzdat maximum
svých možností.
Naše pozvání přijala „malérka“, která se
výrobě a malování baněk věnuje už pár let ve
Slezské tvorbě v Opavě a která se stane Vašim průvodcem v tvůrčí práci. Nabízíme Vám
vyzkoušet si vlastní schopnosti právě v malování baněk. Výstava a malování je určeno pro
širokou veřejnost, každý bude mít možnost
prohlédnout si výstavu věnovanou českým
vánocům a namalovat si vlastní baňku.
Děkuji za pomoc s odvozem, organizací
turnaje a tréninků Martinu Lišovskému a panu
Netopilíkovi.
Pořád však trochu trpíme na účast a zapojení
dalších potenciálních hráčů ve věku 12-14 let.
Nechce se nám věřit, že ve Valticích není
tolik dětí, které by se chtěly hýbat, nejen sedět
před počítačem. Trošku mne mrzí, že až na pár
rodičů, to těm ostatním jak kdyby přijde jedno,
co jejich děti dělají a jak tráví volný čas.
Ing. Radovan Růžička,
předseda FBC Valtice
Ing. Josef VLK
Stavební projekce
+ 420 777 867 966, [email protected]
Výstava bude probíhat ve dnech 7.-11. 12.
od 1000 do 1700 hod. (o víkendu do 1800 hod.)
v prostorách Galerie Reistna ve Valticích.
Po celou tuto dobu bude probíhat tvůrčí
činnost, která může být příjemným zpestřením pro děti z mateřských a základních škol.
Vzhledem k omezené kapacitě je zapotřebí si
rezervovat termíny na tel. 777050373.
TAXI
LEV
+420 605 10 22 10
12
Začátkem roku 1952 jsem se v Praze narodil, taky vychodil školu a vyučil se černému
řemeslu.
V tu dobu otec pracoval ve studiu Jiřího
Trnky. Bylo to období, kdy jsem začal intenzivně vnímat loutky a dění okolo nich. Jelikož v
70. letech si člověk nemohl moc vybírat, tak
jsem prošel několik zaměstnání a nakonec
se přestěhoval do jižních Čech.
Rok 1989 jsem bral jako výzvu. Konečně
jsem mohl začít dělat práci, která mě naplňovala. Pronajal jsem si opuštěnou kovárnu a
vystavil svoje nasbíraná a vyrobená loutková
divadla a betlémy. Dnes už o mně lidé vědí
a loutky se jim zřejmě líbí, tak se rozletěly
skoro do celého světa, také k Vám na Moravu.
Jestli se mi nebudou třást ruce, tak ještě
snad nějakou loutku do toho světa pošlu.
zdraví Václav Vaněk
www.zaluzi.estranky.cz
O valtických světcích
a patronech - 11
Sv. Karel Boromejský
Na 4. listopad připadá památka velkého
kněze a světce svatého Karla Boromejského.
lidí. Hlavně mu prostí lidé nikdy nezapomněli,
že při strašné morové epidemii r. 1576 se po
měsíce staral o nemocné a umírající a obstarával všemi možnými cestami jídlo, oblečení
i léky. Sám téměř nejedl.
Na slavném tridentském koncilu (15451563) to byl právě Karel Boromejský, který
rozhodujícím způsobem dosáhl obnovení rozhovorů, spoluurčoval průběh a zajistil úspěšné
zakončení reformního koncilu.
Vyčerpán a poznamenán nemocí podlehl
3. listopadu 1584 těžkému záchvatu horečky, který jeho vyzáblé tělo už nedokázalo
zvládnout.
Je patronem duchovních správců, biskupů,
duchovních vůdců, katechetů, seminářů, proti
moru, vředům, zažívacím potížím a žaludečním chorobám. Je také ochránce jablečných
sadů.
Jeho atributy jsou kněžská postava s monstrancí, křížem nebo lebkou v ruce, někdy je
v kardinálském oděvu a bos, je malován s
velkým zahnutým nosem, na obrazech často
ošetřuje nemocné morem.
Mons. Karel Janoušek
farní úřad Valtice
Děti na kolejích
kniha na pokračování...
Se sochou sv.Karla Boromejského se ve
Valticích setkáte ve farním i špitálním kostele.
V kostele Nanebevzetí ve Valticích najdete
jeho obraz na pravé straně nad druhým bočním oltářem. Žil v 16. století. Byl synem hraběte Gilberta Borromeo a už v jedenácti letech
se stal opatem blízkého kláštera. Na tehdejší
dobu to nebylo nic neobvyklého. Příjmy, které
jako opat dostával, rozdal z větší části chudým.
Ve čtrnácti letech začal studium, kterému se
věnoval s takovým úsilím, že býval tělesně
zcela vyčerpán a musel ho vícekrát přerušit.
„Karel udělá velké věci a jednou bude
zářit v církvi jako hvězda!“ Tato slova zvolal r.
1559 profesor univerzity v Padově, když Karel
Boromejský složil ve svých teprve 21 letech
doktorát s nejvyšším vyznamenáním. (Na
téže univerzitě studoval i náš světec Jan Nepomucký.) Jeho předpověď se splnila dříve, než
mohl kdo očekávat. Nový papež, Karlův strýc,
si ho oblíbil a učinil ho nejdřív svým tajným
sekretářem a později kardinálem-jáhnem.
Karel si však plnil všechny nové povinnosti
se skromností.
Ve 25 letech přijal kněžské svěcení a
později byl ustanoven arcibiskupem a kardinálem v Miláně. V tomto městě byly kostely
úplně zpustlé, lidé bez víry a bez mravů, mnozí
propadli nejrůznějším bludným učením. Ačkoli
mu závistivci a nepřátelé v jeho práci neustále
bránili a dokonce zažil několik pokusů o atentát, neklesal na mysli a nakonec si získal srdce
Zima na samotě
1.
„Vstávejte, vstávejte, vy spáči. Venku chumelí. Podívejte se z okna. Tatínek přišel z
noční a hned se pustil do odhazování sněhu.
Musíte se dostat na nádraží.“
„Jééé! To je nádhera! Postavíme si sněhuláka,“ jásala Dana při pohledu na tu spoustu
sněhu.
„Budeme se koulovat,“ poznamenal Jenda,
který se vrátil do postýlky a znovu zavřel oči.
„Já dnes do školky nepůjdu.“
„Tak to ne, miláčku. Pojedete vlakem na
zastávku. Ve městě určitě odhazují sníh a
jezdí pluhy. Nebudete se muset brodit.“
„Děcka, pospěšte si. Posadím vás do vlaku. Na schůdkách to určitě klouže,“ objevil
se ve dveřích zachumelený tatínek. „Sníh je
odházený až k nádraží. Máme pěknou sněhovou chodbičku. Pan Vrtěna mi šel naproti.
Pořád chumelí, tak se to bude muset občas
protáhnout.“
„Pojď se také nasnídat, Vašku. Uvařila
jsem lipový čaj a udělala ho s citronem a
medem. To tě zahřeje. Až posadíš děti do
vlaku, tak by sis měl jít lehnout. Jsi přece po
noční. Potřebuješ si odpočinout. On už to pan
Vrtěna zvládne,“ starostlivě pobíhala kolem
své rodinky maminka. Dala na stůl namazané krajíce chleba a před každé dítě sáček se
svačinou. „Dano, tady máš obálku na vysvěd-
Miroslav Kostiha
Penzion "U Kostihů"
Prodej ovocných stromků a ovoce
Sadová 900
691 42 Valtice
tel.: 519 352 659
mobil: 602 864 161
[email protected]
13
čení, aby se ti nepomačkalo a neušpinilo. Až
vám je pan řídící rozdá, dej si ho do obálky a
pak do učebnice. To bude nejlepší. Doufám,
že nepropadneš,“ s úsměvem zažertovala.
„Jo, a tady máš pětikorunu. Jdete přece se
školou do kina, že?“
2.
„Slyšíš to?“ upozornil Jenda, když pelášili
po odhrabaném chodníku do centra města.
Přestalo sněžit a nezvykle tichou ulicí se
neslo zvonění.
„Co myslíš? Jo, aha. Slyším. Podívej. Kůň
táhne pluh a cinkají mu rolničky.“
„Tomu velkému dřevěnému, co je to do
špice, se říká pluh?“
„Ano. Mají to přece i lokomotivy, jenomže
ty ho mají ze železa. Odhrnují sníh z kolejí,
aby projely,“ poučovala brášku Dana.
„Podívej se. Tam jedou velké sáně. Také
je táhnou koně.“
„No, vidíš. A ty děcka, co se na nich vezou,
jsou z naší školy. Bydlí na Gendži. Mají to
daleko a určitě tam mají hodně sněhu. Asi
jako u nás.“
„Ten pán je hodný, že je veze. Také bych
se rád svezl.“
„Prosím Tě, vždyť už to máme jenom kousek. My zase jezdíme vlakem. A to oni ne.“
„Ale já mám koně rád. Po sněhu by je
nebylo ani slyšet, kdyby neměli ty rolničky.“
„Také bych se ráda svezla. Ale sáně jsou
plné. To přece vidíš.“
„Já bych jel i vedle kočího s tím pluhem. To
by byla nádhera!“
„Teď už běž sám tady Příční uličkou. Já
pro tebe po kině přijdu. Zpátky půjdeme
pěšky. To už určitě bude silnice protažená až
na nádraží,“ nařídila mu Dana a pelášila ke
školním dveřím.
3.
„Podívej! Podívej se, Dano. To je krásný
sněhulák. Někdo nám ho postavil k plotu
a dal mu na hlavu maminčin starý hrnec.“
„Možná ho postavil tatínek. Dal mu místo
nosu mrkev a místo knoflíků malé uhlíky. Tak
velkého sněhuláka my neumíme.“
„Také dostal proutěnou metlu. Je jako z
obrázku.“
„Asi ho postavil podle obrázku Josefa
Lady.“
Děti chvíli sněhuláka obdivovaly. Vtom
se na zápraží objevila maminka a zavolala
na ně. „Ahoj, dětičky. Tak co, půjdete ještě
dnes domů?“
„Mami! Mami! Mám samé jedničky!“ zářila
Dana a rozběhla se ke dveřím.
„To je dobře. Ukaž, ať se podívám.“
„Mami, kdo postavil toho sněhuláka? Tatínek?“ chtěl vědět Jenda.
„Ne, tatínek ne. Ten ještě spí. Víš, že je po
noční a také odhazoval sníh. To pan Vrtěna.
Chtěl vám udělat radost.“
„Ten je hodný! Takového krásného určitě
nikdo nemá.“
„S vysvědčením jsi mi udělala radost,
Dano. A tatínek, až se probudí, tě jistě také
pochválí. A co kino? Jaký film to byl?“
„To bylo víc filmů, ale nejhezčí byl ten poslední. Byl také nejdelší. Jmenoval se Vánoční
sen. Bylo to o nepořádné holčičce a hračkách.
Vzbouřily se a ona se naučila vážit si jich.“
„Možná to bylo o tobě,“ zažertovala maminka. „Teď už pojďte obědvat. Dost spěchám.
Musím být ve dvě v kadeřnictví.“
Maminka prostřela a nabrala dětem
polévku.
„Vy někam půjdete?“ zajímala se Dana.
Maminka do kadeřnictví moc často nechodila. Měla přirozeně vlnité vlasy. A když už
šla, něco se dělo.
„Pan Kubík koupil lístky na ples pro nás i
pro Ficovy.“
„Jééé! To nám zase přinesete něco dobrého?“ mlsně se olízl se Jenda
„To víš, že přineseme. Na hasičském mívají
moc dobré zákusky.“
„A přinesete nám i čepičky? Já bych chtěla
se střapcem.“
„Pokud tam budou, tak přineseme i čepičky.“
„Já bych chtěl špičatou.“
„Vždycky jsme vám přinesli, tak snad i
tentokrát. Umyjte si ruce a pojďte ke stolu.
Tak, tady máte brambory a jitrnice. Dano, až
to sníte, tak ukliď nádobí. Tatínek má polévku
na kamnech a ostatní v troubě. Já už opravdu
musím. Buďte tu hodní, ať tatínka netrápíte.
Potřebuje klid. Vrátím se asi kolem šesté.“
4.
Kolem třetí byl už tatínek po obědě. Sklidil
nádobí a utřel stůl. Přinesl ze skříně krabici s
fotografiemi a album. Děti si sedly ke stolu a
sledovaly ho. Přinesl si také samolepící růžky,
aby do nich fotografie upevnil.
„Podívejte. Tuto fotku si ani nemůžete
pamatovat. To jsme na cestě do Lednice.
Chodívali jsme tam každé nedělní odpoledne,
když jsem nebyl ve službě.“
„Jé, a to s námi byli i Kubíkovi s Evou,“
podotkla Dana.
„No, to u nás ještě bydleli a neměli Jirku.
Ten se narodil později. Tady ta kulička, co ji
mám na ramenou, jsi ty, Jendo. Samozřejmě
jsi jako vždycky usnul.“
„Tady je Randez-vous, česky se mu říká
Dostaveníčko,“ podala tatínkovi další fotografii Dana.
„Randez-vous je francouzsky. Je to vlastně
vítězný oblouk. Takové vítězné oblouky se
stavěly za napoleonských válek na oslavu
vítězství. Jedním z vojevůdců těchto válek byl
i Lichtestein. Tak mu také postavili oblouk,“
stručně vysvětlil původ stavby otec.
„A tady jsme u Appola. Byli jsme se tam v
létě koupat. Vy jste s maminkou plavali až k
tomu ostrovu. A tady zase paní Kubíková sko-
Knail
NEHTOVÉ STUDIO
Bouchnerová Kristýna
mobil +420 737199445
www.Knail.cz
čila na záda panu Kubíkovi u Nesytu. Nesyt je
ale u Mikulova,“ nastrčil hned tři fotky Jenda.
„Co je toto, tati? Tady jsme nebyli,“ vyzvídala Dana.
„To jsou Tři Grácie. Tam jste s námi ještě
nebyli. Ale v létě se tam určitě vypravíme.
Zato tady jste s námi byli. Víte kde to je?“
„To je sv. Hubert,“ hbitě odpověděl Jenda.
„Ano. Toto je lesní kaple sv. Huberta. Sv.
Hubert je patron myslivců.“
„I našeho dědy?“
„Ano, i dědy, protože děda je myslivec.“
„Má velkou pušku. Je na dvě patrony.
Franta mi ji ukázal, když jsme byli u nich,“
pochlubil se synek.
„Ten Franta je ale číslo. O tom určitě děda
neví, že mu bere pušku,“ zamračil se tatínek.
Ozvalo se zaťukání a ve dveřích se objevil
pan Kubík.
„Ahoj, mládeži. Co to vyvádíte?“ zasmál se.
„Konečně jsem se dal do třídění fotografií a
děcka mi pomáhají. Posaď se, Laďo.“
„Ale podívejme se. To je fotka z pouti za
Reistnou. No, tam se už dlouho chodit nebude. Na hranicích se stavějí ploty z ostnatého
drátu. Už si ani nezaběhnete do Rakouska.
Ale ještě chvilku to potrvá. Tady s tím ostnatým drátem zatím ještě, díky Bohu, nezačali.“
„O tom, Laďo, raději ani nemluv. Už jsem
to slyšel. Na dráze se o tom povídá.“
„No, a ještě jedna novinka nás čeká. V zámku se ruší skladiště textilu. Což o to, to by byla
dobrá zpráva, protože to tam dost poničili.
Avšak místo oděvů se tam nastěhují vojáci.“
„Ty nám nosíš novinky, Laďo. Jako bys
byl posel špatných zpráv. To jsi přišel kvůli
tomu?“
„Ne, nepřišel. Vlastně jsem přijel. Půjčil
jsem si nákladní auto.“
„A kde ho máš?“
„Nechal jsem ho za nádražím, protože sem
bych se kvůli sněhu nedostal. A kde je Stará,
že se neozývá?“
„V kadeřnictví. Jdeme přece na ples. Snad
se nic nezměnilo.“
„No, vidíš. Přivezl jsem vám vstupenky.“
„A co Ficovi?“
„Bohuš si tam půjde sednout už v půl sedmé, aby nám zajistil stůl. To víš, bude chvilku
trvat, než děcka usnou. Božka přijde také
později, stejně jako my.“
„Fajn, máš to dobře zorganizované.“
„Ale jsem tu ještě také kvůli Astě.“
Děti zpozorněly. Co je s Astou? Tázavě se
dívaly na oba muže.
„Jo, tak vy to, děcka, ještě nevíte?“
„Co? Co nevíme?“
„Ještě vám nikdo neřekl, že si odvezu Astu
s sebou domů?“
„Proč? Tati, vy jste Astu rozdali?“
„Ale nerozdali. Astě našli Kubíkovi ženicha.
Hodně se jí podobá, takže chceme, aby měla
štěňátka. Pan Kubík si ji odveze jenom na
nějakou dobu. A až budou štěňátka, tak i nám
jedno dá a Asta se vrátí.“
STAVEBNINY VALTICE
přestěhovány
ze Sobotní 1067 - Pod Raisnou
do haly firmy Molčík na Mikulovské
TEL: 774 49 49 10
www.lesenipronajem.cz
14
„Ale nám se bude po ní stýskat.“
„Prosím vás, proč by se vám stýskalo. Teď
je stejně pořád zalezlá, protože je zima. A vy
k nám chodíte skoro denně, tak s ní stejně
budete.“
„A opravdu nám ji potom vrátíte?“ nedůvěřivě se zeptala Dana.
„Neboj. Vrátíme. Co bychom s ní dělali?
Chceme od ní také jenom štěňátko.“
Děti si už fotografií přestaly všímat a dřeply
si k Astě, která spokojeně dřímala na dece
v chodbě za dveřmi. Hladily ji a posmutněle
se s ní loučily.
Táňa Tichá
Příště: Síla slunce
Květinový horoskop
na listopad
Chryzantéma (1. – 10. 11.)
Trochu náladová osoba, která má v životě
velké cíle, základním úkolem člověka v tomto
znamení je naučit se trpělivosti a lásce. Tito
lidé bývají mimořádně inteligentní a dokáží
své dovednosti zúročit. V otázkách lásky
mohou trochu kalkulovat a vybírat si za
partnery jedince, kteří jim dokáží pomoci a
zajistit je finančně.
Narcis (11. – 20. 11.)
Trochu povrchní lidé, kteří jsou často zahleděni sami do sebe, hodně jim záleží na
tom, jak se jeví ostatním a hledají stále nové
a nové příležitosti jak se druhým předvést.
Přátelství ani lásku nedokáží udržet, často
mění partnery, zaměstnání a hledají stále
něco nového a vzrušujícího. Klidnější jsou až
ve vyšším věku.
Orchidea (21. – 30. 11.)
Překrásná, exotická květina, která zaujme
na první pohled, takový je i člověk narozený v
tomto znamení – originální a nevšední. Potrpí
si na svoje image, poslední módní výstřelky,
drahé doplňky a kosmetiku. Má ovšem i
osobní kouzlo a tak jestliže se někdo dostane
do jeho vlivu, nedokáže se jen tak vymanit.
zdroj: internet
Jak na daně
Komentář Dalibora Dědka, ředitele firmy
Jablotron
Možná už se vám to také stalo. Řemeslník
se opatrně zeptá, zda na to chcete účet anebo
budete raději platit nižší cenu bez dokladu.
V České republice se prostě přivírá oko nad
tím, že část peněz v byznysu teče bez toho, že
by se z nich odváděla daň. Naše firma měla
téměř 15 let pobočku na Tchaj-wanu. Díky
tomu jsem měl možnost poznat o této zemi
hodně zajímavého.
Jedna z věcí, kterou jsem zpočátku nechápal, byla posedlost Tchajwanců sbírat v
obchodech účty. Bez rozdílu, zda si kupují
láhev vody nebo ledničku, si účtenky pečlivě
ukládají. Když jsem někde v obchodě nechal
ležet účet u kasy, tak mi obvykle prodavač
zapomenutou účtenku úslužně vnucoval. Pokud jsem nakupoval s přáteli, měli upřímnou
radost, jestliže jsem jim své účty přenechal.
Dlouho jsem to považoval za místní úchylku.
Později jsem ale pochopil, že je to výsledek
neuvěřitelně chytrého kroku, který tamní
ministerstvo financí zavedlo už v roce 1951.
Oficiálně se to jmenuje Uniform Invoice
Lotterya jako téměř každá dokonalá věc je
naprosto jednoduchá. Všichni podnikatelé
na Tchajwanu musí používat registrační
pokladny. Každý účet z registrační pokladny
má unikátní osmiciferné číslo. No a 25. v
každém lichém měsíci pořádá ministerstvo
financí velkou státní loterii. Vylosují šest výherních čísel a vy si zkontrolujete všechny své
účtenky za předchozí dva měsíce. Za účty, na
nichž se shoduje poslední trojčíslí, vyhráváte
200 tchajwanských dolarů (114 korun). Za
čtyřčíslí tisícovku, za pět čísel čtyři tisíce a
tak postupně až dva miliony tchajwanských
dolarů.
Je přitom úplně jedno, zda byla vaše
účtenka za deset korun nebo za desetitisíce.
Tchajwanský berňák si tak vlastně z celého
národa udělal kontrolní orgán, který žádnému
obchodníkovi neodpustí nevystavení daňového dokladu.
Navíc vítězné účtenky, za něž si vyzvednete
svou výhru, zadá finanční úřad do počítače a
zkontroluje, zda se údaje shodují s tím, co přišlo z registračních pokladen od podnikatelů.
Pokud ne, tak běda.
Vlastně je to ďábelsky jednoduché a neuvěřitelně účinné. Uvádí se, že zavedením
této státní loterie se zvýšil na Tchaj-wanu
výběr daní o 75 procent. Daňová loterie tam
funguje déle než 50 let a všichni si díky ní
zvykli, že je normální platit daně. Nikdy jsem
se tam nepotkal s žádným pokusem obejít
systém. Zřejmě díky tomu, že všichni řádně
platí daně, je na Tchaj-wanu jednotná sazba
daně z přidané hodnoty (DPH) jen 5 %.
A na něco podobného ten náš ministr financí nepříjde. Radši nechá Vietnamcům a jim
podobným, včetně našich tzv. "podnikatelů",
zmizet miliony i miliardy z daní a vyřeší to
jednoduše zvyšováním DPH, zdaněním moravských vín, zvyšováním jiných daní, snižováním či rušením různých sociálních dávek atd.
KOCOVINA
Co mě nejvíc překvapilo,
odhodil srp s kladivem,
Připadám si jako debil,
zírám jak vůl s údivem.
Denně slyším, jak tu lítaj
miliardy ve vzduchu,
já mám jak dřív stejný hovno
a jsem pořád na suchu.
Na letišti chlapy líbal,
on govoril „Rebjáta“.
Mě snad, lidi, trefí pepka,
pak chtěl vstoupit do NATA.
O Marxovi, Engelsovi,
vedl velké proslovy,
a teď lítá Jumbo Jetem
na Kanárský ostrovy.
Když jsem cinkal u Václava,
nebudu vám, lidi, lhát,
věřil jsem, že Čechy změní
sedmnáctej listopad.
Že tu bude spravedlnost,
pokora a morálka.
Lidi, já jsem větší blbec,
nežli víla Amálka ...
Jeden soudruh, co dřív bejval
velký zvíře ve straně,
teď je slavnej podnikatel,
proto koukám nasraně.
„Čest práci“ mě tenkrát zdravil
v ošumělým obleku
teď mi kyne z Mercedesu,
to je, lidi, ke vzteku.
$GYRNiWQtNDQFHOiĜ
ÒþHWQtILUPD
JUDr. Ivana Lorenzová
Bc. Alexandra Ekrtová
Poskytuji SUiYQtVOXåE\YREODVWLREþDQVNpKR
rodinného, obchodního, pracovního a správního práva,
QDEt]tPVHSLVYãHFKGUXKĤVPOXY
]DVWXSRYiQtSĜHGVRXG\DMLQêPLRUJiQ\SUiYQtNRQ]XOWDFH
DWRSRSĜHGFKR]tWHOHIRQLFNpGRKRGČYþDVHGOH9DãHKRSRåDGDYNX
nabízí
YHGHQtGDĖRYpHYLGHQFH~þHWQLFWYt'3+PH]G
VNODGĤDSRGSĤUQêFKHYLGHQFtGOHSRåDGDYNĤ]iND]QtND
3RERþND9DOWLFH1iPČVWt6YRERG\
email:[email protected]
Lenina měl na své klopě,
dneska mu tam sedí pták.
Místo vodky pije whisky
a já smažím bramborák.
Tel: 608 676 952, email: [email protected]
kontakt 602 24 98 18
15
Kdo se skrývá v každém z nás
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíž Dundee ve Skotsku.
Personál nemocnice ji nalezl mezi jejími věcmi, a tak se jim líbila, že
ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál.
Mladá dívka je pořád ve mně
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu,
Teď už - MĚ uvidíte!
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Vzpoměňte na své zesnulé v tomto dušičkovém čase a nezapomínejte ani na ty, co jsou ještě mezi námi.
Příjemný listopad, plný zlatavého listí, Vám přeje,
Pavlína Vlková, šéfredaktorka
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Rozdíl mezi ruskou
a moravskoslezskou ruletou
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
Inzerce, P.R. článek, logo
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
"ELEKTRIKÁŘ"
Vítězslav Krčka
602 722 322
E-mail: [email protected]
Elektoinstalace a hromosvody
ve Valtickém zpravodaji 2012
Ceny inzerce a P.R. článků:
celá stránka:
2.500,- Kč / 1 vydání
1/2 stránky:
1.250,- Kč / 1 vydání
1/3 stránky:
835,- Kč / 1 vydání
1/4 stránky:
625,- Kč / 1 vydání
1/8 stránky a menší:
310,- Kč / 1 vydání
řádková inzerce:
150,- Kč / 1 vydání
Ceny loga:
logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší – dle dohody)
Uzávěrka příštího čísla 30. listopadu 2012
Ivan Bilkovič
Za Tesárnou 779
Valtice
606 755 550, 519 352 256
www.valtice.cz/vinoteka
[email protected]
Valtice
Mikulovská 175
mobil: +420 775 114 207
mobil: +420 731 114 205
[email protected]
www.kvetiny-hanke.cz
• řezané a hrnkové květiny
• svatební floristika
• smuteční kytice
• suchá vazba
• keramika a dárkové zboží
• donášková služba
Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH
tel.: 539 085 100-3 | www.freebone.cz | www.freebone.eu | [email protected]
VALTICKÝ ZPRAVODAJ
měsíčník, ročník XXXIII.
prodejné, cena 5.- Kč
vydává Občanské sdružení Valtice, IČO 48452505, náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E 11608. Redakce: 691 42 Valtice, Nám. Svobody 4.,
Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková 739 555 011, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC
Předplatné: M. Crhonková, tel. 721 839 473. E-mail [email protected], [email protected], internet http://www.valtice.cz/vz. listopadové číslo, vyšlo 5.11.2012
16
Download

Valtice mají Piaggio