ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
MĚSÍČNÍK  ÚNOR 2014  ROČNÍK XVII.  ČÍSLO 2 (109)  ZDARMA
Primátor statutárního města
Mostu Vlastimil Vozka (v hornickém slavnostním úboru) přestřihl
v Podkrušnohorském technickém
muzeu v přítomnosti ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího
Cieńcialy pásku a tím oficiálně
otevřel novou expozici nazvanou
Rudné dobývání. Ta přináší nejen
podrobné informace z oboru těžby nerostů v Krušných horách, ale
zároveň vám umožní – díky maketě
hlubinného dolu – cítit se jako skutečný hlubinný havíř, dobyvatel surovinového bohatství naší země.
Foto: Petr PROKEŠ
Odstříhávání od předchozích časů?
Pro dobu zachycenou ve filmu Postřižiny bylo charakteristické zkracování. A pro dnešní dobu?
Prodlužování?
Vypadá to tak.
Prvním lednovým dnem vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Má přes tři tisíce paragrafů –
podstatně více než předchozí právní
norma. A ještě aby se v nich čert vyznal! Přední soudci, advokáti i další, kteří s uplatňováním práva mají
co do činění, vyslovují přes tele-
vizní obrazovky, rozhlasové přijímače, noviny a internet obavy z toho, co
nová legislativa přinese v praxi. Bojí
se různých výkladů obsahu paragrafů,
černou můrou se stává vidina prodlužování soudních stání. V očekávání
jsme i my, protože občanský zákoník
přináší řadu novinek i pro segment
bydlení. A navíc – starý rok odnesl do
věčných lovišť i zákon o vlastnictví
bytů a tudíž se nově řídíme zákonem
o obchodních korporacích. Politici lidem vysvětlovali, že novinky jsou
potřebné, nazvali je odstříháváním
od předchozích legislativních časů,
a to že přinese do právního vědomí
občanů a justice i advokacie svěží
vítr. Zatím panuje bezvětří. V médiích ale přibylo hlasů těch, kteří nové
zákony aplikují v praxi. Mnoho optimismu zrovna slyšet není. Dokonce se už začíná hovořit o nutné novelizaci těchto zákonů. Máme se
tedy připravit na další změny?
PŘEDSTAVENSTVO SBDK
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Krušnohor , zpravodaj stavebního bytového družstva
Ú�EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV� STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND�LÍ A ST�EDA 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TAV E B N Í H O BY T OV É H O D R U Ž S T VA K R U Š N O H O R
2
HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE�INK 476 146 199
POND�LÍ, ST�EDA 7.00 – 17.00 ÚTERÝ, �TVRTEK, PÁTEK 7.00 – 13.00
Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe�inku spole�nosti Hasman – Výtahy na telefonním �ísle
800 136 018 nebo 417 639 296
E-mailová adresa:
Oficiální internetové stránky:
Spojovatelka: 476 146 100
[email protected]
www.sbdkrusnohor.cz
Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš�ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn�jší informace k zaznamenávání hovor� je uvedena na stran� 4.)
P�EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD)
P�edseda
Laur Roman
476 146 104
Místop�edseda
Ryba František
476 146 104
�lenové
Ing. Hokr Roman
Ing. Koranda Ji�í
Ing. Pa�ourek Ivo
Šev�ík Arnošt
Ing. Vozka Vlastimil
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK)
P�edseda
Mertlík Ji�í
�lenové
Vajshajtl Stanislav
Mgr. N�me�ková Zde�ka
Ing. Goldbergerová Jana
�erník Vladimír
Bucha Petr
Petrilová Jana
ÚSEK �EDITELE (Ú�)
�editel družstva
Ryba František
476 146 105
Vedoucí sekretariátu �editele
Domínová Leona
476 146 104
Fax
476 146 101
Informace
Varhulíková Anna
476 146 106
Podatelna
Hokrová Monika
476 146 107
Sekretá�ka
Karochová Daniela
476 146 108
Tiskový mluv�í, redakce zpravodaje
Mgr. Prokeš Petr
476 146 109
EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí
Erlitzová Alena
476 146 110
Sekretariát vedoucí EÚ
Hájková Dagmar
476 146 111
Fax
476 146 102
Správce sít�
Gerthner Daniel
476 146 112
Pobo�ka Litvínov
Fax
476 754 084
Vegnerová Hana
476 146 115
Blahoutová Eva
476 146 116
�andová Martina
476 146 117
[email protected]
reditel
predstavenstvo
predseda.kk
kontrolni.komise
reditel
sekretariat.reditele
informace
podatelna
sekretariat
tiskovy.mluvci
hlavni.ekonom
sekr.ekonom
sprava.site
pobocka.litvinov
ÚSEK INŽENÝRSKÉ �INNOSTI (ÚI�)
Vedoucí
inzenyrska.cinnost.vedouci
Jánská Hana
476 146 180
Investi�ní referent
Renka Adam
476 146 181
investicni.referent1
476 146 182
investicni.referent2
Zámecký Jan
476 146 183
investicni.referent3
R�ži�ková Simona
476 146 184
investicni.referent4
Referentka
inzenyrska.cinnost.referent
Kolmanová Lucie
476 146 185
Z d�vodu v�tší p�ehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá
pracovišt� a pracovníky pouze tu �ást adresy, která je p�ed
"zaviná�em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt� p�idat
" @sbdkrusnohor.cz ".
EÚ - EKONOMICKÉ ODD�LENÍ (EO)
Vedoucí EO a vedoucí Ú�JE
Ing. Kurková Kate�ina
476 146 120
Provozní ú�tárna pro SVJ
Šebková Martina
476 146 121
Kopecká Vlasta
476 146 122
Kultscherová Miroslava
476 146 123
Fakturace
Švecová Petra
476 146 124
Kastnerová Stanislava
476 146 125
Provozní ú�tárna
Pousková Blanka
476 146 127
Pokladna
Gerthnerová Dana
476 146 129
Evidence zálohových plateb
Andrtová Irena
476 146 131
Referentka úv�r�
Libecajtová Lucie
476 146 133
Evidence majetku - inventury
Kordíková Daniela
476 146 135
Mzdová a personální kancelá�
Šáfrová Liliana
476 146 137
ekonomicke.odd.vedouci
provozni.uctarna
fakturace
provozni.uctarna
pokladna
topna.sezona
uvery
evidence.majetku
mzdy
EÚ - ODD�LENÍ PRO �LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O�Z)
Vedoucí
clenske.zalezitosti.vedouci
Petrovická Zuzana
476 146 140
�lenská evidence
clenska.evidence
Kindermannová Romana
476 146 141
Sojková Milena
476 146 142
476 146 143
Šindelá�ová Lenka
Adámková Pavlína
476 146 144
Evidence nájemného
evidence.najemneho
Kubíková Lenka
476 146 145
Reichlová Iveta
476 146 146
P�edpisy nájemného
predpisy.najemneho
Ko�átková Alena
476 146 148
476 146 149
Pecková Kate�ina
evidence.pohledavek
Vedoucí evidence pohledávek
Matoliaková Iva
476 146 150
Evidence pohledávek
evidence.pohledavek
Zvárová Mária
476 146 151
Studentová Iveta
476 146 152
Vítková Nikol
476 146 153
Nebytové prostory - pojišt�ní
nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka
476 146 156
nebytove.prostory.pojisteni
Spole�né prostory
Šev�íková Alena
476 146 157
TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ)
Vedoucí
Ing. �apková Irena
476 146 160
Stavební technik
Bertlová Zde�ka
476 146 161
Vlasáková Zuzana
476 146 162
Vilhelmová Monika
476 146 163
Vydra Radovan
476 146 164
Šebek Zden�k
476 146 165
Losos Martin
476 146 166
Šebková Hedvika
476 146 167
Požárn� bezpe�nostní technik - MTZ
P�ibyl František
476 146 171
Energetik
Ing. Korol Valerij
476 146 172
Referentka
Rybová Kate�ina
476 146 174
Dispe�ink
Hilbertová Lenka
476 146 199
technicky.usek.vedouci
technik1
technik2
technik3
technik4
technik5
technik6
technik7
bezpec.technik
energetik
technicky.usek.referent
dispecink
ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
2
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Co jsme pro vás
připravili:
Pomozte svými dokumenty mosteckému podnikateli . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Jak zvýšit úspory tepla v objektech po zateplení? . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Vandalové na CISu: Proč nám ničí majetek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Nenechte své úspory na pospas inflaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
I v Krušnohoru pracují výtvarně zdatní lidé . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Myšlení lobbistů představuje katastrofální zjednodušení problému . . . str. 16
Most Evropským městem sportu 2015. Pojďte do toho! . . . . . . . . . . . . str. 18
Stanovy SBD Krušnohor – mimořádná vnitřní příloha . . . . . . . . . .střed
KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební
bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda),
tel.: 476 146 104, e-mail: [email protected], fax: 476 146 101, Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš.
Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: [email protected] Rozšiřuje SBD Krušnohor
jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní společnost, Most, tel. 777 722 122, fax: 776 404 544,
e-mail: [email protected] Náklad: 23 000 výtisků. Dáno do tisku: 28. 1. 2014. Vyšlo: 6. 2. 2014. Uzávěrka příštího čísla:
21. 2. 2014. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597
3
EDITORIAL
Vážení čtenáři!
Nastala doba změn. A je jich opravdu
hodně. Proto mimořádně zbytnělo i toto vydání měsíčníku Krušnohor. Výtisk,
který právě držíte v rukách, má 56 tiskových stran oproti běžným 48. Celkem
12 tiskových stran je v něm věnováno
mimořádné vnitřní příloze, která přináší do vašich domovů nové znění stanov
družstva. Přílohu si oddělte od výtisku,
pročtěte si ji, abyste věděli, jakými novými základními pravidly se od 1. ledna začal řídit život v Krušnohoru, a po
přečtení si stanovy uložte na přístupné místo, abyste se k nim mohli vracet.
Budete je určitě potřebovat k ujasnění mnoha záležitostí. Vždyť jistě budete i nadále komunikovat s výborem ve
vašem domě, nebo s představenstvem
družstva či správou Krušnohoru, nové
stanovy proto přijměte jako hlavní pomůcku pro rozvíjení komunikace v družstvu. A kromě toho: Když se k nim budete opakovaně vracet a číst si v nich,
určitě nepůjde o ztracený čas. Opakování je matkou moudrosti, jak praví jedno z rčení našich předků. Zdokonalovat
se v chápání obsahu jednotlivých článků základního dokumentu Krušnohoru se určitě vyplatí. Je to vlastně ústava družstva.
A abyste nám po určitém čase nevytkli, že jsme vás v lednu a únoru tahali za nos, je nutno předem a na rovinu
také říci to, že se v dohledné době nedá vyloučit novelizování stanov. Proč?
Jejich vznik si totiž vynutil nový občanský zákoník a také novinka v české legislativě – zákon o obchodních korporacích. Právě do korporačního zákona
byla přesunuta bytová družstva. Protože sledujete tisk, rozhlas, televizi a internet, dobře víte, že nemálo odborníků
z oblasti práva a dokonce i sami politici se snažili o odložení účinnosti obou
zákonů, protože je považují za nedodělané a nedokonalé (výsledek desetileté práce našich legislativců, poslanců a senátorů). Otevřeně přiznávají, že
mají problém s výkladem některých pasáží v obou zákonných normách. Jsme
tedy ve stadiu očekávání toho, co přinese praxe. Až dojde na soudní pře, teprve na základě jejich výsledků se začne
tvořit judikatura. Nejméně půl roku se
budeme všichni učit co a jak. Takto to
nastínil ředitel družstva František Ryba
v novoročním projevu k zaměstnancům
Krušnohoru. Možná potom zjistíme, že
praxe si vynutí novelizaci obou zákonů. A protože stanovy jako podzákonná
norma nemohou být v rozporu se zákony republiky, pak bude nutná jejich změna. Takže se nejdříve naučme nové stanovy používat, ale zároveň buďme připraveni i na možné další jejich aktualizace. Ostatně připravenému štěstí přeje
– jak říká další české přísloví okořeněné
životní zkušeností.
Petr PROKEŠ
4
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Po kamerách malíři
Vymalovat vestibuly se rozhodli vlastníci ze SV 166 (blok 367)
na Hutnické ulici v Mostě. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje zrovna probíhalo výběrové řízení na zajištění této zakázky. Malířské práce navážou na
ukončenou instalaci kamerového systému.
Se štětcem v ruce
Jaro se blíží a bydlící chtějí mít
vnitřek domu hezký. Na vymalování společných prostor ve SV
172 (blok 333) v Hutnické ulici
bylo vyhlášeno výběrové řízení.
Bydlící se dočkají malířů se štětci v rukou v nejbližších týdnech.
A není to zdaleka jediná zkrášlovací akce. Ještě ve starém roce
se malovalo také jinde – například ve SV 145 (blok 7) na ulici
Slovenského národního povstání v Mostě, v SV 158 v Lesní ulici čp. 2241, v SA 069 (blok R3)
v Hamerské ulici na litvínovském
sídlišti Janov.
Rekonstrukce chodníků
V posledních týdnech uplynulého
roku se podařilo dokončit rekonstrukci chodníků kolem bloku 352
(SA 15) v mostecké ulici 1. máje.
A nešlo jen o chodníky okapové.
Dělníci se pustili do práce zlepšení povrchu na přístupových chodnících. Ten je nyní opravdu kvalitní a příchod ke vstupům do domu se tak stal – co se týče chůze – výrazně bezpečnějším a pohodlnějším.
U sousedů v bloku 350 (SV 169)
se dostalo po opravě okapových
chodníků také na vylepšení průčelí a uvnitř domu byla u vstupů
položena nová dlažba.
Podlahová krytina
Z akcí minulého roku stojí jistě za připomenutí ještě ta, která se odehrála ve SV 294 (blok
524) v Růžové ulici na sídlišti Zahradní (nově Skřivánčí Vrch). Ve
vchodech 3083 a 3084 bylo vyměněno PVC.
Zase kamery
Další bydlící projevili zájem o zřízení kamerového bezpečnostního systému. V přípravě je jeho
instalace ve SV 628 v ulici U Věžových domů ve středu města
Mostu. Dá se předpokládat, že
práce bude odvedena v jarních
týdnech.
Připravili: (tú, pp)
Dejte na frak představenstvu
RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ
Nastal konec nadávání a osočování. Těm jedincům, kterým tak moc vadila veřejná sbírka na obnovu mosteckého
pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, se ustálila hladina
adrenalinu na běžných hodnotách, jejich duše se zklidnila
a nesmyslné výpady ustaly. Sbírka totiž skončila.
Proč se k ní vracím? Jednak proto,
abych připomněl důvod toho, proč
vznikla; oznámil její výsledek; poděkoval a trošku se pochlubil Krušnohorem, protože je čím se pochlubit.
Tak tedy:
Myšlenka na obnovu pomníku TGM vznikla v našem družstvu.
Jsem jedním ze čtyř iniciátorů realizace záměru. Těmi dalšími jsou fotograf a architekt Jan Beran, sochař
Jaroslav Šindelář (ten novou Masarykovu sochu právě tvoří) a právník
Václav Valný. Se záměrem jsme seznámili radu města a ta vyhlásila veřejnou sbírku. Náš družstevní zpravodaj byl vůbec prvním tiskovým periodikem, které o záměru informovalo (v srpnu 2011, str. 24 – 26).
Obnova pomníku navazuje na
jeho existenci ve starém městě.
V něm ale původní soše TGM osud
nepřál (byla mocipány dvakrát zničena). Pomník napomůže vytvořit myšlenkový most mezi zlikvidovaným
a novým městem a vyhoví tak přání
mnoha lidí, kteří nostalgicky na zaniklý Most vzpomínají dodnes.
Veřejná sbírka probíhala od
1. března 2012 do 31. prosince 2013.
Do pokladniček občané vhodili či na
zvlášť zřízený bankovní účet zaslali
celkem 868 603 korun. Je potěšitelné, že se připojily i firmy. Částka je to
vysoká, i když ještě vyšší by byla samozřejmě lepší (nejlépe dvoumilionová – potřebná na pokrytí všech nákladů), ale v okrese s mnoha sociál-
ními a dalšími problémy snad ani nelze od lidí více požadovat. Všem, kteří přispěli, moc děkuji. Těm, kteří nedali ani korunu, děkovat nebudu, ale
vzkazuji jim: až se bude letos pomník
TGM na prostranství před Městským
divadlem v Mostě odhalovat, přijďte
se alespoň podívat, abyste viděli, co
vás nechalo lhostejnými, zatímco jiné
nikoliv. Možná vás tato morální lekce
nabudí k lepšímu myšlení.
A teď k tomu chlubení. Peníze
vhozené do pokladniček rozmístěných po městě na šesti místech (Krušnohor, magistrát, sportovní hala, Astra, knihovna a divadlo) byly vybírány pracovnicemi magistrátu po určitých časových úsecích. Při prvním
a druhém výběru bylo v pokladničce na recepci Krušnohoru napočítáno
několik desítek tisíc korun, což bylo
nejvíce ze všech kasiček. Ty ostatní
obsahovaly jen pár stokorun až několik tisícovek. Při následujících výběrech desetitisíce v „naší“ pokladničce již nebyly, další velmi úspěšná kasička (magistrátní) tu naši „předběhla“. Mrzet nás to nemusí, protože nešlo o soutěž kdo s koho, ale o společný tah na branku – a ten se vydařil.
Takže ještě jednou velké díky a těším
se na shledání s vámi při odhalování
obnoveného pomníku TGM.
František RYBA
ředitel družstva
P. S.
A mimochodem: v „naší“ kasičce bylo nalezeno nejvíce kuriozit –
americký dolar, bulharské leva, deset
čokoládových eurocentů, čokoládový dolar a také jedno platidlo, jež se
nepodařilo identifikovat.
Pracovnice magistrátu naposledy vybírají peníze z kasičky na
recepci Krušnohoru. Její obsah přinesl tentokrát zklamání.
Pouhých 271 Kč byl nejhorší výsledek „naší“ pokladničky za
22 měsíců trvání sbírky.
Foto: Petr PROKEŠ
Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů
Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle § 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
w w w . s b d k r u s n o h o r . c z
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
5
Pomozte mosteckému podnikateli dokumenty
Pavel Vomáčka je nejen majitelem projekční a stavařské firmy VOBAS spolupracující s Krušnohorem, ale je i odvážným
člověkem. Na svá bedra si naložil těžký úkol – chce zachránit
jeden z objektů stojících v areálu mosteckých kasáren.
Tím objektem je bývalé sídlo vojenského štábu. Pavel Vomáčka si
budovu koupil na konci loňského
roku od majitele, který s ní měl kdysi podnikatelské záměry, ale nakonec od nich ustoupil.
„Objekt je velice zchátralý, jeho
stav mi vadí již několik let, a proto
jsem přivítal, že je k prodeji. Ke koupi jsem přistoupil, abych dům zachránil. Rád bych ho uvedl do původního stavu,“ sdělil měsíčníku Krušnohor Pavel Vomáčka, jenž je zároveň
zastupitelem zvoleným za Sdružení Mostečané Mostu. Proto nemůže
přenést přes srdce, že rozpadající se
objekt je viditelnou vráskou na tváři
města pod Hněvínem.
Aby budově štábu mohl vrátit původní podobu, obrací se prostřednictvím družstevního zpravodaje na širokou veřejnost s prosbou: „Sháním dokumentaci, fotografie, obrázky, plán-
ky, prostě všechno, co by dokládalo
vzhled budovy, případně i sousedních
objektů. Potřebuji zjistit, jak dům štábu ve skutečnosti vypadal, ale třeba i to, zda měl kolem sebe zábradlí
a jak vypadalo, jaké byly kolem něj
provedeny terénní úpravy, jakou měl
střechu. Prosím všechny, kteří mohou
cokoliv doložit, aby mě kontaktovali.“ Zpravodaj Krušnohor se k žádosti podnikatele připojuje. Můžete mu
psát, e-mailovat, telefonovat. Kontakt: Ing. Pavel Vomáčka, VOBAS,
ul. Prokopa Holého 2005, 434 01
Most, [email protected], 777 725 111.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Dnešní stav budovy štábu (objekt se nachází u kruhové křižovatky).
PRÁVNÍ PORADNA
Jak je to s pronajímáním bytu?
V našem domě pronajímají
svůj byt dva lidé. Jeden je vlastník a druhý nájemník. Jaký je
v tom rozdíl?
H. B., Most
Podle položeného dotazu předpokládám, že se jedná o bytový dům, kde jsou vymezeny bytové jednotky, přičemž některé bytové jednotky pronajímá jejich vlastník a některé nájemník, který má
bytovou jednotku v užívání na základě nájemní smlouvy. Rovněž je
pravděpodobné, že se jedná o bytový dům, kde vzniklo společenství
vlastníků jednotek.
Pokud se týká vlastníka, ten
může, co se týká nájmu bytové jednotky, s touto v podstatě libovolně
nakládat a pronajímat ji třetím osobám. K tomu, aby dal vlastník bytovou jednotku do nájmu, nepotřebuje souhlas společenství vlastníků
jednotek. Nicméně i vlastník bytové jednotky je povinen dodržovat
stanovy společenství vlastníků jednotek a příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Vlastník je mimo jiné povinen po
nabytí jednotky oznamovat svou adresu a počet osob, které budou mít
v bytě domácnost, případně jméno
a adresu třetí osoby, které přenechal
byt do užívání a rovněž změny těchto údajů. Zároveň je povinen zajistit, aby osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu, dodržovali
pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí.
Rovněž podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 je možné v případě závažného porušování
povinností vlastníka bytové jednotky, navrhnout soudu prodej této bytové jednotky.
Pokud se týká nájemníka, který
byt přenechává další osobě do podnájmu, je vhodné, aby otázku možnosti podnájmu měli pronajímatel a nájemce sjednanou v nájemní
smlouvě. Pokud tato otázka upravena není, platí úprava uvedená v občanském zákoníku, přičemž ode dne
1. ledna 2014 platí nový občanský
zákoník tj. zákon. č. 89/2012 Sb.
Nájemce může dát třetí osobě do
podnájmu část bytu, pokud v tomto
bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele. V případě, že
nájemce sám v bytě trvale nebydlí,
může dát naopak byt do podnájmu
pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud nájemce v takovém případě byt podnajme bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé
porušení povinností vyplývajících
z nájmu bytu a za důvod k výpovědi z nájmu bytu.
Nájemce je rovněž ve vztahu
k pronajímateli povinen oznamovat
počet osob žijících v bytě, a pokud
tuto povinnost nesplní do dvou měsíců od změny, je to považováno za
závažné porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Lze tedy shrnout, že jak vlastník,
tak i nájemník jsou za určitých podmínek oprávněni přenechat bytovou
jednotku do užívání třetí osobě, což je
ale nezbavuje povinnosti řídit se příslušnými právními předpisy a odpovědnosti za bytovou jednotku a osoby, kterým její užívání umožnili.
Mgr. Věra VALNÁ
advokátka
ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
Bezpečnost především
Bezpečnost bydlících především
a také přehled o tom, co se v domě
vůbec děje – to jsou základní požadavky na kamerové systémy zřizované v obytných objektech. Od
konce loňského roku patří mezi domy vybavené touto moderní technikou také blok 367 (SV 166) v Hutnické ulici v Mostě. Mezi další bydlící využívající bezpečnostní kamerový systém budou brzo patřit vlastníci ze SV 153 (blok 11) na ulici Slovenského národního povstání a SV
617 (blok 383) v centru města (ulice
M. G. Dobnera). Současně probíhá
výběrové řízení na zajištění kamerového systému pro SV 103 (blok
212) na Žatecké ulici.
Sklepy, příložky a strop
Do malování a opravy sklepních
prostor se pustili vlastníci ze SV 299
v domě čp. 207, 208 a 221 v mostecké ulici U Města Chersonu. Dělníci ze stavební firmy přiloží ruku
k dílu také v bloku 383 (SV 617)
v ulici M. G. Dobnera. V jarních měsících se pustí do lokální opravy
lodžiových příložek. Stejnou opravu
již mají za sebou ve SV 641 (blok
386) v ulici M. G. Dobnera. Již hotova by měla být oprava stropu v krytu
CO ve SV 101 (blok 200) na rozhraní ulic Josefa Skupy a Žatecké.
Vyřešili rébus
Chtít umýt okna, aby byla čistá,
a přitom nemít k nim přístup – tak
to je rébus, s jehož řešením si museli poradit vlastníci v SV 223 (blok
317) v ulici Československé armády. A poradili si dobře. Šlo o okna
na chodbách, která byla opatřená
mřížemi, a právě mříže bránily čištění oken. Došlo na komplexní řešení. Původní mříže byly odinstalovány a nyní jsou na oknech mříže
nové – odemykatelné. Stačí vzít klíček, odemknout je, rozevřít a mytí
oken může začít.
Prodloužení střechy
Sousedící společenství vlastníků
z bloků 85 a 86 (SV 125, 141) na
ulici Josefa Skupy v centru Mostu se rozhodla využít dobrých zkušeností jiných SA a SV. O co šlo?
Vlastníci si nechali prodloužit střechu přes římsu. Ačkoli se to na první pohled jeví jako malichernost až
nicotnost, taková úprava své opodstatnění přece jen má. Došlo ke
zlepšení vzhledu objektů (pro okolojdoucí vypadají domy zajímavěji)
a zároveň je lépe chráněna omítka před vodou stékající po dešti
ze střechy.
Připravili: (tú, pp)
6
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Jak zvýšit úspory tepla v objektech
Existuje mnoho bytových domů, které se po zateplení
potýkají s hlukem nebo tepelnou nepohodou. V průběhu
provozu od zateplení bydlící často zjišťují, že spotřeba
tepla klesla jen částečně oproti původnímu stavu, který byl
uváděn v projektu před zateplením, a zdaleka neodpovídá
poměru snížení tepelných ztrát po provedených energeticko-úsporných opatřeních.
KAM SE MŮŽETE
OBRÁTIT
 na autora článku Stanislava
Týře:
604 233 625, 475 240 420
[email protected]
Ulimex, s. r. o.,
Masarykova 94/209
400 01 Ústí nad Labem
 na Ulimex, pobočku Most:
731 620 900, 476 102 453
[email protected]
Československé armády 1676
434 01 Most
CO JE PŘÍČINOU
NEDOSAŽENÍ
TEPELNÝCH ÚSPOR?
Příčinou je to, že mezi snížením tepelné ztráty objektu v důsledku zateplení a snížení spotřeby tepla pro vytápění není přímá
úměra.
Pro správnou funkci celé otopné soustavy byla před instalací termostatických ventilů (TRV)
zpracována projektová dokumentace, která definovala provozní
parametry otopné soustavy s odpovídajícími regulačními prvky.
Pokud však byla provedena
značná energeticko-úsporná opatření (např. zateplení objektu, výměna oken), je zároveň i tepelná
potřeba objektu podstatně nižší,
než tomu bylo před instalaci TRV.
V těchto případech původně instalované regulační armatury regulují a omezují přebytek tepla ze
strany dodavatele tepla v teplonosném médiu omezením průtoku v regulačním pásmu, pro který nebyly navrženy. Ve výsledku
se jedná o méně citlivou regulaci
topného systému (regulační prvky
jsou tzv. předimenzovány), která
nedostatečně reaguje na přetápění objektu.
JAK MINIMALIZOVAT
SPOTŘEBU TEPLA?
Optimalizaci regulace vytápění je možno pro dosažení vyšších úspor energie docílit instala-
cí směšovací stanice (viz obrázek
na str. 7) na patu objektu, kterým
bude ekvitermně řízena odpovídající teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Touto
dodatečnou regulací bude docíleno zachování hydraulických poměrů při průtoku topné vody objektem (tělesy, stoupačkami) tak,
jako před provedením energeticko-úsporných opatření. Celá původní regulační soustava bude
posunuta do optimálního pásma
a efektivně využívána.
Na základě vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení stavebně shodných objektů je v tabulce uveden přehled dosahovaných úspor odběru tepelné energie oproti objektům, které neprovozují vlastní směšovací stanici
s optimálně nastavenou ekvitermní regulací vyhovující objektu.
Na základě uvedeného a na
základě dalších statistik je zřejmé, že jsou dosahovány úspory
zhruba ve výši 12 procent. Jsou
Objekt
Výšina��329�330
Výšina��331�302
Objekt
Zelen�345�6�7
Zelen�342�3�4
i případy vyšších dosažených
úspor. Skutečné úspory ovlivňuje zejména optimální nastavení provozované ekvitermní
křivky, popř. využívání nočních
útlumů.
Investiční náklady za dodávku a instalaci směšovací stanice
se pohybují od 65 do 150 tisíc korun. Investice je ovlivňována ně-
Spot�eba�
tepla�2009
843 GJ
88�000,00�K�
733 GJ
Investi�ní�
náklady
Spot�eba�
tepla�2009
1226 GJ
124�000,00�K�
1091 GJ
Investi�ní�
náklady
�
Tabulka:
Přehled dosahovaných úspor odběru tepelné energie
Úspora�tepla
109,59 GJ 13,0%
Úspora�tepla
134,86 GJ 11,0%
kolika faktory, jako jsou požadavky dodavatele tepla na technické
provedení, velikost objektu, požadavek objednatele na vizualizaci zařízení na PC aj.
Návratnost je ovlivněna výší
investice, ceny tepla a dosažených úspor tepelné energie.
SMĚŠOVACÍ STANICE
Pro plně automatické řízení
směšovací stanice jsou využívány inteligentní elektronické ekvitermní regulátory s jednoduchým
uživatelským ovládáním a nastavováním provozních parametrů.
V případě zájmu předložíme
vhodný návrh opatření pro dosažení vyšších úspor konkrétně ve
vašem domě. Pro bližší informace kontaktujte naši společnost.
Stanislav TÝŘ
vedoucí divize Energoservis
Ulimex, s. r. o., Ústí nad Labem
Úspora�p�i�423� Návratnost�
investice
K�/GJ
46�357�K�
1,9 roku
Úspora�p�i�556� Návratnost�
investice
K�/GJ
74�982�K�
1,7 roku
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
7
po zateplení?
město litvínov a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITVÍNOV- HAMR
VÁS zvou NA VÝSTAVU KONANOU KE 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ školy.
VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 18. února OD 17.00 hodin
VÝSTAVA POTRVÁ DO 25. BŘEZNA 2014
GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK
LITVÍNOV, SMETANOVA 40
úterý až pátek: 9-18 HODIN sobota: 12-18 HODIN
dospělí: 20 Kč důchodci: 10 Kč děti, studenti: 5 Kč
INZERCE
Inteligentní elektronické ekvitermní regulátory
Směšovací stanice
Ekologická
�������������������
www.autosrotiste.cz
�����������������������������������������
8
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Vandalové na CISu: Proč nám ničí majetek?
CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE
je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let
od
99 Kč/měs.
od
170 Kč/měs.
SOFTEX NCP ®
až
115 kanálů
Rozmlouvala:
Alena PRŮŠOVÁ ml.
až
100 Mbit/s
Vraťme se k příjemnějším
tématům. Jaké změny připra-
DIGITÁLNÍ
TELEVIZE
Co vás vede k optimistickému úsudku, že se to brzy dozvíme?
Činíme určitá bezpečnostní opatření, která – jak doufám
840 77 88 99
dohadovat o příčinách nesmyslného vandalismu. V jednom z lednových týdnů šlo dokonce o šest případů poškození kabelových rozvodů. Co vede pachatele k takovému jednání? Pomsta, zášť, nebo
je to druh zábavy, či snad existuje
ještě jiný důvod? Věřím, že se to
brzy dozvíme.
vujete v digitálním televizním
vysílání?
Jak jsme informovali už v průběhu ledna, došlo ke změnám na
vysílacích pozicích a kanálech ze
skupiny FilmBox. Místo kanálu
FilmBox 1 nyní vysílá kanál FilmBox EXTRA, který by měl být
více zaměřen na exkluzivní produkci filmů a pořadů vytvořených
nejlepšími světovými studii. Tato
pozice byla v platformě vyměněna
s kanálem FilmBox PLUS, jenž se
naopak posunul na původní pozici
kanálu FilmBox 1. Tyto změny se
projevily ve skladbě tematické TV
SuperBox HD a Můj výběr, Mých
5 a Mých 10.
RYCHLÝ
INTERNET
CIS VE VAŠEM DOMĚ
Tušíte, kdo a proč poškozuje
rozvody CISu?
Na tuto otázku se velice těžko
odpovídá. Žádný z pachatelů zatím nebyl přistižen či policií dopaden. Mohu se pouze domnívat, že
jde o dva druhy destrukce CISu.
První: škodit mohou tzv. sběrači
kovů, kteří si nedělají hlavu s tím,
který kabel přeřežou a ukradnou.
Bohužel, mnohdy se jedná také
o optické rozvody, jež žádný kov
neobsahují. Druhá možnost: kabely jsou „jen“ přeřezány. V těchto případech se jen těžko můžeme
– k odhalení pachatele či pachatelů přispějí. Zároveň prostřednictvím tohoto vydání zpravodaje žádám všechny bydlící v domech spravovaných SBD Krušnohor o zvýšenou pozornost.
Všímejte si, prosím, co se ve vašem domě děje. V případě jakéhokoliv podezření ihned zavolejte na telefonní čísla 478 62 99 99
či 840 77 88 99, popřípadě rovnou na linku Policie České republiky 158. A mějte na mysli
i to, že ne vždy se jedná o poškozené kabely SOFTEXu, ale také
o kabelové rozvody ve vlastnictví družstva nebo patřící společenství vlastníků.
INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM
Začátek nového roku byl poznamenán útoky na kabelové
rozvody Centrální informační sítě (CIS). Jaké jsou následky takového počínání a jaké změny se chystají v digitálním televizním vysílání? To jsou otázky pro MIROSLAVA
PRŮŠU, ředitele společnosti SOFTEX.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
9
Havíř se nesnází a problémů nebojí
JAK JSME ZAČÍNALI (81)
Jako předseda společenství
vlastníků to nemá vůbec jednoduché. Mohou za to hrábě. To je lidové označení pro tři domy a dvě
domovní spojky tvořící architektonický celek připomínající zahrádkářské náčiní (nahlížíte-li na
ně z ptačí perspektivy). Vlastně je
to pět domů dohromady. On vede
střední část architektonického
celku – blok 86, kde působí jako
předseda SV 141. On a všichni
obyvatelé tohoto domu se musejí
ohlížet i na zájmy bydlících v dalších čtyřech domech, protože při
privatizaci nechalo město zapsat
celý architektonický celek na katastrálním úřadu jako jeden dům.
Předseda JAN FIALA je havířem
– člověkem zvyklým na psychickou i fyzickou zátěž, a proto se nesnází nebojí.
MÁLO PENĚZ
„Začalo to privatizací domu,“
zavzpomínal Jan Fiala. Tehdy patřil mezi ty, kdo se o věci kolem procesu privatizace nejvíce zajímali.
„Nejdříve nám město nabídlo prodej každého domu z hrábí zvlášť.
V tom našem jsme se původně dohodli, že bychom ho koupili, ale
bylo nás málo. Zhruba po dvou týdnech město přišlo s tím, že prodej
jednotlivých domů ruší a hrábě prodá jako celek. V té době nebyl zájem o koupi bytů. Lidé na ně neměli peníze. Proto byla svolána schůze
všech bydlících v hrábích do prádelny sousedního bloku 85, aby se
poradili jak dál. Někdo tam navrhl,
aby privatizace proběhla prostřednictvím Krušnohoru. Odkup domů
soukromým zájemcem jsme odmítli,“ popsal Jan Fiala.
PĚT ČÁSTÍ
Po konzultacích s Františkem
Rybou, ředitelem Krušnohoru,
bylo přikročeno ke konkrétním
krokům. Bydlící se domluvili na
tom, že hrábě rozdělí na pět hospodářsky a organizačně samo-
Blok 86 tvoří jednu část tzv. hrábí na mostecké ulici Josefa Skupy. Soužití mnoha lidí v navzájem napojených domech je
jistě náročné, ale předsedu SV 141 Jana Fialu humor ještě neopustil. „Člověk musí být nad věcí,“ říká.
statně fungujících částí, v nichž
vzniknou jednotlivá společenství
vlastníků. V bloku 86 bylo založeno SV 141. Do svého čela si
zvolilo právě Jana Fialu. A jak si
ve funkci se svými kolegy z výboru vede?
OBAVY Z ÚVĚRU
„Dům byl v nedobrém stavu,
a proto jsme jej postupně začali
dávat dohromady,“ sdělil předseda. Generální oprava střechy, rekonstrukce rozvodů vody, plynových rozvodů, v bytech jsou nové
stoupačky, dřevěná okna byla vyměněna za plastová, vnitřek domu
byl vymalován. „Nyní prodlužujeme střechu, děláme tzv. přesah,
aby voda z ní po deštích nestékala
po stěnách domu,“ řekl Jan Fiala.
Předseda by byl rád, kdyby si dům
vzal úvěr. Ten by zafinancoval
všechny práce, které je ještě zapotřebí udělat. „Chápu ale obavy lidí,
kteří se bojí následků případného
nesplácení. Kromě toho jsou v domě evidováni dlužníci. Tři vchody,
62 bytů plus dva nebytové prostory
– to je náš dům. Není zas tak velký, a tak obavám bydlících rozumím,“ svěřil se Jan Fiala. Na řadu
nyní přijdou výtahy. Jejich rekonstrukce představuje investici za tři
miliony korun. Předseda se jí nebojí. Na fond údržby bydlící platí
22 korun za metr čtvereční, což je
částka úměrná k tomu, aby se dům
mohl rozvíjet. A výtahy mají přednost. Starší lidé se hůře pohybují,
mají zdravotní problémy, do svých
bytů se přece musejí dostat.
MIGRACE A DLUŽNÍCI
Jan Fiala by rád připravil obyvatelům pohodové bydlení. Brá-
ní mu v tom ale překážky. Objevily se zde štěnice a je podezření, že je sem zavlekli migrující osoby. Ty obývají byty, které jim někteří vlastníci pronajali. Jiní vlastníci se odstěhovali
a byty prodali realitkám. A těm
je jedno, koho do bytu nastěhují. „Migrace osob, zloději kovů
a dlužníci jsou hlavním problémem domu,“ zdůraznil Jan Fiala. Navíc majitelé bytů nereagují na výzvy k nápravě, pozvání na schůze jsou jim lhostejná.
Účast na shromážděních vlastníků je také problémem, lidé schůzují neradi.
A co předsedu těší? „Město
nám udělalo na dvoře nové chodníky a ulice Josefa Skupy se opravuje, z toho máme radost,“ uzavřel
Jan Fiala.
Text a foto: Petr PROKEŠ
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
10
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Nenechte své úspory na pospas inflaci
VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (8)
Převážná většina českých domácností drží veškeré své finanční rezervy především na účtech s nízkým výnosem. Proč?
Kvůli averzi k riziku. Má-li to být sázka na jistotu, pak se
jedná o jistotu ztráty. Nebo přinejmenším nulového výnosu.
Abychom přispěli ke změně
této skutečnosti, zařadili jsme do
finanční poradny téma investování. V tomto jejím pokračování
zjistíte, že investování není vůbec tak složité, jak se na první
pohled zdá. Dozvíte se, jaké druhy investic existují a jak se v nich
orientovat. Je velmi pravděpodobné, že tyto informace vám
pomohou vhodným přeskupením
úspor vydělat peníze navíc. Způsobů je totiž poměrně dost – volné peněžní prostředky lze vložit
do akcií, dluhopisů, podílových
fondů nebo třeba do nemovitostí či komodit. Ale pěkně popořadě. A nelekejte se někdy odbornějších výrazů, všechny si srozumitelně vysvětlíme.
INFLACE
Na hodnotu našich peněz neustále působí inflace. K ochraně
před ní ještě tak stačí podílové
fondy peněžního trhu nebo spořicí účty. Pro splnění dlouhodobých cílů však je třeba výkonnějších nástrojů, portfolia namíchaná z akcií a dluhopisů. Rozumně
vybraný mix investic z kapitálového trhu poskytne v delším časovém horizontu průměrný výnos šest až sedm procent ročně.
Pro názornost se podívejme do
ilustrační tabulky (viz níže).
NA CO SI DÁT
PŘI INVESTOVÁNÍ
POZOR?
Každá investice má tři základní parametry: výnos, riziko a likviditu (časová dostupnost našich
peněz). Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie. Neexistuje ideál-
ní investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem
a dobrou likviditou. Je to velmi
jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných
investorů v počátku devadesátých
let prodělalo jenom z neznalosti
nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu „vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny. Vysokého
výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko.
KDO JE
Mgr. JAN MARTÍNEK
A JAK HO
KONTAKTOVAT
AKCIE
Jako příklad lze uvést investování do akcií. Je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové. V případě akciových investic
je hlavním rizikem kolísavost,
volatilita. To znamená, že během roku můžeme na trzích vydělat klidně třicet i více procent,
ale také stejně tolik ztratit. Prodělečných období je ovšem historicky významně méně a především z dlouhodobého hlediska akciové trhy rostou v průměru o 7 – 14 % ročně. Každopádně je kolísání nepříjemné. Slabší
povahy období poklesu neustojí,
likvidují pozice a realizují ztráty.
Ochrání nás pouze železná disciplína a především jasná představa o tom, kam která investice směřuje. Pokud se značně sníží hodnota mých vkladů, které
 Nezávislý finanční konzultant
 Kancelář: ul. Pionýrů 2806
(VŠFS), 434 01 Most
 Tel.: 605 000 255
 E-mail: jan.martinek@
ovbmail.cz
 Další rady a tipy najdete na
www.jan-martinek.cz
budu potřebovat za osm let, jsem
v klidu. To je normální. Kdyby
se tak stalo rok dva před koncem,
mám průšvih.
STRATEGIE
INVESTOVÁNÍ:
DO ČEHO
A NA JAK DLOUHO?
Na trhu je dostupná celá škála
investičních nástrojů. Nelze jednoznačně doporučit jeden kon-
Počáteční
vklad
Roční úrok
za 10 let
za 15 let
100 000 Kč
3%
134 392 Kč
155 797 Kč
180 611 Kč
100 000 Kč
6%
179 085 Kč
239 656 Kč
320 714 Kč
za 20 let
Vidíme, že rozdíl výnosů značně vzrůstá v čase. Pro dlouhodobé záměry, jakým
je například finanční nezávislost, je využití vysoce výkonných investic nezbytností. Jinak se okrademe o nezanedbatelné částky a náročnější cíle budeme
plnit jen s obtížemi. V horším případě bychom se některých z nich museli vzdát
úplně. A to nechceme, že?
krétní. Jedním z prvních kroků,
které by začínající investor měl
udělat před začátkem investování,
je ujasnit si, jak vysokou míru rizika je ochoten podstoupit. Riziko
lze totiž rozmělnit různými investičními strategiemi. Mezi základní
pravidla tvorby portfolia patří nákup více investičních nástrojů. Takové portfolio pak zahrnuje například akcie, investiční fondy a spořicí účty. Při diverzifikaci akcií je
dobré dbát na to, aby akcie patřily různě velkým firmám z různých odvětví. Při prvním propadu akcií je důležité nepodléhat panice a ihned neprodávat. Z praxe
je zřejmé, že v dlouhém časovém
období je nejvyšších výnosů dosahováno právě na akciových trzích.
Riziko se v čase snižuje.
Dalším parametrem, který je
třeba zvážit spolu s rizikem, je
časový horizont. Chcete-li peníze
investovat bezpečně a maximálně na tři roky, je nejlepší vložit
volné peněžní prostředky na spořicí účet, do termínovaných vkladů nebo peněžních fondů. Co se
týče dlouhodobých strategií, jsou
v průměru nejvýhodnější akciové fondy. Dlouhá doba investice
snižuje rizikovost spojenou s kolísáním akciových fondů.
NEJSTE SI JISTI?
NECHTE SI PORADIT!
Možností je ale mnohem více.
Jestliže začínáte, je vhodné nastavit svoje kroky pozvolna a vyčlenit ze svých úpor menší finanční
částky. Teprve tehdy, když poznáme, jak to vše funguje, můžeme
své aktivity stupňovat. Ale vždy
po rozumném zvážení všech rizik, o nichž jsme mluvili v předchozích řádcích. Rozhodně není
od věci využít také služby odborní a nechat si poradit.
Mgr. Jan MARTÍNEK
nezávislý finanční konzultant
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
11
Vystačím si s dělením na poctivou
muziku a škvár, říká Václav Netolický
LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE
Rozhlasákem nikdy nechtěl být – a přesto má v rádiu
speciální pořad. Je nositelem titulu doktor pedagogiky
(PaedDr.). Pochází z hor. Možná proto svým vzhledem
připomíná Krakonoše. Takový je VÁCLAV NETOLICKÝ,
tvůrce hudebního pořadu.
Jak se to stane, že se doktor pedagogiky ocitne v rádiu?
Když se začala realizovat myšlenka vzniku rockového rádia, byl
jsem osloven kamarády. Ptali se mě,
zda bych se nepodílel na vytváření
playlistu a neposkytl něco ze svých
hudebních sbírek. Potom jsem začal
psát scénáře k pořadům, které četl
Martin Knol. Zlom přišel při přípravě pořadu k 40. výročí úmrtí Janis Joplin. Vzal jsem to jako vrácení dluhu. Když 5. října 1970 oznámil Jack Allen ve vysílání BBC, že
den před tím zemřela moje nejoblíbenější zpěvačka, jeho slova mě hluboce zasáhla. A tak přesně na den –
5. října 2010 – zazněla ve vysílání
Gama Rádia první část čtyřdílného
pořadu věnovaného Janis i Jackovi. Byl to virtuální rozhovor s Janis – a kolegyně Markéta Sochorová, která zpěvačce propůjčila svůj
hlas, byla skvělá. Do éteru se dostaly věci, které jinak nikde nezaznějí.
Po odvysílání pořadu jsem to chtěl
zabalit, ale dopadlo to jinak – nenechali mě odejít.
dech mých rozhlasových kolegů nezazněla.
Proč ses rozhodl pro tvorbu tohoto pořadu?
Muzika patří mezi nejdůležitější věci v mém životě. Nepovažuji ji
za pouhý kulturní produkt. Pro mě je
důležité, kdo je jejím tvůrcem, a zda
ji dělá opravdu od srdce. Navštívím
dvacet až třicet koncertů za rok. Je to
i proto, že doháním to, co nám bylo
v mládí odpíráno. Díky přípravě pořadu jsem měl možnost se osobně
setkat s řadou významných českých
i světových hudebníků. O zážitky ze
setkání se dělím s posluchači.
Čím tě blues fascinuje?
Klasické blues i blues rock je
skvělá muzika. Dává prostor k vyjádření pocitů těch, kteří ji hrají. Nemusejí se přizpůsobovat módním vlivům a nepotřebují k životu plné arény. Nemám problém s propojením
blues i rocku. Obě hudební oblasti se
v posledních desetiletích ovlivňují.
Co ještě chystáš pro posluchače svého pořadu?
Tento rok je plný životních
výročí významných muzikantů.
Skvělá hudební generace konce
60. let se dostává do kmetského
věku. V pořadu budeme tedy bilancovat.
Je o tobě známo, že jsi bývalým starostou Vejprt. Nestýská
se ti po této funkci? Nechceš se
vrátit do komunální politiky?
Politika je skvělá životní zkušenost, avšak když v ní působíš
dvanáct let, je to přespříliš. Prostor by měli dostat mladí. Nastupující generace je skvělá a těším
se na to, až věci veřejné převezme do vlastních rukou. Jsem rád,
že mohu k tomu svými znalostmi a zkušenostmi trochu přispět.
Přednáším totiž na Vysoké škole
finanční a správní v Mostě.
Dokážeš využít svých zkušeností získaných v práci s lidmi
ve vysílání?
Využívám schopnosti komunikovat s různými lidmi, což se při
přípravě pořadu výborně hodí.
…takže stále připravuješ svůj
speciální pořad.
Ano. Původně se jmenoval Modré pondělí, nyní Classic blue. Šlo
o slovní hříčku. Slovo blue má totiž několik významů. Patří mezi ně
i modrá barva a hudební styl.
Žiješ v Mostě, tvé předchozí bydliště Vejprty leží v lůně
Krušných hor. Nestýská se ti po
lesích a kopcích?
Žiju zde i tam. Od pondělí do
pátku jsem z pracovních důvodů
v Mostě a víkend trávím ve Vejprtech. Obojího si dokážu užít.
Kdy se pořad vysílá?
Každé pondělí ve 20 hodin, repríza je ve středu ve 23 hodin.
Co je jeho obsahem?
Je to povídání o muzice za hudebního doprovodu mých oblíbenců. Zaměřuji se na blues či blues
rock, ale je zde prostor i pro takovou
muziku, která by ve večerních pořa-
Hodí se blues do rádia rocku?
V mých pořadech převládá spíše blues rock, jenž má ve vysílání
Gama Rádia místo. A kromě toho
nejsem příznivcem škatulkování
v hudbě. Připadá mi to komické.
Vystačím si s dělením na poctivou muziku a škvár.
Václav Netolický (v černém tričku) s hudebními přáteli – Arthurem Brownem
(v červené košili) ze skupiny Crazy World (hit z 60. let Fair), úžasnou bubenicí
Pájou Táboříkovou a také s Chrisem Drejou, členem skupiny Yardbirds.
Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Foto: archiv
Václava NETOLICKÉHO
12
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
I v Krušnohoru pracují výtvarně zdatní lidé,
Měl skončit 25. ledna. Trval do 8. února. Měl velký úspěch.
Pro obrovský zájem veřejnosti byl prodloužen. Salon mosteckých výtvarníků Zde domov můj 2, pořádaný Městskou
knihovnou Most pod patronátem SBD Krušnohor, měl ještě
větší ohlas než ten předchozí (pořádaný před čtyřmi roky).
Své práce představilo v rámci druhého salonu dvaasedmdesát
tvůrců – většinou amatérských. Je
to o deset autorů více než v prvním ročníku.
Podrobnosti o slavnostním zahájení jsme přinesli v minulém
vydání měsíčníku Krušnohor
(str. 22 – 23). Na výstavě jsme
přitom zjistili, že mezi výtvarně
zdatnými lidmi jsou i lidé přímo
z našeho družstva nebo s Krušnohorem spolupracující. A rozhodně nejsou první.
MONIKA VILHELMOVÁ
Premiéru na salonu před čtyřmi roky zažila pracovnice technického úseku Krušnohoru Monika Vilhelmová. Vystavovala
poprvé ve svém životě, a proto
ji tak trošku pronásledovala tréma. Se svými dílky měla u návštěvníků úspěch. Pozitivně laděné obrázky Moniky Vilhelmové v nich vzbuzovali kladné pocity. „Ráda dělám lidem radost –
a sama mám radost z toho, že se
to daří,“ řekla měsíčníku Krušnohor Monika Vilhelmová. Výtvarnému řemeslu zůstala – jako
svému koníčku – věrná dodnes.
„Naplňuje mě,“ zdůraznila.
MARTINA FEIGLOVÁ
Na letošním salonu měla premiéru Martina Feiglová, 26letá
pracovnice ekonomického úseku družstva. Návštěvníci obdivovali její různobarevné zvonky
vytvořené z bužírky. „Mýlíte se.
Není to bužírka. Jenom to tak na
první pohled vypadá,“ upozornila Martina Feiglová.
Co to tedy je? Jaký materiál
jste použila?
Nebudete věřit, ale je to papír
z letáků, novin, z pásek do elek-
tronických pokladen, prostě recyklovaný papír. Nevěří tomu
spousta lidí, stejně jako vy.
Jak jste se dostala k výrobě
těchto zvonků?
Když jsem byla dlouhodobě
bez práce, pocítila jsem velkou
potřebu zaměstnat ruce a hlavu,
abych nezakrněla. Chtěla jsem
začít s něčím, co nepotřebuje
velkou počáteční investici. Napadlo mě motání z papíru, což
je postup, jehož popis se dá najít
na internetu. Je tam hodně návodů. Je to stejné, jako když motáte z proutí, ale proutí je oproti tomuto drahé. Použijete-li recyklovaný papír, je počáteční investice
nulová. Z něho se namotají ruličky a moří se. Používám k tomu
mořidlo na dřevo. Lak na dřevo
je výborný na tvrdnutí.
Jak dlouho trvá vytvořit jeden zvonek?
Když nepočítám čas nutný
na motání ruliček, což je na této
práci to nejotravnější, pak potřebuji dvě hodiny. Košík je větší, ten zabere zhruba osm hodin.
Zrovna na košíku jsou vidět různé vzorky motání, z čehož usoudíte, že je vytvořen za pomoci
několika technik. Jejich střídání
zabere šest až osm hodin.
Kolik jste schopna dát dohromady takových výrobků
třeba za měsíc?
Za měsíc? Zvonečků jsem
zvládla udělat třicet devět.
Proč vyrábíte převážně zvonečky?
Protože se mi nejvíce líbí.
A také proto, že v relativně krátkém čase se jich dá vyrobit více
než ostatních věcí. Ale nedělám
jenom zvonečky. Když jsou Vánoce, tak samozřejmě ano, ale
Martina Feiglová se zvonkem a košíkem.
když jsou Velikonoce, tvořím
zajíčky, košíky. Ostatně košíky
se hodí kdykoliv. Vlastně mohu
vytvářet cokoliv, podmínkou je,
aby se mi podařilo vyrobit tzv.
kopyto, což je vlastně vzor, který obmotávám a tímto způsobem
vytvářím výrobek. Loni na Vánoce jsem třeba dělala krabice
ve tvaru hvězdičky. Umím udělat
také metr a půl vysokou kónickou vázu, vhodný doplněk k vybavení domácnosti.
Kdo jsou vaši odběratelé?
Rodina a známí. A protože ti
mají zase své známé, informace o mých výrobcích putuje dál
a dál a tím se zvětšuje okruh zájemců o ně.
Dostaly se vaše výrobky i do
zahraničí?
Ty papírové byly jednou vyvezeny na výstavu do Německa. Byla prodejní. Docela byl
o ně zájem. V Německu jsou
lidé na řemesla založení, váží si
jich, vidí v nich hodnotu, proto je tam také více řemeslných
výrobců než u nás a tudíž i větší konkurence. Přesvědčila jsem
se o tom, když jsem paličkovala.
To jsem jezdila na výstavy často. Návštěvníci mi chtěli utrhnout ruce, jak byl velký zájem.
S paličkováním jsem kdysi začínala. Dnes už na to nemám ruce
ani nervy. Výroba z papíru mi
proto více vyhovuje. Je naplněním mého života. A těší mě také,
že mohu být součástí recyklačního procesu. Kdekdo nám hází
do schránek reklamní letáky, tak
proč je vyhazovat do odpadu,
když se dají dobře zužitkovat –
PLES MĚSTA MOSTU ● KD REPRE ● 8. BŘEZNA ● 20.00 H ● 300 KČ ●
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
13
můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči
s Krušnohorem zajišťuje pohotovostní službu.
Lukáš vystavuje poprvé
a podle jeho reakcí se dá soudit,
že ne naposledy. Atmosférou výstavy byl při slavnostním zahájení doslova nadšen. V knihovně se mu moc líbilo, těšil ho zájem návštěvníků o jím vytvořené exponáty.
Lukáši, kde jsi vyrobil tato
dílka?
Ve škole v kroužku.
Co tě přivedlo ke keramice?
Baví mě pracovat s hlínou.
Je velice tvárná. Vždycky z ní
vznikne něco nového a je při tom
docela legrace.
U vystavených zvonků Martiny
Feiglové jsme zastihli referentku
technického úseku družstva Kateřinu
Rybovou. „Mně se u této metody líbí,
že je levná a že využívá příjemný materiál, kterým je papír. Je to metoda
přístupná všem, každý si může zhotovit doma, co chce. Výrobky kolegyně
Feiglové jsou velmi hezké. Obdivuji,
že Martina tomu věnuje víkendy a že
má stále nové tvůrčí nápady. To mě
láká, abych také něco zajímavého vytvořila a přihlásila se na další ročník
salonu, jehož pořádání považuji za
výborný nápad,“ zhodnotila pro měsíčník Krušnohor Kateřina Rybová.
třeba pro výrobu krásných věcí.
Mám štěstí, že mě v tomto koníčku rodina podporuje. Jsem jí
za to vděčná.
LUKÁŠ TOMKO
Myš, váza, kapr, leknín, hrneček, kočka, strom, jablko, strašidlo, prasátko, svícen a další keramické výrobky jsou dílem 9letého Lukáše Tomka, žáka 15. ZŠ
Most, ul. Jana Amose Komenského. V knihovně jich vystavuje celkem čtrnáct. Lukáš je i přes
svůj nízký věk družstevníkem –
má to po otci.
Tím je Michal Tomko. Vykonává funkci předsedy družstevní samosprávy 058 v bloku 625
v České ulici na sídlišti Výsluní a zároveň je úředním správcem ve čtyřech domech společenství vlastníků v různých částech Mostu. Kromě toho v rámci jedné z firem spolupracujících
Kdy ses rozhodl pro práci
s keramickou hlínou?
V první třídě. Chtěl jsem chodit do kroužku a práci s hlínou se
naučit.
Jak dlouho se jí věnuješ?
Tři roky.
Otec Michal Tomko se synem Lukášem. „Samozřejmě, že mě účast syna v salonu
mosteckých výtvarníků potěšila,“ sdělil tatínek a přiznal: „Sám jsem si vyzkoušel
práci s hlínou, ale vůbec mi to nešlo. Proto syna obdivuji. Měli jsme doma dokonce velkou hračku v podobě hrnčířského kruhu. Výsledek mé práce? Hlína byla
všude po bytě, jenom ne tam, kde měla být. Holt nemám takový talent.“
Co bys z vystavených exponátů nikomu nedal, protože to
máš nejraději?
Nedal bych prasátko a vázu.
Prasátko proto, že se mi nejvíc
povedlo. Je takové pohodové.
A vázu? Moc se mi líbí.
Tatínek se nám přiznal, že
práci s hlínou zkoušel doma,
ale nevedlo se mu. Co dělalo tatínkovi největší problém?
Nešlo mu válení hlíny.
Pomohl bys mu zdokonalit se?
Raději bych mu doporučil věnovat se jinému koníčku.
Jaký výrobek – třeba i ten,
který zde není vystaven – byl
pro tebe co do zhotovení nejtěžší?
Adventní svícen. Je velký. Jeho
výroba mi trvala celou hodinu.
Lukáše Tomka fascinují tvary. Proto využil času po vernisáži a v knihovně si
prohlédl odbornou publikaci sestavenou z fotografií nasnímaných v přírodě.
Text a foto: Petr PROKEŠ
PŘEDPRODEJ TIC 476 105 314 ● JAKUB SMOLÍK ● DALIBOR JANDA
14
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Budeme jediné muzeum v Evropě, které
Nachází se v opraveném domě na povrchu a přitom ukazuje, jak se dobývala ruda hluboko pod povrchem. Taková je
replika štoly v nové expozici seznamující veřejnost s rudným dobýváním v oblasti hor na česko-německém pomezí.
Najdete ji v Podkrušnohorském technickém muzeu v Mostě-Kopistech. Veřejnosti bude přístupná od 1. března, kdy
začíná návštěvnická sezona.
Novou expozici slavnostně otevřeli primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (oblečený v dobové hornické uniformě) a ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cieńciala. Slavnostnímu aktu přihlíželo množství hostů, mezi nimi
například europoslanec Richard
Falbr, delegace měst a obcí nejen z mosteckého okresu, vedení Ústeckého kraje, Euroregionu
Krušnohoří, Hospodářské a sociální rady Mostecka, zástupci
hornických spolků z Čech a Saska atd. Úvod a závěr slavnostního aktu doprovázel hornický pozdrav Zdař Bůh!
CÍL 3/ZIEL 3
Podle vyjádření ředitele muzea Zbyňka Jakše byla expozice příhodně nazvaná Rudné dobývání vytvořena za využití evropských finančních prostředků
v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3/Ziel 3 Euroregionu Krušnohoří. Z tohoto programu bylo poskytnuto 9,6 milionu korun.
Expozice byla zřízena v domě, v němž původně sídlilo vedení uhelného dolu Julius III.
„Abychom ji mohli vybudovat,
bylo zapotřebí opravit střechu,
fasádu, okna, elektrorozvody,
zkrátka provést kompletní stavební rekonstrukci,“ vyjmenoval některé z prací ředitel muzea
Zbyněk Jakš. Práce probíhaly od
června loňského roku do začátku
tohoto roku.
PĚT LET
„Chceme ukázat, jak se dobývala ruda. Návštěvníci se seznámí s historií a porovnají meto-
dy uhelného a rudného dobývání, mohou poznat hornické tradice. Od první myšlenky na vybudování této expozice uplynulo
dlouhé období. K realizaci je zapotřebí mít prostředky. Trvalo to
pět let, než jsme je získali,“ informoval Zbyněk Jakš.
UNIKÁT
Muzeum má další plány svého
rozvoje. Výsledkem bude vznik
unikátu na Starém kontinentu.
„Budeme jediné muzeum v Evropě, které ve svých expozicích
soustředí všechny tři druhy dobývání – rudné, uhelné hlubinné a uhelné povrchové,“ zdůraznil ředitel.
ŠTOLA
Nová expozice Rudné dobývání je interaktivní. Děti i dospělí si v ní mohou vyzkoušet řadu
havířských činností – například
vydřevit metr, zazdít vyrubanou
chodbu, zkusit být střelmistrem,
převážet rudu atd.
„Nejvíce obtížnou částí expozice byla štola,“ odpověděl
na otázku měsíčníku Krušnohor
ředitel Jakš. Autoři ji vytvořili
z částí, jež našli v opravdových
dolech, které v Krušných horách
vznikaly od středověku. „Kus
po kuse jsme přemýšleli o tom,
jak dál. Mám rád detaily, ty musejí být dokonalé, a když se mi
něco nelíbí, tak to musí být jinak, musí se to předělat,“ popsal
překonaná úskalí.
Na naši další otázku, jakou
technologií byla štola v domě
vybudována a jaký materiál byl
při tom použit, že je štola co do
vzhledu dokonalá a odpovídá
realitě, Zbyněk Jakš přímo ne-
Společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická oznámily, že výtěžek z vloni
zpoplatněných exkurzí pořádaných v rámci Uhelného safari poslouží jako
sponzorský dar pro další rozvoj muzea.
ROZHOVOR
Vlastimil Vozka:
Tady jsem měl kancelář
Pane primátore, přiznal
jste, že jste v opraveném domě
muzea a v prostorách, kde se
nyní nachází nově postavená
štola, měl před lety jako hlavní inženýr dolu svoji kancelář.
Jak na vás jako na odborníka působí expozice týkající se
rudného dobývání?
Mám radost z toho, že se kolegům, kteří se v Krušných horách
zabývali rudným hornictvím,
podařilo vytvořit tak skvělou
expozici. Je pravdou, že v celé
šíři nemůže ukázat zvláštní krásu rudného dobývání, protože na
to je zapotřebí obrovských prostor, odstěhovat přírodní struktury do muzea jde velmi obtížně, je
to prakticky nemožné. Na chodbě spojující jednotlivé místnosti
je ztvárněna replika štoly, která
ukazuje rudu olova. Je jasně vyrýsovaná, patrná. Jsou zde i některé stroje sloužící při těžbě, jež
nám německá strana poskytla.
Vjem toho, jak to ve štole vypadalo, bude mít návštěvník napro-
sto věrohodný. V moderní části expozice Rudné dobývání lidé
uvidí některé minerály, hornické
uniformy i technologie zpracování rud. Mám radost z toho, že
se daří naplňovat ideu Podkrušnohorského technického muzea
poskytovat komplexní informace vzdělávacího charakteru o těžební činnosti člověka.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
15
soustředí tři druhy dobývání, řekl Z. Jakš
PODKRUŠNOHORSKÉ
TECHNICKÉ MUZEUM
Otevírací doba:
úterý – neděle 9.00 – 16.00 h
Prohlídky:
vždy v celou hodinu
(poslední v 15.00 h)
Návštěvy velkých skupin
a zájezdy je nutno
objednat předem.
E-mailová adresa:
[email protected]
Internet:
www.ptm.cz
odpověděl: „To neprozradíme,
necháme si to jako naše know-how.“ Z nejmenovaného zdroje
se měsíčník Krušnohor dozvěděl, že dokonalý vzhled štoly je
dílem užité kosmické technologie NASA. Tuto informaci se
ale redakci nepodařilo ověřit.
OSOBNÍ VZTAH
A ještě jedna kuriozita. V místech, jimiž v opravené budově
muzea nyní prochází štola, měl
dnešní mostecký primátor Vlastimil Vozka kancelář. Přiznal
to přímo na místě. „Mám tady
k tomu osobní vztah. Zde jsem
pracoval, tady jsem měl kance-
lář. Tehdy jsem vykonával funkci hlavního inženýra dolu. Byla
to vynikající etapa mého života.
Rád vzpomínám na skvělé a kamarádské spolupracovníky,“ vyznal se Vlastimil Vozka.
Ocenil, že při stavbě štoly nebylo zapomenuto na detaily – například na netopýra. „Vidět toto
všechno na vlastní oči komplexně má pro veřejnost nesmírně
velký význam, z hlediska vzdělávání je to výborné,“ zhodnotil
primátor nově vzniklou expozici Rudné dobývání. Pochválil, že
celá je vybavena českými a německými texty, takže i návštěvníci ze Saska i odjinud budou jejímu obsahu rozumět.
Součástí štoly je technika.
HORNICKÝ SKANZEN
Vybudování expozice Rudné dobývání bylo součástí projektu rekonstrukce muzea, který byl zpracován ve spolupráci
s německým městem Lengefeld
a muzeem Kalkwerk.
Podkrušnohorské
technické
muzeum plní funkci hornického
skanzenu. Nachází se přímo v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Mostě-Kopistech.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Primátor Vlastimil Vozka nezapřel v sobě, že je důlním inženýrem a europoslanci Richardu Falbrovi vysvětlil, jak to v dole chodí.
Ředitel muzea Zbyněk Jakš doprovodil
hosty do štoly a poskytl jim odborný
výklad. Hosté byli pozornými posluchači, hltali každé slovo.
Popisem procesů probíhajících v Rumfordově peci Vlastimil Vozka prokázal,
že znalosti ze své původní profese má
stále v živé paměti.
Ministra Jiřího Cieńcialu zaujaly ukázky hornického oblečení.
16
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Myšlení lobbistů představuje katastrofální
Primátor Mostu VLASTIMIL VOZKA (Sdružení Mostečané
Mostu) usedl po mimořádných parlamentních volbách do
lavice Poslanecké sněmovny. Voliči mu dali hlasy a tím
zhodnotili jeho dosavadní práci komunálního politika. Jsou
nyní zvědavi, jak se mu povede na celostátním politickém
kolbišti v barvách hnutí ANO, za něž kandidoval. Na první
zkušenosti poslance-primátora jsme se byli zeptat.
Stal jste se členem hospodářského výboru. Jedním z vašich
předsevzetí je dosáhnout prolomení limitů těžby. Prezident Zeman hovořil při návštěvě Mostu
o nutnosti zachování důlní činnosti, premiér Rusnok na zasedání HSRM záměr prolomení limitů těžby sice podpořil,
ale vláda v demisi projednání
odložila s odůvodněním, že jde
o úkol pro nový kabinet. Podle vyjádření některých představitelů vládní koalice má být do
budoucna preferována jaderná energie, z čehož vyplývá, že
k prolomení limitů těžby nemusí dojít. Co to pro vás jako člověka, jenž horníkům na Mostecku prolomení limitů slíbil,
znamená? Jakou zvolíte taktiku
pro realizaci vašeho záměru?
Samozřejmě očekávám, že
příznivci jaderné energetiky se
ozvou a že budou vytvářet tlaky
– včetně lobbistických – k urychlené dostavbě jaderné elektrárny
Temelín. Na jedné straně chtějí,
aby jaderná energetika byla preferována, a na druhou stranu ale
musejí říci, jak se budou řešit
problémy sociální a regionální.
Mám zdvižený prst, protože vím,
že horníci ztrácejí práci a ptám
se například, kde několik set lidí
z velkolomu ČSA najde jiné zaměstnání. Myšlení lobbistů představuje katastrofální zjednodušení daného problému. Zatím jsem
v této souvislosti neslyšel, jak by
se řešily nejen sociální problémy,
ale ani to, jak naložíme s kapacitami. Máme lidi nejen připravené, ale máme i techniku a zdroje.
Máme elektrárny, které uhlí potřebují, ale i teplárny poskytující
městům a domácnostem vytápění. Vezměme i to, že některé regiony úspěšně využívají tzv. kot-
líkovou dotaci určenou k modernizaci klasických kotlů na uhlí
a ty moderní neprodukují zplodiny, z komínů vychází jenom pára.
Kotel na uhlí zajišťuje levné topení. A co je také důležité – Česká republika při zachování těžby
nemusí vydávat peníze ven, jako
třeba za plyn, nemusí řešit sociální problémy, primární a sekundární nezaměstnanost, regionální
úpadek. Samotná Evropská unie
si nepřeje, aby tady byly upadající regiony. To je hlavní důvod
toho, proč EU distribuuje finanční prostředky na podporu regionů.
Ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně jsem zdůraznil, že
se jedná o vysoce odbornou záležitost, která by měla být projednána k novele energetické politiky a k tomu by mělo být zaujato
nestranné a dlouho platné usnesení, jímž se budou tato i další vlády řídit. Předpokládám, že nově
nastoupivší vláda a ministr průmyslu a obchodu, do jehož kompetence patří tato problematika,
obnoví činnost Rady vlády pro
surovinovou a energetickou politiku, do níž jsem nominován Svazem měst a obcí ČR a že nastane
skutečně seriózní debata o energetické politice. Dosud toto téma
mělo spíše velmi úzký a politický podtext než racionální základ.
Zásadní je výhodnost pro republiku a výhodnost pro trh práce. Konstatuji, že dosud zveřejněné ekonomické varianty a důsledky takto směrovaných energetických politik nebyly nikdy
dopracovány, ani odborná veřejnost nebyla seznámena se zásadami, na kterých jsou postaveny
některé věci. Nikdy nebylo zveřejněno ekonomické zhodnocení variant, pokud vůbec existuje.
Při definování nově koncipované
energetické politiky, jež by měla
mít dlouhodobé trvání, musí jednoznačně dojít k ekonomickému
zhodnocení. Soudím, že Česká
republika na takovou gigantickou
dostavbu jakou představuje Temelín nemá dostatek finančních
prostředků. A kromě toho využívat fosilní paliva už umíme inteligentním způsobem v modernizovaných odprášených a odsířených elektrárnách. Toto využívání může trvat do doby, než se
najde dostatek prostředků a než
se řekne, že teď republika potřebuje další energii, protože těžba
uhlí už spotřebu nemůže garantovat. V takovém případě jsem pro
to, aby se energetické problémy
řešily dostavbou jaderné elektrárny nebo jiným způsobem. Nedostatek fosilních paliv nahradíme
třeba plynem, který dovezeme. Je
sice snadné plyn dovézt, ale dávat peníze do zahraničí pro pořízení energie je v dnešní době příliš troufalé.
Čeho všeho ještě chcete
v hospodářském výboru dosáhnout kromě prolomení limitů
těžby?
Velmi bych si přál, abychom
skoncovali s nehospodárností v jednotlivých resortech. K tomuto vyjádření mě vede prosincová příprava rozpočtu na tento rok. Řada resortů předkládala až překvapivé návrhy na objem financí pro jednotlivé položky. Proto je třeba se velmi zodpovědně věnovat návrhu rozpočtu
na rok 2015. Nesmí to být v běhu, jako předtím, ale formou racionálního jednání. A kromě toho si
musíme přiznat, že Ústecký kraj
je upadajícím regionem, na který centrální moc nevidí. Hledí se
na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj,
ale jiné kraje si velmi těžko místo na slunci probojovávají – a tím
méně kraj Ústecký. V hospodářském výboru proto pohlídám, aby
debata nad návrhem nového rozpočtu i nad jinými materiály se
odvíjela na odborné platformě.
Byl bych nerad, aby se spojovalo
mínění občanů projevené v krajských volbách s rozhodováním
o financích a aby někdo řekl, že
když v kraji nejsou jeho strany, že
nic nedostaneme.
Budete mít pro vaše postoje
podporu svých kolegů ve výboru?
Základem této práce je umět
věcně argumentovat a získat pro
věc stanovisko hospodářského
výboru jako celku. V žádném
případě proto nehodlám hledat
spojence a uzavírat s nimi koalici. Moc si přeji, aby práce hospodářského výboru byla dělná a racionální.
Jaké je vaše postavení v poslaneckém klubu ANO?
To je velice rafinovaná otázka. Jednání klubu bylo zatím svoláváno k řešení akutních zále-
ING. VLASTIMIL VOZKA
 narozen: 20. 3. 1954
 volební kraj: Ústecký
 zvolen na kandidátce: ANO
2011 za hnutí Severočeši.cz
 poslancem od 26. 10. 2013
 členem hospodářského výboru
od 4. 12. 2013
 členem poslaneckého klubu
ANO 2011 od 30. 10. 2013
 kontakt: [email protected]
Zdroj: PSP ČR
žitostí v Poslanecké sněmovně.
Šlo zejména o sestavení státního
rozpočtu a dopracování koaliční
smlouvy, takže k běžné práci se
klub dostane až nyní, kdy od nové
vlády začnou přicházet návrhy
zákonů. Podle prvních poznatků
usuzuji, že činnost se bude rozvíjet směrem, jakým si představuji. Každý z nás je zpravodajem
sněmovního tisku. Já mám přidělen návrh zákona o spotřebním
úvěru. Je to závažná věc, protože nově stanoví limity, jež nesmějí úroky z úvěru překročit. Dosavadní praxe často vedla k osobním bankrotům, a proto by odpovědnost za přidělení úvěru měla
být ještě lépe precizována tím,
kdo úvěr poskytuje. Mým úkolem
JAK JSTE SPOKOJENI SE SVÝMI MÍSTNÍMI POLITIKY A ÚŘEDNÍKY?
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
17
zjednodušení problému, prohlásil V. Vozka
jednávání v plénu Sněmovny nevyvolávalo potřebu po lidové tvořivosti. Překvapilo mě také, jak
jsou úzké lavice, špatně se v nich
sedí, jsou velmi nepohodlné. Divil jsem se, proč jsme dostali miniaturní počítače. Po prvním jednání jsem pochopil, že větší počítač by se na lavici nevešel. Nejlepší je mít svůj tablet, pak se tam
vejdou i brýle a propisovačka.
A co vás naopak nejvíce příjemně překvapilo?
Kolegiální slušnost. Je něco
jiného, co se odehrává v řečništi zasedacího sálu a něco jiného
jinde. Tam jsou k sobě poslanci slušní. Příjemně mě také překvapilo, jak dobře pracuje aparát
Sněmovny. Zaměstnanci jsou velmi vstřícní a dokážou poradit, to
se jen tak nevidí.
je tedy se touto záležitostí velmi
intenzivně zabývat.
Jaké jsou vaše první dojmy
z fungování Sněmovny?
První dojem je velmi zvláštní, protože Sněmovna začala svoji činnost permanentně vyhlašovanými přestávkami. Nám, kteří jsme ze samosprávy měst a obcí zvyklí na okamžité projednávání věcí a řešení problémů, vadí taková procedurální záležitost, která prodlužuje jednání pléna Sněmovny. Druhý dojem bych popsal
jako počínající světýlko na konci tunelu. Řada poslanců se staví
k práci tak, že zbytečně neřeční.
„Profesionální“ řečníci, kteří se
rádi poslouchají, se neustále hlá-
sí o slovo a leckdy plénum Sněmovny připomíná jejich souboj.
Přesto ale věřím, že se nepovedou
zbytečné řeči a že většinou půjde
o dělné jednání doprovázené věcnými argumenty.
Co vás nejvíce nepříjemně
překvapilo?
Dlouhý čas, který je zapotřebí
k projednání byť třeba jednoduché
novely zákona. Příčinou je složitý legislativní proces. Bude zřejmě na nás, poslancích, jaké zvolíme metody k urychlení jednání
a jaké nastavíme priority. Zejména bude záležet na organizačním
výboru Sněmovny, aby zákony
předkládal v takovém pořadí a na
takové úrovni přípravy, aby pro-
Nemáte problémy s obsluhou hlasovacího zařízení, na
které se v předchozím volebním období řada poslanců vymlouvala?
Zvládám ho bez problémů.
Jsem ale překvapen tím, že zařízení je zastaralé. Karta je založená na magnetickém principu. Někteří poslanci nemají v sobě zažitý grif protáhnout kartu hlasovacím zařízením, takže ji jen zasunou a ona se jim nenačte. Ve Sněmovně máme tři druhy karet, přičemž dvě slouží k odemykání dveří a jedna k hlasování, a ta by klidně mohla být i na otevírání dveří.
Na podzim budou komunální volby. Můžete již dnes říci,
že vaše zatížení funkcí poslance Sněmovny je natolik výrazné, že se jich nezúčastníte jako
kandidát a dáte přednost parlamentní práci?
Spojení práce ve městě a ve
Sněmovně vidím jako užitečné.
Jedno druhé pozitivně ovlivňuje. A má to i kladný konkrétní dopad. Je výhodnější vidět ministra
a jednat s ním z očí do očí, vyřídit s ním namístě, co je zapotřebí vyřídit, než posílat dopisy a čekat, než se k němu dostanou a než
si je přečte. Pro náš okres a kraj
je lepší přímá komunikace se zástupci vlády. Jsem rozhodnut se
při komunálních volbách znovu
ucházet o mandát zastupitele. Ať
občané tuto iniciativu zváží a ve
volbách svým hlasem rozhodnou.
Letos uplyne půl století od
chvíle, kdy strana a vláda rozhodly o likvidaci starého Mostu. Co to pro vás – jako obyvatele, horníka a dnes i poslance –
znamená?
Tak to je velmi osobní otázka.
Velmi mě mrzí, že k něčemu takovému vůbec došlo. Jako havíř
vím, že těžená lokalita nepřinesla
potřebné množství uhlí. Nepřinesla je proto, že se v těžbě nepokračovalo dál na Kopisty a Konobrže.
Nastal útlum těžby. Bohužel, stalo se to v lokalitě, která produkovala nejkvalitnější uhlí v regionu.
Výsledek je žalostný a kromě toho
dodneška stát nedokázal zajistit
plnohodnotné zahlazení následků důlní činnosti tak, aby se území vrátilo občanům a městu. Dokonce se musíme se státem soudit o své historické území, protože
někdo vymyslel, že by město mělo
od státu území odkoupit. To považuji za vrchol nespravedlnosti. Dodneška nebyla zahájena výstavba
silnice Most – Mariánské Radčice, takže v případě mimořádných
událostí nemáme k dispozici objízdnou trasu mimo chemické závody; neexistují komunikace, jež
by veřejnosti umožnily využívat
plochy u Mosteckého jezera, stejně jako podnikatelům plochy mezi
Růžodolskou výsypkou a Ležáky.
Z dosavadního přístupu státu mám
pocit, že se stará jen o to, aby region chudl, nechává sem stěhovat
chudé lidi z různých částí republiky, čehož důsledkem je sociální turistika – a to je velmi špatné. Armáda těch, kteří nechtějí pracovat,
roste a úsilí o zřizování nových
pracovních míst se míjí účinkem.
I tímto problémem se jako poslanec budu zabývat.
Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ
NA STRANĚ 36 JIM TO DEJTE VĚDĚT – OZNÁMKUJTE JEJICH VÝKON
18
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
„Most Evropským městem sportu 2015.
CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ?
Most se stal kandidátem na získání titulu Evropské město
sportu 2015. Náměstkové primátora Hana Jeníčková a Luboš Pitín (oba ze Sdružení Mostečané Mostu) oznámili, že
se v Mostě objeví hodnotitelé, kteří budou sledovat, zda
město splňuje kritéria stanovená pro udělení titulu.
„Pro vás to není úplná novinka,
protože jsme o tom informovali
již v létě loňského roku, nicméně teď jsme kandidaturu a kampaň rozjeli naplno,“ sdělila novinářům tisková mluvčí magistrátu
Alena Sedláčková.
PODPORA NEJEN PENĚZI
Primátorova první náměstkyně
Hana Jeníčková představila logo
kampaně. Jsou vlastně dvě – bílomodré a černomodrobílé. Dá se
používat v obojí kombinaci.
„Po zralé úvaze jsme vloni podali přihlášku do soutěže
o udělení titulu Evropské město
sportu pro rok 2015,“ informovala náměstkyně. Přihlášku obdržela Evropská asociace hlavních měst sportu, která titul uděluje. Činí tak od roku 2001. „Je
to ocenění uznání kvality podpory sportu v daném městě. My
si myslíme, že Most je městem,
které výrazně sport podporuje –
a nejenom finančně,“ zdůraznila
Hana Jeníčková. Svým výrokem
měla na mysli také obhospodařování všech míst určených pro tradiční a netradiční sporty. „Cílem
soutěže o titul je ocenit městské
samosprávy aktivně se podílející na prosazování podpory pro
sport na svém území,“ vysvětlila
náměstkyně.
PĚT CÍLŮ
Evropská asociace uděluje titul v několika kategoriích – podle velikosti měst. Propaguje pět
cílů, což jsou vlastně kritéria
soutěže vycházející z Bílé knihy sportu. Tyto cíle se navzájem
prolínají. Jsou jimi: 1) radost ze
cvičení, 2) ochota něčeho dosáhnout, 3) pocit společenství,
4) učení se fair play, 5) zlepšení zdraví.
SOUČINNOST
„V pondělí 20. ledna jsme měli
setkání se zástupci všech odvětví
sportu. Oficiálně jsme jim přednesli naši myšlenku. Sdělili jsme,
že Most byl akceptován jako kandidát. Požádali jsme je o součinnost,“ sdělila Hana Jeníčková.
Podle informací měsíčníku Krušnohor zástupci sportovních organizací a klubů myšlenku zapojení
Mostu do boje o titul přivítali.
OSTRAVA JAKO MOTIV?
V loňském roce získala titul
(pro letošek) mezi velkými městy Ostrava. I když to z úst vedoucích představitelů severočeského
Mostu nezaznělo, dá se tušit, že
to možná byla právě moravskoslezská metropole se svým urbanistickým, průmyslovým a demografickým charakterem velmi podobným podmínkám Mostu, která se stala motivem pro zdejší komunální politiky v rozvíjení snahy o získání titulu Evropské město sportu 2015.
PROCES HODNOCENÍ
V době po uzávěrce tohoto vydání měsíčníku Krušnohor se do
Mostu měl 28. ledna vypravit člen
hodnotitelské komise asociace.
Hana Jeníčková a Luboš Pitín předem prozradili, jak se na jeho návštěvu připravili. „Seznámíme ho
s městem a ukážeme různá sportoviště. Nejsme samozřejmě schopni mu předvést úplně všechno.
Hodnotitel tady nepobude ani celý
den. Asi bychom ho zahltili spoustou informací. Návštěvu připravíme strukturovaně, aby něco viděl
a dostal základní informace,“ řekla náměstkyně. Hodnotitel je měl
dostat nejen slovně, ale i v písemné podobě. V plánu byl výjezd na
Hana Jeníčková a Luboš Pitín oznamují, že Most se stal kandidátem na získání
titulu Evropské město sportu 2015. Teď jde o to titul vybojovat.
Hněvín, odkud mu mělo být ukázáno rozmístění sportovišť („kde
co máme“). Poté měl hodnotitel
vidět hipodrom, aquadrom, Benedikt, Matyldu, školní hřiště a sportovní halu. „Rozhodně mu nebudeme ukazovat házenkářky, které jsou úplně nejlepší a naprosto
úžasné. Je to zaměřené na masový sport pro děti, mládež a seniory.
Není to tedy cílené na naše hvězdné Černé anděly, ani na naše nejlepší fotbalisty a nejhorší hokejisty,“ zdůraznil v humorné nadsázce
Luboš Pitín. Podle jeho slov je ve
městě veřejně přístupných dvacet
centrálních hřišť, nacházejí se téměř u každé ZŠ.
Proces hodnocení vhodnosti
Mostu na získání titulu byl tedy
již zahájen, skončí až na podzim
kolektivní návštěvou celé hodnotitelské komise. Mimo jiné bude
na místě ověřovat, zda město poskytlo o sportu na svém území
objektivní informace.
MEDIALIZACE
Součástí soutěžení o titul
s konkurenčními městy je také
medializace. „Na sportovních
akcích bude proto prezentováno
logo a budou k dispozici informace o úspěších sportovců,“ vysvětlila Hana Jeníčková.
88 MILIONŮ ROČNĚ
„Město dává do sportu – pokud sečteme všechno – 88 milionů korun. Taková částka byla
v roce 2013 a obdobná je i pro
rok 2014,“ odpověděl Luboš Pitín
na otázku, zda má město spočítáno, kolik ho ročně stojí podpora
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
19
Pojďte s námi do toho!“ vyzývají politici
sportovců. Dá se předpokládat, že
i toto bude hodnotitelskou komisi
zajímat, může to být jedno ze sledovaných kritérií.
A nejde jen o peníze. Hana Jeníčková vidí i jiný význam získání titulu. „Snažíme se všemi
možnostmi zlepšovat jméno regionu a města Mostu. Stále nás
nemalá část veřejnosti vnímá
jako černý sever s dírami v zemi,
se smogem a velkou kriminalitou. Získání titulu je dalším krokem ke zviditelnění města Mostu v pozitivním světle. Chceme
dát ve známost široké veřejnosti,
že radnice zcela vážně a dlouhodobě podporuje zejména maso-
vý dětský a mládežnický sport.
Ostatně je to i vidět. Již dneska
máme zrekonstruovaná sportoviště a hřiště u základních škol.
Můžeme se pyšnit naplněnou
a živou sportovní halou. Chodí tam – a nejen tam – také děti
z mateřských a základních škol,
existují různé kluby, školička vy-
chovávající adepty krasobruslení. Nikdy jsme se zodpovědnosti
za rozvoj sportu ve městě nevyhýbali – a to bez ohledu na kandidaturu na získání titulu Evropské město sportu 2015,“ uzavřela
Hana Jeníčková.
Text a foto: Petr PROKEŠ
Logo kandidatury Mostu na získání titulu Evropské město sportu 2015 je v bílomodrém a černomodrobílém provedení.
Otázka pro...
NAŠI POSLANCI
JSOU TU
PRO VÁS!
Každou první pracovní
středu v měsíci – tentokrát
5. března (Ing. Otta Průcha)
a 2. dubna (Ervín Breckl) –
vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané
Mostu. Od 15.00 do 17.00 hodin jeden z nich v kanceláři
tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne
připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu.
Využijte této příležitosti!
www.mostecane.cz
ING. PAVLA VOMÁČKU (SMM),
člena investiční komise, poradního orgánu Rady města Mostu
Jste zastupitelem a zároveň majitelem projekční a
stavební firmy. Je jasné, že
jako podnikatel se musíte
chovat racionálně. Jestliže
byste svůj racionální pohled
přísně uplatnil také v politice – třeba v případě investiční komise, které jste členem
– co byste vypozoroval?
Podnikatelé se skutečně musejí dívat na svět kolem sebe
racionálně. Stačí jedna chyba a
firma může zkrachovat. Do komunální politiky jsem vstoupil
před mnoha roky – to bylo v
období, kdy jsem měl pocit, že
racionálno ustoupilo a začaly
převažovat osobní zájmy některých lidí. Tehdy jsem si řekl, že
se s takovou praxí musí skoncovat a že já jako podnikatel mohu k
tomu nabídnout svoje zkušenosti
a znalosti. Vybral jsem si Sdružení Mostečané Mostu, s jehož programem jsem se ztotožnil. Těší
mě, že se sliby dané občanům daří
plnit a že naše sdružení dává najevo, že si voličů váží. Jsem ale
samozřejmě také kritický – jako
člověk s racionálním pohledem
na svět ani nemohu jinak. Vidím,
že ne všechno se daří. A pokud se
konkrétně ptáte na investiční komisi, pak zrovna k ní mám výhrady. Tvoří ji deset lidí, odborníků
orientujících se v technických,
ekonomických a dalších záležitostech. Dalo by se předpokládat, že odborně zdatná komise bude přínosem pro práci vedení města. Bohužel, schází se
pouze několikrát do roka, takže
poradním orgánem radních v
tom pravém slova smyslu není.
Je to škoda. Budeme se muset
společně zamyslet nad tím, kde
je zakopaný pes, a situaci řešit
tak, aby se komise stala pravou
rukou radních a pomáhala jim
přijímat rozhodnutí v investiční oblasti, jež má lví podíl pro
další rozvoj města.
(pp)
20
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Blíží se přehlídka krasobruslařského mládí
Po loňské úspěšné premiéře
se můžeme letos těšit na pokračování. Druhý ročník Velké ceny
Mostu, krasobruslařského klání
dětí a mládeže s celostátní účastí,
se uskuteční na zimním stadionu
v sobotu 15. února od 8.00 hodin.
Velká cena bude probíhat podle časového rozpisu, který bude
upřesněn po ukončení příjmu přihlášek začátkem února. Podrobné
informace budou zveřejněny na
www.krasomost.cz, což jsou webové stránky mosteckých krasobruslařů.
Obdivujete-li krásu a ladnost
pohybu na ledě, jste srdečně zváni! Přijďte podpořit závodnice
z oddílu krasobruslení SK HC
Baník Most. Vstupné na zimní
stadion je zdarma.
Ceny budou předávat dva náměstkové primátora – Hana Jeníčková a Luboš Pitín – a dvě osobnosti krasobruslařského sportu –
trojnásobná mistryně světa v kra-
Na aktuálním prezentačním snímku oddílu jsou představena děvčata, která se
účastní letošního celostátního klání. Vloni založený mostecký krasobruslařský
oddíl prokázal na Velké ceně Mostu 2013, že umí. Vybojoval deset medailí.
sobruslení Radka Kovaříková
a režisér muzikálů na ledě (Mrazík, Romeo a Julie, Popelka) Jindřich Šimek.
„Na prvním ročníku Velké ceny Mostu jsem byl osobně přítomen. Vynikající výkony dětských sportovců mě nad-
chly. Do historie nového Mostu
se tato jeho první krasobruslařská soutěž zapsala opravdu zlatým písmem. Nenechte si Velkou cenu Mostu ujít,“ připojil se
k pozvánce František Ryba, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, které je jedním
ze sponzorů sportovní akce.
Vloni mostecký zimní stadion přivítal 120 dětí ve věku od 4
do 17 let. Soutěžily v jedenácti kategoriích. Přijely z velké části republiky – od Liberce až po
Cheb a Havlíčkův Brod. Závodníci z krasobruslařského oddílu SK HC Baník Most vybojovali čtyři zlaté, dvě stříbrné a čtyři
bronzové medaile. Stali se tak nejúspěšnějšími účastníky Velké ceny
Mostu 2013 a prokázali, že patří
k české krasobruslařské špičce.
Monika KORDÍKOVÁ
předsedkyně oddílu krasobruslení
SK HC Baník Most, o. s.
Hipodrom brány nezavřel Draci s dětmi a muzikanty
V zimním období se po dráze
mosteckého hipodromu koně sice
neprohánějí, sportovní areál své
brány přesto neuzavřel.
Lidé do něj mohou zavítat
prakticky po celý den. V únoru
a březnu je zde otevírací doba od
8.00 do 18.00 hodin.
Na hipodromu je možno si
zabruslit na in-line dráze. Ta je
dlouhá 3,4 kilometru a má asfaltový povrch.
Svým potomkům můžete
udělat radost využitím dětské-
ho hřiště. Jeho výhodou je nejen
rozlehlost, ale i vlastní sociální
zařízení.
V případě vhodného počasí je
možnost vyzkoušet si jízdu na
koni.
O možnostech sportovních
a dalších aktivit se můžete více
dozvědět na internetových stránkách závodiště (www.hipodrom.
cz). Využijte i tohoto ročního období k pohybu a uchování fyzické kondice.
(pp)
Pracovní kolektiv mostecké prodejny StarColor, jejímž
provozovatelem je společnost
AB Stain, začal s přípravou již
třetího ročníku závodu dračích
lodí na jezeře Matylda. Sportovní klání se uskuteční v sobotu 14. června od 9.00 hodin.
„Pro letošek připravujeme
novinky, vycházejí z námi získaných zkušeností v předchozích ročnících,“ sdělila exkluzivně měsíčníku Krušnohor
manažerka StarColoru Martina Poncarová, která je opět organizačním motorem oblíbené
akce. Novinky se týkají organizace závodu i doprovodného
programu.
Závod bude mít rychlejší průběh. „Pro naloďování
21členných posádek jsme objednali tři nástupní pontony,
každý bude mít délku 12 metrů,“ prozradila Martina Poncarová. Nemělo by tak docházet
ke zpožďování startů jednotlivých rozjížděk.
Milovníci doprovodného programu mohou jásat, bude bohatší. Závod dračích lodí bude to-
tiž spojen s tradičním Dětským
dnem StarColoru za pořadatelské spoluúčasti města Most,
městské policie, technických
služeb a SBD Krušnohor. Zahraje několik skupin.
„Těšíme se, že posádek i diváků bude ještě víc než vloni
a předloni,“ řekla Martina Poncarová. Zatím soutěžila třicítka
týmů, na které se přišlo podívat
několik tisíc diváků.
Text a foto: (pp)
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
21
Od 1. ledna platí nové stanovy družstva
Nový základní dokument družstva schválil na svém mimořádném zasedání nejvyšší orgán SBD Krušnohor – shromáždění
delegátů. Zasedání bylo svoláno na čtvrtek 19. prosince 2013.
Ačkoli je advent časem rozjímání a příprav na Vánoce, delegáti museli pět dnů před Štědrým dnem nechat předsváteční
idylku stranou.
NEJZAZŠÍ TERMÍN
„Mimořádné shromáždění delegátů má jediný bod jednání –
a tím je projednání a schválení
nového znění stanov. Protože se
jedná o zlomové změny vycházející ze změn legislativy České
republiky, bylo nutno svolat jednání na co nejzazší možný termín roku 2013. Takto bylo možno do návrhu stanov zapracovat
maximum změn, které postupně
navrhovali právníci. Protože stanovy ale mají mít platnost již od
1. ledna 2014, musel být určen
tento prosincový termín. Pokud
jsme vám tímto způsobili nějaké
potíže, tak se vám za ně omlouváme,“ sdělil neodkladný důvod
pro svolání mimořádného zasedání jeho řídící Arnošt Ševčík.
DVA ZÁKONY
„Dva nové kodexy – zákon č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. Jde o významné změny právních předpisů,
které mají výrazný vliv i na bytová družstva. Základem soukromého práva se stane nový občanský
zákoník, do kterého byla přenesena většina ustanovení z dosavadního obchodního zákoníku. Práv-
Právníci se při přípravě stanov zapotili. Svědčí o tom barevně vyznačené
pasáže nového občanského zákoníku.
PRÁCE NEKONČÍ
PRACOVNÍ SKUPINY
Spěch byl namístě, protože počínaje novým rokem měla vstoupit v účinnost dvojice zákonných
norem, jejichž znění se dotýká
fungování bytových družstev.
A to bez ohledu na lavírování
Rusnokovy vlády ohledně možného oddálení účinnosti zákonů.
Krušnohor byl připraven, ostatně po většinu roku se scházela pracovní skupina, jejímž úkolem bylo vytvořit návrh nového
znění stanov. Tvořili ji zástupci Krušnohoru, Svazu českých
a moravských bytových družstev
(SČMBD), Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) a právníci –
odborníci na legislativu spojenou
se segmentem bydlení. Na jejich
práci potom postupně navazovala třináctičlenná pracovní skupina Krušnohoru.
předseda představenstva a ředitel
družstva František Ryba.
Prozradil, že SČMBD vytvořil
první návrh vzorových stanov již na
začátku roku 2013, v jeho průběhu
vzniklo ještě pět variant, které pracovní skupina posuzovala a vznášela připomínky. Konečné znění
návrhu stanov vznikl tedy vzájemnou koordinací činnosti SČMBD,
severočeské rady, pracovní komise a dalších bytových družstev a je
odrazem náhledu na problematiku
aktuálně časově odpovídajícímu
měsíci listopadu 2013. Znamená to
tedy, že s ohledem na možný další vývoj v legislativě a zpřesňování
obsahu paragrafů nových právních
norem může ještě dojít v průběhu
tohoto roku i v letech následujících
ke změnám základního dokumentu družstva.
Delegátka Blanka Nešporová se seznamuje s návrhem nového znění stanov.
ní úprava obchodních společností
a družstev, která je dnes obsažena
ve druhé části obchodního zákoníku, je nově přesunuta do zákona
o obchodních korporacích. Zmíněné předpisy dosud nenabyly účinnosti a jejich dopad není prověřen
praxí. S některými ustanoveními
nových předpisů jsou spojeny výkladové problémy, které snad budou postupně odstraňovány stanovisky expertní skupiny působící
při ministerstvu spravedlnosti. Lze
tedy předpokládat, že budeme text
stanov v následujících měsících
postupně aktualizovat v závislosti na vývoji v této oblasti,“ vysvětlil v hlavním projevu na mimořádném shromáždění delegát, místo-
Nové stanovy družstva jsou schváleny.
Ale vraťme se na mimořádné shromáždění delegátů. K návrhu nových stanov SBD Krušnohor byla vznesena pouze jedna připomínka. Ta zpřesnila znění článku 23 a zjednodušila jeho
strukturu. Po jejím zapracování
do textu návrhu všichni přítomní
delegáti základní dokument družstva schválili. Z celkového počtu
80 zvolených delegátů bylo přítomno 59 z nich, což představuje
74procentní účast. Jednání tedy
bylo usnášeníschopné.
Tím ale legislativní práce
v Krušnohoru neskončila. „Ke
schváleným stanovám bude nutno
vypracovat další navazující družstevní legislativu – smlouvy o výkonu funkce a odměně, musíme
zrevidovat jednací řád a směrnice
družstva a hlavně musíme připravit nový volební řád. Tyto předpisy budeme s největší pravděpodobností předkládat k projednání řádnému shromáždění delegátů
dne 12. června 2014. Hned začátkem roku zahájíme také práce na
nových vzorových stanovách pro
společenství vlastníků,“ informoval František Ryba.
Text a foto: Petr PROKEŠ
22
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Nová legislativa týkající se bytových družstev
Dnem 1. ledna 2014 začal platit nový občanský zákoník a také zákon o obchodních korporacích. Jeho součástí je nově
i problematika bytových družstev. Zákon č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů, přestal platit.
Mnozí právníci – i renomovaní a celostátně známí – veřejně
vyslovovali pochybnosti o obsahové správnosti nových legislativních norem, poukazovali na možnou různorodost výkladu mnoha ustanovení, vyslovovali obavy z praxe. Přesto
všechno oba zákony jsou od Nového roku účinné a můžeme
se případně těšit na překvapení, která přinese jejich uvedení
v reálný život.
Musíme uznat, že seznámit se s více než třemi tisíci paragrafů nového občanského zákoníku je nad síly běžného člověka. Proto časopis Bytová družstva – SVJ – správa domů
připravil ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských
bytových družstev přehled základních změn, které se týkají
družstevníků. V obecné rovině přinášíme výklad odbornice
níže. Stanovy, nově schválené shromážděním delegátů SBD
Krušnohor dne 19. prosince 2013, přenášejí zákonná ustanovení do konkrétních podmínek našeho družstva. Stanovy
(jsou vpravo) si proto od výtisku zpravodaje oddělte (jde celkem o tři dvojlisty, tedy o dvanáct tiskových stran), seznamte
se s jejich zněním a uschovejte si je na takovém místě, abyste
je měli vždy při ruce. Tyto stanovy se týkají družstevníků.
Se změnami platnými pro společenství vlastníků a s jejich
stanovami vás seznámíme po jejich schválení.
Družstevní podíl
Co se stane s členským podílem?
Nově se bude označovat jako
„družstevní podíl“. Družstevní
podíl zahrnuje majetková i nemajetková práva a povinnosti
člena plynoucí z členství v družstvu. Družstevní podíl bude věcí
v právním smyslu.
Nájem družstevního bytu
Převádí se ve vašem družstvu
družstevní podíly spojené s právem nájmu bytu?
S družstevním podílem získá
nabyvatel nájemní právo k družstevnímu bytu automaticky. Ke
vzniku nájemního práva nebude nutné, aby byla mezi družstvem a nabyvatelem družstevního podílu uzavřena nová nájemní smlouva.
Práva a povinnosti členů při
užívání družstevních bytů
Jaké povinnosti musí dodržovat uživatelé družstevních bytů?
Pravidla budou povinnou náležitostí stanov, takže podrobnější úpravu práv a povinností souvisejících s užíváním družstevních bytů bude třeba hledat především tam.
Bude družstvo v budoucnu
pravidla schvalovat nebo měnit?
Po 1. lednu 2014 bude třeba,
aby o této změně stanov rozhodli všichni členové družstva, kteří
mají nájemní právo.
Řešíte nějakou otázku ohledně
nájmu družstevního bytu a stanovy družstva v tomto směru mlčí?
V takovém případě se bude
postupovat podle nového občanského zákoníku, který obsahuje
také zvláštní ustanovení o nájmu
bytu. Detailní úpravu může obsahovat nájemní smlouva mezi
družstvem a členem.
Zastavení družstevního podílu
Bude možné družstevním podílem ručit?
Jestliže stanovy vašeho družstva nebudou obsahovat žádné
ustanovení týkající se zastavení
družstevního podílu, budou moci
členové družstva použít družstevní podíl jako zástavu k zajištění
libovolných pohledávek. Stanovy ale mohou zastavení družstevního podílu buď úplně vyloučit,
nebo jen omezit. Stanovy mohou
obsahovat podmínky, za nichž zastavení družstevního podílu bude
možné, např. půjde-li o zajištění úvěru na pořízení družstevního podílu, nebo pokud dá souhlas
k zastavení orgán družstva. Změnu stanov lze provést i kdykoli po
1. lednu 2014, ovšem s tím rizikem, že mezitím některý ze členů
svůj družstevní podíl už zastaví.
Spoluvlastnictví
družstevního podílu
Je možné, aby jeden družstevní podíl vlastnilo třeba dvacet
osob zároveň?
Ano, bude to možné. Jeden ze
spoluvlastníků bude správcem
družstevního podílu a ten bude
ostatní spoluvlastníky zastupovat na členské schůzi nebo při jiných právních jednání vůči družstvu. Stanovy však mohou spoluvlastnictví družstevního podílu
vyloučit nebo omezit.
Členství právnických osob
Může být členem bytového
družstva i právnická osoba?
Ano, bude to možné, členy bytového družstva se budou moci
stát i společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Platí totéž, co už bylo uvedeno
pro zastavení a spoluvlastnictví
družstevního podílu. Nechcete-li
tuto možnost ve vašem družstvu
připustit, musíte ji stanovami vyloučit nebo omezit.
Vyloučení člena z družstva
Mění se něco na vylučování
z družstva?
Postup se prakticky neliší,
bude však třeba obezřetnosti při
naplňování formální stránky. Listiny provázející vyloučení člena
z družstva musejí odpovídat požadavkům zákona o obchodních
korporacích. Jinak hrozí, že vylučovaný člen bude v případném
soudním sporu o vyloučení vůči
družstvu úspěšný. Zejména je třeba pamatovat na to, že členská
schůze nebo představenstvo budou muset do rozhodnutí o vyloučení zahrnout také poučení o právu vylučovaného člena na obranu.
Vylučovanému členovi se následně musí doručit celé rozhodnutí,
nejen oznámení o vyloučení.
Další členské vklady
Mají členové družstva i v budoucnu přebírat závazek ke splácení dalších členských vkladů?
Tato možnost bude muset být
po 1. ledna 2014 připuštěna ve
stanovách a stanovy zároveň budou muset obsahovat výši tohoto vkladu nebo způsob jeho určení. Další podmínkou převzetí dalšího členského vkladu bude uzavření písemné smlouvy se členem
družstva. Tuto smlouvu schvaluje
členská schůze, stanovy však mohou určit, že smlouvu o převzetí
dalšího členského vkladu členská
schůze neschvaluje.
Počet členů družstva, typy
družstev podle velikosti
a jejich orgány
Minimální počet členů se snižuje z 5 na 3. Při počtu členů mezi
3 a 49 může družstvo zvolit zjednodušenou formu vedení, kdy jeho
jediným orgánem vedle členské
schůze může být předseda družstva. Nadále už nebude možné mít
vedle předsedy „malého“ družstva
také dalšího pověřeného člena, který by plnil funkci statutárního orgánu. Tato „malá“ družstva nemusejí
zřizovat kontrolní orgán. V případě, že má družstvo 50 až 199 členů,
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
23
a některé z novinek platné po 1. lednu 2014
jištění. Jedná-li se o člena představenstva, který je zároveň zaměstnancem družstva, musí být
obdobným způsobem schválena
také mzda. Nebudou-li podmínky pro odměňování podle nových předpisů splněny nejpozději do 30. června 2014, považuje
se výkon funkce těchto osob za
bezplatný!
Svolávání členské schůze
– internetové stránky
Pozvánka na členskou schůzi
má být uveřejňována na internetových stránkách družstva a zasílána členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Protože zákon neuvádí v tomto směru žádné výjimky, budou muset
všechna družstva bez ohledu na
svoji velikost zřídit internetové
stránky.
Celostátní časopis Bytová družstva – SVJ – správa domů věnoval velkou část
svého obsahu vysvětlení nových legislativních změn. Na této dvoustraně z něj čerpáme. Vydavatelem periodika je Svaz českých a moravských bytových družstev.
bude jeho nejvyšším orgánem členská schůze, statutárním orgánem
bude představenstvo s nejméně
3 členy a kontrolním orgánem bude
komise s nejméně 3 členy. U družstev s 200 a více členy může působnost členské schůze zčásti nebo
zcela plnit shromáždění delegátů (dosud zákon přesný počet členů neurčoval). Při změně počtu členů nad nebo pod stanovenou hranici bude muset družstvo do 3 měsíců uvést strukturu svých orgánů do
souladu se svojí „velikostí“.
Odměňování členů orgánů
Mají členové kteréhokoli orgánu vašeho družstva nárok na
úplatu za výkon své funkce?
Prověřte, že ujednání smluv
o výkonu funkce a o odměně
s těmito osobami odpovídají požadavkům zákona o obchodních
korporacích. Zejména, že byla
odměna těmto osobám stanovena dostatečně určitě a že byla
schválena členskou schůzí nebo
shromážděním delegátů družstva. Nebyla-li uzavřena smlouva o výkonu funkce, měla by se
k odměně vyjádřit také kontrolní komise, jestliže byla v družstvu zřízena. Totéž, co bylo řečeno o odměně za výkon funkce, platí pro jakékoli jiné plnění
poskytované v souvislosti s výkonem funkce, např. pro služební telefon nebo příspěvek na po-
Zjednodušené rozhodování
členské schůze
Potřebujete v družstvu rozhodnout určitou záležitost a máte problémy se svoláním dostatečného počtu členů?
Nově může členská schůze rozhodovat i korespondenčně, neboli „per rollam“, to znamená, že se členové nescházejí,
ale zasílá se jim návrh rozhodnutí. Členové družstva svůj souhlas (nebo nesouhlas) s návrhem
zasílají zpět družstvu. Podmínkou pro použití tohoto postupu
je, že jej připouštějí stanovy vašeho družstva.
Název družstva
Obsahuje název vašeho družstva označení „bytové“?
Pokud ne, musíte nejpozději
do 30. června 2014 název změnit, provést zápis ve veřejném
rejstříku a do sbírky listin doručit upravené stanovy.
Uvedení stanov družstva do
souladu s novými předpisy
Je text stanov družstva v některé části v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích
(např. vypořádací podíl, rozdělování zisku, proces vylučování
z družstva aj.)?
Takový text se 1. ledna 2014
automaticky zrušuje. Zákon
o obchodních korporacích ukládá družstvům povinnost, aby do
30. června 2014 přizpůsobily
své stanovy nové právní úpravě
a založily aktualizované znění
stanov do sbírky listin. Obvykle bude nutné svolání členské
schůze nebo shromáždění delegátů, které o změně stanov rozhodne.
Seznam členů
Bude mít člen družstva právo
získat kopii seznamu členů družstva?
Člen družstva bude mít nejen
právo nahlížet do seznamu členů a získávat potvrzení o svém
členství, ale nově bude mít právo
také na své vlastní náklady získat
opis seznamu členů nebo požadované části seznamu. Je vhodné
při předávání opisu seznamu členů upozornit člena družstva na
to, že musí se seznamem nakládat pouze v souladu se zákonem
na ochranu osobních údajů.
Přechod členského podílu
Družstevní podíl se může dědit nebo může být prodán exekutorem ve veřejné dražbě.
Co když si notář nebo exekutor nezjistí, že právě ve vašem
družstvu je vznik členství vázán na splnění podmínky nebo je
omezeno nabývání družstevního
podílu do spoluvlastnictví nebo
právnickými osobami?
Buďte aktivní a informujte o těchto skutečnostech notáře
v dědickém řízení po zemřelém
členovi nebo exekutory v exekučním řízení.
Mgr. Kateřina HORÁKOVÁ
legislativně-právní oddělení
Svazu českých a moravských
bytových družstev
(Zdroj: Bytová družstva –
SVJ – správa domů)
24
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Znáte fototapety a samolepicí dekorace?
VÁŠ RÁDCE NEJEN O NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH (65)
V dnešní době jsou tapety trendem. V předchozím pokračování rádce jsme vám je proto představili, tentokrát to
budou samolepicí dekorace a fototapety. Popíšeme i postup
při lepení fototapet.
SAMOLEPKY NA ZEĎ,
DEKORACE NA ZEĎ
OBLÍBENÁ DEKORACE
NA ZEĎ
V posledních letech se samolepky na zeď staly opravdovým
hitem a můžeme je najít v nejedné domácnosti. Proč se staly
tak oblíbenou dekorací? Za málo
peněz můžete mít velice stylovou dekoraci stěn nebo okenních rámů, která jen podtrhne
styl vašeho domova nebo pracovny. Přestože při vybavování
bytu se doplňky řeší až po nábytku či kobercích, bez správně vybraných doplňků nikdy nebude
mít váš byt ten pravý šmrnc. Právě proto jsou tady samolepky na
zeď a dekorace na zeď, jež rozzáří vaše pokoje a zároveň dodají bytovým prostorům moderní nádech.
Mnoho lidí má slovo samolepka spojené s dětskými obrázky, které mají jednu ze stran lepkavou. Doba ale pokročila a využívání samolepek na zeď se stalo velice oblíbeným způsobem,
jak dekorovat moderní interiéry.
Tomu samozřejmě také odpovídá široká škála nejrůznějších vzorů a motivů.
DĚTSKÉ SAMOLEPKY
NA ZEĎ
Asi každý rodič by byl nejradši, kdyby jeho dítě vyrůstalo v prostředí, které se mu bude
nejvíce líbit. Poté však mnohdy
nastává dilema, jak přesně dětský pokojík vybavit a jaké barvy zvolit.
Pokud chcete mít opravdu moderní a krásný pokojík pro vašeho potomka, nahlédněte do naší
široké nabídky dětských samolepicích dekorací, díky kterým se
atmosféra pokoje vašeho dítěte ponoří do víru pohádkových
postaviček, jako jsou Medvídek
Pú, Cars, Mořská víla. Stejně tak
u nás najdete nespočet motivů
s princeznami, autíčky, zvířátky,
kreslenými motivy či safari vzory. Pokud máte malé dítě, tak je
určitě zajímavou možností, jak
využít naše samolepicí dekorace
na zeď, polepení stropu různými
hvězdami, měsícem a noční oblohou, díky které se vašemu dítěti bude lépe usínat.
FOTOTAPETY
Zabydlet interiér podle svého nemusí být vždycky problém,
i když to tak na první pohled vypadá. Často stačí odvážný krok,
například vymalovat výraznými
barvami, vyházet starý nábytek
nebo pověsit plakát. Nebo ještě
lépe – fototapetu.
Fototapety má starší generace spojené s dobou normalizace
a celkem pochopitelně k nim pociťuje spíše odpor. Nebo jí přijdou
směšné. Velkoplošná fota pokrývající celé stěny, dveře a podobně
patřily k bytové kultuře 80. let jak
ve východním bloku, tak na Západě a velké popularitě se těšily
třeba u Francouzů.
Jde vlastně jen o to, jaký motiv si na stěnu vybrat. Dilema je
úplně stejné, jako když si v galerii vybíráte obraz. Jediný rozdíl je
v ceně a také v tom, že si nekupujete originál, ale fotografii. Pokud
vám nevadí, že totéž může mít na
stěně někdo jiný, neváhejte.
Doporučujeme: Rozmyslete si,
zdali koupíte tapetu vcelku nebo
jako skládanku (nejčastěji ze dvou
až osmi dílů).
NÁVOD NA LEPENÍ
PAPÍROVÝCH FOTOTAPET
 Příprava podkladu: Proto,
aby byla fototapeta na zdi per-
fektně nalepena, je velmi důležité, aby byl podklad čistý, suchý,
hladký a zbaven nečistot (zbytky
staré tapety, olejomalby, mastnoty). V případě, že jsou na zdi
nerovnosti či praskliny, je dobré tato místa například zasádrovat (na našich webových stránkách www.starcolor.cz naleznete
také speciální prostředky k ošetření. Podklad by měl být zároveň
mírně savý, aby došlo k řádnému
proschnutí.
 Příprava lepidla: Na veškeré papírové fototapety určené na
zeď můžete použít lepidlo na papírové tapety.
 Příprava před nanesením:
Pokud je fototapeta vícedílná, je
manipulace s prvním pásem nejdůležitějším krokem vaší práce.
Aby se mohla velmi přesně určit
poloha prvního dílu, potřebujete
vodorovnou a svislou pomocnou
čáru, která se nakreslí tužkou pomocí vodováhy. Když je znače-
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
25
ní dokončeno, rovnoměrně rozetřete lepidlo na první arch tapety
a dohlédněte, aby kraje byly obzvlášť dobře pokryty.
Pozor! Nenechávejte lepidlo působit na archu příliš dlouho (maximálně 1 – 2 minuty) na každém
dílu stejnou dobu.
 Nanášení: Přiložte co nejpřesněji první arch na pomocnou čáru, vyhlaďte jej shora dolů
a vzduch vytlačte od středu do
stran. Pokračujte s nalepováním
dalších dílů, které doporučujeme nechat vždy 2 – 3 milimetry
přesahovat. Minimalizujete tím
možnost vzniku mezer (archy se
mohou během procesu schnutí
mírně srazit).
 Schnutí: Schnutí musí následovat pomalu, aby se zabránilo
rozevírání spojů a vzniku prasklin na fototapetě. Pracujte proto
při pokojové teplotě asi 20 °C,
zabraňte průvanu (nechte zavřená okna). Po uschnutí ořízněte
přesahující okraje zlamovacím
nožem.
 Důležité upozornění: Jedná
se o papírový materiál a je tedy
třeba být velmi opatrný a dodržovat pokyny. Malé barevné rozdíly jsou technicky podmíněné. Motiv před lepením rozložte
a zkontrolujte.
NÁVOD NA LEPENÍ
VLIESOVÝCH FOTOTAPET
 Příprava podkladu: stěny musejí být pevné, suché, čisté, rovné a hladké. Jakékoli nerovné plochy vyhlaďte použitím
tmelu. Všechny staré tapety, nepevné malby a nátěry na olejové
bázi musí být ze stěny důkladně
odstraněny.
Pozor! Před nanesením lepidla důkladně zkontrolujte savost
podkladu:
 v případě, že je stěna příliš
savá, je potřeba aplikovat na ní
hloubkový penetrační nátěr. Pokud savý podklad nebude penetrován, dojde k předčasnému vyschnutí lepidla a vliesová fototapeta nebude na zvoleném podkladu držet;
 v případě, že je stěna nesavá,
je nezbytné ji přebrousit.
 Příprava fototapety k lepení: rozložte vliesovou fototapetu na čistou a suchou podlahu
CYKLUS RAD PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
před připravenou stěnu a pečlivě
zkontrolujte:
 zda vzor na jednotlivých dílech vliesové fototapety k sobě
správně navazuje;
 zda je povrch a kvalita tisku
vliesové fototapety v pořádku.
Dále porovnejte velikost vliesové fototapety a připravené stěny.
Při měření stěny si pomocí olovnice označte pečlivě tužkou místa, která vám následně pomohou
dodržet pravý úhel (90 stupňů).
Po celou dobu lepení i schnutí vliesové fototapety musí být
v místnosti dodržena jednotná
teplota – optimálně 20 °C.
 Nalepení fototapety na zeď:
pro lepení vliesové fototapety
použijte speciální lepidlo určené právě pro ni, tedy pro vliesové tapety. Při přípravě lepidla dodržujte vždy přesné pokyny vý-
robce. První díl fototapety přiložte na předem vyznačenou pozici na stěně, na níž jste již nanesli lepidlo, a opatrně jej svrchu
dolů tlačte ke stěně tapetovacím
kartáčem, eventuálně přítlačným
válečkem. Lepidlo a vzduchové bubliny vytlačte směrem od
středu ke krajům pomocí kartáče nebo přítlačného válečku. Obdobným způsobem pokračujte
v lepení dalších dílů vliesové fototapety.
 Důležité upozornění: Lepidlo se nanáší válečkem pouze na
stěnu (nikoli na fototapetu). Při
uhlazování fototapety, vytlačování vzduchových bublin a vytláčení přebytečného lepidla používejte pouze tapetovací kartáč nebo přítlačný váleček. Dbejte vždy na čistotu používaného
nářadí, aby se povrch fototapety
neušpinil. Všechny díly vliesové
fototapety se lepí bez překrytí.
Text a foto:
Barbora ŠIBRAVOVÁ
marketingové oddělení
Poznámka autorky: Vaše dotazy
ráda zodpovím na e-mailové adrese [email protected] a na telefonním čísle 414 120 298. Popsané
tapety si můžete zakoupit v prodejně StarColor v Topolové ulici
čp. 1456 v Mostě (zastávka MHD
Aquadrom, linky č. 5, 25, 30). Zde
můžete využít i zákaznický koutek
s množstvím katalogů.
26
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Baník Most začíná pronikat i do povědomí
ČERNÍ ANDĚLÉ
Rozhovor s lidmi,
bez kterých to v házené nejde
Černí andělé se zapsali v roce 2013 zlatým písmem do házenkářské historie. Tým v loňském roce postupně vyhrál česko-slovenskou interligu, evropský Vyzývací pohár Challenge
Cup, přidal i domácí titul mistra Česka. V závěru roku se
tři poháry rozrostly na sbírku čtyř, když Most přidal další
vítězství v Českém poháru.
Vskutku vydařená sezona!
DHK Baník Most pomohl vítězstvím v evropském Vyzývacím
poháru a celkově svým vynikajícím výkonem k vzestupu české klubové házené na evropskou
úroveň. Ale neusněme na vavřínech! Tak úspěšná sezona se už
nemusí opakovat.
by, bez nichž se vrcholová házená dělat nedá.
Je na čase představit další
jména, bez nichž by se v Mostě
kvalitní házená nehrála. Jsou to
sportovní ředitel Tomáš Beňas
a vedoucí družstva žen Radek
Maděra. Oba pracují bez nároku
na honorář.
OCENĚNÍ
TOMÁŠ BEŇAS
V příští sezoně (2014/2015)
bude mít Česko opět možnost
přihlásit svého mistra do Champions League (Ligy mistrů). Česko se tím zařadí mezi elitních
24 zemí Evropy. Za úspěšnou
reprezentaci obdržely házenkářky Cenu města Mostu a umístily
se na pátém místě v celorepublikovém hodnocení kolektivních
sportů.
Ing. Tomáš Beňas je bývalým
hráčem Baníku. V 90. letech minulého století hrával s celkem
Mostu nejvyšší házenkářskou
soutěž na postu pivota. Po skončení své sportovní kariéry začal
s Daliborem Pavlátem působit
jako házenkářský rozhodčí. Této
dvojici arbitrů se věštila velká
budoucnost. Říkalo se, že Tomáš
Beňas má velký cit pro hru. Přišlo však zranění kolena a z házenkářského světa se vytratil.
POZORNOST MÉDIÍ
V listopadu přinesly Mostecké
listy rozhovor s Rudolfem Jungem, manažerem klubu a spoluzakladatelem sportovní akciové
společnosti (nikoli však zakladatelem DHK Baník Most, jak je
mylně uvedeno v článku; název
DHK Baník Most užívá klub od
roku 1993). Profil prvního muže,
byl tak odtajněn.
V měsíčníku Krušnohor vyšel rozhovor s předsedkyní klubu a členkou exekutivy Českého
svazu házené (ČSH) Kateřinou
Polákovou.
Mnoho rozhovorů bylo uveřejněno s hráčkami a trenérem
Dušanem Polozem, málo novinářů ale oslovilo také další oso-
a to na všech mistrovských i evropských pohárových utkáních.
Do mé náplně patří veškerá činnost spojená s rozhodčími a delegáty, jak nám to ukládá legislativa. Podílím se také na sestavování rozpočtu a sleduji jeho
vývoj a plnění. Schvalování prémiového řádu – podle výsledků
a výkonů hráček – je mojí další
činností, stejně jako vyhledávání talentů atd. Funkce sportovního ředitele mě opravňuje k účasti na zasedání výkonného výboru, který má rozhodující vliv na
chod klubu.
Co vám práce v klubu přináší?
Uspokojení a radost z výsledků naší práce, z toho že je naplněná hala fanoušky, kteří se rádi
na házenou vracejí. Vždyť to dě-
láme pro zábavu lidí, a když vidím spokojeného fanouška, jsem
spokojený také.
Kolik volného času vám zabírá tato dobrovolná funkce?
To je různé. Odvíjí se to podle
počtů zápasu v domácím prostředí. Vloni, když jsme hráli pět či
šest zápasů po sobě doma, tak to
byl pěkný zápřah. Nyní je to asi
šest až osm hodin týdne v závislosti na počtu utkání.
Jak vnímáte veleúspěšnou
sezonu družstva žen?
Velmi pozitivně. Dosáhli jsme
maximálních možných úspěchů.
Myslím si, že se ještě žádnému
ženskému klubu v Česku, ale
i na Slovensku nepodařilo během
jedné sezony nashromáždit tolik
prestižních pohárů, tak jako se to
Tomáši, jste jedním z mála
házenkářů, jenž se vrátil k házené jako funkcionář. Co vás
k tomu přimělo?
Jelikož mám pořád rád házenou a aktivně už hrát nemohu,
rozhodl jsem se podílet na házenkářském dění alespoň jako funkcionář. Dalším důvodem mého
návratu byla dobrá parta, která se
kolem nově vznikajícího projektu Černých andělů vytvořila.
Co vše patří do kompetence
sportovního ředitele?
Činnost sportovního ředitele je obsáhlá a nerad bych zabíhal do detailů. Součástí mé práce je hlavní pořadatelská služba,
Z výrazu tváře Tomáše Beňase je patrné, že patří sportovci – vyvěrá z ní optimismus a chuť do života. V případě úspěšného sportovce to platí dvojnásob.
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
27
házenkářské Evropy, říkají Beňas a Maděra
dem na komunikaci s rozhodčími, delegátem a soupeřem. Zároveň spolu s Pavlou Chotěborskou zajišťujeme všechny povinnosti klubu, vyplývající z reglementu soutěže, jako je například přihlášení klubu do soutěže
a věcí s tím spojených, rezervace
ubytování a stravování pro rozhodčí, delegáta a soupeře, zajišťování dopravy (letenek apod.),
což jde vše na náklady klubu!
Působíte také jako mluvčí
děvčat vůči vedení klubu?
Do jisté míry ano. Jsem takovým mostem mezi realizačním
týmem, hráčkami a klubem. Ale
to je velmi zjednodušeně řečeno.
Radek Maděra (zcela vlevo) se dokáže se svým týmem pořádně radovat z dosažených úspěchů.
stalo Černým andělům. A co víc,
Baník začíná pronikat i do povědomí házenkářské Evropy. Je to
úspěch nás všech – hráček, trenérů, realizačního týmu, fanoušků i všech dobrovolných funkcionářů DHK Baník Most, kterým
bych chtěl touto cestou upřímně
poděkovat.
RADEK MADĚRA
Ing. Radek Maděra je vedoucím družstva žen. K děvčatům
přišel v průběhu prvního ročníku svého účinkování v interlize.
Vedoucí družstva je nenápadná,
ale pro zdárný chod týmu velmi
důležitá funkce. Příjmení Maděra evokuje v mysli spíše fotbal,
kde před časem působil Radkův
bratranec Martin. Radek Maděra však v minulosti hrál házenou
a zůstal jí věrný i nadále.
Vedoucí týmu – to je zdánlivě
lehká funkce. Můžete prozradit,
jak jste k ní vůbec přišel?
Před třemi lety jsem byl jako
bývalý hráč a fanoušek kontaktován klubem, zda bych mu ne-
vypomohl. Nebylo ale konkrétně řečeno čím. S ohledem na
to, že jsem obecně fanda sportu
a tudíž i mostecké házené, kdy
jsem chodíval na domácí zápasy
ještě v dobách, kdy DHK hrál
1. ligu, jsem začal nad nabídkou
přemýšlet a dlouho netrvalo
a sešel jsem se s vedením klubu. Tehdy jsme se domluvili na
konkrétní spolupráci, respektive
na práci. Spočívala v pozici vedoucího družstva u A-týmu a do
budoucna, kdyby mužstvo hrálo
v evropských pohárových soutěžích, tak i jako kontaktní osoba za klub vůči EHF a případným zahraničním soupeřům.
O co všechno se musíte postarat před zápasem? A co
máte na starost v průběhu zápasu a co po něm?
Co se týče kompetence vedoucího týmu v interlize, tak pečuji o družstvo před všemi zápasy po stránce zajištění „komfortu“, zároveň připravuji veškeré
administrativní náležitosti – ať
je to zpracování zápisu, zároveň
zajištění veškerých náležitostí
spojených s technickými a dalšími záležitostmi před každým
zápasem, kdy se předává oficiální soupiska týmu, probíhá registrace, oznamuje se vzhled dresů,
v nichž se bude hrát apod. No
a co se týče samotného zápasu,
je funkce vedoucího týmu jasně definovaná legislativou svazu, kdy zjednodušeně řečeno vedoucí ručí za pořádek na lavičce
v průběhu zápasu a i po zápase,
kdy jako jediný může dávat za
tým protesty, vyjadřovat nespokojenost s výkonem rozhodčích
a podobně. No a v neposlední
řadě zároveň v průběhu zápasu
dělám kompletní statistiku, tzv.
technický zápis zápasu.
Klub je činný i mezinárodně. Jaká je vaše úloha na tomto poli?
Jak jsem již částečně řekl,
jsem jako kontaktní osoba za
klub v jednání s EHF a s týmy,
se kterými hrajeme. Samozřejmě i vedoucí týmu má jasně definovanou pozici v rámci EHF,
jaké má pravomoci a povinnosti.
Tato pozice je náročnější s ohle-
Procestoval jste s týmem
Černých andělů skoro celou
Evropu. Kde se vám nejvíce líbilo?
Každá země měla něco do
sebe. Po sportovní stránce bylo
pro mě velkým zážitkem samotné finále Challenge Cupu. Byla
tam nádherná a zcela výjimečná
atmosféra. Samotné chorvatské
městečko Samobor bylo malebné. Pěkné vzpomínky mám
i na litevský Kaunas, soustředění v Norsku, ale i turecký Istanbul.
Všimli jsme si, že se věnujete i mládeži. Také v tomto
případě působíte jako vedoucí? A pokud ano, jak to časově
zvládáte?
Postřeh máte správný. Jsem
od září zároveň trenérem starších žaček, což není úplně snadná pozice – jak s ohledem na mé
působení v roli vedoucího týmu
A-žen, ale i s ohledem na mé zaměstnání. V podstatě téměř veškerý můj volný čas je věnován
házené. Nemohu opomenout ani
to, že bych toto nemohl dělat
bez pomoci kolegů. Tímto jim
děkuji!
Rozmlouval: Petr SADÍLEK
Foto: archiv DHK Baník Most
28
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
Házenkářky opět ukázaly, že umějí a že se
ČERNÍ ANDĚLÉ
Mostečanky ovládly soutěž a pohár skončil v jejich rukách
Na konci roku 2013 se konalo
finále Českého poháru v házené
žen. Do něj se probojovalo družstvo DHK Baníku Most a loňský
finalista TJ Sokol Poruba.
PORUBA – BANÍK 18:27
Výhodu domácího prostředí měla ostravská Poruba, která svůj loňský zápas prohrála
v Praze. Děvčata z Ostravy šla
do zápasu s odhodláním již konečně získat vytouženou trofej.
Družstvo bylo posíleno o vracející se Leonu Švirákovou, spoléhalo na zkušenost Lucie Uhrákové a střelkyně Michaely Hrbkové a Pavly Poznarové.
Mistryně republiky z Mostu,
aktuálně pátý nejlepší sportovní kolektiv napříč všemi sporty v republice a loňský vítěz evropského Challenge Cupu, se na
finále připravovaly ve Švýcarsku. Český pohár Mostečankám
zatím na poličce slávy chyběl,
i proto zápas s Porubou začaly
s odhodláním jej získat za respektování kvality soupeřek.
Od úvodních minut působila
mostecká obrana velmi spolehlivě a nepropustně. Střely, které přece jen prošly, bezpečně likvidovala
výborně chytající Dominika Müllnerová. V útoku pak kompaktně
hrající Most systematicky zatěžoval
konto svého protivníka. Po několika
minutách vedl Baník 5:1, a to ještě
jediná branka Poruby padla ze sedmičky. Brankový odstup mezi družstvy narůstal. Domácí většinu svých
akcí rozehráli na Hrbkovou a jejich
akce směřovaly středem, tam stály
pilíře Martinková a Matoušková.
Naproti tomu hostující Černí andělé využívali všechna děvčata v útoku, včetně křídel. Pestřejší hra hos-
DHK Baník Most je vítězem Českého poháru 2013.
Foto: Alex WIPFL
tujícího celku se odrazila i na skóre. Poločas 7:13.
Po přestávce se situace mnoho nezměnila a po deseti minutách svítilo na ukazateli skóre 8:18. Domácí hráčky změnily
obranu na 1:5, měly dvě příležitosti hrát přesilovku, ale na vývoji k obratu se tyto změny a výhody nepodepsaly.
První česká trofej našla svého majitele, jsou jim svěřenkyně Dušana Poloze z Mostu.
Nyní stojí před Baníkem další
krok, „poprat se“ o obhajobu titulu v domácí soutěži.
Sedmimetrové hody: 6/6 –
0/0, vyloučení: 2:1, rozhodčí:
Novotný, Horáček.
Nejlepší střelkyně Poruby:
Hrbková 9/4, Minarčíková 3,
Šviráková 3/2.
Nejlepší střelkyně Baníku:
Martinková 5, Janoušková 4,
K. Vysloužilová 3, Borovská 3,
Ručková 3, Weisenbilderová 3.
Petr SADÍLEK
Porovnání účinkování DHK Baník ve WHIL
ročníku 2010–2011 a ročníku 2012–2013
Zajímavá fakta přináší porovnání ve vývoji Dámského
házenkářského klubu (DHK)
Baník Most od ročníku, v němž
Černí andělé začali působit v interlize, po letošní ročník. Údaje
jsou to zajímavé nejen pro pamětníky.
ŘIDIČ AUTOBUSU
JAKO VEDOUCÍ
Ročník 2010 – 2011 byl pro
DHK Baník Most prvním v novodobých dějinách klubu, kdy
účinkoval v nejvyšší házenkářské
soutěži. Česko-slovenskou soutěž
interligu (WHIL) v té době hrálo
čtrnáct týmů.
V Mostě se v září 2010 začala rekonstruovat sportovní hala
a družstvo žen své zápasy muselo
odehrávat v Lounech a Lovosicích.
Tým neměl stabilního vedoucího družstva, a tak se ve funkci střídali lidé z klubu, na několika zápasech v ní působil dokonce i řidič
autobusu. Rovněž na trenérském
postu bylo rušno, Jiřího Hanuse vystřídal sportovní ředitel Tomáš Kuťka. Základní kádr byl posílen o Zuzanu Kupkovou, později
o Kláru Štolfovou. Ale stále to nebylo ono, celku chyběl mozek, ro-
zehrávka. Až do ledna 2011, kdy
přišla do Mostu Petra Beňušková.
Družstvo se začalo konsolidovat.
Dostavily se i výsledky. Budoval
se nový a konkurenceschopný tým
mosteckých děvčat.
V základní části odehrály mostecké hráčky 26 zápasů – 10 vítězných a 16 prohraných. V konečném účtování to stačilo na
10. místo v tabulce se ziskem 20
bodů a skórem 727:781.
Návštěvnost na utkáních doma
činila 4 282, venku 4 516, celkem
8 798 diváků.
Z těchto čísel je vidět, že domácí návštěvnost pokulhávala za
návštěvností na utkáních mimo
mosteckou palubovku. Nejvíce
diváků se přišlo podívat doma na
utkání s Veselím a Pískem (shodně 450), venku pak v Michalovcích (1 120) a Trenčíně (450).
Nejméně se přišlo podívat v domácím prostředí na zápas s Michalovcemi (200) a venku v Bratislavě (140 diváků).
POPRVÉ VÍTĚZEM
A VSTUP DO EVROPY
Ve třetím ročníku (2012
– 2013) působení DHK Baník Most v nejvyšší soutěži
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
29
i nadále budou rvát o co nejlepší umístění
(WHIL) jsou čísla trochu jiná.
Hraje ji o jedno družstvo méně
(13). Hráčský kádr je stabilizován. Družstvo vede Dušan Poloz a tým má i svého vedoucího
Radka Maděru.
Družstvo odehrálo 24 zápasů –
22 vítězných a 2 prohrané (Veselí,
Michalovce). DHK Baník se stal
vítězem WHIL se ziskem 44 bodů
a skórem 703:546.
V porovnání s prvním ročníkem daly hráčky Mostu přibližně stejný počet branek, ale obdr-
žely jich o 235 méně. Z toho vyplývá, že koncepce hry vychází
z dokonalé obranné činnosti, doplněné rychlým přechodem ve
vlnách.
Podíváme-li se na návštěvnost v základní části soutěže,
zjistíme, že v nově zrekonstruované hale domácí zápasy zhlédlo 9 345 diváků, zápasy u soupeřů pak 4 200 lidí, celkem je to
13 545 fanoušků, což je o 4 747
diváků více než v prvním ročníku. Lichotivý je hlavně nárůst
WHIL: půlroční ohlédnutí
V úvodních týdnech roku
2014 byla ukončena první polovina nejvyšší ženské házenkářské soutěže česko-slovenské interligy (WHIL). Po první
půlce se nám začínají krystalizovat kandidáti na vítěze sezony 2013/2014.
Zatím je předčasné mluvit
o konkrétním kandidátovi na
vítězství, neboť týmů je více
a rozhodovat se bude v samotném závěru soutěže.
Současný lídr Michalovce
prohrál pouze jedenkrát, a to
v Šaľe 26:25 a remizoval v Partizánském 26:26.
Druhý DHK Baník Most, celek s nejlepší obranou, zaváhal
dvakrát – a to v Michalovcích
26:24 a Partizánském 27:25.
Šaľa, která je na třetím místě
jen díky horšímu skóre, zaváhala také dvakrát – a to s Černými anděli v domácím prostředí
24:32 a Porubě 25:23.
Na čtvrté místo se vyhouplo
Partizánské, jež dvakrát prohrálo – poprvé v Šaľe 30:35 a dále pak o kolo později podlehlo
překvapivě doma Zlínu 24:28
a remizovalo s Michalovcemi.
Na pátém místě je pak celek s nejlepším útokem – Slavia
Praha, má stejně bodů jako šestá Poruba.
Za touto šesticí ztrácí sedmý
Zlín už šest bodů. Pravděpodobně se tak rozhodne mezi prvními šesti družstvy, které mezi sebou dělí pouhé tři body a každé
zaváhání může mít podobu ztráty titulu.
Ze silné šestky se v Mostě
na jaře představí Šaľa, Michalovce a Partizánské, ovšem jede
na Slavii a do Poruby. O titulu
rozhodne momentální fyzická
a psychická připravenost celého
týmu. Můžeme se těšit na dramatické herní zážitky s řadou
házenkářských akcí a nacvičených signálů. Nezapomeňme,
že i my, diváci, jsme nedílnou
součástí týmu a tady v Mostě to
umíme pořádně roztočit! Buďte
proto i nadále nápomocni Černým andělům v jejich boji o získání druhého titulu WHIL.
(sap)
počtu zájemců o utkání v domácím prostředí. Fanoušci se stali
součástí celku. Největší návštěva
doma byla na zápasy s Porubou
(1 100) a Šaľou (1 000). Venku pak tradičně v Michalovcích
(1 200) a Šaľe (950).
Zápasy mezi Mostem a Šaľou
byly velkým tahákem, neboť při
nich docházelo na dálku ke kon-
frontaci mezi Tomášem Kuťkou
a Dušanem Polozem – trenéry, kteří se podíleli na budování
týmu v Mostě.
Nejmenší návštěva venku
byla v Nitře (80) a Senci (100).
Doma pak přišlo na Zlín jen 290
diváků.
A jak to bude dál?
Petr SADÍLEK
Tabulka WHIL
Z
V
R
P
skóre
B
1.
Michalovce
11
9
1
1
353 : 254
19
2.
Baník Most
11
9
0
2
329 : 225
18
3.
Šaľa
11
9
0
2
317 : 239
18
4.
Partizánske
11
8
1
2
300 : 271
17
5.
Slavia
12
8
0
4
411 : 273
16
6.
Poruba
12
8
0
4
332 : 292
16
7.
Zlín
11
5
0
6
297 : 299
10
8.
Olomouc
11
4
0
7
265 : 275
8
9.
Veselí n. M.
11
4
0
7
252 : 267
8
10.
Senec
12
2
0
10
235 : 435
4
11.
J. Hradec
12
1
0
11
220 : 354
2
12.
Písek
11
0
0
11
202 : 329
0
DOMÁCÍ UTKÁNÍ WHIL
16. kolo:
15. února (18.00 h) DHK Baník – Písek
18. kolo:
1. března (18.00 h) DHK Baník – Michalovce
20. kolo:
15. března (18.00 h) DHK Baník – Senec
22. kolo
12. dubna (18.00 h) DHK Most – Partizánské
Obranný val Černých andělů fungoval velmi dobře. Na snímku konfrontace nejlepší
obrany Baníku (v černém) a nejlepšího útoku Slavie Praha. Foto: David HOMOLA
30
Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva
BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci únoru oslaví své narozeniny tito předsedové SA a SV.
001
025
027
033
034
041
043
061
079
086
098
120
149
152
157
170
186
197
202
216
221
262
268
282
290
445
448
622
629
Müllerová Dagmar
Malant Jiří
Vostárková Jaroslava
Válková Zdeňka
Brzobohatý Daniel
Ing. Haifler Jiří
Rauschová Dagmar
Končel Karel
Štrombach Miloslav
Loskot Jiří
Berger František
Kastnerová Stanislava
Ostreziová Lenka
Fischer Josef
Ing. Bejšovcová Ingrid
Jenková Božena
Ponert Miloslav
Nešporová Blanka
Vopravilová Lucie
Dušovský Vladimír
Dundr Luboš
Kreisingerová Marie
Vodičková Lucie
Kyselová Věra
Janečková Bianca
Janich Miloslav
Schulz Alois
Novák Jan
Eisenhammerová Lenka
PODĚKOVÁNÍ
KABEEX dělá kvalitně
Děkuji touto cestou firmě KABEEX,
spol. s r. o., která provedla rekonstrukci
elektroinstalace v suterénních prostorách bloku 321 v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. Práce byly provedeny v termínu a kvalitně. Výborná byla
i komunikace s majitelem firmy panem
Františkem Lacinou.
Radovan VYDRA
úřední správce domu
VZKAZ
DELEGÁTŮM
Termín je znám
Shromáždění delegátů se uskuteční
ve čtvrtek 12. června t. r. od 16.00 hodin v učebně ve 4. patře budovy správy
družstva. Termín dáváme na vědomí již
takto brzo, aby si všichni účastníci mohli své pracovní a osobní záležitosti zařídit a na jednání se dostavit.
(fr)
UMÍTE HRÁT
NA NÁSTROJ?
Pojďte hrát!
Hledáme muzikanty do kapely. Konkrétně nám jde o hráče na basovou kytaru,
klávesy, elektrickou kytaru – i jednotlivě (zpěv vítán). Podmínka: umět hrát
z akordových značek. Hudební nástroje jsou k dispozici, stejně jako aparatura. Jde o barovou multižánrovou kapelu
(pop, rock, country atd.). Zájemci volejte kdykoliv na číslo 728 099 289.
Informace z představenstva
Dnešní informace jsou ze zasedání č. 24 (2. prosince 2013) a č. 25
(16. prosince 2013). Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní komise č. 10 (16. října 2013) a č. 11 (13. listopadu 2013) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.
PŘEDSTAVENSTVO
SCHVÁLILO:
 v neveřejném výběrovém řízení, s doporučením předsedů SA
a SV, firmy na práce, opravy a výměny zařízení v domech
SA žádné výběrové řízení;
SV 115/blok 42 (2x), 613/blok
720, 626/blok 546 (dodatek), 642/
blok 734 (dodatek);
 mimořádné odměny předložené
předsedy výboru SA 033 a domovních výborů SV 153, 195, 239,
295, 320, 601, 618, 633 a 641 za
druhé pololetí 2013;
 realizaci projektu aktivní úspory tepla pro SV 632/blok 604
v Mostě;
 úřední správce Danielu Karochovou (SA 064/blok 642) a Miroslavu
Kultscherovou (SV 602/blok 562);
 termíny zasedání představenstva družstva pro rok 2014;
 sepsání
nájemní
smlouvy
V. Harlasové ze SA 609 s podmínkou sepsání smlouvy o uznání dluhu s ověřeným podpisem;
 zadání modernizace 4 kusů výtahů v SA 045/blok 605 v Mostě
a 8 kusů výtahů v SA 058/blok 625
v Mostě firmě Jiří Hasman-Výtahy
v souladu s rámcovým výběrovým
řízením na opravy výtahů;
 zapojení bytů v Litvínově-Janově do projektu Prostupné bydlení v Litvínově;
 provedení opravy střešního
pláště v rámci běžné údržby na garážích Most I (SA 447);
 organizační zajištění mimořádného shromáždění delegátů 2013
pořádaného dne 19. prosince 2013,
návrh pozvánky, program a návrh
změny stanov družstva;
 mandátní smlouvu na rok 2014
s daňovou poradkyní;
 112 smluv, dohod a cenových
ujednání, výši členských podílů
2 bytů, 9 žádostí o povolení držení
domácího zvířete;
 přijetí 13 nájemníků za členy
družstva, žádosti 33 nájemníků na
ukončení členství, znovupřijetí
2 nájemníků za členy družstva;
Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z lednového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou. Tajenka celostránkové křížovky
zněla: DELFY stavebniny slaví dvacetiny.
Sponzorem, jenž zaplatil honorář autora křížovky i hodnotné knižní ceny
pro tři výherce, byla společnost DELFY dodávající stavební materiál soukromníkům, stavebním i obchodním firmám. Nabízí stavebniny od všech
známých dodavatelů a zajišťuje i rozvoz materiálu objednaného zákazníky
(www.delfystaviva.cz). Společnost sídlí na Dělnické ulici čp. 209 v MostěVelebudicích.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na sousední tiskové
straně). Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!
Dnes přinášíme i jména výherců z křížovky v prosincovém čísle (tajenka:
ProfiCredit je specialistou na vaše finance).
Redakční rada
VÝHERCI Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Jaroslav Hlava, Kapitána Jaroše 35, Most
Věra Ungrová, Hutnická bl. 333/čp. 2752, Most
Irena Piskačová, Albrechtická bl. 603/čp. 592
VÝHERCI Z PROSINCOVÉHO ČÍSLA:
František Brňo, Františka Malíka bl. 736/čp. 968, Most
Jiří Kareš, Bělehradská bl. 405/čp. 318, Most
Jaroslava Nováková, Růžová bl. 524/čp. 3083
 vyloučení 4 členů družstva
podle článku 25 odst. 1 písm. a)
a písm. c) stanov [Matoušová E. –
SA 278, Chocholouš L. – SA 616,
Štefanov M. – SA 619 a Suková A.
– SA 623];
 žádosti – 0 o pronájem nebytového prostor (NP), 4 týkající se
NP, 0 ke stavebním úpravám NP,
1 výpověď z pronájmu NP, 6 výpovědí z pronájmu společných
prostor (SP), 2 o pronájem SP,
1 o prodloužení pronájmu SP
a 1 o umístění sídla firmy do bytu;
 714 návrhů změn předpisů nájemného a příspěvku vlastníka,
změny v předpisech 12 SA, 1 SV;
 stavební úpravy v bytech 23 žadatelům, 11 žádostí o připojení internetu;
 ostatní členské, bytové a nebytové záležitosti.
PŘEDSTAVENSTVO
NESCHVALUJE:
 vyplacení funkcionářských odměn za druhé pololetí 2013 výboru SA 074 z důvodu pozdního předložení návrhu (předloženo
16. prosince 2013, termín byl
1. listopadu 2013) předsedou výboru SA 074;
 připojení internetu R. Holečkové ze SV 643.
PŘEDSTAVENSTVO
VZALO NA VĚDOMÍ:
 ukončení pronájmu nebytového
prostoru v bloku 511;
 informace předložené pod body
1, 2, 3, 4, 5 a 6 zápisů kontrolní
komise č. 10 a č. 11.



Předseda představenstva a předseda kontrolní komise provedli na
společném jednání obou orgánů
dne 16. prosince 2013 hodnocení
roku 2013. Činnost družstva byla
hodnocena kladně, ekonomika
družstva byla dobrá, nedocházelo
k žádným výrazně problémovým
situacím, stížnosti řešené kontrolní komisí se týkaly především mezilidských a sousedských vztahů.
Největším problémem družstva
zůstávají dlužníci.
Roman LAUR
předseda představenstva
HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 136 018
Download

Číslo 2 - Stavební bytové družstvo Krušnohor