Pro Centre s.r.o.
[email protected]
Tel. 606628873
NABÍZÍME VÁM
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- trénink
PERSONÁLNÍ PROCESY STRATEGICKY
Trénink, který se zabývá otázkami: Jak může personalista přispět ke strategickému
řízení? Jak se může stát partnerem managementu, jednateli, majiteli? Jak může
díky strategickému a projektovému řízení ovlivnit výsledek podniku? Jak
vybrat a řídit zásadní projekty?
Cíl tréninku - účastníci budou:
• Umět vytvářet konkrétní projekty rozpadem nadřazených strategií.
• Umět vytvořit strategii vlastního oddělení/úseku/útvaru.
• Umět pracovat s nástroji pro tvorbu strategií a projektů.
• Zajistit zdárný průběh projektu a maximalizaci výsledků projektu.
Kde :
Pardubice
Kdy :
18-19.5. 2015
Pro koho je kurz určen :
•
Majitelům a manažerům na všech úrovních
•
Projektovým manažerům
•
Personálním manažerům a specialistům
Jaký je přínos kurzu ?
• Praktickým způsobem projdeme postupem tvorby personální strategie, definice
strategických projektů v HR a následně jejich způsobem řízení.
Kdo jsou lektoři kurzu ?
•
•
Ing. Jana Bíšková, aktivní lektorka s dvacetiletou praxí. Programy manažerského
vzdělávání připravuje, realizuje a vyhodnocuje v rámci své činnosti ve spolupráci
s partnery z firemního prostředí i v rámci otevřených kurzů. Jednatelka vzdělávací
firmy Pro Centre s.r.o.
Bc. Martin Hradský,
Od roku 1999 působí ve firmě Thermacut, s.r.o., Má mnohaletou zkušenost z oblasti
logistiky výrobního podniku a personalistiky.
Od roku 2009 se podílí na zavedení úspěšného a ziskového systému zlepšování
(Kaizen) v Thermacutu (na každých 10 tis. Kč investovaných do odměn za zlepšovací
návrhy zaměstnanců, připadá cca 150 tis. Kč reálných úspor).
Jaká je metodika tréninku ?
• Trénink je veden kombinací metod - teoretický výklad, na který navazuje řešení
praktických úkolů a společná diskuse
•
Do tréninku bude zařazena skupina max. 15 účastníků, aby měli všichni účastníci
dostatečný prostor pro řešení individuálních potřeb.
•
Ukončení tréninku - při úspěšném absolvování
TRÉNINKU
OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
Jaká je struktura tréninku ?
TRÉNINK je dvoudenní v rozsahu 16 hodin
1. den
•
•
•
•
•
Strategie odshora dolů ke konkrétním projektům
Vize, mise, poslání , hodnoty firmy
Operativní vs strategické řízení
Balanced scorecard, analýzy SWOT a PEST
Rozpad strategie na konkrétní projekty prakticky
2. den
•
•
•
•
Vztah mezi projektovým a procesním řízením
postup přípravy a realizace projektů HR
Týmová práce, struktura projektových týmů
Řízení projektových rizik a projektový controlling (Reporting, Finance)
Jaká je cena kurzu pro jednoho účastníka ?
7 000,- + DPH
6 000,- + DPH - při přihlášení nejméně 2 měsíce předem
6 000,- + DPH - při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy
V ceně kurzu je zahrnuto :
• studijní materiály
• organizační zajištění kurzu
• občerstvení během kurzu
Cena nezahrnuje stravování, ubytování, které si hradí každý účastník sám.
Na základě zaslané přihlášky Vám vystavíme fakturu pro úhradu ceny.
Ubytování Vám zajistíme na základě zaslané přihlášky
Informace poskytne :
ing. Jana Bíšková
jednatelka Pro Centre s.r.o.
telefon 606628873
Přihlášky posílejte emailem : nejpozději do 10.5. 2015
e mail: [email protected]
na adresu : Pro Centre s.r.o. , Družstevní II 380,Ostřešany, 530 02 Pardubice
přímo z webových stránek : http://www.procentre.eu/page.php?category=ed&type=form
Účastníci budou do kurzu zařazováni dle termínů došlých přihlášek.
Bližší informace budou zaslány před zahájením kurzu přihlášeným účastníkům.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PŘIPRAVÍME FIREMNÍ KURZ - PROGRAM UPRAVÍME DLE KONKRÉTNÍCH
PODMÍNEK
Závazná přihláška na tréninku
personální procesy strategicky - 01/15 PARDUBICE
Účastník 1– jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Pracovní pozice:
Telefon:
E mail:
Účastník 2– jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Pracovní pozice:
Telefon:
E mail:
Objednatel:
Datum narození:
Pracovní pozice:
Telefon:
E mail:
Název a adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Objednáváme ubytování
ANO
Souhlasíme se zasláním faktury elektronickou cestou v PDF formátu
ANO
NE
NE
Vaše e mailová adresa pro zasílání faktur:
Potvrzujeme, že po obdržení faktury uhradíme podle podmínek smlouvy účastnický
poplatek.
Podmínky smlouvy:
1. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele (Pro Centre s.r.o.) a závazně objednává
zařazení účastníka na kurz.
2. Cena semináře je smluvní. V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s účastí na kurzu školné, studijní texty,
organizační zabezpečení).
3. Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně. Je možné, na základě projeveného zájmu, rezervovat
ubytování a zaplatit přímo na místě.
4. Stornovací poplatky při odhlášení účastníka při neúčasti přihlášeného pracovníka nebo zrušení účasti ve
lhůtě méně než 10 dnů před zahájením semináře vložné nevracíme.
5. Objednatel může v případě potřeby vyslat za přihlášeného účastníka náhradníka.
6. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu vydané Pro Centre s.r.o.
Zákon č. 480/2004 Sb.
Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a s jejich zařazením do
databáze společnosti Pro Centre s.r.o. na dobu neurčitou za předpokladu, že jde pouze o údaje nezbytně nutné
k tomu, aby mi společnost Pro Centre s.r.o. poskytovala informace o své nabídce a pro případnou navazující
komunikaci. Tyto údaje nesmí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
Osobní údaje jsou vyžadovány pouze za účelem vyhotovení osvědčení o absolvování kurzu.
Souhlasím s využíváním svých elektronických i jiných kontaktů společností Pro Centre s. r.o., pro zasílání či
poskytování informací o aktuálních nabídkách a akcích této společnosti.
 Ano
…………………………………….....................
Datum a podpis oprávněného zástupce
 Ne
…………………………………….....................
Razítko přihlašované organizace
Download

kurz strategie krok za krokem