BASINÇ REGÜLATÖRÜ
TEKNİK MANUEL MT032
KURULUM, İŞLETME VE BAKIM BİLGİLERİ
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
GENEL
Regülatörün görevi; orta şebekeden gelen gaz basıncını ,giriş basıncındaki
dalgalanmalardan ve akış debisindeki değişkenliklerden bağımsız olarak, sabit
bir çıkış basıncına düşürmektedir. Çalışma prensibine göre, temelde, yay tahrikli
ve pilot tahrikli olmak üzere ikiye ayrılırlar, Aperval pilot tahrikli tip regülatörler
grubunda yeralmaktadır. Pilot tahrikli regülatörde, yay tahrikli regülatördeki
membran üzerine etki eden yay kuvveti yerine, çıkış basıncına bağlı kalarak
kendini basıncını oluşturan, pilot gazı basıncının kuvveti yer alır. Bunun özellik
dışında, çalışma şekli yay tahrikli regülatöre benzer.
Pilot tahrikli regülatörlerin hassasiyetinin çok iyi, gaz geçirme kapasitelerinin
büyü ve giriş/çıkış basınçlarının yüksek olması nedeniyle tercih edilmektedirler.
Çıkış basınç değerinin, emniyet sınırlarının dışına çıkması durumunda
,regülatörlerin gövdesi üzerinde entegre olmuş, emniyet kapatma vanası devreye
girerek gaz akışını kesmektedir.
Şekil 1
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :2
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Aperval düşük ve orta çıkış basınçları için kullanılan, pilotlu tip regülatördür.
Arıza durumunda açık konumuna geçen “f ail to open”
tip olan Aperval
regülatör,aşağıdaki durumlarda açık pozisyondadır;
- Ana kaf a membranın yırtılması veya aşınması
- Pilot membranlarının yırtılması veya aşınması
- Pilot o-ring 'lerinde yırtılması veya aşınması
- Pilota giriş basıncının olmaması
Temel Özellikleri:
- Tasarım basıncı: 18.9 barg- ANSI150 ( 25 barg – PN25/40)
- Tasarım Sıcaklığı: -10 °C
+50 °C
- Ortam Sıcaklığı : -20 °C + 60 °C
- Giriş Basıncı Aralıgı:0.5-18,9 barg
- Çıkış Basıncı Aralıgı: 5-9500 mbar
- Minimum Basınç Farkı: 450 mbar
- Çıkış Basınç Hassasiyeti: 2.5 %
- Kapatma Basınç Hassasiyet: 5 %
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Regülatör Çalışma Şekli
Gaz basıncı olmadığında; 1
nolu ana kaf a mebranı 3 nolu
yatak üzerinde 2 nolu yayın
itme kuvvetiyle sızdırmazlığı
sağlayacaktır.
Normal çalışma koşullarında, 1
nolu
membrana
etki
eden
kuvvetler;
- Aşağı Doğru: 2 nolu yayın
itme kuvveti, hareketli
parçaların ağırlığı ve
kısma vanası AR73 ile
pilot30.un ortaklaşa
oluşturduğu kontrol
basıncı “Pc” nin A
odacığındaki mebran
üzerinde oluşturduğu
kuvvet
- Yukarı Doğru: Giriş “Pe”
ve Çıkış “Pa” basıncının
oluşturduğu kuvvet ve
diğer dinamik parçalar
Şekil 2
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :3
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Pc kontrol basıncı: regülatörün girişinden alınan Pe giriş basıncının AR73 akış
kontrol vanasında f iltre edilip 30. pilot ile ortaklaşa oluşturduğu basınçtır. Pc
basıncı pilot taraf ından kontrol edilir.
30 Serisi Pilot Çalışma Şekli
Şekil 3
Basınç, 8 nolu yay kuvveti ile çıkış basıncı Pa nın 12 nolu membran üzerinde
oluşturduğu denge prensibine göre sağlanır.
Çalışma sırasında, çıkış basıncı Pa herhangi bir nedenle ( gaz çekişinin artması
veya giriş basıncın Pe azalması) düşmesi, 11 nolu hareketli parçanın dengesini
bozacak ve 7 nolu obturatörün daha f azla açılmasına ve böylece Pc kontrol
basınıcın düşmesine sebep olacaktır. Bu durumda 1 nolu regulatör membranı,
yukarıya dogru, açıklık oranı çıkış basıncı ayar değerine gelinceye kadar
hareket etmeye devam edecektir.
Diğer taraf tan, çıkış basıncı Pa herhangi bir nedenle ( gaz çekişinin azalması
veya giriş basıncın “Pe” artması)
yükselmesi, 11 nolu hareketili parçanın
dengesini bozacak ve 7 nolu obturatörün kısmen kapanmasına ve böylece Pc
kontrol basıncının yüselmesine sebep olacaktır. Bu durumda, 1 nolu regulatör
membranı, aşagıya doğru, açıklık oranı çıkış basıncı ayar değerine gelinceye
kadar hareket etmeye devam edecektir.
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :4
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Normal çalışma koşullarında, 7 nolu obtüratörün pozisyonu, Pc kontrol basıncını
oluşturup, çıkış basıncı Pa nın ayar değerinde kalmasını sağlayacak şekilde
sabit kalır.
300 serisi Pilot Yay Tablosu
Tab. 1 302/A Pilot Yay Ayarları
Kod
Renk
2701541
2701800
2702080
2702290
2702460
2702660
BEYAZ
SARI
ORANJ
KIRMIZI
YEŞĐL
SĐYAH
De
35
Lo
d
i
Lt
100
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7.75
8.25
8.75
8.5
8.25
8.5
9.75
10.25
10.75
10.5
10.25
10.25
Ayar Aralığı (bar)
0.8
1.2
2
3
4.5
6
÷
÷
÷
÷
÷
÷
1.3
2.1
3.3
4.8
7
9.5
Tab. 2 304/A Pilot Yay Ayarları
Kod
Renk
2702290
2702460
2702660
2702820
2703045
KIRMIZI
YEŞĐL
SĐYAH
MAVĐ
K:RENGĐ
De
35
Lo
d
i
Lt
100
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
8.25
8.25
7
7.5
10.5
10.25
10.25
9
9.5
Ayar Aralığı (bar)
7
10
15
20
30
÷
÷
÷
÷
÷
12
17
25
35
43
Tab. 3 305/A Pilot Yay Ayarları
Kod
Renk
2702820
2703045
2703224
MAVĐ
K.RENGĐ
GRĐ
De
35
Lo
d
i
Lt
100
7
7.5
8
7
7.5
7.5
9
9.5
9.5
Ayar Aralığı (bar)
20
30
40
÷
÷
÷
35
43
60
Tab. 4 307/A Pilot Yay Ayarları
Kod
Renk
De
Lo
d
i
Lt
2703224
GRĐ
35
100
8
7.5
9.5
Ayar Aralığı (bar)
40
÷
60
De:Dış Çap Lo:Uzunluk d:Tel Çapı i:Aktif Sarım Sayısı it:Toplam Sarım Sayısı
Çıkış basıncı değiştirmek için, 10 nolu civata kullanılır. Saat yönünde çevrilmesi
ile yay sıkıştırılır ve çıkış basıncı artar, tersi durumda çıkış basıncı düşer.
İstenilen çıkış basıncı değerine ulaşılınca 9 nolu kontra somun sıkılır
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :5
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
AR73 . Çalışma Şekli
Şekil 4
AR73 regülasyon vanası, akışı kontrol eden vanadır. Ana f onksiyonu,
regülatörün cevap verme süresini ayarlayarak, regülatörün optimum seviyede
çalışmasını sağlamaktır. Açıklık seviyesinin küçük olması, regülatörün çıkış
basıncı hasasiyetinin artmasına neden olur, bu da dalgalanma olasılığını
(pompalamayı) artırır. Açıklık oranın büyük olması, tersi durumu doğurur.
Kısma
ayar değeri, 0 ila 8 arasıda ölçeklendirilmiştir; minimum açıklık
“0”,maksimum açıklık “8” değerindedir. Ayar işlemi çok yavaş yapılmalıdır.
VB/93 EMNİYET KAPATMA VANASI
Emniyet kapatma vanası, herhangi bir olası arızadan dolayı, çıkış basıncının bu
vananın ayar değerlerini aşması sonucu, gaz akışını hemen kesmekte veya
istendiğinde manuel olarak da müdahale edilebilmektedir.
Emniyet kapatma vanası,
Aperval regülatörün aynı gövdesi üzerinde
sağlanmaktadır.
Temel Özellikleri;
- Tasarım Basıncı 18.9 bar ( tüm parçaları dahil)
- Basınç azaldığı ve/veya artığında kapatma
- Hassasiyet : %1 yüksek basınçta, %5 düşük basınçta
- Dengelenmiş obtüratör, herhangi bir by-pass beslemesi gerektirmeden,
kurulmasını sağlamaktadır.
- Elle kontrol düğmesi
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :6
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Şekil 5
VB/93 Emniyet Kapatma Vanası Çalışma Şekli
Emniyet Kapatma;
- 124 nolu kapama yayının etkisine maruz kalan, 104 nolu harekeli
obtüratör
- 107 nolu sızdırmazlık parçası
- Kurma kolu ve
hareketli kol “114,116”
dönüşü ile
“104” nolu
obturatörü hareket ettiren “118” nolu parça
- Hareketi “104” nolu obturatörün pozisyonunu saptayan, VB33 basınç
kontrol mekanizması
Basınç Kontrol Mekanizması; Pa çıkış basıncının etkisin oluşturduğu 16 nolu
membran ile hareketi ileten 13 nolu kamdan oluşmaktadır.
Membran üzeride Pa çıkış basıncın oluşturduğu kuvvet 32 nolu maksimum ve 31
nolu minimum basınç yayları taraf ından karşılanır.
Cihazın ayarı; 22 (maksimum ) ve 23 (minimum) nolu yay ayar rondelâsının
sıkıştırılması ile ayar değeri artacak, gevşetilmesi ile düşecektir.
Çıkış basıncı Pa ‘nın 16 nolu membran üzerinde oluşturduğu kuvvet, maksimum
yay 32 kuvvetini üzerine çıktığında, 31 nolu kam yayların olduğu taraf a doğru
hareket edecek ve emniyet kapatma kapatacaktır.
Çıkış basıncı Pa ‘nın 16 nolu membran üzerinde oluşturduğu kuvvet, minimum
yay 31 kuvvetini altına indiğinde, 13 nolu kam membranın olduğu taraf a doğru
hareket edecek ve emniyet kapatma kapatacaktır.
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :7
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Şekil 6
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :8
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Emniyet Kapatma Yay Ayarları
Yay Özellikleri
Kod
Renk
De
VB/31
Lo
d i
it
max
VB/32
min
max
VB/33
min
max
min
1
2700565
BEYAZ
2
5,3
7,25
22÷43
2
2700675
SARI
2
5,3
7,25
33÷60
3
2700820
ORANJ
3
5
7
50÷95
4
2700910
KIRMIZI
3
6
8
75÷155
5
2701035
YEŞĐL
3
5,3
7,25
110÷190
6
2701140
SĐYAH
3
4,5
6,5
160÷280
7
2701255
MAVĐ
4
4,5
6,5
210÷360
8
2701380
GRĐ
4
4,3
6,25
9
2701525
K.RENGĐ
4
4,5
6,5
310÷560
900÷2000
10
2701645
KRM/SĐYAH
4
4
6
510÷910
1300÷2800
11
2701785
BYZ/SARI
5
4,5
6,5
12
2702065
BYZ/ORAN
5
4,5
6
13
2700338
BEYAZ
1
8,8
10,8
10÷25
14
2700377
SARI
2
8,5
10,5
20÷55
15
2700464
SARI/SĐYAH
2
8,5
10,5
50÷105
16
2700513
ORANJ
2
8,5
10,5
75÷145
17
2700713
BYZ/KRMZ
2
8,5
10,5
125÷275
18
2700750
KIRMIZI
3
6
8,25
255÷605
150÷1550
750÷3300
19
2700980
YEŞĐL
3
6
8
505÷905
1000÷2100
2500÷4500
20
2701180
K.RENGĐ
4
6,3
8,25
1800÷2700
4000÷5800
35
50
40
15
35
700÷1500
2000÷4100
3700÷8500
860÷1200
6200÷10500
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :9
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
İŞLETMEYE ALMA
Genel
İşletmeye almadan önce, regülatör üzerindeki her bir ekipmana ait etiket
bilgilerin işletme koşularına uygunluğunun kontrol edilmesi gerekir
Regülatör Etiket Açıklamaları
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :10
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Yukarıdaki etikette kullanılan sembollerin anlamları aşağıda verilmiştir.
CE = regülatörün PED yönetmeliklerine göre imalatı
Pemax = Maksimum işletme basıncı
Bpe = Normal işletme şartlarında giriş basıncı aralığı
PS = Ekipman gövdesinin maksimum dayanma basıncı
Wa = Regülatör/pilot/pre-regülatör içine imalatta konulan mevcut yayın
çalışma aralığı
Wh = Regülatör/pilot/pre-regülatör çıkış basıncı aralığı
Who = Maksimum Emniyet Kapatma, relief, hızlandırıcı çalışma aralığı
Wao =Maksimum Emniyet kapatma; relief,hızlandırıcı içine imalatta
konulan mevcut yayın çalışma aralığı
Whu = Minimum emniyet kapatma çalışma aralığı
Wao = Emniyet kapatma;relief içine imalatta konulan mevcut yayın
çalışma aralığı
QmaxPemin = regülatörün minimum giriş basıncındaki maksimum debisi
QmaxPemax = regülatörün maksimum giriş basıncındaki maksimum debisi
Cg = Deneysel kritik akış katsayısı (Kapasiteyi hesaplamada kullanılır).
AC = Çıkış basıncı hassasiyeti. Çıkış basıncının,
değişik akış
kapasitelerinde (ayarlanan çıkış basıncının % si cinsinden) maksimum
sapma değeridir
SG = Kapatma basıncı hassasiyeti. Çıkış basıncının, regülatörün
kapanması-akışın durduğu- durumunda yükselebileceği (ayarlanan çıkış
basıncının %si cinsinden) değeridir
AG = Emniyet kapatma hassasiyeti
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :11
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
GAZ GİRİŞ, SIZDIRMAZLIK KONTROLU VE AYAR YAPILMASI
Dış sızdırmazlık,
basınçlı regülatör dış yüzeyi üzerine köpük testi
uygulandığında herhangi bir baloncuk oluşumu gözlenmediğinde sağlanmış
olur.
Regülatör ve diğer ekipmanlar, normalde sipariş esnasında verilmiş olan
ayar değerinde temin edilir. Ancak taşıma esnasında bu değerlerde kayma
olabilir. Aşağıda verilecek açıklamalara göre ayar işlemlerin kontrol
edilmesi, gerekirse yeniden yapılması önemle tavsiye edilmektedir.
Aşağıdaki tablo, çeşitli çalışma koşullarına göre, regülatör ve üzerindeki
ekipmanlar için tavsiye edilen ayar değerlerini vermektedir.
Çift hatlı istasyonlarda, her zaman tek bir hattan ve yedek olacak olan - by
pass - düşük basınçlı regülatörden işletmeye almaya başlanmalıdır. Ayar
değerleri aşağıdaki verilen tablodan alınmalıdır.
İşletmeye almadan önce, mutlaka tüm açma/kapama vanalarının (giriş,
çıkış varsa by pass) kapalı konumda olduğundan emin olunmalı ve gaz
sıcaklığı ileride aksaklığa neden olmayacak derecede olmalıdır.
EMNİYET KAPATMALI REGULATÖRÜN İŞLETMEYE ALINMASI
Şekil 7
1) 7 nolu emniyet kapatmanın kapalı olduğundan emin olunuz.
2) 2 nolu AR73/100 üzerindeki ayar değerini 8’e getirin.
3) V1 nolu Giriş vanasını yavaşça, varsa by-pass vanasını, daha sonra da
giriş vanasını açınız.
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :12
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
4) Emniyet kapama kolunu, yavaşça saat yönünde çevirerek kurulu
pozisyona getirin.
5) 6 nolu Boşaltma vanasını, en çok ¼ oranında yavaşça açınız.
6) 5 nolu Çıkış manometresine bakarak, basıncın 3 nolu pilot içindeki
yayın maksimum değerinin üzerine çıkmadığından emin olun. Gerekirse
işlemi askıya alın ve giriş vanasını ve emniyet kapatmayı kapatarak gazı
boşaltın. 3 nolu pilotun vidasını saat yönünün aksine çevirerek gevşetin ve
giriş vanasını yavaşça açın ve emniyet kapatmayı kurun.
7) İstenilen çıkış basıncına 2 nolu AR73/100 ve 3 nolu pilot 30 ayarlayarak
ulaşınız. AR73/100 ayarı mümkün olduğunca küçük değerde olmalıdır.
İstenilen çıkış basıncı sağlandığında pilot üzerindeki 9 nolu somunu
sıkarak ayar değerini sabitleyin.
8) 6 nolu Boşaltma vanasını kapatın ve çıkış basıncının ayar değerinin
biraz üzerine çıkıp, sabitlendiğini gözleyiniz. Aksi durumunda, iç kaçaklara
neden olan şartları ortadan kaldırın.
9) Köpük kullanarak giriş çıkış vanası arasındaki tüm bağlantı noktalarını
kontrol ediniz.
10) Çıkış vanasını yavaşça açarak çıkış hattını basınçlandırın. Çıkış
hattında basınç olmaması veya düşük olması halinde, çıkış vanası kısmi
ve yavaş açılmalıdır.
11) Normal çalışma koşullarında pompalama-basınç dalgalanması olması
durumunda, AR73/100ün değeri yavaşça yükseltilmelidir. Çıkış basıncının,
akış debisi artığında giderek düşmesi durumunda, AR73/100ün değeri
yavaşça düşürülmelidir.
12) Emniyet kapatmanın maksimum ve minimum ayar değerinin uygun
olmaması durumunda, vana kapalı konuma geçerek gaz geçişini
engelleyecektir. Bu durumda yeniden ayar yapılmalıdır.
a) Maksimum Emniyet Kapatma Ayarı:
h Çıkış vanasını kapatınız.
h Minimum Kapatma değerini ayarlayan 31 nolu somunu sonuna kadar
gevşetin.
h 30. Pilot ayar değerini, 10 nolu civatayı sıkarak istenilen kapatma
basıncı değerine getiriniz. Gerekirse pilot yayını değiştirin. Eğer pilot
çalışma basıncı kapatma değerine uygun değil ise, dışarıdan çıkış
tarafını basınçlandırın.
h Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda ise, maksimum kapatma ayar
değeri ayarlayan 22 nolu somunu yavaş turlarla gevşeterek, kurma
kolunun düşey pozisyona gelmesini sağlayınız ve bırakınız.
h Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda değil ise, maksimum kapatma
ayar değeri ayarlayan 22 nolu somunu yavaş turlarla sıkarak,
emniyetin kapatma kolunun kurulmasını sağlayınız ve bırakınız.
b) Minimum Emniyet Kapatma Ayarı:
h Çıkış vanasını ve giriş vanasını kapatınız.
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :13
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
h Çıkış boşaltma vanası açarak, basıncı istenilen kapatma basıncı ayar
değerine kadar düşürün ve vanayı kapatınız.
h Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda ise, minimum kapatma ayar
değeri ayarlayan 23 nolu somunu yavaş turlarla gevşeterek, kurma
kolunun düşey pozisyona gelmesini sağlayınız ve bırakınız.
h Emniyet Kapatma kolu kurulu durumda değil ise, minimum kapatma
ayar değeri ayarlayan 23 nolu somunu yavaş turlarla sıkarak, kurma
kolunun kurulmasını sağlayınız ve bırakınız.
Çıkış basıncını, yukarıda açıklandığı şekilde eski değerine getiriniz.
Şekil 8
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :14
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
AYAR TABLOSU
Pç (mbar)
Pç (mbar)
5<Pç≤12
20 mbar
12<Pç≤15
15<Pç≤19
25 mbar
Emniyet
Kapatmaya
uygun değil
10 mbar
Pç + 20 mbar
Pç x 1,4
30<Pç≤60
60<Pç≤80
Pç (mbar)
Pç x 1,5
19<Pç≤24
24<Pç≤30
Pç (mbar)
Pç x 1,25
80<Pç≤110
Pç – 10 mbar
Pç + 30 mbar
Pç + 40 mbar
110<Pç≤200
Pç – 20 mbar
Pç – 40 mbar
200<Pç≤500
Pç + 100 mbar
Pç – 60 mbar
500<Pç≤800
Pç + 150 mbar
Pç – 100 mbar
Pç + 300 mbar
Pç – 200 mbar
800<Pç≤1000
Pç x 1,15
1000<Pç≤2500
Pç + 500 mbar
2500<Pç≤5000
Pç + 1000 mbar
5000<Pç≤6000
6000<Pç≤7700
7700<Pç≤9000
Pç x 1,1
Pç + 1500 mbar
Pç – 300 mbar
Pç – 700 mbar
5,8 bar
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :15
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİ
Zaman içerisinde, aşağıda belirtilen problemler oluşabilir. Bu tip
problemler, içerisinden geçen gazın koşullarından kaynaklanacağı gibi
doğal olarak ekipmanlar üzerinde zamanla oluşan aşınmalardan da
kaynaklanabilir.
Tüm bakım işlemlerinin, ileride oluşabilecek aksaklıklar ve kazalara
meydan verilmemesi için, bu konuda eğitimli ve yetkili personel tarafından
yapılması bir zorunluluktur.
Aperval Regülatör (Fig. A1,2,3)
PROBLEM
MUHTEMEL NEDENİ
Değiştirin
20 Nolu membranda aşınma
Değiştirin
Regülatör
(Fig A1)
Değiştirin
Sızdırmazlık yüzlerinde kirlilik
Temizleyin
54 nolu O-ring arızalı
Değiştirin
302/A
(Fig A2)
56 nolu O-ring arızalı
Açıklık çok az
Pompalama
Açıklık çok aşırı
Conta civarında yabancı
maddeler ve kir
16 nolu membran hasarlı
42 nolu membran hasarlı
AR73
(Fig A3)
Ayarı Yükseltin
302/A
Ayarı Düşürün
Değiştirin
Regülatör
Temizleyin
Değiştir
302/A
17 nolu Obturatör hasarlı
Açıklık çok Büyük
Değiştirin
Değiştirin
20 nolu membran hasarlı
P Düşümü ile
Q artışı
Değiştirin
40 Nolu O-ring’de aşınma
55 nolu O-ring arızalı
Q>0 iken
Basınçta
Artma
ÇÖZÜM
13 Nolu vana arızalı
39 Nolu O-ring’de aşınma
Akış yok iken
Q=0 iç kaçak
İLGİLİ
PARÇA
Değiştir
Değiştir
AR73
Ayarı Düşürün
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :16
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Vb/93 Emniyet Kapatma (Fig. B)
PROBLEM
E. K. Obtüratörü
kapanmıyor
Emniyet Kapatma
obtüratöründe
sızıntı
Yanlış tahliye
basıncı
Cihaz
resetlenemiyor
MUHTEMEL NEDENİ
ÇÖZÜM
Kontrol Kaf ası membranı (16)
yırtık
Membranı değiştir.
107 nolu conta yıpranmış
Contayı değiştir.
104 nolu obtüratörün contası
yıpranmış
Contayı değiştir.
93 nolu O-ring hasarlı
Değiştir.
141 nolu O-ring hasarlı
Değiştir.
Hatalı maksimum ve/veya
minimum sporing ayarı
Kaldıraç mekanizmasında
sürtünme
22 ve/veya 23 nolu yüzükleri
kullanarak ayarları yeniden
yap.
Mekanizmayı içeren tüm
kutuyu değiştir.
(sürekli ise), çıkış basıncındaki
basınç artışı veya azalması
Çıkış basıncını arttır veya
azalt
Kaldıraç mekanizmasında kırık
ya da çatlak
Mekanizmayı içeren tüm
kutuyu değiştir
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :17
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig . A1
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :18
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig.A2
Fig . A3
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :19
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig B
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :20
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
YEDEK PARÇA LĐSTESĐ
DN 1” ÷ 3”
Fig. C
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :21
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig. D
Parça Adetleri
APERVAL
DN
1"÷3"
4"
No.
Açıklama
20
Membran
1
1
37
O-Ring
2
2
39
O-Ring
1
1
40
O-Ring
1
1
42
O-Ring
1
1
43
O-Ring
1
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :22
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
+VB/93 EMNİYET KAPATMA
Fig. E
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :23
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
VB/93
DN
No.
107
115
137
139
141
142
Parça Adetleri
2"÷4"
Açıklama
Conta
U yatağı- yüzük
Guide ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
1
1
2
1
1
1
KONTROL AYGITLARI
Fig. F1
DN
No.
VB/31
Açıklama
8
Conta
16
Membran
*47
U yatağı
50
O-Ring
53
O-Ring
* Sadece DVGW modelinde
Parça
Adetleri
1"÷4"
2
1
1
1
1
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :24
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig. F2
DN
VB/32
No.
*8
29
*47
50
53
Açıklama
Conta
Membran
U yatağı
O-Ring
O-Ring
2
1
1
1
1
Parça Adetleri
1"÷4"
DN
No.
VB/33
Açıklama
16
Membran
*46
U yatağı
50
O-Ring
53
O-Ring
* Sadece DVGW modelinde
Parça Adetleri
1"÷4"
1
1
1
1
301/A/TR
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :25
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
Fig. G
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :26
PİLOTLAR
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
No.
12
16
17
18
2
29
35
42
45
49
50
51
52
53
54
55
56
58
64
75
76
77
78
79
Açıklama
O-Ring
Membran
Yatak
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Membran
O-Ring
Membran
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Bakır
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Pilot
301/A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Parça Adetleri
Pilot
301/A/TR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pilot
302/A
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
4
2
1
1
1
2
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :27
APERVAL
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ
AKIŞ REGULASYON VANASI AR73
AR73
Fig. H
No.
2
5
6
11
12
14
18
Açıklama
O-Ring
Membran
O-Ring
Filtre
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Parça Adetleri
1
1
1
1
1
1
1
Maçka Cad No: 32/32 Teşvikiye -IST. 0212 3270610/11/12 www.fiogaz.com mail: [email protected]
Sayfa :28
Download

aperval manual (tr)