SI-1HB0A-002-02
Základní bezpečnostní pokyny
Vnější převodník upevněte ke klice tak, že
značka směřuje ven a čep bránící spadnutí
řetězu je přímo za klikou.
Popis
UPOZORNĚNÍ
Označení
Roztečný průměr šroubů
Vnější strana
130mm
Délky klik
Vnitřní strana
172,5mm
S
Závity pro pedál
G
-X
B.C. 9/16" x 20T.P.I. (Anglický závit)
5
3
SG
-X
1
0
S
9
-B
Vhodné řetězové linky
CN-7900
Řetězová linka
EA
• Karbonové kliky čistěte měkkou textilií, navlhčenou před použitím neutrálním čistícím
prostředkem, jinak by mohlo dojít k poškození kompozitní struktury a ztrátě pevnosti.
• Karbonové kliky neponechávejte v prostředí, kde by mohly být vystaveny vysoké
teplotě. Zabraňte kontaktu s ohněm.
• Ujistěte se, že kombinace převodníků odpovídají počtům zubů převodníků, uvedeným
v tabulce technických parametrů. Při použití jiných kombinací bude vzdálenost
mezi převodníky nesprávná a může dojít k sesmeknutí řetězu a k jeho uvíznutí mezi
převodníky.
• Při polohách řetězu znázorněných na vyobrazení, může
docházet k zachytávání o převodníky nebo přesmykač,
způsobující hluk. Pokud je hlučnost nepříjemná, přeřaďte na, o Převodníky
jeden až dva stupně, lehčí převod.
• Pokud plášť osy šlapacího středu není rovnoběžně, dojde ke
Pastorky
zhoršení vlastností řazení.
• Před jízdou na bicyklu zkontrolujte zda nejsou uvolněné
spoje nebo v nich není vůle. Pamatujte rovněž na pravidelné
dotahování upevňovacích šroubů klik a pedálů.
• Pokud zjistíte vůli v ložiskách, měla by být vyměněna osa šlapacího středu.
• Pokud vlastnosti šlapání vykazují odlišnosti, zkontrolujte vše znovu.
• Složení šlapacího středu nemyjte vysokotlakými myčkami.
• Při montáži levé a pravé misky nezapomeňte vložit vnitřní kryt, bez kterého by nebyla
zaručena vodotěsnost uložení.
• Před montáží aplikujte na levou i pravou misku mazací tuk.
• Pro zaručení špičkových vlastností používejte pouze stanovené typy řetězu. Nelze
používat široké řetězy.
• Pokud se řetěz při jízdě sesmekává z převodníků vyměňte jak převodníky, tak řetěz.
• Převodníky by měly být pravidelně čištěny neutrálním čistícím prostředkem a poté opět
namazány. Čištění řetězu pomocí neutrálního čistícího prostředku a jeho mazání je
účinná cesta k prodloužení životnosti řetězu i převodníků.
• Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené
běžným používáním.
• Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obracejte na
specializované cyklistické prodejce.
B 53-39z / B 52-39z
3
Pozn.
FC-7800-C
Kombinace zubů převodníků
-B
• Dbejte, aby žádná část vašeho oblečení nemohla při jízdě přijít do styku s řetězem.
Mohlo by dojít k pádu.
• Zkontrolujte, zda řetěz není poškozen a je správně napnut. Pokud je řetěz
nedostatečně napnut, nebo poškozen, je nutné upravit napnutí, resp. jej vyměnit.
Pokud tak neučiníte, může dojít k přetržení (rozpojení) řetězu a následně k pádu jezdce.
• Upevňovací šroub levé kliky dotáhněte momentovým klíčem na 45-55Nm. Po ujetí
přibližně 100km, případně po pádu, by měl být utahovací moment opět překontrolován
momentovým klíčem. Nedostatečné dotažení upevňovacího šroubu může zapříčinit
sesmeknutí kliky při jízdě a způsobit závážnou nehodu.
• Z podstaty materiálů z uhlíkových vláken vyplývá, že kliky není možné jakýmkoli
způsobem upravovat, jinak by mohlo dojít k porušení a následně k pádu.
• Před jízdou na bicyklu zkontrolujte zda nejsou viditelná žádná poškození, odloupnuté
vrstvy vláken nebo praskliny. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepokoušejte se je
opravit a neprodleně součást vyměňte. Pokud tak neučiníte, klika může prasknout a
způsobit pád.
• Při nespávně upevněné krytce může dojít ke korozi a poškození osy, což může
následně způsobit pád s vážnými následky.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.
Uvolněné, opotřebované nebo poškozené komponenty mohou způsobit zranění jezdce.
Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
• Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny.
Pokud není nastavení provedeno správně, může dojít k sesmeknutí řetězu a následně
pádu jezdce se závažnými následky.
• Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro
budoucí potřebu.
S označenou stranou menšího převodníku
směřujcí od kliky jej upevněte tak, aby značka
o byla v zákrytu s klikou.
43,5mm
Vhodná osa šlapacího středu:
SM-7801 Šířka pláště (závit)
68mm (1,37 x 24 T.P.I.)
70mm (M36 x 24 T.P.I.)
Výrobní číslo
(Pr./L. klika)
SG-X 53-B
SG-X 10S 39B
EA
Pozn.: Tyto kliky lze kombinovat s komponenty sady 7900. Při použití
Značka
s komponenty sady 7800 nahraďte vnější převodník samostatně
dodávaným převodníkem.
Značka o
Čep zamezující
spadnutí řetězu
Montáž převodníků
Při nedodržení správné polohy převodníků při montáži nebude zaručeno
hladké řazení. Ujistěte se, že je orientace převodníků správná.
Klika
Klika
Utahovací moment: 12-16Nm
Montáž klik s osou
■ Postupujte podle těchto kroků.
1, 2 Pomocí speciálního klíč TL-FC32/36 namontujte pravou misku (levý závit) a levou misku (pravý závit).
Utahovací moment: 35-50Nm
3
Vložte pravou jednotku kliky.
4
Před montáží levé kliky zkontrolujte zda není vůle mezi ramenem kliky a nastavovacím kroužkem (měl
by být zcela dotažen). Poté levou kliku nasaďte na příslušně orientované drážkování osy, která je
součástí pravé kliky.
5
Pomocí 8mm imbus klíče dotáhněte upevňovací šroub kliky ve směru hodinových ruček.
Pozn.: Dotažení upevňovacího šroubu kliky pravidelně kontrolujte.
Utahovací moment: 45-55Nm
• Pravá miska
Pravý závit u osy 70mm [M36]
TL-FC32
6
Otáčejte nastavovacím kroužkem až do vymezení vůle a poté jeho šroub dotáhněte
imbus klíčem 2,5mm.
Utahovací moment: Nastavovací kroužek 1-1,5Nm
Šroub nastavovacího kroužku 1-1,2Nm
7
Krytku kliky upevněte otáčením klíčem TL-FC35 proti směru hodinových ruček.
■ Demontáž
1 Krytku kliky demontujte otáčením klíčem TL-FC35 ve
směru hodinových ruček.
Krytka kliky
Pozn.: Krytka kliky a TL-FC35 mají levochodné závity [opačné],
bránící otáčení kliky také při povolování upevňovacíjho
šroubu.
TL-FC35
Osa
4
2 Uvolněte šroub nastavovacího kroužku a otáčejte s ním až
do odstarnění vůle mezi ním a klikou.
1
Imbus klíč 8mm
7
Upevňovací šroub kliky.
Šroub nastavovacího
kroužku
5
Nastavovací kroužek
TL-FC35
Nastavovací kroužek
3 TL-FC35 otáčejte proti směru hodinových ruček tak dlouho
dokud to jde.
Kontrolujte, zda se klíč TL-FC35 otočil alespoň 3,5x.
(Při menším zašroubování, než 3,5 otáčky by mohlo dojít
ke stržení závitu.)
2
6
Vnitřní kryt
Nastavovací
kroužek
Tento výrobek má výrobní číslo. Po zaregistrování na našich stránkách je možné
vyplnit záruční list (http://www.shimano.com). Neodlepujte nálepku.
TL-FC35
3
4 Nasaďte imbus klíč 8mm a otáčením proti směru
hodinových ruček levou kliku demontujte z osy.
Imbus klíč 8mm
Imbus klíč 2,5mm
Technické a servisní pokyny
SI-1HB0A-002
FC-7800-C
02
Šroub nastavovacího
kroužku
Levá klika
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Download

FC-7800-C