SI-5MZ0A-001-02
Základní bezpečnostní pokyny
Popis
VAROVÁNÍ
"Intervaly údržby závisí na způsobu používání a jízdních podmínkách. Řetěz je nutné pravidelně čistit
vhodnými prostředky na čištění řetězu. Nikdy nepoužívejte zásaditá rozpouštědla nebo kyseliny a
odstraňovače rzi. Tyto prostředky by mohly poškodit řetěz a následně způsobit pád a zranění jezdce."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pro dosažení optimálních vlastností řazení má tento řetěz vnější a vnitřní stranu. Strany jsou označeny tak, aby
byl při montáži umístěn správně. Pro dosažení špičkových vlastností řetězu je nezbytné jej při montáži správně
orientovat. Při opačném umístění může dojít k sesmeknutí řetězu a pádu s vážnými následky.
Zesílený spojovací čep používejte pouze pro spojování úzkého typu řetězu.
Pokud je pro spojení řetězu použit jiný než zesílený spojovací čep, nebo nevhodný zesílený spojovací čep, či nýtovač pro daný typ
řetězu, nemusí být dosaženo dostatečných vlastnosti spoje,
což může způsobit rozpojení řetězu a následný pád jezdce.
Zesílený spojovací čep
Řetěz
Nýtovač
Pokud je, po změně počtu zubů pastorků, nutné upravit
délku řetězu, rozpojte jej v jiném místě, než byl spojen
s drážkami (3)
zesíleným spojovacím čepem. Při rozpojení řetězu v místě
TL-CN32
10-stupňový super
zesíleného spojovacího čepu dojde k poškození řetězu.
TL-CN23
úzký řetěz pro
Dbejte, aby žádná část vašeho oblečení nemohla při jízdě
TL-CN27
MTB
s drážkami (2)
přijít do styku s řetězem. Mohlo by dojít k pádu.
Zkontrolujte, zda je řetěz nevykazuje poškození a je správně
Zesílený spojovací čep
napnut. Pokud je řetěz nedostatečně napnut, nebo poškozen, je nutné upravit napnutí, resp. jej
vyměnit. Pokud řetěz není v pořádku, může dojít k jeho rozpojení a následně k pádu jezdce.
Pro vytvoření dokonalého spoje je vhodnější dotahovat dvojici šroubů levé kliky střídavě než zcela
dotáhnout jeden šroub a poté druhý. Momentovým klíčem ověřte zda je utahovací moment
Čep řetězu
Čep řetězu
v rozmezí 12-14Nm. Po ujetí zhruba 100km utahovací moment pomocí momentového klíče
překontrolujte. Pravidelná kontrola utahovacích momentů ve spojích je velmi důležitá. Pokud je
utahovací moment ve spoji příliš nízký, nebo pokud nejsou šrouby dotahovány střídavě, může dojít k sesmeknutí levé kliky a pádu
jezdce s vážnými následky.
Před jízdou ověřte, že na klikách nejsou žádné praskliny. Pokud by na klikách byly jakékoli trhliny, může dojít k prasknutí kliky
a následnému pádu jezdce.
Při nesprávně upevněné krytce může dojít ke korozi a poškození osy, což může následně způsobit pád s vážnými následky.
Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Uvolněné, opotřebované nebo poškozené součásti
mohou způsobit pád s vážnými následky. Důrazně doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly Shimano.
Před montáží komponentů si vyhledejte a pozorně přečtěte servisní pokyny. Pokud není nastavení provedeno správně, může dojít
k sesmeknutí řetězu a následně pádu jezdce se závažnými následky.
Tyto technické a servisní pokyny čtěte pozorně a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.
UPOZORNĚNÍ
•
Při poloze řetězu na středním a malém převodníku hrozí nebezpečí poranění o špičky zubů vnějšího převodníku.
Pozn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Délka řetězu
Přesmykač
Pokud vlastnosti šlapání vykazují odlišnosti, zkontrolujte vše znovu.
Před jízdou na bicyklu zkontrolujte zda nejsou uvolněné spoje nebo v nich není vůle. Pamatujte rovněž na pravidelné dotahování
upevňovacích šroubů klik a pedálů.
Nanesením malého množství mazacího tuku na závit pedálu při montáži zabráníte zatuhnutí závitu pedálu. Pro správné dotažení
pedálu použijte momentový klíč. Utahovací moment: 35-55Nm Závit na pravé klice je pravý, na levé klice levý.
Pokud se z prostoru osy šlapacího středu a spoje levé kliky ozývají nežádoucí zvuky, aplikujte do spoje mazací tuk a spoj dotáhněte
stanoveným utahovacím momentem.
Kliky a osu šlapacího středu čistěte neutrálním čistícím prostředkem. Prostředky na bázi kyselina hydroxidů mohou způsobit změnu
zabarvení.
Složení šlapacího středu nemyjte vysokotlakými myčkami.
Pokud zjistíte vůli v ložiskách, měla by být vyměněna osa šlapacího středu.
Pokud řazení převodových stupňů neprobíhá hladce, vyčistěte zadní měnič a na veškeré pohyblivé spoje aplikujte mazivo.
Pokud vůle v mechanismu měniče jsou tak veliké, že jej není možné nastavit, měnič by měl být vyměněn.
Převodníky by měly být pravidelně čištěny neutrálním čistícím prostředkem a poté opět namazány. Čištění řetězu pomocí neutrálního
čistícího prostředku a jeho mazání je účinná cesta k prodloužení životnosti řetězu i převodníků.
Pokud se řetěz při jízdě sesmekává z převodníků vyměňte jak převodníky, tak řetěz.
Při polohách řetězu znázorněných na vyobrazení, může docházet k zachytávání o převodníky nebo přesmykač, způsobující hluk.
Pokud je hluk nepříjemný, přeřaďte na, o jeden až dva stupně, větší pastorek.
U rámů s odpružením se úhel řetězové vzpěry při zatížení jezdcem liší od tohoto úhlu nezatíženého bicyklu. Pokud je řetěz na
nezatíženém bicyklu v poloze vnějšího převodníku a nejmenšího pastorku, může řetěz zachytávat vnější
plát vodítka přesmykače.
Při jízdě může řetěz ušpinit oděv.
Převodníky
Před montáží aplikujte na levou i pravou misku mazací tuk.
Pro hladký chod používejte určený typ bowdenu a vodítko v oblasti osy šlapacího středu.
Tento přesmykač je určen výhradně pro použití s dvojpřevodníkem. Nelze jej použít pro trojpřevodník,
Pastorky
neboť by neodpovídaly řadící polohy.
Při použití provedení s vrchním tahem volte rám s trojicí úchytů bowdenu dle vyobrazení.
Používejte bowden, u kterého je určitá rezerva v délce, i když jsou řidítka natočena do krajních poloh na
Očko pro usazení bowdenu
obou stranách. Zkontrolujte také, zda se v krajních polohách nedotýkají rámu řadící páčky.
Pro řadící lanka se používá speciální mazací tuk. Nepoužívejte mazací tuk DURA-ACE, nebo jiná maziva, neboť
by mohlo dojít ke zhoršení vlastností řazení.
Před montáží naneste na lanko i do dutiny bowdenu mazací tuk pro zaručení volného pohybu.
Řazení pomocí řadících jednotek by mělo probíhat pouze při otáčení převodníků.
Pokud má použitá brzdová kapalina tendenci ulpívat na plastových součástech řadících jednotek může na
těchto částech působit vznik trhlin, nebo změnu barevnosti. Z tohoto důvodu je vhodné se ujistit, že použitá
brzdová kapalina tyto plastické součásti nepoškozuje. Minerální olej, používaný v kotoučových brzdách
SHIMANO, při ulpění na plastových součástech, nezpůsobuje změny barevnosti nebo vznik prasklin. Přesto by však tyto součásti
měly být očištěny prostředkem na lihové bázi, pro zabránění vzniku poškození, způsobeného ulpěnými nečistotami.
Indikátor ani řadící jednotku nerozebírejte, neboť by mohlo dojít k závažnému poškození, nebo ovlivnění funkce.
Spolu s těmito pokyny se důsledně seznamte se servisními pokyny pro zadní část pohonu (SL-M780-I).
Záruka se u těchto součástí nevztahuje na opotřebení a zhoršení vlastností způsobené běžným používáním.
Se všemi dotazy na způsob montáže, používání a údržby se obracejte na specializované cyklistické prodejce.
X = dodáván
Označení
FD-M785
FD-M785-E2
FD-M786
FD-M786-D
Běžný typ
X
X
X
X
Vrchní vedení lanka
Rozdíl na přesmykači
Průměr objímky přesmykače
Úhel řetězové části zadní vidlice (a)
Příslušná řetězová linka
48,8mm
X
X
X
X
14z
12z
14z
14z
S, M, L
-
S, M, L
-
Přidejte 2 články (při řetězu
vedeném mezi větším převodníkem
a největším pastorkem).
66° - 69°
66° - 69°
66° - 69°
40-38z
44-38z
44-38z
38-26z
Kombinace zubů převodníků
104 / 64mm
104 / 64mm
165, 170, 175, 180mm
165, 170, 175, 180mm
Roztečný průměr šroubů
Délky klik
48,8mm
48,8mm
68, 73mm
68, 73mm
BC1,37 (68, 73mm)
BC1,37 (68, 73mm)
Řetězová linka
Délka trubky středového složení rámu
Závit
•
Šrouby upevňující indikátor
Imbus klíč 4mm
Obr. 1
Řadící jednotku upevněte do takové polohy,
aby s ničím při řazení ani brzdění
nekolidovala.
Vyvarujte se poloh, kdy by docházelo ke
kontaktu při stlačení brzdové páky.
Řazení převodových stupňů
Mechanismus OKAMŽITÉHO ODŘAZENÍ zaručuje nejrychlejší změnu převodů, neboť napětí lanka se uvolňuje v momentu stlačení
páky. Mechanismus této páčky je vybaven mechanismem se dvěma způsoby odřazování, umožňujícím odřazování jak tlakem, tak i
tahem.
Obě páky (A) i (B) se po uvolnění po řazení vrací do výchozí polohy. Řazení provádějte vždy za současného otáčení klikami.
Řazení z menšího převodníku na větší (Páka A)
Řazení z většího pastorku na menší (Páka B)
Po stisku páčky (A) dojde k přeřazení o jeden stupeň z menšího
převodníku na větší.
Po stisku páčky (B) dojde k přeřazení o jeden stupeň z většího
převodníku na menší.
Příklad:
Příklad:
Řazení ze menšího na vnější převodník.
Řazení ze většího na menší převodník.
nejnižším stupni.
2. Vyšroubujte šrouby (a) a (b), upevňující indikátor a vykloněním
Před montáží komponentů na rámy a řídítka z kompozitních
materiálů si ověřte výrobcem doporučené utahovací momenty.
Překročení povolených hodnot může způsobit poškození
kompozitních struktur a příliš nízký utahovací moment naopak
nezaručí spolehlivé upevnění komponentů.
Podrobnosti pro montáž a nastavení SIS naleznete
v servisních pokynech pro FD-M785 / M785-E2 / M786 /
M786-D (přesmykač).
Přesmykač
<Demontáž>
Utahovací moment:
2,5Nm
Podložka šroubu M5
Šrouby upevňující řadící jednotku
(velké)
Páka (A) výchozí poloha
Páka (B)
Páka (B)
• DVA ZPŮSOBY ODŘEZOVÁNÍ
C
Lanko
Krytka vstupního otvoru
Montáž klik s převodníky
Nastavovací váleček
Postupujte podle těchto kroků.
1, 2 Pomocí speciálního klíč TL-FC32/36 namontujte pravou misku
(levý závit) a levou misku (pravý závit).
Utahovací moment: 35-50Nm
Pozn.: V závislosti na šíři pláště osy může být potřeba použít
podložky. Podrobnosti jsou uvedeny v oddíle "Použití
podložky".
3
4
5
6
Vložte pravou jednotku kliky.
Pro dotažení krytky použijte klíč TL-FC16/18.
Utahovací moment: 0,7-1,5Nm
Vsuňte vložku a zkontrolujte, zda je čep vložky usazen
spolehlivě na svém místě. Poté šroub levé kliky dotáhněte.
(Imbus klíč 5mm)
Pozn.: Oba šrouby je nutné dotahovat rovnoměrně a stejným
utahovacím momentem 12-14Nm.
Nastavte část A levé kliky do místa, kde je na pravé jednotce
kliky široká drážka.
Přepínač režimů
Při otáčení nepoužívejte přílišnou sílu. Mohlo by dojít k jeho
prasknutí.
Pákou A přeřaďte do střední polohy. Přepínač módu otočte do
polohy 2x (dvojpřevodník).
Měnič módu
TL-FC32
Široká drážka
2.
3.
4.
5.
4
3
6.
Přepínač režimů
V poloze nejnižšího stupně nelze přepínačem režimu otočit. Před
otočením přepínače přeřaďte pákou (A) jednou nebo vícekrát.
Přepínačem neotáčejte silou, mohl by prasknout.
1
Krytka vstupního otvoru
2
Krytku vstupního otvoru upevněte
pootočením podle vyobrazení až na doraz.
Nesnažte se otáčet dál, mohlo by dojít
k poškození závitu.
Vnitřní kryt
Zkrácení bowdenu
Pozn:
Správně orientovanou vložku vsuňte podle
vyobrazení.
Bowden zkracujte z opačné strany, než je jeho označení. Po
ustřižení srovnejte konec tak, aby měl
rovnoměrně kruhový tvar.
Objímka
■ Použití podložky
C
Utahovací moment:
0,15Nm
B
Utahovací moment:
0,08Nm
z řadící jednotky vytáhněte stejným způsobem jako při montáži
lanka.
Indikátor demontujte podle postupu uvedeného v oddíle "
Výměna indikátoru".
Vyšroubujte nastavovací váleček
Uvolněte upevňovací šroub.
Vyšroubujte 4 upevňovací šrouby páčky a podle vyobrazení
řadící jednotku vyjměte. * Dbejte aby nedošlo k záměně šroubů
A, B, a C.
Z řadící jednotky vyjměte plát s čepem.
<Montáž>
1. Vsaďte plát s čepem a novou
Pozn:
5
A
Utahovací moment:
0,5Nm
1. Uvolněte upevňovací šroub (matici) lanka na přesmykači a lanko
Pozn:
Páka (A)
(A)
Plát s čepem
Šrouby upevňující řadící jednotku
(velké)
Měnič módu
SI-5MZ0A-001
řadící jednotku. * Čep plátu vsaďte Plát s čepem
do otvoru v páčce řazení podle
vyobrazení.
2. Řadící jednotku vsaďte do těla
brzdové páky a upevněte ji
příslušnými šrouby. * Před
zašroubováním šroubů vložte
podložku šroubu M5.
3. Dotáhněte upevňovací šroub.
4. Zašroubujte nastavovací váleček.
5. Indikátor připevněte podle postupu uvedeného v oddíle "
Výměna indikátoru".
* Bez použití plátu s čepem na SL-M780-I.
■ Podrobnosti pro sestavení bez indikátoru a upevnění
objímky (SM-SL78) najdete v servisních pokynech pro
zadní část pohonu.
Upevňovací plát
68mm
68mm
(1) Změřte, zda rámová trubka pro středové složení
má 68 nebo 73mm.
(2) Poté použijte vhodné podložky dle vyobrazení.
A
Plát pro montáž
na osu BB
Po zkrácení nasuňte na konec koncovku bowdenu.
Koncovka bowdenu
XT (2x10)
SL-M780-L / SL-M780-IL
A
OT-SP41
73mm
FD-M785 / FD-M785-E2 / FD-M786 / FD-M786-D
Kliky s převodníky
FC-M785
Řetěz
CN-HG94
Vodítko lanka pod osou šlapacího středu
■ Výměna řadící jednotky
B
Přední část pohonu (2x10)
Bowden
správně, opakujte postup se zvláštní pozorností na body 1 a 2.
Šrouby upevňující řadící jednotku
(malé)
Vložka
Řadící páky
upevňovací šrouby (a) a (b).
4. Zkontrolujte funkčnost indikátoru. Pokud indikátor nefunguje
A
Vsunout
Určení
2. Zkontrolujte, zda je ručka indikátoru v pravém rohu. (Obr. 1)
3. Při montáži nejprve usaďte výstupek a poté dotáhněte
Montáž a upevnění lanka
Čep vložky
Pro dosažení optimálních vlastností jsou doporučeny následující kombinace.
<Montáž>
1. Pákou (B) přeřaďte nejméně dvakrát, aby byla řadící jednotka na
Upevňovací svorník (M5 x9,5mm)
6
02
vzhůru a vysunutím uvolněte výstupek podle vyobrazení.
Indikátor odstraňte. * Nezaměňte šrouby (a) a (b). Při montáži by
mohlo dojít k poškození.
nejnižším stupni.
Přepínač režimů otočte do polohy 3x (režim pro trojpřevodník) a
zkontrolujte zda je zařazen nejnižší stupeň. Pákou (B) přeřaďte
nejméně dvakrát, aby byla řadící jednotka na nejnižším stupni.
Odstraňte krytku vstupního otvoru a navlečte lanko.
TL-FC16
Technické a servisní pokyny
Výstupek
Demontáž
1. Pákou (B) přeřaďte nejméně dvakrát, aby byla řadící jednotka na
Pozn:
SM-BB70 / SM-BB71-41A
Vhodné osy šlapacího středu
Utahovací moment:
0,15Nm
Utahovací moment:
3Nm
•
Úhel řetězové
vzpěry
b a
Montáž řadící jednotky
V případě velikostí S a M použijte do
objímky velikosti L montážní vložky
průměrů 28,6 a 31,8mm.
40-28z
Demontáž a montáž indikátoru provádějte pouze při výměně
indikátoru nebo řadící jednotky.
Použijte rukojeti řídítek s průměrem max.
32mm.
Průměry upevňovací objímky:
S (28,6mm), M (31,8mm), L (34,9mm)
FC-M785
Výměna a montáž indikátoru a řadící
jednotky.
■ Výměna indikátoru
44-38z
Označení
Vnější převodník
Řetěz
66° - 69°
Převodníky
Největší pastorek
SM-SP17
A
A
A
73mm
Podložka
* Při použití osy středového složení s pláštěm
68mm pro objímku, lze místo podložky 2,5mm
použít společně podložky 1,8mm a 0,7mm.
A
2,5mm
A
* Servisní pokyny v dalších jazykových verzích jsou dostupné na:
http://techdocs.shimano.com
Upozornění: Dalším vývojem může dojít ke změně specifikací bez upozornění. (Czech)
Download

Montáž a servis zde