Smlouva o zapůjčení o podnikatelském nájmu věcí movitých
( § 721 a násl. obč. zák.)
Pronajímatel: Martin Mach, Trnovanská 1282/27, 415 01 Teplice,
tel. 603 590 504, 777 083 538 e-mail: [email protected]
IČO: 480 54 500
Nájemce:
Jméno, příjmení………………………………………………………………..
Adresa……………………………………………………………………………
Telefon……………………………. Č.OP:…………………………………….
si zapůjčuje:
předmět nájmu
počet kusů Kč / 1den
počet dní
kanoe 2 místná
……………
190
…………
..…………
kanoe 3 místná
……………
270
………..
………….
pádlo
……………
20
…………
..……………
vesta
…………..
20
…………
…………….
vak(70l),barel(50l)
……./…….
20
.…………
…………….
Barel (3.5l)
…………..
15
…………
…………….
podsedák
……………
10
…………
…………….
zámek 1-6 lodí
……………
--
…………
cena celkem
---
doprava lodí svoz
..……………
doprava lodí odvoz
.……………
celková cena – úhrada v hotovosti
Doba nájmu od:
Kč
do:
Místo převzetí…………………………místo vrácení………………………..
Datum:
nájemce:
S podmínkami smlouvy uvedené na druhé straně souhlasím.
pronajímatel:
Podmínky smlouvy o zapůjčení
Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal.
V případě ztráty, odcizení nebo poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit škodu v
plné výši.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno.
Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo
tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve
smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle
platného ceníku pronajímatele.
Nájemce potvrzuje svým podpisem, že s ním byl seznámen.
Poplatek za objednanou, ale nevyzvednutou kánoi je 50 Kč / 1 den (nevztahuje se na vybavenípádla, vesty, barely).
Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s
návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto
předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. zák.
Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu.
V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a
další ustanovení obecně právních předpisů České republiky.
V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen
podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.
Náhrada škody
V případě ztráty, zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli
zaplatit smluvní náhradu škody. Za plastovou kanoi „Vydra“ 14.000 Kč, pádlo, lodní vak, barel,
vestu 700 Kč, podsedák 150, zámek 100 Kč, molitanovou houbu 20 Kč. Nájemce se zavazuje
zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce
zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať
již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR
a pronajímateli.
Za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí a nedodržováním výše
uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši
náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vracení
vypůjčených věcí.
Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli.
Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu.
Download

Smlouva o zapůjčení o podnikatelském nájmu věcí movitých