Pro Vinařský fond zpracoval
Obsah:
Informace z listopadu
Vinařský
věstník
11
2014
Hlavní zprávy2
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský2
Státní zemědělská a potravinářská inspekce3
Potraviny na pranýři (listopad)4
Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a Zpráva o životním prostředí za rok 20139
Z domova12
Ze zprávy K. Matouška z Bruselu (COPA/COGECA)15
Ze zasedání Mezinárodní rady AREV na Azorách 21. a 22. 11. 201416
Zprávy z OIV17
Ze zahraničí18
1
HLAVNÍ ZPRÁVY
Ministr zemědělství Jurečka: Výrazně rozšíříme dotace na investice
v rámci programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu
O nových programech Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického
fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec informoval
ministr Marian Jurečka zástupce bank
na společném setkání. Změny se budou
týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůty pro stanovení výše podpory, maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice
a doby splatnosti úvěru. Bude také větší
okruh podporovaných investic
„V rámci změn v programu Zemědělec
budeme výrazně více podporovat nákup zemědělské techniky a nově také
investice na výstavbu, na pořízení nebo
vylepšení nemovitého majetku, který
souvisí se zemědělskou prvovýrobou.
Také jsme se domluvili na podpoře investic na nákup plemenných zvířat pro
zlepšení genetické hodnoty stád,“ řekl
ministr zemědělství Marian Jurečka.
Příjem žádostí v rámci nově upraveného programu bude otevřen po
schválení Evropskou komisí, pravděpodobně v březnu 2015. Na rozdíl od
minulých let budou žádosti přijímány po celý rok a budou se muset podat před uzavřením úvěrové smlouvy.
Nebude také možné zahájit realizaci
investice před podáním žádosti. Výši
podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech
žádostí, takže při podání nebude známa. Konkrétní finanční podpora pro
prvovýrobce je ve formě dotace části
úroků z úvěrů, které byly poskytnuty
komerčními subjekty.
HYNEK JORDÁN, ŘEDITEL ODBORU
KOMUNIKACE MZE
V ČT by mělo být víc pořadů pro děti
o zemědělství, žádá ministr Jurečka
V České televizi by se do budoucna
mělo objevovat více pořadů pro děti věnovaných zemědělství, lesnictví či výrobě
potravin. Ministr zemědělství Marian Jurečka o tom jednal s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem. V současnosti
se podle něj televize podobným pořadům
pro nejmladší diváky příliš nevěnuje. Ministerstvo je připraveno zemědělskou
tvorbu pro děti finančně podpořit. „My
jsme se domluvili, že bychom začali úzce
spolupracovat s dramaturgy a přípravou
pořadu na tom, co by se mělo v budoucnu
vysílat,“ podotkl ministr s tím, že nabídl
Dvořákovi spolupráci odborníků z odvětví na přípravě pořadů tak, aby odpovídaly co nejvíce skutečnosti. „Zároveň jsem
uvedl, že jsme připraveni se na tom podílet i finančně, protože nám na tom záleží,“
dodal Jurečka.
Ministr by chtěl, aby pořady cílily jak
na mládež mladší 15 let, tak na dospívající. „Aby například pořady týkající se gastronomie dokázaly poukazovat na kvalitní
potravinářské produkty z české produkce,“ popsal Jurečka svou představu. Pořady představující úspěšné podnikatele by
pak podle něj kromě těch z jiných oborů
mohly prezentovat také úspěšné zemědělce či potravináře. Jurečka uvedl, že ministerstvo je připraveno podpořit z peněz
Lesů České republiky či Budvaru i celovečerní filmy, které se nějakým způsobem
uvedených témat dotýkají.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IDNES.CZ, ČTK;
28.11.2014
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
PŘEHLED POVOLENÍ pro révu za období: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2014
Vytvořil/telefon:
Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470,
E-mail: [email protected]
1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA
OCHRANU ROSTLIN
Talendo Extra
držitel rozhodnutí o povolení:
DuPont CZ s.r.o., Pekařská 628/14,
155 00 Praha 5, evidenční číslo: 5200-0
účinná látka: prochinazid 160 g/l,
tetrakonazol 80 g/l
platnost povolení končí dne: 22. 9. 2017
Škodlivý organismus, jiný
účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
réva
padlí révové
0,025 %
0,2 l/ha do BBCH 61
30
BBCH 55–79
Plodina, oblast
použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet
aplikací v plodině
Interval mezi
aplikacemi
150–1 500 l/ha
postřik, rosení
max. 3×/rok
10–14 dní
Plodina, oblast
použití
réva
Rozsah povoleného použití
Vinařský věstník 11/2014
zpět
2
Plodina
réva
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
14
14
12
5
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích
(≥ 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU
Isolet LE
držitel rozhodnutí o povolení:
CBC (EUROPE) Ltd., Via E. Majorana 2,
20054 Nova Milanese, Itálie, evidenční
číslo: 1675-1
účinná látka:
E,Z)-dodeka-7,9-dien-1y-acetát 213 mg/ks,
(Z)-dodec-9en-1yl-acetát 216 mg/ks
platnost povolení končí dne: 31. 8. 2019
Způsob aplikace: aplikace se provádí
ručně rozvěšením odparníků na keře.
Odparníky se umísťují na rostlinu révy
ve výšce druhého drátu. Trubičky odparníku se od sebe odtáhnou tak, aby na
koncích zůstaly spojeny a mohly se tak
snadno nasunout na letorost. Je třeba
dbát na to, aby odparníky byly chráněny před intenzívním slunečním zářením
v létě. Odparníky by měly být umístěny
ve stínu listů, aby na ně slunce nesvítilo
celý den. Odparníky nesmí být umístěny
na drátěné konstrukci, protože vlivem
vyšší teploty drátu dochází k nadměrnému odpařování feromonu. Odparníky musí být rovnoměrně rozmístěny
po ploše vinohradu s výjimkou svahů,
kde se na horní část svahu umístí více
odparníků než na spodní část. Na okraji ošetřované plochy (první 2 řady) se
dává dvojnásobné množství odparníků,
než v centrální části plochy. Odparníky
se také umisťují na první a poslední dva
keře v řadě.
Plodina, oblast
použití
Škodlivý organismus, jiný
účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
réva vinná
obaleč mramorovaný, obaleč
jednopásý
250–500 ks odparníků/ha
matení samců
–
před začátkem náletu
motýlů první generace
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
–
zavěšení odparníků
max. 1× za rok
Plodina, oblast
použití
réva vinná
Rozsah povoleného použití
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SZPI zveřejňuje výsledky dosavadních letošních kontrol burčáku
a ČZHM
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (SZPI) v letošní sezóně dosud
kontrolou prověřila 522 prodejních míst
burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). Při kontrole inspekce v 64 případech přistoupila k odběru
vzorku, u 15 vzorků laboratoř SZPI už
analýzu ukončila. Z tohoto množství dva
vzorky nevyhověly požadavkům předpisů. V obou případech šlo o burčák od výrobce (dle průvodní dokumentace předložené prodejcem) Dalibor Koubek se
sídlem v Přibicích č. p.: 101, vzorky SZPI
odebrala v provozovnách prodejce Miloš
Ondráček na Okružní ul. v Prostějově
a na nám. 1. května v Kuřimi (prodejní
stánek). Vzorky nevyhověly množstvím
přidaného cukru, norma povoluje etanol z přidaného cukru v objemu 2%, la-
Vinařský věstník 11/2014
boratorní analýza prokázala přítomnost
v hodnotách 6,11% a 7,31%. V letošním
roce SZPI plánuje prověřit srovnatelný
počet prodejních míst burčáku a ČZHM
jako vloni. V roce 2013 inspekce zkontrolovala 657 prodejních míst, odebrala 78
vzorků k laboratornímu rozboru, z nichž
bylo 10 nevyhovujících.
Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI
mj. zaměřuje na hygienu prodeje, senzorické požadavky – inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje -,
označování a průvodní dokumentaci.
Při odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně
prostřednictvím hodnot izotopu vody
měřených na nukleární magnetické
rezonanci prověřuje geografický a botanický původ hroznů, ze kterých byl
burčák vyroben. Dále je sledována např.
přítomnost syntetických barviv, etanolu
z přidaného cukru, nebo množství přidané vody.
Inspekce našla nelegální sklad zeleniny, část byla plesnivá
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla v Bruntále nelegální
sklady ovoce a zeleniny. Zakázala prodej 18 tun brambor a stovek kilogramů
ovoce, protože provozovatelé nedokázali prokázat jejich původ. Část uskladněných potraviny byla navíc plesnivá.
U dalších desítek tun brambor a další
zeleniny a ovoce inspektoři původ prověřují. „Skladové prostory byly částečně
devastované, na stěnách se šířila plíseň
a část skladované zeleniny byla napadena plísní,” sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Ve skladu bylo i 15 000 vajec bez
dokladů původu. Inspekce se na sklady
zeleniny na česko-polském pohraničí
zaměřila poté, co při kontrolách stánkového prodeje čerstvého ovoce zjistila
klamání spotřebitele. Brambory byly
například prodávány jako jiná odrůda,
zpět
3
Provozovna KO*
Výrobce* *
Dodavatel
Země původu
V/N
Důvod nevyhovění
Miloš Ondráček,
Okružní 4262/10,
79601 Prostějov
Dalibor Koubek, Přibice
101, IČ:48869767
Dalibor Koubek, Přibice
101, IČ:48869767
Česká republika
N
Etanol z přidaného
cukru (6,11% obj.,
limit 2% obj.)
Miloš Ondráček, nám.
1 Května – Prodejní
stánek na prakovišti
před supermarketem
Albert, 664 34 Kuřim
Dalibor Koubek, Přibice
101, IČ:48869767
Dalibor Koubek, Přibice
101, IČ:48869767
Česká republika
N
Etanol z přidaného
cukru (7,31% obj.,
limit 2% obj.)
Přehled zkontrolovaných nevyhovujících vzorků burčáku a ČZHM. * Provozovna kontrolované osoby * * Výrobce dle průvodní dokumentace předložené
kontrolovanou osobou
než o jakou ve skutečnosti šlo. Byly
také označeny jako české brambory,
ačkoliv byly neznámého původu. Kon-
trolované osoby nepředložily nabývací
doklady, případně opakovaně předkládaly tytéž faktury. Na některých také
uváděly pěstitele, který ve skutečnosti
neexistuje.
ZDROJ: NOVINKY; AUTOR: ČTK; 24.11.2014
Potraviny na pranýři (listopad)
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Pálava moravské zemské víno polosladké, alk.: 11,5 % obj.
Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve
víně je důsledkem použití nepovolených
enologických (vinařských) postupů.
Obal: 2 ks KEG sudů a 50 L
Výrobce: PPS Agro, a.s. Strachotín,
Česká republika
Distributor: Krobelus, s.r.o., Brno
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
Merlot rosé, růžové víno s CHOP, polosladké, alk. 11,5% obj.
Chuť a vůně výrobku byly netypické
pro víno vyrobené z vinných hroznů.
Bylo patrné jahodovomalinové aroma.
Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben výhradně z vinných hroznů, případně z hroznového moštu.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l Výrobce: plněno v: Víno Rakvice s.r.o.,
Rakvice
Distributor: Ráj Vína s.r.o., Lannova
2061/8, Nové Město 11000 Praha
Země původu: Slovenia
Země výroby: Czech Republic
Vinařský věstník 11/2014
Frankovka, víno červené-suché alk.
10,5% obj
Víno bylo falšováno přídavkem syntetických barviv - azorubin, ponceau a patentní modř V. Při výrobě vína byly použity nepovolené enologické (vinařské)
postupy.
Šarže: F2514
Obal: sklo láhev + uzávěr
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: stáčírna: VINOP a.s., Polešovice 446, 687 37 Polešovice
Frankovka, víno červené-suché alk.
11% obj
Víno bylo falšováno přídavkem syntetických barviv - azorubin, patentní modř
V a tartrazin. Při výrobě vína byly použity nepovolené enologické (vinařské)
postupy.
Šarže: F1713
zpět
4
Obal: PET LAHEV
Množství výrobku v balení: 2 l
Výrobce: Plněno pro: Haiko Morava
s.r.o., Wintrova 2539/25, 62800 Brno
Země původu: European Union
Země výroby: XXX (unknown)
Obal: láhev sklo + uzávěr
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: VINOP a.s., Polešovice 446,
687 37 Polešovice
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Vinařská Brána Modrý Portugal á 1
l, suché, č.š. MP1413, alk. 10,5% obj.,
Slovensko
Chuť a vůně vína byly silně po nežádoucích těkavých látkách.
Šarže: MP1413
Obal: skleněná lahev se záklopkou
a uzávěrem
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: plněno/stáčírna: VINOP a.s.,
Polešovice 446, 687 37 Polešovice
Distributor: Staroveské Centrum Vína
s.r.o., Krmelínská 552, 739 23 Stará Ves
n. O.
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Tramín červený, suché, č.š. A15/14,
alk. 11,0% obj., Slovensko
Chuť a vůně vína byly po nežádoucích
těkavých látkách.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Best Wine Czech Republic
s.r.o., Chotešovská 680/1, Praha 9, IČ:
01682342
Distributor: Staroveské Centrum Vína
s.r.o., Krmelínská 552, 739 23 Stará Ves n. O.
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Vinařský věstník 11/2014
Frankovka, červené víno suché, alk.
11% obj., země původu: Maďarsko
Výrobek byl falšován přídavkem 58 %
vody a přídavkem barviv (azorubin, patentní modř V, tartrazin). Při výrobě
vína byly použity nepovolené enologické
(vinařské) postupy. V chuti a vůni byla
patrná oxidáza.
Šarže: Č.Š.140513
Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: PLNĚNO PRO: AXET s.r.o.,
PRAHA - RADLICE, ČESKÁ REPUBLIKA Země původu: Hungary
Zámecký výběr, červené víno suché,
alk. 10,5% obj.
V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza.
Šarže: L-280
Původní sklepmistr, stolní víno polosladké, bílé, směs vín z různých
zemí evropského společenství, alk.
10,5% obj.,
V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Kontrolovaná osoba nedoložila
původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku.
Šarže: Č.Š.L2393W145/12
Obal: SKLO,ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Na etiketě uvedeno: PLNĚNO V: CZ46900195
Země původu: European Union
Země výroby: Czech Republic
Mistr sommelierů, chardonnay, víno
bílé, alk. 10,5% obj., země původu
Maďarsko
Víno bylo falšováno přídavkem 42 %
vody. Při výrobě byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy.
Kontrolovaná osoba nedoložila původ
výrobku - nepředložila žádné nabývací
doklady k výrobku.
Šarže: L-340
Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 0,75 l
zpět
5
Výrobce: na etiketě uvedeno: PLNĚNO V: AXET S.R.O., PRAHA - RADLICE,
ČESKÁ REPUBLIKA
Země původu: Hungary
Země výroby: Czech Republic
Výrobce: PLNĚNO V: CZ 64379023
Země původu: European Union Země
výroby: Czech Republic
Sauvignon blanc, bílé víno suché,
alk. 11% obj., země původu: Moldavská republika
V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza.
Šarže: 09.10.2013
Obal: sklo,zátka,záklopka
Množství výrobku v balení: 0,75 l
Výrobce: VYROBENO A PLNĚNO OD:
MIGDAL-P S.A., MD-2005, 4 PIATA VECHE STR. CHISINAU
Distributor: NORMA K.S., PLATNÉŘSKÁ 2, PRAHA 1 ČR
Země původu: Moldova
Země výroby: Moldova
Chardonnay, víno bílé suché, alk.
11% obj., vyrobeno v čr/ víno ze zemí
EU
Výrobek byl falšován přídavkem 44 %
vody a nadlimitním množstvím etanolu
z přidaného cukru. Kontrolovaná osoba
nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku.
Výrobek byl označen neplatným kódem
stáčírny.
Šarže: Č.Š.: 20134
Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: PLNĚNO V: CZ 64379023
Země původu: European Union Země
výroby: Czech Republic
Merlot, víno červené suché, alk.11%
obj., vyrobeno v čr, víno ze zemí EU
Výrobek byl falšován nepovoleným
přídavkem 35 % vody, barviv (ponceau
4R, patentní modř V) a sacharinu. Při
výrobě byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Kontrolovaná
osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Výrobek byl označen neplatným
kódem stáčírny.
Šarže: Č.Š.20139
Obal: SKLO,ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 1 l
Vinařský věstník 11/2014
Modrý portugal, víno červené suché,
alk. 11% obj., vyrobeno v čr, víno ze
zemí EU,
Výrobek byl falšován nepovoleným přídavkem 36 % vody, barviv (ponceau 4R,
patentní modř V) a sacharinu. Při výrobě
byly použity nepovolené enologické (vinařské) postupy. Kontrolovaná osoba nedoložila původ výrobku - nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku. Výrobek
byl označen neplatným kódem stáčírny.
Šarže: Č.Š.20137
Obal: SKLO, ZÁTKA, ZÁKLOPKA
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: PLNĚNO V: CZ 64379023
Země původu: European Union Země
výroby: Czech Republic
Merlot rose, víno růžové suché, alk.
11,0% obj., víno z Maďarska
Chuť a vůně vína byly po plísni a byly
v nich patrné nežádoucí těkavé látky.
Šarže: Č.Š.L3633 W 620/2
Obal: KEG SUD
Výrobce: BALENO V: VINIUM A.S.,
VELKÉ PAVLOVICE, HLAVNÍ 666, 691
06 VELKÉ PAVLOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Země původu: Hungary
Země výroby: Czech Republic
Chardonnay, moravské zemské víno,
suché, alk. 12,0% obj.
Víno bylo falšováno přídavkem 50 %
vody, přídavkem kyseliny citronové
a nadlimitním množstvím etanolu z přidaného cukru. Chuť byla neodpovídající,
po myšině.
zpět
6
Obal: KEG SUD
Výrobce: ZDEŇKA HAJDOVÁ, ŠULAPERK 136, HLOHOVEC
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
Svatovavřinecké, moravské zemské
víno, suché, alk. 12,0% obj.
Chuť a vůně vína byly oxidativní, netypické, po nežádoucích těkavých látkách.
Obal: KEG SUD
Výrobce: ZDEŇKA HAJDOVÁ, ŠULAPERK 136, HLOHOVEC
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
Pálava, moravské zemské víno, vyrobeno v ČR, alk. 11,5 % obj., polosladké
Ve víně byla zjištěna přítomnost maltózy. Maltóza je disacharid, který vzniká štěpením škrobu. Její přítomnost ve
víně je důsledkem použití nepovolených
enologických (vinařských) postupů.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: IČ 60730552, PPS AGRO a.s.,
Strachotín
Distributor: Krobelus s.r.o., Kotlanova 1, Brno Země původu: Czech Republic
Původní sklepmistr, víno polosladké
bílé, alk. 10,5%obj.
Ve víně byl zjištěn nepovolený přídavek syntetického glycerolu. Glycerol
Vinařský věstník 11/2014
je přirozenou součástí vína, ve kterém
vzniká jako vedlejší produkt při kvašení. Množství glycerolu je závislé na použitých kvasinkách a na teplotě během
kvašení. Jeho přítomnost vínu dodává
hladkost a plnost. Přídavek syntetického glycerolu do vína není povolen.
Šarže: L3833W137/12
Obal: skleněná láhev, uzávěr
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Plněno v: Vinium a.s., Hlavní
666, 691 06 Velké Pavlovice
Země původu: European Union
Země výroby: Czech Republic
Sylvánské zelené, alk. 10,5% obj., polosuché, Itálie
V chuti a vůni vína byla patrná oxidáza. Informace o výrobci nebo stáčírně
vína nebyla uvedena ani na etiketě ani
v průvodních dokladech.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: neuveden
Distributor: Petr Nesvadba, Kollárova
222/2, 697 01 Kyjov, IČ: 72517620
Země původu: Italia
Země výroby: Czech Republic
Sovín, Rulandské modré 2012
Chuť a vůně vína byly netypické, po
nežádoucích těkavých látkách.
Šarže: 85/12/
Obal: GL
Množství výrobku v balení: 0,75 l
Výrobce: Na etiketě uvedeno: Plněno
v Neoklas a.s., 696 13 Šardice 700 pro:
Vinný sklep Sovín, s.r.o.
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
Cuvée RŠ+RB+RV, moravské zemské
víno, polosladké, alk. 11,5% obj. (sudové)
Chuť a vůně vína byly neodpovídající,
po plísni.
Obal: KEG sud á 50 l
Výrobce: Tomáš Procházka, Němčičky
171, Česká republika
Distributor: PRO VÍNA.cz, Veronika
Oslzlá, Družstevní 767, 691 03 Rakvice
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
White wine Chardonnay
Ve víně bylo zjištěno nadlimitní množství etanolu z přidaného cukru. Legislativa
připouští přídavek cukru do hroznového
moštu, ke zvýšení obsahu etanolu ve víně,
ale podle vinařské oblasti je stanovena
mezní hodnota obsahu etanolu z přidaného cukru. Víno bylo odebráno na hraničním přechodě v Lanžhotě při přepravě do
České republiky v rámci celostátní společné akce Státní zemědělské a potravinářské
inspekce a Generálního ředitelství cel.
Obal: přepravní obal BIC (kostka) 1000
Výrobce: Wine company Dragiev Ltd.,
Sqr. Kotcho Thestimenski 2B, 4000, Plovdiv, Bulgaria
Distributor: GRANIT 1971 Ltd. Wine
company, Obl. Stara Zagora, 6252 Granit, Bulgaria
Země původu: Bulgaria
Země výroby: Bulgaria
Víno bílé bez CHOP, č.š. PAL 20 b,
země původu Slovensko, polosladké,
alk. 10,5 %obj., plněno v: VINOP a.s.
Polešovice
Chuť a vůně výrobku byly netypické
pro víno vyrobené z vinných hroznů.
Bylo patrné broskvové aroma. Výrobek není vínem, protože nebyl vyroben
výhradně z vinných hroznů, případně
z hroznového moštu.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: plněno v: VINOP a.s. Polešovice 446, plněno pro: BM VINI s.r.o.,
Podolská 103/126 Praha 4
zpět
7
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Merlot – víno červené suché , Alk.
11% obj.,
Chuť a vůně vína byla netypická pro
víno vyrobené z hroznů révy vinné.
Bylo patrné višňové aroma. Výrobek
není vínem, protože nebyl vyroben
výhradně z vinných hroznů, případně
z hroznového moštu. Ve výrobku byla
zjištěna syntetická barviva ponceau 4R
a patentní modř V. Všechny enologické (vinařské) postupy vylučují přidání
syntetických barviv. Výrobek byl dále
falšován přídavkem 38 % vody a sacharinu. Výrobek byl označen neplatným
kódem stáčírny.
Šarže: 20139
Obal: Sklo, korek, záklopka
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: Plněno v: CZ64379023 Distributor: 4 VIP s.r.o. Velké Kunratice
1362/29, 148 00 Praha
Země původu: European Union
Země výroby: Czech Republic
Veltlínské zelené - víno bílé suché
alk. 11% obj.,
Výrobek byl označen neplatným kódem stáčírny (plněno v: CZ64379023).
V chuti a vůni byly patrné nežádoucí
biologické procesy – živočišné tóny.
Šarže: 20132
Obal: Sklo, korek, záklopka
Množství výrobku v balení: 1 l
Vinařský věstník 11/2014
Výrobce: Plněno v: CZ64379023 Distributor: 4 VIP s.r.o. Velké Kunratice
1362/29, 148 00 Praha
Země původu: European Union
Země výroby: Czech Republic
Burčák bílý
Ve výrobku byl zjištěn etanol z přidaného cukru v množství vyšším, než připouští příslušný právní předpis.
Obal: plastová nádoba o objemu 50
litr
Výrobce: Dalibor Koubek, Přibice
Distributor: Dalibor Koubek, Přibice
Země původu: Czech Republic
Země výroby: Czech Republic
Datum odběru vzorku: 5. 9. 2014
Kékfrankos víno s CHOP červené suché sudové alk. 11% obj.
Chuť a vůně vína byly po nežádoucích
těkavých látkách.
Obal: KEG sud
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: plněno v: VINOP a.s. Polešovice 446
Distributor: BM VINI s.r.o., Podolská
103/126, Praha 4 IČO: 01697374
Země původu: Hungary
Země výroby: Czech Republic
Sauvignon - víno suché alk. 11% obj.
(sudové)
V chuti a vůni vína byly patrné nežádoucí biologické procesy - autolýza kvasnic.
Obal: Keg sud ochr. atm
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Plněno v: Tomáš Krist 696
05, Milotice 123, Česká Republika
Distributor: Tomáš Krist 696 05, Milotice 123, Česká Republika
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Modrý portugal - víno suché alk. 11%
obj. (sudové)
Chuť a vůně vína byly po nežádoucích
těkavých látkách.
Obal: Keg sud ochr. atm
Množství výrobku v balení: 50 l
Výrobce: Plněno v: Tomáš Krist
696 05, Milotice 123, Česká Republika
Distributor: Tomáš Krist 696 05, Milotice 123, Česká Republika
Země původu: Slovakia
Země výroby: Czech Republic
Burčák bílý
Ve výrobku byl zjištěn ethanol z přidaného cukru v množství vyšším, než
připouští příslušný právní předpis.
Obal: plastový sud
Výrobce: Dalibor Koubek Přibice 101
IČ:48869767
Distributor: Dalibor Koubek Přibice
101 IČ:48869767
Země původu: Czech Republic Země
výroby: Czech Republic
Datum odběru vzorku: 3.9.2014
Varietal wine semidry white „Pinot
Gris“ 2013, alk.:12,24% obj.
Víno bylo falšováno přídavkem 29 %
vody. Víno bylo odebráno na hraničním
přechodě v Lanžhotě při přepravě do
České republiky v rámci celostátní společné akce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel.
Šarže: č. šarže 43
Obal: 1 komora autocisterny
Výrobce: FAUTOR SRL, o r. CHisinau,
str. P. Movila 23/2, Republica Moldova
zpět
8
Dovozce: GOSMIT, s.r.o., Mostní 747,
278 01, Kralupa nad Vltavou, Česká republika
Distributor: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova
Země původu: Moldova
Země výroby: Moldova
Datum odběru vzorku: 18.8.2014
Dovozce: TOTAL IMPORT s.r.o., Řeznická 1486/5 CZ-110 00 Praha 1
Země původu: Republic of Serbia
Země výroby: Republic of Serbia
Sauvignon blanc, bílé víno suché, alk.11,0%obj.
Víno mělo zakalený vzhled, ve vůni
a chuti byla patrná silná oxidáza, v chuti
navíc myšina.
Šarže: L 23/06/2011
Obal: skleněná lahev, uzávěr
Množství výrobku v balení: 1 l
Výrobce: stáčírna: VINO ŽUPA a.d.,
Kruševačka 36, 37230 Aleksandrovac
Varietal wine white dry „Pinot Gris“
2013
Víno bylo falšováno přídavkem 29 %
vody. Víno bylo odebráno na hraničním
přechodě v Lanžhotě při přepravě do České republiky v rámci celostátní společné
akce Státní zemědělské a potravinářské
inspekce a Generálního ředitelství cel.
Šarže: č.šarže 22
Obal: komora autocisterny
Výrobce: FAUTOR SRL, o r. CHisinau,
str. P. Movila 23/2, Republica Moldova
Dovozce: GOSMIT, s.r.o., Mostní 747,
278 01, Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Distributor: FAUTOR SRL, o r. CHisinau, str. P. Movila 23/2, Republica Moldova
Země původu: Moldova
Země výroby: Moldova
Datum odběru vzorku: 25.8.2014
ZDROJ: SZPI
Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989
a Zpráva o životním prostředí za rok 2013
14. 11. 2014 – Vláda ve středu schválila
Zprávu o životním prostředí za rok 2013
[1]. Podle ní se stav životního prostředí
mírně zlepšil. Příroda se však stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí
před rokem 1989, kdy Československo
patřilo do tzv. Černého trojúhelníku.
Pro srovnání vývoje stavu životního
prostředí za posledních 25 let přinášíme
i speciální přílohu s analýzami jednotlivých oblastí životního prostředí v ČR.
Už podeváté zprávu o životním prostře-
10 000
8 000
GWh
6 000
4 000
2 000
0
2003
2004
Fotovoltaické články
2005
2006
2007
Větrné elektrárny
2008
Odpad
2009
Bioplyn
2010
2011
Biomasa
2012
2013
Vodní elektrárny
dí zpracovala resortní organizace MŽP –
CENIA, a to ve spolupráci s dalšími resortními i mimoresortními institucemi.
Shrnutí některých výstupů Zprávy
o životním prostředí za rok 2013
Ovzduší
Kvalita ovzduší v ČR se celkově nezlepšuje, pouze kolísá dle aktuálního
vývoje meteorologických podmínek
v daném roce. Nadále zhruba třetina
obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny
obyvatel jsou vystaveny nadlimitním
koncentracím karcinogenního benzo(a)
pyrenu. Jejich největším producentem
je lokální vytápění domácností, které
produkuje téměř 90 % veškerých emisí
benzo(a)pyrenu a přibližně 41 % suspendovaných částic. Proto jsou pro ovzduší
přínosem programy jako Nová zelená
úsporám nebo kotlíkové dotace. I když
Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů, ČR [GWh], 2003–2013
Vinařský věstník 11/2014
zpět
9
9,5
140
9
120
8,5
100
80
7,5
60
7
40
6,5
20
%
°C
8
6
1961
0
1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Roční úhrn srážek v % normálu
Dlouhodobý teplotní normál
Průměrná roční teplota
Dlouhodobý vývoj průměrné roční teploty a ročního srážkového úhrnu na území ČR ve srovnání
s normálem 1961–1990, 1961–2013 [°C, %]
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
NOx
Ostatní
SO2
Zemědělství
Služby, domácnosti a zemědělství
NH3
Celkem
Výrobní procesy bez spalování
Průmyslová energetika
Doprava
Veřejná energetika a výroba tepla
Zdroje emisí okyselujících látek v ČR [%], 2012
Území s překročením LV 17,5 %
plošně nejsou překračovány stanovené
imisní limity koncentrací znečišťujících
látek, kvalita ovzduší v určitých regionech (zejména v Moravskoslezském
kraji) je nevyhovující. Zátěž způsobuje
iintenzivní doprava a lokální zdroje pro
vytápění domácností i přesto, že domácnosti v loňském roce spotřebovaly paliv
stejně jako předloni. Celkové emise skleníkových plynů klesají, předloni dosáhly
nejnižší úrovně od roku 1990, zaostávají
jen emise skleníkových plynů z výroby
elektřiny a tepla.
Voda
Vzhledem k tomu, že postupně klesá odběr a spotřeba vody, snižuje se
i množství vypouštěných odpadních
vod a koncentrace znečišťujících látek
ve vodních tocích. Díky evropským fondům se zásadně zlepšila kvality vody. Do
kanalizace odchází více čištěných odpadních vod. Na druhou stranu se zpomaluje růst podílu obyvatel připojených
na kanalizaci zakončenou ČOV, dosud
není připojeno 21,3 % obyvatel. Významným zdrojem znečištění povrchových
vod je i plošné znečištění, které se vloni
díky mírnému meziročnímu poklesu používání minerálních hnojiv a přípravků
na ochranu rostlin v zemědělství snížilo.
Příroda
Poškození lesních porostů v ČR, které
tvoří třetinu území ČR, vyjádřené procentem odlistění nepostupuje tak rychle
jako v minulosti, je však stále velmi vysoké a patří k nejvyšším v Evropě. Podíl
listnáčů na celkové ploše lesů ČR stoupá, zvyšuje se i plocha přirozené obnovy
lesa. Na lesní ekosystémy nepříznivě působí dozvuky silně znečištěného ovzduší
Zastavěné plochy a nádvoří
1,7 %
Vodní
plochy
2,1 %
Ostatní
plochy
9,0 %
Orná půda
37,9 %
Lesní pozemky
33,8 %
Trvalé
travní
porosty
12,6 %
Chmelnice
0,1 %
Vinice
0,2 %
Ovocné sady
Zahrady
0,6 %
2,1 %
Oblasti ČR s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí přízemního ozonu), 2013
Vinařský věstník 11/2014
Využití území v ČR [%], 2013
zpět
10
1,4 % 0,003 %
104
0,2 %
3,4 %
103
Index (2000 = 100)
102
11,7 %
101
100
99
98
97
96
Zastavěné a ostatní plochy
Vodní plochy
Lesní pozemky
Celkem zemědělská půda
Trvalé travní porosty
Chmelnice, vinice, ovocné sady a zahrady
Orná půda
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vývoj využití území v ČR [index, 2000 = 100], 2000–2013
Orná půda
Trvalé travní porosty
Vinice
Sady
Chmelnice
Ostatní plochy
250
200
Index (1990 = 100)
83,3 %
Struktura půdního fondu v ekologickém
zemědělství v ČR [%], 2013
150
100
50
0
1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jelení
Daňčí
Mufloni
Srnčí
Černá
Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře v ČR [index, 1990 = 100], 1990–2013
z doby před r. 1989. Ačkoliv se provedlo
plošné odsiřování průmyslu, lesy reagují
se zpožděním a jejich kvalita zeslábla. Regionálně se stav lesů začal zhoršovat především dlouhodobým působením sucha
a vysokých teplot, nárůstem abiotických
faktorů (vítr, mráz, sucho) a s nimi souvisejícím nárůstem hmyzích a houbových
škůdců i škod způsobených spárkatou
zvěří. Populaci živočichů a rostlin negativně ovlivňuje budování staveb a přehrazování toků, například proti povodním.
Půda
V důsledku rozšiřování zastavěných
a ostatních ploch (meziroční nárůst
I. a II. neznečištěná
a mírně znečištěná voda
III. znečištěná voda
IV. silně znečištěná voda
V. velmi silně znečištěná voda
Jakost vody v tocích ČR, 2012–2013
Vinařský věstník 11/2014
v roce 2013 o 2,4 tisíc ha, tj. 0,3 %) pokračují zábory zemědělské půdy a dochází k fragmentaci krajiny. Loni bylo
podle Zprávy zabráno 2,9 tisíce hektarů
orné půdy. V letech 2000–2013 se zvýšil
rozsah zastavěných a ostatních ploch
o 3,5 procenta (28,7 tisíc hektarů) a ty
tak překročily už 10 % území republiky. Krajinu rozdělují i dopravní stavby.
Živočichové mají menší možnost migrovat, přijímat potravu a rozmnožovat
se. To má za následek ztrátu genetické
pestrosti a sníženou životaschopnost
populací. V ČR je potenciálně ohroženo 35,9 % zemědělské půdy vodní erozí
a 18,4 % větrnou erozí. Na většině ploch
erozí ohrožených půd se neprovádí systematická ochrana, která by omezovala
jejich ztráty. Meziročně loni poklesla
spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Příznivý vliv
představuje nárůst ekologicky obhospodařované půdy, a to díky zemědělským
dotacím zejména na ošetřování trvalého
travního porostu, a také počtu ekofarem.
Energie
Postupně klesá výroba elektřiny v parních elektrárnách, naopak roste význam
jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů. Výroba elektřiny z OZE se
meziročně zvýšila o 14,6 %. Ve srovnání
s průměrem států Evropské unie má ČR
o 7 % vyšší spotřebu energie na jednoho obyvatele. Zároveň se řadí mezi země
s vysokou energetickou náročností na
jednotku HDP.
zpět
11
Doprava
Plošně klesají zátěže životního prostředí z dopravy, především díky modernizaci vozového parku. Snižuje se spotřeba energie v dopravě, výrazně klesají
emise znečišťujících látek i emise skleníkových plynů z dopravy. Meziročně však
v roce 2013 výrazně vzrostl přepravní
výkon nákladní silniční dopravy. Silnič-
ní doprava je téměř výhradně zdrojem
nadměrné hlukové zátěže obyvatelstva.
Hluk přesahující mezní hodnoty trápí
desetinu lidí, opět zejména ve velkých
městech.
sala. Snížil se podíl skládkování na celkové produkci odpadů, naopak vzrostl
podíl materiálového využití odpadů na
celkové produkci odpadů i podíl energetického využití odpadů.
KONTAKT PRO VÍCE INFORMACÍ:
Odpady
Celková produkce odpadů mezi lety
2009–2013 stagnovala, nebo mírně kle-
PETRA ROUBÍČKOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ
Zvýšení produkce a rozvoj českého
trhu s biopotravinami v novém programovacím období EU 2014-20
Možnost registrace již nyní na: [email protected]
Pro více informací kontaktujte:
JUDr. Zdeňka Ehlová, Potravinářská
komora ČR, Počernická 96/272, 108 03
Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193, mobil: +420 724
218 765, [email protected], www.foodnet.cz
!Akce je pořádána bez vložného. Vyčkejte na potvrzení registrace.!
Nyní Nejvyšší soud potvrdil předchozí
rozsudky, které hodnotily smlouvu mezi
Aholdem a JSG med jako standardní
a konkrétní a potvrdily, že Ahold postupoval při „přeúčtování“ pokuty výrobci
správně. Při letošní kontrole SZPI v maloobchodní síti nevyhověl ani jeden ze 12
vzorků tohoto výrobce, loni nevyhovělo
devět jeho vzorků. Přitom je to jedna
z pěti největších firem v Česku, která obchoduje s medem. S inspekcí vede stále
několik soudních sporů a tvrdí, že používá laboratorní metody, které nejsou
schválené. Stěžovala si i na ministerstvu
zemědělství, zároveň na postup SZPI podala ústavní stížnost. Inspekce veškerá
nařčení odmítá jako neodůvodněná.
MŽP
EVA BRANIŠOVÁ; TISKOVÁ MLUVČÍ, CENIA
Z domova
Nový seminář PK ČR v příštím roce
PK ČR uspořádá v novém roce na přelomu ledna a února seminář věnovaný
problematice biopotravin – „Zvýšení produkce a rozvoj českého trhu s biopotravinami v novém programovacím období
EU 2014 – 2020“. Přestože téma rozvoje
produkce a odbytu českých biopotravin
není nové, dostává se do období, kdy je
třeba řešit nové problémy sektoru. Pro
období let 2014-2020 se připravuje podoba SZP EU a rovněž její implementace pro Českou republiku. Hlavním cílem
nové strategie je vybrat prioritní oblasti
českého zemědělství a potravinářství
a zaměřit se na jejich podporu z národních a evropských zdrojů. Jednou z přednostně podporovaných oblastí je i produkce biopotravin. Předběžná pozvánka
viz níže.
Termíny konání (vždy 8:00 až 17:00
hod.):
• 20. ledna 2015 Ostrava, Clarion
Congress Hotel, Zkrácená 2703,
Ostrava
• 22. ledna 2015 Hotel Olšanka,
s.r.o., Táboritská 1000, Praha
• 27. ledna 2015 Hotel Gondola, Pallova 12, Plzeň
• 28. ledna 2015 Hotel Vladimír,
Masarykova 36, Ústí n.L.
• 29. ledna 2015 Clarion Congress
Hotel, Pražská tř. 2306/14, Č. Budějovice
• 4. února 2015 CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, Liberec
• 5. února 2015 Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice
• 10. února 2015 Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
• 12. února 2015 Hotel International, Husova 16, Brno
Vinařský věstník 11/2014
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: ČTK, IDNES.CZ;
Půlmilionovou pokutu zaplatí výrobce medu, ne Ahold, řekl Nejvyšší
soud
Nejvyšší soud rozhodl, že plzeňská firma JSG med musí zaplatit společnosti
Ahold půl milionu korun za to, že v roce
2007 dodala do obchodů Albert med, do
kterého přidávala nepovolené cukry. Majitel řetězce maloobchodů totiž přeúčtoval dodavateli pokutu od státního úřadu.
JSG med s tím však nesouhlasila.
Aholdu pokutu uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),
a ten ji podle smlouvy naúčtoval dodavateli. SZPI dělá každoročně kontrolu
medu v maloobchodní síti a nejvíce závadných vzorků pochází právě od JSG
med. Nejčastějším prohřeškem je přidávání cukrů, přičemž do medu zákon
zakazuje přidávat jakékoli látky. Firma
se několikrát soudila či soudí se SZPI,
aby se stala účastníkem správního řízení
s prodejci medu. Soudy však zatím vždy
její žalobu zamítly.
10.11.2014
Pojízdné prodejny kvalitních potravin
Začátkem listopadu se vydají na cestu
po celé republice dvě pojízdné prodejny,
které nabídnou kvalitní domácí výrobky
oceněné značkou Regionální potravina.
První zastávky se uskutečnily minulý týden v Praze a Jihlavě na farmářských trzích. Uvedla to Kateřina Ratajová ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Sortiment nabídne potraviny, které během uplynulých pěti let zvítězily v soutěži Regionální potravina - poctivé uzeniny, kvalitní medy, stoprocentní ovocné
šťávy, džemy, pečivo, cukrovinky, piva
z rodinných pivovarů a mnoho dalšího.
Návštěvníci budou mít možnost vybrané
produkty nejen zakoupit, ale i ochutnat.
„Pojízdné prodejny jsou dalším střípkem
zpět
12
aktivit v rámci propagace výrobků oceněných v soutěži Regionální potravina.
Jednou z našich hlavních priorit je
snaha podporovat místní výrobce a hledat nové distribuční kanály pro jejich
produkty,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka a doplnil, že na zastávkách
budou také k dispozici herní karty k soutěži České Vánoce, nakupující se budou
moci zapojit a vyhrát hodnotné ceny. Pojízdné prodejny objedou během 27 dnů
celkem 42 míst ve 33 městech po celé republice. Zájemci je mohou navštívit převážně na farmářských trzích, v prosinci
budou pokračovat na adventních trzích.
Navážou tak na loňské úspěšné putování, kdy se prodejna s výrobky oceněnými
značkou Regionální potravina těšila velké přízni zákazníků.
Prodejny se představí v následujících
městech Čech, Moravy a Slezska: Brno,
České Budějovice, Dolní Břežany, Dolní Počernice, Frýdek-Místek, Fryšták,
Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Karlovy
Vary, Klánovice, Kroměříž, Lanškroun,
Letohrad, Liberec, Lovosice, Mohelnice,
Náchod, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Prostějov, Rokycany,
Rosice, Světlá nad Sázavou, Tábor, Tišnov, Ústí nad Labem, Vyškov a Žatec.
Pojízdná prodejna navazuje na trend
farmářských trhů, kde se sortiment potravin z regionů běžně prodává. Zákazníci díky nákupu přímo od výrobce vědí,
odkud nakoupené potraviny pochází, jak
se vyrábí a z jakých surovin. Mají záruku
větší čerstvosti a mnohdy i lepší ceny než
v maloobchodě. Ratajová připomněla, že
nedávno se také v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad konal festival Regionfest,
který byl největší přehlídkou oceněných
regionálních produktů ze všech krajů naší
republiky. Bylo zde možné ochutnat i zakoupit široký sortiment tradičních a hlavně kvalitních potravin přímo od výrobců,
kteří získali prestižní ocenění Regionální
potravina. Pro návštěvníky bylo připraveno slosování o nákupní koš s výrobky
oceněnými značkou Regionální potravina
a o dva nákupní košíky bez výrobků. Pro
zábavu, poučení i pochutnání byly součástí programu ukázky tradičních postupů přípravy pokrmů, například stloukání
másla či pečení placek spojené s ochutnávkou, na programu jsou také čtyři bloky kuchařské show. Nechyběly ani ukázky
staročeských řemesel jako šlapání zelí,
zdobení perníků, ukázka drátování, košíkářství nebo točení keramiky na kruhu.
Značku Regionální potravina uděluje
ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským
Vinařský věstník 11/2014
výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích, již pátým rokem. Projekt má za
cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky
k jejich vyhledávání na pultech obchodů,
na farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé mohou zatím vybírat
z celkem 475 oceněných produktů.
ZDROJ: ZEMĚDĚLEC; AUTOR: ZUZANA
FIALOVÁ; 10.11.2014
Voda levnější než pivo a žádné kouření v hospodách, navrhuje ministerstvo
Návrh nového zákona Ministerstva
zdravotnictví přichází se zákazem kouření v restauracích. Hospodští by také měli
ručit za to, že u nich v podniku nejsou
podnapilí mladiství, a pivo by v hospodách nemělo být nejlevnější nápoj. Platit
by měl od roku 2016.
Předpis s názvem „zákon o ochraně
zdraví před škodlivými účinky tabáku,
alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice“ ministerstvu tento týden utekl do meziresortního
připomínkového řízení. „Materiál byl odeslán bez zapracování některých vnitřních
připomínek, proto jsme ho následně stáhli k dopracování,“ uvedla Štěpánka Čechová, mluvčí Ministerstva zdravotnictví.
O opatřeních se začalo diskutovat ještě
v dobách působení ministra Leoše Hegera (TOP 09), v zákoně se však objevily dvě
zásadní změny: zákaz kouření v provozovnách, kde se připravuje a podává jídlo,
a také odpovědnost provozovatelů za to,
že u nich nebude podnapilý mladistvý. „Je
to diskriminační. I v barech musí podávat
něco k jídlu. Je nesmysl, aby bylo v pořádku konzumovat jen zabalenou bagetu,“
říká Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací ČR. Navíc by podle něj prakticky
hrozil zánik vesnických hospod, kam by
štamgasti při zákazu kouření přestali chodit. Vláda o zákazu kouření v restauracích
naposledy hlasovala v rámci jiné novely
v srpnu a odmítla ho. Zákazník už dnes
má na výběr mezi kuřáckými zařízeními
a nekuřáckými. I když se však deklarují
oddělené prostory pro obě skupiny, kouř
se většinou dostane všude.
Hostinské děsí zodpovědnost za podnapilou mládež
Za mnohem závažnější změnu Stárek
považuje druhou povinnost. A to že by
provozovatel prodejny potravin, restaurace, herny či stánku s občerstvením,
kde se prodávají alkoholické nápoje,
musel zajistit, aby v jeho provozovně
nepopíjely osoby mladší 18 let a aby tam
dokonce ani nemohly přijít odjinud. „To
by v praxi znamenalo, že při vstupu by
podezřelý návštěvník musel být dotázán
na plnoletost, a pokud plnoletý nebude,
podstoupit dechovou zkoušku nebo test
na alkohol,“ říká Stárek. Provozovatel
prý nemůže odpovídat za to, že někdo
požil alkohol jinde a podroušenost se
na něm projeví až později. Návrh počítá s tím, že by Česká obchodní inspekce
dodržování nových opatření ve spolupráci s Policií ČR víc kontrolovala. Dnes je
celkem běžné, že obchodník při prodeji
alkoholu od mladých lidí prokázání věku
nevyžaduje – hrozba postihu je malá.
Prodej cigaret má klesnout o pět
procent
Zřejmě nejvíce zasaženou skupinou by
kromě restauratérů byli výrobci cigaret.
Ministerstvo předpovídá, že by prodej
tabákových výrobků klesl o pět procent.
„Oficiálně to zatím komentovat nebudeme, dokud není k dispozici finální text,“
uvedla Danica Siváková, mluvčí tabákové firmy JT International. Návrh přichází
i s dalšími zákazy. Kouřit by se nesmělo
na dětských hřištích, uvnitř sportovišť či
ve vnitřních pasážích obchodních domů.
Navíc obce by samy mohly zakázat kouření na dalších veřejných místech. Automaty na cigarety by směly být pouze tam,
kde na ně dohlédne obsluha provozovny,
nebo tam, kam nemají vstup lidé mladší
18 let. Skončil by také prodej alkoholu
v automatech – těch nicméně není mnoho. „Se zrušením automatů absolutně souhlasíme, stroj jde vždy nějakým způsobem
ošálit,“ souhlasí Jaroslav Burkart, šéf Unie
dovozců a výrobců lihovin. Burkart nemá
nic ani proti navrhované regulaci barů
a hospod, aby měly na nápojovém lístku
alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než alkoholický. Jinými slovy, alespoň
voda musí být levnější než pivo. „S tím
nemají provozovatelé restaurací problém,
ale nic to nevyřeší,“ upozorňuje Stárek.
S finálním návrhem zákona ministerstvo
přijde během příštích týdnů.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: JITKA VLKOVÁ;
29.11.2014
Americká firma vyrábí pivo v sáčku
s brčkem. V Česku by propadlo
Americká firma PPi Technologies se
rozhodla prorazit na konzervativním
zpět
13
americkém trhu, který je alergický na
popíjení alkoholu na veřejnosti. Nabízí sáčkované pivo na cestu. Podle prvních reakcí může mít novinka úspěch.
Přestože výroba takového piva bude
lacinější, v Česku by neuspělo. Sáčkované pivo s brčkem firma pojmenovala
Beer On The Go (pivo na cestu). Je určeno těm, kteří si pro něj dojdou přímo
do pivovaru a nechají si ho stočit na
místě. Na pulty běžných obchodů se
tak obal z laminované fólie nedostane.
Ačkoliv je tak trh pro rozšíření nového
obalu omezen, své věrné zákazníky si
patrně najde. „Perfektně se to hodí na
pláž,“ napsala na Facebooku Nancy Reeves-Hainesová. Podobně reagovali na
nový obal i další američtí pivaři. Společnosti se tak nejspíše podařilo oslovit ty, na které cílila. „Náš nový obal je
určen pro venkovní aktivity, na které
se nehodí nosit s sebou sklo,“ propaguje firma nový obal na svých stránkách
s tím, že vedle piva je do obalu možné
načepovat i vodu či další nápoje. Společnost však upozorňuje, že sáček je
vhodný jen pro méně sycené nápoje,
takže například limonády z něj už pít
nedoporučuje. „Při pokojové teplotě
vyprchá plynný obsah během 24 hodin,“ upozorňuje firma.
V Česku sáčky neprorazí
Lidé si mohou koupit pivo buď v samostatném balení o objemu zhruba 250
ml, nebo šest piv zabalených dohromady,
či multibalení o objemu zhruba 1,8 litru.
Podle odborníků by čeští pivaři sáčkované pivo ve větší míře nepřijali. „Sáček
Single25 je vyroben z fólie PET/AL/PA.
Je svařen ze tří stran, ohnutá strana
padne příjemně do dlaně,“ hodnotí nový
obal po technické stránce Václav Doležal
z České obalové asociace Syba. „Ale pro
českého pivaře je to nepředstavitelná degradace, takže tento způsob balení piva
v našich zemích příliš šancí nemá,“ dodává. Češi jsou podle něj v oblasti pivní kultury fajnšmekři a na pivo chodí nejraději
do hospody. Pít ho na ulici v sáčku by
je podle něj ani nenapadlo. Doma upřednostňují skleněné lahve a na cestách
pivo v plechovkách. To má proti sáčku
ty výhody, že se dá lépe chladit, lépe se
drží v ruce a díky pevnosti jde dobře sytit oxidem uhličitým, takže po otevření
zasyčí, což mají Češi rádi. „Sáček žádnou
z těchto výhod nemá, k tomu je mnohem
hůře skladovatelný, výhodou může být
snad jen to, že jeho výroba bude lacinější,“ přemýšlí o výhodách sáčkovaného
piva Doležal.
Vinařský věstník 11/2014
Frťany v sáčku se na trhu neprosadily
Podle Doležala už se v Česku pokusy
vyrábět alkohol v sáčku objevily, ale žádný se neujal. „V první polovině devadesátých let se dvě firmy snažily dostat na trh
dokonce frťany v sáčku. Jedna výroba
skončila, protože výrobce zvolil špatnou
technologii a barva z potisku pronikla do
alkoholu. Druhý výrobce skončil na tom,
že nenašel distributora, který by jeho výrobky prodával,“ vzpomíná Doležal. Toto
obalové fiasko je podle něj dalším důkazem, že pivo v sáčcích v Česku šance
na zářivou budoucnost nemá. Rozšíření
sáčkovaného piva nevěří ani plzeňský pivovar. „Nepředpokládáme, že by to českého konzumenta oslovilo. Pivo má pro
Čechy velký význam a vzhledem k tomu,
že je tento nápoj po dlouhé roky spojen
se skleněnou lahví, sáčkové pivo by sklidilo úspěch jen u velmi malého procenta
lidí. A to pravděpodobně u těch, kteří už
dnes preferují obal z plastu,“ říká mluvčí
Plzeňského Prazdroje Kateřina Krásová.
Nejrozšířenějším „obalem na cesty“ jsou
podle ní plechovky, které však v celkové
oblíbenosti obalů zaujímají jen jednotky
procent.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: IVA ŠPAČKOVÁ;
28.11.2014
Prazdroj a Bernard zdraží sudové
pivo o padesátník na půllitr
Lídr českého pivního trhu Plzeňský
Prazdroj zdraží v listopadu sudové pivo
o 50 haléřů na půllitr. Už v létě oznámil
zvýšení cen lahvových a plechovkových
piv. Prazdroj budou zřejmě následovat
i další pivovary. Zdražení potvrdil například Bernard, a to o 50 až 60 haléřů.
Zmíněný nárůst o půl koruny na půllitr
u Prazdroje představuje průměrné navýšení cen pro odběratele sudového a tankového piva u většiny položek, oznámila
deníku E15 mluvčí plzeňského pivovaru
Kateřina Krásová. Konečná cena ovšem
podle ní bude záviset na rozhodnutí hospodských. V některých restauracích tedy
pivo od Prazdroje podraží o korunu.
V předchozích letech často po zdražení
u Prazdroje, který má 45procentní podíl
na českém pivním trhu, navýšili ceny
i jeho konkurenti. Třeba humpolecký
Rodinný pivovar Bernard od 18. listopadu zdraží sudové pivo o zhruba 50 až 60
haléřů na půllitr. Mluvčí firmy Zdeněk
Mikulášek E15 řekl, že Bernard držel dva
roky ceny na stejné úrovni i přes ros-
toucí náklady, ale nyní již musel ceník
upravit. Další pivovary zatím nechtěly
podle deníku možné změny cen komentovat. Prazdroj už v červenci oznámil,
že od září zdraží o 0,8 procenta lahvová
a plechovková piva, u kterých podobně
zvyšoval ceny i loni v listopadu. Ceny
sudového piva ale Prazdroj dosud po
dva roky neměnil, aby vrátil zákazníky
do restaurací a hospod. České pivovary
totiž už čtyři roky hlásí pokles prodeje
čepovaného piva. V restauracích nyní
prodají podle pivovarských svazů přes
43 procent piva, kdežto ještě v roce 2010
to bylo přes 50 procent.
AUTOR: ČTK, IDNES.CZ; 12.1.2014
Budvar začne prodávat zmrzlé pivo.
Vzniklo náhodou
Novinka s obsahem alkoholu 21 procent vyjde ve vybraných restauracích
na 250 až 400 korun za lahev o objemu
1,5 litru. Jde o extrakt látek z přemrzlého piva, výrobek s obsahem alkoholu 21
procent se jmenuje B:Cryo. Produkt se
podle zástupců Budvaru nedá zařadit do
jakékoliv známé kategorie nápojů. Ale
patrně nejblíže má k digestivu a výrobce
jej doporučuje pít v menším množství po
masitém jídle. B:Cryo nabídne v tuzemsku 60 vybraných restaurací. Hosté obdrží na stůl láhev o objemu 1,5 litru, v níž
se nachází pivo, které bylo minimálně 24
hodin v teplotě minus 18 stupňů Celsia.
Tím se formou ledu oddělí voda od pivního základu. Konzumenti si pak pomocí
speciálních čepovacích zařízení mohou
načerpat do sklenic libovolné množství.
Budvar doporučuje pít B:Cryo v objemu
přibližně 0,8 decilitru.
„Tento produkt chutná jako pivo, ale
hřeje jako destilát,“ uvedl specialista řízení jakosti piva z podniku Budvar Petr
Košin. Výzkum nového výrobku trval
dva roky. Podle ředitele Budvaru Jiřího
Bočka se zrodil nahodile. „Průběžně testujeme, co pivo vydrží, a zkoušeli jsme,
co snese při nízkých teplotách. A při
tom nás napadlo, že bychom mohli udělat kryokoncentraci,“ uvedl. Dodal, že
náklady na výzkum nebyly extrémně
vysoké a Budvar je pokryl z vlastních
zdrojů. Za lahev B:Cryo o objemu 1,5 litru, která bude k dostání ve vybraných
restauracích, zákazníci zaplatí 250 až
400 korun. Z jedné lahve by pak měli
získat čtyři sklenice extraktu o objemu
0,8 decilitru. „Chceme tímto produktem
přinést překvapení pro naše zákazníky
zpět
14
a zároveň oživení pro spotřebitele,“ uvedl Boček.
Budějovický Budvar patří k největším tuzemským pivovarům. Loni zvýšil
meziročně zisk o více než 46 procent
na 325,836 milionu korun. Podle auditovaných výsledků tržby za prodej
vlastních výrobků a služeb dosáhly
2,186 miliardy korun, byly tak o 87 milionů vyšší než v roce 2012. Výstav zaznamenal historické maximum - 1,423
milionu hektolitrů. Vyplývá to z výroční zprávy podniku zveřejněné ve Sbírce listin. Podle informací ministerstva
zemědělství měl Budvar ke konci letošního září zisk před zdaněním 350 milionů korun. Boček dnes řekl, že si netroufá odhadnout, s jakým výsledkem
skončí hospodaření pivovaru v celém
roce 2014.
ZDROJ: AKTUÁLNĚ.CZ; AUTOR: ČTK; 12.11.2014
Ze zprávy K. Matouška z Bruselu (COPA/COGECA)
Pracovní skupina Víno 25.11.
Předseda skupiny Thierry Coste v úvodu řekl, že po schválení programu a zápisu se bude jednat o novém uspořádání poradních skupin – Civilní dialog,
které nahrazují staré poradní skupiny
a pro sektor Vína to bude taková první
zkoušková schůze. Skupina má štěstí, že
její program a složení zůstává prakticky
stejné jako dříve, není nijak propojeno
na jiné kultury a to je pro fungování skupiny velmi důležité. Španělé měli připravit předsedu pro CD skupinu, ale nedohodli se a tak sem byla navržena italská
zástupkyně Palma Espozito, o které se
bude na zítřejší schůzi hlasovat . Coste
upozornil, že v novém systému je třeba
očekávat střety s nevládními organizacemi, je nutná silná a jednotná reprezentace C/C. Palma ve svém krátkém
příspěvku řekla, že je nutné připravit
strategickou agendu pro příštích 7 let
a stanovit všechny priority pro skupinu.
Sklizeň a trh 2014
Všichni dostali celkové přehledy produkce a tak se zde projednávaly především trendy, diskutovala se přesnost informací, jsou zde rozdíly mezi státními
statistikami a těmi co dodávají vinařské
organizace (mají je ve většině případů
přesnější). Celková produkce je odhadována na 157,7 mil. hl, což je o 9,9% méně
než vloni. Silné a časté bouře x sucho,
oblasti, které byly silně postiženy vloni
se problémům vyhnuly, jinde silný dopad. Trvale klesají celkové plochy vinic.
Největší nárůst ve světě je u šumivých
vín (přes 40 % za posledních 10 let).
V EU je poměr ploch nyní ke světu jen
56 % (před 10 lety to bylo ještě 65 %).
Také spotřeba v EU klesla za 10 z 69 %
celosvětové na méně než 61 %.
Vinařský věstník 11/2014
Ve skupině Civilní dialog by se mělo
jednat o klimatických dopadech, růstu
některých vývozních trhů (US), kvalitě
vína a cenách. Dále by zde měla být úvaha jaký bude vývoj pro příští 3-5 roků –
zásoby jsou velmi nízké.
Italové hlásí, že proti hlášení se produkce ještě více snížila na méně než
41 mil. hl ale konečná čísla budou známá
až v lednu. Do země proudily velké dodávky především stolního vína ze Španělska, které částečně destabilizovaly trh
v Itálii. Současné nástroje na řízení trhu
a organizaci příliš nefungují.
Španělé měli vysokou úrodu v 2013, ale
říkají, že vše záleží na klimatu, SZP nijak
výkyvy neřeší, jsou velké rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Vláda upravila nástroje komercializace, ale trh je nyní světový a před 3 lety měli velké problémy
s dovozy z Jižní Afriky a z Jižní Ameriky
(úroda byla slabá).
Pro italské i španělské zástupce je jasno – současná forma jednotné SZP nijak
nereaguje na trh. Španělská vláda dala
souhlas k vytvoření nové meziprofesní
skupiny Vína, která by měla hledat nové
nástroje, které fungují. Němci se přidávají s požadavkem, aby Komise dala vyjádření na nové požadavky – po víc než
ročních zkušenostech:
• klima – stále více určuje výnos
• výzkum příčin nemocí a nákaz
• tendence dlouhodobé spotřeby –
studie? Pozorovatelny trhu – Komise je nechce.
mise, který se sešel 19.11. jednal o novém
systému povolení – klučení x výsadba ve
stejné sezóně. Pro Italské zástupce zde
chybí transitní období a celý systém je
podle nich velmi komplikovaný, především administrativa. Organizace chtějí
porovnání jen k minulému roku, Komise
navrhuje porovnání k průměru za 5 let.
Francouzi otevřeli diskusi s Mze, rozdělení podle regiónů a konečný součet na
národní úrovni. Pro Němce by provádění
mělo být pružnější, rozhodnutí mají podobné jako Francie (regiony). Každý region má své priority, které se někdy dost
podstatně liší. Francouzi pochybují, že
zde dá Komise jasnou odpověď, nemají
nic připraveno, odpověď bude jen obecná. Nikdo neví jak bude tento systém
fungovat, a jak bude možné kombinovat
regionální a národní podmínky. Když dojde k plnění limitu 1%, pak se začnou používat „priority“ pro rozdělení. Otázkou
zde je, jak Komise chce toto rozdělení
udělat a jak se to bude řídit?
Národní podpory, nařízení č. 555/2009.
Deklarace na národní úrovni. Včasnost
hlášení – jinak se podpory snižují. Italové zde chtějí takovou modifikaci, aby se
vyloučila možnost dvojího financování,
jednak přes rozvoj venkova a také přes
SZP, jak říká čl. 20 tohoto nařízení. Mají
seznam investic rozdělený jak na rozvoj
venkova, tak pro SZP, to by mělo usnadnit rozlišení. Pro francouzské zástupce je
s tím spojena velmi komplikovaná administrativa.
V EU je tendence snižování spotřeby
vína (stárnutí obyvatel a změny chování). Povolení výsadby – diskuse trvaly
přes 4 roky. C/C požadovala revizi v roce
2030, Komise nyní stanovila, že bude
v roce 2024. Poslední řídící výbor Ko-
Zjednodušení SZP u vína – pokračování úprav dokumentu, který se projednával v říjnu.
C/C zde navrhuje další úpravy, jako využití čísel zásob pro statistické metody
to usnadní administrativní zátěž (registr
zpět
15
vinic, deklarace sklizně, deklarace produkce a deklarace zásob). Pro řadu zemí
představuje povinnost hlásit ukončení
sezóny k 15.1. Místo toho se zde navrhují
různá data, tak jak to vyhovuje producentům vzhledem k různým klimatickým
podmínkám. Ale musí být zajištěno, že
celý trh je neustále monitorován. Informace o dodávkách vína, užití a cenách
jsou zásadní.
Bilaterální dohody – dopad u vína, Daniel Azavedo
USA – žádný pokrok, čeká se jak nová
Komisařka obchodu zahájí další kolo jednání. Trvají zde u vína problémy názvů
a označení a CHZO.
Japonsko – minulý měsíc pokračovala
jednání v Bruselu, malý zájem o víno.
Kanada – dohoda uzavřena, ale nebyla ještě podepsána a ratifikována oběma
parlamenty.
Čína – jednání pokračují o CHZO, ale
zpomalují se. V prvním kole bylo uznáno
100 jmen, druhá část (180 jmen) musí být
ještě schválena Komisí. C/C chce rozšíření seznamů o nepotravinové zboží.
Biovíno
Koncem září se dohodla C/C na společné pozici. Problémy zde jako v jiných
sektorech dělá mix produkce, kterou
chce Komise zrušit (konveční a bio na
jedné farmě). Je zde také nedostatek
biosazenic.
Enologické praktiky – je zde možný
výběr, návrh Komise je podle většiny
zástupců nepřesný, takže jsou zde různé
interpretace (technické prvky, hnojiva).
Portugalská zástupkyně zde uvádí, že
počátkem týdne italské předsednictví
spolu s řídícím výborem dalo návrh na
podstatné změny, které budou dokončeny během příštích týdnů. Ale stále není
jasné, jakým směrem tyto změny půjdou.
Nemoci a paraziti. Diskuse byla především o šíření Drosophila suzukii, asijské
octomilce, která se v Evropě objevila
v roce 2008 a do roku 2011 se rozšířila
do většiny zemí produkujících víno. Ve
všech regionech její výskyt hlásí Německo, Rakousko, Francie a Itálie, ostatní
zatím nepotvrdily plošný výskyt. Způsobuje ztráty ve výši 20 - 50 %. Je horší pro
pozdní sklizně (Pinot gris), zatím není
žádný chemický postřik – používá se varianta Spintor. Jsou známy prostředky,
které tuto mušku odpuzují (česnek, kaolinit, vápno a lapače). Muška může mít
až 13 generací za 1 rok, životnost je 3-6
týdnů. Silné zimy a mráz brání většímu
rozšiřování, ale to se v posledních letech
v důsledku klimatických změn nedaří,
zimy jsou velmi mírné. Požadavek na
lepší informovanost, prevence, výzkum
a tlak na Komisi, podobně jako v jiných
sektorech, aby vytvořila jednotku rychlé
reakce, protože do Evropy přichází každým rokem stále více škůdců, parazitů
a nemocí. Mělo by řešit DG Sanco.
Ze zasedání Mezinárodní rady AREV na Azorách
21. a 22. 11. 2014
1. Rezoluce k boji proti Flavescence
dorée (fytoplazmové zlaté žloutnutí
révy) přijatá všemi hlasy
Rezoluce
Směrnice 2000/29/ES Rady z 8. května
2000 stanovuje opatření k omezení zavlečení a rozšíření škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů na území
Evropské unie. Mezi těmito organismy
způsobujícími choroby se již několik let
nachází i Flavescence dorée (fytoplazmové zlaté žloutnutí révy) jako skutečné
soužení pro značnou část evropských vinařských regionů.
Vzhledem k rychlému šíření této choroby, která je v mnoha členských státech
omezována jenom karanténním opatřením a vzhledem k potížím, na které vinaři při svých aktivitách k omezení choroby naráží, považuje AREV za naléhavé
v zájmu zdravotního stavu rostlin a ekonomiky přijmout dodatečná opatření
v boji s touto infekční chorobou způsobující ničivé následky pro odvětví vína.
K nejdůležitějším cílům patří ochrana
infikovaných vinic a zachování nenapa-
Vinařský věstník 11/2014
dených vinic, jakož i zavedení opatření
vedoucích k prozkoumání této choroby.
Za tímto účelem vyzývá AREV Evropskou komisi k tomu, aby zařídila vše potřebné,
• aby na evropské úrovni provedla
inventarizaci opatření ke kontrole choroby,
• aby byla po celé Evropě harmonizována strategie k ochraně před Flavescence dorée a jejími přenašeči,
• aby v rámci 8. Rámcového programu výzkumu „HORIZON 2020“
byla financována následující témata:
• choroba Flavescence dorée
a její potenciální přenašeči,
• vývoj metod pro zjištění, potírání a redukci účinků choroby a zvláště vývoj alternativní strategie k chemickému
ošetření k regulaci populace
přenašečů choroby,
• aby poškození vinohradníci mohli obdržet podporu, především
v rámci národních podpor.
AREV naléhavě žádá Komisi o uvedení
těchto opatření do platnosti co nejdříve.
2. Rezoluce k ICANN, „.vin“ a „.wine“
přijatá všemi hlasy
Rezoluce
AREV vyjadřuje již několik měsíců silné znepokojení vzhledem k nedostatečnému ochrannému opatření pro chráněná označení původu (CHOP) a chráněná
zeměpisná označení (CHZO) v evropském vinařství (a označení regionů, podle kterých jsou CHOP a CHZO nazvány)
u budoucích názvů domén s dodatkem
„.vin“ a „.wine“. Zacházení je zde zcela
odlišné od ochranných známek. V této
souvislosti AREV upozorňuje na vážné
následky, které tato skutečnost sebou
přináší pro spotřebitele (zavádějící nabízení vlastníkem domény takových produktů, které nemají žádnou souvislost
s uvedeným zeměpisným údajem) a pro
výrobce (zneužití dobré pověsti označení, kybersquatting: chianti.wine, rioja.
wine, bordeaux.wine, porto.wine, rheingau.wine, tokaj.wine atd.)
zpět
16
AREV vzal na vědomí dočasné pozastavení udílení přípon „.vin“ a „.wine“,
kterého bylo dosaženo evropským
a americkým odvětvím vína a Evropskou
komisí v rámci rozhodčího řízení proti
rozhodnutí ICANN. Doufá, že tento po-
stup povede k uspokojivému řešení pro
všechny účastníky. Pokud by měla zůstat
arbitráž neúspěšná, vyzve AREV Evropskou komisi k tomu, aby využila všechny
možnosti odvolání včetně zavedení sporného řízení proti ICANN.
Evropská komise jako strážce dohody
musí ukázat jasné odhodlání k obraně
systému CHOP a CHZO, a požadovat,
aby „online“ platila stejná pravidla jako
v reálném obchodu.
PŘEKLAD JIŘÍ SEDLO
Zprávy z OIV
Šumivé víno ve světě
V roce 2013 bylo ve světě vyrobeno
celkem 17,6 mil. hl šumivého vína, což
odpovídá 7 % veškeré produkce vína.
Spotřeba šumivého vína se odhaduje na
15,4 mil. hl a během posledních deseti let
se zvýšila o 30 %. Roste i světový obchod
se šumivým vínem. V roce 2013 jej bylo
vyvezeno 8,7 mil. hl (polovina produkce)
v hodnotě 4,3 mld. Eur a na celkovém vývozu vína se podílí 9 % v objemu a 18 %
ve finančním vyjádření.
zentace v organizaci se ještě zvýší účastí
expertů na různých činnostech OIV.
37. světový kongres OIV se uskutečnil v Argentině
Ve dnech 10. až 14. listopadu 2014
proběhl tento kongres za účasti 1200
osob. Po zahájení ministrem zemědělství Argentiny prezidentka OIV
Claudia Quini oznámila, že jak počtem
přihlášených vědeckých přednášek
(500), tak i počtem účastníků v technické sekci (1000) vznikl nový rekord.
Na valném shromáždění, kterého se
účastnili zástupci 36 členských států,
připomenul generální ředitel Jean-Marie-Aurand výročí 90 let od vzniku
organizace (1924) a její znovuzaložení před 10 lety (2004). Pak představil
strategický plán vědecké činnosti pro
příštích pět let, který valné shromáždění schválilo.
ZE ZPRÁV OIV VYBRAL J. SEDLO
Generální ředitel OIV Jean-Marie Aurand navštívil 6. a 7. 11. Uruguay a 17.
až 18. 11. 2014 Chile
Hovořil s představiteli tamního vinařského institutu o situaci vinařství
v zemi. Obdobně s ministrem zemědělství, kterému pochválil kvalitu uruguayských vín a ministr vyjádřil přesvědčení,
že Uruguay bude brzy hostitelem světové kongresu OIV.
Po skončení světového kongresu OIV
v Argentině navštívil generální ředitel
Chile. Národní ředitel pro zemědělství
připomněl, že jeho země je již přes 60
let členem OIV a hraje významnou roli
v mezinárodním obchodu s vínem; OIV
zde má trvalou podporu. Jean-Marie Aurand vyjádřil přesvědčení, že chilská pre-
Vinařský věstník 11/2014
zpět
17
Ze zahraničí
Ladislav Miko generálním ředitelem
DG SANCO
Ladislav Miko od 1. listopadu 2014
zastává pozici úřadujícího generálního ředitele generálního ředitelství pro
zdraví a spotřebitele. Dříve vykonával
funkci náměstka generálního ředitele
pro potravinový řetězec od ledna 2011.
Od roku 2005 do roku 2010 působil ve
funkci ředitele pro přírodu v GŘ pro
životní prostředí, kde zastával odpovědnost za portfolio v oblasti přírody
a biologické rozmanitosti, zemědělství,
půdy a lesů. V období od května do
prosince 2009 zastával funkci ministra životního prostředí České republiky
v zemi úřednické vlády. Předtím, než
začal svou kariéru v Evropské komisi,
v letech 2002-2005 působil jako náměstek ministra a generálního ředitele
pro ochrany přírody a krajiny ministerstva životního prostředí České republiky. Je držitelem doktorátu v oboru zoologie a ekologie. Jeho výzkumné
zájmy jsou v zoologii, půdní zoologie
a ekologie a on publikuje ve vědeckém i populárním tisku. Pracoval také
jako školitel, lektor a soudní poradce.
V současné době učí ekologii, biologii
půdy a životního prostředí, vědy na
Univerzitě Karlově a University of Life
Sciences v Praze. Od roku 2010 působí
jako hostující profesor na univerzitě
v Antverpách, kde přednáší o vztazích k životnímu prostředí společnosti
a ekologickou obnovu.
ZDROJ: ZPRAVODAJ PK ČR – 44/2014
Medaile
Na soutěži Bioweinpreis 2014 získalo biovíno Hibernal pozdní sběr 2013
z podniku VERITAS velkou zlatou
medaili.
Soutěž proběhla 27. až 29. června ve
falckém Bad Dürkheim jako 5. ročník
s rekordní účastí 729 vzorků z 19 zemí
světa. Podle tiskové zprávy se zúčastnili mimo „starých“ i noví biovinaři,
např. z Česka, Turecka a Libanonu.
Česko bylo tentokráte zastoupeno jenom 4 vzorky biovín z firmy VERITAS,
3 bílými a Cabernetem Cortis Superior 2013. Mezi bílými získal Hibernal
pozdní sběr 2013 velkou zlatou medaili
(bylo jich uděleno jen 26) a Aletta 2013
a Solaris Superior 2012 obdržely zlatou medaili. Čili velký úspěch biovín
z ČR.
JIŘÍ SEDLO
4. mezinárodní soutěž vín interspecifických odrůd 2014 (PIWI Weinpreis)
V sobotu 8. listopadu proběhla ve výzkumném centru Laimburg v Jižních Tyrolích degustace 4. ročníku mezinárodní
soutěže vín odolnějších odrůd révy. Soutěžilo 234 vzorků vín od 111 vinařství z 11
zemí Evropy, mezi nimi poprvé i ze Švédska a z Maďarska. 56 vzorků získalo zlatou medaili a 98 stříbrnou. Po loňském
velkém úspěchu Vinselektu Michlovský
a.s. získala i letos Česká republika 3 zlaté
a 5 stříbrných medailí z celkem 9 dodaných vzorků vín.
Nejvyšší ohodnocení v soutěži (98
bodů) a velkou zlatou medaili v kategorii červených vín získal Regent 2012, jakostní víno z vinařství Oliver Gottschalk,
Franky. Z našich vín obdrželi stříbrnou
Odrůda
Zatřídění
Vinařství
Země
Cabernet blanc 2013
kabinetní víno
Schöller
Porýní-Falc
velká zlatá (96 b.)
Solaris 2014
výběr z hroznů, bio
Gyukli
Maďarsko
velká zlatá (96 b.)
Bronner 2013
jakostní biovíno
Paradeiser
Rakousko
zlatá (95 b.)
Savilon 2013
zemské biovíno
Vinselekt Michlovský
ČR
zlatá (93 b.)
Hibernal 2013
pozdní sběr, bio
VERITAS
ČR
zlatá (90 b.)
Hibernal 2012
pozdní sběr, bio
Fr. a Hana Mádlovi
ČR
stříbrná (89 b.)
Rinot 2013
zemské biovíno
Vinselekt Michlovský
ČR
stříbrná (87 b.)
Malverina 2013
pozdní sběr, bio
Vinselekt Michlovský
ČR
stříbrná (83 b.)
Saphira 2013
pozdní sběr, bio
VERITAS
ČR
velká zlatá (97 b.)
V kategorii bílých vín byly mezi 99 vzorky uděleny 3 velké zlaté medaile a vína z Moravy získala 3 zlaté a 3 stříbrné medaile
Vinařský věstník 11/2014
zpět
18
medaili Laurot 2011, výběr z hroznů, biovíno (89 bodů) z Vinselektu Michlovský
a Cabernet Cortis – Superior 2013, bio
z podniku VERITAS (88 bodů). V této
kategorii soutěžilo 79 vzorků vín.
Soutěže se zúčastnili vinaři z Česka,
Dánska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Posuzovány byly následující odrůdy
(v závorce jsou uváděny počty vzorků
dané odrůdy):
Bílé: Aletta (1), Aromera (1), Bianca
(1), Bronner (4), Cabernet blanc (21),
Cal 6-04 (2), Helios (4), Hibernal (3), Johanniter (33), Malverina (1), Merzling
(1), Muscaris (9), Rinot (1), Saphira (4),
Savilon (1), Seyval Blanc (3), Solaris (19),
Souvignier gris (6), VB 32-7 (1);
Modré: Baco Nr. 1 (1), Cabernet Carbon
(6), Cabernet Carol (1), Cabernet Cortis
(14), Cabernet Jura (2), Cabertin (2), Cal
1-36 (1), Cascade (1), Chambourcin (4),
Laurot (1), Léon Millot (3), Leon Foch
(2), Maréchal Foch (6), Monarch (4),
Muscat bleu (1), Pinotin (7), Prior (2),
Regent (32), Roesler (1), Rondo (4), VB
91-26-5 (2).
Ceny vítězům budou předány 5. června 2015 v rámci kongresu OIV v Mainz
v Německu.
JIŘÍ SEDLO
V Itálii našli rekordně velký lanýž,
gurmáni za něj dají miliony
Počátkem listopadu našli v Itálii rekordmana mezi bílými lanýži. Vzácná
houba, která je považována za jednu
z největších lahůdek, vážila téměř jeden
a půl kilogramu. Bude zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů a poputuje do
dražby. Výtěžek dražby, který může dosáhnout stovek tisíc eur (několika milionů korun), půjde na charitativní účely,
napsala italská média.
Lanýž se našel začátkem listopadu poblíž městečka Savigno u Bologni a váží
přesně 1,483 kilogramu. O 173 gramů tak
překonal dosavadního rekordmana, houbu nalezenou v roce 1999 v Chorvatsku.
Kvůli mimořádné chuti a nedostupnosti
jsou lanýže považovány za jednu z nejžádanějších ingrediencí světové gastronomie. Rostou pod zemí v hloubce přibližně
30 centimetrů a oproti ostatním houbám
neobsahují nadzemní část, což ztěžuje
jejich vyhledávání. Lanýže se nedají pěstovat a rostou pouze v divoké přírodě.
Bílé lanýže (tuber magnatum) lze nalézt
Vinařský věstník 11/2014
téměř výhradně v severoitalském regionu
Piemont. Vzácné surovině se s ohledem
na ceny, za které se prodává, někdy přezdívá „bílé zlato“. Mnohem dostupnější
jsou černé lanýže, které rostou například
také ve Francii a vzácně i v Česku.
Bílé lanýže vážící přes jeden kilogram se
podaří najít jen vzácně. Ačkoli v Guinnessově knize rekordů figuruje jako největší
houba s 1 310 gramy, jsou známy i případy
větších nálezů, které však nebyly úředně
zaprotokolovány. Například roku 1954
Italové věnovali tehdejšímu americkému
prezidentovi Dwightu Eisenowerovi houbu vážící dva a půl kilogramu.
ZDROJ: IDNES.CZ; AUTOR: ČTK, IDNES.CZ;
8.11.2014
protože už mají zapěstovaný kmínek.
V současnosti je v Evropě nedostatek
podnoží, proto se často používá i nedostatečně vyzrálé dřevo jako podnož, čímž
klesá kvalita sazenic.
Biovinaři by měli zpravidla používat biosazenice. Existuje však výjimka,
kdy požadované odrůdy a klony nejsou
na příslušných podnožích dostupné
v biokvalitě. Pak lze pro biovinici použít i konvenční sazenice. U biosazenic je
problém udržet jejich dobrý zdravotní
stav bez fungicidů. Jejich cena se pohybuje kolem 2 až 2,10 €/ks.
U velkých školek patří k nabízenému
servisu i výsadba sazenic sazečem. Ceny
se pohybují mezi 0,15 až 0,20 €/ks + paušální poplatky za vinici.
DER WINZER/7.11.2014/JS
V Rakousku se nadále nejvíce vysazuje Veltlínské zelené
Podle Svazu révových školkařů Rakouska stále vede v nových výsadbách
Veltlínské zelené, i když se produkce
jeho sazenic snížila. Vyplývá to z podílu
prodaných sazenic této odrůdy z celkového množství 6 milionů kusů. V Rakousku je nyní přibližně 60 révových
školek, z nichž asi 40 je malých, které
produkují sazenice pro vlastní potřebu
a pouze přebytky při vysoké výtěžnosti
dávají na trh. Většinu výsadbového materiálu produkuje 10 školek.
Obecně se zvyšuje zájem o sazenice
bílých odrůd, zatímco zájem o modré
odrůdy stagnuje na velmi nízkém objemu. Přitom poměr spotřeby bílého a červeného vína je 1:1, ale plocha modrých
odrůd činí jen 36 % z celkové plochy vinic. K hodně poptávaným odrůdám patří
Pinot blanc, Frankovka a Muškát žlutý.
Podnož Fercal je módní, je odolnější
vůči vápnu a tudíž vhodnější do žloutenkových poloh. Školkaři se na ni však dívají s nedůvěrou, není dostatečně ověřena
v praxi. Poptávka po podnožích slabějšího vzrůstu jinak obecně upadá, při nižších srážkách dochází ke stresu ze sucha.
Stále více vinařů ozeleňuje vinice, kde je
pak zapotřebí dostatek vody. Standardní
podnože SO-4 a K 5 BB nadále dominují.
„Vysokokmeny“ mají trojnásobnou délku podnože a výtěžnost sazenic je výrazně nižší. Produkční náklady jsou 2 – 3x
vyšší v porovnání s běžnými sazenicemi.
Navíc je zde vyšší riziko, že kvůli dlouhému řečišti mízy dojde v suchých letech ke
špatnému zásobení vodou a tím k vodnímu stresu; jsou také náchylnější na mráz.
Vhodné jsou pro podsadby vinohradů,
Vinaři v Porýní-Falci zvýšili podíl
vinic odrůdy Ryzlink rýnský
Podle Zemského statistického úřadu
se v roce 2014 meziročně zvýšila pěstovaná plocha Ryzlinku rýnského o 162 ha
na 17.023 ha, což činí 26,6 % z celkové
plochy vinic země 64.060 ha. Důvodem
je rostoucí obliba německého ryzlinku
ve světě. Porýní-Falc je největší vinařskou spolkovou zemí Německa se 6 vinařskými oblastmi: Rheinhessen (26.569
ha), Pfalz (23.598 ha), větší část oblasti
Mosel (8.677 ha), Nahe (4.204 ha), Ahr
(563 ha) a Mittelrhein (449 ha).
Za Ryzlinkem rýnským následuje
Müller Thurgau se 7.937 ha (12,4 %)
a Dornfelder se 7.392 ha (11,5 %), ale
u obou se jejich plocha meziročně snížila. Dále jsou značně rozšířeny odrůdy Pinot noir s 6,5 % či 4.162 ha (2004: 3.686
ha), Rulandské šedé, které zaujímá 5,1 %
s 3.274 ha (2004: 1.934 ha) a Sylvánské
zelené rovněž s 5,1 % podílem na celkové
ploše vinic země.
Bílé moštové odrůdy jsou pěstovány
na 44.719 ha a modré na 19.340 ha. Trend
spěje ke zvětšování podílu bílých odrůd.
V roce 2005 se pěstovaly modré odrůdy
na 20.456 ha. Mimo RR narůstá plocha
i odrůd burgundské rodiny.
ZDROJ: PROPLANTA.DE/10.11.2014/JS
Sklizeň 2014 ve Švýcarsku: mírně
nadprůměrná
Ve Švýcarsku se ze sklizně 2014 získalo 0,9 mil. hl vína, to je o 60 tisíc hl
zpět
19
více oproti loňsku. Přitom i zde způsobila značné škody octomilka Drosophila
suzukii. Část z toho bude brzy putovat
do Číny. Švýcarsko totiž letos uzavřelo
dohodu s Čínou o volném obchodu, čímž
získalo náskok vůči ostatním zemím
(např. EU).
Jde o bílou moštovou odrůdu, která se
v Rheingau a Bergstrasse pěstuje na 30
ha. Získávají se z ní vína o nižším obsahu kyselin oproti Ryzlinku rýnskému.
Na rozdíl od Porýní-Falce povolilo před
pár lety Hesensko pěstování několika
starých odrůd.
ZDROJ: FALSTAFF.DE/27.10.2014/JS
ZDROJ: PROPLANTA/25.10.2014/JS
Díky švýcarským dobrovolníkům
a vědci byla zachráněna odrůda Gouais blanc
Odrůda Gouais blanc, které se přezdívá Casanova pro její rodičovství mnoha
dalších světových odrůd révy, byla ve
Švýcarsku zachráněna před vymizením.
Před 15 lety se zjistilo, že je v genech
řady odrůd, mimo jiné i Chardonnay
a Gamay. Ale bylo jen málo vinic na
světě, kde se ještě vyskytovala. Jednou
z nich je švýcarská Haut-Valais v 800
m n. m. Vznikl zde projekt na záchranu
této odrůdy, který vedl genetik Dr. Jose
Vouillamoz. Vinař Josef-Marie Chanton se v roce 2010 dozvěděl o hrozícím
nebezpečí zániku odrůdy Gouais blanc
a ihned kontaktoval Dr. Vouillamoze.
Sdružili během několika týdnů 33 osob
ochotných vložit prostředky do zakoupení historické vinice o ploše 0,2 ha osázené také touto odrůdou. Ale pak trvalo
dva až tři roky, aby se získaly veřejné
prostředky na její renovaci.
Vinice má svažitost od 60 do 70 %
a pěstuje se na ní 12 vzácných odrůd. Od
roku 2011 skupina dobrovolníků opravovala suché kamenné zdi, které zpevňují jejích 27 teras. Haut-Valais je jediné místo na Zemi, kde byl Gouais blanc
kontinuálně pěstován od středověku. Ve
Francii byla tato odrůda mnohokrát zakázána ve všech regionech, dosud tam
přesto existuje jedna vinice v Marin
v oblasti Haute-Savoie.
Gouais blanc byl ve Francii známý
také jako „selský hrozen“, má vysoký obsah kyselin, dává vysoký výnos hroznů
a je náchylný na plíseň šedou.
Ital Francesco Illy pěstuje révu téměř
jako bonsaje s 62.500 jedinců na hektar
Na svých 13 ha plodných vinic pracuje
biodynamicky. Používá čtvercový spon
40 x 40 cm s cílem donutit révu kořenit hluboko. A to se mu taky povedlo,
již po pár letech mají rostliny kořeny až
v třímetrové hloubce, až u nepropustné
jílovité vrstvy. Každý keř redukuje na
maximálně jeden hrozen, mnohé ale nemají žádný hrozen. Tato „bonsaj-vinice“
s 62.500 má nejhustší spon na světě.
ZDROJ: DECANTER.COM; CHRIS MERCER;
20.11.2014/JS
V Německu se zvyšuje poptávka po
starých odrůdách révy
Červený Ryzlink má v Německu stoupající počet příznivců, řekl na přednáškách v Geisenheimu prof. E. Rühl.
Vinařský věstník 11/2014
Veřejnost podporuje povinné označení obsahu kalorií ve víně, tvrdí anglická zdravotnická loby
Více než 2/3 osob dotázaných Královskou společností pro veřejné zdraví
dle nové studie požadují uvádění kalorického obsahu na etiketách piva, vína
a lihovin. Z dotázaných 2.117 dospělých
osob se takto vyjádřilo 67 %. A 80 % dospělých osob nemůže stanovit kalorický
obsah sklenice vína. Celá studie je vedena cílem vytvořit nátlak na anglickou
vládu a na Komisi EU, aby bylo zavedeno
u alkoholických nápojů povinné označení kalorické hodnoty jako je tomu u potravin.
V anglických supermarketech Sainsbury budou mít do dvou let všechny alkoholické nápoje prodávané pod jejich
značkou uveden obsah kalorií.
ZDROJ: DECANTER, 31.10.2014/JS
ZDROJ: FALSTAFF.DE/BERNHARD
DEGEN/19.11.2014/JS
Rusko chce podpořit vinařství na
Krymu stovkami milionů Eur
S podporou vinařství a turizmu ve výši
až 250 mil. € během následujících deseti
let chce Rusko ztrojnásobit plochu vinic na poloostrově na 100 tisíc hektarů,
nyní je tam 37 tisíc ha. Místo 1 miliardy
lahví by se tam pak mělo produkovat 7
miliard lahví vína. Tím by mohlo Rusko
výrazně snížit dovoz vína, který nyní
činí 80 % jeho spotřeby.
Němci nemají v oblibě s vínem srkat
Pro většinu obyvatel je to nespolečenské, pro znalce to patří k degustaci. Patří to ke zvukové kulise každé degustace
vína: srkání. A má to svůj důvod při objektivním hodnocení vína, má-li být posouzena komplexní chuť a vůně. Avšak
¾ Němců z tisíce dotázaných to považuje za nespolečenské, u osob do třiceti let
dokonce 84 %. Přesto lze jen doporučit:
při každé degustaci vína srkat, i kdyby
někdo ohrnoval nos.
ZDROJ: FALSTAFF.DE/29.10.2014/JS
ZDROJ: FALSTAFF.DE/22.10.2014/JS
Pěstitelé révy v Champagne zastavěli
cihlami vchod do vládní budovy
Přes tisíc šampaňských pěstitelů révy
se spojilo s farmáři, aby protestovali
proti daním, zastavěli vchod do vládní
budovy regionu. Unie farmářů vyzvala své členy, aby po dobu jednoho dne
(5. 11.) protestovali proti nadměrným daním a regulacím v zemědělství.
Asi 1.500 pěstitelů révy se soustředilo
v Chalons-en-Champagne spolu s dalšími stovkami farmářů s traktory. Celkem
bylo protestujících mezi 14. a 17. hodinou
asi 3.000 a 500 traktorů.
ZDROJ: DECANTER, 7.11.2014/JS
Němci pijí méně sektů
Wiesbaden – Podle údajů Spolkového
statistického úřadu zkonzumovali v roce
2013 Němci starší 16 let v průměru 4,6
litru sektů, šampaňského a ovocného
šumivého vína. To odpovídá 322 milionům litrů a je to o 18,1 mil. l nebo 0,2 l/
osoba či o 5,3 % méně než v roce 2012.
Přesto obsadili Němci ve spotřebě šumivého vína na hlavu první místo na světě.
ZDROJ: PROPLANTA.DE/13.11.2014/JS
Beaujolais Nouveau
Ve městě Beaujeu v Beaujolais se ve
třetí listopadový čtvrtek v noci shro-
zpět
20
Stát
Počet lahví 2013
Japonsko
7,9 mil.
USA
1,77 mil.
Německo
734 tis.
Belgie
331 tis.
Nizozemsko
308 tis.
Anglie
303 tis.
Čína
287 tis.
Litva
224 tis.
Itálie
159 tis.
Kanada
153 tis.
Vinařský věstník 11/2014
máždili milovníci tohoto vína za účelem
oslavy uvedení na trh ročníku 2014. Téměř totéž, jenom o několik hodin dříve
proběhlo i v Japonsku.
Apelace Beaujolais vznikla v roce
1937, v roce 1951 byla zavedena ochranná známka Beaujolais Nouveau z odrůdy Gamay. V roce 2013 bylo uvedeno
na trh 31 mil. lahví tohoto vína, z toho
43 % (13,3 mil. lahví) bylo exportováno
za 43 mil. Eur. V exportu je to meziroční
pokles o 9 %. K největším odběratelům
patří:
ZDROJ: DECANTER.COM; 21.11.2014/JS
zpět
21
Download

Vinařský věstník