černá azurová purpurová žlutá
www.heberger.cz
Ročník
Roãník 12
16
č.
5/2008
ã. 3/
2012
ých
v
Průmysl roste,
o
t
e
tern jí
n
i
avšak jen slabě 2Zákazdnůícsi i stěšžtuu.
Poslední známé výsledky průmyslu, tedy ze leden 2012, ukazují, že jeho tahounem je stále
výroba motorových vozidel. Dařilo se také
produkci elektrických zařízení a chemických
látek. Pokles však zaznamenaly výroba základních kovů, hutní zpracování kovů i výroba
a rozvod elektřiny. Celková tendence je podle
ČSÚ v posledních měsících mírně klesající.
Po očištění od sezonních vlivů se lednová produkce ve srovnání s prosincem loňského roku
snížila o 0,6 %. Meziročně byl nárůst průmyslové výroby po očištění o počet pracovních
dnů pouze 0,7 % (bez očištění +3,2 %).
Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla
o 14,9 %. Nové zakázky ze zahraničí zrychlily
svůj růst na relativně vysokou hodnotu 17,4 %
a tuzemské zakázky se po osmi měsících záporného příspěvku meziročně zvýšily o 10,5 %,
což lze hodnotit jako pozitivní příslib do budoucna. Úroveň zakázek slouží totiž jako signál vývoje průmyslové výroby v následujících
měsících. Nejvíc opět k růstu zakázek přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Výrazné zlepšení zaznamenalo odvětví
výroby chemických látek či základních farmaceutických výrobků a přípravků.
Tržby meziročně vzrostly o 7,7 %, zejména pak
ty z přímého vývozu, a to o 12,8 %. Lednová
čísla z Německa ukázala poněkud opačný vývoj, kde se průmyslová produkce vrátila k meziměsíčnímu růstu o 1,6 % a meziročnímu
o 1,8 % (ačkoli v prosinci 2011 tam byl meziměsíční pokles o 2,6 %). Na druhé straně došlo k propadu objednávek o 4,9 %, což by se
následně mohlo projevit ve snížení zájmu
o subdodávky od českých výrobců.
(sp)
Bezpečné karty?
Jak vyplynulo z průzkumu GfK Czech
uskutečněného v únoru t. r., víc než polovina respondentů považuje operace prostřednictvím platební karty za dostatečně zabezpečené. Čtyři z pěti však vyjadřují obavu ze
skimmingu. Respondenti pokládají za bezpečnější platby kartou u obchodníka (38 %)
než obyčejný výběr hotovosti z bankomatu
(32 %). Jako nejméně bezpečná je nadále
hodnocena on-line platba kartou na internetu (54 %), což ale zřejmě souvisí i s jejím
stále ještě nevelkým rozšířením.
Z hlediska dalšího zabezpečení je jasnou
jedničkou PIN kód spolu s autorizační SMS
(pro víc než 90 % oslovených). Čipové technologii zabezpečení karet a bezpečnostnímu
certifikátu přikládá důležitost asi 60 % dotazovaných. Za nejméně důležité je považováno pojištění karet (pouze 43 %).
A jak si lidé hlídají své klíče k bezpečí?
Naprostá většina (96 %) si PIN prostě pamatuje. Jen 9 % uvedlo, že ho mají také paralelně uschován poznámkou v mobilu.
Průzkumu se zúčastnilo 600 respondentů,
kteří používají platební karty.
Zdroj: GfK
(am)
Témata měsíce: Automobilový
/ Leteckýpro
průmysl
management
Stavebnictví průmysl
/ Technologie
mûsta/ Leasing
a obce a/fleet
Teplárenství
Na kraji propasti
ho po
obc eskou
na Č
len- Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne
o
v
o ou pživotní
ce, i když kmenoví zaměstnanci stárd
u
b em m
nou. Podobné je to bohužel i v techk
i
nických profesích, jak u dodavatelkol str še
Za S mini í Tomá
ských firem, ale také u projektantů.
é
ky? rostřed žhav
Současná neutěšená situace je do
a
určité míry způsobena vnějšími
ho pupou n .
okolnostmi (finanční a hospodářl
a
ská krize), ale také vnitřními podCha ní tém
mínkami. Jaký podíl na zhoršujís
cím se stavu má česká vláda, mih.
emi
r
t
ý
nisterstva, příp. další zodpovědné
áck
r
orgány státu a samosprávy?
i
a
Vláda by měla sledovat hlavní cíl –
ět n
p
zabezpečit stav veřejných financí
z
r
o
jak úsporou výdajů, především manZet
h
datorních, tak zvýšením příjmů,
nýc
l
a
vytvářet tak podmínky pro silnější
e
t
růst ekonomiky, což by mělo přinést
eni dného
c
o
e
i vyšší zaměstnanost. Prozatím doci1 n dpově
luje úspory pouze prováděním ra+
o
10 ro z .
zantních škrtů.
p e
Stát jako největší investor má zejmérad řebitel
na v tomto ekonomicky složitém výt
voji povinnost působit proticyklicky.
spo
Měl by umět definovat své potřeby
í
n
na trvale udržitelné úrovni ve středýše sti.
v
nědobém horizontu minimálně pěti
z
í
o
ř
n
o
let, aby stavební dodavatelé, výrobci
odp ké účin
stavebních materiálů i projektanti
p
EU getic
mohli očekávanému vývoji přizpůr
společností. Stavbaři mají podíl na sobit v plném komplexu své kapacie
České
stavebnictví
je
n
e
rostoucí nezaměstnanosti a zvyšují ty. A nejen oni. V důsledku vysoké-
3
5
7
8
Marže není zisk 9
Skutečný zisk obchodníků není, jak se někteří
domnívají, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, ale mezi nimi po odečtení všech nákladů.
Ze své marže musí totiž obchodník např. platit
zaměstnance, pronájem obchodních prostor
a pozemků, hradit vodné a stočné, svítit, topit,
vybavit prodejny technikou, obnovovat zázemí,
nakupovat vozíky, podílet se na přepravě zboží
atd. Nejvíc se rozdíl mezi nákupní a prodejní
cenou samo sebou projeví u nejlevnějšího zboží. Třeba u pečiva – fixní náklady na prodej rohlíku jsou skoro stejné, jako při prodeji televizoru. Skutečný zisk z prodeje potravin ve velkých tuzemských obchodech je do 1%. (so)
Informace pro
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
EV.
i
M
hi i
s
i
b
itsu
M
é
í
Tich
lidn u
o
s
y – mlado
m
o
ní d a pro
v
i
s
Pa pektiv
s
per raci.
e
gen
estu prův
n
I
o
zech řížek .
C
f
K
Šé slav ónách
o
z
Mir ových
l
mys
n
arti M
o
S ČR ra obn s
T
l
ite po ná
Řed k: Pod rojů u
e
d
Háj ných z umná.
l
z
vite být ro
í
mus
12
17
20
na tom dnes dost špatně.
Vezmeme-li v úvahu, že
jde o obor, který je jakýmsi lakmusovým papírkem
vývoje v dobách konjunktury i recese, nečeká
celou naši ekonomiku asi
nic dobrého. Víc o tom
v rozhovoru s prezidentem Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Ing. Václavem Matyášem.
Pane prezidente, interview s vámi
o českém stavebnictví, který jsme
otiskli před sedmi lety, měl titulek:
Boom pokračuje. Jak bychom
podle vás mohli nazvat náš dnešní
rozhovor?
Není třeba moc vymýšlet: „Propad
stavebnictví pokračuje“. Jako podtitulek by se dalo jistě přidat: „I přes
sliby dané Vládním prohlášením
vlády ČR“. Pokud bych to měl dále
opepřit, tak ještě: „A s nikým zodpovědným to ani nehne“.
Celková produkce stavebnictví
v ČR za poslední tři roky klesla
o 10,8 %. Jaké to má důsledky pro
rozvoj oboru, pro firmy, zaměstnanost i společnost jako celek?
Pro obor je to fatální záležitost.
Firmy přestaly investovat do svého
vybavení, kvůli udržení co nejnižších nabídkových cen při malé poptávce a nedostatku zakázek omezují
využívání nejmodernějších, ale také
dražších technologií, vývoj a výzkum v oboru téměř stagnuje.
Z trhu zmizelo hodně firem, a nebyly to jen malé. Pro představu, v kategorii firem nad 50 zaměstnanců
došlo za roky 2010 a 2011 k úbytku
109 středních a větších firem, tedy
celých 15 %! Ekonomika dalších je
nestabilní, mnohé jsou na pokraji
krachu, vzrostl počet insolventních
počty žadatelů o podporu. Tento stav
vede k snižování spotřebitelské poptávky a zákonitě se ve spirále prohlubuje další propad ekonomiky.
Úpadek stavebnictví má velmi nepříznivé důsledky pro ekonomiku
státu. Oživení investic by prokazatelně mělo bezprostřední vliv na příjmovou stránku státního rozpočtu.
Které oblasti stavebnictví a typy
stavebních firem jsou recesí nejvíc
postiženy?
Všechny. V číselném vyjádření je
to samozřejmě veřejná zakázka,
především dopravní infrastruktura, ale také byla silně narušena
stabilita privátního sektoru. Firmy
nemají s ohledem na nejistou budoucnost důvod investovat, ekonomické oslabení a obava ze ztráty zaměstnání snižují ochotu obyvatel vydávat peníze za pořízení
nového bytu nebo domu.
Objem nově uzavřených stavebních zakázek byl loni o 17 % nižší
než v roce 2010, zásoba dosud neprovedených stavebních prací na
přelomu loňského a letošního roku
meziročně klesla o 12 %. Lze z toho vyvodit něco pro predikci vývoje stavebnictví v tomto roce?
Co to znamená, jsem uvedl už v odpovědi na první otázku. Jen na doplnění uvedených 12 %, propad zakázek v pozemním stavitelství činí
11 %, v inženýrském stavitelství
14 %. Takže i letos se problém dotkne všech stavebních oborů. K tomu
je třeba připočíst značný úbytek rozpracovaných staveb z předchozích
období, a tak se s dalším poklesem
stavební produkce bude zvětšovat
počet stavbařů bez práce. Má to ještě
jeden, pro budoucnost velmi nepříznivý důsledek. V současné době
prakticky nemá žádná firma podmínky pro to, aby mohla zaměstnávat
učně, a nevyžaduje ani nové vyučen-
ho multiplikačního efektu stavebnictví jsou to další profese z oblasti dopravy, strojírenské výroby a služeb.
Svou stabilní koncepcí a investiční
strategií by měl stát celý systém
stabilizovat, a nikoliv naopak devastovat. V tom je jeho nezastupitelná
zodpovědnost.
Každý politik, každý ministr musí
nést manažerskou zodpovědnost za
svá rozhodnutí. Právě tak i vláda za
to, že své vládní prohlášení vyměnila
za odlišné „politické zadání“, na jehož základě oslabila investice na minimum se všemi důsledky pro současnou ekonomiku i do budoucna.
Průběh výstavby dopravní infrastruktury bude letos zřejmě podobný jako loni. Co je podle vás
(kromě nedostatku financí) největší brzdou jejího rozvoje?
Může být i horší. Státní fond dopravní infrastruktury má v rozpočtu
sice prakticky stejný objem jako
v předchozím roce, jeho jednu třetinu tvoří Operační program doprava,
tedy evropské peníze.
Špatná, ne-li nejhorší, je zpráva, že
se v minulých třech letech téměř zastavila investorská příprava dopravních staveb, a tím byl vyřčen ortel
nad budoucností v pokračování
a dokončení sítě silniční i železniční
infrastruktury. Rozpracované úseky
se dokončují, nové stavby se prakticky nezahajují.
Aby mi bylo dobře rozuměno, nevolám po práci pro stavbaře, dovolím si citovat z Národního programu reforem, který byl podkladem
pro diskusi u kulatého stolu letos
v únoru: „Dobudování páteřní dopravní infrastruktury a napojení regionů na české i evropské trasy je
nezbytnou podmínkou pro zlepšení
nepříznivé podnikatelské situace
a pro zlepšení konkurenceschopnosti.“ A dál: „K dosažení tohoto
Dokončení na str. 6
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Aktuality
Zákazníci internetových prodejců si stěžují na Českou poštu
Dělá chyby v doručování
Telegraficky
E-komerce roste
Světová e-komerce se zrodila
kolem roku 1991. V České republice vznikaly první e-shopy
asi od roku 1996. Obratu
1 mld. Kč dosáhly v roce 2001.
O čtyři roky později to bylo 10x
tolik, v roce 2008 už 22 mld. Kč,
předloni 33 mld. Kč a v roce
2011 asi 37 mld. Kč. Navzdory
krizi obliba internetových nákupů roste. Kdybychom připočetli
i služby, byl by loňský obrat ekomerce 52 mld. Kč. Nejvíc se
prodávaly počítače, mobily, oblečení, obuv a elektronika, ze
služeb vstupenky a letenky.
Rostl rychle i počet zákazníků:
2004 – 0,7 mil., 2006 – 2,1 mil.,
2008 – 3,5 mil., 2010 – 5,2 mil.
a 2011 5,7 mil. On-line nakoupilo už 95 % uživatelů internetu
v České republice.
(m)
Zákazníci internetových
obchodů jsou nespokojeni
s kvalitou služeb České pošty. Poukazují zejména na
opakovanou negativní zkušenost s doručováním balíků. Že jde skutečně o problém, potvrzuje i nadpoloviční většina obchodníků.
Vyplynulo to z nedávného průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) provedeného mezi
prodejci. Pracovníci pošty podle
něj v řadě případů nedoručí zboží
k osobnímu převzetí. Namísto zazvonění automaticky vhodí do
schránky oznámení o uložení zásilky, aniž by se řádně přesvědčili,
jestli je zákazník doma. Ačkoli jsou
zákazníci doma, pro balík si nakonec musejí dojít na poštu sami. Jak
ukazují výsledky průzkumu, tuto
opakovanou negativní zkušenost zákazníků s doručováním balíků potvrzuje 60 % obchodníků. Někteří
prodejci evidují až 10 % svěřených
zásilek, které není Česká pošta
schopna spotřebitelům doručit.
Na poštu pro balík sami
Na podobné praktiky České pošty si internetoví obchodníci stěžují celoročně. Výjimečnou negativní zkušenost s doručováním
zásilek má 24 % z nich, žádnou
stížnost nehlásí jen 16 % prodejců. Obchodníci poukazují i na skutečnost, že poštovní pracovníci
mnohdy ani nenaloží zásilku do
auta. Místo toho rovnou pošlou po
listovní doručovatelce oznámenku,
že zákazník nebyl zastižen. „Jsem
však přesvědčen, že ve všech uvedených případech nejde o systémovou chybu nebo úmysl České pošty
jako organizace. Spíš o svévoli jednotlivců, kteří si chtějí zjednodušit
práci,“ myslí si Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.
Obchodníci suplují poštu
Trhliny v kvalitě zásilkové služby
České pošty dělají internetovým
obchodníkům starosti ještě
v jednom ohledu. Jsou totiž nuceni na internetových stránkách
přepravce denně kontrolovat
funkci „sledování zásilek“. Sami
pak musejí upozorňovat zákazníky e-mailem nebo telefonicky,
že jim leží balík na poště, což souvisí s dalším, ještě závažnějším nešvarem. Pracovníci pošty totiž dokonce někdy lidem nevhodí do
schránky ani oznámení o uložení
zásilky. Zákazníci si tak ve stanovené lhůtě balík nepřevezmou
a Česká pošta jej odešle obchodníkovi zpátky. Vrácenou zásilku tak
musí prodejce posílat znovu, navíc
na vlastní náklady a v některých
případech dokonce opakovaně.
Česká pošta je nejvýznamnějším
tuzemským přepravcem, za kterým následují PPL a Top Trans.
Většina obchodníků nabízí kombinaci dopravy Českou poštou a některým dalším dopravcem či
vlastní dopravou.
Zdroj: APEK
(vam)
Nebankovní financování si vede dobře
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: [email protected]
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Markéta Machanová, Peter Burian,
Lucie Hrabálková, Jana Poláčková,
Denisa Šťastná, Lucie Podsedníková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Zdeněk Kubín
(předseda), Hospodářská komora
České republiky • Ing. Jiří Kyncl,
Sdružení automobilového průmyslu
• PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert
Toman, Kompass Czech Republic
s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl, Svaz
dovozců automobilů • Ing. Irena
Vlčková, Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Leasing movitých věcí meziročně
vzrostl o 1,8 %, podnikatelské úvěry o 11 %, factoring o 16,6 % a spotřebitelské úvěry o 1,5 %. Přes pokles tempa ekonomického růstu,
snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulový růst
investic byly v loňském roce u největších patnácti společností ČLFA
leasingem movitých věcí předány
do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 mld. Kč. Odhad
objemu financování celého trhu překročil 47,8 mld. Kč.
V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatele. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 94 %. Podíl operativního leasingu na celkovém pronájmu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 %
Objem financování členy ČLFA
Leasing pro podnikatele
Leasing pro spotřebitele
mld. Kč
43,5
0,8
Nebank. úvěry pro podnikatele
30,4
Spotřebitelské úvěry
(od leasingových společností včetně)
34,2
Factoring
15,4
Celkem
124,3
- financování investic podnikatelů
89,3
- zboží a služeb pro domácnosti
35,0
na 34,7 %. Pro zajímavost, v roce
2005 to bylo jen 12 %.
Poprvé od roku 2007 zaznamenal
loni meziroční růst leasing nemovitostí, když bylo uzavřeno 21 nových smluv s předáním nemovitosti
do užívání v souhrnu pořizovacích
cen za 2,7 mld. Kč. V meziročním
srovnání je to zvýšení o 28,6 %.
Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení
klesl v loňském roce na 32,8 % proti
40,3 % v roce 2010. Bylo to způsobeno snížením poptávky po fotovoltaických zařízeních (meziročně
o 53 %). Financování ostatních komodit ve strojích a zařízeních naopak vzrostlo o 18 %.
Úvěry nejen pro firmy
Nebankovní úvěry jsou jediným
produktem nebankovního trhu, kte-
rý stále roste. I v roce 2009, v době
ekonomické recese, vykázaly zvýšení o 6,6 %. V roce 2011 dokonce
o 11,0 % (15 vedoucích společností). Celková výše úvěrů dosáhla
30,4 mld. Kč, z toho tvořily úvěry
na osobní vozy 44,0 % a úvěry na
stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 20,4 %. Průměrná
výše poskytnutého úvěru byla
přes 455 tis. Kč.
Nebankovní úvěry využívají podnikatelé v podobném měřítku jako
finanční leasing. Mohou jimi financovat i tituly podléhající dotacím z českých a evropských fondů,
kde je využití leasingu podmínkami vyloučeno. Dosáhnou na ně tedy kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další.
Financování provozních potřeb
V letech 2010 i 2011 zaznamenal factoring dvojciferný růst. U členů
Asociace factoringových společností
ČR to loni bylo o 16,6 %. Byly na ně
postoupeny pohledávky celkem za
128,2 mld. Kč, z toho připadlo na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, 106,2 mld. Kč.
Objem prostředků poskytnutých členy AFS klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 17,9 mld. Kč, když na
členy ČLFA připadlo 15,4 mld. Kč.
České firmy v současné době využívají především regresní factoring (podíl 73,7 %), méně bezregresní.
Úvěry pro spotřebitele rostou
V roce 2011 poskytovalo úvěry pro
spotřebitele 22 členských společností ČLFA včetně leasingových,
které je nabízejí dodatkem k leasingovým produktům. Celkový objem poskytnutých úvěrů pro osobní
potřebu činil loni 34,2 mld. Kč, což
představuje faktický meziroční růst
o 1,5 %. Objem úvěrů na financování osobních automobilů meziročně vzrostl o 2,0 % na 7,6 mld.
korun.
Tempo poskytování nebankovních
spotřebitelských úvěrů v průběhu
roku klesalo. Především kvůli pomalému růstu výdajů domácností,
kdy se tržby v maloobchodě meziročně zvýšily jen o 1,9 %. Členské
společnosti ČLFA také uplatňovaly
obezřetnější kritéria hodnocení zákazníků i financovaných komodit,
takže na ně řada potenciálních klientů na úvěr nedosáhla.
Partner pro financování vozů
Členské společnosti ČLFA se v loňském roce podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. Kč.
Z toho šlo 32,6 mld. Kč na pořízení
45,8 % v ČR poprvé registrovaných
osobních vozů.
Celkem uzavřely členské společnosti ČLFA v loňském roce téměř
1 080 000 nových leasingových
a úvěrových obchodů.
Zdroj: ČLFA
(am)
Role networkingu
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 21. 3. 2012
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Členské společnosti České
leasingové a finanční asociace (ČLFA) vložily v loňském roce do české ekonomiky 124,3 mld. Kč (bez
DPH), což je o 0,8 mld. Kč
víc než předloni. Z toho
na financování investic
a provozu podnikatelských
subjektů 89,3 mld. Kč, na
financování zboží a služeb
pro domácnosti 35 mld. Kč.
Většina dotázaných firem
v ČR (59 %) věří, že osobní
networking bude během
příštích dvou až tří let stále
jedním z nejlepších způsobů,
jak najít nové zákazníky.
Přestože se využití osobního networkingu za poslední tři roky snížilo o 23 %, zůstává jednou z nejpoužívanějších nových obchodních
technik. Čím dál víc firem (jejich
počet se za poslední tři roky zvýšil
z 25 % na 41 %) ale také předpovídá, že na významu budou v obchodním mixu nabývat sociální média.
Průzkum společnosti Regus rovněž
odhalil rostoucí důležitost sociálních webových stránek zaměřených
na networking.
On-line reklama bude v příštích třech
letech jedním z nejlepších způsobů
pro vyhledávání nových zákazníků
v ČR pro 61 % respondentů. Za důležité nástroje pro získání zákazníků je
také považován nábor obchodníků
s dobrými konexemi (34 %) a prezentace na významných akcích (30 %).
Osobní networking bude klíčový při
získávání zákazníků pro 71 % malých
firem, stejný názor má 61 % velkých
firem. Tradiční reklama a telemarketing získaly jen minimum hlasů. (tz)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
3
Ekologie
Za kolik budou povolenky?
S ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou na žhavé „emisní“ téma
O tzv. emisní povolenky,
což jsou v podstatě nástroje
k snížení emisí skleníkových
plynů, se stále vede tuhý
politický a ekologický boj.
Kdo jiný by měl být v této
oblasti lépe informován,
než ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa?
Víc o tom v následujícím
rozhovoru.
Pane ministře, v letech 2013–
–2020 má mít ČR k dispozici 280
mil. povolenek. Jak s nimi bude
nakládat jednak v této časové posloupnosti, a jednak z hlediska
ceny, a tedy i příjmů?
Podle evropských pravidel musíme část povolenek přidělit průmyslu zdarma, přibližně 200 mil.
Další část, 107 mil., přidělíme sektoru elektroenergetiky a zbytek,
asi 330 mil., prodáme v aukcích.
Aukce začnou v roce 2013 na necelých 30 milionech a budou každoročně narůstat. Celková suma
výnosů je ale závislá právě na ceně
povolenky, kterou je těžko odhadnout. Pesimistická varianta hovoří
o sedmi eurech za povolenku, my
pracujeme s hodnotami mezi devíti a čtrnácti eury.
Podle některých zdrojů má dostat ČEZ přibližně 68 mil. povolenek zdarma. Nejde v tomto případě o narušení pravidel hospodářské soutěže?
Bezplatné povolenky pro sektor
elektroenergetiky jsou podmíněny
tím, že společnosti provedou ekologické investice minimálně v hodnotě přidělených povolenek. Přínosy
z této modernizace jsou tedy obhajitelné i z hlediska hospodářské
soutěže, na kterou by akce neměla
mít větší vliv.
MŽP ČR má k dispozici tři scénáře o výši příjmu povolenek.
Nebude v nich klíčovou roli hrát
právě cena?
Scénáře se liší v odhadu ceny povolenky. Čím vyšší cena, tím vyšší výnos státu z aukcí, ale také vyšší náklady pro podniky, které mají povo-
nek přiděleno, než vyřazeno za vypuštěné emise. Je tedy přebytek povolenek, který vytváří tlak na cenu.
Od roku 2013 se ale povolenky přidělují podle nových pravidel a bude
jich už podstatně méně. Přebytek se
brzy vyčerpá a na trhu nastane naopak nedostatek povolenek, který
vytlačí vzhůru cenu, a tím i motivaci k snižování emisí.
Ministr životního prostředí ČR Tomáš
Chalupa.
lenek nedostatek a musejí si je dokupovat. Není příliš pravděpodobné,
že budeme dražit povolenky za už
zmíněných a průměrných sedm eur,
spíš to nebude méně než deset eur.
Ať už se přikloníte ke kterémukoliv z těchto scénářů, máte už
představu, na co budou peníze
použity?
Směrnice o emisním obchodování
určuje oblasti, kam musí jít alespoň
polovina výnosů. Zpracováváme
analýzu, jaké preference přinesou
největší výhody, ale obecně by měla
být část určena na snižování energetické náročnosti budov, další na inovativní investice v průmyslu a část na
plnění mezinárodních závazků spojených s ochranou klimatu, adaptační opatření a správu emisního obchodování. Provozovatelé musejí proinvestovat povolenky v hodnotě necelých 50 miliard korun, to je ale motivuje k investicím daleko vyšším, blížícím se částce až 130 miliard, což
by se mělo odrazit v environmentální
oblasti, a také mít pozitivní dopad na
zaměstnanost a ekonomiku. Pokud
by se uvedené derogace neuplatnily,
ovlivnilo by to ceny energie.
Trh s povolenkami považuje řada odborníků za zkrachovalý
a přežitý. Existuje prý mimořádný nadbytek nabídky nad poptávkou. Souhlasíte s tím?
Je pravda, že v ČR bylo víc povole-
Nový zákon o ochraně ovzduší
byl z mnoha stran podroben kritice. Jakými argumenty byste vyvrátil připomínky odpůrců?
Předně bych zdůraznil, že vládní
návrh byl z pohledu resortu životního prostředí předložen jako vyvážený kompromis. Na jedné straně tedy
odrážel v rozumné míře požadavky
na zvýšení sazeb poplatků, které se
neměnily od devadesátých let minulého století. Tohle například podporovalo hnutí Duha. Na druhé straně
ovšem zákon ponechával podnikům
časový prostor na snížení emisí. Při
splnění určitých podmínek by se daného podniku postupné zvyšování
sazeb plánované po roce 2016 nedotklo, resp. by mohl podnik platit
méně – po provedení modernizace
a snížení objemu emisí.
Jakou roli hrála v připomínkovacím řízení výše poplatků?
Zdůrazňuji, že od účinnosti nového
zákona bylo počítáno už s určitým
zvýšením sazeb poplatků u čtyř
škodlivin, ale pouze aby bylo vyrovnáno zrušené zpoplatnění všech
ostatních látek. Vládní návrh měl
značně zjednodušit poplatkový systém, a výrazně tak snížit administrativní náklady. Proto např. znečišťovatel, u něhož by výše poplatku nepřesáhla 5 tisíc korun ročně,
nově poplatek už platit nebude (dosud byla tato hranice 500 Kč),
především však mělo být zachováno zpoplatnění pouze čtyř základních ukazatelů – tuhých znečišťujících látek, oxidů síry a dusíku a těkavých organických látek.
V připomínkách se také objevily
námitky vůči zdanění např. paliv
a elektřiny. Jsou opodstatněné?
V této souvislosti bych rád připomenul, že např. v Německu je
po provedení tzv. ekologické daňové reformy uplatňována několikanásobně vyšší daň z elektřiny
než v České republice (Česká republika uplatňuje pouze minimální sazbu stanovenou přísluš-
V únoru byl Poslaneckou
sněmovnou ČR schválen
zákon o ochraně ovzduší,
který by měl vstoupit
v platnost k 1. září tohoto
roku. „Jeho cílem je především vyřešit nepříznivý
vývoj kvality ovzduší v ČR,
omezit administrativní
náročnost a zlepšit jeho
přehlednost a srozumitelnost,“ říká ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa. Co nový zákon
podle šéfa resortu přinese
v některých oblastech?
Průmysl
Zákon by měl zjednodušit řídicí procesy včetně povolovacího řízení. Ke
každému zdroji by se mělo přistupovat individuálně podle jeho významu
pro kvalitu ovzduší. Zákon by měl
umožnit zpřísňování podmínek provozu u zdrojů v územích s překročenými imisními limity. Stejně tak by
u nových zdrojů znečišťování měla
být zavedena možnost uplatňovat
kompenzační opatření. Pro významné sektory by měly být pro dodržení
přípustné úrovně znečištění ovzduší
aplikovány emisní stropy. Měly by se
také zjednodušit systémy poplatků.
Doprava
Jako nástroj k regulaci dopravy umož-
dy a vodní infrastrukturou vůbec.
A to i přesto, že zde má dosud
v převážné většině případů poslední
slovo stát, jako regulátor. Z hlediska svobodného trhu se totiž dodávání vody dosud řadí do stejné kategorie jako vzdělání, zdravotnictví, bankovnictví, turismus, doprava a zacházení s odpady a obchod
je v této kategorii řízen podle už
zmíněné GATS z roku 1994.
Povrch Země je ze dvou
třetin pokryt vodou, z toho
97 % připadá na vodu slanou a pouze 2,5 % vody je
sladké. Z ní se navíc dvě
třetiny drží na pólech v podobě ledu. Tedy pouhá třetina sladké vody je dostupná
jako voda pitná. Z tohoto
drobného zlomku tvoří
30 % podzemní voda,
z řek a jezer pochází pak
jen jedno procento.
40 % světové populace bude žít
v oblastech trpících chronickým
nedostatkem vody.
Voda jako investice
Význam vody jako strategické suroviny dokládá i fakt, že ačkoliv
pouze asi pět procent světové populace nakupuje vodu od nadnárodních korporací, jejich roční zisky už
dnes dosahují téměř poloviny procent zisků naftařského sektoru.
V roce 1998 odhadovala Světová
banka zisky vodárenských firem na
Zelená úsporám má být od příštího roku nahrazena jiným projektem. V čem bude zásadní změna
a bude se tento program týkat
i veřejných budov?
Program navazující na současný
Program Zelená úsporám není zatím detailně rozpracován, jeho
podoba bude mimo jiné záviset na
výsledcích jednání o použití výnosů z aukcí emisních povolenek,
tedy na tom, jak velká část výnosů bude moci být využita pro tento nástupnický program. Ministerstvo životního prostředí plánuje v rámci tohoto programu podporovat investice do zateplování
jak soukromých, tak i veřejných
budov. Podpora z výnosů z aukcí
emisních povolenek by měla být
oproti současnému stavu nastavena tak, aby mohlo být podpořeno
víc projektů.
Jan Hrabálek
Zákon bude přehlednější
Nikoliv sůl, ale voda je nad zlato
Je pravděpodobné, že se voda stane
v 21. století tím, čím byla nafta ve
století dvacátém – klíčovým zbožím, které určuje bohatství národů.
Podle OSN vzroste spotřeba vody
do roku 2025 až o čtyřicet procent.
Také Evropská komise očekává zásadní růst spotřeby vody s tím, že
celosvětový nepoměr mezi její poptávkou a dostupností se v příštích
dvaceti letech významně prohloubí. Nejaktuálnější studie OECD vidí za zvyšující se poptávkou po vodě především rychle rostoucí urbanizaci, klimatické změny a posun
ve světové ekonomice. Do roku
2050 proto podle OECD vzroste
poptávka po vodě o 55 %, zatímco
nou evropskou směrnicí). Jsem
proto přesvědčen, že ani při srovnání souběhu více ekonomických
nástrojů zaměřených na snižování jak emisí skleníkových plynů,
tak emisí škodlivin do ovzduší
by nebyly české podniky v nevýhodě.
osm set miliard USD, v roce 2002
už na jeden bilion USD. S tímto výrazným potenciálem pro ziskovost
pak logicky roste tlak na to, aby se
zlegalizovalo obchodování s vodou
jako komoditou, a to např. rozšířením GATS (Všeobecná dohoda
o obchodu a službách) Světové organizace obchodu (WTO).
S ohledem na tyto prognózy proto
finanční analytici doporučují začít
se vážně zamýšlet nad možností
výraznějších investic do společností zabývajícími se zpracováním vo-
Stát jako regulátor
Úplná liberalizace představující
globální neomezené otevření trhu
by znamenala přenesení veřejného
vlastnictví služeb spojených s vodou na soukromý sektor a oslabení
role státu na pouhého zprostředkovatele. Zastánci liberalizace předpokládají, že privatizace vody povedou k dalšímu zvýšení investic
do vodní infrastruktury, což bude
znamenat růst ekonomiky. Její odpůrci namítají, že voda je nezbytným prvkem pro zachování života,
a tedy rozhodování o tomto zdroji
by se měla dělat demokraticky na
místní, národní i globální rovině,
opřena o základní právo národů na
pitnou a dostupnou vodu. Pokud by
byla voda privatizována a prodávána pouze pro zisk, byly by podle
nich kvalita, bezpečnost dodávek
vody a přístup k nim ohroženy.
ňuje zákon vytváření tzv. nízkoemisních zón, které bude plně v kompetenci obcí. Mohou být vyhlašovány
v chráněných územích a tam, kde jsou
překračovány imisní limity. Současně ale musí existovat objízdná trasa.
Lokální topeniště
Zákon definuje emisní požadavky
pro spalovací zařízení (do 300 kW
jmenovitého tepelného příkonu) nově uváděná na trh od roku 2014 a jejich zpřísnění od roku 2018. Bude
existovat povinnost pravidelných
kontrol technického stavu pro provozovatele spalovacích zařízení na
pevná paliva (od příkonu 10 kW do
300 kW připojených na teplovodní
soustavu ústředního vytápění). (hh)
Trvají proto na zachování role národních států jako regulátoru s tím,
že žádná země by neměla činit žádná rozhodnutí týkajících se GATS,
aniž by provedla celkové zhodnocení jejich dopadu na společně sdílený život.
Podhodnocená komodita
Je velmi pravděpodobné, že stále
vzácnější zdroje vody budou vyostřovat konkurenční boj mezi farmáři, producenty energií a dalšími
průmyslovými odvětvími, která mají co do činění se zpracováním či využíváním vody. Voda není na rozdíl
od ostatních surovin obchodovatelná na burze. Potenciální investoři
musejí zvolit okliku přes investice
do jednotlivých společností. A právě
investice do firem, které mají perspektivu vyjít z konkurenčních bojů
vítězně, může být velmi efektivním
řešením diverzifikace střednědobých a dlouhodobých investičních
záměrů. Samozřejmě že i tak je nutné zohlednit obecné riziko akciových trhů, protože pokud dojde
k všeobecnému tržnímu poklesu, ani
akcie do „vody“ nebudou před ním
chráněny. Nicméně vzhledem k tomu, že podle řady renomovaných
odborníků je právě voda v současnosti nejvíc podhodnocenou komoditou, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že investice do vodárenských a dalších souvisejících průmyslových firem bude
velmi perspektivní součástí investičního portfolia.
Pavel Hrazdíra
černá azurová purpurová žlutá
4 / b fi e z e n / 2 0 1 2
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
HK ČR ocenila významné osobnosti – podnikatele, odborníky i umělce
Udělila jim „Řád Vavřínu“
Hospodářská komora ČR
ocenila ve spolupráci
s komunikační agenturou
New PIN s.r.o. a Českou
televizí osobnosti, které významně přispívají k obecnému bohatství a úrovni společnosti, „Řádem Vavřínu“.
Laureáti Řádu Křišťálového
Vavřínu
Jiří Bartoška
Prezident MFF Karlovy Vary a vynikající filmový a divadelní herec,
působící v divadle Bez zábradlí.
Mons. Dominik Duka
OP Kardinál, arcibiskup pražský,
metropolita a primas český.
Projekt je zaměřen na organizaci evropských podnikatelských misí do Indie ve vybraných oborech – v biotechnologii, energetice, životním prostředí
a dopravě. Místním organizátorem
v Indii bude EBTC (European Business & Technology Centre) – speciální podnikatelské centrum zřízené
a spolufinancované Evropskou komisí. EBTC má sídlo v Dillí a regionální kanceláře v Bombaji, Bangalore
a Kalkatě. Českým firmám se otevírá
unikátní příležitost zúčastnit se za zajímavých finančních podmínek celoevropských podnikatelských misí do
Indie ve výše uvedených oborech, kde
se budou moci setkat s partnery nejen
z Indie, ale i z dalších zemí EU.
Předběžný seznam podnikatelských
misí:
Ing. Karel Komárek
Úspěšný český podnikatel, spravující nadnárodní finanční a investiční
skupinu.
Ing. Zdeněk Chrdle
Generální ředitel AŽD
a úspěšný manažer.
Stanislav Motl
Novinář a spisovatel, nebojácný
hledač pravdy a faktů nejen o nacistických zločincích.
MUDr. Bohdan Pomahač
Vynikající lékař a plastický chirurg, americkými médii přezdívaný
„český zázrak z Bostonu“.
Laureátka nejvyššího, Diamantového Vavřínu paní Meda Mládková spolu s „platinovými“
Václavem Moravcem a Stanislavem Motlem.
Foto: HK ČR
Magdalena Kožená
Vynikající česká mezzo-sopranistka, která patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. V roce 2003 se stala Rytířem řádu
umění a literatury Francouzské
republiky.
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Předseda Slovenské obchodní
a podnikatelské komory.
Ing. Jiří Rückl
Majitel sklárny Rückl Crystal. Pokračovatel rodové tradice sklářů.
Pierre Simon
Francouzký podnikatel v bankovnictví a bývalý prezident Eurochambres.
Laureáti Řádu Platinového
Vavřínu
Ing. Pavel Bartoš
Předseda představenstva a generální ředitel FITE , a.s.
Ing. Dana Drábová, PhD.
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a propagátorka
bezpečné jaderné energie.
HK ČR chystá mise do Indie
Hospodářská komora ČR
zvítězila ve výběrovém řízení
vyhlášeném Evropskou
komisí a koordinovaném
Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor
EUROCHAMBRES a stala
se tzv. Národním kontaktním
místem pro realizaci projektu
„European Business & Technology Centre in India“.
litolog a vysokoškolský učitel,
bývalý rektor Masarykovy univerzity.
PhDr. Václav Moravec
Redaktor a moderátor úspěšného pořadu ČT „Otázky Václava
Moravce“.
Kandidáty navrhovaly nejen složky
HK ČR a podnikatelé z celé ČR, ale
i občané pomocí internetu. Potenciálních laureátů bylo víc než padesát.
Z třiceti nominovaných se nakonec
26 stalo držiteli ocenění, které má
čtyři úrovně: zlatý, platinový, křišťálový a nejvyšší diamantový Řád Vavřínu. Úplné znění tiskové zprávy
najdete na www.komora.cz.
Laureátka Řádu Diamantového
Vavřínu
Dr. Meda Mládková
Předsedkyně správní rady Musea
Kampa, zakladatelka Nadace Jana
a Medy Mládkových a Musea
Kampa, nejslavnější česká mecenáška a sběratelka umění.
Ing. Josef Hendrych, MBA
Ředitel Rehabilitačního ústavu
v Kladrubech.
1. Biotech Business & Research
Delegation, 15.–19. října 2012,
Bangalore.
2. Energy Business & Research
Delegation to „Renewable Energy World Conference and Expo“,
7.–9. listopadu 2012, New Delhi.
3. Environment Business & Research Delegation, v listopadu 2012
(termín bude upřesněn), Bombaj.
4. Transport Business & Research
Delegation to the Urban Mobility Conference cum Exhibition,
3.–6. prosince 2012, New Delhi.
Hospodářská komora ČR bude organizovat kulatý stůl „Rozumíme podnikání v Indii“, kde bude také představeno EBTC a sděleny podrobnosti
o výše uvedených podnikatelských
misích. Předběžný termín konání
kulatého stolu je 16. května 2012.
Zájemci o účast na něm i na oborových podnikatelských misích se mohou přihlásit na kontaktním spojení:
Mgr. Jiří Hansl, vedoucí projektů EU,
Hospodářská komora ČR, e-mail:
[email protected], tel.: 266 721 503.
Velmi perspektivní trh
Indie je velmi perspektivním teritoriem, zejména vzhledem k tomu, že
jde o největší tržní ekonomiku na
světě. Počet obyvatel dosáhl 1,2 mld.,
roční růst HDP se pohybuje okolo
8 až 9 %. Indie zažívá bouřlivý rozvoj měst a investuje do tzv. zeleného
růstu. Očekává se, že do roku 2030
zpětinásobí svůj HDP. Přes 500 milionů obyvatel žije ve městech (stejný počet jako celá populace EU).
Zajímavé údaje z Indie:
• Asi 80 % vody se stává odpadní
vodou, města nad 100 tis. obyvatel
čistí pouze 29,2 % odpadních vod,
malá města dokonce jen 3,7 %.
• Denně se v indických městech vyprodukuje 16 000 tun pevného komunálního odpadu.
• Indie má pátou největší instalovanou kapacitu větrných elektráren
(15 tis. z potenciálních 50 tis. MW).
Příležitosti pro evropské firmy
EBTC je zaměřeno na vytváření obchodních příležitostí pro evropské firmy. V rámci své činnost se zabývá také výzkumem a vývojem, ale v aplikované formě, tedy tak, aby byly přímo využitelné pro obchodní příležitosti. Disponuje zkušenými experty
ve čtyřech uvedených oborech:
- biotechnologie (biotechnologická
řešení klimatických změn, červená, bílá a zelená biotechnologie,
bioinformatika);
- energetika (solární energie – fotovoltaická a termální, větrná energie, biomasa/bioenergetika, vodní
elektrárny, ekologické zpracování
uhlí, energetické úspory);
- životní prostředí (vodní a odpadové hospodářství, zpracování pevného odpadu, čištění vzduchu, zelené stavebnictví, zelená chemie);
- doprava (Intelligent Transport System – ITS, dopravní řešení zaměřené na snižování oxidů uhlíku, hybridní technologie).
Seznam podoborů není vyčerpávající. EBTC poskytuje evropským firmám služby také v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, zabývá se
právním poradenstvím a prostřednictvím svých regionálních kanceláří shromažďuje aktuální informace
o vývoji na místní úrovni.
(tz)
Laureáti Řádu Zlatého Vavřínu
Ing. Miroslav Dvořák
Generální ředitel Motor Jikov a.s.,
který se zasloužil o vyvedení firmy
z krize a vybudování silné společnosti strojírenského a slévárenského zaměření.
Praha
Jan Ježek
Vynikající operní pěvec a producent.
Ing. Oldřich Kepka
Jednatel firmy REVOS, který se
podílí i na rozvoji Plzeňska.
MgA. Stanislav Moša
Ředitel Městského divadla v Brně.
Vynikající režisér, textař a libretista.
Ing. Jozef Pavlík
Ředitel a jednatel HOPAX s.r.o.
Ing. Vladimír Plašil
Generální ředitel Alta Invest, a.s.,
která úspěšně navazuje na silnou
tradici tuzemských dodávek investičních celků do Ruska.
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Předseda představenstva a generální
ředitel Slovácké strojírny, a.s.
Ing. Karel Ernest
Člen představenstva Kovohutí
Rokycany, který má velkou zásluhu na vybudování Vědecko-technického parku v Dobřanech.
Suri Sanjiv
Majitel Zátiší catering Group a.s.,
která poskytuje služby vynikající
úrovně a kvality.
Prof. Dr. Petr Fiala
Doktor filosofie, hlavní poradce
vlády pro oblast vědy, český po-
Ing. Jaroslav Smetana
Ředitel a zakladatel Albixon, s.r.o.,
největšího výrobce bazénů a zastřešení ve střední Evropě.
(hk)
Právní poradna
Jak se vyhnout „švarcsystému“
Závislá práce
(tzn. ve vztahu
nadřízenosti
a podřízenosti,
jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů) může být
vykonávána
pouze v pracovněprávním vztahu.
Výkon závislé práce na živnostenský list je nedovolený, tzv. švarcsystém, který se využívá kvůli nižším nákladům zaměstnavatele.
Jednoznačná definice, kdy jde
o „švarcsystém“, neexistuje, posouzení záleží na inspektorátu
práce. Jak postupovat (pokud využíváme spolupráci se živnostníky), abychom se vyvarovali rizika
uložení pokuty? Základem je dobře nastavená smlouva s živnost-
níkem. Neměla by zejména obsahovat klasická ustanovení, která
jsou znakem pracovněprávních
smluv, např. o dovolené, pracovní
době, nutnosti řídit se pokyny
nadřízeného. Doporučuje se vynechat stálou měsíční mzdu bez
ohledu na množství práce či ustanovení o svěření pracovních pomůcek. Živnostníka bychom měli platit podle skutečně odvedené činnosti. Pokud používá firemní nástroje, měl by za ně platit nájemné.
Nelze než doporučit, aby smlouva
neobsahovala termíny zákoníku
práce (druh práce, odstupné). Díky
dobře nastavené smlouvě budeme
mít větší šanci, že nám za spolupráci s OSVČ nehrozí sankce kvůli
obcházení zákoníku práce.
Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
Bez práce už 9,2 %
Míra registrované nezaměstnanosti v ČR se
v únoru zvýšila 0,1 p. b.
na 9,2 %. Proti únoru 2011
byla však o 0,4 p. b. nižší.
Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,4 % na 541 685,
přičemž počet hlášených volných
pracovních míst se po pětiměsíčním
poklesu zvýšil o 6,4 % na 36 671.
Údaje zveřejněné MPSV potvrzují
správnost prosincového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi
členskými firmami, podle něhož se
podniky chystaly na redukci pracovních míst, zejména počátkem tohoto roku. Nejde však o masové
propouštění. Jak vyplynulo z šetře-
ní, podniky plánují snížení počtu
pracovníků v průběhu celého roku
2012 o méně než jedno procento.
Mnohé firmy jsou v přijímání nových zaměstnanců opatrné, neboť
vývoj ekonomiky je stále plný rizik.
Chovají se pragmaticky a snaží se
nezvyšovat náklady. Většina českých
podniků je však dnes na horší časy
připravena lépe než v době vypuknutí krize v roce 2008. Pro udržení zaměstnanosti navrhuje SP ČR zavést
tzv. kurzarbeit.
(sp)
Nepřehlédněte:
www.ebtc.eu
www.mpsv.cz
www.komora.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
5
PrÛmysl a doprava
Značka s šestašedesátiletou tradicí se nadechuje k nové expanzi
Zetor zpět na irácký trh
Irácký trh patřil pro značku
Zetor po dlouhá léta ke klíčovým. V roce 1970 byla
ve městě Iskandariyah asi
40 km na jih od Bagdádu
vybudována montovna
traktorů Zetor. Za dvě
desetiletí tam bylo sestaveno
přes 80 000 strojů. Pak byl
ale objekt zničen ve válce.
I když je dnes nejmladšímu traktoru Zetor vyrobenému v Iráku přes
20 let, stále jich víc než 20 000
funguje. Zetory jsou dnes v zemi
mezi Eufratem a Tigridem legendou a symbolem kvality.
Společnost ZETOR TRACTORS
a.s. loni znovu úspěšně vstoupila na
irácký trh a také letos pokračuje
v plnění kontraktu na dodávku
1500 traktorů do roku 2013. V minulém roce dodala dealerským sítím v Iráku 70 ks nového modelu
Zetor Antar. Ten je díky speciálnímu atmosférickému motoru určen
především pro náročné prašné podmínky iráckých pouští. Na Střední
Lákavý Irák
Po lednovém Česko-iráckém
podnikatelském fóru bude
následovat obchodní mise
do Bagdádu a Erbílu.
Misi připravuje Svaz průmyslu a dopravy ČR na 21. až 24. května t. r.
Povede ji ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba. Irácké zásoby ropy
a zemního plynu jsou srovnatelné se
zeměmi Perského zálivu. Irák je
údajně v objemu zjištěných zásob na
čtvrtém místě na světě. Těží průměrně
2,6 mil. barelů denně, do konce roku
se předpokládá zvýšení těžby o 0,5
mil. bpd. V roce 2017 by to mohlo být
už 6 až 7 milionů. Příjmy z budoucího
exportu ropy vytvoří dostatečné finanční zdroje k úhradě nákladů potřebných pro rekonstrukci a modernizaci iráckého hospodářství.
(m)
Traktory Zetor Forterra střední řady jsou nabízeny s motory o výkonu od 70 do 100 kW.
Foto: Zetor
východ bylo posláno také 8 testovacích traktorů modelové řady Forterra a 4 řady Proxima. V tomto roce
chce Zetor na tamní trh dodat dalších nejméně 200 traktorů. Prvních
120 Antarů se podařilo vyvézt už
v průběhu letošního ledna.
„Irácký trh je pro nás i vzhledem
k historickým kořenům spolupráce
jedním z klíčových. Značka Zetor je
zde vnímána velmi kladně, v podstatě zdomácněla,“ říká Yaman
Yalcin, obchodní ředitel ZETOR
TRACTORS a.s.
Irácká zakázka představovala pro firmu v roce 2011 zatím jen necelá 2 %
ročních prodejů, ale už letos to má být
přes 7 % a tamní trh se zařadí mezi
deset největších v portfoliu Zetoru.
„Doufáme, že budou investice v Iráku zaměřeny převážně na civilní,
zemědělské programy, kde umíme
zemi nabídnout efektivní, prověřené
technologie Zetor,“ dodává David
Pipal, který řídil vyjednávání skupiny v Iráku. K úspěšnému uzavření
kontraktů podle něho přispěla i podpora českého státu a podpisy smluv
v přátelské atmosféře při setkání
premiérů obou zemí v Bagdádu.
Plnění kontraktu Zetor operativně
přizpůsobil výrobní kapacity a nově
bylo kvůli tomu vytvořeno 25 pracovních míst. Letos chce ZETOR
TRACTORS a.s. expandovat i na
další nové trhy, zejména do Afriky
(Alžírsko, JAR, Súdán, Ghana,
Egypt či Nigérie), ale také do Asie
(Gruzie). Navazuje se spolupráce
s Kubánskou republikou, důležité
jednání čeká zástupce společnosti na
Ukrajině a v Rusku, pro které Zetor
plánuje vyrábět traktory s výkonově
nejslabšími motory od 50 koní.
Export výrazně vede nad importem
Zahraniční obchod České republiky byl v úvodu tohoto roku stále na rekordních hodnotách
Lednový přebytek českého
zahraničního obchodu dosáhl největší úrovně v historii ve výši 29,6 mld. Kč (po
sezonním očištění 27,7 mld.
Kč). Pokračuje tak trend
rychlejšího růstu exportu
před růstem importu.
Opět se potvrzuje konkurenceschopnost našich vývozců na zahraničních, zejména unijních, trzích a klíčová role našeho průmyslu. Meziročně se v běžných cenách vývoz
zvýšil o 11 % a dovoz o 6,3 %, ve
srovnání s prosincem loňského roku
se po sezonním očištění zvýšil export o 1,8 % a dovoz o 0,2 %.
Je vysoce pravděpodobné, že čistý
export zůstane minimálně v prvním
čtvrtletí tohoto roku hlavní složkou
pozitivně působící na vývoj HDP. Na
druhé straně kromě určitých náznaků
stabilizace či kladných indikátorů
důvěry je třeba vzít v úvahu data
o vývoji HDP v Evropské unii a eurozóně v posledním čtvrtletí minulého roku (-0,3 % mezičtvrtletní reálný
pokles) a informace o lednovém snížení objemu zahraničních zakázek
v Německu, která nás upozorňují na
nutnost určité opatrnosti. V eurozóně
navíc přetrvávají značná rizika poklesu. Případný výraznější propad
zahraniční poptávky by se mohl během několika měsíců negativně projevit na české ekonomice.
Vysokých hodnot dosahují i celkové
výsledky zahraničního obchodu
EU-27, které táhnou zejména výrazně nadprůměrné přebytky Německa,
dále například Irska či Holandska.
K rekordním hodnotám přispěla
dobrá dynamika proexportně orientovaných společností, většinou se
zahraniční účastí, stále pozitivní
ekonomický vývoj Slovenska a Polska, stále kladné hodnoty růstu
HDP Německa, a zejména dobré
výsledky automobilového průmyslu. Zahraniční zakázky v prosinci
opět rostly meziročně tempem ko-
Představitelé českého průmyslu nesouhlasí s rozhodnutím Senátu PČR
Ne poplatkům za znečišťování ovzduší
Svaz průmyslu a dopravy
ČR doufá, že Poslanecká
sněmovna bude trvat na
svém záměru, aby poplatky
za znečišťování ovzduší byly
do deseti let zrušeny.
Po nedávném jednání
Senátu se totiž do sněmovny
vrátí k novému posouzení
návrh této právní normy,
podle něhož by se firmám
za znečišťování ovzduší měly poplatky do budoucna
naopak zvyšovat.
Senátem přijatou úpravu poplatků
za znečištění v zákoně o ochraně
ovzduší považuje SP ČR za naprosto
nepřijatelnou. Přes prvotní dojem,
že jde o motivační instrument, obsahuje návrh řadu nedostatků, které
nakonec povedou k plné poplatkové
povinnosti pro firmy všech velikostí
i při maximální snaze o snížení emisí. Proto svaz trvá na svém stanovisku, že poplatky jsou přežitý
a neefektivní nástroj v oblasti environmentální legislativy, jehož jediným smyslem je pouze a výhradně
posílení příjmů státu.
Podle předběžné neauditované účetní závěrky dosáhla skupina Zetor
v loňském roce konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 118 mil.
Kč, což je o 2 % víc než v roce 2010.
Ke konci roku 2011 se zvýšil počet
jejích zaměstnanců na 839, meziročně o 11 %. Posílen byl vývoj a výzkum, ale i výrobní úsek. V průběhu
roku 2011 výrazně vzrostl vývoz do
Německa, Bulharska, Litvy i na Slovensko. Nejvíc traktorů Zetor (přes
40 %) však stále míří do Polska.
Firma pokračuje ve vývoji produktů
i obchodních modelů. Na sklonku loňského roku přišel Zetor na trh s unikátní technologickou novinkou, která
podstatně ulehčí a zefektivní práci
všem zemědělcům. Je jí nová funkce
automatické regulace zadního tříbodového závěsu HitchTronic. Díky ní
se traktor automaticky přizpůsobí
podmínkám terénu, a práce s ním se
stane výrazně jednoduší. Stačí např.,
aby obsluha nastavila požadovanou
hloubku zpracování půdy, a software
sám přizpůsobí další nastavení traktoru v průběhu celého pracovního cyklu.
Značka s 66letou tradicí má před
sebou slibnou budoucnost. (vam)
„Senátem přijatá podoba poplatků
je absurdní. Způsobí velké problémy celé poplatkové agendě a ohrozí fungování orgánů v oblasti
ochrany ovzduší,“ uvedl Jan Rafaj,
viceprezident SP ČR.
Senátní varianta povede k nutnosti
každoročního posouzení stavu
technologických průmyslových
procesů, což zahltí ministerstvo
a jím řízené orgány státní správy či
příslušné odbory krajských úřadů.
Zvednutí spodního limitu pro povinnost platit poplatky z 5 na 50 tisíc korun je pak vzhledem k rychlému zvyšování poplatků naprosto
nedostatečné a dopadne především
na malé a střední podniky, včetně
oblasti služeb. Z návrhu je tak patrné, že cílem není zlepšování kvali-
ty ovzduší, ale vytáhnout peníze ze
soukromého sektoru.
Rovněž pro velké znečišťovatele
není podle svazu návrh nikterak
motivační, byť je tak prezentován.
Vzhledem k velké finanční, technologické a projektové náročnosti
realizace investic do nejlepších dostupných technologií (BAT) bude
jejich výstavba rozhodně trvat víc
než jeden rok a téměř tak neumožní
využít úlevu z poplatků případně
jen v jednom období.
„Je vidět, že návrh nemá věcně odborný základ a jeho smyslem je
pouze poskytnout Ministerstvu životního prostředí novou zástěrku
pro to, aby mohlo prostřednictvím
poplatků zvýšit příjmy Státního
fondu životního prostředí,“ dodal
Jan Rafaj.
Státní fond životního prostředí podle
něho v současnosti neinvestuje vybrané poplatky za znečištění do potřebných oblastí životního prostředí,
a ani do regionů. Na svůj provoz
ročně spotřebuje téměř dvojnásobek
toho, co vybere na poplatcích.
Proti je i SCHP ČR
Podle Svazu chemického průmyslu ČR se v kampani za zachování
lem 10 %. Dlouhodobá udržitelnost
takto pozitivního trendu rozdílu
tempa exportu a importu však zůstává otázkou.
Struktura příspěvků byla podobná
struktuře z minulého měsíce, kde si
primární pozici udržely stroje a dopravní zařízení, zejména vývoz silničních vozidel. Zvýšil se také export výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Na straně dovozu pokračovalo prohlubování deficitu obchodu s minerálními palivy,
a rostoucí cena pohonných hmot tak
dál zvyšovala producentům náklady, které se v dobách snížení celkové poptávky promítají do konečných cen jen obtížně.
(sp)
a zvýšení poplatků zcela opomíjí
to, že díky obrovským investicím
do ekologických opatření snížil
průmysl v období let 1990 až 2010
emise pevných látek asi desetkrát,
emise oxidů síry víc než desetkrát
a emise oxidů dusíku o víc než polovinu. Je mnohem jednodušší mediálně masírovat veřejnost tím, že
průmysl bez poplatků nebude mít
dál zájem na zlepšení životního
prostředí přispívat, než uvést poctivá fakta.
Přitom se vůbec nehovoří třeba
o tom, že emise pevných částic vypouštěné lokálními topeništi vzrostly za poslední dvě desetiletí třikrát.
Zaniká i skutečnost, za co všechno
chemický průmysl (a další sektory)
už platí a bude muset platit: vedle
nákladného nařízení REACH jsou
to i nákupy povolenek v systému
EU ETS, náklady spojené s novým
integrovaným povolením – obojí
v řádech desítek miliard korun.
K tomu je třeba připočíst vícenáklady na energie spojené s podporou
obnovitelných zdrojů, opět v desítkách miliard. A při tom všem by
měl být konkurenceschopný a profitní, odvádět daně do rozpočtu,
a zároveň fungovat jako solidní
a stálý zaměstnavatel.
(sp)
Zajímavé adresy:
www.zetor.cz
www.spcz.cz
www.schp.cz
černá azurová purpurová žlutá
6 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Stavitelství
Při prodeji nemovitosti je dobré vyvarovat se nejčastějších chyb
Nejen cena hraje roli
V rámci trhu s nemovitostmi jsou v ČR ročně prodány
tisíce nových i starších bytů
a dalších objektů. Průměrné ceny bytů se podle lokalit
značně liší. Na příklad
v Praze je to u bytu o ploše
60 m2 asi 3,2 mil. Kč,
v Brně téměř 2,2 mil. Kč,
v Hradci Králové přes 1,8
mil. Kč, ale zato v Ostravě
necelý milion a v Ústí nad
Labem „jen“ něco přes tři
čtvrtě milionu korun.
vitostmi v současné době neprožívá
zrovna nejlepší časy. Klesají i průměrné ceny bytů. Pokud jde o cenu
za m2 plochy, v Praze to letos v březnu meziročně činí -4,8 %, v Karlových Varech -12,1 %, v Ostravě dokonce -15,2 %, relativně stabilní
jsou ceny jen ve Zlíně (-0,3 %).
Taková je dnes situace, aspoň pokud lze věřit údajům publikovaným
na realitymix.cz. Tím spíš je žádoucí, aby se všichni, kdo nabízejí své
nemovitosti k prodeji nebo pronájmu, vyvarovali nejčastějších chyb
a dodržovali osvědčené rady a doporučení zkušených obchodníků.
Úměrně tomu se liší také průměrné
ceny za m2 bytové plochy v krajských městech ČR. V Praze jsou
v této době kolem 54 tis. Kč, a to
při velkých rozdílech mezi obvody
– na Praze 1 přes 94 tis. Kč, naproti
tomu na Praze 10 okolo 50 tis. Kč.
Brno má průměr 35,4 tis. Kč, Hradec Králové 27 tis. Kč, Ostrava
16,2 tis. Kč a Ústí nad Labem asi
13 tis. Kč.
Průměrná plocha prodávaných bytů
je největší v Praze – 77 m2 (od
68 m2 na Praze 4 po 93 m2 na Praze
1), v Brně, Karlových Varech
a Hradci Králové činí 72 m2, naproti
tomu v Ostravě 65 m2 a v Pardubicích 64 m2. Průměrná cena v Praze
prodávaných bytů tak dosahuje téměř 4,2 mil. Kč, v Brně je to přes
2,5 mil Kč, v Hradci Králové téměř
2 mil. Kč, naopak v Ostravě něco
málo přes milion a v Ústí nad Labem necelých 900 tis. korun.
Podle realitní makléřů trh s nemo-
Kdo má „velké oči“, prodá těžko
„Je velmi důležité nabídnout nemovitost pouze jedné realitní kanceláři,“ upozorňuje na základní pravidlo Milan Zavadil, předseda výkonné rady Realitní komory ČR. „Pokud totiž majitel osloví víc firem,
ztrácí navenek důvěryhodnost,
a snadno tím v potenciálním kupci
vyvolá dojem, že se nemovitosti
nemůže zbavit, že je s ní něco špatně. Kupec se pak pravděpodobně
pokusí o snížení ceny – postupně,
u všech realitek.“
Dalším rizikem uzavření nevýhradních smluv je příp. multiplicita pokut. Když nabídku zveřejní tři realitní kanceláře, každá s ne zcela totožnými informacemi, zájemce
obejde všechny, nechá se zaevidovat, ale nakoupí pouze u jedné. Provizi za získání kupce smějí však
vyfakturovat všechny společnosti.
Zvlášť u malých realitek je o častý
tlak – nemorální, ale legální.
5x ANO při prodeji
5x ANO při pronájmu
Kromě výběru jedné specializované firmy, která pomůže s propagací nemovitosti přes svou inzertní
síť, jsou dalšími pilíři úspěchu
prodeje bytu nebo domu reálně
nastavená cena, líbivá prezentace
i schopnost majitele odpovědět na
dotazy zájemců a předložit potřebné dokumenty.
„Nasadit přemrštěný požadavek
s tím, že pak budu slevovat, a tak
lépe prodám, je iluze. Inzerát s vysokou cenou totiž nikoho nezaujme, nehledě na to, jak špatně působí, když se nemovitost postupně
zlevňuje. Je třeba udělat si průzkum
trhu a kvůli životaschopnosti pro5x NE
●
oslovit pouze jednu realitní kancelář
●
nastavit reálnou cenu
●
nabídnout nemovitost více realitním kancelářím
●
nastavit reálnou cenu
●
stanovit nízké prvotní náklady – kauce
●
nestarat se o zázemí a historii společnosti
●
mít kvalitní a aktuální fotografickou prezentaci
●
mít prioritní charakteristika nájemců – možnost ubytování cizinců
●
neznat podmínky zprostředkovatelské smlouvy
●
předložit kompletní dokumentace
●
umožnit vybavení bytu podle domluvy
●
přehnat cenu, a pak slevit
●
komunikovat s kupujícím
●
kompletně uklidit a vymalovat byt
●
blokovat byt pro svého známého
Pět zásad a omylů majitele při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.
Na kraji propasti
Dokončení ze str. 1
cíle promptně přijme vláda legislativní i nelegislativní opatření, jež
zrychlí a zefektivní plánování, přípravu a provedení dopravních staveb. Proto vláda předloží podrobnou dopravní strategii do roku
2040.“ Chtěl bych věřit, že nebude
mít stejný osud jako všechny předchozí strategie, superstrategie a další dokumenty k této závažné problematice.
Nejenže nemáme dost vlastních
peněz, ale nebudeme pravděpodobně schopni ani dočerpat prostředky z Operačního programu
doprava. Čí je to vina?
Utlumení investic v dopravní infrastruktuře znamená nejen odsun
termínu dobudování páteřní sítě,
ale také reálné ohrožení možnosti
čerpat v plné výši finanční prostředky z Operačního programu
doprava. Evropské peníze jsou
podmíněny jednak dofinancováním z národních zdrojů, ale také
připravenými konkrétními projekty. Situace je taková, že prostředky z OPD v plném rozsahu budou
moci být čerpány za předpokladu
rozběhu náhradních projektů za
ty, které se neuskuteční, protože
nejsou připraveny.
Evropská komise zveřejnila první
návrhy na řízení prostředků pro
2014+, které budou vázány na tran-
sevropskou síť. Pro nás z toho vyplývá urychlení přípravy projektů.
Pro zahájení realizace projektu
v roce 2014 musí být jeho dokončení včetně projednání uskutečněno v roce 2012, aby v roce 2013
mohlo proběhnout výběrové řízení.
Dalším problémem jsou prostředky
na dofinancování. Pro následující
období je změněn dosavadní poměr 70 % z EU a 30 % z národních
zdrojů na 60/40. Z vyjmenovaných
důvodů je prvořadým úkolem dořešit dofinancování OPD, připravit
včas projekty a odstranit chybovost
při jejich tvorbě.
V souvislosti s tím bych rád ocitoval šokující zprávu Hospodářských
novin z 22. února t. r., že z peněz,
které může ČR dostat z EU, jsme
dosud stihli vybrat něco přes 17 %.
Navíc existuje reálné nebezpečí, že
budeme několik miliard vracet.
Vypovídá to bezesporu o úrovni
a schopnostech naší stále bobtnající státní správy.
Zaostává i bytová výstavba. Na
prostou reprodukci by bylo ročně
potřeba asi 40 tis. bytů, loni jich
však bylo zahájeno jen něco přes
27 tis. Vidíte nějaké možnosti
zlepšení v této oblasti?
Bytová politika pro příští období
by měla vycházet z Koncepce bydlení do roku 2020, kterou přijala
vláda ke konci loňského roku. Jed-
nou z nejvýznamnějších změn je,
že dochází k přechodu investičních
podpor bydlení poskytovaných ze
strany státu z formy dotační na
formu nízkoúročených úvěrů
a státních garancí. Poskytování investičních dotací je omezeno na
nejnižší možnou míru. Proto se nedomnívám, že by v dohledné době
mohlo dojít k podstatnému zlepšení. Naopak, zrušení snížené sazby
DPH situaci ještě zhorší.
Jaké jsou perspektivy revitalizace
bytového fondu?
Program „Nový panel“ byl velkou
podporou právě pro oblast revitalizace a oprav a měl pro státní rozpočet fiskální přínos. Letos však na
něj nebyly Státnímu fondu rozvoje
bydlení přiděleny žádné prostředky,
a tím prakticky skončil. Má být nahrazen novým úvěrovým programem s použitím evropských peněz.
Je to projekt JESSICA na revitalizaci domů a vznik sociálních bytů,
který má ovšem nastartovat až od
roku 2013, kdy má k dispozici pouhých 580 mil. Kč na rok, ale bylo
by potřeba ve formě úvěrů nejméně
desetkrát víc. A další peníze mohou
přijít až z nového rozpočtového období 2014+, budou tedy k dispozici
nejspíš až od roku 2015.
Úspěšně rozběhnutý program dotací na energetické úspory bytů a domů Zelená úsporám Ministerstvo
deje počítat s poklesem prodejní
ceny proti původní asi o patnáct
procent,“ dodává Zavadil.
Podobně jako lákavá cena by měly
z inzerátu zářit také fotografie, zobrazující objekt v čistotě a korespondující s aktuálním ročním obdobím.
Velkou roli v silné konkurenci nabízených nemovitostí hraje připravenost majitele a pro případ, že by
se rozhodl k samostatnému prodeji,
také jeho komunikativnost. Je důležité, aby byl schopen zájemci předložit list vlastnictví, pokud bydlí
v družstevním bytě, tak nájemní
smlouvu, stanovy družstva, vyčíslení fondu oprav, vyčíslení služeb
i kompletní inkaso. Pokud na nemovitosti vázne hypotéka, musí
sdělit, jakým způsobem se bude
splácet, jakou má fixaci apod. Pokud tyto informace chybějí, ztrácí
potenciální kupec zájem.
Podcenit nelze ani pronájem
Cena je zásadní jak pro úspěšný
prodej nemovitosti, tak při jejím
pronájmu. „Reálnou hodnotu by
měl majitel stanovit pod hladinou
toho, co se kde nabízí. A hlavně se
podívat na stáří inzerátů a porovnáživotního prostředí administrativně
nezvládlo, proto byl v roce 2010
zastaven. Prověrky předložených
projektů měly být dokončeny v březnu 2011, nejnovější zpráva slibuje,
že náprava má být sjednána (už!)
letos, ale úspěšní žadatelé mohou
na přidělení peněz čekat také až
do příštího roku! Není jich málo,
je to 77 tisíc nešťastníků. Ministr
Chalupa chystá podobný program,
který bude financován tentokrát
z prodeje emisních povolenek, avšak
proti Zelené úsporám bude méně
štědrý v podílu dotace na celkových nákladech.
A ještě jednu poznámku k bytové
politice. Bylo by velmi prospěšné ji
řídit z jednoho centra. Dnes je to
Ministerstvo místního rozvoje,
Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí. Není těch institucí
na řízení jedné problematiky příliš?
Od 1. dubna t. r. vstupuje v platnost novela zákona o veřejných
zakázkách. Jak hodnotíte provedené úpravy?
Jsme rádi, že v přijaté novele převažují pozitiva, která nevnímáme jako
výsledek přetlačování dodavatelů se
zadavateli. Jsme přesvědčeni, že pomohou lépe dodržovat zásady větší
transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace.
Oceňujeme, že je v zákoně pamatováno na specifika jednotlivých oborů, a tedy nestanovuje některé podmínky obecně, ale odkazuje na prováděcí právní předpisy, vyhlášky,
které budou specifikovat a upřesňo-
vat. Čím déle na klienta bude čekat,
tím víc mu peněz ztratí. Když přijde jen o dva měsíční nájmy, může
ho to stát mnohem víc, než kdyby
poněkud slevil ze svých nároků,“
varuje Milan Zavadil. Šanci na
rychlý pronájem podle něho ovlivňují také požadavky na klienta;
jestli majiteli nevadí studenti nebo
domácí mazlíčci. Obecně platí:
čím vyšší nároky, tím obtížnější
hledání nájemce.
Zatímco u jednopokojových bytů
lidé preferují to, aby byly vybavené, rodiny se raději stěhují se
svým nábytkem. Lepší dojem rovněž vyvolá, když je byt čerstvě
vymalovaný, a především kompletně uklizený. Nad vším ostatním ale stále převažuje výše
prvotních nákladů. Majitelé dnes
většinou požadují dva nájmy jako
kauci, to už je ale pro hodně lidí
problém. „U nás doporučujeme jeden nájem dopředu s měsíční výpovědní lhůtou. Je dobré vcítit se
do pozice nájemce, zda byste si za
stanovenou cenu byt pronajali
vy,“ uzavírá Milan Zavadil.
Zdroj: M&M Reality Miloš Vávrů
Foto: PSN
vat obsah jednotlivých součástí zadávací dokumentace. Jde o vyhlášku k soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhlášku
o obchodních podmínkách a vyhlášku o rozsahu příslušné dokumentace. O toto usiloval Svaz podnikatelů ve stavebnictví dosud bezúspěšně řadu let.
Pozitivní je jednoznačné ustanovení, že zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Částečně zjednodušené nároky
na rozsah kvalifikace méně omezují
okruh zájemců, a umožňují tak jejich větší účast. Příznivá u složitějších staveb je změna lhůt v zadávacím řízení, a tím poskytnutí delšího
času na přípravu nabídky.
Opatřením, vedoucím k jednoznačné transparentnosti, je sledování zakázky na profilu zadavatele. Budou zde údaje o vyhlášení
soutěže, výsledku výběrového řízení, uzavřená smlouva s dodavatelem včetně všech dodatků, seznam subdodavatelů a výše skutečně uhrazené ceny za uskutečněné provedení veřejné zakázky.
Negativně se rozhodně projeví snížení limitů, protože přibude značné množství stěžovatelů u Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže,
kde se dosud stížnosti na zakázky
tohoto rozsahu neřešily, a neúměrně se protáhne vyřizování jednotlivých případů.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: SPS
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Doporučení ČLFA pro zodpovědné rozhodování o spotřebitelském úvěru
10 + 1 neocenitelných rad
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) chce
pomáhat lidem se zájmem
o spotřebitelské úvěry.
Organizace sdružující
významné leasingové společnosti a poskytovatele
spotřebitelských úvěrů
proto pro ně připravila
materiál nazvaný „10 + 1
otázek pro zodpovědného
spotřebitele“.
Jde o návod, jak správně zvolit spotřebitelský úvěr a vyvarovat se služeb subjektů používajících nekalé
praktiky. Vydání 10 + 1 otázek pro
zodpovědného spotřebitele je dalším krokem členských společností
ČLFA k osvětě občanů ohledně
zodpovědného úvěrování. Podpis
úvěrové smlouvy znamená často
dlouhodobý závazek, který by si
měl každý člověk důkladně promyslet, přistoupit k němu s rozvahou
a zhodnotit všechna pro a proti:
1. Je úvěr skutečně potřeba?
Důležité je důkladně zvážit, jestli
úvěr/půjčku opravdu potřebuje. Rozumné je půjčovat si na věci, jejichž životnost je delší než doba
splácení, nebo na službu, bez níž se
nyní nebo v kratším horizontu neobejde.
2. Bude z čeho úvěr splácet?
Základem zodpovědného půjčování
si je pravidelný a dostatečný příjem,
který umožní splácení. Proto je třeba sestavit si rodinný rozpočet a několik měsíců sledovat, zda a kolik
na splátku zbude. Počítat s nenadálými výdaji nebo změnou finanční
situace (ztráta zaměstnání, nemoc,
rodičovská dovolená, odchod do
důchodu) nebo s pravidelnými vy-
Kriváň v gala
Čtyřhvězdičkový lázeňský
Hotel coop Kriváň prošel
úspěšnou rekonstrukcí.
Obnovena byla recepce,
lobby bar, pokoje i restaurace. K dispozici je nový
salonek pro 16 osob.
Hotel stojí v srdci Mariánských Lázní, přímo nad hlavní lázeňskou kolonádou se zpívající fontánou. Je součástí řetězce Westbohemia Hotels,
který provozuje čtyři hotely v ČR
o celkové kapacitě 280 lůžek. Kriváň má 30 pokojů s celkovou kapacitou 60 lůžek a možností přistýlek.
V pokojích je sociální zařízení –
koupelna se sprchou a toaletou, TV
se satelitním příjmem a telefon.
K dispozici jsou i pokoje s bezbariérovým přístupem a hotelový výtah.
Zajímavostí je možnost ubytování
klientů s jejich zvířecími mazlíčky.
Bližší informace na www.hotelkrivan.cz.
(sd)
ššími platbami, jako je např. roční
vyúčtování za energie, a vytvořit si
rezervu. ČLFA doporučuje odkládat
si asi 10 % z každého příjmu.
3. Co může v průběhu splácení
nastat?
Současná situace se může v budoucnu změnit, podle toho je třeba
nastavit parametry úvěru. Je-li čistý
měsíční příjem klienta 20 tis. Kč
a 15 tis. Kč pravidelně utratí, není
měsíční splátka 5 tis. Kč rozumné
řešení. Při zdravém utrácení by mu
mělo na konci měsíce zůstat po zaplacení všech výdajů včetně splátky aspoň 20 % z příjmu. Určitou
zárukou je pojištění úvěru proti nenadálým událostem, resp. proti neschopnosti splácet. Je vhodné
především v případě větších úvěrů
nebo hypotéky.
4. Jak rozhodovat při výběru
půjčky?
Doporučuje se porovnávat víc parametrů – solidnost věřitele, úvěrový produkt, podmínky sjednání
a informační otevřenost jsou asi ty
nejdůležitější.
• Věřitel: zeptat se známých, najít si
webové stránky, zjistit, jak dlouho
na trhu působí, jestli je členem nějaké asociace, která zaručuje jeho
solidnost.
• Produkt: prostudovat si předsmluvní formulář, kde by mělo
být vše zásadní – kolik zaplatí celkem, jaká je RPSN, další poplatky, frekvence splácení, případné
sankce, možnosti obrany …
• Před podpisem smlouvy si pozorně přečíst všeobecné obchodní
podmínky věřitele a příp. požádat
o vysvětlení.
• Srozumitelná a komplexní odpověď na otázky klienta je předpokladem, že i finanční instituci záleží na poučeném zákazníkovi.
5. Jak poznat solidního věřitele?
Základem je fungující kontakt adresa, telefonické spojení, příp. webové stránky a e-mailová adresa. Je
dobré vybírat z prověřených společností, které někdo doporučil na základě vlastní zkušenosti. Zodpovědný věřitel nenutí zákazníka k podpisu smlouvy hned; dá mu možnost
vzít si ji domů a pečlivě pročíst.
6. Co schopnost klienta splácet?
Odborné ověření schopnosti splácet
je nezbytné jak pro věřitele, tak pro
žadatele. Věřitel na základě dodaných údajů a dokumentů (potvrzení
o příjmu, výpis z bankovního účtu
apod.) vyhodnotí pravděpodobnost,
s jakou bude klient splácet, což je
zásadní pro poskytnutí půjčky. Je
naopak podezřelé, když věřitele finanční situace žadatele nezajímá.
7. Co před podpisem smlouvy neopomenout?
Klient by měl rozumět všemu, co
podepisuje. Nic není jen „formalita“; každé ustanovení ve smlouvě
má opodstatnění. Ze zákona musí
žadatel dostat předsmluvní formulář, kde jsou informace o půjčce srozumitelně rozepsány. Zodpovědný
věřitel má své úvěrové podmínky
i sazebník také na webových stránkách. Je třeba rozvážně porovnávnat
nabídky, nerozhodovat se jen podle
výše úroku, ale dávat pozor na poplatky a sankce při nesplácení.
8. Kdy využít zprostředkovatele?
Zprostředkovatel je např. i obchodník, u kterého lze na splátky pořídit
třeba televizi. Pro získání hotovostní
půjčky je však nejlépe obrátit se na
finančního poradce. Ten odborně
a citlivě pomůže s vyhodnocením
nabídek, případně vyřídí formality
kolem podpisu smlouvy. Měl by mít
dostatek zkušeností s úvěry a přehled
o trhu, aby mohl doporučit produkt,
který nejlépe odpovídá potřebám, ale
i možnostem klienta. Honorář, který
bude za své služby požadovat, by
měl být dohodnut dopředu.
9. Na jaké praktiky si dávat pozor?
Klient by měl být opatrný k věřiteli,
která na něj naléhá, nutí ho opodepisovat dokumenty hned nebo mu vyhrožuje. Neplatit neúměrně vysoké
poplatky za zprostředkování, nesjednávat si úvěr na telefonické lince
s vysokým tarifem (začíná 900 + číslo). Dát si pozor na podpis blanco
(nevyplněné) směnky. Ta je jako zajištění úvěru akceptovatelná jen tehdy, pokud je k ní sepsána Dohoda
nebo Směnečné ujednání o výši sumy, kterou do ní může věřitel vepsat.
Nikdy by zákazník neměl podepisovat čistý papír. A také nesmí dopustit, aby byla půjčka v řádu desetitisíců zajištěna např. domem, který má
mnohonásobně vyšší hodnotu.
10. Co pro případ neschopnosti
úvěr splácet?
Je třeba bez prodlení kontaktovat
věřitele a projednat s ním dostupná řešení, jednoduše: komunikovat, postavit se k problému čelem. Odpovědný a solidní věřitel
bude s dlužníkem hledat řešení.
Ten by si neměl brát další úvěr na
splacení původního. Pokud má
víc úvěrů, lze provést tzv. konsolidaci (sloučení do jednoho úvěru), nebo věřitele požádat o odklad splátek.
11. Přijmout nabídku oddlužovací
společnosti?
ČLFA doporučuje nepředávat dluhy jinému subjektu, a naopak jednat přímo s věřitelem. „Předat“
dluhy jinému nezbavuje povinnosti
je platit. Navíc to přináší dodatečné výdaje bez záruky řešení problému, které se tím jen prodlužuje,
což může situaci ještě zhoršit. Nikdy není dobré spoléhat na to, že za
nás vše vyřeší někdo jiný. Měli bychom to učinit sami a včas.
Zdroj: ČLFA
(vam)
Foto: archiv
ČR loni navštívilo 22 milionů cizinců
V roce 2011 navštívilo
hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v ČR celkem
12,9 mil. hostů, o 5,7 % víc
než v předloni. Z toho bylo
6,8 mil. ze zahraničí (o 7,9 %
víc) a 6,1 mil. domácích
(o 3,4 % víc).
Důležité je i to, že se mírně zvýšila také délka pobytu zahraničních návštěvníků, daná 19,9 mil. přenocováními,
což byl meziroční nárůst o 8,1 %. Vyplynulo to mj. z údajů ČSÚ. Bude
však jistě zajímavé doplnit je rovněž
o data z bankovní sféry a kompetentního resortu (MMR) prostřednictvím
agentury STEM/MARK.
Turisté, ale i další návštěvníci
Komplexní projekt „Příjezdový cestovní ruchu 2009–2015“, zabezpečovaný podle zadání MMR (spolu
CzechTourismem) v rámci Integrovaného operačního programu agenturou STEM/MARK, přináší na podkladě soustavného sofistikovaného terénního výzkumu a navazujících odhadů
poněkud širší údaje. V oblasti příjezdového cestovního ruchu zahrnuje totiž nejen turisty ubytované v HUZ
(sledované ČSÚ), ale i další v individuálních a hromadných zařízeních,
což představuje navíc 2 mil. osob.
V této komplexní pozici se pak počet
návštěvníků charakterizovaných jako
turisté (s alespoň jedním přenocováním) za rok 2011 zvyšuje na 8,755
mil. (s meziročním přírůstkem 7,0 %).
Pro posouzení celkového počtu přijíždějících nebo projíždějících návštěvníků ČR je pak důležitý další podstatný poznatek, když STEM/MARK po-
Ubytovaných v HUZ
Index 2011/2010
Počet hostů
Celkem
Nerezidenti
Rezidenti
Celkem
Nerezidenti
Rezidenti
10 611 958
6 493 013
4 118 945
108,4
108,7
107,9
Jen hotely celkem
9 678 444
6 293 888
3 384 556
109,6
109,2
110,4
Jen hotely*****
967 010
890 038
76 972
109,0
108,2
118,4
Hotely a podobná zařízení
Jen hotely****
4 014 102
3 032 344
981 758
112,0
111,4
114,1
Jen ostatní hotely
4 697 332
2 371 506
2 325 826
107,7
106,9
108,6
Penziony
Ostatní HUZ
Celkem
933 514
199 125
734 389
97,3
94,6
98,1
2 299 719
338 439
1 961 280
95,0
94,1
95,1
12 911 677
6 831 452
6 080 225
105,7
107,9
103,4
Zdroj: ČSÚ
Počty hostů, kteří navštívili HUZ v České republice v roce 2011.
mocí svého výzkumu odhadl počet
jednodenních návštěvníků ČR za rok
2011 na 11,2 mil. (s meziročním přírůstkem 5,4 %) a počet tranzitujících
přes ČR na 2,2 mil. (také s přírůstkem
5,4 %). Počet těch, kteří navštívili ČR,
je tím oceněn na 22,2 mil. osob a nárůst proti roku 2010 na 6 %.
Cestovní ruch v platební bilanci
Podle prezentace platební bilance
ČNB za 4. čtvrtletí 2011 se příjmy ze
zahraničního cestovního ruchu (ZCR)
v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2010 podle předběžných údajů
zvýšily o 7,6 %. Za celý rok 2011 dosáhly 135 mld. Kč a zůstaly mírně
pod úrovní roku 2010 (index 99,3),
Odečteme-li výdaje rezidentů na výjezdy do zahraničí, rezultuje z loňského vývoje kladné saldo, resp. čisté
příjmy ze ZCR v objemu 54,4 mld.
Kč, což je proti roku 2010 o 4 mld.
Kč, resp. o 6,7 % méně.
Vliv ZCR na hrubý domácí produkt
odrážejí i nedávná vyčíslení vývoje
HDP za rok 2011, která zveřejnil
ČSÚ. Ten se díky výsledkům zahraničního obchodu zvýšil o 1,4 %,
avšak současně byla vykázána stagnující spotřeba. K tomu z hlediska zahraničního cestovního ruchu patří
i meziročně nižší spotřeba rezidentů
v zahraničí (o 0,7 %) a nižší spotřeba
nerezidentů v tuzemsku (o 0,1 %).
Vše bilancuje satelitní účet
S ohledem na objektivní zpracovatelské možnosti pracuje TSA (Tourism
Satellite Account) sice s jednoročním
odstupem, v souladu s mezinárodní
metodikou a s potřebami managementu a orgánů státní správy cestovního
ruchu však shrnuje veškeré hodnoty
a kritéria domácího a zahraničního
cestovního ruchu, což je při průřezovém charakteru odvětví nesmírně cenné. V podmínkách ČR – díky aktivitě
ČSÚ – pokročilo zpracování TSA natolik, že poskytuje všechna potřebná
kritéria a dává odpovědi na otázky,
které jsou z hlediska pozice cestovního ruchu v celé ekonomice časté.
V únoru t. r. byla provedena poslední
aktualizace TSA za rok 2010. Ukazuje, že cestovní ruch si z hlediska svého
výkonu zachovává v posledních letech
svůj 2,6% podíl na HDP, resp. 2,7%
na hrubé přidané hodnotě, že cestovní
ruch dává práci 4,58 % celkového
počtu zaměstnaných v zemi a že jeho
podíl na investicích v národním hospodářství byl předloni 4,4 % v tvorbě
hrubého fixního kapitálu (proti 5,0 %
v roce 2009).
Ladislav Šípek
Stojí za pozornost:
www.gfk.cz
www.clfa.cz
www.socr.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Evropská unie
Uspořit pětinu energie
Směrnice o energetické účinnosti stanovuje závazné cíle, ale prostředky nechává na volbě zemí
Posuzování energetické
náročnosti budov, využívání
kogenerace, systém pro
obchodování s emisními povolenkami – to jsou hlavní
oblasti navrhované evropské směrnice o energetické
účinnosti. Koncem února
t. r. ji schválil výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku.
Dokument má především za cíl vytvořit rámec pro podporu zvýšení
energetické účinnosti, tj. zajistit
dvacetiprocentní úsporu primární
energie do roku 2020. Návrh obsahuje povinnost členských států stanovit národní cíle energetické účinnosti do roku 2020.
Vedle změny celkového cíle pro
rok 2020 z dobrovolného na povinný (doplněného o možnost flexibility při volbě nástrojů, jakými
budou státy k zvyšování energetických úspor přispívat) europoslanci podpořili také cíle v oblasti
renovace budov. Každý stát má
podle návrhu vypracovat plán, jak
hodlá do roku 2050 dosáhnout
snížení energetické náročnosti bu-
Chorvati a EU
Návrh smlouvy o přistoupení
Chorvatska k Evropské unii
v prvním čtení podpořila
Poslanecká sněmovna PČR.
Předpokládá se, že projde
i Senátem.
Pro schválení je potřebný souhlas tří
pětin poslanců i senátorů. Pokud
přistoupení Záhřebu ratifikují všechny členské země, stane se Chorvatsko 28. členem Evropské unie už od
1. července 2013. Bylo by tak po
Slovinsku druhou zemí z bývalé Jugoslávie, která se k EU připojila. Situaci dalších balkánských států, Makedonie a Bosny a Hercegoviny, Evropský parlament prohlásil za mnohem komplikovanější. Česká vláda
chtěla původně ratifikaci přístupové
smlouvy spojit s hlasováním o české
výjimce z Listiny práv a svobod
v Lisabonské smlouvě, kterou si vymínil prezident Václav Klaus. (m)
dov o 80 %. Členské země by měly mít nyní na výběr – buď se zavážou k tomu, že ročně zrenovují
2,5 % veřejných budov, nebo budou muset o 2,5 % snižovat energetickou spotřebu ve všech veřejných budovách (podle původního
návrhu Komise měl veřejný sektor
ročně renovovat 3 % svých budov
na nízkoenergetický standard).
Při zadávání veřejných zakázek by
měly státní a samosprávné orgány
uplatňovat požadavky na splnění
vysoce energeticky účinných standardů při nákupu/pronájmu budov, výrobků či služeb. Právě finanční podpora pro malé a střední
firmy je důležitou motivací pro náročné prvotní investice do energetické účinnosti. Takovou podporou
mohou být podle Evropského sdružení obchodních a průmyslových
komor EUROCHAMBRES i daňové úlevy. Komory vítají, že si mohou členské státy najít odpovídající prostředky pro dosahování určených cílů.
Energetické společnosti musejí
u koncových zákazníků ušetřit 1,5 %
energie ročně, z nichž až desetina
mohou být krátkodobá úsporná opatření (informační kampaně, energetické audity atp.).
Opatření by měla podpořit a umožnit realizaci úspor. Cíle jsou závazné, ale prostředky k jejich dosažení
jsou ponechány na volbě členských
států. Ty by měly za účelem usnadnění investic rovněž nabídnout finanční nástroje, včetně využití evropských fondů. Směrnice požaduje od velkých společností také zpracování pravidelných energetických
auditů jednou za čtyři roky. Audity
mohou ve společnostech provádět
i jejich interní odborníci.
Zpráva se rovněž zabývá kogenerací. Členské státy by měly přijmout národní plány pro vytápění
a chlazení s cílem vytvořit potenciál pro vysoce účinné kogenerace
a účinné oblastní vytápění a chlazení. K tomu účelu musejí státy
vypracovat kritéria pro povolení
výstavby instalací tak, aby byly
v místech, kde je poptávka. Všechna nová elektrická zařízení, ale i ta
existující, která jsou významným
způsobem rekonstruována, musejí
být vybavena vysoce účinnými
a nákladově efektivními jednotkami CHP.
Evropské sdružení malých a středních podniků UEAPME uvítalo
především ty změny, které se týkaly některých omezení technických
překážek pro MSP, podpory investic do energetické účinnosti a podpory mikrogenerací a mikrokogenerací energie. UEAMPE rovněž
vyzývá členské státy, aby využily
možnosti neukládat povinnost, týkající se požadavku na energetické
úspory u konečných zákazníků, malým obchodníkům a distributorům
energie. Současně se UEAPME
obává, že směrnice může vést
k distorzi trhu, kdy se velké energetické firmy mohou stát aktivními
v oblasti energetických služeb a na
trhu poradenství.
Parlament nyní čekají konzultace
s Radou EU. Tím, že poslanci ve výboru podpořili kompromis dohodnutý mezi předsedy politických
frakcí, může Parlament začít jednání
s členskými státy mnohem dřív, než
je obvyklé.
Alena Vlačihová
Brusel stopl dotace Dají víc na silnice
Česku hrozí, že přijde o miliardy z fondů EU
Kvůli netransparentnímu
nakládání s dotacemi Evropské unie a špatné kontrole
bylo České republice poprvé
v historii pozastaveno čerpání prostředků z evropských fondů. Přísun peněz
bude přerušen nejméně
na několik měsíců.
Evropská komise tak Česko přinutila,
aby do června t. r. nežádalo o zpětné
proplácení peněz, které stát posílá
příjemcům dotací z evropských fondů. Je to důsledek nespokojenosti
Bruselu s tím, jak se u nás čerpání
prostředků z fondů EU kontroluje.
Problémy se týkají hlavně možnosti
využití Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj, největšího strukturálního fondu EU, z něhož do Česka
proudí většina unijních peněz.
Podle informací ministerstva financí se
o této věci už v Bruselu jednalo. Byl
údajně domluven časový harmonogram kroků, které se ČR zavázala
splnit v oblasti řídících kontrol, nastavení auditního systému, řešení identifikovaných nesrovnalostí a administrativní kapacity. Pokud ČR dohodnuté
kroky do června 2012 splní, EK k pozastavení programů nepřistoupí.
V období let 2007 až 2013 může
Česko z unijních fondů získat asi
26,7 mld. EUR, tedy téměř 790
mld. Kč. Z této částky příjemci dotací zatím dostali kolem 40 %, tedy
313,2 mld. Kč. Peníze na realizaci
schválených projektů Brusel proplácí až zpětně.
(am)
Jihomoravský kraj investuje z unijních peněz
Asi dvě miliardy korun
chce Jihomoravský kraj
investovat do dopravní
infrastruktury. Větší část
výdajů půjde na silnice druhé a třetí třídy, kde by mělo
být realizováno 29 staveb.
Na jihu Moravy by se tak po letošku měl zlepšit stav desítek kilometrů silnic. Peníze kraj získá převážně z evropských dotací a rovněž
z půjčky 308 mil. Kč od Evropské
investiční banky. Náklady projektů
byly vyčísleny na 1,7 mld. Kč. Jak
však sdělil novinářům hejtman
Michal Hašek, ve výběrových řízeních by cena měla klesnout.
Podobná situace podle Haška na-
stala už loni, kdy kraj plánoval investice do silničních staveb za miliardu korun. Ve výběrových řízeních ale nakonec dodavatelé nabídli cenu v průměru o 35 % nižší,
takže skutečné náklady se snížily
na 650 mil. Kč. „Kdyby i letos
platila třetinová úspora, ušetřily
bychom 500 a 600 milionů korun,“ řekl hejtman.
Další peníze, celkem 4 mil. Kč,
půjdou na stavbu protihlukových
opatření kolem krajských silnic
v Kuřimi, Tišnově a Brně. V některých domech blízko silnice budou vyměněna okna za protihluková. Jinde opraví povrch vozovky tak, aby byl méně hlučný. asi
20 mil. Kč bude určeno na opravy
mostů a 29 mil. Kč na projektovou
přípravu budoucích staveb. (mv)
Alternativní řešení sporů má velké výhody
Arbitráž a mediace jsou
formy alternativního řešení
sporů, jiné než je soudní
cesta. Mají řadu výhod –
– jsou rychlejší, levnější,
strany obvykle neodcházejí
jako nepřátelé, ale jako
dva subjekty, které svůj
spor rozhodly smírně.
Tyto mechanismy jsou však v členských zemích EU upraveny různě,
což komplikuje jejich využití v přeshraničních sporech. Proto Evropská
komise loni na podzim přijala návrh směrnice o alternativním řešení
sporů (Alternative Dispute Resolution – ADR) a návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů
(Online Dispute Resolution –
ODR). Cílem je zjednodušit mimosoudní řešení sporů napříč členskými státy unie.
O tom, jak systém ADR v ČR funguje a jak by mohl fungovat v budoucnu v návaznosti na návrh
ODR, diskutovali účastníci nedávné debaty pořádané v Evropském
domě v Praze. Systémy ADR, či
později i ODR, mohou být dobrým
řešením pro obě strany sporu – spotřebitele a podnikatele – pouze tehdy, budou-li vyvážené, procesně
jasné a kvalitní a veřejnosti známé.
Právě informovanost, tradice a určitá kultura ADR mohou ovlivnit využívání tohoto mimosoudního mechanismu v ČR.
Podle Zuzany Roithové, členky
Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele EP, mají-li být oba instituty ADR a ODR využívány, pak
musejí být kvalitní, důvěryhodné
a dostupné. ADR u nás už do určité
míry působí, zatím však nelze mluvit o komplexní úpravě. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v letech 2008–2010 realizovalo pilotní
projekt ADR. Jak uvedla Ivana Kocová, ředitelka odboru technické
harmonizace a spotřebitelské legislativy MPO, bylo v jeho rámci rozhodováno přes dva tisíce sporů,
z nichž třetinu se povedlo vyřešit
na kontaktním místě podáním informace a doporučení. V případech, které byly řešeny mediací, se
u 80 % sporů došlo k dohodě. Vy-
užití rozhodčího řízení bylo však
malé. Spotřebitelé nedokážou rozlišovat mezi rozhodčím nálezem
a rozhodnutím soudu. Nejčastější
jsou tradičně spory o kvalitu obuvi
a elektroniky, a dále v oblasti služeb ve stavebnictví a cestovních
služeb. MPO pracuje na pokračování této aktivity a hledá pro projekt partnery.
Hlavním důvodem, proč EK v návrhu směrnice tlačí na členské státy, aby systémy ADR vybudovaly,
je existence víc než 700 různých
mechanismů ADR. Pro spotřebitele, ale i obchodníky je proto těžké
se v nich v rámci přeshraničních
sporů orientovat.
Mělo by to ušetřit miliardy eur
Návrh Komise předpokládá, že mechanismy ADR by měly v EU plně
fungovat do roku 2014, zatímco
ODR by se k nim připojil o rok
později. Systém ODR umožní řešit
přeshraniční spory prostřednictvím
on-line platformy. Na jejích kontaktních místech bude možné podat
stížnost prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného ve
všech jazycích EU. Platforma žádost přijme a navrhne stranám subjekt/subjekty ADR pro řešení sporu
nejvhodnější. Poté bude spor řešen
podle procesních pravidel příslušného subjektu ADR. Ty zůstanou
v členských státech nadále různé,
protože návrh směrnice procesní
aspekty ani povahu výsledku řešení
sporu neupravuje. Věra Knoblochová ze Stálého zastoupení ČR při EU
se domnívá, že podle analýz Komise by mělo být zavedení ADR
a ODR na jednotném trhu přesto
přínosné. Spotřebitelé by mohli využíváním alternativních cest řešení
sporů ročně ušetřit až 22,5 mld.
EUR a podnikatelé až 3 mld. EUR,
které by jinak vydali za soudní náklady.
Jak řekl Libor Dupal, předseda
Sdružení českých spotřebitelů,
uplatnění principu ADR bude jistě
přínosem, spotřebitelé by však
mnohem raději viděli pružné řešení sporů v běžné reklamaci. Ve
srovnání s ním pro ně totiž i ADR
může být zatěžující, byť samozřejmě méně, než soudní pře. Jelikož
ale u nás reklamace příliš dobře
nefungují, může být ADR vhodnou alternativou.
Tomáš Večl, ředitel Evropského
spotřebitelského centra ČR, se domnívá, že přes jejich přínos mohou
být mechanismy ADR a ODR pro
spotřebitele, ale i samotné mediátory, nepřehledné. Proto doporučuje
pro neformální mediaci v přeshraničních sporech využívat ESC,
s nímž se počítá také v navrhované
platformě ODR.
O tom, že mimosoudní řešení přeshraničních sporů už v ČR probíhá
elektronickou cestou, informovala
Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Tento soud např. řeší v celé Evropě
spory o doménová jména .eu a od
roku 2006 jich uzavřel přes tisíc.
Zúčastnil se také pilotního projektu
platformy ADR MPO ČR.
(av)
Nepřehlédněte:
www.euractiv.cz
www.europa.eu
www.cebre.cz
ãerná azurová purpurová Ïlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
9
Automobily
Tiché Mitsubishi i-MiEV
Jak jezdí sériově vyráběný elektromobil, který si můžete klidně koupit u dealera značky
Jako jedna z mála redakcí
jsme získali k testování atraktivní novinku na českém automobilovém trhu. Tentokrát
nešlo o „nadupaný“ sporťák
nebo superluxusní limuzínu
za miliony. Zapůjčené Mitsubishi i-MiEV na první pohled
vypadá jako obyčejné úsporné městské vozítko, ale je to
skutečně přelomový model.
Při bližším zkoumání totiž pozorovatel zjistí, že v zadní části vozu nelze najít výfuk a po otočení klíčkem
„zapalování“ se neozve vůbec nic.
Sedíme za volantem skutečného
produkčního elektromobilu. Žádný
hybrid, prostě a jednoduše elektromobil, sériově vyráběný, s možností
koupit si jej u místního dealera značky. Věc, ještě před pár lety při pozorování pečlivě střežených exponátů
na autosalonech nepředstavitelná, se
teď stala realitou. Čtyřmístné vozidlo jsem převzal v sídle dovozce
v Praze na Spořilově plně nabité, tedy podle údajů výrobce připravené
ujet až 150 km (v EU cyklu). To
však platí v režimu, kdy se řidič snaží neustále držet ručičku okamžitého
odběru v „zeleném“ režimu, tedy
prudce neakceleruje, a hlavně nepoužívá přídavné spotřebiče jako topení, ventilátor nebo klimatizace.
V reálném městském provozu jsme
přesto dokázali ujet asi 110 km, než
se nám začalo zobrazovat varování,
že je potřeba dobít.
Srdce umístěné v podlaze
Pro městské pojížďky tato vzdálenost jistě stačí, při jízdách do práce
Mitsubishi i-MiEV – se sesterskými vozy PSA první sériově vyráběný, prakticky využitelný
elektromobil, prodávaný u nás.
Dobíjení zdrojem 220 V z klasické zásuvky je na pravé straně vozu, na levé pak najdeme
zásuvku pro rychlodobíjení.
a zpět je tak ale třeba počítat s nabíjením dvakrát až třikrát za týden.
V Praze je sice jedna rychlodobíjecí stanice s příkonem 50 kW, kde
trvá dobití na 80 % kapacity asi
30 minut, ale zatím jde spíš o nepraktickou možnost. Dobíjení
z klasické 230V sítě trvá při 10A
proudu osm hodin a je pro lithium-iontovou baterii vozu z hlediska životnosti mnohem šetrnější,
i když výrobce udává pokles kapacity o 20 % až po 1700 dobíjecích
cyklech. Aby měl majitel jistotu,
že to baterie v hodnotě půl milionu korun skutečně vydrží, musí
jezdit na pravidelné prohlídky,
kde vyškolení technici vždy akumulátor „zformátují“. Každopádně je baterie slušný macek – skládá se z 88 článků, které vypadají
jako akumulátor z motocyklu,
a s nepostradatelnou elektronikou,
Ve voze je tak transformátor a při neodborném zásahu by hrozil smrtelný
úraz. I proto je pod sedadlem řidiče
centrální odpojovač napětí.
Poněkud spartánský interiér kontrastuje s vysokou cenou.
stykači, ventilátorem a dalším příslušenstvím váží celkem 230 kg.
Pozor, vysoké napětí!
Pro japonský trh začalo Mitsubishi
s výrobou v roce 2009, a do Evropy
byl tedy uveden vůz už zbavený „dětských“ nemocí. Bezpečnost z hlediska případného zásahu elektrickým
proudem je na příkladné úrovni – kromě dvojité izolace všech vodičů byla
vodotěsnost vedení zkoušena jízdou
v betonovém korytě s půlmetrovou
hladinou vody. To ale nic nemění na
tom, že veškeré servisní zásahy do
vozidla musejí být prováděny výhradně školenými mechaniky s kvalifikací
podle 50/78 Sb. O pohon vozu se stará třífázový synchronní elektromotor
s neodymovým magnetem (bezúdržbová technologie), pracující se střídavým proudem o napětí 330 V, jež využívají i moduly topení a klimatizace.
Zato zadní svítilny vozu vypadají velmi dynamicky.
První dojem z jízdy
O technologii, kterou sdílejí ještě sesterské vozy koncernu PSA Peugeot
iOn a Citroën C-zero, by se dalo
napsat několik stran. A jak se jezdí
s elektromobilem v praxi? Prvním
nezvyklým dojmem je hlavně velké
ticho. Proto výrobce vybavuje v přední části vůz reproduktorem, který má
varovat chodce. Naštěstí lze tlačítkem
pod volantem toto výskání vypnout;
je totiž slyšet i do kabiny a leze řidiči
dost na nervy. Skvělou zprávou jsou
nízké provozní náklady – při ceně
4,35 Kč za 1 kWh vyjde jeden kilometr jízdy asi na 65 haléřů proti asi
2 Kč u srovnatelně velkého auta se
zážehovým motorem. Kromě toho
údržba spočívá výhradně ve výměně
brzdové kapaliny a segmentů a pylového filtru. Jelikož topení spotřebuje hodně energie, je výhodnější
používat vyhřívání předních sedadel,
jízda s elektromobilem má zkrátka
svá specifika. Pro čtyři cestující je
prostor ve voze trochu stísněný a sedadla nejsou kdovíjak kvalitní. Ale
pro přepravu z místa na místo je to
s vědomím šetrnějšího vztahu k místu
užívání (ekologové totiž namítnou, že
výroba elektřiny mnohdy škodí přírodě také) velmi zajímavá alternativa.
Škoda, že výraznému rozšíření elektromobilů – v Evropě zatím těchto
vozů jezdí asi 2000 – brání hodně vysoká cena, která zatím nevyváží nízké
provozní náklady. Lze ale předpokládat, že v blízké budoucnosti začnou
ceny elektromobilů, v důsledku jejich
rozšiřování, klesat.
Vojtěch Štajf
Foto autor
Mitsubishi i-MiEV
Technické údaje
Motor
elektrický třífázový synchronní s permanentním magnetem,
330 V AC, účinnost 91 %
Maximální výkon
49 kW/67 k
Točivý moment
180 Nm/0–2000 ot. min.-1
Převodovka
fixní převod, 3 režimy řazení s rozdílnou hodnotou rekuperace
Spotřeba (NEDC)
135 Wh/km
Maximální dojezd (NEDC)
150 km
Maximální rychlost
130 km/h
Zrychlení 0–100 km/h
15,9 s
Objem zavazadelníku 227 l
(860 l – složená zadní sedadla)
Cena včetně DPH/záruční doba
899 900 Kč/3 roky, na el. zařízení 5 let nebo 100 000 km
V tabulce tentokrát nenabízíme srovnání, protože je těžké najít ekvivalent.
Auta u nás stále víc stárnou Kdo z 35 adeptů?
Obnova vozového parku
osobních automobilů (OA)
v ČR dlouhodobě stagnuje.
Při zjišťování příčin, proč
tomu tak je, provedl Svaz
dovozců automobilů analýzu vozového parku ve stáří
do 25 let. To proto, že tak
stará vozidla jsou ještě
běžně provozována.
Do roku 2009 převažoval dovoz
ojetých OA nad registracemi nových vozidel. Také počet vyřazených byl výrazně nižší než dovoz
ojetých. Zlom nastal v roce 2009,
kdy došlo v důsledku změny zákona o povinném smluvním pojištění
k vyřazení asi 247 tis. OA, a zároveň v období recese poklesl dovoz
ojetin na asi 145 tis. (o 86 tis. méně
než v r. 2008).
Následující dva roky však ukázaly,
že to byl jen dočasný trend. Počet
vyřazených OA se snížil, množství
dovezených ojetých se sice výrazně
nezměnilo, ale rostl podíl vozidel
starších 10 let. Průměrné stáří skupiny „25letých“ OA se v letech
2010 a 2011 zvýšilo v průměru
o 0,3 roku. Pro zajímavost nárůst
u některých značek: Škoda – 0,36,
Ford – 0,22, VW – 0,49, Renault –
0,48, Peugeot – 0,55, Fiat – 0,72,
Citroën – 0,57. Přestárlý vozový
park nadměrně zatěžuje ovzduší
nebezpečnými emisemi (HC, NOx,
částice). Proto vyspělé země v zájmu svých občanů řešily výrazné
zlepšení ovzduší motivací k vyřazování starých vozidel.
Obnova vozového parku tam probíhala ve dvou etapách. První,
kvůli zlepšení ovzduší, byla dlouhodobá (3–10 let) a začala v období 1996–2000. Druhá ve formě
„šrotovného“, ač měla za úkol
především zachovat výrobu, a tím
zaměstnanost v období krize, nepochybně také přispěla k obnově
vozového parku.
V České republice v této oblasti
chybí koncepce a jakákoli motivace privátních vlastníků pořizovat si OA mladší 10 let. Je zarážející, že návrh „Státní politiky životního prostředí ČR do roku
2020“ nadměrné zatížení ovzduší
nebezpečnými emisemi z přestárlého vozového parku sice konstatuje, ale omezuje se pouze na obnovu vozidel státní správy.
Současný tlak na snižování emisí
CO2 u nových vozidel je jistě žádoucí, nicméně řešení staré zátěže
způsobené přestárlými vozidly si
zaslouží přinejmenším stejnou,
ne-li vyšší pozornost. Znečištění
ovzduší je totiž v ČR 2x vyšší než
v zemích, které uvedená opatření
realizovaly.
(sda)
Zajímavé adresy:
www.motocyklroku.cz
portal.sda-cia.cz
www.autosap.cz
Brzy se rozhodne o Motocyklu roku 2012 v ČR
O titul Motocykl roku 2012
v ČR bude letos usilovat
35 přihlášených novinek.
Už 16. ročník ankety opět
vyhlásila sekce Moto při
Svazu dovozců automobilů.
Soutěžící motocykly rozdělila odborná porota do šesti kategorií –
skútry a mopedy, endura včetně
cestovních, naked bikes, cestovní
silniční motocykly, choppery, sportovní silniční motocykly. V každé
bude zvolen vítěz a stroj, který získá absolutně nejvíc hlasů, se stane
Motocyklem roku 2012 v ČR.
Nejsilněji jsou letos obsazeny kategorie naked bikes, neboli naháčů
a skútry a mopedy. Vítěze kategorií
i celkového šampióna vyberou dvě
skupiny hodnotitelů – veřejnost
a odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem. Hlasy se nakonec se-
čtou. Hlasovat lze do 6. dubna
t. r. prostřednictvím kuponů z inzerce v některých tiskových médiích,
nebo pomocí internetu na webových
stránkách www.motocyklroku.cz.
Výsledky budou oznámeny na konci dubna.
Pro hlasující je připraveno 15 cen.
Tou hlavní samozřejmě nemůže být
nic jiného, než motocykl – Triumph
Scrambler, dalšími cenami jsou převážně potřeby pro motorkáře. (vam)
Loňský vítěz BMW K 1600 GTL.
černá azurová purpurová žlutá
1 0 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Vzdûlání, vûda, inovace
Berou ho prý velmi vážně
Dvě třetiny firem chtějí víc investovat do udržitelného rozvoje a předhonit konkurenci
Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek přírodních
zdrojů potřebných k výrobě
produktů jsou hlavními
důvody k rapidně rostoucí
aktivitě českých firem
v oblasti udržitelnosti.
Ty zároveň jasně cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí i budoucím generacím.
Téměř dvě třetiny z nich proto hodlají v nejbližší době zvýšit investice
do aktivit udržitelného rozvoje. Vyplývá to z unikátního průzkumu na
toto aktuální téma, který realizovala společnost Henkel ČR ve spolupráci s agenturou GfK Czech. Jeho hlavní zjištění byla zveřejněna
v rámci nedávné konference Fórum
pro udržitelné podnikání 2012.
Aktivní firmy a pasivní politici
Celkem 71 % firem působících
v ČR má dlouhodobou strategii
Z jakých důvodů považujete udržitelnost za důležitou
součást podnikání vaší firmy?
Růst konkurenceschopnosti
Rostoucí ceny surovin obecně
Vyčerpatelnost surovinových zdrojů
Růst zisku
Tlak zákazníků a dodavatelů
Směrnice, nařízení, pokuty
Jiné
Tlak médií a veřejnosti
Daňové výhody
77 %
55 %
52 %
48 %
38 %
35 %
30 %
23 %
19 %
v oblasti udržitelného rozvoje. Dokonce 91 % respondentů uvedlo,
že pro nejvyšší vedení jejich firmy
je to vysoce aktuální téma. „Udržitelnost je na pořadu dne už i v Čes-
ké republice. Průzkum ukázal, že
je to především zásluhou mateřských centrál českých poboček.
V zahraničí jsou hlavními hybateli
vývoje zákazníci a politici,“ říká
Kdo zodpovídá za škodu zaviněnou chybou softwaru?
Teď záleží na znění smlouvy
odpovědnost za funkční vlastnosti
dodaného programového vybavení.
Nové znění zákona umožňuje vkládat do smluv (resp. do všeobecných
obchodních podmínek) ustanovení,
podle kterého se druhá smluvní
strana práva na náhradu škody buď
zcela, nebo částečně vzdává. Nárok
na náhradu škody jí následkem toho nevznikne, případně vznikne jen
do dohodnuté výše.
Odpovědnost za škodu
způsobenou závadou v programu je jedním z věčných
témat souvisejících s vývojem a distribucí programového vybavení. Obchodní
zákoník přinesl počátkem
letošního roku zásadní změnu, která umožňuje vzdát se
práva na náhradu škody
vzniklé v budoucnu přímo
ve smlouvě. Jsou na ni firmy skutečně připraveny?
Náklady na zavedení softwaru se
mohou pohybovat v řádu statisíců
i milionů. Ale co když se kvůli chybě v programu zastaví výrobní pás?
Co když finanční instituce přijde
o nemalé množství životně důležitých dat? Škoda se může často vyšplhat až do desítek milionů. Dodavatel pak musí v souladu se smlouvou nejen vyřešit nastalý problém,
ale často mu také vznikne povinnost uhradit vzniklou škodu, která
obvykle mnohonásobně překračuje
hodnotu původní zakázky a zisk
dodavatele.
Nové znění zákona
Povinnost k náhradě vzniklé škody
nešlo donedávna nijak omezit. Začátkem letošního roku však vstoupila v účinnost novela obchodního
zákoníku, která přinesla významnou změnu. Dřív bylo možné vyhnout se odpovědnosti předvídáním
konkrétní chyby ve smlouvě a dohodou, že pokud k takové závadě
dojde, nepůjde o porušení smlouvy,
nebo tím, že byla zcela vyloučena
Smlouvy čtěte pozorně
Pro zákazníky (a nejen pro ně) to
naopak znamená nutnost ještě bedlivěji kontrolovat, co podepisují,
a pozorně číst návrhy smluv připravené druhou stranou, resp. její
všeobecné obchodní podmínky,
a sledovat, zda se některým ustanovením nevzdávají náhrady škody
v důsledku porušení smlouvy druhou stranou. Jinak by v budoucnu
mohli být nemile překvapeni. Nepodnikatelé (spotřebitelé) v zásadě
strach mít nemusejí, protože se tato
úprava týká jen vztahů podléhajících obchodnímu zákoníku, který
se až na výjimky na spotřebitele nevztahuje.
JUDr. Petr Dobeš,
LL.M.Eur., Ph.D.
advokát, enwc Advokáti
Hana Říhová, ředitelka pro obchod
a marketing GfK Czech. Čeští politici jsou naopak podle šetření
k udržitelnosti vyloženě rezervovaní a nevyvíjejí dostatečnou aktivitu. Potvrzuje to i skutečnost, že
jako největší překážkou při realizaci strategií udržitelnosti dotazovaní nejčastěji uváděli nedostatečná vládní opatření.
Výrazný růst aktivit i investic
Celkem 79 % firem změnilo v posledních třech letech postoj k udržitelnosti. Výsledky ukazují, že
motorem aktivit jsou obecně finanční důvody. Firmy si chtějí udržet konkurenceschopnost a být stále atraktivní pro zákazníky. Právě
v aktivitách udržitelného rozvoje
vidí příležitost.
Jako hlavní faktory, které ovlivňují
chování organizace z hlediska udržitelného rozvoje, respondenti nejčastěji zmiňovali konkurenceschopnost (77 %), rostoucí cenu surovin (55 %) a vyčerpatelnost
zdrojů (52 %).
Zvýšené aktivitě odpovídá i rostoucí objem financí pro tuto oblast.
V uplynulých třech letech zvýšilo
své investice do projektů udržitelného rozvoje 58 % dotazovaných
firem. S výhledem do budoucna je
to podobné. Růst objemu financí
plánuje 55 % firem, 19 % ho nezmění, dalších 19 % zatím nedokáže odhadnout vývoj a pouze 7 % firem uvažuje o snížení.
Firmy si zároveň uvědomují svou
odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu prostředí. Na
prvních místech interních definic
a vnímání tématu se jasně objevilo
širší pojetí udržitelnosti, z čehož
vyplývá snaha řešit aktuální i budoucí problémy. Podle průzkumu
se firmy v otázce udržitelnosti nejvíc zaměřují na snižování spotřeby
energie (77 %), snižování produkce odpadu (70 %) a zdůrazňování
vztahu udržitelnosti k firmě a jejím
produktům (59 %), jakož i zdůrazňováním tématu ve vztazích se
zákazníky a dodavateli (59 %).
Zdroj: GfK
(vm)
Extra balíček 3D
SolidWorks se snaží podpořit začínající firmy
Pro studenty, inženýry i podnikatele nebývá vždy snadné
získat dostatek zdrojů pro
úspěšný start nového podnikání. V ekonomicky nejisté
době to platí dvojnásob.
Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. se proto rozhodla
přímo podpořit začínající firmy
z vybraných zemí, a sice cestou ještě lepší dostupnosti nejmodernějšího konstrukčního softwaru. Bylo by
přece škoda, kdyby mnohé zajímavé nápady zapadly jen kvůli nedostatku financí na pořízení kvalitního
softwarového řešení a zajištění odpovídajících školení. Proto připravila speciální balíček 3D softwaru
a školení pro konstruktéry, který by
měl usnadnit zrod a realizaci výjimečných nápadů.
Nový program společnosti SolidWorks byl nedávno zahájen. Začínající firmy mohou až do 30. června 2012 využít výhodné nabídky
v podobě speciálního balíčku, který
zahrnuje:
• licenci softwaru SolidWorks®
Standard, uceleného a robustního
3D CAD řešení pro navrhování
úspěšných, úsporných i trvanlivých výrobků,
• školení zajišťovaná místními autorizovanými prodejci SolidWorks.
Podpora je učena začínajícím společnostem v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Inženýři, konstruktéři a návrháři, kteří
mají zájem o tento speciální balíček, musejí doložit, že byla jejich firma založena v období posledních
12 měsíců. Začínající firmy mohou
o speciální balíček požádat přímo
místní pobočku DS SolidWorks:
Zdeněk Bašta, oblastní obchodní
manažer, tel.: +420 543 216 642,
e-mail: [email protected] (pod)
Vyšší stupeň bezpečnosti za méně peněz
V Innovation Parku JIC Brno se budou vyrábět inovativní patentově chráněné zámkové vložky
Certifikát společnosti
Trezor test nedávno získala
firma NIXOR sídlící
v Innovation Parku Jihomoravského inovačního
centra. Ten ji opravňuje
vyrábět inovativní bezpečnostní zámkové vložky
bezpečnostní třídy 4.
Díky patentově chráněné technologii bude vložka disponující špičkovými bezpečnostními prvky minimálně o 20 % levnější, než je v současné době nejnižší cena v této třídě na trhu.
V posledních letech v celé Evropě
mírně stoupá kriminalita a pojišťovny
zpřísňují pojistné podmínky ochrany
majetku. Mezi obyvateli tak roste poptávka po zabezpečovacích zařízeních, která splňují kritéria vysokých
bezpečnostních tříd. V ČR se přitom
prodávají ze 70 % bezpečnostní vložky do střední třídy 3, pouze 30 % je
způsobilé pro vyšší krytí rizik bezpečnostní třídy 4.
„Je to dáno především vyšší poři-
zovací cenou bezpečnější vložky.
A právě pro inovativní technologii
a patentově chráněné know-how
v této oblasti jsme firmu NIXOR
přijali do inkubačního programu
JIC,“ říká Adam Hazdra, konzultant centra, který s firmou na projektu spolupracuje. Nová cylindrická vložka podle něho vyplní prázdné místo na trhu, což je smyslem
projektů firem z Innovation Parku
JIC. Zároveň zpřístupní špičkovou
technologii i lidem, kteří by si kvůli finančním nákladům pořídili méně kvalitní zabezpečení.
Autorem patentu jsou Lubomír
Hrabal a Petr Hájek, kteří se celou
profesní praxi věnují výrobě zámkových vložek a souvisejících výrobků. Lubomír Hrabal získal už
v roce 1999 americký patent na zá-
mek ZT, svá unikátní řešení také
dodával renomovaným společnostem v oboru.
Výhodou patentově chráněné bezpečnostní zámkové vložky NIXOR
je odolnost proti rozlomení (nejen
podle normy, ale faktická), lepší
dostupnost náhradního klíče i jeho
nižší cena. Díky zjednodušení výrobního procesu klesly i celkové
náklady. To umožňuje prodávat výrobek za podstatně nižší cenu. Samozřejmostí je průmyslová ochrana klíče, shoda s normou EU
i možnost použití do generálního
systému aj.
Inovativní cylindrická vložka bude
uvedena na trh na přelomu dubna
a května t. r. a má být dostupná v síti prodejen se zabezpečovací technikou.
„Projekt výroby bezpečnostních
zařízení společnosti NIXOR předpokládá vytvoření 15 nových pracovních míst a bude jich víc, protože firma plánuje rozšíření portfolia
o další bezpečnostní produkty,“ říká ředitel JIC Jiří Hudeček“.
V ČR je v současné době ročně namontováno asi 60 000 000 zámkových vložek a z toho přibližně 1 až
1,5 % je obměňováno. V průměru
se tedy vymění kolem 600 000 ks
za rok.
Zdroj: JIC
(am)
Zkuste si najít:
www.solidworks.cz
www.gfk.cz
www.jic.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
11
Finance
Východní vítr v plachtách
Volksbank zvyšuje svůj potenciál a míří také k velkým firmám
Přesun české Volksbank
od rakouského vlastníka pod
křídla lídra ruského finančního trhu Sberbank vyvolal
řadu otazníků a očekávání,
především ze strany korporátních klientů, kteří průběh
této transakce pozorně sledovali a nyní se zcela pochopitelně zajímají o budoucí
strategii banky a nové možnosti financování svých podnikatelských aktivit. O rozhovor jsme proto požádali
Ing. Mojmíra Dvořáka,
ředitele firemního bankovnictví Volksbank CZ.
Jak dlouho proces nákupu a prodeje banky probíhal?
První oficiální informace o tom, že
byla podepsána smlouva o nákupu
a prodeji akcií mezi Sberbank a našimi tehdejšími vlastníky, byla vydána
už 8. září 2011. Poté se informace
o průběhu due dilligence, řešení otázek finální ceny apod. průběžně objevovaly v rakouském, českém i ruském tisku. Celá transakce byla završena 15. února 2012.
Jaké jsou první reakce vašich klientů?
Klienti o změně vlastníka ve většině
případů věděli, a to právě díky tisku
nebo na základě informací od nás.
Reakce jsme tedy zaznamenali už
v září a v říjnu loňského roku. Otevřeně musím říci, že zpočátku byla řada
z nich na rozpacích. České banky byly dosud předmětem akvizice především ze strany západoevropských
bank, ruská banka je naprosto novým
elementem. Dostávali jsme dotazy,
které se vesměs točily okolo budoucí
strategie. Tehdy jsme na ně samozřejmě neuměli odpovídat. Objevilo se
i několik případů, kdy jsme pocítili téma ruského vlastníka jako citlivé. Postupně se však vnímání nové skutečnosti proměnilo v pozitivní ohlasy.
Nahrává tomu i současná ekonomická situace?
Ano. Řada západoevropských bank
prožívá nelehké časy. Musejí prodávat svůj majetek, části portfolií.
U mnoha z nich dochází k změně
strategií, prodejům poboček v některých regionech. Objevují se zprávy
o tom, že některé banky, jež u nás
měly pouze své pobočky, hodlají český trh opustit a soustředit se na trhy
domácí. Nás částečně ovlivňovaly
rostoucí problémy našeho minulého
vlastníka Volksbank, který nebyl
schopen vracet půjčky z titulu státní
pomoci. Přestože naše česká banka
byla naprosto v pořádku, museli jsme
našim klientům situaci v Rakousku
často vysvětlovat.
Jaká očekávání tedy příchod
banky z východu u českých klientů vyvolává?
Sberbank je jednoznačně největší
bankou na ruském trhu a netají se
kéřů v sídle klienta, pokud však chce
přijet klient k nám do banky, probíhá
samozřejmě jednání u nás. Pro každodenní styk využívá naprostá většina
firem některý z kanálů elektronického bankovnictví, ať už stále velmi oblíbený systém GEMINI, jehož výhodou je zejména uživatelská jednoduchost, nebo sofistikovanější systém
Multicash, který využívají zejména
větší subjekty. Řada firemních klientů také preferuje internetbanking,
kvůli jeho dostupnosti prakticky odkudkoliv. Internetové bankovnictví je
i jednou z oblastí, kterou dál rozvíjíme tak, aby i tento kanál splňoval požadavky korporátních klientů.
Není nicméně tajemstvím, že mnohé firmy obvykle využívají služeb
více bank, kombinují jejich výhody.
Je například běžné, že maloobchodní prodejny využívají kvůli odvodům hotovosti banku, kterou mají
nejblíže, a na druhé straně úvěry či
spořicí produkty, tedy ty, jež nevyžadují častou návštěvu banky, mají
u banky, která jim nabídne nejzajímavější podmínky, a vzdálenost od
pobočky je druhořadá.
Ing. Mojmír Dvořák.
svými záměry na další expanzi v Evropě. To přináší mnoho velmi pozitivních očekávání budoucího vývoje,
převážně v segmentu korporátní klientely. Řada firem hledá, i v souvislosti s opakujícími se krizemi v západní Evropě, odbytiště na východních trzích, kde hraje dominantní roli
Rusko. Tyto subjekty nyní čekají, co
jim dokážeme nabídnout.
A můžete už nyní říci, co těmto firmám nabídnete?
Sberbank je hodně silná v oblasti korporátního trhu, je tedy nyní i naší snahou stát se v tomto segmentu mnohem silnějším hráčem. Byli jsme univerzální bankou, soustředili jsme se
však na menší subjekty. Neměli jsme
příliš širokou nabídku produktů například v oblasti exportního financování. Nyní připravujeme i pro tuto
oblast kompletní portfolio produktů
a zkvalitníme související servis.
Jak konkrétně klienti pocítí, že
máte vlastníka z Ruska?
Chceme, aby klienti cítili, že přišli
do banky se silným ruským zázemím, a mohli také z této skutečnosti
čerpat patřičné výhody. Samozřejmostí je rychlý a cenově výhodný
platební styk s Ruskem; snažíme se
klientům nabídnout nejlepší podmínky pro platby v rublech. Atraktivní
podmínky se budou týkat také plateb
zasílaných v rámci sítě Sberbank.
Sberbank jakožto největší ruská banka spravuje finance řadě ruských firem, lze tedy říci, že naší výhodou se
díky tomu stane také znalost ruského
trhu a tamějších firem. Našim cílem
je stát se poradcem a určitou vstupní
branou pro firmy, které se na ruský
trh teprve chystají či hledají nové obchodní příležitosti.
Volksbank se dosud úspěšně soustředila na malé a střední firmy.
Zůstane tomuto typu klientů i nadále věrná, nebo se zaměří na větší
společnosti?
Segment malých a středních zákazníků bude patřit i nadále mezi naše klíčové segmenty. Máme v tomto směru
řadu zkušeností, které by byla škoda
dál nevyužít. Poskytujeme těmto firmám individuální přístup, expertní
poradenství a produkty odpovídající
jejich potřebám. V každém případě
však už dnes a také do budoucna
bude docházet k rozšíření našeho
záběru, budeme se orientovat i na
velké firmy. V této oblasti rozšiřujeme služby, o kterých jsem už hovořil.
Vzhledem k tomu, že Sberbank je
opravdu univerzální bankou, která
spravuje téměř 50 % retailových
vkladů a víc než 30 % korporátních
úvěrů v Rusku, bude naše banka rozvíjet i služby pro retailové klienty.
Budete počet poboček zvyšovat?
Na to zatím nedokážu dát přesnou
odpověď. Tato otázka je a bude předmětem diskusí. Podle mého názoru
se to však bude odvíjet od situace na
trhu a obchodních příležitostí. Věřím
tomu, že pokud předložíme rozumný
obchodní záměr na otevření nového
prodejního místa, nebude problém
obchodní síť rozšířit.
V souvislosti se situací v Řecku lze
očekávat, že řada bank omezí úvěrování. Jak se zachová Volksbank?
Obecně bude úvěrová politika vycházet ze situace na trhu. Bude odpovídat vývoji krize a tomu, jak poroste
riziko financování korporátních subjektů. Zatím je však určitě plánována
úvěrová expanze. Naše banka má dostatečnou likviditu a Sberbank má ve
svých plánech pro letošní rok 25procentní růst úvěrového portfolia, takže
i český trh bude muset tuto strategii
podpořit.
Mnoho českých firem rozvíjí své
exportní aktivity a často řeší
problém, jak zhodnotit volné prostředky v eurech. Co jim můžete
nabídnout?
Pokud má klient dostatek volných
zdrojů v měně EUR a nepotřebuje je
okamžitě použít, dokážeme mu nabídnout úrokově výhodné depozitní
produkty. Jsou to jak klasické termínované vklady s různou délkou výpovědní lhůty, depozitní produkty
s okamžitou likviditou a se zvýhodněnými úrokovými sazbami, tak také
dva nové depozitní produkty, které
jsme zavedli v posledním roce. Jedním z nich je strukturovaný termínovaný vklad, tzv. Dual currency deposit. Ten umožňuje nadstandardní
zhodnocení prostředků v závislosti
na vývoji podkladového měnového
páru. Při splatnosti pak může být
vklad vyplacen v jiné, předem dohodnuté měně. Nejnovějším produktem je růstový termínovaný vklad.
Jde o speciální variantu revolvingového termínovaného vkladu s progresivně rostoucí úrokovou sazbou.
Umožňuje výběr i během své existence bez sankce. Jeho princip spočívá v tom, že čím déle jsou uloženy
prostředky, tím progresivněji roste
úroková sazba.
Vaše banka má pobočky jen
v krajských městech. Jak obsluhujete klienty?
Pokud jde o osobní schůzky s klienty,
určitě převažují návštěvy našich ban-
U kterých produktů máte lákavé
podmínky?
Strategie Volksbank spočívala vždy
v tom, abychom byli pro naše klienty
komplexním finančním partnerem,
který je férový a poskytuje ucelenou
produktovou nabídku za ceny, jež
jsou transparentní a výhodné právě
v případě kombinací různých produktů. Rozhodně jsme se nikdy nevydávali cestou nabídek jednotlivých produktů za nesmyslné ceny, což je jev,
který se v poslední době na českém
trhu stále víc objevuje. Naším přáním
naopak je, aby klient, který používá
naši banku jako hlavního finančního
partnera, cítil výhody. Jak už bylo řečeno, snažíme se o osobní přístup
a individuální řešení potřeb našich
klientů. Zní to jako klišé, nicméně věřím, že klienti dokážou rozpoznat,
zda banka jejich individuální potřeby
skutečně chápe. Pro nás byla právě
tohle vždy jedna z hlavních konkurenčních výhod. Uměli jsme nabídnout individuální řešení jak středně
velkým firmám, tak i těm malým.
Které produkty vaši klienti nyní
využívají nejvíc?
Hojně jsou využívány depozitní produkty, které poskytují lepší zúročení
volných prostředků. Jde o klasické
termínované vklady. Pro prostředky
s potřebou okamžité likvidity umíme
nabídnout produkt se zvýhodněnými
sazbami, například vysoce výnosový
běžný účet, který pracuje na bázi pásmového úročení. To znamená, že čím
vyšší je zůstatek na účtu, tím větší je
úroková sazba. O dalších depozitních
produktech jsem se už zmínil.
Zvýhodněná komplexní řešení pro
zahraniční a domácí platební styk
poskytujeme menším firmám. Jsou
postavena na bázi zvýhodněných poplatků a určitých počtů plateb zdarma
a šitá na míru exportérům, stejně jako
importérům. U větších firem řešíme
tyto záležitosti individuálně.
Klienti samozřejmě využívají také
klasické úvěrové produkty, ať už
pro financování svých investičních
záměrů, nebo provozních potřeb.
V těchto případech se cena odvíjí
od vyhodnocení bonity klienta a jeho obchodního záměru.
Na českém trhu podnikají také zahraniční firmy. Jakou nabídku
máte pro ně?
Pro tento typ klientů je určen náš speciální útvar International Desk. Funguje u nás Italian Desk, German
Desk, French Desk. A nyní nově zřizujeme Russian Desk. To jsou lidé,
kteří musejí kromě znalosti bankovních produktů také perfektně ovládat
ruský jazyk, aby mohli obsluhovat
klienty podnikající na českém trhu.
Vaše banka prozatím nese jméno
bývalého vlastníka. Jak a kdy se
název změní?
Náš budoucí název je ve stadiu diskusí, úvah a analýz, protože nový vlastník má podle smlouvy právo používat
dosavadní název až po dobu jednoho
roku. Do té doby musí být název
změněn. Nyní probíhá průzkum, jak
bude z hlediska businessu značka
Sberbank v zemích střední a východní Evropy vnímána. Poté bude rozhodnuto, zda poneseme název Sberbank, či jiný.
Vlasta Piskačová
.
černá azurová purpurová žlutá
1 2 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Stavebnictví
Každý z nich je originál
Stále rostoucí ceny energií
a dalších nákladů vedou
mnoho stavebních odborníků k maximální snaze o snižování energetických náročností budov na úroveň energeticky pasivních a téměř
nulových domů. Do toho se
pak komponuje využívání
obnovitelných zdrojů energie, a výsledkem je zcela
nový pohled na stavbu
domů než jsme byli zvyklí
třeba před dvaceti lety.
Otázka však zní: jak moc (či málo)
se tyto nové technologie promítnou
do našich peněženek? Je opravdu
pasivní dům výhrou, díky níž ušetříme za rok desetitisíce? Na začátek je třeba jasně si definovat, na jaké typy domů v dnešním světě při
různém energetickém provedení
můžeme narazit.
Běžný dům
Je to zřejmě nejhorší varianta pořízení či provozování domu. Při financování hypotékou vychází jako
nejhorší, na samé dno padá i způsobem vytápění bez ohledu na to, jak
rostou (nebo klesají) ceny energií
a inflace. Takovéto domy jsou dlouhodobě ekonomicky neudržitelné
a nevyhnutelně nastane doba jejich
energetické optimalizace.
Nízkoenergetický dům
Tady už se energeticky dostáváme
o stupeň výše, zvláště při použití
tepelného čerpadla. Stále ale neodbouráme vysokou cenovou náročnost energií v dlouhodobém
horizontu. Nevýhodná je i hypoté-
ka, zdánlivě nižší měsíční splátky
budou vykompenzovány vyššími
provozními výdaji.
Pasivní dům
Vychází ze všech energetických typů nejlépe, a to bez ohledu na zdroj
dotápění. Pokud bude majitel ochoten k základní hypoteční sumě přidat jedno až dvě procenta, tak se
nemusí obávat zvýšených provozních výdajů na vytápění domu.
A když na „to při stavbě nemá“,
může začít dotápět dům investičně
dostupným přímotopem a později
ho změnit na sofistikovanější zdroj,
a tím snížit platby za energie.
Lze si položit otázku, jak je možné,
že celkové roční výdaje během
splácení hypotéky jsou u pasivního
domu jen o pár tisícovek vyšší než
u nízkoenergetického? Protože jsou
nižší náklady na ohřev vody a dotápění, a ty se navíc znásobují cenou
energie. Čím dražší tedy bude ener-
gie, tím víc – proti současnosti –
bude majitel pasivního domu šetřit.
A to je solidní perspektiva pro
dnešní mladou generaci: až splatí
hypotéku a půjdou do důchodu, budou jejich náklady v tomto směru
minimální.
Investiční náklady
Na internetových stránkách www.
krausarchitekti.cz byl zveřejněn poměrně transparentní výpočet investičních nákladů pro jednotlivé typy
výše uvedených domů. A to při dvou
variantách zdrojů tepla: buď elektrickém přímotopu, nebo tepelném
čerpadle. Firma v těchto výpočtech
zohlednila řadu vedlejších faktorů
jako údržba, životnost komponentů
apod. Ale samozřejmě jen v obecné
míře, bez přihlédnutí k lokálním
podmínkám a specifikům.
Pomiňme teď stotisícové odchylky
nákladů za tloušťky izolací, tepelně
izolační okna, vzduchotěsnost a vě-
trací systémy, které v jednotlivých
případech mění cenu novostavby
o několik procent.
Klíčovým argumentem v porovnání cen uvedených typů domů
jsou možná náklady na energie.
A tady dochází k výraznému zefektivnění provozu pasivních domů, o čemž svědčí roční spotřeba
tepla na vytápění – pasivní dům
(2336 kWh/rok), nízkoenergetický dům (9234 kWh/rok), běžný
dům (22 111 kWh/rok).
Při těchto číslech už není rozhodující cena jedné kWh, byť se může
teritoriálně, v závislosti na dodavateli, inflaci a dalších aspektech lišit.
Rozdíly jsou v jednotlivých případech propastné.
Jediné, v čem se hodnoty pro všechny tři typy domů zásadně neliší, je
spotřeba energie pro ohřev teplé vody. Ta vychází asi na 2000 kWh za
rok, tedy jen o něco méně, než celoroční vytápění v pasivním domě!
Spokojenost především
Energetické hledisko je sice při
komplexním posuzování výhodnosti pasivních či nízkoenergetických
budov významné, ale nikoli jediné.
Architekti zdůrazňují zásadní premisu: každý z těchto domů je svým
způsobem originál. I když narazíte
na dva zdánlivě stejné, stojí přece
jen v jiném prostředí, svítí na ně jinak slunce, liší se jejich okolí.
Hlavním kritériem pro volbu domu
by mělo být vždy pohodlí a spokojenost majitelů, kteří ho využívají.
Vždyť nejde o investici na pár let, ale
většinou na celý život. A z tohoto
úhlu pohledu se na ni musíme dívat.
Na serveru www.tzb-info.cz zveřejnili Ing. Michal Čejka a Ing. Miroslav Šafařík, PhD., obsáhlou studii
o ekonomickém porovnání provozu
pasivního a běžného domu, z níž vy-
plývá řada závěrů, které ale mohou
platit obecně, v jakýchkoliv podmínkách výstavby:
Návratnost investice závisí především na individuálních požadavcích investora a nelze ji hodnotit
bez znalosti širších vztahů.
Při výstavbě pasivních domů mají
různé energetické systémy stejný
potenciál k uplatnění, je tedy v podstatě jedno, jak je objekt vytápěn,
klíčové je komplexní řešení stavby.
Je vhodné řešit systém vytápění
a ohřevu vody jednotně, bez složitých kombinací několika zdrojů
energie. Doporučuje se tedy optimalizovat investiční náklady systému vytápění.
Úspora provozních nákladů u pasivních domů proti běžné výstavbě
poslouží k pokrytí stavebních vícenákladů, souvisejících s dosažením
pasivního standardu. Ne všechny
vícenáklady lze ale zahrnout do
ekonomického porovnání s běžnou
výstavbou.
Říká se, že nejlevnější energie je
ta, která se nespotřebuje. Jedinou
rozumnou cestou, jak reálně ušetřit, je postavit dům tak, aby jeho
spotřeba byla za daných podmínek skutečně a plánovitě nejnižší
možná.
Jan Hrabálek
Pohled odborníků na udržitelné stavění
Fórum českého stavebnictví 2012 přineslo nové podněty, ale také některá varování
Této otázce byla věnována
celá odpolední sekce Fóra
českého stavebnictví, které
se konalo začátkem března
t. r. v Praze. Panelovou diskuzi zaměřenou na udržitelné stavění a jeho budoucnost
zahájil ředitel Deloitte
Luděk Niedrmayer slovy,
že krize není zapomenuta,
ale výhled krizový není.
Ve svém příspěvku se zabýval faktory, které způsobují neuspokojivý
vývoj v ČR. Podle jeho názoru je
třeba věnovat větší pozornost domácím faktorům, které nejen zhoršují ekonomicko-společenskou atmosféru, ale zároveň představují
reálný problém velkého rozsahu.
Udržitelnost je široký pojem a může nastat pouze tehdy, pokud mezi
klíčovými subjekty, kterými jsou
stát, investor, stavebník a finální
kupující, vládne harmonie.
Myšlenkové bariéry
Jan Bárta, ředitel Centra pasivního
domu, navázal na svého předřečníka tématem energetické efektivity
budov. Podle Evropské unie mají
být od roku 2020 všechny nově stavěné budovy „energeticky téměř
nulové“, a na stavbařích je najít
k tomuto bodu cestu. Podle Bárty
se zákazník rozhoduje v dlouhodobém režimu. Proto si lidé kupují
auta s nižší spotřebou, ačkoliv by si
mohli pořídit jiné, levnější vozidlo.
Energeticky úsporné budovy jsou
také vhodné pro sociální bydlení,
neboť jejich obyvatelé výrazně ušetří na energiích. Bárta se však
v rámci obhajoby energeticky efek-
tivních budov nezmínil, kdo by takovéto bydlení pro sociálně slabé
financoval. V celé věci ale vidí příležitost pro banky, které mohou
upravit podmínky hypoték, kde zohlední klientovy budoucí nižší náklady na energie a růst hodnoty nemovitosti. Velkou roli by také mohla sehrát případná motivační finanční podpora od státu, který by
touto cestou zároveň přispěl k zvýšení zaměstnanosti, zhodnocení
prostředků a ochraně obyvatelstva
před cenovými šoky. Bariéry nejsou podle Bárty na úrovni materiálů a technologií, ale na úrovni myšlenkové: „Investoři by měli po
svých dodavatelích vyžadovat přidanou hodnotu z dlouhodobého
hlediska.“ Lidé by pasivní domy
chtěli, ale odborníci je od toho odrazují. Jen málokdo z nich totiž umí
pasivní dům navrhnout tak, aby nebyl dvojnásobně drahý. Přesto se
počet staveb tohoto typu v ČR každým rokem zdvojnásobuje.
Svobodně se rozhodnout
Další člen panelu, Evžen Korec,
generální ředitel fy Ekospol, seznámil přítomné s průběžnými výsledky mapování zakázek v rezidenčním developmentu, které společnost Ekospol dlouhodobě provádí.
Sám sebe označil za nepřítele regulací trhu. Pasivní a nízkoenergetické byty a domy tvoří jeho okrajovou část, která je spíš příležitostí.
Nové nařízení z EU podle jeho názoru ukazuje, že úředníci v Bruselu
přijímají směrnice, aniž by znali
fungování trhu. Kupující se sám
svobodně rozhoduje, zda si koupí
dražší byt a dlouhodobě ušetří, nebo si koupí byt levnější.
Chybí kontinuita
Senior Manager Deloitte Miroslav
Linhart se ve svém příspěvku zamýšlel, zda udržitelné stavění přinese
přiměřenost, nebo naopak přiměřenost přinese udržitelné stavění: „U
nás stále bojujeme s handicapem
dohánění úrovně západních zemí.
Chybí tu kontinuita.“ Jak a pro koho
stavět? Podle Linharta je třeba stavět potřebné věci, ale v přiměřeném
rozsahu a určité kvalitě. Důležitá je
také návratnost a plynulost. Veřejná
sféra je nanejvýš podstatná pro stabilizaci stavebního sektoru. Objem
veřejných zakázek významně ovlivňuje výkonnost stavebnictví jako
celku. Je třeba, aby byl veřejný sektor dlouhodobě stabilní. Vláda musí
dát jasné signály dlouho do budoucnosti, co je udržitelná úroveň, na
kterou se mají firmy připravit. Nezbytná je koncepce. „Pokud stát nemá investiční politiku, pak ji nemají
ani občané a firmy. Platí totéž jako
u zadluženosti.“
pracovníka TZÚS Praha, měl spíš
podobu podrobného školení než
prezentace. Méně zasvěcení diváci
se ztráceli v nepřeberném množství
značek a označení. Sobola kromě
jiného hovořil také o jednoznačném
trendu přesouvání zodpovědnosti
na zhotovitele. Důležitou součástí
výrobku jsou environmentální prohlášení a je třeba je využívat všude,
kde je to možné. Už i v ČR existují
firmy, které si uvědomují, že vlastní
prohlášení o výrobku není jenom
zodpovědností, ale v budoucnu bude přestavovat konkurenční výhodu. Nejdřív je však nezbytné mít
uvědomělé zákazníky, kteří by kupovali certifikované výrobky kvůli
jejich prokázaným vlastnostem.
Stavět se bude dál
Miloslav Mašek, generální ředitel
SPS ČR, slíbil, že se pokusí být optimističtější než jeho předřečníci. Podle
jeho slov je třeba smířit se s poklesem
stavebních investic, avšak nelze se
smířit s tím, že se nedělá nic aspoň
pro zachování trendu. Provádějí se
jen škrty a nikdo nepřišel s něčím pozitivním. Stavět se bude nepochybně
dál, stavitelství, ani stavební investice
nezahynou, ale je tu otázka objemu:
„Nové principy stavění nemáme brát
jako pohromu, která na nás spadla,
ale jako příležitost pro obor stavebnictví a průmyslu.“ Příklady bychom
mohli podle něho hledat v zahraničí,
třeba program obnovy ve Francii.
Právě zde vidí Mašek možnou pomoc v řešení současné situace ve stavebnictví. Zároveň ho však zaráží,
jak se Evropa dobrovolně vzdává své
konkurenceschopnosti.
Příležitost pro obor
Dalo by se říci, že obsazení panelu
bylo ideálně různorodé. Objevili se
v něm zastánci opačných stanovisek s odlišným pohledem na v současnosti tolik skloňovanou udržitelnost. Většina z nich se však shodla
v tom, že udržitelné stavění je
v první řadě příležitostí, a to nejen
pro stavbaře, ale možná i pro ekonomickou situaci.
(be)
Zodpovědnost je na zhotoviteli
Příspěvek Jiřího Soboly, odborného
www.construction21.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
13
Stavebnictví
Stavíme na kompetenci
Roku 1948 založil pan
Jakob Heberger vlastní
stavební firmu s cílem
pomoci při sanování škod
v poválečném Německu.
Razantní ekonomický růst
a německý hospodářský
zázrak 50. let minulého století dokázal Jakob Heberger
skvěle využít. Firma se postupně rozrůstala a prosperovala, s jejím rozvojem
se také měnil předmět činnosti. Heberger Bau se stále
více zaměřovala na průmyslové stavby a stavby občanské vybavenosti. Svou sílu
společnost prokázala během
hospodářské krize 70. let,
během níž dokázala udržet
obrat a dál se stabilizovala.
V roce 1994 vstoupila společnost
Heberger Bau do České republiky
a založila zde skupinu firem Heberger Group. V jejím rámci byla založena také firma Heberger CZ s.r.o.,
generální dodavatel se zaměřením
na výstavbu objektů na klíč.
Partnerství s Českou radou pro
šetrné budovy
Na podzim roku 2009 jsme se stali
zakládajícím partnerem České rady
pro šetrné budovy. Tato iniciativa je
logickým vyústěním naší dosavadní
činnosti v rámci realizovaných staveb
a současných trendů, a vycházíme tak
ještě víc vstříc současným a budoucím potřebám našich zákazníků.
Cílem je spokojený zákazník
Stavíme na kompetenci, heslo, jež
se stalo od samého počátku mottem
činnosti každé firmy v rámci koncernu Heberger. Veškerou péči o zákazníky a nabízené služby zakládáme na kompetenci a odbornosti.
Činnost naší společnosti je vedena
s cílem uspokojit zákazníka, jen
spokojení zákazníci nám totiž zajišťují další budoucnost.
Nutnou podmínkou pro dosažení firemních cílů je kvalitní personální
práce. Dobří pracovníci jsou pro náš
úspěch rozhodující. Každý pracovník
svým výkonem odpovídá za své úkoly, a tím také přispívá k úspěchu společnosti. Náš tým je tvořen techniky
a inženýry na vysoké úrovni. Klademe důraz na odbornost, podporujeme
vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
Vážíme si a podporujeme týmového ducha, kolegialitu, loajalitu, ale
i vlastní iniciativu a kreativitu kteréhokoli zaměstnance. Hodnotami, které ctíme, jsou zodpovědnost, důvěra,
tolerance a respekt.
Vztah investic a provozních nákladů
Současným trendem při výstavbě je
jednoznačně, kromě přirozeného
důrazu na investiční náklady, zvýšená pozornost vztahu investic vůči
provozním nákladům. Je to logické,
vždyť ceny zemního plynu a elektřiny v posledních deseti letech dramaticky rostou. Stejně jako ceny pitné
vody a další energických komodit.
Ruku v ruce s finanční krizí a tlakem
globálního trhu se položka provozních nákladů objektů svou výší dostává do kategorie významných položek celkových nákladů. Proto je jí
přikládána patřičná důležitost.
V hlavní roli legislativa
Základem práce projektanta a dodavatele je platná legislativa. A ta za posledních pár let doznala značných
změn. K tomu přistupuje tlak investorů na stanovení max. spotřeby energií při upřesněném provozu objektu.
A poměrně dost často se u investorů
se zahraničním vlastníkem objevuje
požadavek na splnění standardů mateřské firmy. A tak se poměrně často
lze setkat s požadavky na soulad se
základními požadavky amerického
certifikačního systému LEED, britského BREEAM či německého
DGNB. Celkem pravidelně se lze setkat s implementací požadavků německých předpisů EnEV2009 a v posledních týdnech i EnEV2012, jehož
vydání se teprve připravuje. Kromě
toho má většina investorů zaveden
systém požadavků na výstavbu.
Důraz na environmentální aspekty
Spolu s legislativou se poměrně
účinně prosazuje tlak trhu. Vzrůstající environmentální povědomí koncových zákazníků přirozeně vyvíjí tlak
na environmentální politiku výrobce.
Výrobce svůj environmentální standard přenáší na všechny své dodavatele, a ti logicky vedou všechny spolupracující subjekty k stejným standardům. Budovy výrobce jsou pak
v první linii pozornosti a s každým
dalším objektem přicházejí další
a nové požadavky. Platí tak více než
kdykoliv předtím, že dva na pohled
stejné objekty nejsou stejné.
Systémové změny pracovních postupů
Z výše uvedeného je jasné, že je nutné systémově změnit pracovní postupy při výstavbě. V první řadě je nutno
provést komplexní analýzu navrhova-
ného řešení objektu z hlediska legislativy, smluvních podmínek a dalších
požadavků. Stejně tak je nutno spolu
s řešením objektu nahlížet na řešení
technických zařízení budov a vyváženě postupovat v souladu se všemi požadavky při zachování smluvních
užitných hodnot a parametrů objektu.
Situace klade vyšší požadavky na
technickou erudovanost realizačního
týmu a zvládnutí technického řešení
se všemi souvisejícími detaily je klíčovou podmínkou úspěšné realizace.
V praxi je pak sice jednodušší prosazovat pokročilé technologie, avšak
striktně daný objem investic činí návrhy a instalace pokročilých technologií nesmírně pracné a složité.
Realizace špičkových projektů
V minulém roce jsme ve spolupráci
se sesterskou společností dokončili
výstavbu průmyslového objektu
v SRN. Zajímavou zkušeností byla
práce s místními předpisy a legislativou, zejména požadavky vyplývající
z předpisu EnEV2011. Ten stanovuje
požadavky na tepelně technické parametry stavby, limitní účinnosti zařízení pro větrání, vytápění a chlazení,
maximální tlakové ztráty rozvodů
a minimální tloušťky izolací pro instalace. Koncepce objektu byla dána
zadávací dokumentací zpracovanou
investorem a zahrnovala místní standardy, zejména požadavky na instalaci tepelného čerpadla o výkonu min.
50 % tepelných ztrát a instalaci solárního termického systému. Dále bylo
nutno splnit striktní požadavky na
hygienu rozvodů pitné a teplé užitkové vody. Samostatným provozním
souborem bylo chlazení pro technologii a chlazení montážní haly, kde se
nám ve spolupráci s českým výrobcem podařilo prosadit a instalovat
adiabatické vlhčení. V dalších speciálních prostorách výrobního objektu
byly bohužel požadavky technologie
natolik přísné, že nebylo možno uvažovat s adiabatickým chlazením, byly
proto navrženy reverzibilní chladicí
jednotky, které i při nízkých venkovních teplotách zajistí výrobu tepla pro
tyto speciální prostory.
Návrh účinné rekuperace tepla a optimalizace provozu při vysokých ná-
rocích na vzduchové výkony instalovaných zařízení umožnil snížit spotřebu tepla pro větrání o víc než
40 %. V rámci dokončovacích prací
bylo nutno zajistit podle místních
zvyklostí úřední přejímku technických zařízení budov, což byla asi
nejzajímavější zkušenost. Po dokončení objektu probíhala po řadu měsíců optimalizace a korekce provozních parametrů instalovaných zařízení a systémů. Po dobu výstavby byl
kladen mimořádný důraz na kvalitu
prací, jedinečným způsobem jsme se
věnovali provozním zkouškám a seřízením. Při třísměnném provozu
s odstávkou 16 hodin týdně nedošlo
za posledního půl roku k jedinému
případu, kdy byla omezena nebo dokonce zastavena výroba, to vše při
předpokládané spotřebě energií pro
větrání a vytápění provozně náročných prostor výrobní haly.
Významný referenční projekt
Naše společnost v současné době
pracuje na významném referenčním
projektu jednoho z klíčových zákazníků koncernu Heberger Bau. Z rozsáhlé haly mají být podle časového
harmonogramu na jaře příštího roku
dodány první výrobky. Výstavba byla
zahájena v polovině listopadu 2011
a probíhala bez přerušení i v zimních
měsících. V současné době je provedeno založení stavby, před dokončením nosný prefabrikovaný skelet, zahájena montáž střešního pláště a fasády, v dokončovací fázi je finalizace
dispozičního řešení objektu a dokončuje se koncept řešení technických
zařízení budov.
Tento typ objektu po sedmi měsících
pečlivé kolektivní práce zástupců investora a našich inženýrů a techniků
začíná dostávat obrysy koncepčně
nového typu objektu. Kompaktní řešení navazující na léty vyzkoušenou
disposici objektu respektuje toky
materiálu při jednodušším stavebněkonstrukčním řešení. Toto řešení
předpokládá i zjednodušení a zlevnění údržby objektu. Drobné dispoziční změny navazující na související venkovní plochy a dopravní řešení
nabízí efektivnější logistiku.
Mimořádná pozornost byla věnována zásobování objektu elektřinou,
teplem a chladem. Účinnost, hospodárnost provozu a spolehlivost je na
prvním místě. Systému osvětlení bylo věnováno značné úsilí a výsledkem bude moderní osvětlovací soustava s řízením intenzity osvětlení
v návaznosti na aktuální podmínky
v jednotlivých provozech. Důsledně
bylo řešeno větrání objektu, kde navržená zařízení splňují přísné požadavky na spotřebu energií spolu s vysokou účinností rekuperace tepla při
snadné obsluze a údržbě. Jedinečným způsobem se podařilo vyřešit
zásobování objektu a výrobní technologie teplem a chladem. První výpočty a bilance ukazovaly na značné
nároky na výkon zdrojů tepla a chladu, a tím i na vysokou spotřebu energií. Systémovým přístupem a detailní vyčerpávající analýzou při porovnání potřeb tepla a chladu, ať už pro
objekt samotný, či pro výrobní tech-
nologii, bylo dosaženo úpravou provozních parametrů chlazení pro výrobní technologii takových podmínek, že odpadní teplo lze využít nízkoteplotními otopnými soustavami
k vytápění objektu.
Dalšími úpravami a doplněním výměníků tepla do zařízení metalurgické technologie, což bylo výsledkem
mnoha optimalizačních kroků, výpočtů, bilancí a konzultací, se podařilo docílit mimořádně výkonného systému zpětného získávání tepla. Parametry a výkon tohoto systému při optimálních provozních podmínkách
vysoce přesahují potřebu tepla pro
vytápění a větrání objektu. Logickým
krokem byla také změna koncepce
zdroje chladu. Standardní kompresorové chladicí stroje byly nahrazeny
absorpčními. Ty mají řádově nižší
spotřebu elektřiny. Hnací energií je
u nich teplo, v tomto případě odpadní, které by jinak bylo bez užitku odvedeno mimo objekt.
Křížovými kontrolními výpočty, posouzením možných provozních stavů
objektu a výrobní technologie bylo
opakovaně potvrzeno, že celkový výkon všech použitých systémů zpětného získávání tepla vždy přesahuje potřebu tepla a chladu z tepla vyrobeného. V posledních dnech před vydáním
tohoto článku bylo celkové řešení
znovu prověřeno a po schvalovacím
řízení dostalo zelenou k realizaci.
Tento příklad jasně ukazuje, že výsledek záleží v první řadě na týmové práci, a že bez konstruktivního
a fundovaného přístupu týmu investora by o současném návrhu nebylo možno ani přemýšlet. Tento
jedinečný přístup investora samozřejmě vyžaduje technicky kompetentní a koncepčně kreativní spolupráci týmu dodavatele. Stejně tak
není možné realizovat stavební řešení objektu bez souvisejících instalací a technická zařízení budov nelze
navrhovat bez důkladné koordinace
se stavebně konstrukčním řešením.
Vše souvisí se vším a jedině kompetentním a koordinovaným přístupem
lze realizaci úspěšně dokončit.
Karel Kolář, jednatel,
HEBERGER CZ s.r.o.
Foto a výkres: Heberger CZ s.r.o.
.
www.heberger.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 4 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Stavebnictví
Tepelná čerpadla
Účinný nástroj proti růstu provozních nákladů na vytápění a ohřev vody
Počátek roku 2012 byl
poznamenán růstem cen
energií, což se po letošní
tuhé zimě projeví ve fakturách za nakoupené energie.
Existuje však cesta, kterou
lze tyto nepříznivé dopady
do rozpočtů rodin i podnikatelských subjektů eliminovat. Proto jsme požádali
o rozhovor odborníka
v oboru tepelných čerpadel
Ing. Josefa Slováčka, předsedu správní rady Asociace
pro využití tepelných čerpadel a současně zástupce
ČR v Evropské asociaci
tepelných čerpadel.
Jak mohou tepelná čerpadla
ovlivnit výši provozních nákladů
na vytápění a ohřev vody?
Velmi významně. Pro vysvětlení uvedu definici
tepelného čerpadla: Je to zařízení, které dokáže z okolí vytápěného objektu
posbírat tepelnou
energii z podzemní nebo povrchové
vody, ze země nebo ze vzduchu,
a tu zvýšit na úroveň využitelnou
pro vytápění a ohřev vody. K tomu, aby zařízení pracovalo, je potřeba dodat mu pro jeho pohon jen
asi 25 až 30 % elektrické energie,
a 60 až 70 % obnovitelné energie
z okolí vytápěného domu získáme
zcela zadarmo. Znamená to tedy, že
ji nemusíme „nakoupit“, a snížíme
si tedy náklady na provoz objektu
a staneme se výrazně méně závislí
na dalším růstu cen energií, o kterém snad už nikdo nepochybuje.
To sice vypadá zajímavě a lákavě,
ale obecně se říká, že tepelná čerpadla jsou velmi drahá a nevyplatí
se je instalovat. Je to pravda?
Vím, že je tento názor mezi veřejností stále poměrně rozšířený, ale to platilo snad před deseti lety. Tehdy se totiž převážně instalovala tepelná čerpadla vzduch-vzduch, protože pro jiná (systém voda-voda) buď nebyly
podmínky, nebo jejich technická úroveň (systém vzduch-voda) neumožňovala ekonomický provoz v průběhu celého roku. V té době stálo tepelné čerpadlo systému země-voda
s hlubinným vrtem a instalací pro
běžný rodinný domek 400 tis. Kč,
což při tehdejší ceně zemního plynu,
elektřiny nebo i jiných paliv vycházelo tak, že se tepelné čerpadlo nemůže
zaplatit ani za celou dobu své životnosti. Tak tento názor vznikl.
Jenže čas pokročil a s ním, mnohem
rychleji než kdokoli čekal, také
technický vývoj tepelných čerpadel. Rozšířila se jejich sériová výroba, což se promítlo i v nižší ceně.
Plíživě za deset let vzrostly ceny
energií, ačkoli si to už málokdo
uvědomuje, protože ten cenový růst
je sice nenápadný, ale trvalý a bohužel nezvratný.
Takže na jedné straně výrazný pokles cen instalací tepelných čerpadel,
a na druhé dramatický nárůst cen
energií vyvrací logicky mýtus, že tepelná čerpadla jsou velmi drahá,
a proto se je nevyplatí instalovat.
Jen pro srovnání, cena za tepelné čerpadlo se z výše uvedených 400 tis. Kč
pro běžný dům snížila na dnešních
250 tis. Kč, a to je pořádný rozdíl.
A to hovořím o kvalitních výrobcích,
o těch „ostatních“ se ještě zmíním.
Uvedl jste příklad rodinného domu, ale jaká je situace u jiných
objektů?
U objektů s vyšší spotřebou energie
pro vytápění nebo i chlazení a ohřev
teplé vody je situace ještě výrazně
příznivější. Platí totiž, že čím vyšší je
výkon tepelného čerpadla, tím víc se
snižuje cena na jednotku výkonu. Pro
snazší pochopení uvedu příklad: tepelné čerpadlo o výkonu asi 10 kW
stojí 150 tis. Kč, zatímco za čerpadlo
o výkonu 100 kW nedáte 10krát víc,
tedy 1,5 mil. Kč, ale jen 650 tis. Kč.
A to je podstatný rozdíl.
Proto dnes roste poptávka po tepelných čerpadlech pro energeticky
náročnější objekty, jako jsou bytové domy, administrativní budovy,
sportovní a kulturní stavby. Využití mají ve výrobních a skladovacích objektech a výjimkou nejsou
třeba ani kostely. Lze bez nadsázky říci, že se tepelná čerpadla dají
použít pro jakékoliv objekty. Musím ale upozornit, že je vždy nutné
spolupracovat s odborníky, kteří se
v dané problematice dobře orientují a mají dostatek zkušeností.
To, co jste nám řekl, zní velmi pozitivně, ale kde hledat takové odborníky, o kterých se zmiňujete?
Zcela jistě ne každý, kdo se za odborníka na tepelná čerpadla vydává,
jím skutečně je. Svědčí o tom „nevydařené“ akce, které skončily i fiaskem, pokud se k tomu dostali „rádoby odborníci“. Škody v některých
případech dosáhly i milionových
částek, a to je pak problém. Proto
navrhuji: nakupujte u odborníků,
přičemž kdo má zájem seriózně dodávat a instalovat tepelná čerpadla,
ten je většinou členem Asociace pro
využití tepelných čerpadel (AVTČ).
Je to dobrovolné profesní sdružení
firem, které na náš trh dodávají asi
80 % tepelných čerpadel.
Mohl byste dát zájemcům o tepelné
čerpadlo, ať již domů nebo pro jiné
využití, nějakou dobrou radu?
Ano a rád. V poslední době se na našem trhu docela rozšířil prodej zařízení s pochybným původem, o jejichž parametrech by se dalo s úspěchem pochybovat. Jejich jedinou
předností je lákavá cena. Aby se dalo odlišit kvalitní tepelné čerpadlo,
které bude velmi úsporně topit, mít
dlouhou životnost a přinášet jeho
majiteli výrazné finanční úspory, od
těch, s jejichž kvalitou a parametry
si prodejci moc starostí nedělají, byl
vypracován mezinárodní systém,
podle něhož lze tepelná čerpadla porovnávat a rozhodnout, která jsou
kvalitní, a která ta „ostatní“.
Tepelná čerpadla, jež splní přísná
hodnoticí kriteria co do úspornosti,
zajištění servisu i garance dodávek
náhradních dílů po dobu nejméně
10 let a další důležité podmínky, mohou získat Evropskou značku kvality:
EUROPEAN QUALITY LABEL
FOR HEAT PUMPS. V loňském roce byly už i některým tepelným čerpadlům od českých výrobců tyto prestižní značky přiděleny, což zájemcům o kvalitní tepelná čerpadla jistě
usnadní výběr.
Jana Poláčková
Asociace pro využití
tepelných čerpadel
Slavíkova 24 / 26
130 00 Praha
tel.: 721 363 610
[email protected]
www.avtc.cz
Termo Komfort dodává tepelná čerpadla Dimplex
Termo Komfort, s.r.o.,
je společnost, jejíž aktivity
v oboru tepelných čerpadel
začaly v roce 1990. Tehdy
bylo v poradenském středisku JME nainstalováno
první tepelné čerpadlo
Markus, původem ze Švédska. Po deseti letech přibylo
v ČR k zemním tepelným
čerpadlům první tepelné
čerpadlo vzduch-voda, od
německého výrobce Dimplex, které pracovalo na
tehdejší dobu efektivně i při
neuvěřitelných mínus 20˚C.
Takže spojení Termo Komfort
a Dimplex má už svou historii. Celkem bylo nainstalováno víc než
1000 tepelných čerpadel různých
systémů a výkonů. Nejčastější jsou
realizace tepelných čerpadel včetně
topných systémů, jako ucelená dodávka od jednoho dodavatele s garancí na celé dílo, což má pro obě
strany nesporné výhody.
Sortiment tepelných čerpadel zahrnuje výkony od nejmenšího, které má 5 kW, až po nejvýkonnější
s výkonem 130 kW. Skvělé parametry nové řady tepelných čerpadel
dosahují při hodnocení COP podle
kriterií EHPA u zařízení vzduchvoda až 4, země-voda až 5 a vodavoda až 6! Proto bylo těmto tepelným čerpadlům uděleno hodnocení
Evropské pečeti kvality.
Dodávky mají široké zaměření od
rodinných domů přes komerční
objekty až po bytové domy, kde je
značný potenciál energetických úspor
s rychlou návratností investic.
V areálu Veletrhů Brno ve Stavebním centru Eden 3000 provozuje
Termo Komfort vzorový dům, kde
jsou v chodu nejen tepelná čerpadla pro vytápění, ale i taková,
která odebírají teplo z odpadního
vzduchu, a tím ohřívají vodu.
Elektrickou energii pro tepelná
čerpadla navíc vyrábí vlastní malá
fotovoltaická elektrárna, instalovaná na střeše.
V podstatě pro jakýkoliv objekt má
firma k dispozici odpovídající řešení, a to i tehdy, kdy tepelné čerpadlo není vhodné. K tomu účelu
disponuje nabídkou tepelné techniky zn. Dimplex, která zahrnuje
akumulační kamna nové generace,
efektivní sálavé panely, rekuperační jednotky apod.
Zákazníci oceňují především ucelený komplex služeb od poradenství
a konzultací o konkrétních řešeních
přes zpracování projektů a následné
realizace včetně uvedení do provozu až po zaškolení uživatele, záruční a pozáruční servis.
Společnost Termo Komfort je držitelem Certifikátu AVTČ „Doporučený partner pro instalace tepelných
čerpadel“ a rovněž mezinárodních
EHPA EU.CERT-HP. Celorepublikovou činnost zajišťuje prostřednictvím středisek v Brně, Praze a Ostravě a ve spolupráci s regionálními
partnerskými firmami.
(r)
.
Brno:
EDEN 3000
– Úsporný dům na výstavišti BVV
Bauerova 10, 603 00 Brno
tel.: 545 213 628
mob.: 724 294 136
[email protected]
Praha:
Slavíkova 24/26
130 00 Praha 3
tel.: 222 720 449
mob.: 721 957 031
[email protected]
Ostrava:
tel.: 725 035 908
[email protected]
www.termokomfort.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
15
Stavebnictví
Nastává doba HIMACSová
Společnost LG Hausys je
výrobcem a dodavatelem
unikátního kompozitního
materiálu HI-MACS®.
V roce 2003 založil
Ing. arch. Tomáš Valent
společnost Polytrade CE,
která je exkluzivním dovozcem a distributorem materiálu HI-MACS pro střední
Evropu. Na otázku, proč se
loni rozhodl převést společnost Polytrade CE do seskupení firem Podzimek &
synové, odpověděl: „Chtěl
jsem firmu předat někomu,
kdo má potenciál materiál
efektivně využívat ve stavebnictví a bude za sebou
zanechávat kvalitní práci.“
HI-MACS je kompozit se špičkovými
technologickými vlastnostmi, který
nabízí neomezené možnosti zpracování v interiéru i exteriéru. Architektka
Mária Maninová ze studia MAAT
použila tuto technologii při zakázkové
realizaci interiéru koupelny (při výrobě
umyvadel, vany a koupelnových skříněk). K práci s tímto materiálem uvádí:
„Rozhodli jsme se pro výrobu vany na
míru z materiálu HI-MACS, protože je
snadno tvarovatelný a dobře se opracovává. Pak už byl jen krok k tomu,
použít ho také na umyvadlové skříňky
a umyvadla.“ HI-MACS se zpracovává stejně snadno jako dřevo, spoje dílů
jsou neviditelné, může se tepelně tvarovat, je příjemný na dotek, snadno se
udržuje. Všechny tyto vlastnosti umožňují zhotovit technologií HI-MACS
individuální design podle přání zákazníka a bez jakýchkoliv omezení.
Leonardo Glass Cube, studio 3deluxe, Německo.
Tajemství technologie HI-MACS
HI-MACS je pevný homogenní materiál vyrobený ze směsi přírodních
minerálů: hydroxidu hliníku získaného z bauxitu (70 %), polymethylmetakrylátu (tj. akrylátové pryskyřice,
dále jen PMMA) a přírodního barviva, které tvoří 5 % obsahu. Při teplotě
nad 165 °C získává tento kompozit
termoelastické vlastnosti vhodné
k 2D a 3D tváření. Je to jediný materiál tohoto typu, kde je chemická reakce při výrobě tepelně usměrňována, což zaručuje stejnoměrnou strukturu desek v celém průřezu u všech
tlouštěk i u hrubozrnných struktur.
Vysoce moderní technologie zpracování dodává kompozitu HI-MACS
jedinečné vlastnosti: vysokou trvanlivost, stálost a odolnost. Tento materiál je neporézní a z jeho povrchu se
snadno odstraňují nečistoty. Odolné
skvrny způsobené například rtěnkami, kyselinami, čisticími prostředky
a potravinami s obsahem barviv nenechávají na materiálu žádné stopy
ani po 16hodinovém působení. Kompozit je navíc zdravotně nezávadný.
Lze jej použít k výrobě kuchyní, koupelen, operačních sálů i laboratoří.
Díky náročným standardům a požadavkům na kvalitu může být konečným zákazníkům nabídnuta na materiál HI-MACS záruka až 15 let. Jde
o nejdelší záruku na pevný povrch
mezi všemi výrobci na trhu. Velkým
lákadlem pro použití tohoto materiálu je velmi široká škála barev, rozmanité vzorové struktury a nepřeberné množství jejich kombinací. Úžasné vizuální efekty lze vytvářet s průsvitnými barevnými variantami řady
Lucent. HI-MACS navíc splňuje
ekologické standardy výroby a je
v naprostém souladu s mezinárodními
normami ISO 9001 a ISO 14 001.
Školicí středisko v Třešti
Společnost Polytrade CE zajišťuje řízení celé zpracovatelské sítě a odborných školení pro střední Evropu. ČR
je první zemí, kde bude HI-MACS
prezentován jako certifikovaný materiál při využití technologie pro závěsné odvětrávané fasády. V Třešti
vzniklo školicí a technické centrum
ALUBOND dobývá svět
Společnost DOSTING zastupuje výrobce kompozitních
panelů Alubond na českém
a slovenském trhu už řadu let.
V lednu t. r. oslavil výrobce
tohoto materiálu desetileté výročí vzniku a při této příležitosti uspořádal v Dubaji v nejluxusnějším hotelu světa Burj
Al Arab slavnostní setkání,
kterého se zúčastnila také společnost DOSTING, spol. s r.o.
Majitelem celosvětové sítě výrobních
závodů materiálu Alubond je velmi
pracovitá rozvětvená indická rodina.
Za dobu své existence vybudovala
výrobní závody po celém světě, např.
v USA, na Středním východě a v ob-
lasti Spojených arabských emirátů.
Následovala Evropa, čímž se tento
produkt výrazně přiblížil českým
a slovenským zákazníkům. Byly vybudovány závody v Indii, Iránu a dalších zemích. Po otevření nového mo-
derně vybaveného závodu ve Spojených arabských emirátech se stala
společnost MULK HOLDINGS největším světovým výrobcem kompozitních obkladových desek s obchodním názvem Alubond. V sou-
pro střední Evropu, kde je také vybudováno středisko technické pomoci
pro předprojektovou činnost a realizaci projektů. Zde si mohou architekti a designéři práci s materiálem
HI-MACS vyzkoušet.
Začátkem března t. r. se v Národní
technické knihovně konala odborná
konference pro architektonickou a designérskou obec, vedená Lotharem
Moritzem, hlavním technickým ředitelem společnosti LG pro Evropu.
Pod jeho dohledem se uskuteční
první realizace projektů se závěsnými
provětrávanými fasádami.
Jedinečným dokladem variabilního
použití technologie HI-MACS je
projekt Leonardo Glass Cube z roku
2007 v německém Bad Drieburgu.
Stavba je ukázkou možností 2D a 3D
formování tohoto kompozitu jak
v interiéru, tak exteriéru. HI-MACS
technologie umožňuje designérům
a architektům uskutečnit to, co bylo
donedávna pouhým snem.
Proč právě HI-MACS?
Seskupení firem Podzimek & synové
má víc než stoletou tradici a je známo
kvalitou používaných materiálů a precizností odvedené práce. Na otázku,
proč se majitel firmy Polytrade CE
Ing. Martin Podzimek rozhodl pracovat s technologií HI-MACS, nám odpověděl: „Naše dřevovýroba je zaměřená na zpracování extrémně tvrdých
exotických dřevin. Po seznámení se
s technickými a estetickými vlastnostmi materiálu HI-MACS a se způsoby
jeho zpracování jsem byl nadšen. Je to
přesně to, co jsem hledal, když jsem
uvažoval o rozšíření výrobního programu. Moderní materiál s velkou budoucností. Ve vyspělých zemích se už
používá stále častěji. Umožňuje architektům realizovat představy o interiéru,
časné době je jeho celosvětová roční výrobní kapacita 11 mil.m2.
U příležitosti desetiletého výročí založení byli na slavnostní setkání do Dubaje sezváni nejvýznamnější distributoři a obchodní zástupci z celého světa.
Slavnost, které se zúčastnila také firma
DOSTING, se konala v nejluxusnějším hotelu světa Burj Al Arab. Toto setkání bylo poctěno návštěvou tří prezidentů Emirátů, tzv. Emírů, pozvání přijali také velvyslanci řady zemí a vedoucí jednotlivých Free Zone SAE.
Materiál Alubond je použit také v interiérových prostorách nejvyššího hotelu
světa Burj Khalifa v Dubaji, který měli možnost navštívit i účastníci tohoto
setkání. Každý technický kousek stavby je ojedinělou záležitostí a návštěva
této budovy je velmi zajímavá.
Firma DOSTING zastupuje výrobce
kompozitních materiálů Alubond už
8. rokem a za tu dobu dodala materiál
Alubond na vnější fasády i vnitřní obložení budov mnoha desítek staveb.
V hlavním městě ČR jsou to zejména
nové administrativní budovy na Praze
Hydropol chrání budovy před zánikem
Vážným problémem mnoha
budov je vnikající vlhkost
do jejich konstrukcí. Pokud
nejsou objekty chráněny horizontální a vertikální izolací
proti zemní vlhkosti, nasává
zdivo vlhkost jako houba.
Zejména u starších staveb není tato
izolace často k dispozici. Zdivo je tak
vydáno napospas postupnému rozpadu. Vlhkost objektů tedy není žádnou
kosmetickou vadou, jak si možná někdo myslí. Je to jev, který představuje
vážné ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti zdiva.
Problematika, jak úspěšně sanovat
vlhké zdivo, zaujímá ve stavebnictví
významné místo. I když možností
řešení je víc, v posledních pětadva-
ceti letech se stále častěji prosazuje
nedestruktivní bezkontaktní systém
odvlhčování zdiva Hydropol.
Příznivé reference
Příznivé reference, ať už soukromých
vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazují, jak je tento sanační postup účinný. Dlouhodobé zkušenosti navíc jednoznačně dokladují, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání.
V mnoha evropských zemích byly
vedle tisíců rodinných domů vysušeny také četné školy, školky, sociální
ústavy, správní budovy, církevní stavby a jiné občanské i průmyslové objekty včetně kulturních památek.
Úspěšná sanační metoda Hydropol,
vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně. Aby se byla schopna pro-
sadit v konkurenčním prostředí,
musela podstoupit dlouhou cestu
praktického dokazování své účinnosti. Především systematickým
a trvalým měřením vlhkosti zdiva
sanovaných staveb. O pozitivních
výsledcích metody jasně hovoří nejen víc než 25 let zkušeností, ale
zejména statistiky měření vlhkosti,
které se sledují a evidují.
Před instalací zařízení na odvlhčování zdiva Hydropol do předem
prozkoumaného objektu se mimo jiné provede měření původní vlhkosti
zdiva karbidovou metodou. Tento
výchozí záznam se pak doplňuje
výsledky z dalších kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech. Zákazník tak získává doklad o působení uplatněného vysoušecího systému, o pokroku
ve snižování vlhkosti zdiva.
Zachování kulturních hodnot
Společnost Hydropol, která bezkontaktní systém odvlhčování zdiva na
náš trh dodává, poskytuje zákazníkům nejvyšší možné bezpečnostní
záruky na zařízení Hydropol a ručí za
úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Takové formy garancí investor
zpravidla nenachází u některých jiných nabízených sanačních postupů.
Uvedená záruka v návaznosti na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí
metodu Hydropol cenově nejvýhodnější možností, jak se nežádoucí
vlhkosti staveb zbavit.
I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis
leží cena této už tradiční sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena systému Hydropol je zřejmě i jednou
z příčin jeho úspěchů. Právě v období
„skromných pokladen“ lze proto me-
Interiér koupelny na míru, studio MAAT, ČR.
které donedávna nebylo možné uskutečnit. A pokud ano, tak velmi složitě
a draze. Zkrátka je extrémně hravý
a nabízí úžasné možnosti tvořivým lidem. Proto věřím, že nastává doba
HIMACSová.“ Lucie Podsedníková
.
www.polytradece.cz
4, v posledních letech byl tento materiál použit také na komplexech bytových domů, např. u nedávno otevřené
rezidence Korunní. V Brně, kde společnost DOSTING působí, jsou nejznámější aplikace tohoto materiálu na
budově Avriopoint v Žabovřeskách
a v některých budovách Univerzitního kampusu Brno-Bohunice. Nyní
DOSTING, spol. s r.o., zpracovává
nabídky na výškové budovy v Brně
a Praze. V případě úspěchu v těchto
tendrech bude o tom veřejnost informována v některém z následujících
článků.
Jiřina Drahná
.
www.dosting.cz
todou Hydropol přispět k zachování
hodnotných staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd.
Právě v péči o památky je sanační
postup Hydropol velmi prospěšný.
Dokazuje to řada významných zakázek v ČR, kde byl systém už před
17 i 18 roky instalován – například
sanace katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Mimořádného rozšíření
se metodě také dostalo při sanacích
vlhkosti zdí u starších rodinných
domů. Reference spokojených zákazníků jsou pak nejlepším důkazem, jak je bezkontaktní systémem
Hydropol úspěšný.
(pod)
.
www.hydropol-cz.com
černá azurová purpurová žlutá
1 6 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e
Dýcháme to, čím topíme
Hned po dopravě jsou největším znečišťovatelem ovzduší v České republice domácnosti
Certifikace
Ekologická certifikace lesů,
jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro ČR. Vzrůstá proto
nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti.
Počátky úsilí o certifikaci lesů se ve
světě objevují koncem osmdesátých
let minulého století s cílem především zamezit devastačním těžbám
tropických deštných pralesů. Přestože v lesích střední Evropy se hospodaří podle principů vyrovnanosti produkce dřevní hmoty, nelze ani u nás
o přínosu certifikace lesů pochybovat. V zahraničí se už neuplatní produkty, které jsou vyrobeny z necertifikované dřevní hmoty. K stejnému
kroku se rozhodli i čeští zpracovatelé dřeva a požadují od svých dodavatelů certifikovanou surovinu.
Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy – např. ekologická certifikace FSC (Forest Stewardship Council) a certifikace
spotřebitelského řetězce (C-o-C,
Chain of Custody). Jejich smyslem
je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. V praxi to znamená, že
každý zpracovatel v řetězci musí
získat tento prestižní a celosvětově
platný certifikát. Udílí se na pět let
a stává se podmínkou pro export na
evropské i zámořské trhy.
(rep)
Na celkovém znečištění
ovzduší se u nás domácnosti
podílejí víc než třiceti procenty. Statistická data Českého hydrometeorologického ústavu jsou však relativní, míra znečišťování ovzduší je totiž pro každou domácnost, vlastnící kotel na
vytápění, jiná. Její výši však
nedokáže žádná bilance
postihnout. Vyplynulo to
z diskusí na odborných
seminářích, které se uskutečnily v druhé polovině
března v Třinci a Havířově.
Základní pilíře seminářů, které uzavřely dvouměsíční informační kampaň Ministerstva životního prostředí
„Dýcháme to, čím topíme“, tvořily
právě zásady správného spalování,
další možnosti moravskoslezských
průmyslníků čerpat finance v novém dotačním titulu evropských
fondů, ale například i lokální dopravní problémy nebo dopad kvality ovzduší na zdravotní stav místních obyvatel.
Dva základní faktory
Podle vyjádření Jiřího Horáka, vedoucího zkušebny Výzkumného
energetického centra Technické univerzity Ostrava a jednoho z hlavních aktérů seminářů, existují
v obecném měřítku dva faktory,
které ovlivňují kvalitu ovzduší kolem nás – rozptylové podmínky
a množství emisí znečišťujících lá-
tek. Zatímco první faktor může lidská vůle jen těžko ovlivnit, na tom
druhém má také svůj podíl společně s průmyslem a dopravou téměř
56 tisíc domácností v Moravskoslezském kraji, které jsou vytápěny
spalováním tuhých paliv.
Hlavním problémem jsou domácnosti
Lidé, žijící v Moravskoslezském
kraji, mají podle oficiálních statistik
téměř 24% podíl na znečištění
ovzduší v regionu. Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší u nás
je doprava. Její exhalace se na celkových emisích prachu podílejí 49 %.
Druhým největším znečišťovatelem
ovzduší v celé České republice jsou
však překvapivě s 31% podílem domácnosti. V případě monitorování
pouze stacionárních zdrojů znečištění by se však podle dat ČHMÚ české domácnosti podílely na celkové
produkci prachu víc jak 60 %. Průmysl se na znečišťování ovzduší
v ČR podílí 27 %.
„Ministerstvo životního prostředí
bylo v minulosti několikrát kritizováno za to, že v otázce podílu na
kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji odvádí pozornost od
dopravy i průmyslu na úkor domácností. Toto nařčení vyvracíme
s poukazem na to, že problém s ovzduším mají také oblasti, kde žádný
průmysl nebo tranzitní doprava neexistuje, a primárním problémem
lokální kvality ovzduší jsou tedy
právě domácnosti,“ říká RNDr. Lukáš Ženatý, šéf projektového týmu
pro Akční plán Moravskoslezského
kraje, strategického dokumentu Ministerstva životního prostředí ČR.
Finanční motivace
Kromě zásad správného topení byly v rámci seminářů veřejnosti nabídnuty ucelené informace o připravovaném pokračování tzv. kotlíkové dotace i o dalším motivačním
programu pro průmysl. Na základě
pozitivního ohlasu na právě probíhající pilotní projekt dotační výzvy
pro lokální topeniště bude v letošním roce uvolněno 40 milionů korun z národních dotací a v roce
2013 dalších 60 milionů. Finanční
motivace k snižování exhalací poputuje letos také do průmyslu. Už
v dubnu by měla být vyhlášena
výzva, která zvýší současnou alokaci o 3 miliardy, tedy na celkových 5 miliard korun z Fondu soudržnosti pro projekty, které využívají 90% režim zvýhodněné veřejné podpory. Výzva bude určena pro
velké nespalovací zdroje v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. V květnu 2012 pak
bude vyhlášena na všechny oblasti
v prioritní ose 2 OPŽP další výzva,
ve které bude pro celou oblast Moravskoslezského kraje alokována
jedna miliarda korun. Výzva bude
určena jak pro veřejný, tak pro privátní sektor.
(pod)
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
17
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e
Ubyly velké projekty
V ČR existuje několik stovek
průmyslových zón. Jejich
správa patří do gesce agentury CzechInvest, státní
příspěvkové organizace,
spadající pod Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR.
Na téma průmyslových zón
jsme položili několik otázek
generálnímu řediteli
CzechInvestu Miroslavu
Křížkovi.
Generální ředitel agentury CzechInvest
Miroslav Křížek.
Průmyslové zóny vytvořily po svém
vzniku v 90. letech minulého století
nový trh s průmyslovými nemovitostmi. Jak se jim dnes daří?
Na konci roku 2010 bylo v 64 podpořených průmyslových zónách, které
agentura CzechInvest sledovala, obsazeno 74 % ploch, což představuje
336 investorů a celkovou investici ve
výši 116 miliard korun. Práci v nich
našlo 78 738 lidí. Dá se tedy říct,
že se jim daří dobře. Průmyslové
zóny v ČR nezastarávají, přizpůsobují se aktuální ekonomické situaci i nárokům jednotlivých investorů. V posledních letech například došlo ke
změně struktury investic. Zaznamenali jsme například, že o ČR projevují zájem ve větší míře menší a sofistikované projekty a velkých výrobních
projektů ubylo. To všechno se v průmyslových zónách projevilo.
V té době hrál hlavní roli stát, kdežto nyní se o průmyslové zóny stará
spíš soukromý sektor. V čem je největší rozdíl a co zásadního se ve fungování průmyslových zón změnilo?
Trh průmyslových zón prošel určitým vývojem a kvalita a množství
nabízených doplňkových služeb
vzrostla. Pozemky v průmyslových
zónách jsou nyní lépe připravené
a na trhu industriálních nemovitostí
působí víc subjektů a developerů,
kteří mají zkušenosti ze zahraničí,
což přispívá k pozitivnímu rozvoji.
Jakou roli hraje ve vztahu
k průmyslovým zónám agentura
CzechInvest?
Agentura CzechInvest spravuje databázi podnikatelských nemovitostí,
která obsahuje pozemky, průmyslové zóny, areály, kancelářské prostory a vědeckotechnické parky. S pomocí databáze vytváří nabídky podnikatelských nemovitostí podle požadavků investorů, pomáhá s výběrem vhodné lokality a rovněž asistuje při realizaci investičních projektů
například právě v průmyslových zónách. CzechInvest rovněž zprostředkovává podporu průmyslových zón
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Podpora dnes jde ale pouze zónám,
na kterých se usnese Vláda ČR, a to
z prostředků Zvláštního účtu Ministerstva financí ČR.
Lze nově vzniklé zóny nějak charakterizovat čísly, tedy kolik jich je
a jak jsou například vytíženy?
Celkem bylo v ČR z Programu na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podpořeno
103 průmyslových zón. Průměrná
obsazenost v těchto zónách je okolo
70 %. Investice za víc než 200 miliard korun v nich realizovalo celkem
536 investorů a vzniklo v nich přes
100 tisíc pracovních míst.
Na každém „obyčejném“ poli zóny
asi vzniknout nemohou. Jaká jsou
základní měřítka pro jejich zřízení?
Pro vznik a podporu nových průmyslových zón jsou rozhodujícími faktory poptávka potenciálních investorů, lokalita, dopravní infrastruktura, dostupná pracovní síla, vliv na
životní prostředí a další. Záleží rovněž na tom, kdo zónu vlastní a jaký
poskytuje investorům servis.
Podle čeho se stanovuje konkurenceschopnost průmyslové zóny?
V rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je projekt hodnocen tzv. bodovým hodnocením projektu, kdy
musí získat alespoň 50 bodů. Výjimku tvoří strategické projekty, které
nemusejí bodové hodnocení předkládat. Součástí všech žádostí o registraci projektu ale musí být investiční záměr, jehož součástí je rovněž technicko-ekonomické posouzení efektivity
projektu. Dále žadatel předkládá
takzvané indikátory projektu, které
jsou zpravidla představovány předpokládanou výší investic jednotlivých investorů a počtem nově vytvořených pracovních míst.
Co vše musí investor splnit, aby
mohl podnikat v průmyslové zóně
a je o vstup do zón stále zájem?
Investor, který může realizovat projekt v průmyslové zóně, musí být
fyzická nebo právnická osoba podnikající převážně v oboru zpracovatelského průmyslu nebo v oblasti
strategických služeb a technologických center. Může to být ale rovněž
právnická osoba působící převážně
v oblasti výzkumu a vývoje.
Poptávka se v roce 2011 proti
předchozímu roku zvýšila o 5 %,
nicméně proti roku 2008 jde o pokles asi o polovinu. Může za to
především změna struktury investic, která zvýšila poptávku po nájemních halách a kancelářích.
Jaké formy podpory průmyslových zón existují?
Dotace na přípravu průmyslových zón
bude možné získat z Operačního programu Podnikání a inovace, a to přímo
z programu Nemovitosti. Program by
měl být spuštěn ve druhém čtvrtletí roku 2012. Celková výše alokovaných
prostředků je asi jedna miliarda korun.
Žadatelé budou moci čerpat až 16 milionů korun na jeden projekt.
Mají podniky také zájem o tzv.
brownfields, tedy o rekonstruované bývalé průmyslové areály?
Agentura CzechInvest je správcem
Národní databáze brownfieldů, kde
jsou uveřejněny zdevastované lokality s potenciálem budoucího
průmyslového využití. Od roku
2010 jsme nabídli 268 lokalit pro
54 investorských záměrů. Ročně
projeví zájem o brownfieldy průměrně 26 investorů. Hlavní výhody
rekonstrukce bývalých průmyslových areálů spočívají v předchozím
využívání, a tedy přizpůsobení lokality pro průmyslové využití. Jde
především o už vybudované konstrukce a obslužná zařízení, napojení místa na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. Hlavní nevýhodou pak bývají nevyřešené majetkoprávní vztahy. Cenové srovnání
využití brownfieldů a výstavby na
zelené louce zavisí na konkrétním
případu. Každá lokalita je svým
způsobem jedinečná a záleží na požadavcích a záměrech investora.
Cena se pak odvíjí od tržní ceny pozemků a nákladů na rekonstrukci
a přizpůsobení lokality požadavkům investora.
Jan Hrabálek
Jak najít a spočítat uhlíkovou stopu?
Společnosti skupiny Veolia
Voda Česká republika začaly hodnotit svou činnost
z hlediska snižování přímých i nepřímých emisí
skleníkových plynů.
Jedním z nejsledovanějších parametrů v Evropě a v řadě dalších zemí
jsou emise oxidu uhličitého, resp.
dalších skleníkových plynů, které
mají negativní vliv na globální oteplování. Společensky odpovědné firmy se proto v posledních letech zaměřují na hodnocení své činnosti
z hlediska těchto dopadů. Podobně
to tak dělají společnosti skupiny
Veolia Voda Česká republika.
Moderním nástrojem k zjišťování toho, jak společnost přispívá ke globálnímu oteplování, je tzv. Uhlíková
stopa (carbon footprint-CF). Není to
jediná forma dopadu činnosti firem
na životní prostředí, ale spolu s dalšími kategoriemi vytváří základ pro
hodnocení životního cyklu procesu
(LCA). Vodárenské a čistírenské
procesy patří mezi ta odvětví, kde
hlavní dopad procesů na životní prostředí tvoří energetická náročnost,
takže důležité je zaměřit se právě na
snižování spotřeby energií.
Data pro hodnocení uhlíkové stopy
a proces LCA už Veolia Voda ČR
shromáždila ze všech oborů svého působení. V roce 2011 byla poprvé připravena zpráva o uhlíkové stopě společností skupiny, která využila data za
rok 2010. V těchto dnech byla zpracována zpráva s daty za rok 2011. Použité nástroje byly převzaty z technického ředitelství Veolia Water v Paříži.
Externí i interní vlivy
Na dosahované výsledky mají zásadní
vliv také některé externí faktory. Například státem stanovený a podporovaný energetický mix. Nepředvídatel-
Grafy ukazují uhlíkovou stopu na m3 vyrobené a vyčištěné vody u jednotlivých filiálek skupiny Veolia Voda ČR v letech 2010 a 2011.
ný podíl tzv. zelené energie v dodávkách elektrické energie zásadně ovlivní celkové výsledky a způsobuje například rozdíly mezi ČR a Slovenskem. Na sledované trendy mají vliv
také vnitřní, mnohdy historicky vzniklé faktory, jako například objem provozovaného majetku jednotlivých
společností či typ tohoto majetku. Některá opatření však mohou působit ve
všech společnostech pozitivně. Například když se zavede GPS monitoring
v kategorii uhlíkové stopy na dopravu
či se najdou možnosti úspor ve spotřebě energie při provozu sítí.
Uhlíková stopa představuje převod
spotřebovaného materiálu, surovin
a energie na ekvivalentní emise
CO2. Ty se uvolňují do atmosféry
buď přímo, typickým příkladem je
spalování fosilních paliv ve spalovacích motorech, nebo nepřímo.
Tím, že spotřebujeme 1 kWh elektrické energie nepřímo, způsobíme
uvolnění 0,516 g eq. CO2 do atmosféry z její výroby v elektrárně. Dalším druhem emisí jsou pak emise
spojené se vznikem výrobku. Na
každý materiál nebo koncový výrobek, který používáme, bylo spotře-
bováno určité množství energie,
a vznikla tím odpovídající uhlíková
stopa. Ta se po zakoupení výrobku
stává součástí naší uhlíkové stopy.
Generální ředitel Veolia Eau pro Evropu Philippe Guitard je přesvědčen,
že vývoj v oblasti čistíren odpadních
vod v blízké budoucnosti dospěje
k biorafinačním jednotkám, které
budou nejen zpracovávat odpadní
vody tak, jak to dělají v současnosti,
ale navíc budou produkovat bioplyn
a elektřinu. Podle Guitarda už začala
tichá průmyslová revoluce, v níž ten,
kdo nebude uplatňovat pouze ekologická a úsporná řešení, je předem
odsouzen k neúspěchu.
Ve výrobě elektrické energie se skupina Veolia Voda soustřeďuje na zvyšování energetické soběstačnosti – příkladem může být opět čistírna v Praze, jejíž energetická soběstačnost dosáhla v roce 2011 úrovně 78 %. Velmi
zajímavé jsou technologie pro zvýšení produkce bioplynu na čistírnách
odpadních vod (BiothelysTM a ExcelysTM) nebo flotační technologie
SpidflowTM pro úpravu pitné vody,
které výrazně zvyšují energetickou
efektivitu provozovaného zařízení.
Jak se počítá uhlíková stopa?
Hlavní část uhlíkové stopy společností
je tvořena spotřebou elektrické energie (obvykle mezi 70–80 %). Následuje spotřeba energie tepelné, zastoupená zemním plynem, LTO nebo
uhlím. Energie a teplo vyrobené z bioplynu nejsou zahrnuty do uhlíkové
stopy společností, protože emise CO2,
uvolněné při spalování bioplynu, nejsou emisemi fosilními, a nepřispívají
tak ke globální rostoucí koncentraci
tohoto plynu v atmosféře. Skutečným
vstupem do výpočtu tedy není energie
spotřebovaná, ale nakoupená.
Energie vyrobená z OZE a prodaná
do distribuční sítě přináší záporné
emise a mohla by tedy snížit celkovou uhlíkovou stopu společnosti.
V nakupované elektřině však lze původ této energie obtížně vysledovat;
přímo z obnovitelných zdrojů se
elektřina prodává jen výjimečně.
Do výpočtu uhlíkové stopy byly
zahrnuty také veškeré chemikálie
spotřebované společnostmi za rok.
Byly rozděleny mezi výrobu pitné
vody a čištění odpadních vod. Spotřeba nafty a benzinu je známa
pouze jako celek za společnost.
Nejobjemnější zdroj odpadů tvoří
čistírny. Eviduje se produkce písku,
shrabků, tuků a kalu v tunách za
rok. Uhlíková stopa této kategorie
je tvořena v první řadě dopravou.
Vzhledem k obtížnosti získávání
dat o skutečné dopravní vzdálenosti
všech čistíren od místa dalšího
použití meziproduktů bylo použito
průměrné nastavení asi 50 km.
Celková hodnota emisí CO2 za společnost je ovšem číslem, málo vypovídajícím o hospodaření společnosti. Proto
jsou celkové emise vztaženy k různým
ukazatelům, jako je objem vyrobené
a prodané vody, délka vodovodní a kanalizační sítě, objem vyčištěné vody,
počet připojených EO atd. (mm)
.
www.veoliavoda.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 8 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e
Perspektivy CNG v dopravě
Ve dnech 20.–21. 2. 2012
pořádal Český plynárenský
svaz už 5. ročník mezinárodní konference s výstavou
5 NGV 2012 Praha s názvem
„Perspektivy, rozvoj a využití
CNG v dopravě“. Konference se zúčastnilo víc než
170 registrovaných účastníků z 27 zemí světa.
Hlavním obsahem přednášek byl
především rozvoj funkční infrastruktury plnicích stanic na CNG
v České republice i v celém středoevropském regionu, navazující legislativa a zkušenosti s využíváním
CNG v praxi. Konference se konala
pod záštitou ministra dopravy Pavla
Ivo Hlaváč, náměstek ministra dopravy Jiří Žák, prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR Jaroslav Hanák, který je
současně prezidentem Svazu dopravy
ČR a předsedou představenstva FTL
Prostějov. Účastníci přivítali také zahraničními hosty – předsedu koordinačního výboru IGU (Mezinárodní
plynárenská unie) pana Ho Sook Waha z Malajsie a Manuela Lageho ze
Španělska, který je generálním ředitelem NGVA Europe. Generálního partnera konference, společnost E.ON
Energie, a.s., reprezentoval Jiří Šimek,
místopředseda představenstva.
Hosté ve svých vystoupeních společně zdůrazňovali přínos zemního plynu v dopravě a celosvětově rostoucí
zájem o jeho využívání, což potvrzují
rostoucí objemy prodeje CNG i počty
vozidel. Náměstek ministra Ivo Hla-
Dobeše a Ministerstva životního prostředí ČR. Generálním partnerem
byla společnost E.ON Energie, a.s.
Hlavními partnery byly společnosti
Bonett Gas Investment, a.s./IMW,
Pražská plynárenská, a.s. a RWE.
Hosty dvoudenní konference byli náměstek ministra životního prostředí
váč se zmínil o probíhajícím vyjednávání ministerstva životního prostředí
a EU s cílem převést část prostředků
OP Životní prostředí do ROP ve snaze stimulovat vyšší poptávku po autech na CNG i plnicích stanicích
v nejvíc znečištěných regionech. Jaroslav Hanák se soustředil především
na veřejnou dopravu, zmínil se o FTL
Prostějov, kde díky CNG vykázali
úsporu v MHD 3,39 Kč/km a v příměstské dopravě 3,18 Kč/km. Zdůraznil, že kraje jsou při využívání autobusů na CNG pro veřejnou dopravu
naprosto rozhodující. Jiří Šimek, zástupce generálního partnera uvedl, že
E.ON vnímá CNG jako příležitost na
trhu především z pohledu zákazníka,
neboť jde o řešení spolehlivé, hospodárné a ohleduplné k životnímu prostředí. V oblasti CNG představil tři pi-
líře, které E.ON nabízí, včetně projektů v roce 2012, kterými jsou plnicí
stanice v Humpolci, Brně a Písku,
a také projekt Smart Mobilita – propojení CNG s bioplynem.
Letošní ročník konference inspiroval
několik mezinárodních organizací
z oblasti NGV, které si zvolily Prahu
jako místo pro uspořádání svých významných zasedání. Díky tomu se
v Praze od 20. do 23. února 2012 sešli nejen účastníci konference, ale
také účastníci 6. zasedání pracovního výboru WOC 5 (Využití plynu)
Mezinárodní plynárenské unie (IGU)
v trienniu 2009–2012 a členové
prezidia mezinárodní asociace pro
pohon vozidel zemním plynem
NGV Global (dříve IANGV).
Ing. Pavel Novák, NGV manažer,
Český plynárenský svaz
Víme, kam letí.
6. duben 2012 – 100. v˘roãí zaloÏení slévárny
Příští vydání listu Podnikatel | březen 2012
Uzávěrka: 13. 4. 2012
Hlavní témata:
Alfe Brno, s.r.o.
Rebe‰ovická 57
643 00 Brno-Chrlice
tel: 545 219 093
fax: 545 220 552
e-mail: [email protected]
- prÛmyslové odlitky z ‰edé litiny
- dekorativní a okrasná litina
- prÛmyslové odlitky z hliníku
- drobné odlitky ze zinku a cínu,
odstfiedivû lité do gumov˘ch forem
Odpadové hospodářství, recyklace
Efektivita, konkurenceschopnost
Ochrana osob, majetku a dat
Investice v ČR
www.alfe.cz
www.epod.cz
Našich služeb využívají
Řetězce Hypernovy Ahold, Řetězec Tesco, GE MONEY BANK, ČSOB a.s., Česká Spořitelna,a.s., Arkády Pankrác, EUROVEA Bratislava, Metropole Zličín,
OC Nisa Liberec, OC Fénix, AUPARK BRATISLAVA, C&A Moda, Slovanský dům, Mercedes Benz, Aqupark Čestlice, OD Kotva, Finanční ředitelství pro hlavní
město Praha, Burza cenných papírů, Galery Myšák, Koospol, Hagibor Office Building a.s., Městská část Prahy 2
NABÍZENÉ SLUŽBY
Další nabízené služby
Konkurenční výhody RPM Service
Naše společnost poskytuje komplexní úklidové služby
zahrnující pravidelný úklid objektů administrativního
charakteru, hotelů, průmyslových objektů, objektů státní
správy, hypermarketů a obchodních center, zdravotnických zařízení, polyfunkčních center, logistických skladů,
bytových domů a rezidencí, historických objektů a dalších
vč. zajištění celoročního úklidu venkovních ploch a údržby
zeleně. V rámci poskytování pravidelného úklidu nabízíme
denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu doplňování hygienického materiálu
a instalaci hygienických zásobníků na sociálních zařízeních, mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka.
■
zajištění služeb FM
údržba zeleně a travnatých ploch
■ fyzická a elektronická ostraha objektů
■ údržba objektu
■ dezinfekční, dezinsekční a deratizační práce
■ poradenská služba a další služby dle Vašich požadavků
a další individuální služby dle požadavku zákazníka
■
RPM Service CZ a.s.
Moskevská 659/63, Praha 10, 101 16
Tel./fax: +420 272 099 600, 272 099 640
E-mail: [email protected]
■
Na veškeré úklidové práce používáme výhradně, ekologicky
nezávadné čisticí prostředky tuzemské nebo zahraniční
výroby. Dosažitelnost odpovědných zástupců naší společnosti je řešena formou centrálního dispečinku 24 hodin
denně a všichni rozhodující pracovníci jsou vybaveni
mobilními telefony. Pro účely potřeb okamžitého zásahu
je zřízena tzv. havarijní jednotka (7 mobilních a plně
vybavených posádek).
Pokrytí celého území ČR a SR – operativní síP regionálních poboček
a zastoupení.
■ Garance 24 – v případě poruchy úklidového stroje bude stroj
nejpozději do 24 hodin opraven nebo společnost RPM Service
do 24 hodin dopraví na zakázku záložní stroj, který parametrově
odpovídá standardně používanému stroji.
■ Vlastní servisní oddělení úklidových strojů, které operativně řeší
poruchy mycích automatů a další úklidové techniky.
■ On-line ekonomický a informační systém společnosti propojující
všechny pobočky umožňující okamžité efektivní rozhodování.
■ Kvalitní aplikace pro tvorbu nabídek a kalkulací s možností
simulace provozu. Umožňující variantní návrh zajištění zakázky
s maximálním ohledem na potřeby zákazníka.
www.rpmservice.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
19
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e
Bezvýkopové technologie
Flow Jet s.r.o., která se
zabývá bezvýkopovými
technologiemi, působí na
trhu už 12 let. O tom, jaké
výhody její činnost zákazníkům přináší, jsme hovořili
s Ing. Jaroslavem Jálem,
jednatelem společnosti.
Na jakou činnost se vaše firma specializuje?
Naše společnost provádí práce pomocí speciální bezvýkopové technologie horizontálně řízeného vrtání,
což jsou řízené vrty s podporou výplachové směsi. Ve stručnosti jde
o způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádět výkopy.
Má tato technologie vliv i na ekologii?
Ekologická výhodnost technologie
bezvýkopového pokládání inženýrských sítí je dána hlavně tím, že díky
ní není nutné rozrušovat dosavadní
zpevněné povrchy jako komunikace,
silnice a chodníky. Nahrazuje tedy
klasickou metodu výkopu, která je
podmíněna otevřením země, vykopáním do požadované hloubky, podsypáním, uložením a zasypáním inženýrské sítě, a následně uvedením
terénu do původního stavu. Technologie řízeného vrtání to vše nahrazuje
pouze vyhloubením startovací a koncové jámy o velikosti asi 1,5 x 1,5 m
na okrajových bodech požadované
trasy. Za startovací jámou se umístí
vrtná souprava, která v první etapě
vytvoří do země pilotní vrt, do kterého se v druhé etapě vtáhne požadované potrubí. Takže z tohoto pohledu je
metoda rozhodně ekologicky šetrnější
než když se výkopy narušuje země.
Je tato metoda také rychlejší než
výkopová technologie?
Bezvýkopová technologie umožňuje
provádět práce, aniž by bylo třeba vyloučit provoz na povrchové komunikaci, což je důležité zejména ve městech. Protlaky pod komunikacemi lze
provést během jednoho dne. Bezvýkopovou technologií můžeme používat prakticky ve dne i v noci. Rychlost prací je v porovnání s výkopovou
technologií nesrovnatelně vyšší.
Přináší tato technologie i nějaké
další výhody?
Jak už jsem se zmínil, je ekologičtější a šetří čas. Není také třeba přesouvat vykopanou zeminu. Ten, kdo ne-
Jak obce šetří životní prostředí
Řídit obce či města není jen
starost o to, jak rozdělit
rozpočet a uspokojit zájmy
občanů. Jednou z důležitých
součástí této činnosti, zapadající do celkového soukolí
dění na radnicích, je environmentální management,
který se začíná v Česku
výrazněji prosazovat.
Co si vlastně lze pod pojmem environmentální řízení či environmentální management představit? Je to
v obecné rovině svým způsobem sledování a řízení vlivu činnosti podniků na životní prostředí, snížení negativních dopadů na jejich působení,
a zároveň zvýšení organizace práce
a komunikace s veřejností.
Tento způsob práce se netýká jen velkých či středních firem, ale hodně do
něj mohou promlouvat i města a obce. Základem pro vznik tohoto řídícího segmentu byla norma ISO 14 000,
z níž vznikl nařízením Evropské rady
tzv. program EMAS. Ten nyní představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak
do celkové strategie organizace, tak do
jejich každodenních činností. Požaduje pro organizaci definovat významné
environmentální aspekty a dopady
a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.
V Česku tento způsob městského
a obecního managementu podporuje
SFŽP formou odborných školení,
informačních materiálů, workshopů
či konzultací. Cílem celého projektu je především snižovat spotřebu
přírodních zdrojů, omezovat vypouštění znečisťujících látek do
ovzduší, minimalizovat rizika environmentálních nehod a havárií,
a chránit tím zdraví obyvatel.
První byla Chrudim
V Česku se začala do systému
EMAS postupně zapojovat různá
města. Prvním městským úřadem,
který získal na tento systém ověření
akreditovanou laboratoří, byla východočeská Chrudim. Toto město tak
výrazně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí
a udržitelného rozvoje, a tím pádem
svou zodpovědnost ke stavu životního prostředí ve městě a okolí.
provádí výkop, nemusí místo opravovat a dodatečně, v důsledku poklesů, upravovat terén. Řízené protlaky
lze provádět kolmo ke komunikaci,
ale také v podélném směru a i v místech, kde je velké množství inženýrských sítí. Denní postup může být až
150 m. Bezvýkopový způsob umožňuje řídit vrt, a tudíž měnit výšku
a směr trasy vrtání, vyhýbat se dosavadním sítím a vést vrt ve větší
hloubce. Tato technologie má pro
svůj provoz vlastní zdroje energií,
a není tedy závislá na jiných dodavatelích. Klasické výkopy jsou prostě
časově a finančně náročnější.
A jaká je tedy její cena?
Nejdůležitějšími podklady pro vytvoření cenové nabídky jsou místo
(lokalita, kde se bude protlak realizoPojďme si tedy na chrudimském příkladu ukázat, co všechno se dá v systému EMAS udělat. Netřeba zdůrazňovat jednu ze základních premis
– zajistit podporu vedení města,
s čímž také souvisejí vstupní úkoly:
důkladně se věnovat současnému legislativnímu registru; díky jeho znalostem se pak lépe stanovují nové cíle
a opatření. Je nutné vytvořit pracovní
skupinu se zástupci každého odboru,
což jednak ulehčí práci, a hlavně zvýší informovanost zaměstnanců.
Úspěšné zavedení systému EMAS
pak zhodnotí nezávislý pozorovatel.
V případě splnění všech podmínek
získá město certifikát a právo používat logo programu EMAS, jako se
to podařilo Chrudimi.
„Obecně lze říct, že velkým přínosem systému EMAS je zavedení
jednotného rámce pro všechny činnosti úřadu, jasné stanovení zodpovědnosti za jednotlivé činnosti
a přesné nastavení kontrolních mechanismů,“ citoval časopis Moderní
vat), geologické podmínky, dimenze
požadovaného vrtu, druh pokládané
inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
kabelovod, kanalizace) a délka vrtu.
Obecně se dá říci, že pro řízené vrty
dimenze od 40 do 600 mm je cena
od 700 do 7000 Kč za metr délky,
v závislosti na rozsahu zakázky.
Jana Poláčková
.
www.rizeneprotlaky.cz
www.bezvykopovetechnologie.cz
obec Kateřinu Mrózkovou, zástupkyni vedoucího odboru životního
prostředí města Chrudimi.
Úspory na každém kroku
Abychom byli konkrétní, tak uveďme,
jaká opatření mj. město Chrudim zavedlo, aby splnilo náležitosti programu EMAS. Nakoupilo prodlužovací
kabely s vypínačem pro šetření elektrickou energií, postupně vyměnilo žárovky za úspornější zářivky. Kvůli
úspoře vody opravilo kašnu na náměstí a ve svých budovách nechalo instalovat úsporné splachovače na WC.
Zaměstnanci byli proškoleni o obecném šetření energiemi a vodou.
Šetřit se začalo i v kancelářích. Město nakupovalo recyklovaný papír,
obálky, tonery do tiskáren a další
spotřební materiál, kromě papíru
a plastů se třídění odpadů rozšířilo
i na sklo a hliník. Začal se využívat
systém sdílení služebních vozidel
a pro cesty po městě byla zakoupena
přenosná jízdenka na MHD.
(hh)
černá azurová purpurová žlutá
2 0 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Te p l á r e n s t v í
Podpora ano, ale rozumná
Obnovitelné zdroje energie
hrají v energetickém systému České republiky velmi
důležité místo. Systém jejich
podpory je však už zastaralý
a vyžaduje změnu. Podle ředitele Teplárenského sdružení ČR Ing. Martina Hájka,
Ph.D., je z energetického
hlediska mnohem rozumnější využívat biomasu v kombinované výrobě elektřiny
a tepla. Jako vzor si bere
příklady z vyspělé Evropy.
Jak je nyní nastaven systém podpory OZE a proč se volá po jeho
změně?
Dnes je systém nastaven tak, že
jsou podporovány všechny obnovitelné zdroje bez ohledu na náklady
a důsledky pro spotřebitele elektřiny, kteří tuto podporu platí. Do budoucna bychom měli podporovat
hlavně ty obnovitelné zdroje, které
jsou v ČR využitelné s rozumnými
náklady a neohrožují provozovatelnost elektrizační soustavy. Jsou to
především malé vodní elektrárny,
biomasa a bioplyn. Fiasko s fotovoltaikou také ukázalo, že do systému podpory je potřeba vložit záchranné brzdy, za které bude možné
zatáhnout, pokud se někde rozvoj
výroby vymkne kontrole.
V čem je zásadní problém současného systému podpory?
Z energetického i ekonomického
hlediska spočívá v tom, že je nastaven na podporu výroby elektřiny,
což byl ostatně cíl staré směrnice
o podpoře obnovitelných zdrojů.
Martin Hájek.
V případě biomasy je to naprosto nesmyslné, protože to vede k využití
obnovitelného paliva s nízkou účinností v kondenzačních elektrárnách,
jen aby se vyrobilo co nejvíc podporované elektřiny. Z energetického
hlediska je mnohem rozumnější využívat biomasu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, kde dosáhneme účinnosti až 80 %. To si uvědomila Evropa, a přehodila výhybku.
Sledovaným parametrem tak už dávno není podíl na výrobě elektřiny, ale
na hrubé domácí spotřebě veškeré
energie. Počítá se tedy i teplo, a z tohoto pohledu by kombinovaná výroba elektřiny z biomasy šetřila i kapsy
odběratelů, kteří by nemuseli pro
splnění českého závazku zaplatit
v ceně elektřiny tolik „zeleného“ paliva. Nový zákon jde v tomto smyslu
jednoznačně správným směrem, ale
bohužel není zatím platný.
Měly by se k podpoře používat
pevné tarify, systém certifikátů či
aukční systémy?
Systém podpory je v novém zákoně
inovativní v tom, že přes zprostředkovatele, kterým bude nově Operátor trhu, bude protékat pouze nezbytné minimum finančních prostředků. Pokud bude v dané hodině
cena elektřiny dostatečně vysoká,
není přece důvod ji ještě dál dotovat. Elektřinu z vybraných obnovitelných zdrojů bude také povinně
vykupovat obchodník s elektřinou,
který ji pak umístí na trhu. Tím se
budou minimalizovat deformace
tržního prostředí. Z pohledu výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů
by se nic významného měnit nemělo. Pokud jde o systémy různých
certifikátů, v některých zemích touto cestou šli, a zatím asi nelze přesvědčivě říci, který je lepší. Navíc
přírodní podmínky i právní systém
se v různých státech Evropy podstatně liší, takže co někde funguje,
nemusí fungovat jinde.
Může Česko dosáhnout stanovených podílů OZE, jak si přeje
Evropská unie?
Technicky lze dosáhnout téměř čehokoli, jak už jsme Evropě předvedli s fotovoltaikou. Otázka je,
jestli budeme schopni to zaplatit.
Zda nezničíme konkurenceschopnost domácího průmyslu a nepodlomíme životní úroveň lidí, kteří
po zaplacení účtu za elektřinu už
nebudou mít na nic jiného. To je
to, na co se musíme ohlížet v první
řadě. Myslím, že dnes to všichni
odpovědní, včetně Ministerstva
průmyslu a obchodu i Energetického regulačního úřadu, chápou velmi dobře.
Je například větší využívání biomasy vůbec v ekonomických
možnostech naší republiky?
Lesní biomasa je dnes zprovozně-
Zájem o vytápění LPG roste
Ty nejmrazivější dny letošní
zimy už máme za sebou, jaro
se pomalu blíží a s ním i každoroční zjištění částky, kterou jsme za zimu protopili.
Stále víc majitelů rodinných
domů se přiklání k finančně
i environmentálně výhodné
variantě vytápění zkapalněným plynem (LPG).
Nahrávají tomu rostoucí ceny vody
a elektřiny a vážné úvahy vlády
o zrušení osvobození zemního plynu od daně na vytápění a zavedení
uhlíkové daně, kvůli které by mohlo uhlí zdražit až o polovinu.
Nárůst počtu rodinných domů vytápěných zkapalněným plynem potvrzuje také společnost Flaga, největ-
ší dodavatel LPG v České republice.
„O naše řešení pro vytápění domů pomocí LPG je stále větší zájem. Zejména v místech, kde není možno zavést
zemní plyn, ale nejen tam,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Flaga Ľubomír Žiak. Díky vysoké výhřevnosti
a nízké počáteční investici, která zahrnuje instalaci zásobníku a pohybuje
se v rozmezí 30 až 35 tisíci korunami,
ušetří domácnosti topící LPG proti topení na elektřinu v průměru až 20 %
nákladů, což představuje několik tisíc
korun ročně. Vytápění LPG je v mno-
nými projekty z valné většiny rozebrána. Velké rezervy jsou ale právě
v účinnosti jejího využití. Je také
potřeba upozornit, že biomasou je
i biologicky rozložitelná složka tuhého komunálního odpadu, a tady
má ČR stále velký potenciál. Je absurdní zabírat zemědělskou půdu
pro pěstování energetických plodin,
a současně vozit miliony tun biomasy v komunálním odpadu bez
užitku na skládky.
Nejprve s tím přestaňme, což nám
ostatně ukládá i evropská směrnice
o skládkování, kterou ČR dlouhodobě nedodržuje, a pak můžeme
uvažovat o tom, že začneme energeticky využitelné plodiny také pěstovat. V tomto směru máme v České
republice relativně velký potenciál,
ale je to ta nejdražší biomasa. Další možností je dovoz například
z Ukrajiny nebo Běloruska, či dokonce z Brazílie, ale bude to pak
mít ještě něco společného s ochranou životního prostředí? Takže potenciál růstu využití biomasy tu určitě je, ale v žádném případě nemů-
žeme počítat s tím, že jí nahradíme
významnou část hnědého uhlí.
Jestli tomu rozumím správně,
jste jednoznačně pro větší energetické využití komunálního
odpadu?
Když mohou energeticky využívat
odpad ve Švédsku, Švýcarsku,
v Německu i Rakousku, aniž by se
někdo „zelený“ někam přivazoval,
tak nevím, proč by to nemohlo jít
i u nás. Porazit skládkovou lobby
ale nebude vůbec jednoduché, to je
evidentní. Přitom ve Švýcarsku
stojí spalovny blízko center měst.
Je to logické, protože z komína
spalovny jde úplně minimální
množství škodlivin a ušetří se zplodiny z dopravy odpadků za město.
Současně se hned využije vyrobené teplo a není třeba stavět dlouhé
potrubí. U nás jde hlavně o to, aby
nebyl vidět komín, protože pak
mají občané pocit, že žijí ve zdravém prostředí, i když jim pod okny
drncají náklaďáky převážející odpadky bůhvíkam.
Jan Hrabálek
ha případech dokonce výhodnější
než tepelné čerpadlo – především
v situacích, kdy je potřeba brát velký
ohled na výši počáteční investice,
a u domů s nižší spotřebou energie.
Zkapalněný plyn je uložen v zásobníku umístěném v blízkosti domu.
Při odběru je převeden zpět do plynného skupenství a potrubím veden
do budovy, kde je pak využíván k vytápění, ohřevu vody nebo při vaření.
Stále větší oblibě se pak těší podzemní zásobník, který nijak nenarušuje vzhled okolního prostředí.
„Většina lidí dává přednost možnosti tento zásobník si u nás spíš pronajmout, než si koupit svůj,“ dodává Ľubomír Žiak. Množství plynu
v zásobníku si každý může snadno
kontrolovat sám, jeho doplnění provádějí profesionální firmy.
Kromě finančních výhod představuje zkapalněný plyn také výraznou pomoc ochraně životního prostředí. Vzniká totiž jako druhotná
surovina při těžbě plynu, ropy nebo
při její rafinaci. „LPG hoří čistě,
množství emisí, uvolňované při jeho spalování, je několikanásobně
nižší než při využití pevných paliv,“
uzavírá téma Žiak.
Společnost Flaga s.r.o. je největším
dodavatelem LPG v České republice
a poskytuje široké spektrum produktů spojených se zkapalněným plynem. Nabízí kompletní řešení pro
vytápění a ohřev rodinných domů
a podnikatelských objektů, poskytuje
snadno dostupný zdroj energie v podobě zkapalněného plynu v široké
škále tlakových lahví a provozuje
hustou síť asi 60 čerpacích stanic pro
automobily s pohonem na LPG. Společnost sídlí v Hustopečích, své sklady má i v Praze, Plzni a Opatovicích.
Na českém trhu působí od roku 1993,
kdy vznikla jako dceřiná firma rakouské společnosti FLAGA GmbH.
Jedničkou se stala po akvizici divize
LPG společnosti British Petrol ČR
a fúzi se společností Český Plyn k.s.
v lednu 2007. Flaga je začleněna pod
společnost UGI Corporation, jednu
z největších v USA.
(lh)
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n / 2 0 1 2 /
21
Te p l á r e n s t v í
Využití akumulace tepla
Akumulátory stabilizují
provoz zdroje tepla a snižují
provozní náklady vyrovnáváním špičkových odběrů
tepla nebo páry podle účelu
použití. Vhodně navržený
akumulátor může v závislosti na konkrétních podmínkách omezit počet nájezdů a útlumů zdroje, nebo
dokonce snížit počet provozovaných kotlů tím, že jsou
odběry tepla nebo páry
zrovnoměrněny.
Akumulátory ve spojení s výrobou
elektrické energie v kogeneračních
jednotkách (KJ) umožňují provozovat
KJ na maximální výkon v době, kdy je
vysoká sazba za prodej energie, aniž
by byl výkon KJ omezován nízkým
odběrem tepelné energie z chlazení
KJ nebo bylo nutné tepelnou energii
mařit. V době zvýšeného odběru tepla
je zase možné odebírat množství tepla, které překračuje výkon KJ. V případě tepláren s parními turbínami
umožňují akumulátory udržet nižší
parametry páry na výstupu z parní
turbíny, a tím zvýšit její účinnost.
Vhodné nasazení akumulátorů přináší provozovateli úspory snížením
provozních nákladů jak při kombinované výrobě energie a tepla, tak
i v případě výroby páry.
Na základě dlouhodobých zkušeností
a vývoje dodává PolyComp, a.s., parní akumulátory do 150 m3, teplovodní tlakové akumulátory do 200 m3
a teplovodní beztlaké akumulátory
do 25 000 m3. Součástí teplovodních
akumulátorů jsou i potřebné vestavby
k minimalizaci přechodové vrstvy
mezi teplou a studenou vodou a anti-
korozní ochrana.
PolyComp, a.s.,
nabízí kromě dodávky vlastní nádrže také komplexní řešení akumulace, včetně
návrhu optimální velikosti akumulátoru a jejího
nejvhodnějšího
zapojení do topné soustavy.
PolyComp, a.s.,
už realizoval parní i teplovodní akumulátory různých velikostí. Teplovodní akumulátory velikosti
130–1750 m3 pro dceřiné společnosti MVV Energie a.s. a objemu
3000–5000 m3 pro Teplárny Brno,
Teplárnu Košice, v realizaci je akumulátor 3000 m3 v Žilinské teplárenské.
Kotle s fluidní technologií spalování tuhých paliv
Kromě akumulátorů dodává PolyComp, a.s., také kotle na spalování
tuhých paliv ve fluidním loži. Fluidní
technologie umožňuje spalovat široké spektrum tuhých paliv počínaje
Modernizace kotlů v Česku
je pomalejší, než jsme čekali
Jaká jsou specifika českého
trhu s topnou technikou
a jakou roli v něm hrají státní dotace? Zeptali jsme se
na to Gabriela Bartakovicse,
generálního ředitele divize
Bosch Termotechnika, která
sdružuje značky Junkers,
Dakon, Buderus a Loos.
Jaká je úroveň topných systémů
v našich domácnostech v porovnání s ostatními zeměmi?
Když porovnáme český trh s trhy
v západních zemích, tak tady je
stále velký podíl starších a méně
účinných kotlů. Uvedu příklad ze
segmentu plynových kotlů: V Anglii se prodávají už pouze tzv. kondenzační kotle, které díky využití
principu kondenzace fungují velmi
úsporně, a zároveň efektivně.
Čím víc jdeme
na východ, tím
jejich podíl klesá. Důvod je jasný: Kondenzační kotel je technologicky složitější, proto představuje vyšší počáteční investici, která se ale vrací
díky nízkým provozním nákladům. Modernizace topných systémů v České republice samozřejmě
probíhá, ale pomaleji, než jsme
očekávali. To je do jisté míry odrazem nižší kupní síly, ale také
menším zapojením státu. Normy
pro nová zařízení, platné v České
republice, jsou stále méně přísné
než v západních zemích, a na druhé straně je zde nižší možnost využít státní dotace.
V České republice ale fungoval
například program Zelená úsporám. V únoru 2012 dostávali příspěvek na nové kotle lidé v Moravskoslezském kraji. Je to s dotacemi opravdu tak špatné?
Dotace jsou důležitým nástrojem,
jejich podmínky se však musejí nastavovat velmi citlivě. Obecně platí,
že krátkodobé dotace deformují trh,
a přitom nepřinášejí požadovaný
efekt – snížení emisí a efektivnější
hospodaření s energiemi. Program
Zelená úsporám skončil poněkud
předčasně a všichni nyní čekají, zda
bude obnoven. Takže po dotačním
boomu se trh dramaticky propadl.
V případě Moravskoslezského kraje
zase byla dotace na zařízení poměrně vysoká, a proto vzhledem k dostupnému objemu prostředků dosáhl na podporu jen zlomek zájemců, především ti, kteří o ni požádali
klasickými fosilními palivy (hnědé
nebo černé uhlí, rašelina) přes biopaliva jako dřevní štěpka, pelety ze slámy, pelety z obilovin a travin, paliva
vyrobená ze surovin zemědělské
a potravinářské výroby (pokrutiny,
šroty atd.) až po tuhá biopaliva vyrobená na bázi aerobní fermentace (ve
formě pelet). Fluidní kotle se vyznačují stabilitou spalovacího procesu
i v případě paliv s vyšší vlhkostí, širokým regulačním rozsahem, a zejména širokou škálou spalovaných paliv.
V porovnání s klasickými roštovými
kotli produkují fluidní kotle při spalování stejného paliva nižší množství
emisí, zejména díky možnosti využití suché aditivní odsiřovací metody.
Rozdíl v množství produkovaných
emisí u kotle s fluidní technologií
spalování může být i víc než dvojnásobný, což tyto kotle předurčuje pro
ekologizaci dosavadních zdrojů na
tuhá paliva v programu snižování
emisí. Fluidní kotle jsou dodávány
v rozsahu výkonů od 1 do 30 MW
v teplovodním, horkovodním a parním provedení. Parametry výstupního média jsou vždy navrženy s ohledem na účel využití.
V loňském roce PolyComp, a.s.,
dokončila ve vlastním areálu za
podpory dotačního programu OPPI
– Inovace výstavbu zkušebního
parního kotle s fluidní technologií
spalování o výkonu 2 MW (parametry páry 32 bar, 300 °C), který je
využíván jako zařízení pro provádění spalovacích zkoušek různých
paliv a současně jako demonstrační
jednotka. Společnost je vybavena
potřebným měřicím vybavením
a nabízí možnost provedení topných zkoušek pro potřeby certifikace nových paliv.
(pod)
nejdřív. Vhodnější by bylo nastavit
nižší dotaci na jednotlivá zařízení
tak, aby mohlo příspěvek získat víc
lidí po delší dobu. Stát by měl také
definovat parametry, které musí
konkrétní zařízení pro získání podpory splňovat. Dotovat neúčinná zařízení se nevyplatí státu, ani spotřebiteli. Například program Zelená
úsporám stanovil tak nízké technické požadavky na solární kolektory,
že je splňovaly i nekvalitní produkty dovážené z Asie, jejichž životnost
sotva překračuje dobu návratnosti.
Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Podle předběžných
výsledků dosáhlo loni víc než
300 000 jejích zaměstnanců obratu 51,4 mld. eur v oblasti automobilové a průmyslové techniky,
spotřebního zboží a techniky budov. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH
a přes 350 dceřiných a regionálních společností ve víc než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů je společnost Bosch zastoupena asi ve
150 zemích. Tento celosvětový
svazek vývojových, výrobních
a odbytových firem je předpokladem pro další růst. Bosch v roce
2011 investoval 4 mld. eur do vývoje a výzkumu a přihlásil celosvětově přes 4100 patentů. Svými
výrobky a službami Bosch zvyšuje
kvalitu života tím, že přináší inovativní a užitečná řešení.
(lh)
Mluvili jsme o technické úrovni
kotlů. Je český trh specifický,
i pokud jde o servisní služby pro
tato zařízení?
Úroveň našich servisních služeb je
mezinárodně srovnatelná. Ale nevím snad o jiné zemi, kde by tolik
topenářů pracovalo na živnostenský
list. Malé podnikatelské subjekty,
řekněme rodinného typu, ročně
odeberou třeba jen pět kotlů, ale
v součtu tvoří velkou část našich
prodejů. Snažíme se s těmito drobnými živnostníky komunikovat,
vzdělávat je a poskytovat jim znalostní zázemí pro jejich práci. Je to
jediná cesta, jak udržovat nadstandardní úroveň servisních služeb.
.
PolyComp, a.s.
Na Hrázce 22
290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 604 111
fax: +420 325 604 666
[email protected]
www.polycomp.cz
Víc informací na:
www.bosch.com
www.bosch.cz
www.junkers.cz
www.dakon.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 2 / b fi e z e n / 2 0 1 2
Infospektrum
Sebevědomí a schopní
Ocenění Manažer roku je známkou příslušnosti k rodině těch skutečně nejlepších
Nezřídka se setkáváme
s názorem, že nám v České
republice chybí dostatek
sebedůvěry. V řadě případů
tomu tak skutečně je. Ale
pokud se blíže podíváme
na práci a vize manažerů
a podnikatelů, máme před
sebou jiný obrázek.
Tuzemští manažeři v soukromém
sektoru jsou sebevědomí a jsou přesvědčeni, že se mohou kvalitou práce plně srovnávat s těmi zahraničními. Nejde však jen o jejich pocit.
V době vypuknutí finanční a ekonomické krize koncem roku 2008
mnozí z nich pojali změněnou situaci jako výzvu. Dokázali nejen
škrtat, ale byli také vynalézaví a nápadití a měli na věci mnohdy neotřelý pohled. I v těžkých chvílích
uměli spojit lidi a jít jim příkladem.
Právě motivace
pracovníků byla
pro manažery jejich hlavní zbraní
proti problémům
a byli schopni
nacházet účinné
recepty. Jak poté
zjistila ve svém
šetření vlivná Konfederace evropského podnikání Businesseurope, vedle
německého, rakouského a dánského
byznysu se v top skupině zemí umístili Češi jako ti, kteří dokázali výtečně
obstát z hlediska konkurenceschopnosti a vypořádat se s recesí. Což právě tato skutečnost není potvrzením
dostatečného sebevědomí?
Sázka na inovace
Pro české manažery je klíčovou hodnotou spolehlivost a důvěryhodnost.
Kladou důraz na kvalitu práce a spokojenost zákazníků. Mimo jiné to dokládá dotazníkové zjištění mezi stov-
kami finalistů soutěže Manažer roku.
I díky výše uvedeným přístupům
a svým zkušenostem z posledních let
jsou dnes lépe připraveni na přetrvávající potíže některých odvětví a podniků. Nejdou už jen cestou úspor, ale
v daleko větší míře sázejí na inovace
a marketing. Ostatně letos hodlají téměř tři čtvrtiny našich firem zvýšit
svou inovační aktivitu v oblasti vývoje nových výrobků a služeb.
Co nás nadále sráží
Chronické problémy naší země
zhoršují podnikatelské prostředí.
ČR už několik let v mezinárodním
srovnání klesá a naše místo blížící
se čtvrté desítce neodpovídá ani výkonnosti domácího průmyslu, ani
schopnostem jeho manažerů.
Některé kroky se činí, ovšem postup
vládních reforem je brzděn politickou a zvyšující se sociální nestabilitou, problémy kolem deficitu státního rozpočtu, častými personální-
mi změnami v resortech, odkrýváním korupčních kauz a skandálů.
Školský systém nedopovídá požadavkům trhu práce a je nastaven tak, že nepodporuje vzdělávání chybějících technicky kvalifikovaných lidí. Přitom jsme
nejprůmyslovější zemí Evropy. Spolupráce škol a průmyslu má značné rezervy, takže až sedmdesáti procentům
mladých manažerů chybějí zkušenosti
z praxe, což potvrzují naše průzkumy.
Problémem je fungování státní a veřejné správy. Je příliš rozbujelá, zbytečně drahá, málo výkonná a nevytváří dostatečný prostor pro schopné
manažery. Jestliže soukromý sektor
prokázal a stále dokazuje svou životaschopnost, stát a jeho řídicí struktury jsou naopak pro vývoj hospodářství omezujícím faktorem a koulí
na noze. Nelze samozřejmě paušalizovat, i v této sféře jsou schopní
a skvělí manažeři. Čím víc jich bude
a čím víc pozitivních příkladů se objeví, tím lépe pro nás všechny.
Proto vidím jako důležité ocenit
a vyzdvihnout ty, kteří prokazují
osobní nasazení a mají výsledky. Je
tudíž velmi přínosné, že i letos budou udělovány ceny v rámci celostátní soutěže Manažer roku. Ocenění
je to prestižní a vítězové se stávají
součástí rodiny těch skutečně nejlepších. Bylo by dobré, aby jejích členů
bylo v naší republice co nejvíc.
Jaroslav Hanák, prezident,
Svaz průmyslu a dopravy ČR
www.manazerroku.cz
Karavanink: moderní forma trávení volného času
vytváří příjemné klima po celou dobu
pobytu ve vozidle, a to i při náročných
klimatických podmínkách. Atmosféru pobytu dotvářejí barevně sladěné
potahy, závěsy, záclony a koberce.
Také patříte k lidem, kteří
se zamýšlejí nad tím, jak
stráví volný čas se svými
nejbližšími, dovolenou, volné
dny nebo víkend? Uvažujete
občas o tom, jak uniknout
běžným denním starostem,
aspoň na čas se odpoutat
od práce a třeba od sousedů?
Pokud vás přepadají podobné myšlenky, dovolíme si
nabídnout vám jednu z alternativ aktivního trávení
volného času – karavanink.
Karavanink není v naší zemi žádným
nováčkem. Do roku 1989 byla naše
země dokonce karavanistickou velmocí, ovšem v počtu svépomocně vyrobených obytných přívěsů a obytných automobilů. V současné době je
v celé Evropě evidováno asi 80 výrobců obytných vozidel, z nichž ti nejvýznamnější jsou v Německu a Itálii.
Nabídka přívěsů i automobilů
Největšího evropského výrobce, německou firmu Hobby, která sídlí ve
Fockbeku – severně od Hamburku,
zastupuje v naší zemi už šestnáct let
firma PV CARAVAN Přerov. Pro
představu – v zatím nejúspěšnějším
roce 2008 bylo u Hobby vyrobeno
23 000 obytných přívěsů.
Dlouholeté zkušenosti, vysoká kvalita, využití nejmodernějších technologií a materiálů při výrobě, moderní
design – to vše je zúročeno v bohaté
nabídce obytných přívěsů a obytných
automobilů firmy Hobby. Karavany
jsou k dispozici v modelových řadách De Luxe, Excellent a Prestige.
Pro nadcházející sezonu jsou se
svým nadčasovým designem v popředí nabídky modely Premium.
Provoz po celý rok
Obytné přívěsy jsou vyráběny v obytných délkách od 3,5 m do 7,70 m –
o šířce 230 a 250 cm a celkové
hmotnosti 1100 až 2300 kg. Ve
standardní výbavě každého obytného přívěsu Hobby je trojkombinační
lednička (s možností napojení na
plyn, případně 220 V nebo 12 V),
tříhořákový PB vařič, výkonné PB
topení Traumatic, chemická toaleta
Thetford, dřez, umyvadlo a sprchový kout s teplou vodou. Za příplatek
je vozidlo vybaveno výkonnou klimatizační jednotkou, satelitním příjmem televizních programů, držákem na kola, markýzou (alternativně stanovou předsíňkou), pojezdovým zařízením a dalšími doplňky.
Konstrukce obytných vozidel umožňuje celoroční provoz. Izolace stěn,
podlahy a stropu (3 až 6 cm), zdvojená okna a výkonné topení s rozvodem
teplého vzduchu po interiéru přívěsu
Dny otevřených dveří
Pokud vás tyto řádky zaujaly, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě prodejního areálu firmy PV CARAVAN, která sídlí v Přerově na Lipnické ulici. Obytné přívěsy si také
můžete prohlédnout v pražské pobočce v Dolních Chabrech, v areálu kempu TRIOCAMP. Ve dnech 31. 3.–1. 4.
2012 se v pobočce v Praze uskuteční „Dny otevřených dveří“, na kterých budete srdečně vítáni. (ds)
.
Ing. Vladimír Pospíšil
Lipnická 537/1, 750 02 Přerov
tel./fax: 581 736 517
mob.: 605 247 700, 602 525 345
www.caravan.cz
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
Nastává doba HI-MACSová
Cenově dostupné a jednoduše
implementovatelné ERP řešení,
navržené s cílem splnit specifické
požadavky malých a středních firem,
které plně vyhovuje současným,
ale především také budoucím
trendům v oblasti ERP systémů.
Pomáháme Vám měnit se, růst...
www.polytradece.cz
www.abia.cz
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
[email protected]
NÁŠ SYSTÉM ROSTE S VÁMI
viz str. 19
www.rasino.cz
černá azurová purpurová žlutá
Budete na větvi.
Download

březen 2012