Pro Vinařský fond zpracoval
Obsah:
Informace z května a června
Vinařský
věstník
Stručné zprávy
7
2013
2
Hospodářská a měnová unie
15
Květnové dění v eurozóně
16
Instituce EU jednají o finanční perspektivě 2014–2020
17
Zemědělství
18
EP, Komise a Rada se dohodly na reformě SZP
19
Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci
početních stavů spárkaté zvěře pro období 2013-2018
21
Vinařství ve světě v roce 2012
23
Foto: © Pavel Krška zdroj: www.wineofczechrepublic.cz
1
Stručné zprávy
Květnové závěry Rady
ECOFIN a Evropské rady
Evropská rada (předsedové vlád členských států EU) vycházejíc ze závěrů
Rady ECOFIN (ministři financí, závěry
ze 14. května) se 22. května usnesla následovně:
� Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací na evropské
i globální úrovni. Komise v červnu
předloží návrh na rozšíření směrnice
o administrativní spolupráci tak, aby
zahrnovala automatickou výměnu
informací v plném rozsahu. Zároveň
Evropská rada vítá iniciativu skupiny
členských států (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie),
které pracují na pilotním modelu multilaterální výměny informací. Vycházejí přitom z modelu dohodnutého
s vládou USA v rámci zákona FATCA.
� J ednání se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem by měla začít co nejdříve, aby bylo
možné sjednat s těmito státy opatření
ekvivalentní těm, která platí v rámci
EU (směrnice o úsporách). Opatření by
měla začít platit do konce roku 2013.
� Další prioritou jsou konkrétní kroky
vedoucí k naplňování akčního plánu
posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům.
� S cílem bojovat proti podvodům v oblasti DPH by do konce června 2013
měla být přijata směrnice o použití
mechanismu „reverse charge“.
� Dále budou pokračovat práce na doporučeních Komise ohledně agresivního
plánování a přesouvání zisků. Komise
předpokládá, že před koncem roku
předloží revizi směrnice o zdanění
mateřských a dceřiných společností.
Evropská rada také vítá očekávanou
zprávu OECD o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků (tzv.
report BEPS).
� V rámci jiných fór, jako je např. OECD,
je třeba působit na třetí státy, aby přijaly pravidla dobré daňové správy.
� Do konce roku 2013 bude revidována
směrnice proti praní špinavých peněz.
Kromě toho bude třeba řešit výzvy, jež
v daňové oblasti přináší digitální ekonomika.
Vinařský věstník 7/2013
Luděk Vacík, [email protected],
formováni o všech návrzích na změnu
právních vztah 67; týkajících se jejich
nemovitostí. Katastr dále zavede pro
vlastníky službu sledování změn, a to
výhradně elektronickou formou.
Tel.: +420 222 123 523
Autor příspěvku: Martin Kofroň,
Lenka Fialková, [email protected],
[email protected], Tel.: +420 222 123 745
� Evropská rada přinese zprávu o pokroku ve všech jmenovaných oblastech do
prosince 2013.
Autoři příspěvku:
Tel.: +420 222 123 536
Sněmovna přijala nový
katastrální zákon
Poslanecká sněmovna schválila v polovině května návrh nového katastrálního zákona, který by měl od počátku
příštího roku nahradit stávající zákony
č. 265/1992 Sb. (o zápisech věcných práv
k nemovitostem) a č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon).
Nový katastrální zákon je jednou
z klíčových norem provázejících rekodifikaci českého soukromého práva.
Procesní pravidla týkající se zápisů
práv k nemovitostem musí logicky zohlednit řadu novinek, které nový občanský zákoník v této oblasti přináší.
Nejde pouze o návrat k zásadě, podle
které je stavba součástí pozemku, ale
i o některé zcela nové instituty, se
kterými je třeba se v katastrální agendě vypořádat. Jde například o právo
stavby, pacht či svěřenský fond. Dále
je třeba reagovat na skutečnost, že
podle nového občanského zákoníku
se budou do katastru nově zapisovat
i některá práva, která dnes předmětem zápi su nejsou, například nájemní
smlouvy.
Velmi důležitou změnou, kterou
nový katastrální zákon reflektuje, je
posílení tzv. zásady materiální publicity, se kterou souvisí zpřísnění podmínek pro provádění zápisů v katastru. Na rozdíl od současného stavu se
skutečný vlastník (pokud se liší od
vlastníka zapsaného v katastru) v budoucnu nedomůže vlastnictví nemovitosti proti tomu, kdo v dobré víře
nabyl nemovitost od osoby v katastru
zapsané jako vlastník. Stav zapsaný
v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných
převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně in-
Nový občanský zákoník,
jenž má nabýt účinnosti
dne 1. 1. 2014, přináší
převratnou změnu
v koncepci nemovité věci
Samostatnou nemovitou věcí tak budou
nadále pouze pozemky a mj. také podzemní stavby se samostatným účelovým
určením (např. metro), nikoli však budovy a další nadzemní stavby. Vliv nové
právní úpravy na dosavadní režim odděleného vlastnictví pozemku a stavby
upravují přechodná ustanovení nového
občanského zákoníku. Stavba na cizím
pozemku, která je nyní samostatnou
věcí, zůstane i po 1. 1. 2014 samostatnou
nemovitou věcí a nestane se součástí
pozemku. Opačný režim bude platit pro
stavbu umístěnou na pozemku téhož
vlastníka – taková stavba se k 1. 1. 2014
stane součástí pozemku. Toto pravidlo
se ovšem neuplatní v případě, že pozemek či stavba jsou zatíženy věcným právem (např. zástavním právem), jehož povaha sloučení právního režimu pozemku
a stavby vylučuje, a to do doby zániku
takového věcného práva.
Zpravodaj PK ČR
Ukrajinci se přou
o zvýšení daně z piva
Ukrajinská vláda, jež přes nátlak Mezinárodního měnového fondu odmítá zvednout ceny plynu, se při hledání zdro­jů
pro státní kasu dotkla jiné citlivé oblasti.
Uvažuje o zvýšení spotřební daně z alkoholu a tabáku. Ve hře jsou hlavně návrhy
na větší zatížení piva, což pobouřilo jeho
producenty. Plán ale hlasitě podporují
aktivisté usilující o snížení konzumace
moku mladistvými. „Nedostatek kont-
zpět
2
roly pivní produkce a prodeje provázený
nízkými daněmi vedl k nízkým cenám
piva, zatímco ceny vody, mléka nebo
džusu jsou mnohem vyšší,“ argumentuje
ministerstvo příjmů a daní. Z litru piva
se odvádí daň ve výši 0,87 hřivny (zhruba
dvě koruny), brzy by to mohlo být 2,43
hřivny. Lahev Lvivského, Černihivského
nebo Oboloně by podle odhadů mohla
z dražit asi o hřivnu. Výrobci hrozí zavíráním provozů a propouštěním. Agentura Bloomberg s odkazem na analytiky
tvrdí, že kvůli opatření by mohl pivní trh
poklesnout o čtvrtinu. Stát by tak nedostal tolik, kolik čeká. Vláda ale argumentuje i zdravotními přínosy. Peníze z pivní
daně navíc mají jít na rekonstrukci významné dětské nemocnice. Před parlamentem za přijetí normy demonstrují desítky aktivistů. Podle nich by mělo jít jen
o začátek zdražování. „Pivo by samozřejmě mělo stát aspoň deset hřiven, ne pět
nebo sedm jako nyní,“ tvrdí zástupkyně
zmíněné nemocnice Hanna Hopková.
Zvyšování daní se může dotknout
také horilky, tedy vodky, vína nebo tabákových výrobků. To by zřejmě uvítali
slovenští celníci, kteří se dlouhodobě
potýkají s pašováním levných ukrajinských cigaret.
20. 6. 2013; Autor: pap; Zdroj: e15.cz
Ministři zemědělství
evropské sedmadvacítky
se dohodli na budoucí
podobě SZP
Evropské instituce se po dlouhých
a tvrdých vyjednáváních shodly na nejdůležitějších prvcích budoucí podoby
Společné zemědělské politiky (SZP). Irské předsednictví vsadilo na netradiční
způsob vyjednávání a do Lucemburku
přizvalo rovněž zástupce Evropského
parlamentu, s nimiž průběžně vyjednávalo o možném kompromisu. Nyní zbývá pouze formální posvěcení dohody ze
strany Evropského parlamentu v rámci
závěrečného trialogu.
Z pohledu České republiky jde o vyváženou dohodu. ČR od počátku vyjednávání požadovala, aby zastropování
a degresivita plateb byly nastaveny jako
dobrovolné. Zásadně jsme nesouhlasili
rovněž s tzv. franšízou ve výši 5 000 EUR
u finanční disciplíny, protože by významně diskriminovala české zemědělce.
„Česká republika v rámci náročných
vyjednávání obhájila řadu svých zásadních priorit a dohodnutý kompromis
Vinařský věstník 7/2013
může považovat za úspěch. Rozhodující z našeho pohledu je dobrovolnost
zastropování přímých plateb pro velké
podniky,“ řekla náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková.
Za úspěch lze považovat rovněž navýšení vázaných podpor až na 13 % +
2 % pro proteinové plodiny, zahrnutí
potravinářského sektoru do priorit rozvoje venkova či dobrovolné schéma pro
malé farmáře. Rada vůči Evropské komisi uhájila snížení finanční disciplíny
na 2 000 EUR, což českým zemědělcům
ušetří desítky až stovky milionů korun
každý rok.
Rada pověřila irské předsednictví, aby
dohodu potvrdilo s Evropským parlamentem na závěrečném jednání, které
bude dnes v Bruselu, a tím uzavřelo více
než rok a půl trvající jednání o budoucí
podobě SZP.
Na okraj jednání byla na žádost německé, české, rakouské a slovenské delegace zmíněna otázka povodní, které
přišly na přelomu května a června a napáchaly značné škody mj. na zemědělské
půdě. Sčítání škod v postižených oblastech i nadále pokračuje. Postižené členské státy požádaly o operativní přístup
a flexibilitu při posuzování notifikací ze
strany EK a také apelovaly na vyvinutí
maximálního úsilí při zvažování možnosti využití prostředků z Fondu solidarity.
26. 6. 2013; zdroj: Ministerstvo
zemědělství ČR
Hibernal opět zvítězil
mezi interspecifickými
odrůdami
Soutěže International organic wine
award v německém Bad Dürkheim se
účastnilo 603 vzorků biovín z 18 států
světa, mezi nimi i 4 vzorky z České republiky. Všechny 4 moravské vzorky
z vinařství Vinselekt Michlovský, a.s.
získaly medaile. Hibernal 2010 pozdní
sběr obdržel zlatou medaili, stříbrnou
pak Malverina 2009, Malverina 2011
a Laurot 2009.
V rámci soutěže byly samostatně vyhodnoceny vzorky vín z interspecifických
(PIWI) odrůd. Jednalo se o 45 vzorků
z Anglie, České republiky, Itálie (Jižních
Tyrol), Německa, Nizozemska, Rakouska
a Švýcarska. V konkurenci řady odrůd
zvítězil mezi odrůdově čistými interspecifickými víny Hibernal 2010 z Vinselektu
Michlovský, a.s. Nechal za sebou odrůdy
Bianca, Bronner, Cabernet blanc, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet
Cortis, Cabernet Jura, Helios, Johanniter, Laurot, Leon Millot, Malverina, Marechal Foch, Monarch, Muscaris, Muscat
bleu, Pino – Siramé, Prim (Palatina), Prior,
Pölöskei Muskotály, Regent, Saphira, Seyval blanc a Solaris. Zlatou medaili získalo
celkem 8 vzorků PIWI odrůd a směsí, stříbrnou 19 ze zúčastněných 45.
Jiří Sedlo; Podrobnější informace viz
www.bioweinpreis.de
Dánsko snižuje daně
z nealko-nápojů
Po zrušení daně z tuků dojde v Dánsku
vzhledem k inflaci cen potravin, zhoršení zaměstnanosti a zvýšení nákupů
v sousedních státech i k postupnému
zrušení daně z nápojů s vysokým obsahem cukru.
Dánská vláda přehodnotila přístup
ke zvýšeným daním na některé skupiny
potravin po zkušenostech získaných při
nastavení daně z tuku, která se používala rok. Daň z výrobků s vysokým obsahem tuku měla za cíl zlepšení výživy
i přínos do státní pokladny. Došlo však
k inflaci cen potravin, zhoršení zaměstnanosti a zvýšení nákupů v sousedních
státech (např. u másla).
Vzhledem k přetrvávajícímu tlaku
evropské asociace výrobců nealkoholických nápojů UNESDA proti daním
z obsaženého cukru a k obdobným
důsledkům jako u daně z tuku, dojde
i u této komodity k postupnému návratu k nulové dani – na úroveň roku 1930,
a to ve dvou fázích: snížení o 50 % od 1.
července 2013 a úplnému zrušení od 1.
ledna 2014.
UNESDA vyzývá i další vlády, které
již zavedly (Francie) nebo mají v plánu
zavést obdobné daně z cukru, aby vzaly
v úvahu negativní dopady.
EU Food Law Weekly, 2013, č. 576, s. 11–12;
Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz
EU sníží dotace
zemědělcům, nejvíc peněz
ztratí Česko
Štrasburk (Francie) – Evropská ko-
mise plánuje v rámci škrtání výdajů
zkrátit letošní přímé platby unijním zemědělcům. O nejvíce peněz, asi 4,5 procenta z celkových dotací, což se rovná
zpět
3
300 milionům korun, by měli přijít ti
čeští. Oznámil to český europoslanec za
ODS Hynek Fajmon. Navrhovaná úprava
plateb počítá s tím, že postiženy budou
hlavně země s většími zemědělskými
podniky a těch je v ČR hodně.
Česko by tak přišlo o podstatně větší částku než třeba sousední Polsko
a Rakousko. O zprávě, která navrhuje
mechanismus škrtání v zemědělských
dotacích, budou ve středu hlasovat europoslanci ve Štrasburku. Očekává se, že
ji schválí. Na způsobu škrtů se ale ještě
neshodly členské země sedmadvacítky.
11. 6. 2013; Autor: ČTK;
Zdroj: aktuálně.cz
Další hnusy v obchodech.
Zkažené salámy, sýry
i kuřata a víno plné
kyseliny
Už zase se nám obchodníci snaží prodat
zkažené potraviny. Inspektoři v posledních dnech objevili na regálech obchodů
zkažené salámy, sýry i kuřata, nebo například víno plné kyseliny. Podívejte se,
co vše se nám snažili prodat, a co by rozhodně na pultech obchodů být nemělo.
Na webu Státní potravinářské a zemědělské inspekce a ministerstva zemědělství Potraviny na pranýři se objevily další hnusy, které se nám snaží obchodníci
prodat. Na černé listině se v poslední
době objevilo hned šest výrobků, které
byly zařazeny do kategorie nebezpečné
potraviny:
Datum min. trvanlivosti: 21. 6. 2013
Datum odběru vzorku: 15. 5. 2013
Na povrchu sýru vyskytovaly kolonie
šedozelené plísně. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky
kažení. Výrobek neměl prošlé datum
minimální trvanlivosti a byl skladován
při vyhovujících teplotních podmínkách.
11. 6. 2013; Autor: Medifax;
BILLA: Kuřecí čtvrtky
Místo kontroly: BILLA, spol. s r. o.,
Dělnická 3, Praha 7
Šarže: L1003043000
Datum min. trvanlivosti: 8. 5. 2013
Datum odběru vzorku: 7. 5. 2013
„Výrobek zapáchal, jevil známky rozkladu a místy změnu barvy. Potravina se
nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví
známky kažení. Výrobek neměl prošlé
datum použitelnosti. Výrobek byl skladován při nevyhovujících teplotních
podmínkách. Z tohoto důvodu nejsou
uvedeny informace o výrobci či distributorovi a ilustrační fotky,“ uvedli inspektoři Státní potravinářské a zemědělské
inspekce.
BILLA: Kuřecí křídla
Místo kontroly: BILLA, spol. s r. o.,
Dělnická 3, Praha 7
Šarže: 1003050100
Datum min. trvanlivosti: 9. 5. 2013
Datum odběru vzorku: 7. 5. 2013
Výrobek zapáchal a měl netypickou,
místy nazelenalou barvu. Potravina se
nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví
známky kažení. Výrobek neměl prošlé
datum použitelnosti. Výrobek byl skladován při nevyhovujících teplotních
podmínkách. Z tohoto důvodu nejsou
uvedeny informace o výrobci či distributorovi a ilustrační fotky.
Jednota: Turistický salám
hranatý VAK
Místo kontroly: JEDNOTA,
spotřební družstvo Nová Paka,
Újezd pod Troskami 61
Šarže: 003114
Datum min. trvanlivosti: 3. 8. 2013
Datum odběru vzorku: 21. 5. 2013
„Na povrchu výrobku se vyskytovala
plíseň bílé barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky
kažení. Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Výrobek neměl prošlé datum použitelnosti,“ napsali inspektoři na webu
Potraviny na pranýři.
Krobelus: Pálava,
víno bez CHOP bílé
Místo kontroly: Krobelus s. r. o.,
Lazaretní 610/11, Brno
Šarže: Pa120-313
Datum odběru vzorku: 20. 3. 2013
„Ve víně byl překročen limit pro obsah
konzervační látky kyseliny sorbové. Ve
víně byl zjištěn přídavek sacharózy. Přidávání sacharózy do vína je nepovolený
enologický (vinařský) postup,“ zdůvodnili inspektoři zařazení vína na černou
listinu webu Potraviny na pranýři.
Penny Market: Lindenhof Holländischer Gouda, Cascaval Gouda, přírodní sýr plnotučný
Místo kontroly: Penny Market s. r. o.,
Sídliště 892, Hostinné
Krobelus: Pálava,
víno bez CHOP bílé
Místo kontroly: Krobelus s. r. o.,
Lazaretní 610/11, Brno
Šarže: PAL 20-113
Vinařský věstník 7/2013
Datum odběru vzorku: 20. 2. 2013
Ve víně byla zjištěno dvojnásobné pře
kročení maximálního povoleného množství konzervační látky kyseliny sorbové.
Do vína bylo přidáno 25 % vody a syntetický glycerol. Všechny enologické (vinařské) postupy vylučují přidání vody
i syntetického glycerolu.
Zdroj: regiony24.cz
Obyčejný zelený čaj
má více vitaminu C než
„zázračný“ džus za tisíce
Stačí deci červeného vína nebo zeleného
čaje a získáte větší množství vitaminu
C než z džusu g3. Test, který si nechal
vypracovat známý gurmet Roman Vaněk, odhalil že „zázračný džus“ od firmy
Nu Skin není vůbec zázračný a dokonce
obsahuje kyselinu benzoovou, tedy éčko.
„Při testování jsme se zaměřili na antioxidační aktivitu, protože to je hlavní
atribut nápoje. Antioxidanty jsme stanovili jako skupinu a vyjádřili jsme ji obsahem kyseliny askorbové – tedy vitaminem C,“ říká profesorka Jana Hajnšlová
z Ústavu analýzy potravin a výživy v internetovém pořadu Peklo na talíři. Právě
v něm se objevila informace o tom, že
prodejci nabízeli „zázračný džus“ ve školkách jako recept pro posílení zdraví dětí.
Ve 100 mililitrech, které firma doporučuje jako denní dávku (50 ml ráno a 50
ml večer), odhalil test 121 miligramů vitaminu C. „Porovnávali jsme stejná data
získaná touto metodou. Mnohem větší
množství vitaminu C obsahuje 0,1 litru
vína a obyčejný zelený čaj,“ komentuje
závěr testu Hajnšlová.
Základní analýza odhalila, že džus g3
obsahuje dokonce kyselinu benzoovou,
tedy jedno z éček (E 211). To může u citlivých osob při nadměrném možství vyvolat kopřivku, astma či vyrážku.
Podíl kyseliny askorbové
(vitamin C) ve 100 ml
Džus g3 Červené víno Zelený čaj Černý čaj Ice tea 100% ovocný džus 121,0 mg
221,0 mg
158,4 mg
102,0 mg
107,5 mg
40,4 mg
Balení dvou lahví multivitaminového
ovocného nápoje po 750 mililitrech vyjde na 2 425 korun. Ovocný nápoj podle webu společnosti Nu Skin „přispívá
zpět
4
k antioxidační ochraně před oxidativním stresem“ a obsahuje blíže nespecifikovaný podíl řady exotických plodů.
„Vitaminu C obsahuje g3 určitě velké
množství, ale stejné množství můžeme
získat také v červeném víně, zeleném
čaji nebo ovocném džusu, kterého člověk denně rozhodně vypije více než
deci,“ doplňuje profesorka výsledky testu. „Svému zdraví prospějete více, když
si odšťavíte mrkev s jablkem,“ uzavírá
pořad zakladatel Pražského kulinářského institutu Roman Vaněk.
13. 6. 2013; Autor: Alena Pecháčková;
Zdroj: lidovky.cz
Jak, kde a co Češi jedí?
Stát chystá obří průzkum
za 22 milionů
E15 exkluzivně – Česká, čínská nebo
třeba italská kuchyně, nabídka jídel
a počet míst u stolu, ministerstvo pro
místní rozvoj chystá tendr, který pomůže podrobně zmapovat jak, kde a za kolik se Češi stravují. Předpokládaná hodnota výběrového řízení je 22,3 milionů
korun. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP)
je nepřijatelné, že se průzkum platí ze
státních prostředků. Ministerstvo chce
prověřit až 40 tisíc provozoven na celém
území Česka. „Potřeba kvalitních komplexních dat o sektoru stravování vzešla
od profesní veřejnosti, která poukázala na absenci těchto informací,“ sdělila
serveru E15.cz mluvčí ministerstva Jana
Jabůrková. Poslední podobný průzkum
se uskutečnil podle mluvčí v roce 2001.
Podle předsedy AMSP Karla Havlíčka se
ale vracíme do 90. let.
„Nemyslím si, že výsledek k něčemu
bude,“ sdělil serveru E15.cz. „Jak to zlepší
servis služeb, jak to pomůže infrastruktuře,“ dodal. Podobné statistiky, které
využívá zejména soukromý sektor, by
se podle něj neměly platit ze státních
prostředků. „To nemyslí vážně, na jednu
stranu říkají, že se musí šetřit, ale přitom
peníze vyhazujeme,“ uvedl Havlíček. Průzkum, který by měl odstartovat letos 1.
září, chce zmapovat nabídku jídel a nápojů, druh kuchyně, cenu jídel, sezónnost
zařízení a připojit i GPS údaje a fotografie. Konec průzkumu ministerstvo naplánovalo na konec března 2014. „Bude se
jednat o terénní šetření formou pozorování. Metoda byla zvolena tak, aby byly
šetřené subjekty minimálně administrativně zatíženy,“ uvedla Jabůrková.
Vinařský věstník 7/2013
Partnerem projektu je Svaz obchodu
a cestovního ruchu. „Podobná šetření se
realizují ve zhruba desetiletých intervalech. Zjištěné informace budou dostupné, jak státní správě a samosprávě, tak
především široké podnikatelské sféře
a budou využívány jako podklad pro
strategické i operativní rozhodování,“
poznamenala mluvčí. Společnosti, které chtějí ve výběrovém řízení soutěžit,
musí prokázat, že v posledních třech letech realizovaly alespoň tři podobné zakázky a minimální počet dotazovaných
dosáhl pěti tisíc. Výzkum se měl navíc
uskutečnit formou „face to face“. Soutěžená cena bude mít pro úřad 70procentní důležitost, 30 procent přisoudí
ministerstvo kvalitě nabízených služeb.
Čas na předložení nabídek mají firmy do
31. července.
Havlíček ministerstvu vytýká i další
projekt, tentokrát za 150 milionů korun,
podle kterého by měli do více než čtyř
tisícovek českých hotelů a restaurací
chodit tajní agenti hodnotící jídlo a chování obsluhy. Projekt zahrnuje na devět
tisíc kontrol. „Přitom jde pouze o jejich
subjektivní dojem,“ podotkl Havlíček.
13. 6. 2013; Autor: Tereza Čapková;
2) Z akazuje se reklama a propagace
těchto alkoholických nápojů ve veřejných prostorách. Reklama a propagace by byly nadále povolené v zařízeních prodávajících a podávajících
tyto výrobky, předvádění na veřejnosti a na plavidlech plujících na mezinárodních trasách.
3) Reklama a propagace těchto výrobků
jsou zakázány, pokud probíhají s pomocí spotřebitele, v loteriích či soutěžích nebo distribucí či sdílením písemného nebo fotografického obsahu
poskytovaného spotřebitelem.
Podle zprávy vypracované vědeckou
skupinou v rámci fóra EU na téma alkohol a zdraví zvyšuje reklama na alkohol
konzumaci alkoholu mezi mládeží. Přes
omezení uvedená ve finském zákonu
o alkoholu jsou děti a mladiství vystaveni
reklamám na alkohol, a to zejména v televizi, rozhlasu, veřejných prostorách, jakož i na internetu a v sociálních médiích.
Legislativní návrh má omezit reklamu na
alkohol ve výše zmíněných reklamních
médiích, a cílem návrhu je zajistit, že
děti a mladiství budou v budoucnu v nižší míře vystaveni reklamě na alkohol.
Zdroj: e15.cz
Novela zákona, kterým se
mění § 33 a 40 finského
zákona o alkoholu,
prochází notifikací
v Bruselu
Týká se alkoholických nápojů (nápoje
s obsahem etylalkoholu nad 2,8 % objemu). Reklama a propagace alkoholických nápojů s obsahem etylalkoholu
nad 22 % obj. jsou v současné době
zakázány finským zákonem o alkoholu.
V souladu se stávajícími výjimkami jsou
reklama a propagace povoleny ve výrobních a maloobchodních lokalitách,
v zařízeních, kde se podávají alkoholické nápoje, v odborných publikacích,
a pokud jsou zaměřeny na osoby jinak
zapojeny do prodeje předmětných výrobků. Návrh shrnuje veškeré výjimky
do jediné doložky.
Finsko má za cíl omezit reklamu na alkoholické výrobky obsahující méně než
22 % objemu, a to následovně:
1) Reklama a propagace těchto alkoholických výrobků v televizi a rozhlasu
se zakazuje v době od 7.00 do 22.00.
Žaloba Číny na víno z EU
Podle zprávy COPA/COGECA ze dne
7. 6. 2013 podaly čínské úřady na základě žádosti tamních vinařů žalobu na EU
kvůli dovozu subvencovaného vína. Stěžují si jak na exportní podpory, tak na
podpory produkce v EU. Komise EU to
bude s ČLR řešit. Jde o to, jestli dovoz
vína z EU nepoškozuje čínské vinařství.
Běžná praxe pro vyšetření obdobných
žalob v Číně ukazuje, že rozsudek je vydán za 12 až 18 měsíců, ale ne vždy musí
být vydán. Předběžná opatření ale mohou být vydána během 6 až 8 měsíců. EK
bude sledovat průběh jednání s tím, aby
byla dodržena pravidla WTO. Současně
Komise žádá členské státy EU o poskytnutí podpůrných protiargumentů.
7. 6. 2013; zdroj: COPA/COGECA; autor: JS
Aktuální informace
k žalobě z Číny
Podle zprávy COPA/COGECA z 28. 6. 2013
zjišťují nyní čínské úřady opodstatněnost žaloby svých vinařů na Evropské
zpět
5
komisi. Zajímají se o to, zda exportní
cena do Číny není nižší než běžná cena
na evropském trhu, jaké dotace poskytuje EU. Pokud shledají, že tomu tak je,
může Čína zavést antidumpingové opatření (např. vyšší clo) na vína z EU.
28. 6. 2013; zdroj: COPA/COGECA; autor: JS
Informace k řešení škod
způsobených povodní
Subjekty v gesci Ministerstva zemědělství a příjemci podpor MZe a SZIF mohou hlásit ve vlastním zájmu škody způsobené povodněmi na pracoviště SZIF
v jednotlivých okresech (viz příloha).
Jakmile to bude fyzicky a časově možné,
zahájí SZIF ve spolupráci s relevantními
orgány monitoring vzniklých škod.
V rámci pomoci organizované MZe, zahájí SZIF neprodleně přípravu výplaty záloh na SAPS. Podle legislativy bude možné zálohu vyplatit nejdříve od 16. 10. 2013.
MZe oznamuje, že u subjektů dotčených povodněmi kontrolní orgány odloží všechny plánované kontroly.
5 .6. 2013; Zdroj: MZe
Podle zprávy o myslivosti
za ČR se meziročně snížil
odstřel srnčí a černé zvěře
a zajíců
V porovnání let 2011/2010 dosáhl odstřel
srnčího necelých 95 %, černé zvěře pouze 76 % a stejně tak zajíců. Nepochopil
jsem ve zprávě údaj o špačcích – v ČR
jich k 31. 3. 2012 uvádí přesně 361 687
kusů, což je o 104,1 % více než rok předtím a uloveno bylo v roce 2011 celkem
37 kusů, trošku divná čísla! Někdo se asi
podíval z okna přes zataženou roletu.
Stavy srnčího za období 2008–2012
byly nejvyšší v letech 2009 a 2010. Stavy
černé zvěře v roce 2011 a 2012, a stavy
zajíců se od roku 2009 snižují. Odstřel
srnčího kulminoval v roce 2009, černé
v roce 2010 a odstřel zajíců trvale klesá.
Podle celkové hmotnosti zvěře lze odvodit kolik plodin který druh při svém průměrném věku přibližně sežral. Vede černá
zvěř, za ČR vážila v roce 2010 přes 7 tisíc
tun. V roce 2011 následuje srnčí s 1,7 tis.
tun a hned v závěsu jsou jeleni s 1,6 tis.
tun. Zajíci v roce 2011 vážili jen 142 tun.
5. 6. 2013; Ze zprávy „Lesnictví
a myslivost 2012“ (ČSÚ) vybral
Jiří Sedlo
Vinařský věstník 7/2013
Celou zprávu naleznete na adrese: www.apic-ak.cz/lesnictvi-a-myslivost-2012.php
Čtyři státy EU protestují
proti udělení ochrany
pro pražskou šunku
Itálie, Německo, Rakousko a Slovensko
jsou proti tomu, aby pražská šunka získala ochrannou známku Evropské unie.
Tu se jí snaží zajistit čeští uzenáři, ale
čtyři evropské státy šunku v seznamu
zaručených tradičních českých specialit
vidět nechtějí a podaly proti tomu v připomínkovém řízení své námitky.
Informaci zveřejnilo na svém webu
ministerstvo zemědělství. Italové po-
dle úřadu nechtějí šunku do seznamu
zapsat proto, že jejich uzenáři používají
název pražská šunka (Prosciutto di Praga) pro výrobky, které připravují podle
odlišné receptury než čeští výrobci. Podobné námitky mělo i Slovensko a Rakousko. Obě země společně s Německem namítají, že pražská šunka je název
obecně známý a používá se dlouhodobě pro výrobky, které vyrábějí uzenáři
v Unii podle jiné receptury.
Podle Václava Tampíra z tiskového
od­dělení ministerstva má Česko nyní
čtvrt roku na dohodu s nesouhlasícími státy, o výsledku jednání musí následně informovat Evropskou komisi.
zpět
6
V případě komplikací je možné dobu
o další tři měsíce prodloužit. „Pokud
dojde k dosažení dohody mezi státy,
bude název zapsán,“ řekl ČTK Tampír.
V opačném případě o výsledku rozhodne hlasování jednotlivých států na
jednání Výboru pro politiku jakosti zemědělských produkt. „Jsme připraveni
pomoci jim při vyjednávání s členskými státy a pak i s Evropskou komisí,
aby se Pražská šunka dostala mezi zaručené tradiční speciality. Mezi naše
priority totiž patří ochraňovat kvalitní potraviny a tradiční receptury jejich
výroby,“ uvedl ministr zemědělství
Petr Bendl.
Pražská šunka vznikla před více než
130 lety V Česku se označení Pražská
šunka používá pro šunku nejvyšší jakosti vyrobenou z vepřové kýty, kde
je původní oválný tvar masa zachován
použitím takzvaného pražského řezu.
V zemích, které mají k zápisu výhrady,
většinou řezníci nepoužívají tento způsob řezu. Například na Slovensku šunku
naráží do polyamidového obalu. Název
Pražská šunka nese výrobek už od šedesátých let 19. století. Na úroveň průmyslové výroby přivedl pražskou šunku
Antonín Chmel, který založil svoji firmu
v Praze v roce 1879.
Zaručená tradiční specialita je evropská známka kvality potravin, která není
spojena s určitou zeměpisnou oblastí,
ale je vyráběna tradičním způsobem
podle schválené receptury po dobu nejméně 30 let. Zaručené tradiční speciality má Česká republika čtyři – špekáčky,
lovecký salám, spišské párky a liptovský salám.
27. 5. 2013; Autor: Iva Špačková;
Zdroj: idnes.cz
babiččina bábovka, těstoviny nebo babiččina mouka. Tam, kde babička chybí,
pomáhají jiné zaručené názvy – namátkou třeba „tradiční“, „původní“ a „staročeský“. V regálech jsou i balíčky polévek „jako od maminky“ nebo „tradičně
válených selských“ těstovin. Používání
podobných atributů v názvech potravin
není nijak regulováno, čehož výrobci využívají – zákazníci totiž na takové názvy
slyší. „Je to příklon ke starému, poctivému. Evokuje to dobu za první republiky,
že se to dělá v menších firmách, že tam
na to babička dohlíží nebo je to její původní recept,“ vysvětluje podstatu marketingového triku kreativní ředitel agentury Euro RSCG Eda Kauba.
Jenže opravdové babičky do bábovky
emulgátor a barviva většinou nedávají.
Stejně tak tyto složky chybí i v opravdových haluškách. V obchodech jsou ale
stabilizátory a éčka běžnými přísadami
v „zaručeně původních recepturách“.
„My jsme při našem testu odhalili babiččiny těstoviny, které neobsahovaly vejce, byť bychom je tam v tradiční výrobě
čekali,“ uvádí jeden z příkladů odbornice
na potraviny ze serveru Vitalia.cz Kateřina Čepelíková.
Úplně volnou ruku při pojmenovávání
výrobků nicméně firmy nemají. Jsou totiž i zapovězené názvy – alespoň pro potraviny vyrobené v Česku. „Na výrobcích
nesmí být uvedeno: domácí, syrové, čerstvé, živé… Taková je speciální vyhláška ministerstva zemědělství,“ říká Josef
Duben ze Státní veterinární správy. Tato
pravidla bývají nejčastěji porušována na
farmářských trzích, kde jsou jako „domácí“ označeny tlačenky nebo sádlo.
Pokuty, které za to kontroloři rozdávají,
dosahují výše několika tisíců korun.
27. 5. 2013; Autor: ČT24; Zdroj: čt24.cz
Babiččin, tradiční,
staročeský:
Výrobci potravin sází
na sentiment
Místo jídla koupíte
vzduch: Triky s obaly
mají skončit
Praha – Výrobci potravin našli nový
Praha/Brusel – Výrobci potravin
způsob, jak přilákat pozornost ke svému
zboží – sázejí na tradici. Přibývají proto
názvy jako „tradiční“, „selský“, „babiččin“
nebo „původní“. Jejich používání však
nikdo nehlídá, proto kontroloři potravin upozorňují, že takové názvy rozhodně nemusí být zárukou kvality. Jakmile
něco chutná jako od babičky, většinou to
bývá ta nejlepší vizitka. A přesně na to
teď sázejí i obchodníci: babiččiny játrové knedlíčky, babiččina zeleninová směs,
a drogistického zboží se stále častěji snaží zmást zákazníky a prodat jim
méně zboží za více peněz. Obalovými
triky se snaží především o nenápadné
zvýšení ceny výrobků, ale také o udržení
na trhu v boji s konkurencí a nebo neférové ovlivňování zákazníků. Vyplývá to
z nové studie o zavádějících obchodních
praktikách, kterou mají k dispozici europoslanci. Ti v květnu začali hodnotit
evropské nařízení postihující nekalé
Vinařský věstník 7/2013
praktiky obchodníků, které bylo přijato
před pěti roky.
Podle návrhů europoslanců by se teď
do nařízení měla dostat opatření postihující jak triky výrobců s obaly, tak
i takzvané předváděcí akce. Výchozí
materiál počítá s vytvořením společného evropského seznamu výrobců,
kteří obalové triky používají. Navrhuje také schválení jednotných pravidel
pro to, jak mají vlastně vypadat obaly.
Před dvěma lety zpřísnění neprošlo Jde
o další pokus, jak obalovým trikům na
evropské úrovni zabránit. Už před dvěma roky se snažil prosadit nová a společná pravidla proti vzduchu v obalech
rakouský europoslanec Andreas Mölzer, jeho návrh ale nebyl schválen. Studie, jenž si nechal zpracovat Výbor pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu a na které se podílela také česká europoslankyně Olga
Sehnalová, nyní jasně poukazuje na to,
že obaly potravin často klamou zákazníky v obchodech o množství výrobku
v balení, nepravdivé bývají také údaje
o kvalitě a ceně zboží. Studie je prvním
krokem ke schválení nařízení, které má
zpřísnit pravidla pro výrobce potravin.
Zatím ale zdaleka není jasné, jak rychle
se podaří změnu projednat, co se vlastně prosadí a odkdy by mohla platit.
Nejčastější triky Experti ve studii popsali nejčastější způsoby, jak jsou lidé
v obchodech v souvislosti s množstvím
výrobku klamáni. Jde zejména o strategii „větší obal – stejné množství – vyšší
nebo stejná cena“, případě „stejný obal –
menší množství – stejná cena“. K pocitu,
že je v obalu více výrobku, vede zákazníky také přidávání dárků k balení. Mezi
další případy klamání patří situace, kdy
design obalu poskytuje špatnou nebo
matoucí informaci, výrobci napodobují
balení jiných výrobků za účelem vytvoření pocitu určitého geografického původu nebo určité kvality, nebo chybí cena
výrobku či je špatně umístěna. Studie se
konkrétně věnuje také situaci v Česku.
„Nejčastějšími prohřešky v Česku je neumístění ceny na výrobek nebo velký počet případů, kdy balení obsahuje výrazně
menší produkt, než slibuje,“ uvádí.
Kdo prodává vzduch? Čeští zákazníci
jsou přitom společně s Němci a Poláky
jedinými v Evropské unii, kteří mají
z veřejné databáze možnost zjistit, které výrobky je klamou. Zatímco v Německu se však podvádění s obaly zabývají
experti na základě požadavků vlády,
v Česku jde o iniciativu spotřebitelského sdružení dTest. Sdružení v rámci své
zpět
7
akce Kupujete vzduch? vytvořilo databázi výrobků, jejíž obaly nejsou podle lidí
férové vůči zákazníkům. Na stránkách
dTestu nyní existuje databáze 163 výrobků z Česka i ze zahraničí, a to jak potravin, tak třeba drogistického zboží nebo
hraček. Většina lidí, kteří výrobky do databáze poslali, si stěžuje na to, že obal je
výrazně větší než množství zboží v něm.
„Do obalu by se toto množství vešlo ještě dvakrát,“ napsal jeden ze spotřebitelů
u pudingu. Podobné námitky měli lidé
také u pracích prášků nebo kosmetiky.
Soudní rozhodnutí zatím chybí. Podle
studie pro europoslance sice existuje nařízení, které má postihovat nekalé triky
obchodníků, ale právě na vzduch v obalech a podobné praktiky příliš legislativa
nepamatuje. Neexistují zatím ani precedenční rozhodnutí úřadů nebo soudů,
které by takové jednání projednávaly.
Už loni také vlivné německé Spotřebitelské centrum analyzovalo triky, které
používají velké nadnárodní firmy. Studie
potvrdila, že výrobci do stejně velikého
balení dávají postupně menší množství
výrobků. Příkladem je společnost Procter & Gamble u plen Pampers. Za posledních šest let zbylo v balení, kde bylo
původně 47 plen, nakonec jen 37 kusů.
Cena je přitom pořád stejná. Podle expertů by takový postup znamenal, že by
se nakonec za stejnou cenu prodávala
pouze jedna plenka. Firma se ale brání
tím, že rostou ceny surovin.
28. 5. 2013; Autor: Tomáš Fránek;
Zdroj: aktuálně.cz
Řetězce převlékají
do svých barev
čím dál víc potravin
Pro řetězce v Česku se vyrábí stále více
potravin a drogistického zboží formou
privátních značek. Prodejci si čísla střeží, ale připouští, že podíl značek dál roste. Například některé výrobky pro Tesco
tvoří v prodejích desítky procent. Diskont Lidl převléká do svých barev přes
80 procent výrobků.
Potraviny v regálech řetězců pod názvy jako Euro Shopper, Albert Quality,
Clever, Tesco Value nebo K-Classic mají
jedno společné. Jsou levnější alternativou
výrobků, které firmy často nabízejí pod
vlastní značkou. Například výrobce uzenin Krahulík vyrábí pro Lidl 17 produktů, které se exportují do pěti zemí pod
privátní značkou Pikok a Baroni. Na jeho
celkovém exportu se tyto značky loni
Vinařský věstník 7/2013
podílely 16 procenty a firma předpokládá
letos další nárůst. „Otevírají se další zahraniční destinace, naposledy například
Maďarsko. Každý rok se přidává další
země,“ řekl iDNES.cz generální ředitel
uzenářské firmy Krahulík Jan Kopečný.
Pro české výrobce jsou korporátní
značky branou na zahraniční trhy, kde
tuzemské výrobky neznají. Zatímco české firmy v roce 2010 vyexportovaly přes
Lidl zboží za 2,5 miliardy, o rok později to bylo už 2,8 miliardy a loni 3,1 miliardy korun. Lidl, který patří k cenově
nejagresivnějším hráčům na trhu a svou
obchodní politiku od začátku staví na
privátních značkách, se netají tím, že
tvoří už přes 80 procent celkového sortimentu. Ostatní řetězce tak sdílné nejsou
a většinu čísel drží v tajnosti.
„Sortiment privátních značek se neustále rozvíjí,“ říká neurčitě mluvčí
Kaufland Michael Šperl a další řetězce přitakávají. Kaufland se snaží nabízet v každém segmentu alespoň jednu
alternativu vlastní a levnější značky,
v současnosti je v regálech jeho prodejen přes 1 500 výrobků ušitých na míru.
Vedle potravin pod vlastní značkou prodává třeba i prací prášek nebo krmivo
pro kočky. Zájem je o mléčné výrobky
i konzervovanou zeleninu. Růst prodejů
hlásí i Albert. „Největší nárůst je v sektoru mléčných výrobků, vajec, pečiva,
masa, ovoce a zeleniny,“ sdělila mluvčí
společnosti Ahold Judita Urbánková.
Dodala, že výrobky vlastních značek
Albertu dodává kolem 450 společností
z Česka. Prodejnám Tesco nejvíce roste konzervovaná zelenina a privátní
řada Pravá chuť, která staví na domácích recepturách a kvalitnějších přírodních surovinách. Nabídka zboží přibývá
i v nealku a kosmetice. „Privátní značky
tvoří v jednotlivých segmentech až desítky procent prodaného objemu,“ uvedl
mluvčí Tesco Jiří Mareček. Vlastní značky vyrábí pro tento řetězec přes padesát
tuzemských firem.
28. 5. 2013; Autor: Filip Horáček;
Zdroj: idnes.cz
Známé Vinařství Kovacs
změní majitele
Novosedly – Ve známost vešlo jako
partner filmů Doktor od jezera hrochů,
Czech Made Man, Hranaři a nejnověji
Babovřesky. Ke každému vyrobilo speciální edici vína. Kromě toho se může
pochlubit řadou úspěchů na prestižních
výstavách vín. Teď hledá novosedelské
Vinařství Kovacs nového majitele. „Podnikání a věci s ním spojené mě už docela
unavují. Při velikosti našeho vinařství vyžadují značné úsilí. Proto hledám nového
strategického partnera, který by se věnoval obchodování a s ním souvisejícím aktivitám. Já se chci zaměřit na pěstování
hroznů a výrobu vína,“ potvrdil v úterý
majitel vinařství Miroslav Kovács.
Ekonomickou krizi vyvrací. Spekulace,
podle kterých jsou za prodejem ekonomické těžkosti známého vinařství, odmítl. „Ekonomické aspekty bych za tím
nehledal. Firma je vybudovaná, má pěkné
sklepní hospodářství, do kterého nový
partner nemusí řadu let vůbec investovat,“ argumentoval. „K tomuto kroku
jsem se odhodlal po zralé úvaze a dlouhém přemýšlení, co dál. Je to přehodnocení mých životních hodnot. Chci se
nadále věnovat zejména oblasti, která mě
nejvíc baví a ve které jsem leccos dokázal,
tedy výrobě vína,“ pokračoval Kovács. Jak
uvedl, v současné době jedná s několika
partnery, kteří mají o majetkový vstup do
vinařství zájem. Kromě některých finančních skupin o tom uvažují i Vinné sklepy
Valtice. „Stále jednáme, ještě není zdaleka
nic hotové ani podepsané. Uvidíme, jestli
nakonec najdeme společnou řeč. Pokud
ano, chceme, aby si Vinařství Kovacs
uchovalo charakter rodinné vinařské firmy,“ sdělil marketinkový ředitel Vinných
sklepů Valtice David Šťastný.
Žádné změny. I jeho slova potvrzují,
že zavedená značka Vinařství Kovacs by
měla na trhu zůstat i nadále. „Směrem
k zákazníkovi se nezmění vůbec nic.
Žádné razantní, dramatické změny nejsou v plánu. Strategický partner vstoupí do zavedené značky, kterou bude mít
možnost v maximální možné míře využít,“ sdělil Kovács, který bude ve vinařství, jež vybudoval, i nadále působit.
Starosta Novosedel František Trefilík
zná situaci ve vinařství zatím jen z doslechu. S majitelem by se měl ale sejít.
„Společnosti si vážím. Každá firma, která
u nás zaměstnává lidi a reprezentuje Novosedly, je pro nás přínosem. Vinařství
je pro nás důležité,“ uvedl Trefilík. Vinařství Kovacs obhospodařuje v Novosedlech a okolí 35 hektarů vinic. Ročně
vyrobí až čtvrt milionu lahví vína. Jeho
zakladatel Miroslav Kovács se objevil na
televizních obrazovkách společně s režisérem Zdeňkem Troškou, a to v populárně-poznávacím pořadu o víně s názvem
Vinařská odyssea.
29. 5. 2013; Autor: Michal Šupálek,
Lukáš Ivánek; Zdroj: deník.cz
zpět
8
Lidé nevěří českým
výrobkům, reklama
aféry nepřebila
Praha – Češi přestávají věřit potravinářskému průmyslu. Oproti ostatním
odvětvím spadla jejich důvěra během
roku o celých 14 procent. Za znatelným
poklesem stojí zejména aféry s pančovanou kořalkou, technickou solí v jídle nebo koninou tajně přimíchanou
do mletého hovězího. Ministerstvo
zemědělství přitom do propagace tuzemských výrobků jen loni vložilo přes
300 milionů korun. Samo ale přiznává,
že trochu pokulhává ve schopnosti lidi
řádně informovat. Ministerstvo zemědělství se v posledním roce pustilo
do propagačních kampaní. Na lidi tak
„útočí“ třeba letáky s poctivým řezníkem nebo plakáty propagující konzumaci českých ryb. „Došlo k otevření
se veřejnosti z hlediska postihu našich
dozorových orgánů,“ prohlásil ministr
zemědělství Petr Bendl (ODS).
Některé projekty ministerstva a potravinářské inspekce měly obrovský
úspěch, mezi nimi třeba portál Potravinynapranýři.cz. Jiné ale veřejnost
téměř nezaregistrovala a důvěra lidí
v potravináře klesá. Reklamní kampaně na lidi příliš nezabírají Vláda a hlavně ministerstvo zemědělství tak mají
k dispozici první odraz potravinových
afér. Mediální experti přitom tvrdí, že
reklamní kampaně už teď nepomohou.
„Dosah reklamních kampaní v potravinářském průmyslu není až tak dobrý.
Podle mého názoru by se spíš vyplatilo
investovat do informačních kampaní,“
konstatovala vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Karlově univerzitě Denisa Kasl
Kollmannová. Přes osmdesát procent
spotřebitelů má totiž pocit, že je vláda nedostatečně informuje. Lidé se tak
přitom vyjádřili ještě předtím, než si
začali vyjasňovat pozice kontroloři. Rezervy přiznává i ministerstvo zdravotnictví. „Je nutné tu informaci předávat
i s ohledem na to, komu ji sdělujeme.
Možná v tomhle máme trochu dluh, že
to ještě neumíme,“ podotkl hlavní hygienik Vladimír Valenta.
A neprolomila to ani nejzávažnější
aféra poslední doby – alkohol otrávený
metanolem. Lidé dál kupují vodku z rizikových šestilitrových kanystrů, které
může nepoctivý prodejce neustále dolévat. Problémem jsou i nejmenší bale-
Vinařský věstník 7/2013
ní, která nemusejí mít kolek. „V České
republice došlo k výraznému nárůstu
tohoto prodejního balení,“ upozornil
prezident Unie výrobců a dovozců lihovin ČR Petr Pavlík. Zdeněk Juračka,
prezident Svazu obchodu a cestovního
ruchu: „Já se domnívám, že jde o systémové selhání vlády. Propagace českých
potravin je dobrá věc, ale poučení se
z chyb viz metanolová aféra není nikde.
Návrhy vlády jsou v tomto ohledu nedostatečné. Vláda jakoby se bála před
volbami někoho více svázat předpisy,
aby neztratila voliče. To je proti ochraně spotřebitelů. Přitom musí prokázat,
že zdraví lidí je pro ně prioritou.“
Zahýbá bezpečnost potravin předvolebními kampaněmi? Devět měsíců od
prvních případů otrav navíc parlament
zatím neschválil žádný předpis, který
by postihl černý trh s alkoholem. To
může mít i výrazný dopad na budoucí
politickou scénu. „Určitě se domnívám,
že bezpečnost potravin bude významným tématem v předvolební kampani,“
míní Kollmannová. Do řádného termínu parlamentních voleb už mezitím
zbývá necelý rok.
29. 5. 2013; Autor: ket; Zdroj: čt24.cz
EKONOM:
Všechny byznysy
jdou dolů, tvrdí Babiš.
Potravinářství je tragedie
Společnost Agrofert miliardáře Andreje Babiše za první čtyři měsíce zaznamenala pokles zisku zhruba o třetinu.
Babiš ale chce přilákat manažerská
esa a zainteresovat je i na výsledcích
skupiny. Čistý zisk zemědělsko-potravinářského holdingu Agrofertu za minulý rok meziročně klesl o třetinu na
šest miliard korun. Letošní výsledky,
aspoň prozatím, naznačují další výrazný pokles. „Za čtyři měsíce máme propad zisku oproti loňskému roku minimálně o 30 procent. Všechny byznysy
jdou dolů. Chemie klesá, potravinářství
je tragédie. Chov prasat i drůbeže jsou
dnes vysoce ztrátové záležitosti,“ svěřil
se Andrej Babiš v rozhovoru pro týdeník Ekonom.
Druhý nejbohatší obyvatel Česka,
který je jediným akcionářem Agrofertu,
se přesto nechce pouštět do žádných
odhadů, jak by mohla dopadnout čísla za celý rok. „Nemám žádný odhad,“
odpověděl na dotaz k očekávané výši
letošního zisku. Aspoň malou náhraž-
kou zhoršení v jiných oblastech může
být zlepšení rentability v oblasti lesnictví. Navzdory těžké situaci v oboru,
kde státní Lesy ČR vykazují miliardové
zisky na úkor svých dodavatelů, Agrofert během roku 2011 odkoupil lesnické firmy Wotan Forest a Uniles. Na
začátku loňského roku navíc Babišův
podnik půjčil 311 milionů korun Janu
Mičánkovi, majiteli největší lesnické
a dřevařské firemní skupiny v Česku.
Výsledek? Ztrátový a předlužený Less
krátce poté zbankrotoval. „Odepsali
jsme to. Co bych k tomu ještě říkal,“
uvedl Andrej Babiš k loňské finanční
pomoci Mičánkovi.
Do chemie Agrofert investuje až 25
miliard korun Hlavním tahounem zisku jsou i nadále chemičky, tedy hlavně
výrobci syntetických hnojiv. Nejvyšších
zisků pravidelně dosahuje závod SKW
Piesteritz, nacházející se v německém
Sasku-Anhaltsku. „SKW je naše nejlepší
firma, živí celý region,“ potvrzuje Babiš.
Právě do oblasti chemie budou v příštích letech směřovat největší investice,
celkem se má jednat až o 25 miliard korun. Nejvyšší částky budou směřovat do
zvýšení výroby v německém závodě a ve
slovenské chemičce Duslo Šaľa. Agrofert
nezapomíná ani na svůj domácí trh. Na
2,5 miliardy vyjde investice do rozšíření
výroby v lovosické Lovochemii, v témže
městě vyrůstá i nový závod na výrobu
rostlinných olejů. Další tři miliardy skupina investuje do modernizace podnikových elektráren a snížení emisí.
Oproti minulým létům mění Babišův
holding přístup k akvizicím. Nechce
už kupovat další potravinářské firmy,
investovat bude výhradně do modernizace stávajících závodů a rozšíření
produktové nabídky. Během minulých
let se stal Babiš významným hráčem
na českém trhu s pečivem, masem
i mlékem. Dnes však hodnotí dřívější nákupy potravinářských firem kriticky. „Synergie nenastaly. Když jsme
v potravinářství koupili konkurenta,
tak neplatilo, že jedna a jedna jsou dvě.
Výsledek byl spíš jeden a půl,“ přiznává.
V Německu trh roste Přesto je Agrofert v lepší pozici než ostatní čeští potravináři. „Díky své velikosti se dostává
do neopominutelné pozice vůči nadnárodním obchodním řetězcům. Ti jej nemohou obejít a musí se s ním dohodnout,“ vysvětluje analytik Petr Havel.
Po kladných zkušenostech s chemičkou
SKW se Agrofert dál rozhlíží po německém trhu. V dubnu získal souhlas
Evropské komise k převzetí významné
zpět
9
pekárenské skupiny Lieken s ročním
obratem okolo 20 miliard korun. V Německu se dá na pečivu – na rozdíl od
Česka – i letos slušně vydělávat. Téměř
přesně za rok se konají parlamentní
volby, v nichž chce uspět i Babiš se
svým politickým hnutím ANO 2011. Začíná už proto připravovat Agrofert na
život „po Babišovi“. Prý už dávno není
tím, kdo rozhoduje o podpisu každé
smlouvy, byť se jedná o pár korun.
„Řídíme to decentralizovaně. Jsou
firmy, o které se vůbec nestarám. Já se
starám o akvizice a o firmy, které nefungují,“ upřesnil. Babiš se netají tím, že
chce posílit topmanagement Agrofertu
a jeho dceřiných firem. Použít chce i lákadlo, které by mohlo zabrat. Klíčové
manažery chce lépe zainteresovat, aby
měli přinejmenším pocit, že jsou v pozici spoluvlastníků firmy. Rozhovor
s Andrejem Babišem si můžete přečíst
v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.
30. 5. 2013; Autor: David Tramba;
Zdroj: ihned.cz
Elysejský palác prodává
vzácná vína. Chce ukázat,
že Francie šetří
Francie se rozhodla symbolicky ukázat,
že v těžkých dobách šetří i v těch nejvyšších kruzích. Ve dvoudenním dražebním
maratonu prodává část luxusních vín
z nejcennějšího sklepa v zemi, který patří Elysejskému paláci. Část výtěžku se
vrátí do státní kasy a na stůl prezidenta
zamíří levnější vína, kterými se sklepy
doplní. V pařížském aukčním domě Hôtel Drouot bude k mání od čtvrtka do
pátku celkem 1 200 kousků, na které
sedal prach v sklepích prezidentského
sídla i několik desítek let. Z nejvzácnějších vín je na prodej například Château
Latour z roku 1936, Petrus ročník 1990
nebo vína Romanae ročníku 1985.
Nejdražším vínem je Petrus, jehož
cena se odhaduje na 2 200 až 2 500 eur,
tedy až téměř 65 tisíc korun. Nejlevnější
vína v dražbě budou stát kolem 15 eur.
„Všechna tato vína se podávají u stolu
prezidenta nebo u významných příležitostí Francouzské republiky,“ uvedla
dražební síň Drouot. O výběr vín, které
se vyřadí z jídelníčku státníků, se postarala vrchní sommeliérka v Elysejském
paláci Virginie Routisová.
V nabídce převažují vína z regionů
Bordeaux a Burgundska, ale také z údolí Loiry, Alsaska nebo údolí Rhôny. Celá
Vinařský věstník 7/2013
dražba je gestem solidarity socialistického prezidenta Francoise Hollanda
s obyvateli země, na které dopadají
nepříjemná úsporná opatření. Výnos
z dražby se použije k nákupu levnějších vín a přebytek se vrátí do státního
rozpočtu. I kdyby se však sklep Elysejského paláce nedoplnil levnějšími víny,
stále by na tom byl prezidentský palác
výborně. V jeho sklepích, které vznikly
v roce 1947, zraje celkem 12 tisíc kvalitních vín, které reprezentují věhlas francouzského vinařství.
30. 5. 2013; Autor: Filip Horáček;
Zdroj: idnes.cz
Vývoz tradiční italské
pálenky grappa loni
stoupl o 15 procent
Řím – Vývoz italské pálenky grappa
v loňském roce vzrostl o 15 procent.
Růst podpořila hlavně poptávka v Asii.
Na domácím trhu poptávka po tradičním alkoholovém nápoji naopak klesla.
Vyplývá to z údajů italského svazu palíren AssoDistil. Celkové produkce nápoje
se loni zvýšila o 18 procent. Grappa se
vyrábí destilací matoliny, tedy zbytků po
lisovaní vína, jako jsou slupky, semínka
a větvičky.
Největším vývozním trhem pro grappu zůstalo Německo, které mělo na
celkovém prodeji podíl 62 procent. Mezi
přední trhy se zařadily také Francie,
Rakousko a USA. Největší růst zaznamenala loni poptávka v Asii. Vývoz do
Thajska stoupl o 60 procent, na Filipíny
o 40 procent a do Japonska o 20 procent. Zvýšila se i poptávka ve východní
Evropě. Vývoz do Estonska vzrostl o deset procent, do Litvy o 24 procent, na
Slovensko o 13 procent a do Albánie o 64
procent. Poptávka v Rusku stoupla o 27
procent, napsala agentura ANSA.
1. 6. 2013; Autor: ČTK; Zdroj: deník.cz
Francie více podporuje
ekologické zemědělství
Ve Francii byl představen dlouho očekávaný program „Ambition Bio 2017“
zaměřený na další rozvoj ekologického zemědělství v zemi.
Francouzský ministr zemědělství Stéphane Le Foll představil dlouho očekávaný program „Ambition Bio 2017“
zaměřený na další rozvoj ekologického
zemědělství ve Francii. Hlavním cílem
programu je znatelně zvýšit podíl ekologického způsobu hospodaření na zemědělsky využívaných plochách, a to ze
současných 3,8 procent na 8 procent do
roku 2017. Kromě toho by měla stoupnout konzumace ekologicky produkovaných potravin ve Francii. „Naším záměrem je uvést do chodu globální proces
rozvoje ekologického zemědělství“, prohlásil Le Foll před novináři při prezentaci svého plánu v Paříži. Podle ministra
je klíčové nejprve zvýšit produkci a poté
umožnit další zpracování výrobků, jejich
prodej a konzumaci.
Program má šest os
Program se skládá celkem ze šesti os.
První osa je zaměřena na rozvoj produkce, přičemž bude nutné změnit systém podpor. Díky tomu by mělo být zemědělcům pro přechod na ekoprodukci
a její zachování v letech 2014 až 2020
z druhého pilíře Společné zemědělské
politiky ročně poskytnuto 160 milionů EUR. Kromě toho by s ohledem na
„Kvalitu vod“ měla být určitá forma
pomoci k dispozici pro stanoviště za
účelem orientace zemědělské produkce
převážně na ekologický způsob. Navíc
zahrnuje plán opatření, která napomohou etablování ekologických podniků
a přístupu ekologicky hospodařících
zemědělců k půdě.
Více leguminóz a nové trhy
Ve druhé ose pařížského ekoprogramu
„Strukturování oboru“ jsou zakotvena
odvětví produkce, která vyžadují největší rozvoj. Stěžejní přitom bude podpora
některých plodin jako leguminóz a olejnin s cílem zredukovat do roku 2017proteinovou závislost u krmiv a potravin.
K tomuto účelu by z fondu „Budoucnost
bio“ měly být vyplaceny čtyři miliony
EUR ročně.
Třetí pilíř ekoprogramu se týká rozvoje konzumace a zpřístupnění nových
trhů. Cílem je dosáhnout 20% podílu
bioprodukce a oslovit obyvatele měst,
především mladou generaci. Čtvrtá osa
zahrnuje posílení vědy a šíření výzkumných výsledků. Další vzdělávání aktérů
působících v zemědělství a potravinářství je hlavní náplní pátého pilíře. Šestá osa ekoprogramu nakonec zahrnuje
adaptaci ustanovení s větším přihlédnutím k zvláštnostem ekologického
zemědělství.
Zdroj: AgE, APIC-AK,
www.agrarheute.com/frankreich-foerderprogramm
zpět
10
Víte, že…
…se v Británii upil muž
colou?
Vypil jí až 3,5 litru denně. Muž trpěl
Aspergerovým syndromem – lehčí formou autizmu a byl poslední měsíc
umístěn v pečovatelském domě Three
Sisters. Denně měl vypít až 3,5 litru
coly. Muž byl nalezen ošetřovateli bez
známek života ve své ložnici. Pitva ukázala, že nezemřel na epileptický záchvat
ani zástavu srdce. Jeho plíce vážily díky
nadměrné konzumaci tekutin až čtyřnásobně více, než u běžného člověka.
Kromě coly, pro kterou si chodil třikrát
denně, pil i velké množství vody. Colu
měl muž v oblibě už od deseti let. Díky
nadměrnému přísunu tekutin došlo nakonec i k respiračnímu selhání.
Zpravodaj PK ČR
Zájem o kvalitu potravin
stoupá
V poslední době nejen v České republice, ale i dalších zemích zájem veřejnosti
o bezpečnost a kvalitu potravin stoupá.
Proto je důležité, aby lidé měli co nejvíce
pravdivých informací o složení potravin.
Uvedl to minulý týden na mezinárodní
konferenci Komunikace a vnímání rizik
v oblasti bezpečnosti potravin, která se
konala v Poslanecké sněmovně, ministr
zemědělství Petr Bendl, pod jehož záštitou se tato akce také pořádala.
Zájem veřejnosti souvisí podle ministerstva zemědělství zejména s nejrůznějšími aférami v této oblasti, jako byly
například výskyt dioxinů, E. coli nebo
technické soli v potravinách. Bendl zdůraznil, že ministerstvo zemědělství si
průzkumy veřejného mínění pravidelně
mapuje názory spotřebitelů na to, co je
zajímá a jak vnímají jednotlivá témata či
rizika. Například podle průzkumu z loňského září zaznamenaly téměř tři čtvrtiny lidí nějakou aféru spojenou s potravinami. Následně třetina z nich, alespoň
na čas, změnila své stravovací návyky.
„Je mnoho témat, která vyvolávají v lidech obavy. Buď jim nerozumí, nebo nemají dostatek informací. Na tomto fóru
se probírají některá kontroverzní témata z různých úhlů pohledu, abychom
ukázali, že obavy a vnímání rizika nemají mnohdy reálný základ. Pro kvalitní informování o rizicích a bezpečnosti
Vinařský věstník 7/2013
výrobků je zásadní otevřenost a transparentnost. To je důležité pro budování
důvěry veřejnosti k poskytovaným informacím,“ uvedl ministr Bendl. „Nedělám si iluze, že bychom na sto procent
zabránili tomu, aby se na trhu objevila
nekvalitní nebo nebezpečná potravina.
Tomu se stoprocentně zabránit nedá, ale
dá se zúžit prostor pro klamání zákazníka,“ poznamenal ministr a připomněl, že
například Státní veterinární správa ČR
zveřejňuje na svých webových stránkách
„hotové“ kauzy. Na druhé straně ministerstvo zemědělství zvedlo také počet
kontrol potravin. „Snažíme se dělat
i kampaně na to, abychom zviditelnili
Regionální potravinu a značku Klasa,“
poznamenal Bendl. Uvědomujeme si, jak
důležité je, aby lidé dostávali objektivní
a správné informace,“ zdůraznil s tím,
že dění kolem nekvalitních potravin poškozuje ty, kteří dodržují pravidla. Jako
příklad uvedl metanolovou aféru, která
poškodila řadu zavedených likérek. „Je
třeba vážit maximální objektivnost poskytování informace, aby postihla toho,
koho postihnout má a neničila toho, kdo
hraje podle pravidel hry na trhu s potravinami, doplnil ministr.
Předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Pavol Lukša je přesvědčen o tom, že úroveň hygieny v České
republice patří k nejlepší ve vyspělém
světě. „Nelze však zkontrolovat každý
výrobek, který se dostane na maloobchodní pult,“ konstatoval. Problém je
zejména v dovozu potravin. Proto je třeba k těmto produktům směrovat důslednější a efektivnější kontrolu a v případě
zjištění nedostatku přijmout daleko
tvrdší opatření. Podle něj mnohé by šlo
udělat ve značení potravin. O svých zkušenostech k dané problematice hovořili
také zástupci z Německa, Evropského
úřadu bezpečnosti potravin i ze Slovenska. Laura Smillie z odboru komunikace
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA upozornila na úlohu tohoto
úřadu a důležitost jeho komunikace se
všemi zainteresovanými stranami. Připomněla, že EFSA poskytuje nestranné,
kvalitní vědecké poradenství s cílem
pomoci tvůrcům politik informovaně
rozhodovat o rizicích souvisejících s potravinami. „V budoucnu se chceme daleko více zapojit do dialogu s klíčovými
hráči,“ uvedla s tím, že existující zdroje
informací napříč Evropskou unií jsou
rozdílné. Prezident Spolkového úřadu
pro hodnocení rizik (BfR) Andreas Hensel řekl, že negativní dopad afér s potravinami se dotýká více výrobců a dané
oblasti trhu než vlastních spotřebitelů.
Například v souvislosti s dioxinovou aférou bylo zavřeno asi 5000 farem.
Podle něj tyto aféry nejsou pouze současnou záležitostí, ale je nutno s nimi
počítat i do budoucna. „Proto je třeba
vybudovat dobré kontrolní a komunikační struktury, aby se s nimi dalo
úspěšně bojovat,“ dodal Hensel.
3. 6. 2013; Autor: Zuzana Fialová;
Zdroj: Zemědělec
V jižních Čechách
se rodí Národní salon
minipivovarů
Boom minipivovarů v Česku má za následek vznik ambiciózního projektu
inspirovaného valtickým Národním salonem vín. V jihočeských Borovanech
má vzniknout obdobný Národní salon
malých českých pivovarů, jenž chce propagovat produkci minipivovarů. Jejich
počet v posledních letech raketově rostl.
„Hlavní činností Národního salonu malých českých pivovarů bude propagace
malých pivovarů, které se v posledních
letech etablovaly nebo teprve budou
etablovat na jihočeském, potažmo českém trhu,“ uvedl František Stodolovský,
jenž je s Josefem Svobodou společníkem
společnosti nesoucí jméno projektu.
„Ano, inspirovali jsme se projektem ve
Valticích. Jako je Morava krajem vína,
tak jižní Čechy jsou krajem piva. Myslíme si, že malé pivovary nejen z jižních
Čech si zaslouží daleko větší pozornost
a prostor, aby mohly využívat svůj jedinečný potenciál,“ podotkl Stodolovský.
Prvním větším úkolem bude pořádání
pivního festivalu v Borovanech v příštím
roce. Pro tento účel bude využit nový
letní amfiteátr, který se právě dokončuje v zámecké zahradě nově opraveného
zámku. „Zároveň bychom rádi využívali k činnosti salonu i ostatní opravené
zámecké prostory,“ dodal Stodolovský.
Kvůli boomu malých producentů s výstavem do deset tisíc hektolitrů ročně
vznikl v dubnu 2011 i jejich vlastní Českomoravský svaz minipivovarů. Jak ale
uvedl jeho prezident Jan Šuráně, o projektu minipivovarského salonu zatím
neví. „Jestli bude nebo nebude projekt
pro minipivovary prospěšný, nevím, ale
osobně vítám jakoukoli aktivitu, která
smysluplně podpoří vznik a fungování
minipivovarů,“ sdělil Šuráň.
Podle statistik dosáhne letos počet
minipivovarů v Česku čísla 180. Podle
zpět
11
odhadu svazu překročí jejich letošní
výstav hranici 200 tisíc hektolitrů, což
znamená podíl na trhu přibižně 1,1 až 1,2
procenta. Starší projekt vinařského salonu je od roku 2001 finální soutěží hodnotitelského systému Národní soutěže
vín, ve které je sto nejlepších vín podle
názoru degustátorů oceněno titulem Salon vín ČR. Na soutěž pak navazuje celoročně otevřená veřejná degustační expozice této stovky nejlepších vín, umístěná
ve sklepích státního zámku ve Valticích,
ve kterém sídlí i pořádající Národní vinařské centrum.
4. 6. 213; Autor: Dušan Küttner;
Zdroj: e15.cz
Za solární panely clo na
evropské víno? Čína hrozí
odvetou
Čína pohrozila Evropské unii odvetou
za chystané antidumpingové clo na dovoz levných čínských solárních panelů.
Začala uvažovat o protiopatřeních u dovážených evropských vín. S odvoláním
na čínské ministerstvo obchodu o tom
informovala agentura Reuters. Čína se
„staví rozhodně proti“ clu EU a doufá,
že Evropa projeví upřímnou snahu a flexibilitu k tomu, aby obě strany mohly
najít řešení prostřednictvím jednání,
uvedlo ministerstvo v prohlášení na
svých internetových stránkách. Čínská
vláda již začala zkoumat možnosti antidumpingových a antidotačních opatření
na vína pocházející z EU, dodalo ministerstvo. Evropská komise informovala
v úterý, že se rozhodla uvalit s platností
od čtvrtka předběžné antidumpingové
clo na dovoz levných solárních panelů
z Číny v počáteční výši 11,8 procenta.
Pokud se Brusel a Peking do dvou měsíců nedohodnou na řešení sporu, clo se
v srpnu v průměru zvýší až na 47,6 procenta. Zavedení cla by podle pozorovatelů mohlo mezi Evropskou unií a Čínou
vyvolat obchodní válku. Proto ve snaze
najít rychle cestu ke kompromisu vyvinuly velké státy EU nátlak na to, aby clo
bylo nízké.
Čína je největším výrobcem solárních
panelů na světě. EU zemi viní, že na evropském trhu prodává tyto panely pod
výrobními náklady, aby vytlačila konkurenci. Evropa je největším solárním
trhem na světě. Čínské firmy podle evropských výrobců nyní ovládají více než
80 procent evropského trhu se solárními
panely, ačkoli ještě před několika lety na
Vinařský věstník 7/2013
něm měly téměř nulový podíl. Rozhodnutí uvalit clo představuje dosud největší zásah Bruselu proti dovozu.
5. 6. 2013; Autor. ČTK; Zdroj: e15.cz
Upozornění na možné
nekalé praktiky při
nabídce internetové
prezentace
Vážení vinaři, obrátilo se na nás několik kolegů se žádostí o varování
před firmami, nabízející předražené
internetové prezentace.
Nabídka probíhá zpravidla formou osobní schůzky, kdy obchodní zástupce přesvědčuje vinaře a slibuje jim prezentaci
na webovém katalogu firmy (která je
ale zjevně předražená), nebo dokonce
naprosto nereálné věci (např. že pokud si vinaři zaplatí prezentaci u dané
firmy, tak jim to zajistí první místa
v katalozích Seznamu, Google atd.)
Se znalostí věci si dovolím doporučit několik zásad prezentace vinařství/vinného sklepa atd. na Internetu:
1) D ůležitá je kvalitní vlastní webová
stránka vinařství (nemusí být příliš obsáhlá, důležitá je přehlednost
a aktuálnost informací). Takovou
stránku si můžete vytvořit i sami
pomocí webových šablon (např.
webnode.cz), příp. Vám je šikovný
programátor vy­tvoří za něko­lik málo
tisíc Kč.
2) Důležité je tzv. SEO – Search Engines
Optimalization – optimalizace pro
webové vyhledávače.
3) Stránky si registrujte do katalogů
např. firmy.cz – základní zápisy bývají zdarma.
4) Udržujte aktualizovaný váš záznam
v katalogu vinařů na Vína z Moravy a Vína z Čech. Pokud jej nemáte,
můžete si jej zde vytvořit. Vytvoření
i aktualizace jsou zde zdarma!
5) Některé vinařské obce či spolky nabízí registraci v jejich adresáři vinařů,
zpravidla také zdarma.
Je na zvážení každého vinaře, zda použije jinou formu placené reklamy na Internetu. Dodržujte ale prosím základní
principy:
� N edejte na okamžitý první dojem
z osobní prezentace prodejce reklamy. Nechte si nabídku předložit v písemné podobě formou smlouvy. Před
podepsáním si nechte několik dnů na
rozmyšlení a smlouvu si samozřejmě
podrobně prostudujte.
� Pokud si nejste o výhodnosti jistí, poraďte se s člověkem, kterému důvěřujete a který má s Internetem větší
zkušenost.
� Pokud se cítíte být oklamáni (výsledek
zjevně neodpovídá slibům), obraťte se
na Policii ČR. Pozor ale na to, co jste ve
smlouvě/objednávce podepsali – pouze
to je závazné, ne nějaké ústní sliby.
S pozdravem
za Národní vinařské centrum, o. p. s.
Ing. Pavel Krška, ředitel
Kontaktní e-mail:
[email protected]
Pracovní skupina
Potravinový řetězec
Zahájení této schůze bylo trochu zvláštní, Pekka přišel oznámit, že dostal řadu
výhružných dopisů a mailů, kvůli aktivitám C/C k narovnání vztahů v řetězci a vedle toho také výhružky týkající
se sektoru olivového oleje. To je sice
překvapující vývoj, zatím se nic podobného nestalo, ale zase to není tolik překvapující, vztahy se silně vyostřují a je
vidět, že si jak distribuce, tak prodejci
olivového oleje nepřejí žádné změny ani
diskusi o situaci co se tam vlastně děje
a jak vztahy fungují. V závěrečné části
schůze jsme zde měli 2 zástupce společnosti, která zpracovala výsledky ankety o neférových praktikách ze strany
distribuce a dopady na farmáře a jejich
družstva. K těmto výsledkům se vrátím
později.
Předseda skupiny Peter Kendall,
v úvodu řekl, že k svému velkému překvapení měl včera na své farmě ve střední Anglii schůzku s C. O. Tesco, Philippe
Clarck, která trvala téměř 3 hodiny.
Kendall k tout setkání řekl, že od zimy
se vztahy mírně zlepšují ale zatím jen
s Tesco. Farmáři prakticky denně dávají dotazy do NFU, zda Tesco již „dodala“, tedy jestli se plní původní závazky.
Ukazuje se, že vztahy ve FC (food chain)
tedy v řetězci jsou stejně důležité pro život farmářů, jako reforma CAP.
Po tomto zvláštním úvodu řekl Paulo
Gouveia o vývoji v HLG FC – high level
group řetězce, že Komisař schválil včera
večer složení skupiny a C/C je mezi základními členy. Je zde zastoupeno 25 or-
zpět
12
ganizací a 21 členských zemí – ČR mezi
nimi není, nebyl prý zájem.
Proto je pro nás důležité být zastoupeni, jako ostatní národní organizace,
Copou.
Sekretariát pracuje intenzivně na dalších postupech a hledá dobrovolníky se
znalostmi z fungování řetězce pro užší
spolupráci a lobbying v EP. Jako příklad
zde byla uvedena spolupráce našeho slovenského kolegy Igora Šarmíra, který je
zástupcem v Ecosoc.
Byly zde hlasy, aby se udělala opravdová výměna názorů s představiteli Komise a farmáři o výsledcích této ankety,
která jasně ukazuje, že dobrovolná pravidla nefungují a že se farmáři i družstva
bojí zveřejnění kvůli možné pomstě ze
strany distribuce a objevit se na seznamu nežádoucích dodavatelů. K tomu se
dostaneme ještě později.
Na schůzi byl rovněž pozván Rodrigo
Gouveia, předseda skupiny Governance
o řízení vztahů ve FC. Jeho představa by
byla zajímavá před třemi lety, po skončení si většina myslí, že je to jen zbožné přání a že předpokládané podzimní
výsledky celé akce se neuskuteční, jak
ukázaly námitky z řady zemí, kde se již
o dobrovolné schémata zavedení pravidel pokusili.
Jejich návrh pro principy dobré
praktiky:
�p
řijato v listopadu 2011
� r ozsah: potraviny a nápoje, 27 zemí
EU + Norsko
�B
2B vztahy – má se vztahovat
na všechny operátory řetězce
�p
říklady férových vztahů v řetězci
Letos v červnu se zde mělo udělat
porovnání s ohledem na:
�k
omentáře z ČZ a Komise + legální
poznámky
�v
yjasnit problémy sporů a jejich
mechanismus
� z avést mechanismy pro vícestranné
stížnosti
�p
osílit důvěrnost, anonymitu
a sankce
�F
ormálně schváleno: AIM, EERT,
Eurocommerce, Euro Coop,
FoodDrink Europe, UGAL, CELCAA –
C/C měla výhrady a zatím plně
nepřistoupila.
�P
rovádění a vymáhání
Na podzim se zde předpokládá, že bude
přidána kapitola o revizi kontraktů a registrace přes Website, a následně budování národních platform.
Vinařský věstník 7/2013
Skupina Governance se chce především zabývat koordinací a také pomáhat
řešit vztahy kdy dochází k porušování
závazků.
Rodrigo v závěru vyslovil politování,
že se zatím C/C nepřipojila, ale v diskusi,
která následovala mu zástupci ze zemí,
kde podobné pokusy byly na národní
úrovni a kde bez vyjímky jsou výsledky zklamáním, všichni do jednoho řekl,
že pokud neexistuje legální EU rámec
na vymáhání dodržování, dobrovolná
schémata jsou k ničemu. 2 zástupci ze
společnosti Dedicated, která zpracovala
průzkum zde podali předběžné závěry,
podrobná zpráva bude připravena pro
presidia koncem měsíce a před tím, Paulo slíbil, ji dát na Agriinfo.
Expozice UTP a dopady:
Evropa rozdělena na 6 částí: Západní,Střední,Východní, Baltské země, Severní a UK + Irsko. Porovnání se týkalo
jak farmářů tak družstev (coops). 6 %
farmářů prohlásilo v průzkumu, že nebylo nikdy vystaveno UTP (neférovým
obchodním praktikám), 46 % prohlásilo,
že bylo vystaveno všem druhům, které
tu byly evidovány (17). Většina UTP se
stala až po podepsání kontraktů, většinou značně neformálním způsobem.
Konstatováno, že za 5 let se situace ještě
zhoršila. Téměř polovina coops říká, že
je více ohrožena, zlepšení potvrzuje jen
8 % coops. Jen třetina národních opatření funguje, přes 60 % funguje špatně
nebo vůbec. Zástupci zde tvrdí, že podobná čísla jsou i u zpracovatelů.
Evropská opatření – 32 % funguje,
62 % ne. Dotázaní tvrdí, že ze 70 % to
má negativní vliv na produkci, rentabilitu a zhoršily se prakticky všechny
vztahy v řetězci. Negativní vztahy jsou
vyčísleny tak, že pro sektor to představuje – 32 mld. eur, z čehož 26 mld. jsou
čisté ztráty u 6 mld. je to snížení marží.
Konstatováno: menší negativní vliv ve
Skandinávii, nejhorší u Baltských zemí.
UK a Irsko jsou zatím nejvíce chráněny.
Vliv na obrat: 18 % má vliv na snížení, 25 % vliv jako inflace, pro farmáře to
představuje -15 %, pro coops -11 % dopadu. Celkem má vliv na snížení obratu
sektoru o 2,7 % a na snížení zaměstnanosti o 2 %. Celkově je negativní dopad
okolo -2 % (-4,5 u nových technologií,
chybí peníze na investice).
Z dotázaných je 86 % pro intervenci
EU a 60 % na národní úrovni, většina
chce na všech úrovních nápravu.
Celkem se ankety zúčastnilo přes 400
subjektů (farmáři a družstva) – je to do-
statečné? Jak ukazuje závěr výsledky
jsou odpovídající i když vzorek průzkumu není vysoký. Ale ukazuje zde jasně
tendence vývoje a čísla to podporují,
pro veřejné průzkumy se počítá s vzorky tisíců lidí, pro profesionální průzkum
jako byl tento,je výsledek odpovídající,
takže jsou srovnatelné. Také geografické rozdělení je velmi dobré a odpovědi
odpovídají vzorku a stabilitě. Nedostatek průzkumu je, že se ho nezúčastnili
zpracovatelé, to se bude zkoušet později.
Ztráty představují prakticky částku
PP, kterou farmáři dostávají!!!!
C/C hodlá zprávu rozeslat jak na Komisi (Barnier, Ciolos a další) a pro členy
EP a Rady. Závěry této ankety by měly
být zahrnuty k požadavkům na legislativu. Podrobná diskuse a přehled na
presidiu 27. a 28. června. Předpokládaný
termín příští schůze je 17. října.
5. 6. 2013; autor: Ing. Karel Matoušek,
AK ČR, Brusel
POCC-CCC
Pekka oznámil, že vzhledem k finišování CAP reformy a snaha irského předsednictví o jejich dokončení v tomto
měsíci, mají dopad na potřebu rychle
a přímo komunikovat některá fakta
na rychle se měnící scéně Trialogu. Sekretariát se proto rozhodl kromě této
schůze rozeslat všem představitelům
C/C informace o přípravě Rady v Lucemburku, a to byl zde také první bod
jednání. V úterý uspořádali představitelé C/C tiskovou konferenci v EP, následně odeslali dopisy všem raportérům
EP a ve všech vyzývají jak poslance tak
i další představitelé, aby se dohodli do
konce června. President Sonnleitner
a Pees spolu s Shelby Matthews oznámili, že budou na Radě v Lucemburku
od 23. do 26. června. Další schůzky jsou
plánovány s irským předsednictvím jak
s představiteli Copa, tak Cogeca. Zatím
potvrdili účast na těchto schůzkách obě
presidency, a zvláštní schůzku s irským
předsednictvím 24. 6. ráno.
Vedle toho C/C chce udělat pozitivní
demonstraci před budovou Rady, s kvalitní evropskou potravou a doprovázenou
poselstvím, ve kterém se bude naléhat na
dokončení jednání, a také urgovat pružnost v jednání o zelenání,promoci a organizaci trhu. EP rovněž potvrdil schůzky s delegací EP na 25. 6., ale ta má být
v Bruselu. Na příštím měsíčním POCC-CCC (13. 6.) se bude jednat o těchto té-
zpět
13
matech a koordinaci akcí a kolik zástupců vyšlou organizace do Lucemburku.
Po prezentaci několik alternativ na
neformální Radě v Dublinu, řekl ministr
Coveney, že odpovědi o zemí jsou povzbudivé. Ale to může znamenat cokoliv, jak
je známo z eurospík projevů Bruselu. Rozdíly jsou stále mezi přístupem EP a Rady
především u vnitřní konvergence a zejména jaké mají být PP v roce 2020. Obě instituce chtějí zmírnit návrh Komise a povolit
částečnou konvergenci do konce desetiletí, ale ta jsou založena na propojení na externí konvergenci, to znamená částečnou
redistribuci podpor mezi zeměmi.
Vedle toho ale EP podporuje návrh
Komise na minimální platby na hektar,
kde požadují další pružnost. Ciolos při
projevu vyzval ministry, aby měli pozitivnější přístup a netvrdili zbytečně, že
současné návrhy poškodí jejich sektor.
Diskuse pokračuje okolo platby propojené na produkci, kde zde byl návrh
o zvýšení o 1 % více než navrhovaných
7 % a 12 %, jak to chce Rada jako kompromis a povolit zvláštní propojení pro
proteinové kultury.
Capping i nadále musí být jen dobrovolné, říká se v prohlášení irského předsednictví. Rozpočet zůstává překážkou,
a také zde EP požaduje proti návrhu,
který představoval pro 2014–2020 snížení o 13 % oproti 2007–2013 ústupky
a hrozí, že pokud na ně nebude přistoupeno, budou blokovat další jednání jak
o rozpočtu tak o CAP.
Shelby k tomu říká, že žádná z těchto
sporných otázek si nemusí vyžádat víc
než měsíc času k řešení. EP stále žádá
ministry, aby byli pružnější a také zaručili, že snížení rozpočtu nebude tak velké.
Další bod byl trochu optimističtější
a nevyžadoval žádné emoce, jako reforma CAP. Shelby zde oznámila, že v průběhu 2012 se dost podstatně zlepšila
obchodní bilance EU u zemědělského
obchodu a přebytek zde byl 12,6 mld. eur.
Výbor pro monitoring zemědělského
obchodu (MAP) řekl, že se zvýšily kupodivu především exporty do rozvojových
zemí. Pro některé produkty jako oleje, sýry, cukr z cukrovky byly přírustky
dány jen objemem. U vepřového to byly
především lepší ceny. Zemědělský vývoz
do USA, který představuje 13 % EU objemu a částku 15 mld. eur. Rusko zůstává
druhým největším trhem s 10% podílem,
následovaným Švýcarskem (6 %), Čínou
a Japonskem. Na druhé straně bilance
jsou dovozy z Brazílie, které je největším
dodavatelem Evropy a 14% podílem, následovaná USA s 8 % a Argentinou s 6 %.
Vinařský věstník 7/2013
V dalším bodě informoval Pekka o pokračujícím odmítání poslanců ComAgri
z EP dát podporu plánu na snížení letošního rozpočtu PP o téměř 5 %, jak
to navrhla Komise. Ta ve svém návrhu
snižuje všechny podpory nad 5 000 eur
o 4,98 %, které by chtěla použít na propad v rozpočtu 2014. Tyto škrty jak známo byly odsouhlaseny ministry v únoru,
ale nebyly dosud schváleny Parlamentem. Celý výbor naproti tomu dal návrh
na snížení jen o 0,7 %, jak to prohlašuje předseda ComAgri, Capoulas Santos.
Rozhodnutí výboru není jednoznačné,
třeba poslance Georgie Lyon (UK) říká,
že v rámci finančních problémů EU by
se mělo podobné omezení odsouhlasit.
Lyon k tomu dodává, že pokud se EP nedohodne, bude postaven mimo jednání,
musí zde být dohoda do 30. června, jinak
o redukci rozhodnou ministři.
Na to navázaly poznámky o boji, který trvá mezi poslanci EP a představiteli
zemí okolo reformy CAP. Po poznámkách, kdy bylo řečeno, že prvky reformy a MFF nemohou být předmětem
diskuse, se poslanci rozzlobili. Ale to
není dobrá forma ani recept na spolupráci, prohlásil Santos. Pozice Rady pokud budou trvat na této formě jednání
bude porušením Lisabonské dohody
o vztazích mezi institucemi EU. Vlády dohodly společnou pozici u řízení,
capping, pružnosti převodů fondů mezi
pilíři a EU sazby pro spolufinancování
pro RV.
Parlament může jen schválit nebo odmítnout MFF rozhodnutí, u CAP reformy má stejná práva jako Rada. To vytváří určitým způsobem „šedou“ zónu jak
daleko má jít toto „spolurozhodování“.
7. 6. 2013; AUtor: Ing. Karel Matoušek,
AK ČR, Brusel
Středozemního moře. Španělští pravicoví poslanci říkají, že opakované užití láhví pomáhá k podvodům, levicoví
poslanci tvrdí, že řada zemí má dvojí
standardy u průhlednosti opatření. Portugalsko používá jednorázové láhve od
2005 a jak spotřebitele, tak restaurace
toto opatření široce podporují.
OECD „větší je lepší“
průzkum
Průzkum o výkonnosti farem ukazuje,
že velké farmy jsou obecně lepší ve své
výkonnosti, i když se v něm připouští,
že i jiné faktory zde hrají roli jako věk
a vzdělání. Výkonnost se týká spíše produktivity než velikosti ploch, které farma obdělává. V US, ale i v Austrálii, UK
prvních 25 % farem představuje přes
50 % produktivní hodnoty. Z průzkumu vyplývá, že produktivita neznamená
větší rozlohy, ale lepší využití kapacity,
spíš než trvalé přidávání vstupů. Americké farmy jsou na špici, v produkci
nejvyšší hodnoty za každý vložený dolar
a také největší příjem na pracovní jednotku.V Evropě jsou nejvýkonnější farmy v belgické vlámské části, kde se zase
opakuje jiný úkaz, malé zadlužení farem
než v ostatních zemích. Co se týče farem
s kulturami, nejvýkonnější jsou v USA,
Německu, Austrálii a Holandsku.
Příjmy na jednotku půdy jsou nevyšší
v Holandsku, Německu a v belgických
Vlándrech. Rovněž v mléčném sektoru je
to Německo a vlámská část Belgie. V průzkumu se ukazuje rovněž jak významným faktorem je věk a vzdělání. Vlámská část Belgie má nemladší operátory,
i když i jejich průměrný věk je 46,3 roků,
Austrálie má nejvyšší s 55,6 roky průměr.
Ing. Karel Matoušek, AK ČR, Brusel
Olivový olej – podvody
Poslanci EP požadují na Komisi, aby se
více zabývala podvody v sektoru potravy. To po dalších skandálech s podvody
u zákazu vícenásobného užití nádob na
olivový olej v restauracích. Komise je
nyní připravena povolit užití jen jednorázových nádob (lahví), po ostré kritice,
která přišla z EP minulý týden. Ciolos
k tomu řekl, že vedoucí sektoru neudělali dostatečné úsilí a nijak neinformovali spotřebitelské organizace. Řada
poslanců volá po tvrdých opatřeních,
jiní kritizují postup Komise a k těmto
kritiků se přidává většina zemí okolo
Foto: © J. Skovajsa zdroj: www.wineofczechrepublic.cz
zpět
14
hlavní zprávy
Hospodářská a měnová unie
Komise 29. 5. 2013 přijala specifická
doporučení pro jednotlivé členské státy
Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013
a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období
2012–2016 [ kom (2013) 353 ]
Komise 29. 5. 2013 přijala specifická doporučení pro jednotlivé členské státy. Komise je vydává v rámci evropského semestru
s cílem posílit růst a zaměstnanost.
Obsah
Komise vypracovala doporučení na základě poskytnutých dokumentů jednotlivých
států a zevrubné analýze jejich situace.
Klade si za cíl podpořit jejich růst a zaměstnanost a posílit konkurenceschopnost v letech 2013–2014. Doporučení jsou
součástí již třetího evropského semestru.
Komise také přijala několik rozhodnutí na základě postupu při nadměrném
schodku (viz níže). Země, ve kterých
probíhají „ozdravné programy“ (Irsko,
Kypr, Portugalsko a Řecko) nedostávají
doporučení, protože dodržování těchto programů je sledováno v rámci samostatného, intenzivnějšího postupu.
Podle Komise se členským státům daří
provádět reformy k posílení konkurenceschopnosti a růstu, každému ale v jiném tempu a jinak úspěšně.
Komise také zdůraznila potřebu bojovat se současným „strašákem“ evropských ekonomik – nezaměstnaností
mladých lidí. S tím souvisí také potřeba
podporovat lepší podmínky pro podniky, aby mohly vytvářet pracovní místa.
Komise tedy doporučuje zlepšit podmínky hospodářské soutěže, podporovat investice do výzkumu a vědy.
Komise 29. 5. 2013 doporučila, aby
Rada zrušila postup při nadměrném
schodku v případě 5 zemí: Itálie, Litvy,
Lotyšska, Maďarska a Rumunska. Sou-
Vinařský věstník 7/2013
časně doporučila, aby Rada zahájila postup při nadměrném schodku v případě
Malty. Kromě toho Komise přijala doporučení Radě s cílem prodloužit lhůty pro
odstranění nadměrného schodku v 6 zemích: ve Francii, Nizozemsku, Polsku,
Portugalsku, Slovinsku a Španělsku.
Postoj ČR
ČR svůj konvergenční program na období 2013–2016 předložila 26. 4. 2013, již
17. 4. 2013 zveřejnila národní program reforem pro rok 2013. Oba pro-gramy byly
Komisí posuzovány současně. Komise
uvítala, že ČR v letech 2009–2012 snížila
schodek veřejných financí o 1,4 % HDP.
Hodnocení ČR
Finance
Růst reálného HDP v roce 2013 – 0 %,
v roce 2014 – 1,2 %. Komise předpokládá schodek rozpočtu v roce 2013 ve
výši 2,9 %, v roce 2014 ve výši 3 % HDP.
Což je v souladu s lhůtou pro nápravu
nadměrného schodku. Poměr dluhu se
bude nadále zvyšovat, i když stále pomalejším tempem: v roce 2016 dosáhne
51,9 % HDP.
Škrty ve veřejných investičních výdajích brání růstu. Výdaje je nutné zachovat a zefektivnit zejm. v rámci projektů
spolufinancovaných z EU.
Daně
V roce 2012 bylo dosaženo omezeného
pokroku. Podle Komise je v ČR nízká úroveň sazeb daně z nemovitosti. Daň z emi-
sí CO2 v ČR zavedena nebyla, naopak bylo
zachováno osvobození od spotřební daně
u zemního plynu pro vytápění.
Implicitní míra zdanění energie je
pod průměrem EU, daně z provozu motorových vozidel jsou velmi nízké. Mezera udržitelnosti (odráží odhadované
dlouhodobé náklady stárnutí populace). Mezera dosahuje výše 5 % HDP
(více než průměr EU). Udržitelnost lze
posílit rychlejším zvýšením věku odchodu do důchodu a snížením nákladovosti českého zdravotnictví (soustředěním se spíše ambulantní péči než na
hospitalizaci).
Předčasné důchody
Nový systém tzv. předdůchodů (až 5 let
před stanoveným věkem odchodu do
důchodu) od 2013 zatěžuje důchodový
systém. Nezaměstnanost ČR nedostatečně podporuje zaměstnanost žen (nízká
úroveň podpory péče o děti mladší 3 let
a podpory znevýhodněných skupin).
Veřejná správa Neefektivita, korupce.
Zefektivnit čerpání peněz z EU Vzdělávání Povinná školní docházka přináší
jen průměrné znalosti. Je potřeba většího propojení vzdělávání s trhem práce.
Energetika
Země s nejvíce energeticky náročnou ekonomikou v EU (což se týká zejm. budov).
Doporučení pro ČR
(rozpočet 2013):
Posílit udržitelnost, tj. snížit schodek
a akcentovat výdaje podporující růst.
zpět
15
Daně
Snížit vysokou úroveň zdanění práce
zdaněním jiných oblastí. Snížit rozdíl
mezi zdaněním zaměstnanců a OSVČ.
Dodržovat předpisy, harmonizovat daňové základy. Vytvořit jedno inkasní místo.
Důchody
Rychleji zvýšit věk odchodu do důchodu.
Omezit možnost odchodu do předčasného důchodu nebo předdůchodu. Zvýšit
efektivitu ve zdravotnictví omezením
pobytů v nemocnicích.
Služby v zaměstnanosti
Zajistit dostupnost zařízení péče o dítě,
zvýšit účast romských dětí.
Korupce
Provádět protikorupční strategii, přijmout služební zákon, lépe spravovat
fondy EU, posílit kapacity při provádění
veřejných zakázek.
Vzdělávaní
Vytvořit ucelený hodnotící rámec vzdělávání na základních školách, zavést lep­ší
systém akreditace a financování vysokých škol, zvýšit objem financí výzkumným institucím.
Povolání
Snížit počet regulovaných povolání, zrušit „vstupní bariéry“.
Energetika
Snížit energetickou náročnost budov
v průmyslu.
Další vývoj
Ministři financí budou 21. 6. 2013 jednat o doporučeních pro postup při nadměrném schodku. Specifická doporučení přijme jak Rada, tak Evropská rada,
což by mělo členským států napomoci
zapracovat je do jejich rozpočtů pro
rok 2014.
květen 2013; MONITORING EU
europoslance Hynka Fajmona
Květnové dění v eurozóně
Kypr
Řecko
Poslanci EP 7. 5. 2013 kritizovali způsob,
jakým byla/je řešena finanční pomoc
Kypru. Obávají se, že by se tato situace
mohla opakovat v budoucnu v jiných
menších státech eurozóny. Podle poslanců postrádala dohoda o pomoci transparentnost. Kypr dostane od EU pomoc ve
výši 10 mld. eur, prostřednictvím bankovní reformy si zajistí dalších 13 mld. eur.
Eurozóna 13. 5. 2013 přivítala rozhodnutí vyplatit z celkové částky první
3 mld. eur (více v příspěvku „Březnové
dění v eurozóně: Půjčky Řecku; Irsko
a Portugalsko získají více času na splácení dluhu“, Monitoring březen 2013).
Kypr zavedl opatření proti praní špinavých peněz.
Eurozóna 13. 5. 2013 vyzdvihla závěry
druhé mise v rámci druhého programu
pomoci Řecku, kterou završila tzv. trojka. Řecko podle závěrů pokračuje v implementaci fiskálních a strukturálních
reforem. Eurozóna nezměnila ekonomický výhled země, podle kterého se Řecko
navrátí k růstu v roce 2014. Podle trojky
by ale měla být uspíšena reforma trhu se
službami i práce.
Eurozóna také ocenila, že bylo dosaženo cílů stanovených v memorandu porozumění pro měsíc březen, zejm. reformy
veřejné správy, a tak mohla být 3. 5. 2013
z nástroje EFSF uvolněna částka 2,8 mld.
eur. Řecko musí pokračovat v implementaci změn, které si vytyčilo, včetně dokončení reformy daňového systému.
Rada ECOFIN se na svém zasedání
14. 5. 2013 zabývala 2 sděleními Komise ohledně dalšího rozvoje hospodářské
a měnové unie. Diskutovala o zavedení
„nástrojů konvergence a konkurence“
a ex ante koordinaci reforem národních
ekonomických politik. Tato diskuze na-
Vinařský věstník 7/2013
vázala na jednání Evropské rady v prosinci 2012, která požadovala, aby prezident Evropské rady předložil v červnu
2013 možný předpoklad a časový harmonogram dalšího prohlubování HMU
(více také v příspěvku „Komise navrhla
plán na vytvoření skutečné hospo­dářské
unie“, Monitoring listopad 2012). Sdělení týkající se konvergence stanoví
možnosti jak pro dohody se členskými
státy, které uskutečňují reformy, tak
pro finanční podporu, která jim umožní tyto re­formy uskutečnit. Koncept
ex ante koordinace byl navržen ve fiskálním paktu z února 2012 (více v příspěvku „Druhý záchranný balík pro Řecko a slavnostní podpis fiskální smlouvy“,
Monitoring únor 2012). Reformy, které
by měly být koordinovány, se týkají oblastí, jako je konkurenceschopnost, zaměstnanost, fungování trhů se zbožím
a službami, daňový systém, finanční stabilita a udržitelnost.
květen 2013; MONITORING EU
europoslance Hynka Fajmona
zpět
16
Ins­ti­tu­cio­nál­ní záležitosti I.
Instituce EU jednají
o finanční perspektivě 2014–2020
13. 5. 2013 se uskutečnil první trialog mezi zástupci Rady, EP a EK
v rámci jednání o finanční perspektivě pro období 2014–2020.
Press Release: 3240 th Council meeting. General Affairs. Brussels, 21 May 2013 (9729/13)
Na jednání Rady pro všeobecné záležitosti 21. 5. 2013 pak zástupci členských
států jednomyslně podpořili irské předsednictví v úmyslu dosáhnout dohody
s EP o podobě finanční perspektivy 2014–
2020 do konce června 2013, tedy ještě
před letní přestávkou v institucích EU.
Kontext
Jednání 3 klíčových institucí byla oficiálně zahájena 6. 5. 2013 po schůzce předsedy EK Josého Manuela Barrosa, předsedy
EP Martina Schulze a irského premiéra
Endy Kennyho. Stalo se tak poté, co ER
na summitu v únoru 2013 sice dospěla
k dohodě týkající se především výdajové
stránky nové finanční perspektivy, EP
však v usnesení přijatém v březnu 2013,
v němž stanovil svůj mandát pro jednání o FP 2014–2020, tuto dohodu odmítl.
Další jednání podmínil především vypořádáním nevyplacených pohledávek za
rok 2012 (více v příspěvku „EP hlasoval
o mandátu pro jednání o finanční perspektivě 2014–2020“, Monitoring březen 2013).
sl shodu na některých otázkách, které se
týkají především rozsahu projednávaných
otázek a časového rozvrhu. Optimisticky
proto předpokládá, že ke shodě dojde do
konce mandátu irského předsednictví,
tedy do konce června 2013.
Jednání o nové finanční perspektivě,
jakkoli nervózní v souvislosti s dalšími
nejen ekonomickými problémy, s nimiž
se EU v poslední době potýká, by tedy
zapadala do podobného scénáře, kterého
jsme byli svědky při přípravě FP 2007–
2013: po komplikovaném dosažení shody
Další vývoj
Obsah
V souladu s požadavky EP zástupce irského předsednictví navrhl řešit otázku
navýšení rozpočtu pro rok 2013 tak, aby
mohly být vypořádány pohledávky, a to
ve 2 krocích. Nejprve má dojít k navýšení o 7,3 mld. eur, což je ale o 3,9 mld. eur
méně, než činí částka 11,2 mld. eur, kterou
požaduje EK pro vypořádání pohledávek.
O zbývající částce a o tom, jak ji chtějí (či
mohou) dorovnat do podzimu 2013, chce
předsednictví jednat s členskými státy. Podle vyjádření komisaře pro otázky
rozpočtu a finančního plánování Janusze
Lewandowského květnový trialog přine-
Vinařský věstník 7/2013
že již nebude otevírána dohodnutá kapitola týkající se administrativních výdajů.
Irský ministr zahraničí Eamon Gilmore
na jednání Rady 21. 5. 2013 prohlásil , že
dosažení dohody před letní přestávkou je
v zájmu všech představitelů odpovědných
institucí. Poukázal současně na to, že Rada
již 14. 5. 2013 odsouhlasila poskytnutí dodatečných 7,3 mld. eur pro vypořádání pohledávek rozpočtu pro rok 2013, přičemž
k otázce dalšího navýšení výdajů se přislíbila vrátit v druhé polovině roku 2013.
Učinila tak ústupek vůči EP navzdory
tomu, že tyto pohledávky budou muset
být řešeny na základě příspěvků členských
států, jejichž rozpočtová situace v současné době většinou též není příznivá.
členských států následovala meziinstitucionální jednání, které však skončila tak,
aby se EU vyhnula provizorním řešením,
která by pro ni mohla znamenat ještě
větší problémy. V roce 2006 skončila jednání o nové finanční perspektivě v dubnu, nyní zejména představitele EK znervózňuje skutečnost, že nebylo konečné
dohody dosaženo ani do konce května.
V souladu s požadavky EP mají k nejdůležitějším bodům jednání náležet flexibilita a možnost revizí finanční perspektivy
a komplikovaná otázka vlastních zdrojů.
Zástupci 3 institucí se současně dohodli,
Další setkání zástupců irského předsednictví, které jedná jménem Rady, EK a EP
formou trialogu započalo 28. 5. 2013.
Komisař Lewandowski apeloval na jeho
účastníky, aby se oprostili od meziinstitucionálních půtek a mysleli na hlavní
příjemce finančních prostředků, kterými podle něho mají být především malí
a střední podnikatelé, města, regiony,
studenti a NGOs. Další jednání budou
pokračovat v průběhu června 2013, kdy
by mělo dojít i k řešení celé situace. Spornou otázkou je mj. flexibilita rozpočtové
perspektivy, i komisař pro rozpočet Lewandowski se přiklání k možnosti flexibilního přesouvání nespotřebovaných
výdajů mezi jednotlivými rozpočtovými
roky, a to proto, že finanční perspektiva
2014–2020 je podle jeho slov poprvé koncipována tak, že předpokládá snižování
výdajů oproti předchozímu období.
květen 2013; MONITORING EU
europoslance Hynka Fajmona
zpět
17
Ins­ti­tu­cio­nál­ní záležitosti II.
Zemědělství
Rada se věnovala dílčím otázkám reformy SZP a návrhu směrnice
týkající se tabákových výrobků.
Press Release: 3237 th Council meeting. Agriculture and Fisheries. Brussels, 13–14 May 2013 (9350/13)
Rada se na zasedání ve dnech 13.–14. 5.
2013 věnovala především přetrvávajícím
sporným otázkám týkajícím se reformy
SZP. Momentálně probíhají třístranná
jednání mezi zástupci EK, Rady a EP,
která mají všechny 3 instituce přivést ke
kompromisu ohledně reformního balíku
pro období 2014–2020. Dalším důležitým
tématem byla revize platné směrnice týkající se tabákových výrobků. Nový návrh
je projednáván na úrovni různých formací Rady, protože se dotýká řady oblastí
(vnitřní trh, veřejné zdraví ap.). V tomto
případě Rada jednala o dopadech nové legislativy na zemědělství.
Kontext
Jednání o reformě SZP pro období po roce
2013 probíhají již více než rok. V březnu
2013 o reformě hlasovalo plénum EP
a také Rada dospěla ke společné pozici.
Obě pozice se ale po prvním čtení v EP
v některých důležitých bodech odlišují,
proto od dubna 2013 probíhají jednání
mezi institucemi, která by měla vést ke
kompromisnímu řešení.
Dosud se uskutečnilo 12 tematických
trialogů, 4 věnované novému nařízení
o společné organizaci zemědělských trhů,
3 věnované tématu přímých plateb a rozvoji venkova a 2 věnované tzv. horizontálnímu nařízení, které se týká monitoringu
apod. EP a Rada se neshodují v takových
otázkách, jako je konvergence přímých
plateb, zastropování přímých plateb,
flexibilita v rámci nových ekologických
opatření („ozelenění“), ale ani v některých dalších dílčích otázkách, kterým se
věnovalo i květnové zasedání Rady (více
v příspěvku „Plénum EP hlasovalo o reformě SZP, Rada dospěla ke společné pozici“,
Monitoring březen 2013).
Nedořešená situace v oblasti zemědělské reformy vedla v dubnu 2013 EK
Vinařský věstník 7/2013
k tomu, že Radě předložila návrh , který
se týká přechodných opatření v rámci
SZP pro rok 2014. Optimistický scénář
sice předpokládá, že by Rada a EP mohly
dosáhnout shody do konce června 2013,
takže nová legislativa může být připravena na úrovni EU ještě před začátkem
roku 2014. Členské státy ale nestihnou
uzpůsobit do té doby svoji legislativu
a administrativu novým pravidlům. Přechodné období se proto má týkat především vyplácení přímých plateb předtím,
než bude zaveden nový systém na základě
reformy, a také programů rozvoje venkova, které jsou momentálně připravovány
na základě projednávané legislativy na
úrovni jednotlivých členských států (více
v příspěvku „EK vydala návrh týkající se
přechodných opatření v rámci SZP pro rok
2014 a Rada dále jednala o reformách SZP
a SRP“, Monitoring duben 2013).
V případě tzv. tabákové směrnice se jedná o revizi v současnosti platné směrnice
o tabákových výrobcích č. 2001/37, kterou
EK navrhla v prosinci 2012. Jde v ní mj.
o povinnost označování všech produktů,
jako jsou cigarety, ale i tabák k ručnímu
balení, varovnými nápisy a obrázky, zákaz
prodeje výrobků s charakteristickými příchutěmi, označování tabákových výrobků,
které neprodukují kouř (jako jsou elektronické cigarety apod.). Nový návrh dále zavádí striktní pravidla týkající se přeshraničního prodeje na dálku (po internetu) či
zavedení sledovacích a vyhledávacích systémů a bezpečnostních prvků, které mají
zaručit, že v EU budou prodávány pouze
produkty, které jsou v souladu s novou
směrnicí.
Projednávání tohoto návrhu primárně spadá pod odpovědnost Rady EPSCO,
u některých členských států, zejm. těch,
které jsou významnějšími pěstiteli tabáku, se ale objevují obavy, že nová legislativa bude mít negativní dopad na jejich
zemědělský sektor. Toto téma bylo proto
vzneseno i na květnovém zasedání Rady
ministrů pro oblast zemědělství.
Obsah
Zástupci členských zemí se zabývali především 3 dílčími tématy, která se týkají
budoucnosti přímých plateb: definicí aktivního zemědělce, podporami mladých
zemědělců, které chce návrh EK také včlenit do I. pilíře SZP, a podporou drobných
zemědělců.
V případě definice aktivních zemědělců,
kteří jediní by měli mít nárok na přímé
platby, je spornou otázka manévrovacího prostoru, který bude dán členským
státům pro vymezení této kategorie. Některé členské země nadále trvají na zcela
dobrovolném schématu, podle kterého by
tato definice měla být v kompetenci států.
Uvažuje se ale i o kompromisním řešení,
podle kterého by měl být vytvořen relativně krátký mandatorní seznam typů fyzických či právnických osob, jejichž zemědělské aktivity jsou natolik marginální, že by
neměli figurovat mezi příjemci přímých
plateb. Nezřídka se totiž stává, že na přímé platby z důvodu vlastnictví pozemků
uplatňují nárok např. i sportovní kluby, letiště apod. Tyto seznamy by potom mohly
jednotlivé členské země doplňovat podle
svých individuálních potřeb.
Otázka manévrovacího prostoru pro
členské státy se týká také tématu dodatečných přímých plateb pro mladé farmáře, tj. zda má být tento mechanismus pro
členské státy dobrovolný, nebo povinný.
Totéž se týká také speciálních mechanismů pro podporu drobných farmářů.
Postoj ČR
ČR patří mezi členské státy, které sice
souhlasí s vytvořením nových nástrojů
zpět
18
podpory (např. pro mladé farmáře), trvají ale na uzpůsobení těchto podpor
národním podmínkám, tedy podporují
dobrovolnost, pokud jde o jejich nastavení. Totéž platí podle tiskové zprávy
Ministerstva zemědělství ČR i pro podporu drobných zemědělců.
V prohlášeních českých zástupců tedy
zaznívají podobné obavy ze ztráty pracov-
ních míst i z nadměrné regulace. Podobný
postoj jako ČR prezentovalo také Polsko.
Další vývoj
Zástupci irského předsednictví na jednání Rady opět deklarovali odhodlání završit třístranná jednání o reformě SZP před
koncem června 2013. V tomto je podpo-
řili i zástupci dalších zemí; pomyslný míč
je nyní do značné míry také na straně EP.
Další zasedání Rady v příslušné oblasti
se odehraje právě na konci června 2013,
je tedy otázkou, zda se irskému předsednictví skutečně podaří dosáhnout konečné dohody klíčových institucí.
květen 2013; MONITORING EU
europoslance Hynka Fajmona
Ins­ti­tu­cio­nál­ní záležitosti III.
EP, Komise a Rada se dohodly na reformě SZP
Press Release: 3249 th Council meeting. Agriculture and Fisheries. Luxembourg, 24–25 June 2013 (11372/13)
Nejen v případě finanční perspektivy
2014–2020, ale také u dlouho projednávané otázky reformy SZP nakonec EP,
Rada a EK přece jen do konce června
2013 dospěly k dohodě. Ta klade důraz
na konvergenci přímých plateb a jejich
„spravedlivější“ rozdělení, na ekologizaci, tedy „ozelenění“, i když s určitým
oslabením původních požadavků, a podle EK i na posílení pozice zemědělců
v potravinovém řetězci a na větší transparentnost SZP. Z hlediska ČR je považováno za důležité především to, že bylo
potvrzeno dobrovolné nastavení degresivity přímých plateb.
zemědělce, podpory mladých zemědělců a drobných zemědělců, budoucnost
kvót apod.).
Nedořešená situace v oblasti zemědělské reformy vedla v dubnu 2013 EK
k tomu, že Radě předložila návrh , který
se týká přechodných opatření v rámci
SZP pro rok 2014. Přechodné období
se má týkat především vyplácení přímých plateb předtím, než bude zaveden
nový systém na základě reformy, a také
programů rozvoje venkova, které jsou
momentálně připravovány na základě
projednávané legislativy na úrovni jednotlivých členských států.
Kontext
Obsah
Jednání o reformě SZP pro období po
roce 2013 probíhají již více než rok.
V březnu 2013 o reformě hlasovalo plénum EP a také Rada dospěla ke společné pozici. Obě pozice se ale po prvním
čtení v EP v některých důležitých bodech odlišovaly, proto od dubna 2013
probíhala jednání mezi institucemi,
která měla vést ke kompromisnímu
řešení. EP a Rada se neshodovaly především v takových otázkách, jako je
konvergence přímých plateb, zastropování přímých plateb, flexibilita v rámci
nových ekologických opatření („ozelenění“), ale ani v některých dalších
dílčích otázkách (defnice aktivního
Trialog institucí dospěl k dohodě o řadě
sporných otázek během zasedání Rady
ve dnech 24.–25. 6. 2013. Jednou z nejdůležitějších je konvergence přímých
plateb, tedy otázka jejich „spravedlivějšího“ rozdělení napříč členskými státy,
regiony i v rámci členských států. Podle
dohody by do roku 2019 mělo být zajištěno, aby žádný členský stát nedostával
na přímých platbách přiděleno méně
než 75 % průměru přímých plateb v EU.
Toto ustanovení je ovšem vázáno ještě
na výsledek dohody o finanční perspektivě 2014–2020.
Ke sbližování úrovně přímých plateb
má dojít také v rámci členských států či
Vinařský věstník 7/2013
regionů, a to tak, že podpora na hektar
nesmí klesnout pod úroveň 60 % průměru podpor vyplacených do roku 2019
ve stejné administrativní nebo zemědělské oblasti. Vyšší podpory mají zvýhodňovat malé a střední zemědělské podniky. Pro někdejší „nové“ členské státy
může být pozitivní zprávou možnost
prodloužení stávajícího systému plateb
SAPS až do roku 2020.
Instituce se dohodly také na seznamu
činností, které neodpovídají definici tzv.
aktivního zemědělce, měly by tedy být
vyloučeny z nároku na přímé podpory.
Změny se mají dotknout také podpor
mladým zemědělcům do 40 let při zakládání podniků a zahajování zemědělské činnosti, a to v podobě zavedení
doplňujícího příplatku ke stávajícím
investičním opatřením, který by měl
pomáhat v prvních 5 letech po zahájení
zemědělské činnosti. Členské státy mají
mít možnost více podporovat také tzv.
znevýhodněné oblasti (LFA), v jejich definici a rozdělení však dochází k některým změnám. Dobrovolně mohou členské státy zavést zjednodušené podpory
pro drobné zemědělce.
Dalším významným výsledkem, který
přivítali i čeští vyjednavači, je pokračování některých vázaných podpor, tedy
podpor neoddělených od produkce. Tyto
platby bude přirozeně možné poskytovat jen na některé druhy produkce, za
zpět
19
důležité je však považováno navýšení těchto plateb o 2 % u proteinových
plodin s cílem zvýšit soběstačnost EU
v případě produkce rostlinných bílkovin. Posílena je úloha producentských
oborových a mezioborových organizací,
které budou moci v některých odvětvích
(jako je produkce mléka, ale také hovězího masa či obilovin) vyjednávat jménem
svých členů dohody o prodeji.
Významné změny se chystají v oblasti
kvót. Instituce EU se přece jen dohodly
na zrušení cukerných kvót, a to od roku
2017. V odvětví přitom mají být zavedeny povinné mezioborové dohody. Změny se týkají také vinařství, kde má být
od roku 2016 systém výsadbových práv
(která v tomto odvětví de facto suplují
úlohu kvóty) nahrazován novým systémem povolení pro výsadbu, do kterého
by měli být více zapojeni i samotní vinaři. Systém má platit do roku 2030 s omezením výsadby na 1 % vinice ročně.
Pro případ krizí má být zavedena re­
zerva a EK může též producentům dočasně povolit regulovat množství produkce uváděné na trh v příslušném
odvětví. Podpora mechanismů prevence rizik, jako je pojištění apod., má
být ostatně také významnou součástí
programů pro rozvoj venkova. Jednou
z nejspornějších otázek řešených v případě reformy SZP byla opatření týkající se tzv. ozelenění či ekologizace SZP.
Dohoda nakonec přece jen stanovuje
povinnost svázat 30 % přímých plateb
s dodržováním 3 podmínek: diverzifikace plodin, udržování stálých travnatých
porostů a vyčlenění plochy „v ekologickém zájmu“, a to nejprve v rozloze 5 %
zemědělské plochy a od roku 2018 7 %
(jak bylo navrhováno původně). Je možné uznávat i některá další opatření, ale
i ta musí přinášet minimálně stejný pozitivní efekt pro životní prostředí.
Agroenvironmentální opatření mají
být výrazně posílena i v rámci programů
rozvoje venkova, a to prostřednictvím
povinného vyčlenění minimálně 30 %
finančních prostředků v rámci těchto
programů právě na tato opatření, případně přímo na podporu ekologického
zemědělství a na podporu investic a inovací souvisejících s životním prostředím.
V rámci programů rozvoje venkova
mají být oproti období 2007–2013 také
zdvojnásobeny podpory výzkumu, inovací a předávání znalostí. Stávající osy
mají být nahrazeny větším manévrovacím prostorem na úrovni členských států či regionů, na druhé straně, vzhledem
ke zmíněným předepsaným povinným
podílům vyčleněným na podpory související se životním prostředím, má tato
flexibilita také své limity.
Ve jménu větší transparentnosti SZP
mají být veřejně přístupné všechny informace o podporách. Vyňati jsou z této
povinnosti drobní zemědělci s podporami ve výši symbolických částek.
Postoj ČR
České ministerstvo zemědělství hodnotí
dohodu s opatrným optimismem jako
vyváženou. Za pozitivní je považována dobrovolnost v případě degresivity
přímých plateb, která se má týkat tolik
kritizovaného „zastropování“ pro velké
podniky. Za další úspěšný bod jednání jsou považovány výsledky týkající
se vázaných podpor či snížení finanční
disciplíny (otázka tzv. franšízy). ČR původně požadovala vyšší míru flexibility
v případě ozelenění a kritizovala i požadavek vynětí 7 % plochy v ekologickém zájmu, čemuž EU vyšla vstříc jen
částečně. Některá ekologizační opatření
ovšem lze považovat i za smysluplná:
diverzifikace plodin a její účinky na kvalitu půdy či udržování určitých ekologických ploch zlepšujících ve výsledku
retenční schopnost půdy. Škody, které
napáchaly letošní povodně na zemědělské půdě, byly ostatně dalším důležitým
tématem, které se 24.–25. 6. 2013 dostalo vedle reformy SZP na pořad jednání
Rady. Tato otázka byla do jednání zařazena na žádost nejen české, ale také
německé, rakouské a slovenské delegace,
které současně apelují na EK, aby zvážila možnost poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity právě pro boj
s následky těchto událostí.
Další vývoj
Vzhledem k dohodě klíčových institucí
by reformy přece jen měly začít platit od
ledna 2014.
Výjimkou jsou mechanismy týkající se
struktury přímých plateb včetně požadavků pro ekologizaci, ale také novinky
týkající se podpory mladých zemědělců.
Zde má být uplatněno roční přechodné
období (do roku 2015) pro přizpůsobení
mechanismů na úrovni členských států
i samotných zemědělců, kteří by měli
být o tom, co je v SZP opět čeká, také
dostatečně informováni.
ČERVEN 2013; MONITORING EU
europoslance Hynka Fajmona
Foto: © Petr Baštář zdroj: www.wineofczechrepublic.cz
Vinařský věstník 7/2013
zpět
20
Metodický pokyn orgánům státní správy
pro redukci početních stavů spárkaté zvěře
pro období 2013-2018
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti
a na základě poznatků zejména orgánů státní správy myslivosti v souvislosti
s vyššími početními stavy spárkaté zvěře na některých částech území České
republiky, které neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství
a ochrany přírody, vydává orgánům státní správy myslivosti a státní správy
lesů následující doporučení jako metodický pokyn. Pokyn se týká všech druhů
spárkaté zvěře.
Na základě vyhodnocení účinnosti předchozího metodického pokynu Ministerstvo zemědělství rozhodlo o nutnosti dále
se aktivně zabývat problematikou škod
na zemědělských kulturách a lesních porostech způsobených přemnoženou spárkatou zvěří. Z vyhodnocení inventarizace
škod zvěří na lesních porostech je patrné,
že v některých lokalitách se podařilo další nárůst stavů zvěře zastavit, avšak v některých regionech stavy neustále stoupají. Ministerstvo zemědělství se chce
primárně zaměřit na důraznou redukci
stavů zvěře, kdy považuje stagnaci početních stavů v některých regionech pouze
za dílčí úspěch. Je tedy nutné, nejen zastavit další nárůst početních stavů zvěře,
ale početní stavy zvěře výrazně snížit.
slivosti v případě, že je zjištěno, že nesplněním lovu celkového počtu kusů
jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu mysliveckého hospodaření
dojde k překročení normovaných stavů
jednotlivých druhů spárkaté zvěře stanovených pro každou konkrétní honitbu a zejména při zjištěném neplnění
opatření k odstranění nedostatků a ke
zlepšení stavu věci uložených dle § 61
Doporučená opatření
Za účelem dosažení výše naznačených
cílů Ministerstvo zemědělství všem
orgánům státní správy myslivosti doporučuje provést následující opatření
v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“):
1.
rámci dozoru v myslivosti, který
V
jsou orgány státní správy myslivosti
povinny vykonávat podle ustanovení
§ 61 odst. 2 zákona o myslivosti, ukládat uživatelům honiteb pokuty podle
ustanovení § 64 odst. 4 zákona o my-
Vinařský věstník 7/2013
odst. 3 zákona o myslivosti rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.
Ministerstvo zemědělství doporučuje
překročení normovaných stavů zvěře
ověřovat během zjišťování skutečného
stavu v rámci správního řízení, a to zejména za využití výkazu plánu lovu (sčítání zvěře), průběžná hlášení o odlovu,
zjišťováním pobytových znaků zvěře
v honitbě, zpětného propočtu odvozu-
jícího početní stavy zvěře podle odlovu
z předchozích let apod.
Ministerstvo zemědělství důrazně doporučuje využívat výše uvedená opatření k odstranění nedostatků a ke zlepšení
stavu věci v co nejširším rozsahu, a to
zejména na úrovni obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
2.
Neprodleně a vstřícně vydávat kladná
vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře
do stáří dvou let u jednotlivých druhů
spárkaté zvěře, kde nejsou stanoveny
minimální a normované stavy, v souladu
s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti (tzn. nestano­vovat žádná omezení typu ,,20 mláďat a 5 samic“ apod.,
protože předmětné ustanovení zákona o myslivosti umožňuje lov uvedené
zvěře bez omezení a bez vypracování
a projednání plánu), v žádném případě
nelze ve vyjádření stanovit odlov vyšších věkových tříd u samčí zvěře, výše
uvedené ustanovení zákona výslovně
uvádí do dvou let věku (nelze tedy ve
vyjádření uvést např. I. věkovou třídu,
neboť u většiny spárkaté zvěře je rozsah
I. věkové třídy od 1 roku do stáří 3–4 let).
3.
Plně využívat ke snížení početních stavů
spárkaté zvěře možnosti dané ustanovením § 39 zákona o myslivosti, a to:
zpět
21
3.1
Ve všech případech, kdy zájem vlastníka, popř. nájemce honebních pozemků
nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření vyžaduje, aby byl
počet některého druhu spárkaté zvěře
snížen,
a) buďto na návrh uživatele honitby povolit,
b) n
ebo ve všech ostatních případech uložit úpravu stavu, tzn. radikální snížení
stavu konkrétního druhu spárkaté zvěře, a to s využitím následujících zásad:
� upřednostnit lov mladé zvěře,
� z dospělé zvěře se zaměřit především na samičí zvěř a dále samčí
zvěř do stáří 2 let.
Ministerstvo zemědělství důrazně nedoporučuje vyhovovat žádostem na samostatný odlov pouze samčí trofejové
zvěře, neboť takovéto žádosti nevedou
ke snížení početních stavů zvěře, ale
pouze umožňují lov trofejové zvěře. Důsledkem je prohlubování nevhodného
poměru pohlaví zvěře a nežádoucí rozvrstvení věkových tříd samců.
V rámci rozhodnutí o takové žádosti
lze uložit, a je to z pohledu Ministerstva
zemědělství žádoucí, snížení stavů zvěře
z moci úřední se zaměřením na mladou
a samičí zvěř.
3.2
V případech, kdy vlastníci honebních
pozemků provedli přiměřená opatření
proti vzniku škod působených zvěří,
a bylo zjištěno, že škody působené zvěří
přesto nelze snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby,
rozhodnutím uložit na základě návrhu
vlastníka, popř. nájemce honebního pozemku, nebo na návrh orgánu ochrany
přírody, nebo orgánu státní správy lesů:
a) snížení stavu zvěře až na minimální
stav, nebo
b) zrušení chovu toho druhu spárkaté
zvěře, který škody působí.
4.
Při realizaci opatření uvedených v bodě 3)
vždy objektivně a ve spolupráci s orgány
státní správy lesů, popř. i s orgány ochrany přírody zvážit, zda v rámci efektivnosti povolených nebo uložených opatření
nerozšířit tato opatření také na všechny
Vinařský věstník 7/2013
honitby, které sousedí s honitbou, v níž
mají být opatření k redukci stavu spárkaté zvěře realizována. V kladném případě
pak opatřeními dle § 61 odst. 3 zákona
o myslivosti uložit snížení početního stavu (viz ad 3.1) popřípadě zrušení chovu
(viz ad 3.2) spárkaté zvěře, která škody
působí, všem uživatelům sousedních honiteb. Stanovenou výši lovu spárkaté zvěře dovodit například zpětným propočtem,
rozdílem sčítaných a normovaných stavů
zvěře, nebo vyhodnocením pobytových
znaků zvěře v honitbě.
Ministerstvo zemědělství považuje za
žádoucí povolování lovu dospělých jedinců prasete divokého na společných
lovech zejména z toho důvodu, aby
efekt společného lovu nebyl snižován
z obavy postihu při ulovení jedince staršího 24 měsíců všude tam, kde výjimka
k lovu dospělých jedinců prasete divokého nebyla povolena.
Při rozhodování o úpravě stavů zvěře
je vždy nutno postupovat podle konkrétních zjištěných podmínek v honitbě
(honitbách).
5.
6.
V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení úpravy
stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení
chovu určitého druhu zvěře, vydávaném
podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti (viz bod 3), může být, v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona
o myslivosti, současně uvedeno, že při
této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené
v § 45 odst. 1 písm. g), m), t) a u) zákona
o myslivosti:
Před vydáním rozhodnutí o uložení
úpravy početního stavu spárkaté zvěře
podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, doporučujeme ke zvýšení účinnosti přijatých opatření dále:
§ 45 odst. 1 písm. g)
stanoví, jde-li o lov v noci, zákaz lovu
spárkaté zvěře s pomocí zdrojů umělého
osvětlení, zařízení pro osvětlení terče,
hledí pro střelbu v noci s elektronickým
zvětšením obrazu nebo pro převracení
obrazu.
§ 45 odst. 1 písm. m)
stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře
v době mezi jednou hodinou po západu
slunce až do jedné hodiny před východem slunce.
§ 45 odst. 1 písm. t)
stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře v odchytových a aklimatizačních zařízeních
a přezimovacích objektech s výjimkou
zvěře poraněné a chovatelsky nežádoucí. Při udělování této výjimky se zaměřit
zejména na mladou a samičí zvěř.
§ 45 odst. 1 písm. u)
stanoví zákaz lovit na společném lovu
zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů
jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého. To znamená, že s využitím
ustanovení § 45 odst. 2 lze umožnit na
společných lovech lov bachyně a kňoura prasete divokého a ve specifických
a řádně odůvodněných případech i lov
daněl a daňčat, případně srn a srnčat.
a) navázat spolupráci s vlastníky (nájemci) honebních pozemků, kteří na
těchto pozemcích zemědělsky (lesnicky) hospodaří a projednat s nimi
konkrétní podmínky a rozsah opatření přijatelných jak ze strany uživatelů honiteb, tak i ze strany vlastníků
(nájemců) honebních pozemků s cílem zlepšit podmínky k lovu spárkaté zvěře ve velkých lánech vysokých
plodin vytvořením průseků nebo
pásů nízkých plodin apod.,
b) při jednání s vlastníky nebo nájemci
honebních pozemků, kteří na těchto pozemcích zemědělsky (lesnicky)
hospodaří na honebních pozemcích
zdůraznit, že provedení opatření uvedených ad a) je povinností vlastníka
(nájemce) honebního pozemku k zabránění škod působených zvěří podle
§ 53 zákona o myslivosti s tím, že
provedení takových opatření zlepšuje
postavení vlastníka (nájemce) honebního pozemku v jednání s uživatelem
honitby o náhradě škody způsobené
zvěří, i v případném soudním sporu
o náhradu škody,
c) d
oporučit uživatelům honiteb, aby
mimo dobu nouze nekrmili nebo nepřikrmovali spárkatou zvěř, s výjimkou
odváděcího přikrmování (vnadění) ve
velkých lesních komplexech, případně
jim tuto činnost opatřením vydaným
dle § 61 odst. 3 zákona o myslivosti zakázat. V případech, kdy dojde k porušení zákazu přikrmování mimo dobu
nouze, Ministerstvo zemědělství doporučuje aktivně spolupracovat s orgány
Státní veterinární správy a Českou inspekcí životního prostředí.
zpět
22
Uvedená doporučení platí až do odvolání,
nejdéle však do 31. 3. 2018 a budou realizována diferencovaně podle konkrétních
podmínek, které budou v obvodu působnosti každého orgánu státní správy myslivosti co nejobjektivněji zjištěny.
Ministerstvo zemědělství dále projedná s právnickými osobami, které hospo-
daří s majetkem státu, nebo majetek
státu spravují, aby zvýšily ve svých režijních honitbách odlovy výše uvedených druhů zvěře intenzivnější motivací personálu a aby ve svých pronajatých
honitbách daly důraz na vypracování
plánu mysliveckého hospodaření tak,
aby byla zajištěna redukce početních
stavů těchto druhů zvěře na stavy cílové – normované.
Žádáme Vás o seznámení všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
s tímto metodickým pokynem v rámci
metodické a odborné pomoci.
Ing. Radek Braum, náměstek ministra
zemědělství pro úsek lesního hosp.
Vinařství ve světě v roce 2012
28.6.2013 ; Ze zprávy OIV vybral a přeložil J. Sedlo.
Celá zpráva je přístupná na adrese: www.oiv.int/oiv/info/enstatsro?lang=en
Víno se méně obchodovalo kvůli vysoké ceně. Nižší produkV Evropě se plocha vinic během let 2000 až 2012 snížila ve
novým, vinic
dynamicky
se vyvíjejícím
zemím
patří
Indie,
Peru. Všechny
mají větší ploc
ce vína v důsledku vývoje počasí a snižováníK plochy
Španělsku
o 17 %,
v Itálii
o 15 %,
veBrazílie
Franciiao 12 %
a v Portugalvede k jeho vyšší ceně. Snížil se především export
sudového
sku
o 3 %.
Velkou
měrou
se
na
tom
podílely
dotace
na
klučení.
než ČR.
vína z Evropy. Plocha vinic se snížila na 7,528 mil. ha a proK novým, dynamicky se vyvíjejícím zemím patří Indie, BraVývoj plochy
vinic podle
jednotlivých
kontinentů
je patrný
z obr.
2. než ČR. Vývoj
dukce vína poklesla o 6 % na 252 mil. hl. Spotřeba
vína se
zílie a Peru.
Všechny
mají větší
plochu
vinic
Vinařství ve světě
v roce 2012mimo Evropu. Trend
mírně zvýšila na 243 mil. hl,
zejména
plochy vinic podle jednotlivých kontinentů je patrný z obr. 2.
2: dosažeVývoj podílu plochy vinic podle jednotlivých kontinentů v letech 2000 – 2012 (OIV)
vývoje je sice pozitivní, ale úrovně roku 2008Obr.
ještě
no
nebylo.
Víno se méně obchodovalo kvůli vysoké ceně. Nižší produkce vína v důsledku vývoje počasí a
snižování plochy vinic vede k jeho vyšší ceně. Snížil se především export sudového vína z Evropy.
Plocha vinic se snížila na 7,528 mil. ha a produkce vína poklesla o 6 % na 252 mil. hl. Spotřeba vína se
mírně zvýšila na 243 mil. hl, zejména mimo Evropu. Trend vývoje je sice pozitivní, ale úrovně roku
2008 ještě dosaženo nebylo.
1. Plocha vinic
Meziročně (2012/2011) došlo ke snížení o přibližně 20 tis. ha,
1. Plocha vinic
převážně v Evropě (asi jako plocha vinic ČR). Čtyřletý proMeziročně (2012/2011) došlo ke snížení o přibližně 20 tis. ha, převážně v Evropě (asi jako plocha vinic
gram finančně podporovaného klučení vinic v EU (2008–2011)
ČR). Čtyřletý program finančně podporovaného klučení vinic v EU (2008 – 2011) skončil, přesto se
skončil,
plocha
snížila. přesto se plocha snížila.
Obr. 1: Plocha vinic ve světě v letech 2000 – 2012 (OIV)
Obr. 2: Vývoj podílu plochy vinic podle jednotlivých
kontinentů v letech 2000–2012 (OIV)
2. Produkce hroznů
Opačným trendem jde plocha vinic v Asii, kde se nyní nachází 22,7 % vinic světa. Jenom v Číně se
Obr.vinic
1: zvýšila
Plocha
vinic10ve
2000–2012
(OIV)
plocha
za posledních
let osvětě
90 % na v letech
570 mil. ha, i když
v Iránu a Turecku
klesala. Celkem
Světová produkce
se v Asii zvýšila o 12 %.
2. Produkce hroznů
hroznů se meziročně snížila o 3 %. Dlouhodobě (2000 – 2012) se ale zvýšil
Produktivita
především
v zemích,
kdesesemeziročně
hrozny zpracovávají
na nezkvašené
trendem
jde 0,3
plocha
vinic
v Asii,
kde
nyní
Světová
produkce
hroznů
snížila o 3 %.
Dlou- produk
VOpačným
USA a jižní polokouli
činil přírůstek
% proti roku
2011.
Během let
2000se
až
2012
všaknachází
plochase
viniczvyšuje
narostla
na Novém
o 168
%, v Austrálii
o 21 %,se
v Chile
o 18 %,vinic
v Argentině
o
10
%
a
JAR
o
5
%.
22,7 %
vinicZélandu
světa.
Jenom
v Číně
plocha
zvýšila
za
pohodobě
(2000
–
2012)
se
ale
zvýšila
o 7 %.
Produktivita
se pěstují stolní hrozny. Ačkoliv se v Evropě nachází větší polovina vinic světa, se
produkuje j
V USA se snížila o 1 %.
sledních 10 let o 90 % na 570 mil. ha, i když v Iránu
a Turecku
zvyšuje
především
se hrozny
na produkce
hroznů.
Z Asie pochází
28 %,
z Amerikyv zemích,
20 %, 6 %kde
z Afriky
a 3 % zpracovávají
z Oceánie. Vývoj
Vklesala.
Evropě se plocha
vinic během
let 2000 až
2012 snížila
ve Španělsku o 17 %, v Itálii o 15 %, ve Francii nezkvašené produkty a kde se pěstují stolní hrozny. Ačkoliv
Celkem
se v Asii
zvýšila
o 12 %.
podle světadílů uvádí obr. 3.
o 12 % a v Portugalsku o 3 %. Velkou měrou se na tom podílely dotace na klučení.
V USA a jižní polokouli činil přírůstek 0,3 % proti roku 2011. se v Evropě nachází větší polovina vinic světa, produkuje jen
Během let 2000 až 2012 však plocha vinic narostla
Novém
hroznů.
Z Asie
pochází
28 %,
z Ameriky
20 %,
z Af-(OIV)
Obr. na
3 Vývoj
podílu43 %
světové
produkce
hroznů
podle
světadílů
v letech
20006 %
až 2012
Zélandu o 168 %, v Austrálii o 21 %, v Chile o 18 %, v Argenti- riky a 3 % z Oceánie. Vývoj produkce hroznů podle světadílů
ně o 10 % a JAR o 5 %. V USA se snížila o 1 %.
uvádí obr. 3.
Vinařský věstník 7/2013
zpět
23
3. Produkce vína
Produkce vína se v roce 2012 snížila jen na 252 mil. hl. 62 %
produkce vína vzniká v Evropě, ale svůj podíl trvale ztrácí.
V roce 2001 to bylo ještě 73 % (viz obr.6).
Státy s největší produkcí vína jsou uvedeny na obr. 7. Je patrný trend poklesu u tradičních evropských
států
naopak
vzestup u Číny,
Austrálie,
a JAR. a rozdělení podle
roznů se značně
podlepodílu
kontinentů.
Světový
průměr za
rok 2012
je 9,2 t/ha, aleObr.
jsou
v aněm
6:
Produkce
vína
veChile
světě
Obr. 3liší
Vývoj
světové
produkce
hroznů
podle
Obr. 7: Vývoj produkce
vína u nejvýznamnějších států (OIV)
ny i výnosnější
stolní hrozny.
Vývoj
v posledních
letech uvádí obr. 4.
kontinentů
(OIV)
světadílů
v letech
2000
až 2012 (OIV)
Vývoj výnosu
hroznů
v letech
až 2012
podle kontinentů
v q/ha
(OIV)průVýnos
hroznů
se 2000
značně
liší podle
kontinentů.
Světový
měr
za se
rok
2012
je 9,2 t/ha,
ale jsou
započteny
i výnosVýnos
hroznů
značně
liší podle
kontinentů. Světový
průměrv něm
za rok 2012
je 9,2 t/ha, ale jsou
v něm
započteny
výnosnějšíhrozny.
stolní hrozny.
Vývoj v posledních
letech uvádí
obr. 4. uvádí obr. 4.
nější istolní
Vývoj
v posledních
letech
Obr. 4: Vývoj výnosu hroznů v letech 2000 až 2012 podle kontinentů v q/ha (OIV)
Státy s největší produkcí vína jsou uvedeny na obr. 7. Je patrný
trendprodukcí
poklesu
u tradičních
států
a naopak
Státy s největší
vína jsou
uvedeny na obr. 7. Jeevropských
patrný trend poklesu
u tradičních
evropských
států a naopak
vzestup u Austrálie,
Číny, Austrálie, Chile
a JAR.a JAR.
vzestup
u Číny,
Chile
Obr. 7: Vývoj produkce vína u nejvýznamnějších států (OIV)
Obr. 8: Produkce vína v jednotlivých státech světa v roce 2012 ve srovnání s průměrem let 2008 –
2012 (OIV)
Největší producenti hroznů jsou uvedeni na obr. 5. Je patrný dynamický nárůst Číny, která už předčila
Obr.tradiční
4: Vývoj
hroznů v letech 2000 až 2012
největší
evropské výnosu
státy.
podle kontinentů v q/ha (OIV)
Obr. 5: Vývoj produkce hroznů podle největších států v tis. q (OIV)
Obr. 8: Produkce vína v jednotlivých státech světa v roce 2012 ve srovnání s průměrem let 2008 –
Obr.
7: Vývoj produkce vína u nejvýznamnějších států
2012 (OIV)
(OIV)
producenti hroznů jsou uvedeni na obr. 5. Je patrný dynamický nárůst Číny, která už předčila
Největší producenti hroznů jsou uvedeni na obr. 5. Je patrný
tradiční evropské státy.
dynamický nárůst Číny, která už předčila největší tradiční evropské
státy.
Vývoj produkce
hroznů
podle největších států v tis. q (OIV)
Údaje jsou v tisících hl, zeleně je nadprůměrná sklizeň, šedě průměr a červeně nízká sklizeň
Obr. 5: Vývoj produkce hroznů podle největších států
3. Produkce
vína
v tis.
q (OIV)
Produkce vína se v roce 2012 snížila jen na 252 mil. hl. 62 % produkce vína vzniká v Evropě, ale svůj
podíl trvale ztrácí. V roce 2001 to bylo ještě 73 % (viz obr.6).
Obr.
6: Produkcevěstník vína ve světě a7/2013
rozdělení podle kontinentů (OIV)
Vinařský
Obr. 8: Produkce vína v jednotlivých státech světa v roce
20124. ve
srovnání s průměrem let 2008–2012 (OIV); údaje
Spotřeba vína
jsou v tisících hl, zeleně je nadprůměrná sklizeň, šedě
Po snížení spotřeby vína počátkem hospodářské krize se jeho spotřeba zvyšuje, v roce 2012 to bylo
průměr
a červeně
nízká
sklizeň
243 mil. hl (obr.
9). Trvá ale trend,
že v tradičních
producentských a současně spotřebitelských zemích
jeho spotřeba nadále klesá (obr. 10), kdežto v USA a Číně se zvyšuje. Je to patrné i při srovnávání
kontinentů (obr. 11).
Obr. 9: Spotřeba vína ve světě v milionech hl (OIV)
zpět
24
4. Spotřeba vína
5. Mezinárodní obchod s vínem
Po snížení spotřeby vína počátkem hospodářské krize se jeho
spotřeba zvyšuje, v roce 2012 to bylo 243 mil. hl (obr. 9). Trvá
ale trend, že v tradičních producentských a současně spotřebitelských zemích jeho spotřeba nadále klesá (obr. 10), kdežto
v USA a Číně se zvyšuje. Je to patrné i při srovnávání kontinentů (obr. 11).
V roce 2012 došlo ke zvýšení cen vína na světovém trhu v důsledku nízké sklizně hroznů. Současně se mírně snížilo obchodované množství vína (obr. 12).
Obr. 10:9:
Vývoj
spotřeby vína podle
států
hl (OIV) v milionech hl (OIV)
Obr.
Spotřeba
vína
vev tis.
světě
Obr. 12: Vývoj obchodovaného objemu vína, jeho
Obr. 10: Vývoj spotřeby vína podle států v tis. hl (OIV)
Světový obchod s vínem se v roce 2012 meziročně zvýšil ve finančním vyjádření o 8,3 % a dosáhl
finanční hodnoty a průměrné ceny za litr (OIV)
hodnoty 25,29 miliardy Eur. Avšak objem obchodovaného vína poklesl o 1,7 % na 99 mil. hl. Průměrná
cena za litr vína se zvýšila o 10 % a dosáhla 2,55 Eur/l. V tab. 1 jsou uvedeni největší exportéři světa.
Světový obchod s vínem se v roce 2012 meziročně zvýšil ve
Světový obchod svyjádření
vínem se v roce 2012
meziročně
zvýšil ve finančním
vyjádření o25,29
8,3 % a dosáhl
finančním
o 8,3 %
a dosáhl
hodnoty
miliarhodnoty 25,29 miliardy Eur. Avšak objem obchodovaného vína poklesl o 1,7 % na 99 mil. hl. Průměrná
dy
Eur.
Avšak
objem
obchodovaného
vína
poklesl
o 1,7 %
na
cena za litr vína se zvýšila o 10 % a dosáhla 2,55 Eur/l. V tab. 1 jsou uvedeni největší exportéři světa.
99 mil. hl. Průměrná cena za litr vína se zvýšila o 10 % a doTab. 1: Největší exportéři světa (OIV)
sáhla 2,55 Eur/l. V tab. 1 jsou uvedeni největší exportéři světa.
Tab. 1: Největší exportéři světa (OIV)
Obr. 10: Vývoj spotřeby vína podle států v tis. hl (OIV)
Obr. 11: Vývoj spotřeby vína podle kontinentů v % světové spotřeby (OIV)
Obr. 11: Vývoj spotřeby vína podle kontinentů v % světové spotřeby (OIV)
Tab. 1: Největší exportéři světa (OIV)
Obr. 13: Vývoj podílu moštu, sudového, lahvového a šumivého vína na celkovém obchodu (OIV)
Obr. 11: Vývoj spotřeby vína podle kontinentů
ancii se snížila spotřeba vína během posledních 12 let o 12 %, v Itálii o 27 % a ve Španělsku o 34
v % světové spotřeby (OIV)
jvětší spotřebitelskou zemí se brzy stanou USA, kde se spotřeba za uvedené období zvýšila o 37
ímco v ČíněVe
o 67
%.
Francii
se snížila spotřeba vína během posledních 12 let
o 12 %, v Itálii o 27 % a ve Španělsku o 34 %. Největší spotřebitelskou zemí se brzy stanou USA, kde se spotřeba za uvedené období
Mezinárodní
obchodzvýšila
s vínemo 37 %, zatímco v Číně o 67 %.
Obr. 13: Vývoj podílu
moštu, sudového, lahvového
Ze zprávy OIV vybral a přeložil J. Sedlo, 28.6.2013. Celá zpráva je na adrese:
http://www.oiv.int/oiv/info/enstatsro?lang=en
a šumivého vína na celkovém obchodu
(OIV)
e 2012 došlo ke zvýšení cen vína na světovém trhu v důsledku nízké sklizně hroznů. Současně se
snížilo obchodované množství vína (obr. 12).
Vinařský věstník 7/2013
12: Vývoj obchodovaného objemu vína, jeho finanční hodnoty a průměrné ceny za litr (OIV)
zpět
25
Download

Vinařský věstník Obsah