´ PLOCHY
TOPOGRAFICKE
• zemsk´y povrch je ˇclenit´y, proto se v technick´e praxi nahrazuje tzv.
(pˇresn´e zn´azornˇen´ı nen´ı moˇzn´e)
topografickou plochou, kter´a m´a pˇribliˇznˇe stejn´y pr˚ubˇeh
• v pˇr´ıpadˇe zobrazov´an´ı mal´ych ˇc´ast´ı povrchu pouˇz´ıv´ame k´otovan´e prom´ıt´an´ı
vrstevnice - ˇc´ara na mapˇe spojuj´ıc´ı pr˚umˇety bod˚u zemsk´eho povrchu, kter´e maj´ı stejnou nadmoˇrskou v´yˇsku
ekvidistance - rozd´ıl nadmoˇrsk´ych v´yˇsek sousedn´ıch vrstevnic
• souhrn k´
otovan´ych pr˚
umˇet˚
u vrstevnic tvoˇr´ı tzv.
vrstevnicov´y pl´an
• pˇri zobrazov´an´ı topografick´e plochy ud´av´ame mˇeˇr´ıtko 1 : M, coˇz je pomˇer u
´seˇcky zmˇeˇren´e na mapˇe ku odpov´ıdaj´ıc´ı d´elce ve
skuteˇcnosti
• Vrstevnice m˚
uˇzeme tak´e z´ıskat jako ˇrezy topografick´e plochy rovinami o k´
ot´ach, kter´e jsou
n´asobky zvolen´e ekvidistance.
• Pr˚
umˇety tˇechto ˇrez˚
u do pr˚
umˇetny jsou hledan´e
vrstevnice.
• Vrstevnice jsou vˇetˇsinou uzavˇren´e ˇc´ary, kter´e se
neprot´ınaj´ı.
• V pˇrechodu mezi kles´an´ım a stoup´an´ım jsou za
sebou dvˇe vrstevnice stejn´e k´
oty.
Dalˇs´ı kˇrivky na topografick´e ploˇse
sp´adnice
mezivrstevnice
interpolace - vkl´ad´an´ı nov´ych vrstevnic,
mezivrstevnic, mezi vrstevnice uˇz zn´am´e
takzvan´ych
- ˇc´ara na mapˇe, kter´a je kolm´a na vrstevnice (na n´ı mˇeˇr´ıme
rozestup vrstevnic)
V´yznamn´e sp´adnice:
hˇrbetnice (hˇrbetn´ı kˇrivka)
- spojuje pr˚
umˇety relativnˇe nejvyˇsˇs´ıch bod˚
u, m´a ze vˇsech
sp´adnic v oblasti hˇrbetu nejmenˇs´ı sklon, ostatn´ı sp´adnice se
od n´ı rozb´yhaj´ı
u´dolnice (´udoln´ı kˇrivka)
- spojuje pr˚
umˇety bod˚
u nejvˇetˇs´ıho vhlouben´ı u
´doln´ıho
ter´enn´ıho tvaru, ostatn´ı sp´adnice se k n´ı sb´ıhaj´ı
Pˇr´ıklad: Spojte body A, B kˇrivkou konstantn´ıho sp´adu.
Profily
Pˇr´ıˇcn´y profil topografick´e plochy pod´el dan´e pˇr´ımky p je ˇrez t´eto plochy prom´ıtac´ı rovinou pˇr´ımky p.
Pokud je profilov´a kˇrivka pˇr´ıliˇs v´yrazn´a nebo m´alo
v´yrazn´a, pouˇz´ıv´ame pˇri vyn´aˇsen´ı k´ot jednotliv´ych
bod˚
u jejich vhodn´e n´asobky.
Pˇr´ıklad: Nar´ysujte pˇr´ıˇcn´y profil pod´el pˇr´ımky p.
pod´eln´y profil topografick´e plochy pod´el dan´e kˇrivky c je rozvinut´ım obecn´e v´alcov´e plochy, kter´a je prom´ıtac´ı plochou dan´e kˇrivky.
ˇ topografick´e plochy rovinou
Rez
ˇ
Rezem
topografick´e plochy rovinou je kˇrivka,
kterou sestroj´ıme jako spojnici pr˚
useˇc´ık˚
u
vrstevnic topografick´e plochy a hlavn´ıch
pˇr´ımek roviny ˇrezu o stejn´ych k´
ot´ach.
Spojen´ı objekt˚
u s topografickou plochou
Pˇri budov´an´ı komunikac´ı, stavˇen´ı budov a dalˇs´ıch objekt˚
u je tˇreba prov´est u
´pravy ter´enu.
•
v´ykopy - budovan´a plocha leˇz´ı pod ter´enem, je nutn´e vykopat zeminu, sp´ad v´ykopu znaˇc´ıme sv
n´asypy - budovan´a plocha leˇz´ı nad ter´enem, je tˇreba nav´est zeminu, sp´ad n´asypu znaˇc´ıme sn
nulov´a ˇc´ara - kˇrivka, kde se mˇen´ı v´ykopy a n´aspy, je to pr˚useˇcnice roviny budovan´eho objektu s topografickou plochou
•
• ˇreˇs´ıme v´ykopy a n´aspy od hran objektu, kter´y chceme um´ıstit do ter´enu
• hrany tohoto objektu mohou b´yt pˇr´ımky ˇci kˇrivky (pokud leˇz´ı hrana objektu v rovinˇe rovnobˇeˇzn´e s pr˚
umˇetnou, je situace
zjednoduˇsen´a )
• tˇemito hranami budeme v´est plochy dan´eho sp´adu (v pˇr´ıpadˇe, ˇze hranou bude pˇr´ımka p˚
ujde o roviny)
4 z´akladn´ı typy hran:
Pˇr´ıklad: Je d´ana vodorovn´a komunikace ve vrstevn´ı rovinˇe o k´otˇe 13, ter´en je urˇcen´y vrstevnicov´ym pl´anem. Vyˇreˇste spojen´ı cesty s
ter´enem. sn = 1, sv = 5/3, M 1:100.
Pˇr´ıklad: Je d´ana vodorovn´a komunikace ve vrstevn´ı rovinˇe o k´otˇe 205, ter´en je urˇcen´y vrstevnicov´ym pl´anem. Vyˇreˇste spojen´ı cesty
s ter´enem, je-li sp´ad n´asyp˚
u sn = 4/3, sp´ad v´ykop˚
u sv = 2 a mˇeˇr´ıtko 1:100.
Rovina dan´eho sp´adu veden´a pˇr´ımkou r˚
uznobˇeˇznou s
pr˚
umˇetnou
• je d´ana pˇr´ımka p, u
´kolem je proloˇzit pˇr´ımkou rovinu dan´eho
sp´adu sn
• bodem pˇr´ımky o k´
otˇe 7 vedeme kuˇzel dan´eho sp´adu
• hledan´a rovina je teˇcn´a rovina ke kuˇzelu
u (vzd´alenost pr˚
umˇet˚
u hlavn´ıch
• in = s1n . . . interval n´asp˚
pˇr´ımek)
• hlavn´ı pˇr´ımky o k´
otˇe 6 jsou teˇcny z bodu pˇr´ımky o k´otˇe 6 ke
kruˇznici o stˇredu v bodˇe 7 a polomˇeru in
• urˇc´ıme sp´adovou pˇr´ımku roviny a dalˇs´ı hlavn´ı pˇr´ımky
v´ykopy:
Pˇr´ıklad: Urˇcete spojen´ı cesty s ter´enem. sv = 4/3, sn = 1, M 1:100
Pˇripomenut´ı:
Plocha dan´eho sp´adu proloˇzen´a prostorovou kˇrivkou
• v prostoru je d´ana kˇrivka c, u
´kolem je proloˇzit kˇrivkou
plochu dan´eho sp´adu sn
• body kˇrivky vedeme kuˇzely dan´eho sp´adu
• hledan´a plocha je obalov´a plocha tˇechto kuˇzel˚
u
• c1 . . . pr˚
umˇet kˇrivky c
u (vzd´alenost pr˚
umˇet˚
u
• in = s1n . . . interval n´asp˚
sousedn´ıch vrstevnic)
• vrstevnice hledan´e plochy jsou obalov´e kˇrivky podstavn´ych kruˇznic kuˇzel˚
u v pˇr´ısluˇsn´ych v´yˇsk´ach
Pˇr´ıklad: Urˇcete spojen´ı stoupaj´ıc´ı zat´aˇcky s ter´enem. sn = 1/2, sv = 3/4, M 1:200.
Download

TOPOGRAFICKÉ PLOCHY Dalš´ı krivky na topografické ploše