Barbara Jones
Zakladatelka a ˇreditelka britsk´e neziskov´e organizace Straw Works (ex amazonails) Barbara Jones, obdrˇzela v loˇ
nsk´em roce od celosvˇetov´e, prestiˇzn´ı organizace ”Woman in Construction”cenu za celoˇzivotn´ı u
´spˇechy. V roce 2009 byla
jmenov´
ana britskou vl´
adn´ı organizac´ı UKRC ˇzenou vyj´ımecn´eho vilvu v oblasti
inovace a podnik´
an´ı.
ˇ e Republiky jiˇz po druh´e, aby se zde podˇelila
V kvˇetnu 2012 pˇrijede do Cesk´
o sv´e ˇzivotn´ı zkuˇsenosti na poli progresivn´ı architektury, jenˇz vede k u
´pln´e
nez´
avislosti jak pˇri sv´e realizaci — pˇri stavebn´ım procesu, tak v jej´ım uˇz´ıv´an´ı
— v bydlen´ı.
Obr´
azek 1: Barbara Jones pˇredsed´a semin´aˇri na Lond´ynsk´em veletrhu ekologick´e architektury EcoBuild 2011 (Foto z dokumentu: Dobra Idea — pˇredn´
aˇska ke staˇ
zen´ı zde).
iii
iv
Pˇ
redn´
aˇ
ska v Mˇ
estsk´
e knihovnˇ
e v Praze
20. kvˇetna 2012 v 18:00 Barbara Jones vystoup´ı s pˇredn´aˇskou na t´ema stavˇen´ı
z bal´ık˚
u sl´
amy v kontextu souˇcasn´eho stavebn´ıho pr˚
umyslu.
Dneˇsn´ı architektura smˇeˇruje k ekologii. Stavebn´ı pr˚
umysl, reaguj´ıc na dlouhotrvaj´ıc´ı politick´e nejistoty, energetick´e krize a zmˇeny poˇcas´ı, chtˇe nechtˇe opouˇst´ı
schemata budov vyˇzaduj´ıc´ıch kaˇzdodenn´ı dotace energi´ı a sp´ıˇs propaguje stavby
energeticky sobˇestaˇcn´e. V tomto smˇeru pˇr´ıstup Straw Works (ex amazonails)
nem´
a obdoby. D˚
uraz na glob´aln´ı sobˇestaˇcnost at’ uˇz energetickou, soci´aln´ı, ˇci
technologickou ˇrad´ı Barbaru Jones v r´amci souˇcasn´eho stavebn´ıho pr˚
umyslu
mezi tv˚
urce nejprogres´ıvnˇejˇs´ı architektury souˇcasnosti.
Barbaˇrin nekompromisn´ı pˇr´ıstup - dalo by se ˇr´ıci ekologicko - soci´aln´ı purismus si sice vysluhuje obdiv mnoh´
ych profesion´al˚
u, ale z´aroveˇ
n ji aˇz do ned´avna
stavˇel na vedlejˇs´ı kolej. Zabˇehnut´a maˇsinerie stavebn´ıho pr˚
umyslu z´avisl´a na
neekologick´
ych postupech a energeticky n´aroˇcn´
ych materi´alech m´a tendence nad
stavbami Straw Works m´avat rukou. I kdyˇz nejsou zdaleka pˇrehl´ednuteln´e, nehod´ı se do zaveden´eho syst´emu. Zd´a se vˇsak, a stoupaj´ıc´ı popularita Straw Works
to potvrzjue, ˇze jsme svˇedky zmˇeny. Vˇcerejˇs´ı masov´a bezohlednost pozvolna
ztr´
ac´ı na v´
yznamu. Doba dozr´ala. Investoˇri ˇc´ım d´al vˇetˇs´ıch zak´azek, se pˇredb´ıhaj´ı,
aby dnes zaujali stavbami ˇsetrn´
ymi v˚
uˇci ˇzivotn´ımu prostˇred´ı. Straw Works jsou
tedy na zaˇc´
atku sv´eho vlivu a my m´ame jedineˇcnou pˇr´ıleˇzitost se od Barbary
dozvˇedˇet nˇeco svˇeˇz´ıho, neokoukan´eho. Nˇeco, co vejde do historie.
Straw Works
Anglick´
a stavebn´ı firma Straw Works vzeˇsla z neziskov´e organizace amazonails,
jenˇz se specializovala na stavˇen´ı dom˚
u z bal´ık˚
u sl´amy od roku 1994, ˇc´ımˇz se
zaˇradila mezi pion´
yry slamˇen´eho stavitelstv´ı v Evropˇe a z´aroveˇ
n, se se sv´
ym
pod´ılem na v´ıce jak 200 stavb´
ach z bal´ık˚
u sl´amy, ˇrad´ı mezi profesion´aly, jejichˇz
zkuˇsenosti v oboru neznaj´ı evropsk´eho srovn´an´ı.
Pˇrijmut´ı moˇznosti stavˇen´ı ze sl´amy vyˇzaduje radik´aln´ı posun v myˇslen´ı,
protoˇze je pˇr´ıliˇs odliˇsn´e od modern´ıho zp˚
usobu v´
ystavby. Dokonce i vˇetˇsina
tˇech, kteˇr´ı ze sl´
amy dnes bˇeˇznˇe stav´ı, ne zcela ch´apou podstatu slamˇen´eho
stavˇen´ı, a tud´ıˇz nedok´
aˇz´ı vyuˇz´ıt vˇsechny v´
yhody, jenˇz stavˇen´ı z bal´ık˚
u poskytuje. Zat´ımco v´
yvoj technologie ˇc´ım d´al v´ıce smˇeˇruje k pouˇz´ıv´an´ı bal´ık˚
u sl´amy
pouze v roli tepelnˇe izolaˇcn´ı v´
yplnˇe skeletov´
ych konstrukc´ı, Straw Works se programovˇe zamˇeˇruj´ı na m´enˇe srozumitelnou a ne zcela prob´adanou technologii
”nosn´e sl´
amy”.
Obr´
azek 2: Barabara Jones na inspekci nosn´e sl´amy pˇri v´ystavbˇe soci´aln´ıho bydlen´ı pro
krajsk´
yu
´ˇrad ve Waddingtonu v Lincolnshire (Fotografie: David Eisenberg, 2009).
V r´
amci technologie nosn´e sl´
amy jsou bal´ıky vyuˇzity v konstrukci beze
zbytku - jako velk´e superizolaˇcn´ı nosn´e cihly nesouc´ı stˇrechu a dalˇs´ı podlaˇz´ı.
v
vi
Je-li moˇzn´e stavˇet ze sl´amy jako z nosn´
ych cihel, jak´
y je potom d˚
uvod k jejich
pouˇz´ıv´
an´ı jako v´
yplnˇe jak´ehosi dodateˇcn´eho skeletu? Zbyteˇcn´
y skelet znamen´a
zbyteˇcnˇe vynaloˇzen´e pen´ıze, zbyteˇcn´
y ˇcas, extra u
´sil´ı a hlavnˇe zbyteˇcn´e pl´
ytv´an´ı
v´
yrobn´ımi prostˇredky a tud´ıˇz zbyteˇcn´e niˇcen´ı ˇzivotn´ıho prostˇred´ı. Nosn´a sl´ama
pˇredstavuje metodu stavˇen´ı dom˚
u s minim´aln´ım negativn´ım dopadem na ˇzivotn´ı
prostˇred´ı, a proto je jednou z nejprogresivnˇejˇs´ıch metod stavˇen´ı souˇcasnosti. Je
osvˇedˇcen´
a v´ıce jak stoletou tradic´ı (viz. dochoval´e domy z nosn´e sl´amy v Nebrasce, USA z poˇc´
atku minul´eho stolet´ı). Nosn´a sl´ama je jednoduch´a. Je vˇsem
k dispozici (je na dosah ruky) a proto je potˇreba ji studovat a spr´avnˇe pouˇz´ıvat.
Pˇ
r´ıklady projekt˚
u:
Multifunkˇ
cn´ı veletrˇ
zn´ı hala z nosn´
e sl´
amy1 , 2011, Driffield,
East Yorkshire, Velk´
a Brit´
anie
Obr´
azek 3: Nejrozs´ahlejˇs´ı slamˇen´a stavba ve Velk´e Brit´anii se sv´ymi 1400m2 v´ıce´uˇcelov´e
plochy dostala minul´
y rok stavebn´ı povolen´ı. Podklad budovy, pil´ıˇre, v´
ytahov´
e ˇsachty a sokl
slamˇ
en´
eho nosn´
eho zdiva bude z m´ıstn´ı dusan´
e kˇr´ıdy (Render: amazonails, 2010).
S t´ımto n´
avrhem amazonails v minul´em roce zv´ıtˇezili architektonickou soutˇeˇz
pro ˇreˇsen´ı reprezentaˇcn´ı veletrˇzn´ı haly jako souˇc´asti are´alu, kde se kaˇzdoroˇcnˇe
konaj´ı nejnavˇstˇevovanˇejˇs´ı zemˇedˇelsk´e veletrhy v Brit´anii. Stavba je navrˇzen´a z
nosn´e sl´
amy — z velk´
ych i mal´
ych bal´ık˚
u. Bude postavena v letoˇsn´ım a pˇr´ıˇst´ım
roce zhruba za 2 mili´
ony liber
Soutˇeˇz vyhr´
ali amazonails, nejen d´ıky ˇreˇsen´ı, kter´e postav´ı investora na ˇceln´ı
m´ısto mezi britsk´e vizion´aˇre, ale mimo jin´e tak´e d´ıky n´avrhu vyuˇzit´ı m´ıstn´ı
kˇr´ıdy, jenˇz bude tˇeˇzena pˇr´ımo na staveniˇsti. Z dusan´e kˇr´ıdy bude pod budovou
postaven 1m vysok´
y podklad, aby ji vynesl nad hladinu stolet´e vody v z´aplavov´e
oblasti. K projektu byl pˇrizv´an pˇredn´ı britsk´
y odborn´ık na konstrukce z dusan´
ych materi´
al˚
u Rowland Keable. Hala bude m´ıt jednu z nejrozs´ahlejˇs´ıch zelen´
ych stˇrech v zemi.
1
http://news.bbc.co.uk, http://www.thisishullandeastriding.co.uk
vii
Aukˇ
cn´ı s´ıˇ
n Sworders2 , 2007, Stanstead Mountfitchet, Essex,
Velk´
a Brit´
anie
Budova na obr. 4 je pouˇz´ıv´
ana zˇc´asti jako otevˇren´
y kancel´aˇrsk´
y prostor, ale
vˇetˇsina objemu tvoˇr´ı hala pro aukce umˇen´ı a historick´eho n´abytku. Pr˚
ukopnick´
y
koncept vyt´
apˇen´ı vyuˇz´ıvaj´ıc´ı cirkulaci vzduchu mezi chladnou aukˇcn´ı s´ın´ı a kancel´
aˇr´ı s naakumulovan´
ym teplem umoˇzn
ˇuje provoz superizolovan´e budovy pˇri
spotˇrebˇe energie na vyt´
apˇen´ı, jenˇz je srovnateln´a se spotˇrebou energie bˇeˇzn´eho
rodinn´eho domu.
Obr´
azek 4: Nejrozs´ahlejˇs´ı stoj´ıc´ı slamˇenou stavbou ve Velk´e Brit´anii se sv´ymi 1100m2
je aukˇ
cn´ı s´ıˇ
n spoleˇ
cnosti SWORDERS & sons. Slamˇ
en´
e zdivo bylo do dˇrevˇ
en´
eho skeletu
instalov´
ano bˇ
ehem tˇr´ı t´
ydn˚
u kurz˚
u poˇr´
adan´
ych amazonails. amazonails zde pˇredstavili
nov´
atorskou technologii tlaˇ
c´ıc´ıho skeletu v r´
amci v´
yvoje co moˇ
zn´
a nejv´
yhodnˇ
ejˇs´ıho ˇreˇsen´ı pro
vzduchotˇ
esn´
e slamˇ
en´
e v´
yplˇ
nov´
e zdivo. Stˇrecha je pokryta dˇrevˇ
evˇ
en´
ym ˇsindelem a na sl´
amˇ
e je
nastˇr´ık´
ana v´
apenn´
a om´ıtka. (Fotografie: amazonails, 2008)
Soci´
aln´ı bydlen´ı3 , 2010, Waddington, Lincolnshire, Velk´
a
Brit´
anie
Obr´
azek 5: (Fotografie: http://www.housingexcellence.co.uk, 2010)
2 http://www.youtube.com/watch?v=S1WDxcc3fBs,
3 http://www.n-kesteven.gov.uk,
http://www.sworder.co.uk
http://www.jakubwihan.com
viii
Podzim roku 2007 byl zlomov´
ym momentem pro pˇrijmut´ı stavˇen´ı z nosn´e
sl´
amy v celosvˇetov´em mˇeˇr´ıtku. Kancel´aˇr amazonails n´avˇst´ıvili u
´ˇredn´ıci z Okresn´ıho
u
´ˇradu North Kesteven, protoˇze se zav´azali k pozdvihnut´ı u
´rovnˇe v´
ystavby soci´aln´ıho
bydlen´ı ve Velk´e Brit´anii. Poˇz´adali amazonails o vypracov´an´ı projektu, jenˇz
by splˇ
noval vˇsechny poˇzadavky soci´aln´ı v´
ystavby pˇri vyuˇzit´ı materi´al˚
u z obnoviteln´
ych zdroj˚
u a pˇritom vyˇzadovali, aby byly budovy co nejv´ıce energeticky
sobˇestaˇcn´e a z´
aroveˇ
n levnˇejˇs´ı, neˇz bˇeˇzn´a v´
ystavba tohoto typu.
Pro splnˇen´ı vˇsech poˇzadavk˚
u pˇristoupili amazonails ke konstrukci dvoupodlaˇzn´ı
nosn´e sl´
amy (viz. obr. 2) s konstrukc´ı stˇrechy z prefabrikovan´
ych sb´ıjen´
ych
pˇr´ıhradov´
ych vazn´ık˚
u. Technologie stavˇen´ı byla upravena k prov´adˇen´ı vˇetˇsiny
tesaˇrsk´
ych prac´ı na zemi. Hotov´e konstrukce podlah a stˇrechy potom byly na
m´ısto urˇcen´ı vyzdviˇzeny jeˇr´abem v pr˚
ubˇehu jednoho dne. Zdˇen´ı ze slamˇen´
ych
bal´ık˚
u probˇehlo v r´
amci 14ti denn´ıho kurzu amazonails.
Budovy jsou vyt´
apˇeny mal´
ymi krbov´
ymi kamny na dˇrevo. Interi´er je minim´aln´ı,
ale d´ıky vnitˇrn´ı otevˇrenosti dispozice a otevˇrenosti do jiˇzn´ıho venkovn´ıho prostoru, jenˇz se v l´etˇe st´av´a souˇc´ast´ı budovy, p˚
usob´ı prostornˇe. D´ıky ide´aln´ı orientaci je maxim´
alnˇe vyuˇzit´
y pasivn´ı pˇr´ıjem sluneˇcn´ı energie.
Na ˇst’astn´e n´
ajemn´ıky doˇsla ˇrada v kvˇetnu roku 2010, aby se ke sv´emu
pˇrekvapen´ı nastˇehovali do v´apnem om´ıtnut´
ych slamˇen´
ych dom˚
u, zat´ımco Obecn´ı
u
´ˇrad v North Kesteven, pr´avˇe stav´ı opod´al podle projektu amazonails dalˇs´ı dva
podobn´e domy.
D˚
um Spir´
ala, 2001 – 2003, Mayo, Irsko
Obr´
azek 6: Prosklen´a zimn´ı zahrada orientovan´a k jihu pˇrisp´ıv´a k v´yrazn´emu sn´ıˇzen´ı energie
spotˇrebovan´
e na provoz superizolovan´
eho dvoupodlaˇ
zn´ıho rodinn´
eho domu z nosn´
e sl´
amy. Jeho
p˚
udorys ve tvaru ulity byl zkonstruov´
an dle pravidel zlat´
eho ˇrezu. Stˇrecha je pokryta dˇrevˇ
en´
ym
ˇsindelem. Na sl´
amˇ
e je v´
apenn´
a om´ıtka. (Fotografie: Norita Clesham, 2007)
Pˇrev´
aˇzn´
a vˇetˇsina projekt˚
u amazonails se aˇz do ned´avn´e doby zab´
yvala podporou stavˇen´ı sv´epomoc´ı. A to nejen konzultaˇcn´ı a projektovou ˇcinnost´ı, ale
pr´
avˇe poˇr´
ad´
an´ım kurz˚
u na samotn´
ych stavb´ach. Pomoc´ı kurz˚
u nab´ız´ı amazon-
ix
ails levnou pracovn´ı s´ılu a odborn´e veden´ı. Vˇseobecn´e nadˇsen´ı ze stavˇen´ı nosn´e
sl´
amy kurz od kurzu vzr˚
ust´
a. Pramen´ı z jednoduchosti technologick´
ych postup˚
u
a ze stotoˇznˇen´ı se ˇclovˇeka s pˇr´ırodn´ımi materi´aly. Z kurz˚
u se rekrutuj´ı budouc´ı
z´
akazn´ıci - z velk´e ˇc´
asti inspirovan´ı amat´eˇri — ˇcasto lid´e, kteˇr´ı aˇz do sezn´amen´ı
se se sl´
amou netuˇsili, ˇze by se v˚
ubec kdy mohli stavˇen´ım domu zab´
yvat. Kurzy
jim t´ımto zp˚
usobem dod´
avaj´ı sebevˇedom´ı. Naplˇ
nuj´ı prad´avnou pˇrirozenou touhu
ˇclovˇeka, jenˇz vol´
a po u
´ˇcasti na tvorbˇe ˇzivotn´ıho prostˇred´ı v nˇemˇz se nach´az´ı.
Prvn´ı dvoupodlaˇzn´ı nosnou sl´
amu v Evropˇe (obr. 6 a 7) postavily ˇzeny pod
veden´ım amazonails v Irsk´em Mayu roku 2003.
Obr´
azek 7: Na stavbˇe prvn´ı dvoupodlaˇzn´ı sl´amy v Evropˇe se pod´ılelo na kurzech amazonails bezpoˇ
cet dobrovoln´ık˚
u - pˇrev´
aˇ
znˇ
eˇ
zeny. Uˇ
citelky pˇr´ırodn´ıho stavitelstv´ı, Bee Rowan a
Barbara Jones z amazonails stoj´ı dole uprostˇred. Od Barbary napravo na leˇsen´ı sed´ı Norita Clesham pyˇsn´
a majitelka domu. Nejenˇ
ze si ho sama vyprojektovala bez jak´
ychkoliv pˇredchoz´ıch
stavebn´ıch zkuˇsenost´ı, ale sama si d˚
um s pomoc´ı i postavila. (Fotografie: amazonails, 2002)
D˚
um na rozhlednˇ
e4 , 2004 – 2008, Dogmaels, Wales, Velk´
a
Brit´
anie
I za touto dvoupodlaˇzn´ı nosnou sl´amou stoj´ı t´emˇeˇr exkluzivnˇe ˇzeny.
Jedn´ım z nejvˇetˇs´ıch dosavadn´ıch u
´spˇech˚
u amazonails je spolupr´ace na stavbˇe
poh´
adkov´eho domu Rachel Whitehead, ve Walesu. Rachel si ho z velk´e ˇc´asti
sama vyprojektovala a s pˇrispˇen´ım mnoha dobrovoln´ık˚
u a s amazonails ’za z´ady’
i postavila.
Vr´
atila se z New Yorku, kde p˚
usobila jako baletka a taneˇcnice, aby se usadila
v rodn´em mˇestˇe. Bez jak´ekoliv zkuˇsenosti a s nemnoha penˇezi se rozhodla pro
stavbu domu sv´
ych sn˚
u, coˇz se j´ı podaˇrilo po 4 letech vyˇcerp´avaj´ıc´ı pr´ace5 .
4 http://www.quietearth.org.uk/
5 Se zhruba tˇ
retinov´
ymi n´
aklady na stavbu — v porovn´
an´ı s cenou bˇ
eˇ
zn´
ych projekt˚
u obdobn´
eho raˇ
zen´ı.
x
Obr´
azek 8: Na proti St. Dogmaelsk´emu opatstv´ı, na kopci pˇres u´dol´ı st´avala stˇredovˇek´a
vyhl´ıdkov´
a vˇ
eˇ
z, kter´
a sv´
ym postaven´ım na z´
apadn´ım pobˇreˇ
z´ı Walesu pˇrehl´ıˇ
zela oce´
an a mnichy
tak varovala pˇred n´
ajezdy pir´
at˚
u. Na m´ıstˇ
e jej´ı zˇr´ıceniny postavila Rachel Whitehead s ˇradou
dobrovln´ık˚
u a s amazonails ‘za z´
ady’ prvn´ı dvoupodlaˇ
zn´ı nosnou sl´
amu ve Vel´
e Brit´
anii.
(Fotografie: Rachel Whitehead, 2008)
Toto pozoruhodn´e d´ılo modern´ı architektury bylo v roce 2008 ocenˇeno britskou
veˇrejnost´ı v popul´
arn´ım televizn´ım poˇradu ‘Grand Designs’ jako nejekologiˇctˇejˇs´ı
(nejˇcistˇs´ı) stavba roku. Od t´e doby se o slamˇen´em stavitelstv´ı ve Velk´e Brit´anii
v´ı.
Na odlehlou stavebn´ı parcelu byl skoro vˇsechen stavebn´ı materi´al odtah´an
osl´ıkem. Stavˇelo se z m´ıstn´ıho kamene, m´ıstn´ı sl´amy a dˇr´ıv´ı. Om´ıtka je v´apenn´a
obarven´
a v´
apenn´
ym ml´ekem s rozpuˇstˇen´
ym pigmentem. Na stˇreˇse jsou dˇrevˇen´e
ˇsindele.
Ekologick´
e zuˇ
slechtˇ
en´ı st´
avaj´ıc´ıho domu s pomoc´ı bal´ık˚
u
ˇ
sl´
amy 6 , 2009, Braˇ
zec u N´
achoda, Cesk´
a Republika
Obr´
azek 9: Zuˇslechtˇen´ı se net´ykalo pouze d˚
ukladn´
eho zaizolv´
an´ı stavby (vˇ
cetnˇ
e podlah), ale
spousty dalˇs´ıch nem´
enˇ
e d˚
uleˇ
zit´
ych detail˚
u, jako jsou: otevˇren´ı jiˇ
zn´ı fas´
ady, otevˇren´ı ˇ
zivotn´ıho
prostoru, rozvod tepla, vzduchotˇ
esnost, pˇrirozen´
a ventilace, permakultura.
amazonails stav´ı a souˇcasnˇe uˇc´ı ˇz´adan´e kurzy po cel´e Evropˇe. D´ıky Josefu
6 http://www.ekobydleni.eu,
http://www.jakubwihan.com/projects/Brazec.html
xi
a Lence Wihanov´
ym se o nich dozvˇedˇela i ˇcesk´a veˇrejnost. Kurzu v Braˇzci u
ˇ
N´
achoda se u
´ˇcastnilo pˇres 20 inspirovan´
ych nadˇsenc˚
u z Cech
a Moravy, kteˇr´ı
za 12 dn´ı poˇr´ıdili obalit b´
yval´e zahradnictv´ı slamˇen´
ymi bal´ıky (p˚
uvodem od
Trutnova). Na om´ıtku byla pouˇzita m´ıstn´ı hl´ına pˇr´ımo ze staveniˇstˇe. Bal´ıky
jsou tak´e pouˇzity na izolaci stropu. D´ıky tlouˇst’ce 550mm zhutnˇen´
ych bal´ık˚
u
na stropˇe, vrstvˇe 270mm stlaˇcen´e sl´amy na 450mm siln´
ych cihlov´
ych zdech,
350mm keramzitu v podlaze a troj´ımu zasklen´ı oken, se budova lehce vyrovn´av´a
s nejpˇr´ısnˇejˇs´ımy n´ızkoenergetick´
ymi standardy na vyt´apˇen´ı.
Obr´
azek 10: Hrub´a hlinˇen´a om´ıtka na zateplen´ı st´avaj´ıc´ıho domu stlaˇcen´ymi bal´ıky sl´amy.
V jiˇ
znˇ
e orientovan´
ych oknech je troj´ı zasklen´ı.
Bylo by nesmysln´e, kdybychom se zab´
yvali v´
yhradnˇe v´
ystavbou nov´
ych budov, bez toho, aniˇz bychom se v prv´e ˇradˇe nevˇenovali budov´am st´avaj´ıc´ım. Pˇri
porovn´
an´ı s ostatn´ımi ˇcinnostmi ˇclovˇeka pˇrisp´ıv´a provoz st´avaj´ıc´ıch budov k
devastaci ˇzivotn´ıho prostˇred´ı nejvˇetˇs´ı mˇerou.
xii
Kurz om´ıt´
an´ı bal´ık˚
u sl´
amy
klasickou v´
apennou om´ıtkou
22.-24. kvˇ
etna 2012
Barbaˇre se v Boˇzanovˇe natolik zal´ıbilo, ˇze se t´emˇeˇr okamˇzitˇe po skonˇcen´ı z´aˇrijov´eho
kurzu zaˇcala pˇripravovat na pokraˇcov´an´ı. Tentokr´at pˇrijede, aby se s n´ami
podˇelila o mistrovstv´ı om´ıt´
an´ı klasick´e v´apenn´e om´ıtky z haˇsen´eho v´apna pˇr´ımo
na bal´ıky.
Pˇrev´
aˇzn´
a vˇetˇsina staveb z bal´ık˚
u sl´amy je ve Velk´e Brit´anii opatˇrena venkovn´ı
v´
apennou om´ıtkou, protoˇze je trvanlivˇejˇs´ı v porovn´an´ı s om´ıtkou hlinˇenou, a
t´ım p´
adem jsou om´ıtky na b´
azi haˇsen´eho v´apna v extr´emnˇe vlhk´em prostˇred´ı
popul´
arnˇejˇs´ı. Co se t´
yˇce klasick´
ych v´apenn´
ych om´ıtek a jejich u
´spˇeˇsn´e realizace na zdivo z nosn´e sl´
amy je Barbara Jones se sv´
ymi bohat´
ymi zkuˇsenostmi
skuteˇcn´
ym svˇetov´
ym odborn´ıkem.
Obr´
azek 11: Boˇzanovsk´y v´ıkend s Barbarou Jones probˇehl v z´aˇr´ı 2011 za u´ˇcasti z´ajemc˚
u
ˇ
o ˇsetrn´
e stavˇ
en´ı nejenom z Cech,
ale ze i Slovenska, Nˇ
emecka, Velk´
e Brit´
anie, Portugalska,
Finska, Bulharska a Kanady. (Fotografie: Standa, 2006)
xiii
xiv
Praktick´
a ˇc´
ast kurzu se bude zab´
yvat om´ıt´an´ım klasickou v´apennou om´ıtkou
na zdivo sauny z nosn´e sl´amy v Boˇzanovˇe.
Teoretickou ˇc´
ast kurzu budou tvoˇrit pˇredn´aˇsky a diskuze na n´asleduj´ıc´ı
t´emata:
• Obecn´
y pˇrehled slamˇen´eho stavitelstv´ı ve Velk´e Brit´anii a pr´ace Straw
Works (ex amazonails)
Barbara pˇredstav´ı filozofii Straw Works a jejich projekty, stejnˇe jako projekty amazonails.
• Z´
akladn´ı principy stavˇen´ı z nosn´e sl´amy
Na pˇr´ıkladu st´
avaj´ıc´ı sauny z nosn´e sl´
amy, Barbara pˇredstav´ı metody zakl´
ad´
an´ı
bez cementu, konstrukci z´
akladov´eho, stˇreˇsn´ıho vˇence a okenn´ıch/dveˇrn´ıch
otvor˚
u, z´
asady zdˇen´ı z nosn´e sl´
amy. Bude hovoˇrit o vzduchotˇesn´ych detailech bez tepeln´ych most˚
u, zajiˇstuj´ıc´ı standard budov s minim´
aln´ımi n´
aroky
na vyt´
apˇen´ı.
• V´
apno jako stavebn´ı materi´al
V pˇredn´
aˇsce a n´
asleduj´ıc´ı diskuzi si pˇredstav´ıme v´
apno jako klasick´y stavebn´ı
materi´
al a pˇribl´ıˇz´ıme si jeho vyuˇzit´ı v tradiˇcn´ıch technologi´ıch. Zamysl´ıme
se nad v´yznamem v´
apna v souˇcasnosti. Barbara se mimo to podˇel´ı s bohat´ymi zkuˇsenostmi aplikace klasick´ych om´ıtek z haˇsen´eho v´
apna na stavby
z bal´ık˚
u sl´
amy.
Pˇ
redbˇ
eˇ
zn´
y denn´ı rozhrh:
17:00
18:30
—
—
18:00
8:00
9:00
9:30
11:00
11:30
—
—
—
—
—
9:00
9:30
11:00
11:30
13:00
13:00
14:00
15:30
16:00
19:00
20:00
—
—
—
—
—
—
14:00
15:30
16:00
18:30
20:00
pondˇ
el´ı 21. kvˇ
etna 2012
v´ıt´
an´ı u
´ˇ
castn´ık˚
u kurzu
veˇ
ceˇre
u
´ ter´
y 22., stˇ
reda 23. a ˇ
ctvrtek 24. kvˇ
etna 2012
sn´ıdanˇ
e
rann´ı krouˇ
zek
praktick´
aˇ
c´
ast
ˇ
caj a diskuze
praktick´
aˇ
ca
´st
nebo pˇredn´
aˇska
obˇ
ed
praktick´
aˇ
ca
´st
ˇ
caj a diskuze
pˇredn´
aˇska
veˇ
ceˇre
veˇ
cern´ı rej (´
uter´
y a stˇreda)
odjezd dom˚
u (ˇ
ctvrtek)
– Pˇ
redn´
aˇ
sky budou pˇ
rekl´
ad´
any do ˇ
cesk´
eho jazyka.
– Praktick´
a ˇc´ast bude jazykovˇe rozdˇelena: v angliˇctinˇe pod veden´ım
Barbary, v ˇceˇstine pod veden´ım Kuby.
– Voln´e diskuze a veˇcern´ı reje nemaj´ı zaruˇcen´
y st´al´
y pˇreklad
xv
•
Poˇ
c´ıtejte pros´ım s poln´ımi podm´ınkami!
•
• Ubytov´
an´ı ve vlastn´ım stanu
Individu´
alnˇe, na vlastn´ı n´
aklady si lze zajistit nocleh v m´ıstn´ım soukrom´em
ubytov´
an´ı, kde l˚
uˇzko v hromadn´e nocleh´
arnˇe stoj´ı od 100.00Kˇc za den.
ˇ aˇcka — vegetari´ansk´a, makrobiotick´a —
• kuchynˇ
e Frantiˇska Z´
• Registrace a pen´ıze:
– Vaˇse registrace bude br´
ana na vˇedom´ı pouze po zaplacen´ı poplatku,
kter´
y ˇcin´ı 3550,-Kˇc vˇcetnˇe stravy.
Potˇrebn´e platebn´ı informace V´am budou pˇred´any po zasl´an´ı ˇz´adosti
o registraci na elektronickou adresu:
kuba@jakubwihan.com
popˇr´ıpadˇe na poˇstovn´ı adresu:
ˇ
Kuba ,Cervinkova
451, Velk´e Poˇr´ıˇc´ı, 549 32
– Zruˇ
sen´ı u
´ˇ
casti:
Rozhodnete-li se svoji u
´ˇcast na kurzu z jak´ehokoliv d˚
uvodu zruˇsit
pˇ
red 10. kvˇ
etnem 2012, budou V´am pen´ıze vr´aceny bez reˇzijn´ıho
poplatku, kter´
y ˇcin´ı 500Kˇc.
Pˇri zruˇsen´ı u
´ˇcasti po 10. kvˇ
etnu 2012 V´am pen´ıze nebudou vr´aceny.
• Doma nezapomeˇ
nte:
Stan, spac´
ak, gum´
aky, pl´
aˇstˇenku, tvrd´e gumov´e rukavice, pracovn´ı odˇev s
dlouh´
ymi nohavicemi a dlouh´
ymi ruk´avy, dobrou pracovn´ı obuv (s ocelovou
ˇspiˇckou), ochrann´e br´
yle, masku proti prachu (pokud trp´ıte alergi´ı +
pilulky), hudebn´ı n´
astroj a dobrou n´aladu.
• Doprava:
Hlavn´ı autobusov´
a a vlakov´a zast´avka je v Broumovˇe. Odtud jezd´ı do
Boˇzanova autobusy. Stodola se nach´az´ı na horn´ım konci Boˇzanova, v
bl´ızkosti p´ıskovcov´eho lomu (cca 500m pod lomem), 2km od boˇzanovsk´e
n´
avse a od kostela, 100m od otoˇcky autobusu na horn´ım konci a to pˇr´ımo
na rozcest´ı turistick´e stezky: P´ıskovcov´
y lom - Radkow.
xvi
Obr´azek 12: Odkaz na mapu zde
Pˇ
r´ıleˇ
zitost pro dobrovoln´ıky
18. dubna - 22. kvˇ
etna 2012
Boˇzanovsk´
y v´ıkend s Barbarou Jones v z´aˇr´ı 2011 pˇribl´ıˇzil technologii stavˇen´ı z
ˇ
ˇ
nosn´e sl´
amy z´
ajemc˚
um v Cech´
ach. 30ti u
´ˇcastn´ık˚
um kurzu nejenom z Cech,
ale i
Slovenska, Nˇemecka, Velk´e Brit´
anie, Portugalska, Finska, Bulharska a Kanady,
se vˇsak bˇehem v´ıkendu nepodaˇrilo saunu z nosn´e sl´amy dokonˇcit.
Od 18. dubna 2012 pr´
ace na saunˇe pokraˇcuj´ı. Pro vˇsechny ty, jenˇz maj´ı z´ajem
si prakticky osvojit z´
asady stavˇen´ı z nosn´e sl´amy takˇr´ıkaj´ıc od p´ıky - metodou
britsk´e organizace amazonails aka. Straw Works, je zde jedineˇcn´a pˇr´ıleˇzitost.
Za dobu jednoho mˇes´ıce bude potˇreba pˇripravit stavbu sauny ke kurzu om´ıt´an´ı
v´
apennou om´ıtkou (viz. 22. - 24. kvˇetna viz. pˇredchoz´ı kapitola). Nedokonˇcen´e
torzo sauny ze z´
aˇrijov´eho kurzu se bude pˇremist’ovat bal´ık po bal´ıku ze stodoly
(kde pr´
avˇe odpoˇc´ıv´
a) na m´ısto sv´eho urˇcen´ı (hned vedle stodoly, na z´apadn´ı
stranu dvora). Dˇr´ıve, neˇz k tomu ale dojde, je potˇreba dostavˇet kamenn´
y,
dren´
aˇzn´ı, superizolovan´
y sokl a nad staveniˇstˇem vztyˇcit stˇrechu. Ta bude po
dokonˇcen´ı obvodov´eho zdiva z nosn´e sl´amy spuˇstˇena na bal´ıky, aby je zat´ıˇzila.
Dobrovoln´ıci jsou v Boˇzanovˇe v´ıt´
ani aby pˇriloˇzili k nosn´e sl´amˇe ruce za stravu
a ubytov´
an´ı ve vlastn´ım stanu. Pˇr´ıpadn´ı z´ajemci, necht’ nap´ıˇsou e-mail:
kuba@jakubwihan.com
Dˇekuji.
xvii
xviii
Obr´
azek 13: Barbara Jones, Stavˇen´ı s bal´ıky sl´amy - 2. vyd´an´ı, 2009 — praktick´a pˇr´ıruˇcka
pro Velkou brit´
anii a Irsko
Barbara Jones, je st´alic´ı na nebi svˇetov´eho alternativn´ıho stavitelstv´ı. Urˇcitˇe
nezklame ˇz´
adn´eho ˇcten´aˇre, protoˇze nab´ız´ı zcela nov´
y pohled na souˇcasnou tvorbu
bydlen´ı. Barbara v t´eto knize nepopisuje jak se z vyuˇcen´e tesaˇrky bˇehem ˇctvrtstolet´ı
radik´
aln´ıho myˇslen´ı a neochabuj´ıc´ı p´ıle dostala do role zakladatelky a pozdˇeji ˇreditelky celosvˇetovˇe uzn´avan´e neziskov´e organizace amazonails. Barbara n´am v
knize sp´ıˇs d´
av´
a praktick´
y, podrobn´
y n´avod jak si postavit zcela ojedinˇel´
y d˚
um.
Kniha je pln´
a prostorov´
ych kreseb stavebn´ıch detail˚
u a v barevn´e pˇr´ıloze jsou
fotografie projekt˚
u amazonails. Nen´ı divu, ˇze n´am nˇekter´e z nich pˇripom´ınaj´ı
pern´ıkov´e chaloupky - Barbara n´as uˇc´ı stavˇet z bal´ık˚
u sl´amy. amazonails se
od roku 1994 specializuj´ı na stavˇen´ı z bal´ık˚
u sl´amy tou nejpˇr´ımˇejˇs´ı metodou metodou nosn´e sl´
amy, kter´a - ne zcela pochopena - nut´ı stavebn´ı inˇzen´
yry a
statiky zv´
aˇzit zmˇenu u
´hlu pohledu na dosavadn´ı zabˇehnutou praxi. Ti by pod
stˇrechami slamˇen´
ych dom˚
u nejradˇeji vidˇeli podp˚
urnou konstrukci. Barbara ale v
knize dokazuje, ˇze bal´ıky kladen´e do zdiva jako obrovsk´e cihly s lehkost´ı unesou
nejen v´
ahu stˇrechy, ale k tomu i v´ahu dalˇs´ıho podlaˇz´ı. amazonails dnes v Brit´anii
bˇeˇznˇe stav´ı z nosn´
ych bal´ık˚
u sl´amy dvoupodlaˇzn´ı budovy s minim´aln´ı spotˇrebou
energie na vyt´
apˇen´ı. Nejen ˇze vyzaˇruj´ı ˇcistotu, pohodu, zdrav´ı, nez´avislost a
kr´
asu, ale jsou to domy dnes zcela neobvykl´e svou pokorou ke sv´emu okol´ı, a
t´ım p´
adem i k n´
am a naˇsim dˇetem a dˇetem dˇet´ı jejich.
ix
Jakub Wihan
s t a v i t e l s t v ´ı z
projektov´
a
ˇ
cinnost,
b a l ´ı k ˚
u sl´
amy
p o r a d e n s t v ´ı a
v´
ycvik
ˇ
Cervinkova
451
Velk´e Poˇr´ıˇc´ı
549 32
kuba@jakubwihan.com
http://www.jakubwihan.com/
Tento dokument je k dispozici ke staˇzen´ı v elektronick´e podobˇe na:
www.jakubwihan.com/pdf/KurzKamna.pdf
Download

Barbara Jones