Název projektu:
Profese:
ˇ
ˇ ELSKÉHO
ˇ
P RESTAVBA
ZEM ED
OBJEKTU
ˇ
A RD J INA COVICE
Zpracovatel:
ˇ
Císlo
zakázky:
VZDUCHOTECHNIKA
T ECHNICKÁ
K LIMA KOM, spol. s r.o., Brno
I NG . P ETER P ODOLIAK
980082
ZPRÁVA
VZDUCHOTECHNIKA
Zpracovatel:
K LIMA KOM spol. s r.o.
Ing. Peter Podoliak
Zámecká 4
643 00 Brno–Chrlice
Stupenˇ projektu:
ˇ
R EALIZACNÍ
DOKUMENTACE
14. 2. 2011
VZT 01
Strana: 1(5)
Datum:
ˇ
Císlo dokumentu:
Název projektu:
Profese:
ˇ
ˇ ELSKÉHO
ˇ
P RESTAVBA
ZEM ED
OBJEKTU
ˇ
A RD J INA COVICE
VZDUCHOTECHNIKA
Zpracovatel:
ˇ
Císlo
zakázky:
K LIMA KOM, spol. s r.o., Brno
I NG . P ETER P ODOLIAK
980082
Obsah
1 Úvod
3
2 Vstupní parametry
2.1 Místo stavby, popis objektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Klimatologické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3 Vzduchotechnika a klimatizace
3.1 Popis hlavních zaˇrízení vzduchotechniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4 Požadavky na profese
5
ˇ
5 Záver
5
Stupenˇ projektu:
ˇ
R EALIZACNÍ
DOKUMENTACE
14. 2. 2011
VZT 01
Strana: 2(5)
Datum:
ˇ
Císlo dokumentu:
Název projektu:
Profese:
ˇ
ˇ ELSKÉHO
ˇ
P RESTAVBA
ZEM ED
OBJEKTU
ˇ
A RD J INA COVICE
Zpracovatel:
ˇ
Císlo
zakázky:
VZDUCHOTECHNIKA
K LIMA KOM, spol. s r.o., Brno
I NG . P ETER P ODOLIAK
980082
1. Úvod
ˇ
Tato technická zpráva popisuje navrženou koncepci vetrání
objektu rodinného domu v Jinaˇcovicích. Jednotlivé zaˇrízení jsou navrženy tak, aby splnily pˇredepsané hodnoty dané normami
ˇ
a pˇredpisy platnými na území Ceské
republiky a zajistily požadované parametry vnitˇrního mikˇ
roklimatu investorem. Vetrání
je navrženo jako kombinace nuceného pomocí VZT s rekuperací
ˇ
a pˇrirozeného vetrání
okny.
2. Vstupní parametry
2.1. Místo stavby, popis objektu
ˇ elského
ˇ
Projekt ˇreší novostavbu rodinného domu v rámci pˇrestavby zemed
objektu, který se
nachází v Jinaˇcovicích. Objekt se skládá z 1 nadzemního podlaží.
2.2. Klimatologické údaje
Normální tlak vzduchu :
Výpoˇctová teplota vzduchu :
:
Entalpie vzduchu :
:
léto
zima
léto
zima
98, 5 kPa
+32 ◦ C
ˇ
−12 ◦ C (krajina s intenzivními vetry)
−1
56, 2 kJ · kgsv
−1
−12, 8 kJ · kgsv
3. Vzduchotechnika a klimatizace
ˇ
Požadavkem na vzduchotechniku v rodinném domeˇ je zajistit stavební a hygienické vetrání
s reˇ
ˇ
kuperací. Pro ˇrešení vetrání
je navržena vetrací
jednotka s rekuperací tepla EHR 280 H Akor.
Sání vzduchu je z fasády protidešt’ovou žaluzií a výfuk je vyveden nad stˇrechu vzduchotechnicˇ do pobytových
kým komínkem. V potrubní trase jsou ˇrazeny tlumiˇce hluku. Vzduch je pˇriváden
ˇ ze sociálních zázemí a kuchyne,
ˇ cˇ ím je prostor domu provetráván.
ˇ
oblastí objektu a je odváden
ˇ
ˇ
Stavební vetrání
zabezpeˇcuje nucenou výmenu
vzduchu místnostech hygienického vybavení
v souladu s pˇríslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpeˇcnostními, protipožárními pˇredpisy
ˇ
a normami platnými na území Ceské
republiky.
Naˇrízení vlády 361/2007 Sb.
Naˇrízení vlády z 1.6.2006 Sb.
Vyhláška cˇ . 246/2001 Sb.
Stupenˇ projektu:
ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky
ˇ
ochrany zdraví zamestnanc
u˚ pˇri práci
o ochraneˇ zdraví pˇred nepˇríznivými úˇcinky hluku a vibrací
Sb. cˇ . 148/2006
o požární prevenci
ˇ
R EALIZACNÍ
DOKUMENTACE
14. 2. 2011
VZT 01
Strana: 3(5)
Datum:
ˇ
Císlo dokumentu:
Název projektu:
Profese:
ˇ
ˇ ELSKÉHO
ˇ
P RESTAVBA
ZEM ED
OBJEKTU
ˇ
A RD J INA COVICE
VZDUCHOTECHNIKA
ˇ
CSN
12 7010
ˇ
CSN
73 0802
ˇ
CSN
73 0872
Zpracovatel:
ˇ
Císlo
zakázky:
K LIMA KOM, spol. s r.o., Brno
I NG . P ETER P ODOLIAK
980082
ˇ
– Navrhování vetracích
a klimatizaˇcních zaˇrízení (1988)
– Požární bezpeˇcnost staveb – Nevýrobní objekty
– Ochrana staveb proti šíˇrení požáru vzduchotechnickým
zaˇrízením (01/1996)
3.1. Popis hlavních zaˇrízení vzduchotechniky
ˇ
ˇ
Pro vetrání
rodinného domu je navržená centrální vetrací
jednotka EHR 280 H Akor. Tato jedˇ
notka pracuje s cˇ erstvým vzduchem. Zajišt’uje jednostupnovou
filtraci cˇ erstvého vzduchu filtrem
ˇ
tˇrídy G3, rekuperaci pomocí protiproudého deskového výmeníku
a distribuci vzduchu do prostoru˚ rodinného domu tˇrí-otáˇckovými ventilátory. Jednotka je vybavena obtokem rekuperátoru
pro letní období a protimrazovou ochranou pˇrisáváním vzduchu z okolí pro zimní období.
ˇ na zdi v šatneˇ 1.04, kde je do ní z fasády nasávaný venkovní vzduch.
Jednotka je umístená
Potrubí je nutné izolovat syntetickou kauˇcukovou potrubní izolací K–FLEX tl. 19 mm,pro zamezení kondenzace vzdušní vlhkosti na potrubích sání cˇ erstvého vzduchu, na výfuku znehodnoceného vzduchu a v prostupech potrubí konstrukcemi tˇreba potrubí zaizolovat minerální
vatou. Saní na fasádeˇ je pˇres protidešt’ovou žaluzií, výfuk vzduchu je vyvedený nad stˇrechu
a je zakonˇcený vzduchotechnickým komínkem. Vzduchový výkon VZT jednotky je navržen na
170 m3 /h. Zaregulování potrubní soustavy se provede na koncových elementech a na regulaˇcních klapkách za jednotkou, kterými se umožní provozovat VZT jednotku na stˇredních a vyˇ potrubní tlumiˇce hluku. Potrubní
sokých otáˇckách. V podhledu šatny a zádveˇrí jsou umísteny
sít’ je navržena ze SPIRO potrubí. Napojení tlumiˇcu˚ a koncových elementu˚ je pˇres pˇripojovací
ˇ
ohebné hadice. Distribuce cˇ erstvého vzduchu do pobytových místností je pomocí stenových
ˇ
mˇrížek, odvod vzduchu ze sociálního zázemí je talíˇrovými ventily, z kuchyneˇ stenovou
mˇrížkou.
ˇ
Provoz jednotky je rˇízený nástenným
regulátorem otáˇcek s drátovým napojením, který je
dodávkou jednotky, nebo bezdrátovým regulátorem, cˇ i regulátorem s cˇ asovým programem, dle
požadavku˚ investora. Volitelné, dle požadavku investora, je taky možnost osadit do koupelny
ˇ
ˇ spˇráha WC tlaˇcítka na zvýšení otáˇcek jednotky s cˇ asovým dobehem,
pˇrípadneˇ cˇ asový dobeh
ˇ
nout se spínaˇcem svetla.
Zapojení regulátoru a silové napojení jednotky zabezpeˇcí profese
ˇ proudu 0, 89 A a je napájena 230 V.
MaR/ Elektro. Jednotka má max. pˇríkon 160 W a odber
ˇ na odProfese ZTI zabezpeˇcí odvod kondenzátu z jednotky pˇres sifonový pachový uzáver
ˇ 40 mm,
padní vedení nebo dešt’ový svod. Kondenzát je z jednotky vyveden vývodkou prum
˚ eru
ˇ
ˇ
která je umístená
vespod skˇríne.
ˇ
Nároky na uživatele jsou dle technických podkladu˚ jednotky minimální – stupnové
ovládání
ˇ
ˇ Cištení
ˇ filtru˚ se doporuˇcuje cˇ tyˇrikrát roˇcne,
ˇ cˇ ištení
ˇ výmeníku
ˇ
rychlosti a obˇcasné cˇ ištení.
jednou
ˇ
ˇ
za šest let, výmena
filtru˚ jednou roˇcne.
Stupenˇ projektu:
ˇ
R EALIZACNÍ
DOKUMENTACE
14. 2. 2011
VZT 01
Strana: 4(5)
Datum:
ˇ
Císlo dokumentu:
Název projektu:
Profese:
ˇ
ˇ ELSKÉHO
ˇ
P RESTAVBA
ZEM ED
OBJEKTU
ˇ
A RD J INA COVICE
VZDUCHOTECHNIKA
Zpracovatel:
ˇ
Císlo
zakázky:
K LIMA KOM, spol. s r.o., Brno
I NG . P ETER P ODOLIAK
980082
4. Požadavky na profese
• S TAVBA
- stavební a výpomocné práce
- koordinace s ostatními profesemi
- odvod kondenzátu
ˇ jednotky na stenu
ˇ
- pˇripevnení
- otvory pro prostupy vzduchovodu˚ vˇcetneˇ zapravení a odklizení suteˇ uvnitˇr budovy
ˇ ení
ˇ prostupu˚ stenami
ˇ
- obložení a dotesn
a strechou izolaˇcními hmotami v rámci zapravení
- servisní pˇrístup k jednotce
• M A R/ E LEKTRO
ˇ VZT jednotky
- silové napájení a jištení
- prokabelování a pˇripojení regulátoru otáˇcek VZT jednotky s ovládaˇcem
- všechny kabely nesmazatelneˇ popsat a ponechat alesponˇ 1, 5 m rezervu
ˇ rázového vetrání
ˇ
- pˇrivedení kabelu˚ a zapojení tlaˇcítek z WC a koupelny pro spouštení
ˇ
rekuperaˇcní jednotky – osazení tlaˇcítek, cˇ asový dobeh.
• ZTI
ˇ na odpadní vedení nebo
- odvod kondenzátu z jednotky pˇres sifonový pachový uzáver
dešt’ový svod
ˇ
5. Záver
ˇ
Navržené zaˇrízení splnuje
nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Zabezpeˇcuje celoroˇcneˇ v daných místnostech optimální pohodu prostˇredí pˇri zabezpeˇcení maximální
ˇ
hospodárnosti provozu techto
zaˇrízení.
Vypracoval: Ing. Peter Podoliak
dne: 14. 2. 2011
Stupenˇ projektu:
ˇ
R EALIZACNÍ
DOKUMENTACE
14. 2. 2011
VZT 01
Strana: 5(5)
Datum:
ˇ
Císlo dokumentu:
Download

TECHNICKÁ ZPRÁVA