Sev.eNoviny
List zaměstnanců Severní energetické
str.
2
Grant
rozděloval peníze
str.
3
|
číslo 7
|
10. dubna 2014 |
Nová expozice
ročník 1
str.
4
|
ZDARMA
Křížovky
pro volný čas
EDITORIAL Společné úkoly: prolomení limitů,
chodbicování a prestiž pro hnědé uhlí
Milí čtenáři,
vedení fi rmy ČEZ se nechalo
slyšet, že bez státní podpory
nedokáže dostavět jadernou
elektrárnu Temelín. I ministr
průmyslu Jan Mládek prohlásil,
že pravděpodobně dojde ke
zrušení tendru na dostavbu
elektrárny.
V minulém týdnu se uskutečnila tři ze čtyř plánovaných jarních setkání akcionáře J. Dienstla se
zaměstnanci Severní energetické. Majitel měl možnost diskutovat s horníky z Dolu Centrum i se
zaměstnanci Úpravny uhlí Komořany a prvními dvěma směnami lomu ČSA. Připravené prostory byly
vždy naprosto zaplněné, což ukázalo, že lidé mají o informace a diskusi velký zájem.
Odkud pak bude země brát
potřebnou elektrickou energii?
Ukazuje se, že i přes přání
aktivistů a odpůrců těžby se
bez hnědého uhlí hned tak
neobejdeme. Suroviny je dost,
je po ruce, umíme ho těžit
a elektrárny z něj umějí vyrobit
elektřinu.
Navíc jeho těžbu není
třeba dotovat, naopak bude
finančním i sociálním
přínosem. Uhlí je možné
využívat mnoho let beze
strachu, že někdo zavře
kohouty a odstřihne zemi od
tepla a energie.
Je to další důkaz, že není
prozíravé odepisovat zásoby
uhlí a předem říkat, že ho země
nepotřebuje a obejde se bez něj.
Byla by škoda nevyužít vlastní
surovinu, která dává elektřinu,
teplo a práci milionům lidí.
Zaplněná byla i jídelna ČSA.
Foto: (má)
„Víte, že v minulém roce, především na jeho začátku,
jsme bojovali hlavně o existenci tehdy ještě jednotné
skupiny. Podařilo se zajistit dlouhodobé kontrakty,
v případě Severní energetické zakoupit elektrárnu
Chvaletice, což je velká garance odbytu uhlí z ČSA,
a vytvořit nový skupinový celek. Letošním úkolem
je pokusit se zvrátit dosud negativní pohled na uhlí
jako surovinu, udělat vše pro budoucnost těžby
včetně jejího pokračování za limity,“ zdůraznil všude
Jan Dienstl. V případě Dolu Centrum, provozu
v likvidaci, otevřeně hovořil o ukončení těžby
v polovině roku 2015. „Uděláme vše pro to, abychom do té doby získali povolení k těžbě způsobem chodbicování v lokalitě ČSA, což by otevřelo možnost hlubinného dobývání a využití vašich
zkušeností
Pokračování na straně 2
Následovat bude oprava
Minulé úterý bylo v lokalitě ČSA definitivně vyzvednuto uhelné
rýpadlo KU300/K82, u kterého došlo v polovině ledna v geologicky
náročném terénu lomu ČSA k sesednutí řiditelných podvozků
o cca 5 metrů. Rýpadlo vyjelo na připravené montážní místo.
„Aby byl transport rýpadla bezproblémový, byla postupně upravována
plošina kolem velkostroje, navážen zpevňující materiál a zarovnáván
terén,“ uvedl Lubomír Donát, hlavní mechanik Severní energetické.
„Slíbili jsme Severní energetické, že velkostroj, jehož jsme výrobcem, vyprostíme a že bude moci vlastními silami odjet na montážní místo, kde
proběhne jeho oprava. Jsem rád, že díky tvrdé práci, šikovnosti a znalostem našich montérů dnes mohu konstatovat, že jsme úkol splnili,“ řekl
Jiří Mašek, viceprezident strojírenství UNEX a.s.
Rýpadlo KU300 po vyjetí.
Foto: L. Pernic
Pokračování na straně 2
Sev.eNoviny
strany 2 – 3
Následovat bude oprava
Pokračování ze strany 1
„ Na vyprošťovacích pracích byla nejsložitější hned úvodní část, kdy jsme museli zhruba
dva týdny upravovat měkké podloží, aby se nám do něj nebořily podpěry. Jakmile si však
podloží sedlo, šlo už vše víceméně tak, jak jsme to měli naplánováno,“ uvedl Oldřich Vojtek,
specialista montáží UNEX a.s.
Velkostroj byl po vyjetí na plošinu stabilizován. Nyní bude provedeno posouzení technického
stavu a zjištění rozsahu poškození, které bude podkladem k vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele opravy rýpadla.
„Oprava bude probíhat na místě vyjetí, které bylo upraveno na montážní místo. Předpoklad
jejího ukončení je srpen letošního roku,“ doplnil L Donát, který zároveň podtrhl, že je velmi
důležité, že při lednové kolizi stroje nedošlo k žádnému úrazu a dodržováním pravidel bezpe čnosti práce se podařilo tento stav zachovat i při jeho zvedání.
„Za to a za práci na vyzvednutí rýpadla si všichni, kteří se na něm podíleli, zasluhují velké
poděkování. Zejména se jedná o zaměstnance dodavatelské firmy UNEX a.s. ve spolupráci
se zaměstnanci naší Hlavní báňské záchranné stanice a specialistovi Františku Lorenzovi,
který byl pověřen koordinací činností při vyprošťování velkostroje,“ uvedl závodní lomu
ČSA Pavel Kounovský.
Ani nám není lhostejný
osud kostela
Severní energetická a.s. v minulých dnech zveřejnila,
že vítá zájem historiků umění o kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Horním Jiřetíně.
„Oceňujeme, že stejně jako my berou historici s plnou vážností myšlenku těžby hnědého uhlí pod touto obcí. Jak jsme
mnohokrát zdůraznili, jsme připraveni akceptovat jakoukoli
smysluplnou variantu, která bude řešit využitelnost domácích
zásob energetických surovin. Osud památek ceněných Horním
Jiřetínem nám stejně jako osud obyvatel města není lhostejný.
Budoucnost kostela Nanebevzetí Panny Marie včetně případného stěhování stavby bude v případě prolomení těžebních
limitů součástí plánovaného vyrovnání s obcí a občany Horního
Jiřetína,“ uvedla pro média G. Sáričková Benešová, mluvčí
společnosti.
Společné úkoly: prolomení limitů, chodbicování
a prestiž pro hnědé uhlí
Pokračování ze strany 1
a vaší nové pracovní existence,“ uvedl J. Dienstl s tím, že ohlášení likvidace
Centrumu byla před rokem jedinou množností, jak existenci letos již 125 let
fungující hlubinné lokality zachovat do té doby, než bude legislativně vyřešeno povolení ke zmíněné těžbě chodbicováním. Právě statut společnosti v likvidaci byl nejčastěji vyjadřovanou výhradou ze strany zaměstnanců dolu,
pro které znamená řadu praktických osobních omezení, nenarůstající platy
či možnost benefitů. „Věřime, že OBÚ, kam jsme předali veškeré podklady pro
posouzení připravenosti chodbicování na ČSA a který by měl v příštím týdnu
začít tuto otázku posuzovat, vydá nakonec kladné rozhodnutí,“ vyjádřil své
přesvědčení Petr Kolman, generální ředitel Severní energetické.
Na úpravně uhlí a lomu ČSA přítomné samozřejmě zajímala možnost zrušení
vládního usnesení z roku 1991. „Víte, že se tu už v posledním roce vystřídala
řada politiků, i těch nejvyšších včetně prezidenta, bývalého předsedy vlády,
ministrů průmyslu. V tom, přivést sem kompetentní politiky a vysvětlovat důležitost domácího zdroje energie a tepla, ale i případných sociálních dopadů na
celý region v případě neprolomení limitů, budeme pokračovat. Otázkou další
těžby není ani nedostatek naší chuti vysvětlovat a přesvědčovat kompetentní
orgány, nejsou to ani peníze, ale stále legislativa, prostě razítka,“ konkretizoval
J. Dienstl zároveň s tím, že současné snahy třeba o zvýšení odvodů z uhlí a další navrhované legislativní kroky nejsou jednoduché překážky, ale řešitelné.
Dotkl se také návrhu na případný společný podnik se státem.
Shodným prvkem setkání na ÚUK a ČSA byly názory zaměstnanců na důslednější a širší komunikační práci společnosti směrem k médiím, k vysvětlování a obhajobě těžby uhlí, představování společnosti i jako partnera regionu.
Padaly návrhy na vytvoření týmu, který by dokázal prezentaci v médií zvrátit,
či edukativních projektů pro veřejnost, nehledě na využívání stále masovějších
sociálních sítí. „Na všem pracujeme, kampaně připravujeme. Není však jednoduché názor na těžbu uhlí zvrátit ze dne na den, když se 15 let v této oblasti nic
nedělo a odpůrci těžby prostor využili. Je to pro nás aktuální úkol,“ odpověděl
Jan Dienstl, který na všech setkáních ovšem také zdůraznil, že každý ze zaměstnanců svými prostředky může k této změně pohledu také hodně přispět,
že je vlastně hodně podstatným komunikátorem. Poslední z jarních setkání se
uskuteční na ČSA 10. dubna od 17 hodin opět v centrální jídelně.
(má)
Představenstvo Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu jednalo
2.– 3. dubna v Mostě. V rámci zasedání si prohlédli i lom ČSA za doprovodu generálního
ředitele Petra Kolmana.
Foto: (kan)
POJEĎTE NA SAFARI
Elektrárna Chvaletice a.s. zve všechny své zaměstnance na Uhelné safari.
Exkurze proběhnou ve dnech 10. 5., 28. 6., 9. 7., 30. 8., 13. 9. 2014. Uvidíte
Hipodrom Most, těžbu uhlí v lomu ČSA i budoucí jezero Most. Na jeden termín
se může přihlásit maximálně 18 účastníků. Doprava autobusem a občerstvení je
zajištěno. Více informací a přihlašování u Kateřiny Přemyslovské, linka 1002.
Interní grant „7 pro Vás“ poprvé rozděloval peníze
Zaměstnanci naší skupiny využili v prvním čtvrtletí možnosti požádat
prostřednictvím vyhlášeného interního grantu svého zaměstnavatele
o finanční podporu projektů, ke kterým mají blízko oni sami či jejich
nejbližší. V prvním čtvrtletí roku tak byly zaevidovány čtyři desítky
žádostí. Uspělo deset z nich, které dnes zveřejňujeme. Zbývající žádosti
zůstávají ve hře a jsou převedeny do druhého kola výběru, tedy do
druhého čtvrtletí. V případě potřeby aktualizace žádosti se obracejte
na: [email protected]
Petr Urban
SE
materiální vybavení cyklooddílu
1. Sportovní klub Jirkov
Vlastimil Koula
DK
účast na mistrovství ČR ve sportovní střelbě
Věra Jindřichová
SE
podpora ozdravných pobytů onkologických zaměstnanců
AMA – společnost onkologických zaměstnanců
Lenka Válková
SE
příspěvek na kostými a činnost dětských a mládežnických aerobních soutěží
FIT KLUB d+m
Blažej Grznár
SE
příspěvek na oslavy dne dětí
obec Bečov
Miloslav Výborný
ECHAS
renovace tréningové zdi
TC Přelouč
Jan Chejn
SE
podpora in-line dětského klubu (závody a tréningový kamp)
Ivan Loněk
ECHAS
podpora akce Chvaletická scéna (divadelní představení)
Chvaletické divadlo Jen Tak
Ing. Jiří Odehnal
ECHAS
podpora sklaničkářského klubu
Klub skalničkářů Pardubice
Pavel Janák
ECHAS
žádost o podporu tanečního klubu (vystupovali na vánočním večírku)
TK Chvaletice
Sev.eNoviny. Václava Řezáče 315, 434 67, Most. Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Vychází v nákladu 3000 kusů. Grafická
úprava a DTP Talk, s.r.o., Pod Vilami 22, Praha 4. Toto číslo vychází 10. dubna 2014.
Sev.eNoviny
10. dubna 2014
Podkrušnohorské technické
muzeum rozšířilo expozici
Na ECHAS proběhl
entomologický výzkum
Téměř třinácti tunový dobývací kombajn, hornické vozíky nebo
svérázný stroj používaný při trhacích pracích – to všechno je od
úterý k vidění v Podkrušnohorském technickém muzeu
u Mostu. Dosavadní simulovaná štola, představující hlubinnou
těžbu, se prodloužila o téměř 20 metrů a nově zahrnuje i metodu
tzv. stěnování. Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor Mostu Vlastimil
Vozka a zástupci těžebních společností. Ceremonie byla stylová
– nestříhala se totiž páska nůžkami, ale kus železné výztuže
pilkou na železo.
V březnu byl na dvou lokalitách Elektrárny Chvaletice proveden
přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové sběr hálek
blanokřídlého hmyzu. Jedno místo sběru je na odkališti a druhé
za kypami před elektrárnou směrem k řece Labi.
Expozici bylo možné dokončit také zásluhou Severní energetické
a Vršanské uhelné, které na tyto práce věnovaly loňský výtěžek
Uhelného safari ve výši 225 000 korun.
„Prodloužení expozice bylo velice náročné, protože na umístění
některých součástí jsme kvůli nedostatku místa nemohli plně využít
těžkou techniku. Velmi jsme si užili zejména se stěnovým kombajnem, nakonec jsme si ale poradili pomocí jeřábu zaparkovaného
u ústí štoly. Horší to bylo se dvěma velkými písty, z nichž každý váží
600 kilogramů, ty jsme museli přenést ručně,“ vysvětluje ředitel
Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš.
Původní expozice ukazuje tzv. komorování, což je starší způsob
hlubinného dobývání, který se dodnes používá například ve Spojených státech. Celosvětově rozšířenější je ovšem metoda stěnování,
kterou představuje nová část štoly. Při tomto způsobu těžby se
postupuje ve směru porubních chodeb po celé délce porubu a pracovní prostor mezi bokem porubu a vyrubaným prostorem se
pravidelně zajišťuje výztuží. „Jsme hrdí na to, že jsme mohli podpořit
takto unikátní připomínku hornického řemesla. Těžba uhlí má na
Mostecku obrovskou tradici a zaslouží si pozornost. Pevně doufám,
že v následujících letech toto cenné know-how i technologie nebude
k vidění už jen v muzeu,“ řekla mluvčí Severní energetické Gabriela
Sáričková Benešová.
(dup)
Slavnostního přeříznutí železné výztuže se úspěšně zhostil hejtman kraje Oldřich Bubeníček.
Foto: (má)
Sběr hálek.
SOO CCG vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení funkce
hospodářka SOO CCG
Požadavky:
kompletní zpracování účetní agendy – podvojné účetnictví
(fakturace, účtování bank. výpisů, pokladny a majetku ad.)
komplexní zpracování mzdové agendy zaměstnanců,
oblast daní – zpracování DPPO, nemovitosti, silniční ad.
komunikace s úřady a institucemi
vedení sekretariátu předsedy SOO CCG
uživatelské ovládání PC – Microso Office – WORD a EXCEL
účetní soware MISS a ÚČTO 2014
nejméně 3letá praxe s vedením podvojného účetnictví
minimální stupeň vzdělání – ÚSO
pečlivost, odpovědnost a samostatnost
Mzdové podmínky:
hrubá mzda 15.000 Kč/měsíc,
po zkušební době 17.500 Kč/měsíc,
13. plat
Pracovní smlouva:
na dobu neurčitou od 1. června 2014
na dobu převzetí funkce a zácviku od 12. do 30. května 2014
nabízíme DPP
pracovní doba: pondělí – pátek od 6 – 14 hodin
Nástup:
nejpozději 12. května 2014
Písemné nabídky:
se životopisem zasílejte do 22. dubna 2014 na adresu:
SOO CCG
Cingr Jiří – statutární zástupce
V. Řezáče 315
434 67 MOST
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group
pořádá pro zaměstnance společností skupiny
Czech Coal a Severní energetické a.s.
Turnaj v kuželkách
o pohár personálního ředitele Severní energetické a.s.
konaného dne 24. 4. 2014 od 16 hodin v hotelovém komplexu
Širák v Mostě.
Soutěží tříčlenná mužstva v mužské kategorii,
ženy soutěží jednotlivě.
Prezence bude provedena v místě konání turnaje. Bližší informace podá
pořadatel turnaje p. Černošek Pavel – mob. 725 239 644.
Každý účastník si přinese čistou sportovní obuv se světlou podrážkou
a svou ID kartu zaměstnance nebo potvrzení zaměstnavatele! Na požádání pořadatele bude povinen tyto doklady předložit.
Foto: archiv
Před několika lety probíhal na
Elektrárně Chvaletice výzkum
blanokřídlého hmyzu, který zde
prováděla Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích.
Na odkališti bylo nalezeno
přes 250 druhů blanokřídlého
hmyzu, z nichž několik bylo již
považováno za vyhynulé
a mnohé za kriticky ohrožené.
Těmto druhům se daří právě
v jemném substrátu odkaliště,
který simuluje původní
přirozené prostředí váté
písčiny v Polabí, které patří
v současnosti k nejkritičtěji
ohroženým biotopům. Současný
výzkum realizují vědečtí
pracovníci královehradecké
univerzity.
(kapr)
výběrové řízení proběhne dne 7. května 2014,
místo a čas Vám sdělíme
Informace :
p. Jiří Cingr, tel.: 478 602 392 nebo 390
mobil:
728 647 783
e-mail:
[email protected]
Sev.eNoviny
strana 4
Jídelní lístek
Teplá jídla
14. 4. Pondělí Polévka: Hovězí s masem a nudlemi 1. Přírodní hovězí pečeně na slanině, dušená rýže 2. Vepřové ragů po italsku, brambory 3. Farfalle s tvarohem a máslem
4. Španělská ohnivá kotleta, hranolky, zelný salát 5. Hornická klobása, westernové fazole, okurka 6. Přírodní hovězí pečeně na slanině, houskové knedlíky
15. 4. Úterý Polévka: Chlebová 1. Vepřový plátek Gyros, dušená rýže 2. Domácí jitrnice, brambory, dušené zelí
bramboráčky, zelný salát 5. Námořnické maso, houskové knedlíky 6. Vepřový plátek Gyros, těstoviny
3. Kynuté povidlové knedlíky s mákem
16. 4. Středa Polévka: Hovězí s krupicovými noky 1. Sekaná svíčková, houskové knedlíky 2. Zapékané těstoviny se špenátem a uzeným masem
pečivo 4. Smažený pangasius, brambory, okurkový salát 5. Bačovo rizoto, okurka 6. Sekaná svíčková, těstoviny
17. 4. Čtvrtek Polévka: Bramborová bílá 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže
borový salát, citron 5. Vepřové nudličky v meránské omáčce, těstoviny penne 6. Uzené maso, houskové knedlíky, dušené zelí
18. 4. Pátek Polévka: Velikonoční polévka 1. Cikánský guláš, těstoviny 2. Jarní masové kuličky, pažitková kaše
brambory, jarní salát 5. Džuveč, pečivo 6. Cikánský guláš, houskové knedlíky
21. 4. Pondělí
3. Zeleninový talíř se sýrem, tmavé
3. Koblihy, čaj
3. Bramborák, bílá káva
4. Kuřecí prsíčka v chilli,
4. Smažený kuřecí řízek, bram-
4. Pečené kuře s jarní nádivkou a bylinkami,
Velikonoce
22. 4. Úterý Polévka: Koprová 1. Vepřová kýta na paprice, těstoviny 2. Přírodní kuřecí roláda, dušená rýže
5. Těstovinová rýže s vepřovým masem a zeleninou 6. Vepřová kýta na paprice, houskové knedlíky
3. Skořicové kroucánky, čaj
4. Řezy noc a den, hranolky, zelný salát
23. 4. Středa Polévka: Hrstková 1. Babiččiny bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Milánské špagety se sýrem 3. Zeleninový talíř s vejci, bílé pečivo
bory, zelný salát 5. Vepřová kýta pečená, šťouchané brambory 6. Babiččiny bramborové knedlíky, dušený špenát
24. 4. Čtvrtek Polévka: Kuřecí s masem a nudlemi 1. Hornický guláš, houskové knedlíky
s červenou řepou, opékané brambory 5. Neapolské nudle, okurka 6. Hornický guláš, chléb
2. Pečené kuře, havířské brambory
4. Smažený krůtí řízek, bram-
3. Bramborové placky, bílá káva
4. Vepřový plátek
25. 4. Pátek Polévka: Jaternicová 1. Hovězí plec na zázvoru, dušená rýže 2. Mleté kuličky s uzeným masem, bramborová kaše 3. Fazolový guláš s Robi masem, chléb
řízek Ondráš, kysané zelí 5. Bramborový závin plněný masovou směsí, smažená cibulka, hlávkové zelí 6. Hovězí plec na zázvoru, houskové knedlíky
4. Vepřový
Mražená jídla
14. 4. Pondělí 1. Přírodní hovězí pečeně na slanině, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Hornická klobása, westernové fazole 15. 4. Úterý 1. Vepřový plátek
Gyros, dušená rýže 2. Kynuté povidlové knedlíky se skořicí 3. Námořnické maso, houskové knedlíky 16. 4. Středa 1. Sekaná svíčková, houskové knedlíky 2. Zapékané
těstoviny se špenátem a uzeným asem 3. Bačovo rizoto 17. 4. Čtvrtek 1. Uzené maso, bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Vepřová játra po uhersku, dušená rýže 3. Domácí
koblihy 18. 4. Pátek 1. Cikánský guláš, těstoviny 2. Džuveč, pečivo
21. 4. Velikonoční pondělí 22. 4. Úterý 1. Vepřová kýta na paprice, těstoviny (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Skořicové kroucánky 23. 4. Středa 1. Babiččiny
bramborové knedlíky, dušené zelí 2. Milánské špagety se sýrem 3. Vepřová kýta pečená, bramborová kaše 24. 4. Čtvrtek 1. Hornický guláš, houskové knedlíky 2. Pečené
kuře, dušená rýže 3. Neapolské nudle 25. 4. Pátek 1. Hovězí plec na zázvoru, dušená rýže (možno objednat i houskové knedlíky) 2. Mleté kuličky s uzeným masem, bramborová kaše
Tajenka křížovky z minulého čísla: Slovo má ten, kdo překřičí ostatní. Vylosovaní výherci: Bc. Michaela Peřinová – Ústí nad Labem; Jana Čechová – Most; Tomáš Šídlo – Jirkov.
Dnešní tajenka skrývá dokončení Finmannova zákona: To, po čem toužíte, ….(tajenka). Tajenku posílejte na adresu: [email protected]
Download

Sev.eNoviny ročník 1 číslo 7