Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Odloučené pracoviště: Šumavská 15
Plán práce
pro školní rok 2013 - 2014
Zpracovala: Jana Benešová VOP
Šumperk 31.8.2013
1
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Obsah plánu práce ve školním roce 2013 - 2014
1.
2.
3.
4.
Identifikační údaje o mateřské škole ………………………………………….......................... 3
Evaluační cíle pro školní rok 2013 - 2014……………………………………………………………. 4 - 5
Zájmové kroužky pořádané mateřskou školou …………………………………………………. 6
Systém spolupráce …………………………………………………………………………………………… 7- 12
4.1.
plán spolupráce s rodiči
4.2.
plán spolupráce s ostatními subjekty
4.3.
plán akcí pořádaných mateřskou školou
5. Profilace mateřské školy ………………………………………………………………………………….. 12
2
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
1.Identifikační údaje o mateřské škole
Název mateřské školy
IČO mateřské školy
Mateřská škola Sluníčko Šumperk,
Evaldova 25, příspěvková organizace
78701 Šumperk
odl pracoviště: Šumavská 15
60801085
E-mail mateřské školy
[email protected]
Adresa internetové stránky
www.sumperkmsslunicko.cz
Ředitelka mateřské školy
Jarmila Palová
Zástupce statutárního orgánu
Silvie Zjavková
Vedoucí učitelka mateřské školy
Jana Benešová
Účetní mateřské školy
Administrativní pracovnice a provozářka
mateřské školy
Jaromíra Urbanová
sídlící na MŠ Evaldova
Jitka Jackuláková
sídlící na MŠ Evaldova
Telefon – mateřská škola
583212213 /773556988
Mobil





775556162
773556985
773556988
775556163
773556983
ředitelka
zástupce ředitelky –
vedoucí učitelka MŠ Šumavská
účetní mateřské školy
administrativní prac.,provozářka
Počet tříd
3
Kapacita MŠ
84 dětí
pro školní rok 2013-2014 naplněna
6:30 -16:30 hodin
Provoz MŠ
3
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
2.Evaluační cíle pro školní rok 2013 – 2014
ROČNÍ CÍLE, PRIORITY ŠKOLY





dodržovat stanovená pravidla a rituály
podporovat samostatnost, tvořivost a zvídavost dětí
využít vstřícnost rodičů, podporovat jejich aktivitu při akcích pořádaných MŠ
zaměřit pozornost pedagogů na evaluaci, autoevaluaci a hodnocení dětí
zapojit pedagogy do dalšího vzdělávání, rozšiřování a prohlubování znalostí
1. třída – nejmladší a střední děti /3-5leté/
Evaluační cíle:
 adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 zvládnou základy sebeobsluhy, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat
přiměřeně věku, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 posilování prosocionálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
v dětské herní skupině apod.)
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem
2. třída – nejmladší a střední děti /3-5leté/
Evaluační cíle:
 adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 zvládnou základy sebeobsluhy, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat
přiměřeně věku, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,rozpoznat
nevhodné chování, vnímat spravedlnost, ubližování,agresivitu,lhostejnost
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, apod.
 cizojazyčné děti vést postupně k aktivnímu získávání základů českého jazyka
4
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
3. třída – děti předškolní ,nejstarší střední a s odkladem školní docházky / 5 – 7leté
Evaluační cíle:
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, jednoduché pracovní úkony,znát
základní pojmy užívání ve spojení se zdravím
 porozumět slyšenému, vést rozhovor, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, poznat
některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, chápat prostorové pojmy, elementární
časové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině, částečně i v čase v mateřské škole, na
veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v
okolí, živé tvory apod.)
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v
souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
Děti s odkladem školní docházky / 6 – 7leté/
 nejsou
5
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
3. Zájmové kroužky organizované mateřskou školou
Třídní
aktivity,
kroužky
Metoda
dobrého
startu
Hudebně
pohybový
Zpívání
Zodpovídá:
Čas:
Počet dětí:
Buřičová Ivana
Středa12:30 – 13:30
1x za 14 dní sudý týden
10 ve skupině
Pondělí 12:30 – 13:15
1x za 14 dní lichý týden
Kadlecová Kamila Středa 14:30 – 15:00
1x za 14 dní lichý týden
10 ve skupině
Výtvarný
Klajblová Lenka,
Úterý 12:30 – 13:30
1x za 14 dní lichý týden
8 ve skupině
Výtvarný
Kociánová Petra
Úterý 12:30 – 13:30
1x za 14 dní sudý týden
8 ve skupině
Flétna
Klajblová Lenka
Pondělí 12:30 – 13:00
1x za 14 dní lichý týden
8 ve skupině
Aerobic
Formánková Věra Pondělí 10:15 – 11:00
týdně
Pažitková Andrea
12 ve skupině
15 dětí ve
skupině
Začínáme v měsíci říjnu 2013 a končíme k 31. 5.2014.
Pokud jsou prázdniny nebo svátky, kroužky odpadají a nenahrazují se.
Výběr dětí do kroužku:
Omezeno počtem 12 dětí
Přednost mají děti 5 – 6 ti leté, dále dle věku a schopností (zaujetí, výdrž, adaptace)
Předpokladem jsou zájmy, potřeby a nadání dítěte
Vzhledem k velkému zájmu je možné u nás dítě zapsat pouze do 1 kroužku, až při neobsazení
míst maximálně do 2 kroužků
6
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
4. Systém spolupráce
4.1 Plán spolupráce s rodiči
Zásady pro spolupráci s rodiči
 Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství.
 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole – mimořádné události v průběhu
roku: společné dílničky, schůzky, projekty, zahradní slavnosti-ukončení školního roku.
 Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole – formou nástěnek,individuálně, na
schůzkách, na dílničkách a na jiných společných akcích, na www. stránkách
 Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně a
taktně.Nezasahují do života a soukromí rodiny.
 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.
Formy spolupráce s rodiči











Vyplňování dotazníků o dítěti – základní údaje
Adaptace dětí před vstupem do mateřské školy
Třídní schůzky s rodiči – přednášky pro rodiče
Společné dílničky u příležitosti význačných dnů – s dětmi a rodiči
Vystoupení dětí – besídky pro rodiče
Konzultace s učitelkami – předem domluvený termín
Společné mimoškolní aktivity: soutěže dětí, sportovní hry, zahradní slavnosti….
Den otevřených dveří
Informace na www stránkách naší školy
Přístupný školní vzdělávací program – pro všechny rodiče
Společné brigády na úpravě mateřské školy
4.2 Plán spolupráce s ostatními subjekty a partnery MŠ a aktivity MŠ:
1.
a) nadstandardní péče
termín
zodpovídá
plavání
dle podmínek
III. třída
lyžařský výcvik
solná jeskyně
Třídní aktivity
výtvarná
flétnička
Metoda dobrého startu
angličtina
leden - únor
dle dohody
Benešová,služba
III. třída
říjen - červen
říjen - červen
říjen - červen
říjen - červen
Klajblová,Kociánová
Klajblová
Buřičová
7
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
zpíváníčko
b) akce ve školním roce
říjen - červen
Kadlecová
Zahájení školního roku
Hravé odpoledne tatínků
Mikulášská nadílka
Vánoční hravé odpoledne
Vánoční koncert
Vánoční besídka
Stavění ze sněhu
Karneval
Lyžařský výcvik
Vynášení Morany
Velikonoční odpoledne
Den matek, besídka
Výlet
Fotografování
Dětské dopravní hřiště Mohelnice
Den dětí
Sportovní odpoledne
Olympiáda dětí v MŠ
Loučení se školáky
Loučení se školáky na radnici
Návštěva hasičů
Návštěva policie
Návštěva Pomněnky
Kulturní akce
Vila Doris
září
říjen
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden,únor
únor
leden, únor
březen
duben
květen
květen,červen
květen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
květen
průběžně
dle sjednaných termínů
dle sjednaných termínů
III. oddělení, Kadlecová
učitelky tříd
Buřičová,Kadlecová
učitelky tříd
III. oddělení
učitelky tříd
8
učitelky tříd
Benešová, učitelky
učitelky tříd
učitelky tříd
učitelky tříd
Benešová,Klajblová
Klajblová
učitelky tříd
Kociánová
učitelky tříd
III. oddělení
III. oddělení
III. oddělení
II. a III. oddělení
II. a III. oddělení
Klajblová
Učitelky II. a III. tříd
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
2.
c) Spolupráce s rodinou
Konzultace s rodiči o dětech
Informace,tabulky,ústně, nástěnky..
Brigády
Sponzorství
Dny otevřených dveří, zápisy dětí
Nabídka časopisů,odborné literatury
Dotazník pro rodiče
Besedy pro rodiče
Společná odpolední setkání
Rodičovské schůzky
d) Spolupráce s ostatními subjekty
1. se ZŠ dle plánu činností - IV.,V., VI.ZŠ
- hodnocení školáčků, podání informací
- návštěva MŠ družinou
- návštěva dětí MŠ v I. třídách před zápisy
- návštěva družiny v MŠ
- Dětský den, hřiště školy
- vzájemné podávání informací, konzultace
- divadelní představení dětem
2. Spolupráce s PPP
- přednáška pro rodiče ke vstupu do ZŠ
školní zralost
- návrhy odkladů
- semináře pro pedagogické pracovnice
3. Vila Doris, Komín
Ekostezky, keramika, muzikoterapie, výlety
4. Městský dům dětí
- aerobic,keramika..
5. Knihovna Sever
- 5. návštěv, VV soutěže
6. Sponzoři
- výtvarný materiál, kopírování, drobné
dárky, hračky, cukrovinky, ovoce,finance
7.Pomněnka
- vzájemné návštěvy, vernisáže, kulturní
pořady
8. Sluníčko + odloučená pracoviště
- společná setkání dětí
- zpívání u Vánočního stromu
termín
zodpovídá
celoročně, dle domluvy
celoročně
průběžně
průběžně
březen,duben
průběžně
učitelky tříd
učitelky tříd
všechny
všechny
Benešová,Klajblová
Kadlecová
Benešová,Klajblová
III. oddělení
všechny
učitelky tříd
leden
průběžně
říjen, listopad
listopad, prosinec
leden
jarní prázdniny
červen
průběžně
dle dohody
III. oddělení,Benešová
III. oddělení
III. oddělení
III. oddělení
III. oddělení, další třídy
III. oddělení
učitelky
III. oddělení, IV. ZŠ
leden
III. oddělení
leden - červen
průběžně
III. oddělení
dle nabídek
III. oddělení, Klajblová
dle nabídek
Formánková
dle dohody
III.oddělení, II. oddělení
průběžně
všichni
dle domluvy
III.oddělení, II. oddělení
průběžně PV, tříd
prosinec
všichni
III.oddělení
9. Sluníčko - zaměstnavatel
- spolupráce, porady, řízení, financování, celoročně
bezpečnost, semináře, kontroly,…
9
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
3.
10. Hygiena
- kontroly
průběžně
provoz.zam., VOP
11. Zřizovatel
- kontroly
průběžně
VOP, zástupce VOP
- finance – opravy, rekonstrukce
průběžně
- poradní orgán
dle potřeby
12. ČŠI
- kontroly
13. Kuchyně
- stravovací komise (názory, podklady..)
4x ročně, aktuálně
Benešová,Kalandrová
14. Aquatol – plavecká škola
- předplavecká výuka
dle plánu na další rok
III. oddělení
15. Kino Oko, Sever -. kulturní zařízení
- promítání pohádek
dle domluvy
Klajblová
16. Solná jeskyně
- 5 – 10 lekcí (předcházení resp. chorobám) podzim, jaro - domluva
II. a III. oddělení
17. Kulturní pořady, divadla , kouzelník v MŠ
- divadelní společnosti
průběžně dle nabídek
Klajblová
18. Severomoravské divadlo Šumperk
- divadelní představení pro děti
září, jaro
Benešová, Klajblová
19. Dům kultury Šumperk
- kulturní pořady, koncerty
dle nabídek
Klajblová
20. Farní úřad Šumperk
- návštěva kostela sv. J. Křtitele, divadlo
prosinec
Benešová, učitelky
21. vzájemná spolupráce mezi ostatními MŠ právního subjektu Sluníčko Šumperk
- společné akce: koncerty,
lyžařský výcvik, návštěvy zařízení
dle domluvy
VOP, učitelky
10
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Plánované akce školy na školní rok 2013/2014:
Měsíc:
Září
Datum:
2.9.
Název akce:
Slavnostní zahájení školního roku
Místo konání:
Mateřská škola
Poznámka:
Divadlo Sluníčko
Aqua areál
Mateřská škola
Mateřská škola
DK
Středisko Sever
Středisko Sever
Aqua areál
DK
III. třída
V odděleních
Všechna oddělení
III. třída
I.třída, II.třída
Střední oddělení
Předškoláci
III. třída
I.třída, II.třída
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Mateřská škola
Všechna oddělení
Kurz plavání
Divadlo – jak Krakonoš pekařku…
Aqua areál
Dům kultury
Předškoláci
Předškoláci
Keramika
Fotografování
Mikulášská nadílka
Komín
Mateřská škola
Mateřská škola
Předškoláci
Všechna oddělení
Knihovna
Knihovna
Vánoční besídka
Divadlo - tři pohádky na vánoce
Vánoční pohádka
Knihovna
Knihovna
Školička kouzel a písniček
Lyžařský výcvik
Středisko Sever
Středisko Sever
Mateřská škola
Dům kultury
Kostel
Středisko Sever
Středisko Sever
Mateřská škola
Loučná n Des.
Oáza
Mateřská škola
Středisko Sever
Středisko Sever
V. a VI. ZŠ
Mateřská škola
Dům kultury
Střední děti
Předškoláci
Všechna oddělení
III.Třída, střední děti
Všechny třídy
Střední děti
Předškoláci
Všechna oddělení
týden
středy
10.9.
2.9.
16.9.
30.9.
Říjen
Kurz plavání
I. rodičovská schůzka
Divadlo Sluníčko Šternberk
Divadlo – O Palečkovi
Divadlo- Pohádky ze staré knihy
Knihovna
Knihovna
středy
Kurz plavání
14.10.
Čert a Káča
Zahájení kroužků od října do konce května
pondělky Flétnička
úterky
Výtvarný kroužek
Středy
Zpíváníčko
Středy
Metoda dobrého startu
Pondělky Aerobic
Tvořivé hravé odpoledne s rodiči
Listopad
28.11.
21.11
Prosinec 6.12.
10.12.
Leden
.
Únor
Schůzka rodičů s pracovnicí z PPP
Knihovna
Knihovna
Návštěva I. tříd
Maškarní karneval
Divadlo
11
Předškoláci
Střední děti
Předškoláci
Předškoláci
Všechny třídy
Střední
děti,Předškoláci
Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25,
příspěvková organizace
Evaldova 25, 787 01 Šumperk
Březen
.
duben
Květen
Červen
1.6.
keramika
Zápisy dětí
Vítání Jara
Muzikoterapie
Divadlo
Knihovna
keramika
Knihovna
divadlo
Velikonoční tvoření
Návštěva hasičů ČR
Knihovna
Knihovna
koncert
komín
Evaldova MŠ
Mateřská škola
Vila Doris
Mateřská škola
Středisko Sever
komín
Středisko Sever
Střední děti
Mateřská škola
Všechny třídy
Středníděti,Předškoláci
Střední děti
Předškoláci
Všechny třídy
Besídka pro maminky
Ekoprogram s Vilou Doris
Návštěva Policie ČR
Mateřská škola
Háj - rozhledna
Havlíčkova ul.
Dětský den v MŠ
Dětský den na VI. ZŠ
Sportovní odpoledne na zahradě
Dopravní hřiště
Mateřská škola
Hřiště VI: ZŠ
Mateřská škola
Mohelnice
Středisko Sever
Středisko Sever
Dům kultury
Divadelní představení
Středisko Sever
Výlet
Slavnostní vyřazení předškoláků na
Radnice
Radnici
Slavnostní vyřazení předškoláků v MŠ Mateřská škola
s rodiči
Všechny třídy
Předškoláci
Všechny třídy
Střední děti
Střední děti
Předškoláci
Všechny třídy
Předškoláci
Střední
oddělení,Předškoláci
Všechna oddělení
Předškoláci
Všechna oddělení
Střední
oddělení,Předškoláci
Všechna oddělení
Všechna oddělení
Předškoláci
Předškoláci
akce MŠ budou upřesňovány na www. stránkách a nástěnkách jednotlivých tříd
Tablo předškoláků vyvěšeno v papírnictví u pošty
5. Profilace mateřské školy:
 Výtvarné soutěže – knihovna Sever, Vila Doris, Zemědělská škola, Pastelka, Báječná školka časopisy
 Projekt – Zahradní slavnost,sportování
 Společné akce s rodiči – besídky, tvořivá odpoledne, společné sportování
 Zdobení stromečku u radnice
 Nástěnka s výtvarnými pracemi na Městském úřadu
 www. Stránky školy
Šumperk 29.8.2013
Zpracovala: Jana Benešová, VOP ………………………………….
12
Download

Plán práce - Evaldova 25