Katalóg Produktov
HISTÓRIA
Tradícia výroby mäsa a mäsových výrobkov na Valašsku
má svoje korene hlboko v histórii. Jej rozmach sa datuje od
prelomu 15. a 16. storočia, kedy na východnú Moravu začali
prichádzať Valasi a naučili tunajší ľud pastierstvu, chovu
dobytka a umeniu spracovania mäsa. Významnou mierou
ovplyvnili spôsob hospodárenia v tomto malebnom hornatom kraji, vtisli špecifický ráz ľudovej kultúre a dali názov
celému regiónu a jeho obyvateľom. Postupom doby sa stalo
Valašsko svojimi údeninami preslávené.
Prevažná časť výroby údenín je vo Valašskom Meziříčí.
Tu sa nachádzajú výrobné haly, skladovacie priestory
a administratívne zázemie. Jedným z dôležitých strategických krokov bol v roku 2008 nákup výrobných a skladovacích
priestorov v bývalom Mäsokombináte Martinov v Ostrave.
Hlavným zámerom bolo rozšírenie portfólia o zákaznícky obľúbené trvanlivé údeniny a nadviazať na tradíciu
fermentovaných údenín, ale pod vlastnou značkou Krásno.
V závode došlo k nákladnej rekonštrukcii, modernizácii
a nákupu potrebného výrobného zariadenia. Prevádzka
v Martinove sa tak stala plnohodnotnou súčasťou krásenskej výrobnej kapacity.
História priemyselného spracovania mäsa vo
Valašskom Meziříči začala 28. Januára 1895, kedy majstri
mäsiari založili „Družstvo na postavenie jatiek“. V roku
1964 zahájil prevádzku novovybudovaný mäsokombinát
Severomoravský priemysel mäsový, k. p., závod 2 vo
Valašskom Meziříčí , ktorý vznikol miesto starých výrobní.
Jeho súčasťou od roku 1978 bol aj nákup a spracovanie
porážaného dobytka.
Novodobá história mäsokombinátu začína v roku
1993, kedy došlo k jeho privatizácii a od 1.1.1994 niesol
meno Masný průmysl - Krásno, spol. s r.o. Od roku 2004
pôsobí na trhu pod obchodným názvom MP Krásno, a.s.
SÚČASNOSŤ
Úspešné pôsobenie značky Krásno na trhu mäsa
a mäsových výrobkov sa datuje od privatizácie v roku
1993. V krátkej dobe z malej a zastaranej prevádzky
vyrástol moderný podnik, ktorý zaujal popredné miesto
medzi českými výrobcami mäsových produktov.
Táto spoločnosť v srdci Valašska v súčasnej dobe patrí
medzi 3 najväčších výrobcov mäsových výrobkov v Českej
republike. Za týmto úspechom stojí poctivá a tvrdá práca
všetkých zamestnancov, systematické kontinuálne investície do výroby, modernizácia prevádzky a sledovanie
súčasných potravinárskych trendov. Vďaka tomu dnes
značka Krásno symbolizuje spojenie mäsiarskej tradície s
modernou technológiou.
MP Krásno, a.s. ponúka veľké množstvo produktov
so širokou paletou chutí v rôznych veľkostiach, tvaroch
a baleniach, takže splní priania a požiadavky všetkých
zákazníkov. V sortimente sú ako tradičné údenárske
produkty a krajové špeciality, tak i výrobky sledujúce
najnovšie spotrebiteľské trendy.
Produkty so značkou Krásno možno nájsť takmer vo
všetkých obchodných reťazcoch na českom a slovenskom
trhu, nezávislých predajniach a tiež na pultoch mnohých
špecializovaných predajní. Časť produkcie je exportovaná
na zahraničné trhy.
2
Ďalšou novinkou je dielňa balení krájaných
mäsových výrobkov, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2010. Pre dielňu nárezov platí zvýšený
hygienický štandard, čo znamená, že pracovníci, ktorí
sa pohybujú v tomto priestore, majú plášť výhradne
pre pobyt v tejto dielni, pokrývku hlavy – kuklu a
rúšku. Pre jednoduchšie krájanie šuniek a mäkkých
salám je zakúpené krustovacie zariadenie, ktoré slúži
k povrchovému zamrazeniu výrobku pred krájaním.
Toto zariadenie nám umožní krájať veľmi tenké
plátky. Hlavným cieľom tohto projektu je zaistiť vývoj
a výrobu krájaných balených mäsových výrobkov s
predĺženou údržnosťou a vysokou bezpečnosťou pre
spotrebiteľa.
Ďalej bola v roku 2010 uvedená do prevádzky
nová rozrábka. Celková organizácia toku suroviny od
prebieky z nákupu, naskladnenia a vyskladnenia zo
skladu hlavnej suroviny je zaistená núteným posunom,
čo prispeje k zlepšeniu produktivity práce a kvality
skladovanej suroviny. Veľkou výhodou tohto systému
je ergonomická konštrukcia zameraná na zníženie
námahy pracovníkov a transport suroviny prostredníctvom dopravníkov, ktoré znížia podiel manipulácií
behom opracovania. Investíciou do novej haly a technológie sa vytvorili predpoklady pre zlepšenie
pracovných podmienok pre pracovníkov
a zvýšenie kvality opracovanej suroviny pre mäsovú výrobu.
3
PATRÍME MEDZI
KVALITA
Spoločnosť MP Krásno sa v ankete „Českých 100
najlepších“ roku 2013 umiestnila na 85. mieste. Anketu
vyhlasuje od roku 1996 Paneurópska spoločnosť pre kultú
ru, vzdelávanie a vedecko-technickú spoluprácu. Umiestnenie v tejto súťaži je pre české podniky najprestížnejším
ocenením.
Všetky produkty sú vyrábané v podmienkach, ktoré garantujú tú
najvyššiu bezpečnosť a zdravotné štandardy. Spoločnosť MP Krásno, a.s.
je v súčasnej dobe plne certifikovaná pre spoločný trh EU. Súčasný stav
technologického vybavenia je na vysokej úrovni a v mnohých parametroch sa vyrovná špičkovým európskym podnikom.
Cieľom tohto hnutia je nájsť, vybrať, zviditeľniť a verejne slávnostným spôsobom oceniť české firmy, podniky či spoločnosti čo najširšieho spektra ekonomických
aktivít, ktoré dosahujú vynikajúcich, mimoriadnych alebo
pozoruhodných výsledkov.
Spoločnosť MP Krásno, a.s. je držiteľom certifikátu IFS (International
Food Standard). Tento medzinárodný štandard je používaný k hodnoteniu dodávateľov nadnárodných obchodných reťazcov a združuje
v sebe požiadavky na systém riadenia kvality a na zdravotnú nezávadnosť potravín. MP Krásno, a.s. je držiteľom tohto certifikátu
už od roku 2006 a úspešne ho obhajuje v pravidelných auditoch.
Posledným auditom prešla na jeseň 2013.
ĽUDSKÉ ZDROJE
V spoločnosti je zavedený systém HACCP, ktorého úlohou
je vylúčiť všetky negatívne vplyvy na zdravotnú nezávadnosť surovín a výrobkov. Systém riadenia kvality v spoločnosti je založený na sústave vstupných,
medzioperačných a výstupných kontrol.
V súčasnej dobe firma zamestnáva takmer 800 zamestnancov, a je tak jedným
z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. K filozofii firmy patrí v neposlednej rade tiež starostlivosť o svojich zamestnancov. Spoločnosť sa zaviazala dbať
na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri práci a od roku 1999
vlastní titul Bezpečný podnik, udeľovaný Českým úradom bezpečnosti práce.
Program „Bezpečný podnik“ vyhlasuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR
a Štátny úrad inšpekcie práce. Cieľom tohto programu je zvýšiť u právnických
a podnikajúcich osôb úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane
ochrany životného prostredia. Garantom programu je Štátny úrad inšpekcie
práce, za realizáciu zodpovedá Ministerstvo práce a sociálnych vecí.
SUROVINY
Všetky suroviny, prísady a obaly výrobkov musia
mať potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti, prípadne
ďalšie požadované testy. Jednotliví dodávatelia surovín
garantujú ich zdravotnú nezávadnosť a spĺňajú záväzné
legislatívne parametre. Spoločnosť nepoužíva vo výrobe
geneticky upravené suroviny (GMO).
TYPY BALENIA
Vzhľadom k stále sa zvyšujúcemu počtu výskytov rôznych alergií činí spoločnosť kroky i v tomto smere s snaží sa
alergikom vyjsť maximálne v ústrety. Napríklad v 95% nášho sortimentu nenájdete zdroj lepku a je preto vhodný pre
celiatikov. Tiež sa maximálne snažíme o elimináciu alergénov v znižujeme ich výskyt na minimum.
PODNIK PODPORUJÚCI ZDRAVIE
Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky preverilo našu firmu v kvalite ochrany a podpory zdravia zamestnancov podľa kritérií Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku. Boli sme hodnotení v 8 oblastiach:
Podpora zdravia na pracovisku a politika závodu
Ľudské zdroje a organizácia práce
Plánovanie podpory zdravia na pracovisku
Spoločenská zodpovednosť
Uplatnenie podpory zdravia na pracovisku
Výsledky podpory zdravia na pracovisku
Ochrana zdravia
Vplyv organizácie na životné prostredie
Celkovo sme dosiahli 91% úspešnosť. Ministerstvo zdravotníctva nám udelilo titul Podnik podporujúci
zdravie II. stupňa na trojročné obdobie do roku 2012. Ukázalo sa, že v porovnaní s inými podnikmi, sme na
tom i v tejto oblasti veľmi dobre. Získané ocenenie je pre nás záväzkom, aby sme nastúpenú cestu podpory
zdravia zamestnancov prehlbovali.
4
VOB
Výrobok balený veľkoobjemovo
VBP
Výrobok vákuovo balený polený
v ochrannej atmosfére
VBC, VBK
Výrobok vákuovo balený
KARTÓN
Kalibrované balené
nárezy 100 g uložené
do kartónu s potlačou
alebo čistého kartónu
bez potlače
Voľne ložené
Výrobok voľne ložený
5
LABUŽNÍCKÁ
KLOBÁSA
KLOBÁSA
S CESNAKOM
Znak:
VALAŠSKÁ
KLOBÁSA
DROBNÉ
041680
Balenie:
Balenie:
Znak:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
041612
Trvanlivosť:
18 dní
Trvanlivosť:
Balenie:
18 dní
VOB - 1,20 kg
041012 - 2 ks
VBC - 190 g
MÄSOVÉ
VÝROBKY
Trvanlivosť:
18 dní
VALAŠSKÉ
ŠTAJERSKÁ
Znak:
041618
KRÁĽOVSKÁ
KLOBÁSA
KLOBÁSA
Znak:
Znak:
041637
041647
Balenie:
PÁRTY
PÁROČKY
PÁROČKY
Znak:
Znak:
041620
041626
Balenie:
Balenie:
VOB - 0,70 kg
OA - 0,40 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
041047 - 2 ks
18 dní
VBC - 290 g
Trvanlivosť:
18 dní
VALAŠSKÁ KLOBÁSA
Štajerská klobása je produkt dcérskej spoločnosti Mäsiarstvo H+H.
ZBOJNÍCKÁ
ŠUNKOVÁ
KLOBÁSA
KLOBÁSA
Znak:
Znak:
041614
041630
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
041030 - 2 ks
18 dní
VBC - 180 g
Trvanlivosť:
18 dní
6
Je jedným zo značkových výrobkov MP Krásno. Táto tradičná klobása je vyrábaná podľa
osvedčených receptúr starých valašských majstrov
údenárov. Na jej výrobu sú používané zvlášť
vybrané suroviny a charakteristická zmes
valašského korenia. Vďaka tomu je táto klobása
úplne jedinečná svojou chuťou a vôňou.
Naša Valašská klobása je proste originál
a jediná na trhu. Jej označenie je chránené ochrannou známkou. Jej kvalita je ocenená národnou
značkou kvality KLASA a o obľube u konečných
zákazníkov svedčí už po niekoľký krát prvenstvo v súťaži O najlepšiu valašskú klobásu, ktorú
každoročne vyhlasuje skanzen Valašské múzeum
v prírode v Rožnově pod Radhoštěm. Vďaka svojej
jedinečnej a osvedčenej receptúre získala ocenenie Zlatá Salima a niekoľko krát zvíťazila v súťaži
O Krála slováckej klobásky.
7
KRÁSNO
HOT DOG
DLHÉ
PÁRKY
PÁRKY
Znak:
Znak:
041689
041688
Balenie:
Balenie:
VOB - 2,00 kg
VOB - 1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
ŠUNKOVÉ
DEBRECÍNSKÉ
PÁRKY PREMIUM
JEMNÉ
Znak:
Znak:
041605
Balenie:
Balenie:
VOB - 0,70 kg
VOB - 1,30 kg
041055 - 4 ks
Trvanlivosť:
VBC - 200 g
18 dní
Znak:
Znak:
041606
041603
Balenie:
Balenie:
VOB - 0,70 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
LÚPACIE
PÁROČKY
PÁRKY PREMIUM
041655
PÁRKY
PÁRKY
PÁRKY
Znak:
Znak:
041676
041623
Balenie:
Balenie:
VOB - 0,70 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
Trvanlivosť:
18 dní
TRAMPSKÉ
VIEDENSKÉ
PÁRKY PRÉMIUM
LÁZEŇSKÉ
PÁRKY
Znak:
Znak:
041600
041615
Balenie:
Balenie:
VOB - 0,70 kg
VOB - 0,70 kg
041000 - 4 ks
Trvanlivosť:
VBC - 200 g
PÁRKY
CIGÁRO
PRE DETI
Znak:
Znak:
041644
041690
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 0,50 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
18 dní
Trvanlivosť:
18 dní
Párky a údeniny patria medzi obľúbený sortiment českých i slovenských domácností. Ich príprava je veľmi rýchla a existuje nespočetné
množstvo rôznych receptov, v ktorých hrá tento typ údenín rolu hlavnej či vedľajšej ingrediencie. Sortiment krásenských drobných
mäsových výrobkov je naozaj široký, tak aby ste mohli svojim zákazníkom ponúknuť bohatý výber chutí a tvarov. Celý sortiment drobných
mäsových výrobkov z Krásna je bez obsahu lepku.
8
9
GRILOVACIA
GRILOVACIA
KLOBÁSA
GRILOVACÍ
KLOBÁSA ZAÚDENÁ
ŠPEKAČKY
KLOBÁSA
ČERTOVSKÉ
PREMIUM
Znak:
041648
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
SORTIMENT
Grilovaciemu sortimentu venujeme veľkú pozornosť
a prinášame tie najlepšie pochúťky na gril. Ponúkame
široký sortiment grilovacích špecialít, ktoré sú vyrobené
z vybraných surovín a ochutené tým správnym korením, či
zmiešané s inou delikátnou pochutinou. Údeniny na grile
majú veľkú skupinu priaznivcov, ktorí ich vyhľadávajú nielen
pre ich ľahkú prípravu, ale tiež pre možnosť experimentovania a vyskúšania neobvyklých či výrazných chuťových variant.
V našej ponuke nájdete ako českú klasiku, tak i klobásy, páročky, či
marinované tepelne opracované grilovacie koleno.
Znak:
041643
DIABOLSKÁ
SO SYROM
GRILOVACIA KLOBÁSA
ŠPEKAČKY
Znak:
Znak:
041656
041684
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VBC - 1,00 kg
041057 - 3 ks
Trvanlivosť:
Znak:
Znak:
041602
041651
Balenie:
Balenie:
Trvanlivosť:
VOB - 1,10 kg
VOB - 1,10 kg
18 dní
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
VBC - 300 g
MEXICKÁ
KLOBÁSA
GRILOVACIA KLOBÁSA
ORIGINAL
ŠPEKAČKY VIAZANÉ
KLOBÁSA
S KAPUSTOU
18 dní
S CIBUĽKOU
Znak:
Znak:
041694
041696
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
Znak:
Znak:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
041652
041645
18 dní
18 dní
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,10 kg
VOB - 1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
Grilovanie, to je dobré jedlo v spojení s pohodovou atmosférou na záhrade, príjemným posedením
s rodinou či kamarátmi. Obľúbenosť grilovacích večierkov rastie a grilovačky prestávajú byť čisto
sezónnou záležitosťou a to nielen vďaka vybaveniu domácností elektrickými grilmi.
10
11
GRILL
TRAMPSKÁ
GRILOVACIA
KLOBÁSA
KLOBÁSA PREMIUM
GRILOVACIE
PACK
KOLENO
Znak:
Znak:
041044
044317
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,10 kg
Znak:
Znak:
041632
041695
VBC
Kalibrovaný
výrobok
600 g
Balenie:
Balenie:
Trvanlivosť:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,50 kg
18 dní
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
Trvanlivosť:
21 dní
BALENIE GRILOVACÍCH ŠPECIALÍT
GYROS
KLOBÁSA
KLOBÁSA
Grilovacie špeciality
ponúkame ako vo veľkoobjemových baleniach
(VOB), tak i v baleniach
do samoobslužných pultov pre konečných zákazníkov (VBC). Vďaka svojim receptúram sú bez
obsahu lepku a vhodné
tak pri bezlepkovej diéte.
S NIVOU
Znak:
Znak:
041687
041682
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,20 kg
VOB - 1,20 kg
041087 - 3 ks
Trvanlivosť:
VBC - 300 g
18 dní
Trvanlivosť:
18 dní
KOLENÁ SA ŠŤAVOU PRIPRAVÍTE VEĽMI RÝCHLO
GRILOVACIE
DIABOLSKÉ
PÁROČKY BYLINKOVÉ
GRILOVACIE PÁROČKY
Znak:
041069
Balenie:
VBC
Kalibrovaný
výrobok
280 g
Trvanlivosť:
18 dní
Znak:
041079
Balenie:
VBC
Kalibrovaný
výrobok
280 g
Kolená sú teraz vďaka
novému baleniu v atraktívnom tvare a s tipom
na rýchlu prípravu. Grilovacie a Ovarové koleno je
s výpekom (šťavou)
a výborné je tiež Údené
koleno z udiarne. Pre
tých, čo si radi pochutnajú na dobrom jedle
a uvítajú jednoduchosť
prípravy, je to správna
voľba.
Trvanlivosť:
18 dní
TIP NA PRÍPRAVU
Koleno nakrájajte na plátky
1,5 cm a ohrejte na panvici,
v rúre alebo na grile ...
12
13
PIVNÁ
ROŽNOVSKÁ
MÄKKÉ
SALÁMA
Znak:
042373
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,90 kg
Znak:
042332
Trvanlivosť:
Balenie:
21 dní
Trvanlivosť:
28 dní
042029 - mini
VBC - 450 g
Trvanlivosť:
28 dní
Pivná saláma je produkt dcérskej spoločnosti Mäsiarstvo H+H.
ŠUNKOVÁ
TEHLA
GOTHAJSKÁ
SALÁMA
TEHLA ZAÚDENÁ
SALÁMA PRÉMIUM
Znak:
Znak:
042113
042109
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
1,80 kg
Voľno ložené
2,20 kg
Znak:
Znak:
042169
042370
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Balenie:
Balenie:
28 dní
28 dní
Voľne ložené
2,10 kg
VBC - 1,70 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Šunková tehla zaúdená získala ocenenie “Perla Zlínska”.
SALÁMA
Znak:
042144
Voľno ložené
2,00 kg
POLOŠUNKOVÁ
ŠUNKOVÁ
SALÁMA
VBC - 1,10 kg
MÄSOVÉ
VÝROBKY
ŠUNKOVÁ
JUŽNÁ
SALÁMA
ŠPECIÁL
ŠUNKOVÁ
Znak:
042121
042311
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
2,00 kg
VBC - 1,90 kg
28 dní
ROŽNOVSKÁ SALÁMA
SALÁMA ZAÚDENÁ
Znak:
Trvanlivosť:
TRADIČNÁ
Rožnovská saláma je ďalší zo značkových
výrobkov MP Krásno, a.s. a jeho receptúra
vychádza z tradície valašských údenárskych majstrov. Svojou výraznou chuťou a vôňou pripomína dobre vyúdené klobásy.
Trvanlivosť:
14 dní
Rožnovská saláma je držiteľkou prestížneho ocenenia Zlatá
Salima.
Názov tejto klobáskovej salámy je chránený ochrannou známkou
a MP Krásno, a.s. má tak ako jediný
právo vyrábať výrobok pod týmto názvom.
14
15
KURACIE
JUNIOR
SALÁMA PRÉMIUM
JEMNÁ
VÝROBKY
SALÁMA
Znak:
Znak:
042124
042139
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
1,80 kg
Voľno ložené
1,60 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
V súlade s modernými trendmi v stravovaní sme
do našej ponuky zaradili i sortiment kuracích
výrobkov. Kuracie mäso je chudé, s nízkym
obsahom tuku a je ľahšie stráviteľné.
Z týchto dôvodov je veľmi vhodné
a odporúčané k stravovaniu podľa
zdravej výživy a do diétnych
programov. Má lahodnú,
ľahkú chuť a všetky naše
výrobky z tohto mäsa sú
vďaka svojmu zloženiu tiež
bezlepkové.
KURACIA
ŠUNKOVÁ
TOČENÁ SALÁMA
KLOBÁSKOVÝ
KURACIE
ŠUNKA Z PŔS
KABANOS
PÁRKY
Znak:
Znak:
048170
041692
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,50 kg
18 dní
Znak:
Znak:
042601
042600
Voľno ložené
2,00 kg
Balenie:
Balenie:
Trvanlivosť:
VOB - 1,50 kg
VOB - 1,20 kg
28 dní
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
Trvanlivosť:
ÚDENÉ MÄSOVÉ VÝROBKY
KRÁSENSKÝ
16
SLOVENSKÁ
TOČENÝ
INOVECKÁ
SALÁMA
Znak:
Znak:
042604
042605
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,50 kg
VOB - 1,70 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
18 dní
18 dní
HORAL
SALÁMA
SO SYROM
Znak:
Znak:
043139
043112
Balenie:
Voľno ložené
1,60 kg
Balenie:
Voľno ložené
2,10 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
14 dní
28 dní
17
TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ
MÄSOVÉ VÝROBKY
BUDAPEŠTIANSKÁ
KLOBÁSA
MAĎARSKÁ
MAĎARKA KRÁSNO
Znak:
Znak:
043664
043661
Balenie:
Balenie:
VOB - 1,00 kg
VOB - 1,00 kg
Trvanlivosť:
043061 - 2 ks
PAPRIKÁŠ
SALÁMA
Znak:
Znak:
043362
043395
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,70 kg
VBC - 0,70 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
45 dní
45 dní
VBC - 190 g
35 dní
Trvanlivosť:
35 dní
LOVECKÁ
ATTILA
SALÁMA
Maďarka Krásno zvíťazila v súťaži “O krála slováckéj klobásky”.
NITRAN
MALOKARPATSKÁ
SALÁMA
Znak:
Znak:
043128
043129
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
0,70 kg
Voľno ložené
1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
21 dní
21 dní
SALÁMA
Znak:
Znak:
043383
043318
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,50 kg
VBC - 0,80 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
45 dní
45 dní
Attila saláma získala ocenenie “Česka Chuťovka”.
TRVANLIVÉ FERMENTOVANÉ MÄSOVÉ VÝROBKY
S UŠĽACHTILOU PLESŇOU
POLIČAN
HERKULES
UHERÁK MINI
Krásenský uherák je zabalený
Znak:
Znak:
Znak:
043384
043385
043055
Balenie:
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,70 kg
VBC - 1,00 kg
043077 - mini
Trvanlivosť:
Perforovaný
sáčok,
kalibrovaný
výrobok
350 g
VBC - 200 g
Trvanlivosť:
45 dní
18
KRÁSENSKÝ
45 dní
Trvanlivosť:
35 dní
do perforovaného sáčku .
Krásenský uherák je vyrobený výhradne z bravčového mäsa
na povrchu prerastený ušľachtilou plesňou.
Zrením na povrchu dostáva výrobok jemnú a lahodnú
chuť a je vhodný k posedeniu pri poháriku vína.
19
KALIBROVANÉ
KRÁJANÉ VÝROBKY
KLOBÁSA VYSOČINA
TRVANLIVÉ
Znak:
TEPEĽNE OPRACOVANÉ
MÄSOVÉ VÝROBKY
043607
Balenie:
VOB - 0,70 kg
Trvanlivosť:
28 dní
Trvanlivé tepelně opracované masné výrobky patří mezi
tradiční a oblíbenou skupinu uzenin. Výrobní proces těchto
oblíbených salámů je dlouhý a od narážení po vysušení
trvá 2 až 3 týdny. Výhodou je nejen jejich dlouhá trvanlivost, ale také výborná chuť. Mezi nejznámější výrobky
patří bezesporu Vysočina a Turistický trvanlivý salám, které
jsou vyhledávány také jako ideální salámy na cesty.
Objednávky a následná expedícia krájaných výrobkov
prebieha výhradne po 8 ks v bielej kartónovej krabici
s potlačou a horným vekom z prírodného kartónu. Horné
veko sa pred predajom odstráni a spodný kartón slúži
zároveň ako predajný box.
Balenie typu ŠINDEL
Balenie typu SHAVED
Balenie typu KOMÍNOK
Plátky výrobkov v balení typu ŠINDEL
sú šindlovite naskladané za seba v jednom
alebo v dvoch radoch podľa veľkosti výrobku. Hĺbka vaničky je 1 cm a fólia s designom
a označením výrobku je vybavená PEEL
rožkom pre jednoduchšie otváranie.
Plátky výrobkov v balení typu SHAVED
sú pri krájaní špecifickým spôsobom nariasené na seba tak, aby boli vzhľadovo
pre konečného spotrebiteľa zaujímavejšie
a atraktívnejšie. Hĺbka vaničky je 2 cm
a fólia s designom a označením výrobku je
vybavená PEEL rožkom pre jednoduchšie
otváranie.
Plátky výrobkov v balení typu KOMÍNOK sú naskladané za seba rovnomerne
a tvoria “komínok”. Hĺbka vaničky je 1 cm
a fólia s dizajnom a označením výrobku je
opatrená PEEL rožkom pre jednoduchšie
otváranie.
POLIČAN
100G
Znak:
VYSOČINA
GAVALIER
Znak:
043319
043316
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,80 kg
VBC - 1,20 kg
043020 - mini
Trvanlivosť:
VBC - 280 g
Znak:
HERKULES
VYSOČINA
100G
Znak:
ROŽNOVSKÁ
SALÁMA
100G
100G
Znak:
Znak:
JEMNÁ
SALÁMA 100G
Znak:
ŠUNKOVÁ
SALÁMA 100G
Znak:
043095
043085
043019
042072
042025
042078
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Šindel
Znak:
100G
043094
28 dní
SO SYROM
PAPRIKÁŠ
28 dní
Šindel
28 dní
21 dní
28 dní
Šindel
21 dní
Šindel
Šindel
Šindel
21 dní
Šindel
28 dní
Trvanlivosť:
28 dní
PÁLIVÁ
TURISTICKÁ
PAPRIKOVÁ SALÁMA
TRVANLIVÁ SALÁMA
20
Znak:
043363
043303
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,80 kg
VBC - 1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
ŠUNKA
S CHRENOM
DELIKATES 100G
ŠUNKA
ZAÚDENÁ 100G
Znak:
Znak:
Znak:
Znak:
STAROČESKÁ
Z KARÉ 100G
Znak:
DUSENÁ
KÚPEĽNÁ
KRÁĽOVSKÁ
ŠUNKA
VÝBEROVÁ
044005
044041
048004
048008
048042
048065
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Balenie:
Shaved
21 dní
Šindel
21 dní
Šindel
21 dní
Shaved
21 dní
Šindel
100G
Znak:
Trvanlivosť:
21 dní
Znak:
SLANINA 100G
ŠUNKA
HRANATÁ 100G
ZÁVIN
21 dní
Komínek
21
STAROČESKÁ
ŠPECIALITY
Táto skupina výrobkov zahŕňa rozmanité portfólio údenin od sekanej cez
rôzne druhy nárezov , Cigánsku lahôdku až po Debrecinku. Vďaka zvoleným
receptúram a ingredienciám sú všetky
výrobky tejto skupiny bez obsahu lepku. Jedinečnosť a kvalitu výrobkov z tejto skupiny výrobkov podtrhuje ocenenie Českou Chuťovkou pre Staročeskú
slaninu. Bola ocenená Cenou novinárov
pri Českej Chuťovke, ktorí sa zhodli na
jej jedinečnej chuti, tvare a zaúdeniu.
ANGLICKÁ
SLANINA
SLANINA LISOVANÁ
Znak:
Znak:
044341
044310
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,90 kg
VBC - 1,80 kg
044342 - mini
Trvanlivosť:
VBC - 0,90 kg
28 dní
Trvanlivosť:
28 dní
Staročeská slanina získala oceněnie “Česká chuťovka”.
DELIKATES
DELIKATES
SLANINA S PAPRIKOU
DEBRECÍNSKÁ
LAHÔDKA
SLANINA S CESNAKOM
DEBRECÍNSKÁ
Znak:
Znak:
PEČIENKA PREMIUM
044335
044336
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,70 kg
Znak:
Znak:
VBC - 1,80 kg
044300
044338
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Balenie:
Balenie:
28 dní
28 dní
VBC - 3,20 kg
VBC - 2,50 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
DEBRECÍNSKÁ
SLANINA
ZÁVIN
CIGÁNSKÁ
Z KARÉ
LAHÔDKA
ŠUNKOVÉ
LISOVANÁ
KOLENO
Znak:
Znak:
044331
044161
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,80 kg
VBC - 1,80 kg
Znak:
Znak:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
044305
044302
28 dní
28 dní
Balenie:
Balenie:
VBC - 2,30 kg
VBC - 2,30 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Výrobky skupiny Špeciality sú balené vákuovo (VBC). V prípade údenárskych nárezov
sú tieto zabalené do technologického obalu (umelohmotné nepriepustné črevo)
a expedované ako voľne ložené v prepravkách.
22
23
POLIČAN MINI
TOUSTOVÝ
PIZZA
NÁREZ
NÁREZ
24
Znak:
Znak:
043077
045007
Balenie:
Balenie:
VBC - 200 g
VBC - 450 g
Znak:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
044124
45 dní
28 dní
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
3,70 kg
Voľno ložené
2,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
MORAVSKÉ
SEKANÁ
SALÁM
MINI
Znak:
ÚDENÉ
Znak:
Znak:
044340
044320
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,30 kg
VBC - 1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
VÝROBKY KRÁSNO V MINI BALENÍ
ROŽNOVSKÝ
SVETLÁ
044126
VIEDENSKÉ PÁRKY
PREMIUM 200G
DEBRECÍNSKÉ PÁRKY
PREMIUM 200G
KLOBÁSA
GYROS
SO SÝREM 300G
KLOBÁSA 300G
Znak:
Znak:
Znak:
041000
MEZIŘÍČSKÁ
TLAČENKA
MINI
041055
Znak:
Znak:
042029
043020
Balenie:
Balenie:
VBC - 450 g
VBC - 280 g
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
041087
Trvanlivosť: 18 dní
Trvanlivosť: 18 dní
Trvanlivosť: 18 dní
Trvanlivosť: 18 dní
Balenie: VBC / 4 ks
Balenie: VBC / 4 ks
Balenie: VBC / 3 ks
Balenie: VBC / 3 ks
VALAŠSKÁ
KRÁĽOVSKÁ
KLOBÁSA 190G
KLOBÁSA 290G
Znak:
VYSOČINA MINI
Znak:
041057
Znak:
MAĎARKA
KRÁSNO 190G
Znak:
041012
041047
043061
Trvanlivosť: 18 dní
Trvanlivosť: 18 dní
Trvanlivosť: 35 dní
Balenie: VBC / 2 ks
Balenie: VBC / 2 ks
Balenie: VBC / 2 ks
25
MORAVSKÉ
KRVAVNIČKY
JATERNICE
KRÚPOVÉ
Znak:
Znak:
045628
045603
Balenie:
Balenie:
V0B - 0,80 kg
VOB - 0,80 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
12 dní
12 dní
VARENÉ
MÄSOVÉ
VÝROBKY
JATERNICOVÁ
TLAČENKA ŠPECIÁL
TLAČENKA
SVETLÁ
Znak:
Znak:
045105
045106
KRVAVNIČKOVÁ
KAŠA
KAŠA
Znak:
Znak:
045036
045037
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
Kalibrovaný
výrobok
400 g
Voľno ložené
Kalibrovaný
výrobok
400 g
Balenie:
Balenie:
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
Voľno ložené
2,50 kg
Voľno ložené
2,50 kg
21 dní
21 dní
Trvanlivosť:
045007 - mini
Voľno ložené
Kalibrovaný
výrobok
450 g
28 dní
Trvanlivosť:
28 dní
OVAROVÉ
JATERNICA
KOLENO
SO ŠPAJDĽAMI
Znak:
Znak:
045312
045623
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,80 kg
VOB - 1,90 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
21 dní
12 dní
PEČEŇOVÁ
ZABÍJAČKOVÁ
TEHLA
PAŠTÉTA
Znak:
Znak:
045319
045367
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,20 kg
VBC - 1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
21 dní
21 dní
Jednou z najvýznamnejších udalostí v roku bývala kedysi zabíjačka, ktorá bola skutočným rituálom
a umením. Vďaka starobylým receptúram, ktoré sa dedili z generácie na generáciu si dnes môžeme
pochutnať na takých dobrotách ako sú jaternice, krvavničky, kaše či tlačenka.
26
27
VALAŠSKÝ
ÚDENÉ
KRÁĽOVSKÁ
ŠPEK
ROLOVANÉ PLECE
Znak:
Znak:
047872
047309
Balenie:
Balenie:
VBK - 0,40 kg
VBC - 1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
MÄSÁ
Údenie je v našich krajinách tradičný
a obľúbený postup spracovania mäsa. Nie
každý má ale možnosť domáceho údenia a prípravy vlastných údených lahôdok. Ponúknite teda Vašim zákazníkom
údené mäsá od údenárskych majstrov
z Krásna.
VALAŠSKÁ
Valašský špek získal české národné oceněnie KlasA.
ÚDENÉ
CESNAKOVÉ
KRKOVICA
KOLENO BEZ KOSTI
STEHNO
Znak:
Znak:
047304
047319
Balenie:
Balenie:
VBC - 0,80 kg
VBC - 1,00 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
21 dní
PEČIENKA (KARÉ)
LAHÔDKOVÉ
ÚDENÉ PLECE
Znak:
Znak:
047331
047323
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,00 kg
VBC - 0,90 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
KOLENO S KOSŤOU
Znak:
Znak:
047311
049110
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,10 kg
Voľno ložené
1,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
7 dní
BAČOVSKÁ
KLADENSKÁ
ÚDENÉ
ÚDENÁ SLANINA
GAZDOVSKÁ
SLANINA
Znak:
Znak:
047880
047382
Balenie:
Balenie:
VBK - 0,40 kg
VBC
1,20 - 1,50 kg
Trvanlivosť:
28 dní
Trvanlivosť:
14 dní
Gazdovská slanina je produkt dcérskej spoločnosti Mäsiarstvo H+H.
Samotné údenie dymom dodá mäsu špecifickú chuť a nezameniteľnú vôňu. Údené mäsá sa perfektne
hodia pre prípravu pohostenia, studených mís, či len tak k zahryznutiu s čerstvým chlebom.
28
29
KRÁĽOVSKÁ
CHLEBÍČKOVÁ
ŠUNKA
ZAÚDENÁ VÝBEROVÁ
ŠUNKY
Znak:
Znak:
048264
048139
Balenie:
Balenie:
VBP - 1,90 kg
Voľno ložené
2,40 kg
Trvanlivosť:
NAJVYŠŠEJ KVALITY
KRÁSNO
ŠUNKA
S CHRENOM
DELIKATES
ŠUNKA
OD KOSTI
VÝBEROVÁ
SO ŠPARGĽOU
Znak:
048249
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,70 kg
Znak:
Znak:
048207
048206
Trvanlivosť:
Balenie:
Balenie:
28 dní
VBP - 2,20 kg
VBP -1,90 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Trvanlivosť:
21 dní
Šunka so špargľou je produkt dcérskej spoločnosti Mäsiarstvo H+H.
ZÍSKALI NEJEDNO OCENENIE
Šunka najvyššej kvality Krásno získala oceněnie “Česká chuťovka”.
Dôraz na kvalitu výrobkov sa prejavuje predovšetkým
formou stále rastúcich predajov týchto výrobkov, ale taktiež radou poďakovaní, ktoré si šunkové výrobky z Krásna
určite zaslúžia.
KRÁĽOVSKÁ
ŠUNKA
VÝBEROVÁ
VÝBEROVÁ
ŠUNKA
Znak:
Voľno ložené
1,80 kg
ŠUNKA KRÁSNO
28 dní
048110
ŠUNKY Z KRÁSNA
30
Trvanlivosť:
28 dní
Jednou z najpredávanejších a najoceňovanejších skupín v našom sortimente sú šunky. Súčasťou našej
stratégie je dlhodobá orientácia práve
na tento segment, preto je mu venovaná výnimočná pozornosť, ako pri vývoji,
tak i pri samotnej výrobe a kontrole kvality.
V ponuke nájdete ako šunky štandartnej kvality, tak šunky výberové
a najvyššej kvality. Veškerý sortiment šuniek je vhodný pre bezlepkovú diétu.
ŠUNKA
ŠUNKA
VÝBEROVÁ
Znak:
Znak:
048228
048263
Balenie:
Balenie:
VBP - 2,00 kg
VBP - 2,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Kráľovská šunka výberová získala oceněnie “Česká chuťovka”.
Detská šunka vďaka svojim benefitom a jemnej
chuti získala ocenenie v anketách Detská chuťovka
a HIT. Dusená šunka získala čestné uznanie v teste
o Cenu spotrebiteľa. Šunku od kosti Krásno si
sami spotrebytelia zvolili v kategórii údeniny za
najlepšiu novinku roku 2013. A kráľovská šunka
výberová a Šunka najvyššej akosti získali prestížne
ocenenie Česká chuťovka.
31
ÚDENÁ
DUSENÁ
ŠUNKA
-
GUĽATÁ
DUSENÁ
ŠUNKA
-
HRANATÁ
Znak:
Znak:
048132
048123
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
3,20 kg
Voľno ložené
3,70 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
ŠUNKA
Znak:
Znak:
048334
048114
Balenie:
Balenie:
VBC - 1,80 kg
Voľno ložené
3,20 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Bez lepku
Obsah soli do 2%
Vhodné pre deti od 3 rokov
ŠUNKA KÁRO
ŠUNKA MINI
ZÁMOCKÁ
DETSKÉ VÝROBKY
Dusená šunka guľatá aj hranatá získali prestížne ocenenie o Cenu spotrebiteľa.
DUSENÁ
ŠUNKOVÁ ROLÁDA
Znak:
Znak:
048104
048100
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
1,80 kg
Voľne ložené
3,50 kg
Trvanlivosť:
Trvanlivosť:
28 dní
28 dní
Aby boli krásenské detské výrobky v pultoch
ešte identifikovateľnejšie, je na ich okrasnej
etikete vyobrazenie malého chlapca – uličníka,
spoločne s benefitmi daného výrobku.
V poslednej dobe sa prejavuje rastúci trend starostlivosti
o zdravie a u rodičov predovšetkým o zdravie svojich detí.
Každý rodič chce svojmu dieťaťu dať to najlepšie, najzdravšie
a kladie zvýšený dôraz na jeho jedálniček a jeho skladbu. Dieťa je neustále
vo vývine a v pohybe a preto potrebuje dostatočný príjem živín z kvalitných zdrojov. V Krásne sme si toho vedomí a preto sme
do sortimentu zaradili výrobky určené priamo pre našich najmenších. Tak napríklad celozrnné pečivo s maslom, Detskou šunkou
z Krásna a zeleninou je zdravou alternatívou desiaty pre deti. Tieto výrobky sú bezlepkové a vhodné pre bezlepkovú diétu.
BURGUNDSKÁ
KÚPEĽNÁ
ŠUNKA
Znak:
Znak:
048138
048337
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
1,80 kg
VBC - 1,90 kg
Trvanlivosť:
21 dní
28 dní
32
ŠUNKA ZAÚDENÁ
Trvanlivosť:
DETSKÁ
PÁRKY
ŠUNKA
PRE DETI
Znak:
Znak:
048160
041690
Balenie:
Balenie:
Voľno ložené
2,10 kg
VOB - 0,50 kg
Trvanlivosť:
18 dní
Trvanlivosť:
28 dní
Detská šunka získala oceněnie “Dětská chuťovka a HIT”.
33
BEZLEPKOVÉ VÝROBKY
SPRIEVODCA ETIKETOU
Veľmi citlivo vnímame problémy našich spoluobčanov postihnutých celiakiou. Preto sa
dlhodobo orientujeme na ponuku údenín bez obsahu lepku. Všetky krásenské výrobky
podliehajú prísnej kontrole a produkcia je testovaná vo vnútrofiremnej i štátnych
laboratóriách. Spoločnosť systematicky spolupracuje s organizáciami celiatikov a naďalej
bude investovať do vývoja a podpory bezlepkových výrobkov. V katalógu tieto výrobky
poznáte podľa označenia logom bezlepku. Aktuálny zoznam bezlepkových údenín
Krásno nájdete na www.krasno.cz.
Každý výrobok z produkcie MP Krásno obsahuje termo etiketu s údajmi o výrobku, ktorá je presne podľa legislatívneho znenia.
Obsahuje kompletný názov výrobku, zloženie a špecifikácie výrobku, presnú hmotnosť a dátum spotreby. Údaje uvedené na termo
etikete sú nadradené všetkým tlačeným zoznamom a špecifikáciám.
Logo spoločnosti
Údaje o výrobcovi
Názov výrobku
Údaj, že výrobok neobsahuje lepok
Označenie mäsového
výrobku podľa legislatívy
(skupina a druh)
Povinné údaje podľa
legislatívy
Skladovanie a spotreba
Zloženie
Dátum spotreby alebo
minimálnej tvanlivosťi
Výskyt alergénov
Hmotnosť výrobku
EAN kód
Šarža výrobku
Osoba zodpovedná za
výstupnú kontrolu
Označenie logom
bezlepku
Označenie materiálu,
z ktorého je vyrobený
obal
Identifikačná značka – podľa čísla
poznáte výrobcu či predajcu
Panáčik s košom = obal patrí do
odpadkového koša
MIESTO PRE POZNÁMKY
ZOZNAM BEZLEPKOVÝCH VÝROBKOV KRÁSNO:
Anglická slanina lisovaná
Attila saláma
Bačovská údená slanina
Budapeštianská klobása
Burgundská šunka
Cesnakové stehno
Cikánska lahôdka
Čertovské špekačky
Debrecínska lahôdka
Debrecínská pečienka
PREMIUM
Debrecínske párky
PREMIUM
Debrecínská slanina
lisovaná
Delikates slanina
s cesnakom
Delikates slanina
s paprikou
Detská šunka
Dlhé párky
Diabolská gril. klobása
Diabolské gril. páročky
Dusená šunka guľatá
Dusená šunka hranatá
Dusená šunka MINI
Gavalier so syrom
Gothajská saláma
PREMIUM
Grill pack
Grilovacia klobása
Grilovacia klobása
PREMIUM
Gril. klobása zaúdená
Grilovacie koleno
Gril. páročky bylinkové
Gyros klobása
Herkules
Horal so syrom
Hot Dog párky
Chlebíčková šunka
Inovecká saláma
Jemná saláma
Južná saláma
Jemné párky PREMIUM
Junior saláma PREMIUM
Kladenská pečienka
Klobása s cibuľkou
Klobása s nivou
Klobása s cesnakom
Klobása s kapustou
Klobása so syrom
Klobása Vysočina
Klobáskový kabanos
Kráľovská klobása
Kráľovské rolované plece
Kráľovská šunka
Kráľovská šunka zaúdená
Krásenský točený
KRÁSNO párky
Kúpeľná šunka zaúdená
Kuracie párky
Kuracia šunka z pŕs
Labužnícká klobása
Lahôdkové údené plece
Lázeňské párky
Lovecká saláma
Lúpacie párky
Maďarka KRÁSNO
Maďarská saláma
Mexická grilovacia
klobása
Malokarpatská saláma
Meziříčska sekaná
Moravské údené
Nitran
Ovarové koleno
Original špekačky
viazané
Pálivá papriková saláma
Paprikáš
Papriková saláma
Párky
Párty páročky
Párky pre deti
Pečeňová tehla
Pivná saláma
Pizza nárez
Poličan
Pološunková saláma
Rožnovská saláma
Rožnovská saláma MINI
Slovenská saláma
Staročeská slanina
Staročeská slanina MINI
Špekačky PREMIUM
Štajerská klobása
Šunka káro
Šunka KRÁSNO
Šunka najvyššej kvality
KRÁSNO ŠPECIÁL
Šunka od kosti
Šunka so špargľou
Šunka s chrenom
DELIKATES
Šunková klobása
Šunková saláma ŠPECIÁL
Šunková saláma
zaúdená
Šunková tehla
Šunková tehla zaúdená
Šunková točená saláma
Šunkové koleno
Šunkové páročky
Toustový nárez
Trampská klobása
Trampské cigáro
Turistická trvanlivá
saláma
Údená šunková roláda
Údené koleno bez kosti
Valašská klobása
Valašská krkovica
Valašské páročky
Valašský špek
Viedenské párky
PREMIUM
Vysočina
Vysočina MINI
Zabíjačková paštéta
Zámocká šunka
Závin z karé
Zbojnícka klobása
95% výrobkov
značky Krásno
je vhodných
pre bezlepkovú diétu.
34
35
MP Krásno, a.s.
Hranická 430, 757 61 Valašské Meziříčí
Česká republika
Krásno Slovakia, s. r. o.
Streženická 1697/45, 020 01 Púchov
Slovenská republika
Zelená linka: 800 311 100
Tel.: +420 571 855 237
Fax: +420 571 611 805
E-mail: [email protected]
Zelená linka: 0800 004 216
Tel.: +420 571 855 237
Fax: +420 571 611 805
E-mail: [email protected]
PRÍJEM OBJEDNÁVOK
O príjem objednávok a komunikáciu so zákazníkom sa stará náš tím objednávkovej kancelárie. Sú Vám k dispozícii na
nižšie uvedených telefónnych číslach. Vaše objednávky sú priamo zadávané do počítačového systému tak, aby mohli byť čo
najrýchlejšie a najefektívnejšie spracované.
Download

Katalóg Produktov