Festival
Ivana Ballu
rocník
O
D
17.
Under the auspices
of the Mayor of the
town Dolný Kubín
Mgr. Roman Matejov
12
Pod záštitou primátora
mesta Dolný Kubín
Mgr. Romana Matejova
LN
Ý KUBÍN
20
17
year
SLOVAKIA
DOLNÝ KUBÍN
22.–25. 5.
2012
th
Nad hrobom I. Ballu:
Karol Hromádka
- predseda FIB,
Klára Havlíková
- koncertná umelkyňa
Hudobný Festival Ivana Ballu
Vážení mladí priatelia, súťažiaci, pedagógovia, rodičia, diváci.
Hudobný festival Ivana Ballu otvára súťažné miestnosti a koncertné
pódiá svojho 17. ročníka. Sme radi, že opäť privítame mladých nádejných muzikantov v našom Dolnom Kubíne. Tešíme sa aj na interprétov
hudobného umenia účinkujúcich na festivalových koncertoch.
Dopady hospodárskej krízy sú neprehliadnuteľné a dotácie poskytované na takéto projekty sa neustále zmenšujú. Mali sme zámery
realizovať v rámci festivalu aj nové myšlienky, avšak finančné možnosti sú neúprosné. Preto sa tešíme, že sa nám darí aspoň pokračovať
v tradícii festivalu. Zaväzujú nás k tomu očakávania dlhoročných
účastníkov a zanietenosť pedagógov pri rozvíjaní hudobne talentovaných žiakov a študentov.
Pri návšteve hrobu Ivana Ballu sa staršej generácii možno znovu
vybavia spomienky na poslednú rozlúčku s ním, ktorá sa konala
v Múzeu P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne. Zúčastnil sa jej i Eugen Suchoň, ťažko nesúc stratu jedného z najbližších spolupracovníkov – uplynulo už 35 rokov od tejto udalosti.
Festival ide stále za svojim cieľom ukázať, zhodnotiť a oceniť tie
najlepšie, precítené hudobné výkony a muzikantstvo. Prajeme preto
všetkým účastníkom príjemne strávené festivalové chvíle v našom meste
a vnútornú pohodu súťažiacim.
Karol Hromádka – predseda FIB
3
Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Hlavný usporiadateľ:
Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne
Spoluusporiadatelia:
Mestský úrad v Dolnom Kubíne, Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,
Základná umelecká škola v Nižnej, Evanjelický a. v. farský úrad Dolný Kubín
Predseda odbornej komisie:
Karol Hromádka – riaditeľ ZUŠ Ivana Ballu
Organizačný výbor:
Predseda: Karol Hromádka
Členovia: Mgr. Daniel Marček, Mgr. Jana Greššová, PhDr. Mária Dudáková,
Klára Hromádková, Peter Kučka
Termín konania:
22.–25. 5. 2012
Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko (divadelná sála) – súťaž Mladí gitaristi, Klavírna Orava
Kláry Havlíkovej
ZUŠ Nižná – súťaž Husľové talenty
Miesto prezentácie:
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne – Mladí gitaristi a Klavírna Orava
K. Havlíkovej
ZUŠ Nižná – Husľové talenty
Štatút súťaží:
Klavírna Orava Kláry Havlíkovej, Mladí gitaristi, Husľové talenty
Súťaží sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí spĺňajú vekové kategórie a v stanovenom
čase podajú prihlášku. Účastník súťaže nemusí byť žiakom umeleckej školy, konzervatória alebo VŠ.
Porota súťaže:
Porotu menuje odborná komisia FIB. Je zložená z pedagógov VŠ, konzervatórií
a popredných slovenských a zahraničných umelcov.
Ocenenie súťaže:
Porota rozhodne o udelení 1.–3. miesta v každej kategórii v sólovej hre a 1.–3. miesta
v štvorručnej hre na klavír. Zvláštne ceny udelí primátor mesta Mgr. Roman Matejov,
riaditeľ ZUŠ I. Ballu Karol Hromádka, Ing. Bednár IKA – ČR a pán Armin Hanika –
Nemecko (majstrovské gitary).
Organizačné pokyny:
Súťaže Mladí gitaristi a Klavírna Orava sa budú konať 23.–25. 5. 2012 v Dolnom Kubíne.
Súťaž Husľové talenty sa bude konať 25. 5. 2012 v Nižnej.
Koncerty v rámci festivalu sa uskutočnia v Evanjelickom kostole a. v. v Dolnom Kubíne.
4
Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2012
Štatút súaže
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú predpísaný repertoár a vekové kategórie.
Termín súťaže:
23. máj 2012
Vekové kategórie:
1. kategória: nar. 2002 a neskôr
2. kategória: nar. 2001, 2000
3. kategória: nar. 1999, 98, 97
4. kategória: nar. 1996 a skôr
Účastníci súťažia v jednom kole so skladbami rôzneho štýlového obdobia.
Povinné skladby:
1. kategória
dve skladby podľa vlastného výberu
charakterovo odlišné (do 5 min)
2. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia klasicizmu
B. ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu
(spoločný čas pre A + B do 7 minút)
3. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia romantizmu
B. ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu
(spoločný čas pre A + B do 10 minút)
4. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia baroka
B. ľubovoľná skladba podľa vlastného výberu
(spoločný čas pre A + B do 12 minút)
Hra spamäti a časový limit je podmienkou vo všetkých kategóriách.
Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
Štvorručná hra
Termín súťaže:
23. máj 2012
Vekové kategórie:
1. kategória: nar. 2001, 2000 (spoločný čas pre obidve skladby do 5 minút)
2. kategória: nar. 1999, 98, 97 (spoločný čas pre obidve skladby do 8 minút)
3. kategória: nar. 1996 a skôr (spoločný čas pre obidve skladby do 10 minút)
Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia staršieho súťažiaceho.
Účastníci súťažia v jednom kole s dvoma skladbami rôzneho štýlového obdobia a charakteru.
V štvorručnej hre nie je potrebná hra spamäti. Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
Časový limit je podmienkou vo všetkých kategóriách.
5
Mladí gitaristi 2012
Štatút súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú predpísaný repertoár a vekové kategórie.
Termín súťaže:
23. máj 2012
1. kategória: nar. 2001 a neskôr
2. kategória: nar. 2000, 1999
3. kategória: nar. 1998, 97
4. kategória: nar. 1996 a skôr
Súťaž v 1.–4. kategórii je jednokolová s medzinárodnou účasťou.
Nie je určená pre žiakov konzervatórií, hud. gymnázií, VŠMÚ a AMU
24. a 25. máj 2012
5. kategória: nar. 1994 a neskôr
6. kategória: bez obmedzenia vekovej hranice
Súťaž v 5.–6. kategórii je dvojkolová s medzinárodnou účasťou.
Je určená pre žiakov konzervatórií, hud. gymnázií, VŠMÚ a AMU
Povinné skladby:
1. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia klasicizmu
B. voľný program (spoločný čas pre A + B od 4–6 minút)
2. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia klasicizmu
B. voľný program (spoločný čas pre A + B od 5–7 minút)
3. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia renesancie alebo baroka
B. voľný program (spoločný čas pre A + B od 7–10 minút)
4. kategória
A. ľubovoľná skladba z obdobia renesancie alebo baroka
B. ľubovoľná skladba z obdobia 20. alebo 21.storočia
C. voľný program (spoločný čas pre A + B + C od 10–13 minút)
5. kategória
I. kolo
A. J. S. Bach – ľubovoľná skladba
B. voľný program (spoločný čas pre A + B 9–12 minút)
II. kolo
A. ľubovoľná skladba slovenského alebo českého autora 20. a 21. storočia
B. voľný program (spoločný čas pre A + B 12–15 minút)
6. kategória
I. kolo
A. J. S. Bach – ľubovoľná skladba
B. voľný program (spoločný čas pre A + B 9–12 minút)
II. kolo
A. ľubovoľná španielska alebo latinsko-americká skladba
B. voľný program (spoločný čas pre A + B 12–15 minút)
Porota si vyhradzuje právo určiť počet postupujúcich do druhého kola. Meria sa celkový
čas trvania výstupu. Hra spamäti a časový limit je podmienkou vo všetkých kategóriách.
Opakovacie znamienka nie je nutné dodržiavať.
6
Hus¾ové talenty 2012
Štatút súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia,
ktorí spĺňajú predpísané vekové kategórie.
Termín súťaže:
25. 5. 2012
Vekové kategórie:
1. kategória: ročník 2002 a mladší
2. kategória: ročník 2000–2001
3. kategória: ročník 1998–1999
4. kategória: ročník 1997–1993
Účastníci súťažia v jednom kole s dvoma skladbami
rôzneho charakteru (časť pomalá, časť rýchla).
V 2.–4. kategórii je povinná časť husľového koncertu.
Laureáti z predchádzajúcich ročníkov sa na súťaži nezúčastnia.
Časové limity:
1. kategória: do 6 minút
2.–3. kategória: do 10 minút
4. kategória: do 12 minút
Prosíme o dodržiavanie časových limitov!
Súťaž prebehne v priestoroch ZUŠ v Nižnej.
Husľový orchester ZUŠ Ivana Ballu
7
Program festivalu
Utorok 22. 5. 2012
14.00–18.00 hod.Prezentácia v Mestskom kultúrnom stredisku D. Kubín na Bysterci.
19.00 hod.OTVORENIE FESTIVALU
KOMORNÝ KONCERT (Evanjelický kostol a. v. v Dolnom Kubíne)
Losovanie a predstavenie členov porôt – po ukončení koncertu.
Streda 23. 5. 2012
7.30–8.30 hod.
Prezentácia v Mestskom kultúrnom stredisku D. Kubín na Bysterci.
8.30 hod.začiatok súťaže Klavírna Orava Kláry Havlíkovej
(1.–4. kat., 1.–3. kat. ŠH ) v divadelnej sále MsKS v Dolnom Kubíne
Cvičné miestnosti: Klavír – ZUŠ Ivana Ballu (ul. Matúškova, Námestie slobody – Bysterec)
8.30 hod.začiatok súťaže Mladí gitaristi (1.–4. kategória) v koncertnej sále
ZUŠ Ivana Ballu – Bysterec
Cvičné miestnosti: ZUŠ Ivana Ballu (Nám. slobody – Bysterec)
8.30–18.00 hod.PREDAJNÁ VÝSTAVA GITÁR A GITAROVÝCH DOPLNKOV:
Hanika (Nemecko), IKA (Česká republika),
v estrádnej sále MsKS Dolný Kubín
12.30–14.00 hod.
Stravovanie:
Reštaurácia Luna v priestoroch MsKS (priebežne)
19.00 hod. KOMORNÝ KONCERT
Evanjelický kostol a. v. v Dolnom Kubíne
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:
klavír (1.–4. kat., 1.–3. kat. ŠH),
gitara (1.–4. kat.)
8
Program festivalu
Štvrtok 24. 5. 2012
7.30–8.30 hod.
Prezentácia v priestoroch ZUŠ Ivana Ballu na Bysterci (zelená budova)
8.30 hod.
začiatok súťaže Mladí gitaristi v 5. a 6. kategória – 1. kolo
(divadelná sála MsKS Dolný Kubín)
Cvičné miestnosti: ZUŠ Ivana Ballu (Nám. slobody – Bysterec)
8.30–18.00 hod.PREDAJNÁ VÝSTAVA GITÁR A GITAROVÝCH DOPLNKOV:
Hanika (Nemecko), IKA (Česká republika),
v estrádnej sále MsKS Dolný Kubín
12.30–14.00 hod.
Stravovanie:
Reštaurácia Luna v priestoroch MsKS (priebežne)
Piatok 25. 5. 2012
8.30 hodzačiatok súťaže Mladí gitaristi – 5. a 6. kategória 2. kolo (MsKS Dolný Kubín)
8.30 hod.
začiatok súťaže Husľové talenty 1.–4. kategória (Nižná)
11.00–13.30 hod.
Stravovanie:
Reštaurácia Luna v priestoroch MsKS (priebežne)
13.00 hod.VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV (po ukončení súťaže v 5. a 6. kat. MG)
UKONČENIE FESTIVALU
9
Súťažiaci – gitara
I. KATEGÓRIA
1. BALAJKA Andrej
E. Hradecký: Gitarový rag
10.KONTEROVÁ Nikola
ZUŠ I.Ballu Dolný Kubín
SZUŠ Fantázia Svit
F. Carulli: Siciliana
M. Zelenka: Valčík
F. Sor: Wals
M. Matoušek: Na vandru
F. Carulli: Andante, Avignon
M. Zelenka: Menuet
C. Susser: Karfolit
M. Zelenka: Rumba
2. GODIŠKA Simon Marián
11.KROMKOVÁ Viktória
SZUŠ Fantázia Svit
SZUŠ Fantázia Svit
M. Carcassi: Allegretto
M. Matoušek: Titanus
C. Susser: Blues 2
M. Zelenka: Pieseň
K. Albert: Moderato č. 2
J. Kuffner: Andantino č. 3
M. Zelenka: Jako vánek
Š. Rak: Český tanec
3. HALEČKOVÁ Karolína
ZUŠ Fabiniho Spišská Nová Ves
N. Coste: Barkarola
N. S. von Lebendorf: Dimmiamore
M. Tesař: Boogie woogie
4. HRKEL Radovan
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
M. Zelenka: Rumba
J. K. Mertz: Cantabile
F. Sor: Andante
F. Kleynjans: Siciliana
5. CHROMIK Ewa
Jelenia Gora – Polsko
L. Brouwer: Omagio a Mangore
M. Giuliani: Andantino
M. Droždiewski: Valseatta
6. CHUDÍK Martin
ZUŠ Zvolen
M. Tesař: Prelude
F. Carulli: Allegretto
F. Tárrega: Lagrima
7. KAŇÁKOVÁ Michaela
12.MATIS Tomáš
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
C. Susser: Blues II.
G. A. Brescianello: Gavotte
M. Carcassi: Andantino mosso
13.VAVREK Martin
ZUŠ Giraltovce
G. A. Brescianello: Gavota
M. Carcassi: Menuet
C. Susser: Almandin
14.ZÁŇOVÁ Laura
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
N. Coste: Barkarole
M. Matoušek: Take it
C. Susser: Blues
15.ŽUGEC Dominik
SZUŠ Fantázia Svit
M. Carcassi: č. 31, 32
F. Carulli: Valse
C. Susser: Blues
S. Sokolay: Dudanota
ZUŠ Frýdek–Místek
M. Carcassi: Valse
J. K. Mertz: Ländler č. 4
Š. Rak: Lullaby
8. KMEC Jakub
ZUŠ Levoča
F. Carulli: Et. č. 26
J. S. Bach: Aria
M. Tesař: Menuet
9. KNIŠ Jakub
10
II. KATEGÓRIA
1. CIESLAR Pawel
Cieszyn, Polsko
J. Dowland: Mr. Dowlands midnight
T. Stachak: Marsz z wariacjami
M. Giuliani: Etiuda D dur op. 139 č. 6
M. Droždžowski: Na moscie Golden gate
2. FULLA Ján
ZUŠ Giraltovce
SZUŠ Jánoš Ružomberok
F. Carulli: Scherzo
F. Sor: Galopp
Súťažiaci – gitara
N. Powlesland: Cloud nine
V. Lindsey-Clark: Rio by night
3. HRMO Matej
ZUŠ L.Mokrého Topoľčany
M. Carcassi: Andante
F. Kleynjans: Valse Chôro
F. Kleynjans: Valse Francaise
C. Hartog: Fiesta Gitana
4. CHROSNIK Adam
Cieszyn – Polsko
J. Dowland: Lady Laitons Almain
M. Giuliani: Etiuda D dur op. 139 č. 6
L. Brouwer: Etiuda XI.
T. Stachak: Walc Peruwianski – Rosita
5. KOVALČUK Róbert
ZUŠ M. Hemerkovej Košice
M. Carcassi: Menuet – Allegretto
F. Carulli: Andante
Š. Rak: Cikánska píseň
6. MORIHLADKOVÁ Ivana
ZUŠ Smižany
M. Carcassi: Et. č.3 Andantino
F. Kleynjans: Orientale, Petit Choro
C. Hartog: Caratera resbaladiza
7. MUŠUTA Augustín
ZUŠ Fabiniho Spišská N. Ves
M. Guliani: Allegretto
S. Joplin: Ragtime
M. Tesař: Blues son
8. OWSIANKA Wiktoria
Žary – Polsko
F. Sor: Etiuda op. 31 č. 2
M. Pasieczny: Ballada
B. Verschuere: Goofy Grasshopper Blues
F. Payr: Lake Tahoe
9. ROZSÍVALOVÁ Terezie Anna
III. KATEGÓRIA
1. BAHYLOVÁ Dominika
ZUŠ M. Špániho Žilina
D. Cimarosa: Sonata
Š. Urban: Variační fantazie na l. p. Dobrú noc
2. BENKA Andrej
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
J. A. Losy: Gigue
J. Cardoso: Leyenda
R. Dyens: Tango in Skai
L. Bonfa: Mahna de Carnaval
3. BÍROVÁ Ivana
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
Anonym: Menuet
M. Langer: Danza colombiana
J.K. Mertz: Nocturno op. 4 č. 3
4. Czudej Kamil
Katowice, Poľsko
H. V. Lobos: Preludium č. 2
Š. Rak: Toccata
5. GRANDTNEROVÁ Juliana
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
J. Cardoso: Milonga
J. S. Bach: Prelúdium
V. Smirnov: Vastočná kartinka
6. HAJDOVÁ Kristína
ZUŠ Hanušovce
G. A. Brescianello: Adagio
A. Rodriguez: Cancion y Danza
7. HANIK Jiří
ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm
J. S. Bach: Boureé
F. Sor: Los Adioses
M. D. Pujol: Rojo y Negro
8. HOLIČKOVÁ Alžbeta
ZUŠ Střezina Hradec Králové
SZUŠ Omšenie
M. Linnemann: Camilla
L. Brouwer: Etuda č. 5
F. Sor: Andantino
T. Stachak: Waltz Smile
A. Mudara: Fantasia X.
E. Gismonti: Agua y vino
J. Morel: Danza Brasilera
10.RUSKOVÁ Marianna
SZUŠ Jánoš Ružomberok
L. Brouwer: Etuda č. 6
G. Sanz: Canarios
F. Gragnani: Sonatina – Allegro
10.HRMO Šimon
ZUŠ L. Mokrého Topoľčany
J. S. Bach: Gavota
F. Tarrega: Arabské capriccio
J. M. Zarate: Danza
11
Súťažiaci – gitara
9. IĽAŠ Patrik
ZUŠ dr. L. Janáčka Ostrava
J. S. Bach: Aria
F. Carulli: Allegretto
M. Tesař: Blues Song
M. Tesař: Folk Pastoral
Š. Rak: Allegro Vivo
G. A. Brescianello: Variacie na téma
G. F. Händla
R. Dyens: Lettre no. 15
11.KARNOWKA Wojciech
Rybnik – Polsko
S. L. Weiss: Fantazja
M. D. Pujol: Etiuda IV
F. Tarrega: Kaprys Arabski
12.KORZENIOWSKA Paulina
3. CÁBA Martin
ZUŠ J. Kličky Klatovy
J. S. Bach: Menuet, Gigue
A. Vinitsky: Etude no. 4
A. Lauro: Vals Venezolano no. 1, no. 2
M. Ponce: Estrelita
Š. Urban: Romanza
4. CEL Filip
Žary – Polsko
Jelenia Góra – Polsko
G. Sanz: Preludium
B. Henze: Impromptu
J. Cardoso: Milonga
T. Stachak: Walc peruwianski – Rosita
J. Dowland: Fantasia
J. Rodrigo: En Los Trigales
M. Pasieczny: Slizg
13.MINIEWSKI Aleksander
Jalenia Gora – Polsko
G. Sanz: Pavana
B. Henze: Impromptu
M. D. Pujol: Don Julian
14.PÓLTORAK Kinga
Žary – Polsko
J. Polak: Galliarda
M. S. Pawlow: Preludium na nucie pedalovej
F. Tarrega: Preludium
M. Piasieczny: Preludium
T. Stachak: Walc w kafejce
15.SPIŠÁK Samuel
ZUŠ L. Mokrého Topoľčany
J. S. Bach: Prelude
J. L. Merlin: Evocacion
M. Giuliani: Sonatína – Finále
16.ŠVENDOVÁ Dominika
5. HUŇADY Tomáš
ZUŠ H. Madariovej Sľažany
H. V. Lobos: Prelude 1
L.de Narvaez: Diferencias sobre „Gurdame
las Vacas“
J. S. Bach: Allemande
M. Giuliani: Op. 48 No. 15
6. KÉRY Daniel
ZUŠ Zvolen
J. S. Bach: Suite E Dur – Prelúdium
W. Muthspiel: Tonspiel č. 1
L. Brouwer: Etuda č. 11
7. LEVČÍK Roman
ZUŠ Nováky
M. Giuliani: Rondo
J. S. Bach: Preludium
F. Tárrega: Gran Vals
L. Brouwer: Etuda č. 17
8. LIVORA Matúš
ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí
ZUŠ Fabiniho Spišská N. Ves
J. Dowland: Lady Hundson s Puffe
L. Legnani: Scherzo s variacemi
T. Spooner: Passing Clouds
M. D. Pujol: Candombe en Mi
G. F. Händel: Sarabanda č. 1, 2
S. Myers: Cavatina
M. Albeniz: Recuerdo Pampeano
A. I. Kramskoj: Poryv
IV. KATEGÓRIA
1. BABJAK Róbert
SZUŠ Humenné
C. Negri: Bianca fiore
J. K. Mertz: Capricco arabe
M. Tesař: Espressivo
12
2. BRACHACZEK Petr
ZUŠ sv. J. Krstiteľa Spišské Vlachy
9. NOVOTNÁ Klára
ZUŠ Střezina Hradec Králové
S. L. Weiss: Allemande
M. M. Ponce: Sonatina Meridional – Campo
Piazolla: Milonga del Angel
Súťažiaci – gitara
10.
ŠOŠKA Peter
ZUŠ L. Árvaya Žilina
J. S. Bach: Prelúdium D mol
Š. Rak: Renesančné pokušenie
A. Barios: Catedrála, 3. časť
J. Cardosso: Milonga
F. Sor: Variácie na Mozartovú tému
2. kolo:
M. Zelenka: Slávnostná suita
K. Kompas: I. Ritmico 1
6. KLUKON Krisztián
Slovenská republika
V. KATEGÓRIA
1. BERTIČ Martin
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Fugue BWV 1000
A. Piazzolla: Verano Porteňo
2. kolo:
M. Suchoža: Hračka
M. D. Pujol: Rioplantenses
2. DVOŘÁČEK Vít
Česká republika
1. kolo:
J. S. Bach: Adagio g moll BWV 1000
L. Legnani: Capriccio no. 7
A. Piazzolla: Verano Porteňo
2. kolo:
J. W. Duarte: Nightmusic
L. Legnani: Capriccio no. 15
D. Martinček: Le Tombeau de Tarrega
3. FAČKO Martin
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Preludium, Presto (Lutnová suita
č. 3)
M. Colonna: Aria n. 3
2. kolo:
D. Martinček: Malé prelúdium
F. M. Torroba: Fandaguillo, Arada, Danza
I. Albeniz: Cataluňa
4. CHRZANOVÁ Lenka
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Suite a mol – Sarabande
H. V. Lobos: Mazurka Choro
A. Piazzola: Compadre
2. kolo:
J. W. Duarte: Idyle pour Ida
K. Kompas: Ritmico
5. IRHOVÁ Alžbeta
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Siciliano
1. kolo:
J. S. Bach: Prelude, Courante (Cello suite Nr. 1)
J. Rodrigo: Junto al Generalife
2. kolo:
M. Tesař: Moderato, Cantabile, Vivo (Four
Ballad Stories)
F. Tarrega: Capricho Arabe
7. MITSURA Zlata
Česká republika
1. kolo:
J. S. Bach: Sonata II BWV 1003 – Allegro
A. Barrios: La Catedral – Andante, Allegro
2. kolo:
M. Tesař: Píseň
L. Legnani: Fantasie op. 19
8. PORTELEKI Ladislav
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Allemande
N. Koshkin: Suite for guitar: The Elves č. 1, 4
Š. Urban: Impromptus
2. kolo:
K. Kompas: 2. Melodico
N. Paganini: Sonata N. 16, N. 24
9. ŠVENDOVÁ Hedvika
Česká republika
1. kolo:
J. S. Bach: Preludium a Presto (Suita e– moll)
L. Legnani: Fantasie
2. kolo:
L. Brouwer: Variacie na Reinhardtovo téma
Š. Rak: Palečkúv smích
10.ZAVACKÝ Timotej
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Prelude BWV 998
M. Alboniz: Recuerdo Pampeano
L. Brouwer: Un dia de Noviembre
Š. Rak: Hora
2. kolo:
M. Tesař: Baladické príbehy – Moderato,
Cantabile, Espressivo, Vivo
J. De Azpiazu: El vito
G. Sanz: Canarios
13
Súťažiaci – gitara
VI. KATEGÓRIA
1. BELANČAT Marek
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Suita BWV 995 – Gigue
R. Dyens: Trois Saudades č. 3
2. kolo:
J. K. Mertz: Elegie
J. Turina: Soleares
2. FARKAS Dénes
Maďarsko
1. kolo:
J. S. Bach: Prelude (Cello Suit No. 6)
H. V. Lobos: Etude č. 2
2. kolo:
I. Albeniz: Cataluna
N. Paganini: 24. Caprice
3. CHRZAN Erik
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Suite e mol – Sarabanda
F. Tárrega: Fantasia on Themes from La
Traviata
R. Dyens: Tango en skai
2. kolo:
A. B. Mangoré: Confesión – Romanza
M. Llobert: Variaciones Sobre un Tema de
Sor
4. KIRÁLY Tamás
Maďarsko
1. kolo:
J: S. Bach: Prelude (Lute Suite BWV 997)
E. S. de la Maza: Campanas del Alba
A. Mudara: Fantasia X
2. kolo:
A. Barios: La cathedral I, II, III
J. K. Mertz: Tarantelle
5. KNAPEK Aleksander
Poľsko
1. kolo:
J. S. Bach: Sarabande, Gigue, Double (Lute
suite No. 2 BWV 997)
J.K. Mertz: Tarantella
2. kolo:
A. Barios: Vals op. 8 no. 4
J. Rodrigo: Junto al Generalife
L. Brouwer: El Decameron Negro č. 2
6. MALYCHA Jakub
Poľsko
14
1. kolo:
A. B. Mangore: La Catedrale
J. S. Bach: Prelude BWV 997
2. kolo:
J. Morel: Francescas Waltz
J. K. Mertz: Elegie
7. MEDVEĎ Matúš
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Preludium BWV 998
J. K. Mertz: Unruhe
M. C. Tedesco: Francisco Goya y lucientes,
pintor
2. kolo:
J. Králik: Danza
M. M. Ponce: Suite in old style: Preludo,
Allemande, Sarabande, Gavotte, Gigue
8. PAZDERA Ladislav
Česká republika
1. kolo:
J. S. Bach: Allemande a Courante
(Viooncellová suita č. 1)
W. Muhspiel: Tospiel č. 1. a 3.
2. kolo:
F. Martin: Prelude, Air, Comme une Gigue
A. Villoldo: El Choclo
9. SIVÁK Jozef
Slovenská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Gigue (Lutnová suita BWV 996)
Piazzolla: Romantico, Acentuado
2. kolo:
L. Legnani: Capriccio no. 15
Barios: Etude no. 3
F. Martin: Prelude, Air, Plainte, Comme une
Gigue
10.SOLČÁNIOVÁ Ivana
Sloveská republika
1. kolo:
J. S. Bach: Preludium und Presto, Gigue
BWV 996
Albeniz: Granada
2. kolo:
H. V. Lobos: Etude No. 3
M. M. Ponce: Sonata č. 3 – Allegro moderato,
Chanson
11.SZKIBÓ Gergo
Maďarsko
1. kolo:
J. S. Bach: Allemande BWV 996
Súťažiaci – klavír
H. V. Lobos: Etude č. 7
F. Tárrega: Capricho Arabe
2. kolo:
Albeniz: Asturias
Š. Rak: Temptation of the Renaissance
I. KATEGÓRIA
1. BORÁKOVÁ Veronika
ZUŠ E. Marhuly Ostrava
G. F. Händel: Courante
D. Kabalevskij: Pohádka
R. Schumann: Fantastický tanec
2. BRONTVAYOVÁ Emma
SZUŠ Fantázia Svit
J. Vasas: Játek (Hra)
W. A. Mozart: Téma a 1. Variácia C dur
J. Šurovský: Tanec G mol
3. FÁBEROVÁ Zoja
B. Bartók: Pre deti č. 22
9. ZÁŇOVÁ Vanessa Anna
ZUŠ Tvrdošín
D. Zipoli: Menuet
J. Haydn: Allegro
F. Schubert: Valčík
M. Dlouhý: Bagatela č. 2
II. KATEGÓRIA
1. BARALDI Daniele
ZUŠ M. Hemerkovej Košice
J. N. Hummel: Scherzo
N. Rakov: Schrzino
T. Hirner: Malí vojaci
2. CIBULOVÁ Silvia
ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava
M. P. Musorgskij: Quasi Fantasia
J. N. Hummel: Rondo C dur
3. DOLNÁ Martina
ZUŠ Poprad
ZUŠ sv. J. Krstiteľa Spišské Vlachy
J. K. Vaňhal: Sonatína č. 9 B dur
G. Karganov: Malý valčík
M. Dlouhý: Bagatela č. 2
M. Clementi: Sonatína F dur op. 36, č. 4 –
Con spirito Andante con espressione
A. Štogarenko: Motýlik
V. Ščelokov: Tanec
4. FARKAŠOVSKÁ Michaela
ZUŠ sv. J. Krstiteľa Spišské Vlachy
J. A. Benda: Sonatína A mol
J. Gnesina: Etuda C mo
5. HRONCOVÁ Simona
ZUŠ S. Stračinu Detva
J. S. Bach: Menuet G dur
A. Zemanovský: Tri dni ma naháňali
6. ŠIMONOVÁ Timea
SZUŠ Fantázia Svit
B. Bartók: Čerešne
L. C. Daquin: Kukučka
7. ŠROBOVÁ Terézia
ZUŠ Tvrdošín
D. Zipoli: Allegro
M. I. Glinka: Emotion
Jurníčková: Romanca
Jurníčková: Lovecká pesnička
8. ZAJACOVÁ Terezia
ZUŠ L. ÁRVAYA Žilina
F. Kuhlau: Sonatína op. 55 č. 1 – Vivace
P. I. Čajkovskij: Stará francúzska pieseň
Jurníčková: Ukolébavka pro Veroniku
4. KOVALČÍK Daniel
ZUŠ Giraltovce
D. Cimarosa: Sonata G dur
S. Majkapar: Variácie
A. Pärt: Tanec kačičiek
5. MARKS Peter
ZUŠ J. Albrechta Bratislava
I. J. Pleyel: Rondo
F. Burgmuller: Tarantelle
6. MIKLEOVÁ Terézia
ZUŠ I. Godina Vráble
A. Diabelli: Sonatína op. 168 no. 1 –
Moderato cantabile, Andante cantabile
P. I. Čajkovskij: Spev škovránka, Ježibaba
7. MIKSÁKOVÁ Silvia
ZUŠ Kysucké Nové Mesto
C. Ph. E. Bach: Solfeggio
A. Chačaturjan: Andantino
W. Gilloch: Arabesque sentimentale
8. MIŠKOLCIOVÁ Bibiana
ZUŠ J. Rosinského Nitra
J. Haydn: Sonáta C dur Hob. XVI 35– Allegro
15
Súťažiaci – klavír
con brio
C. Debussy: Pajácov tanec
9. PETRÍKOVÁ Zuzana
ZUŠ J. L. Bellu Kremnica
J. S. Bach: Malé prelúdium BWV 938
M. Clementi: Sonatína op. 36, č. 2, 1. časť
F. Chopin: Valčík a mol
10.VATRAĽOVÁ Miriam
ZUŠ M. Hemerkovej Košice
J. Haydn: Rondo Es dur
F. Chopin: Poloneza g mol
J. Cikker: Prečo padá sneh?
P. I. Čajkovskij: Pieseň škovránka
11.VULGANOVÁ Jessica
ZUŠ I. Godina Vráble
J. L. Dusík: Sonatína – Allegro presto op. 2
No. 3
E. Suchoň: Hlboký jarčok
P. I. Čajkovskij: Polka
III. KATEGÓRIA
1. DEKRÉT Peter
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
F. Chopin: Polonéza b mol
A. Chačaturjan: Toccata
2. HERDOVÁ Terézia
C. Debussy: Arabeska č. 1
F. Chopin: Valčík e mol
7. VALČUHOVÁ Andrea
ZUŠ Poprad
F. M. Bartholdy: Pieseň bez slov op. 67 č. 2
P. Bazala: Bystrina
N. Rakov: Legenda
M. Novák: I. klavírna suita: Vrtoch č. 4
8. ŽIGA Dušan
ZUŠ Košice
F. Chopin: Nocturne op. 72 č. 1
E. Suchoň: Sonatína 3 – Allegro molto
IV. KATEGÓRIA
1. ANTONOVA Marina
SZUŠ H. Madariovej Nitra
J. S. Bach DTK: Preludium a fuga e mol
F. Chopin: Etuda op. 10 č. 1 C dur
S. Rachmaninov: Moment musicaux e mol
2. DRUGDOVÁ Barbora
ZUŠ J. Albrechta Bratislava
J. S. Bach: Trojhlasná invencia č. 13
E. Suchoň: Metamorfózy č. 2
J. Suk: Sen lásky
3. KADLEČÍK Ondrej
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava
J. Haydn: Sonáta D dur op. 37 – Finale
M. I. Glinka: Valčík B dur
M. Musorgski: Pantomime op. 77 č. 8
J. S. Bach: 3- hl. invencia č. 15
S. Rachmaninov: Prelúdium cis mol
H. Uehara: Šou Toma a Jerryho
3. KOVALČÍK Jozef
4. PERUNOVÁ Michaela
ZUŠ Giraltovce
ZUŠ Valaliky Košice
M. I. Glinka: Škovránok
J. Ježek: Bugatti step
J. S. Bach: Francúzska suita č. VI,
Allemande
J. Hatrík: Zo Slovenska
A. Chačaturjan: Toccata
4. MAJCHRÁKOVÁ Andrea
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín
J. Haydn: Sonáta e mol – Hob. XVI - 34
F. Chopin: Etuda As dur Op. p. č. 2
C. Debussy: Arabeska č. 1
5. MIKLÁŠOVÁ Alžbeta
SZUŠ H. Madariovej Nitra
M. I. Glinka: Variacie na tému ruskej piesne
„ Slavik“
B. Čajkovskij: Prelúdium
6. PORGES Eduard
16
ZUŠ J. Albrechta Bratislava
5. POLÁČEK Tomáš
ZUŠ Poprad
J. S. Bach: Dvojhlasná invencia a mol
F. M. Bartholdy: Pieseň bez slov op. 62 č. 3
A. Chačaturjan: Toccata
6. ZDARILEKOVÁ Alžbeta
ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava
J. S. Bach: 2 hl. invencia č. 13
J. S. Bach: Gigue z francúzskej suity h mol
F. Liszt: Sonet of Petrarca č. 47
Súťažiaci – klavír
Súťažiaci – husle
I. KATEGÓRIA
7. ŽILECKÁ Mária
ZUŠ J. Rosinského Nitra
J. S. Bach: Francúzska suita V G dur – Gigue
W. A. Mozart: Sonáta G dur KV 283 – Allegro
F. Chopin: Nocturno op. 27 č. 2 Des dur
I. KATEGÓRIA
ŠTVORRUČNÁ HRA
1.KOZINOVÁ Nela
POSPÍŠILOVÁ Nina
ZUŠ E. Marhuly Ostrava
H. Desmarets: Rigaudon
M. Dlouhý: Skladbičky pro všední den –
Touha
L. Janáček: Národní tance na Morave –
Kalamajka
III. KATEGÓRIA
ŠTVORRUČNÁ HRA
1.DEKRÉT Peter
GÁDOŠI Patrik
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
J. Brahms: Uhorský tanec g mol
G. Gershwin: Prelúdia
2.POLIAK Matej
GALÁD Jakub
ZUŠ M. Ruppeldta Bratislava
M. Ravel: Laideronnette cisárovná pagod
M. Moszkowski: Kaleidoskop (2 časti)
Slonimskij: Polka
3.KADLEČÍK Ondrej
ZDARILEKOVÁ Alžbeta
ZUŠ Daliborovo nám. Bratislava
M. Moszkowski: Krakowiak
E. Hradecký: V rytme samby
4.REMENÁR Jozef
ANTONOVA Marina
SZUŠ H. Madariovej Nitra
A. Chačaturjan: Šablový tanec
S. Rachmaninov: Romanca op. 11 č. 5
J. Ježek: Bugatti Step
1. BAČÍKOVÁ Monika
ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava
Pedagóg: Mgr.art. Aneta Lednická
Korepetícia: Mgr.art.Monika Rahlová
R. Schuman: Spomienka
R. Hofmann: Scherzo
2. DANKO Tomáš
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
Pedagóg: PaedDr. Zdena Šimigová
Korepetícia: Mgr.art. Peter Špilák PhD.
J. S. Bach: Pochod
J. Svoboda: Jednoveté koncertino
3. DROZDOVÁ Rebeka
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Bc. Zuzana Retišáková
S. Mach: Menuet
O. Rieding: Fragment z koncertu
4. FEDOROVÁ Ela
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
F. Seitz: Koncertino G dur 2. a 3. časť
5. JANOŠTÍN Lukáš
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
L. Josef: Snenie
D. Kabalevskij: Galop
6. JURÁŠOVÁ Viktória
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
I. Dunajevskij: Uspávanka
V. Rebikov: Český tanec
7. KOCOŇOVÁ Natália
ZUŠ Nižná
Pedagóg: Magdaléna Matúšová
Korepetícia: Monika Stiffelová
F. Kűchler: Koncertino D-dur, 2. a 3.časť
8. KURAJDOVÁ Anežka
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Zuzana Srogončíková
A. Corelli: Gavota
J. B. Accolay: koncert a mol
17
Súťažiaci – husle
9. LORINC Martin
ZUŠ Nižná
Pedagóg: Miroslav Štefan
Korepetícia: Mrg. Eva Śimičáková
F. Kűchler: Koncertino D-dur, 2. a 3. časť
10.ONDERIKOVÁ Samka
ZUŠ Košice u. Jantárová
Pedagóg: Mgr. Ľubov Gerusová
Korepetícia: Mgr. Martin Šiffter
V. Kubička: Žalmy
O. Redding: Koncert h-mol, 3.
11.ORIEŠKOVÁ Martina
ZUŠ Nižná
Pedagóg: Magdaléna Matúšová
Korepetícia: Monika Stiffelová
G. Speer: Sarabanda G-dur
S. Mach: Concertino facile
12.RÁČKOVÁ Sára
ZUŠ Eugena Suchoňa Bratislava
Pedagóg: Mgr. art. Aneta Lednická
Korepetícia: Mgr. art. Monika Rahlová
A. Seybold: Sonntagsliedchen
F. J. Gossec: Gavotte
13.TREMKOVÁ Monika
ZUŠ Lipany
Pedagóg: Ľudmila Mačeková
Korepetícia: Mgr. Anna Franková
O. Rieding: Koncert h mol I.časť
M. Moyzes: Pri kolíske
II. KATEGÓRIA
1. CAPULIAKOVÁ Lívia
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
F. Seitz: Koncertino D dur 1. časť
Bogoslovskij: Smutná rozprávka
2. JANOŠTIN Viktor
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
F. Seitz: Koncertino D dur č. 5 op. 7, 1. časť
A. Komarovkij: Andante
3. JELÍNKOVÁ Eva
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
Pedagóg: Mgr. art. Dušan Radič
18
Korepetícia: Natália Serdyuková
A. Corelli: Sonata e mol, časť largo
4. LAKOŠTÍKOVÁ Lujza
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Bc. Zuzana Retišáková
F. Franker: Sarabanda
Ch. Dancla: Téma a variácie na tému
Paciniho
5. LICHMANOVÁ Júlia
ZUŠ Humenné
Pedagóg: Katarína Harvanová
Korepetícia: Mária Berešová
J. Faust: Koncertino D dur 1. časť
J. Koreš: Sólo pre Ferdánka
6. MAGDOVÁ Sára
ZUŠ Košice
Pedagóg: Gabriela Lakatošová
Korepetícia: Mgr. Ivete Foltinová
F Seitz: Koncert G-dur 1. časť
7. MATIS Michal
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
A. Kuchler: Koncertino D dur 2. časť
A. Huber: Koncert G dur
8. PAVLÍK Martin
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
F. Seitz: Koncertino G dur 1. a 2. časť
9. PORTUONDO Rosario
ZUŠ J. Kresánka Bratislava
Pedagóg: Gabriela Šimurdová
Korepetícia: Mgr. art. Viera Miškovicová
A. Komarowski: Koncert č. 3, 2. časť Andante
III. KATEGÓRIA
1. BABINČÁKOVÁ Martina
ZUŠ Sečovce
Pedagóg: Klára Borovská
Korepetícia: Mgr. Ján Urban
Z. Fibich: Sonatína 1. časť
2. BANASIEWICZOVÁ Eleonóra
ZUŠ Poprad
Súťažiaci – husle
Pedagóg: T. Novotná
Korepetícia: L. Maľáková
A. Vivaldi: Koncert a mol op.3 N. 6
3. BELUŠOVÁ Alexandra
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Bc. Zuzana Retišáková
A. Vivaldi: Sarabanda
Ch. Dancla: Air varié na tému J. Weigla
4. GARAJOVÁ Natália
ZUŠ Nižná
Pedagóg: Miroslav Štefan
Korepetícia: Mrg. Eva Śimičáková
A. Elgar: Salut´d amor
L. Jansa: KoncertinoD-dur, 1.časť
5. HAJDÚCHOVÁ Kristína
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
P. I. Čajkovský: Pieseň bez slov
O. Redding: Koncert D dur 1.časť
6. KUČKOVÁ Petra
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Bc. Zuzana Retišáková
F. Franker: Prelôdium
F. Seitz: Koncert g-mol, 1.časť
7. ONDERIKOVÁ Tatiana
ZUŠ Košice u. Jantárová
Pedagóg: Mgr. Ľubov Gerusová
Korepetícia: Mgr. Martin Šiffter
J. B. Accolay: Concer g mol
IV. KATEGÓRIA
3. KALIČIAKOVÁ Ivana
ZUŠ F. Kafendu Vrútky
Pedagóg: Anton Karvay
Korepetícia: Mgr. art. Martin Tomek
H. Wieniawski: Romanca
A. Vivaldi: Štyri ročné obdobia
4. NEUPAUEROVÁ Klára
ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa
Pedagóg: Mgr. Jana Sivuľková
Korepetícia: Mária Budzáková
J. S. Bach: Koncert č.1 a mol – 1.časťAllegro
5. PAKOS Peter
ZUŠ Nižná
Pedagóg: Miroslav Štefan
Korepetícia: Mrg. Eva Śimičáková
A. Dvořák: Romantický kus č. 1
W. A. Mozart: Koncert D-dur, 1. časť
6. REVIĽÁKOVÁ Eva
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Zuzana Srogončíková
Valentini: Sarabanda
D. Kabalevskij: Koncert C – dur, 1. časť
7. SABATULOVÁ Benedikta
ZUŠ Lipany
Pedagóg: Ľudmila Mačeková
Korepetícia: Mgr. Anna Franková
J. B. Accolay: Koncert a mol
Š. Jurovský: Romanca
8. STRELCOVÁ Viktória
ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica
Pedagóg: PaedDr. Zdena Šimigová
Korepetícia: Mgr. art. Peter Špilíňák PhD.
F. Kreisler: Prelúdium a Allegro
J. Haydn: Koncert G dur, 1. časť
1. ABAFFY Filip
ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín
Pedagóg: Mária Hrnčiarová
Korepetícia: Beáta Vargová
A. Komarovský: Andante
A. Accolay: Koncert a mol
2. GAZDÍKOVÁ Daniela
ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín
Pedagóg: Marta Mikšíková
Korepetícia: Zuzana Srogončíková
A. Beriot: Koncert a-mol, časť addagio
J. B. Accolay: koncert a mol
19
Porota
Mladí gitaristi
Sándor Papp (Maďarsko)
Klavírna Orava
Kláry Havlíkovej
Prof. Dušan Lehotský (Žilina)
MgA. Darina Švárna (Žilina)
doc. Mgr.Vladislav Bláha, ArtD. (Brno, ČR)
Mgr. art. Tatiana Schlosserová (Bratislava)
Klára Hromádková (Dolný Kubín)
Mgr. art. František Hrivo (Žilina)
Mgr. art. Eva Soviarová (Žilina)
Mgr.art. Miloš Slobodník (Bratislava)
Husľové talenty
Mgr. art. Ľubomír Kudja (Žilina)
MgA. Andrej Baran (Banská Bystrica)
Mgr. art. Katarína Bírošová (Žilina)
Prof. Dušan Lehotský a Miloš Slobodník
Porota
20
Víazi 14. roèníka festivalu
Klavírna Orava 2009
I. kategória:
Herdová Terézia (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
II. kategória:
Dekrét Peter (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
III. kategória:
Novosedlíková Júlia (ZUŠ Ľ. Rajtera – Bratislava)
IV. kategória:
Vontorčíková Zuzana (ZUŠ J. Rosinského – Nitra)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Vontorčíková Zuzana (ZUŠ J. Rosinského – Nitra)
Štvorručná hra
I. kategória:
Hubáčková Anna – Pekárková Daniela (ZUŠ E. Marhuly – Ostrava, ČR)
II. kategória:
Kalinayová Zuzana – Prus Marika (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
III. kategória:
Javúrková Veronika – Karkošková Alena (ZUŠ E. Marhuly – Ostrava, ČR)
Mladí gitaristi 2009
I. kategória:
Lučivňáková Zuzana (ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín)
II. kategória:
Nesvadbová Lucie (ZUŠ Králiky, ČR)
III. kategória:
Hýlová Romana (ZUŠ Ružomberok)
LAUREÁT 1.–3.kategórie:
Nesvadbová Lucie (ZUŠ Králiky, ČR)
IV. kategória:
Samuelčík Karol (Konzervatórium Žilina)
V. kategória:
Kopkáš Ľubomír (JAMU Brno, ČR)
LAUREÁT 4. a 5.kategórie:
Samuelčík Karol (Konzervatórium Žilina)
Husľové talenty 2009
I. kategória:
Hajduchová Kristína (ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín)
II.kategória:
Gutten Filip (ZUŠ Žilina)
III.kategória:
Petrík Csenge (ZUŠ M. Hemerkovej Košice)
IV. kategória:
Sedlický Ján (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Gutten Filip (ZUŠ Žilina)
21
Víazi 15. roèníka festivalu
Klavírna Orava 2010
I. kategória:
Nawrat Zofia (ZUŠ E. Marhuly, Ostrava ČR)
II. kategória:
Volárik Michal (ZUŠ J.Albrechta, Bratislava)
III. kategória:
Novosedlíková Júlia (ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava)
IV. kategória:
Poliak Matej (ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Poliak Matej (ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava)
Štvorručná hra
I. kategória:
neudelené
II. kategória:
neudelené
III. kategória:
Wefers Iris Marina, Poliak Matej (ZUŠ M. Ruppeldta, Bratislava)
Mladí gitaristi 2010
I. kategória:
Chrošnik Adam (Cieszyn, Poľsko)
II. kategória:
Hanik Jiří (ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, ČR)
III. kategória:
Vyroubalová Kateřina (ZUŠ Hradec Králové, ČR)
LAUREÁT 1.–3.KATEGÓRIE:
Vyroubalová Kateřina (ZUŠ Hradec Králové, ČR)
IV. kategória:
Švidraň Šimon (Konzervatórium Žilina)
V. kategória:
Pavlíček Ondřej (Konzervatórium Brno, ČR)
Husľové talenty 2010
I. kategória:
Beláček Sebastián (ZUŠ Kysucké Nové Mesto)
II.kategória:
Sklenka Pavol (ZUŠ Jantárova Košice)
III.kategória:
neudelené
IV. kategória:
Berky Milan (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Berky Milan (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
22
Víazi 16. roèníka festivalu
Klavírna Orava 2011
I. kategória:
Šrobová Terézia – (ZUŠ Tvrdošín)
II. kategória:
Madeja Marek – (ZUŠ A. Cígera Kežmarok)
III. kategória:
Dekrét Peter – (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
IV. kategória:
Beznák Samuel – (ZUŠ Dubnica nad Váhom)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Dekrét Peter – (ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
Štvorručná hra
I. kategória:
Kacvinská Veronika – Tkáčová Andrea (ZUŠ Spišská Nová Ves)
II. kategória:
Duchoslav Tomáš – Duchoslavová Viera (ZUŠ Istrijská Bratislava)
III. kategória:
Furdáková Katarína – Popaďáková Alžbeta (ZUŠ Sečovce)
Mladí gitaristi 2011
I. kategória:
Cieslar Pawel – (Cieszyn, Poľsko)
II. kategória:
Pískovský Vít – (ZUŠ J. Valčíka Ostrava, ČR)
III. kategória:
Švendová Hedvika – (ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí, ČR)
IV. kategória:
Lazar Michal – (Zabrze, Poľsko)
LAUREÁT 1.–4.kategórie:
Švendová Hedvika – (ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí, ČR)
V. kategória:
Lyczek Maciej – (Katowice, Poľsko)
VI. kategória:
Bojka Pavel – (JAMU Brno, Bielorusko)
LAUREÁT 4. a 5.kategórie:
Bojka Pavel – (JAMU Brno, Bielorusko)
Husľové talenty 2011
I. kategória:
Mišenčíková Sophia(ZUŠ Lipany)
II.kategória:
Garajová Natália (ZUŠ Nižná)
III.kategória:
Tóthová Dorota (ZUŠ Košice)
IV. kategória:
Fupšo Jozef (ZUŠ Bytča)
LAUREÁT SÚŤAŽE:
Fupšo Jozef (ZUŠ Bytča)
23
Hostia festivalu
Sándor PAPP (Maďarsko) – gitara
Začal svoje hudobné štúdium na Strednej škole hudobného umenia Zoltána Kodályho v Debrecíne. Potom získal
diplom v oblasti umenia a vzdelávania na Hudobnej akadémii v Bratislave (Slovensko). Študoval u pedagógov, ako
boli András Tusk, István Adrovicz, István Papp a Jozef
Zsapka. Podieľal sa viacerých majstrovských kurzoch
v Grécku, Španielsku, Čechách a na Slovensku spoločne
s majstrami ako boli Roberto Aussel, Wolfgang Lendl,
David Russel a Gianfranco Volpato. V roku 1990 sa kvalifikoval do finále medzinárodnej gitarovej súťaže v Paríži.
Koncertoval v niekoľkých krajinách (Slovensko, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko), a tiež mal veľký
úspech v Austrálii. Jeho meno je spojené s maďarskými
premiérami gitarových koncertov L. Lleteliera z Čile
a R. Charltona z Austrálie.
Pravidelne koncertuje a organizuje kurzy v jeho vlasti i v zahraničí. Je umeleckým riaditeľom
Medzinárodného gitarového týždňa v Encs. V súčasnej dobe pôsobí ako učiteľ umenia v hudobnom ústave Bélu Bartóka na univerzite v Miškolci a ako učiteľ na gitaru na hudobnej škole
Bélu Bartóka.
Vladislav BLÁHA (ČR) – gitara
Absolvoval štúdium na Konzervatóriu v Brne u prof. Arnošta
Sádlika a na Vysokej hudobnej škole F. Liszta, Weimar,
Nemecko u prof. R. Zimmera. Svoje umenie zdokonalil
v majstrovských kurzoch u popredných svetových pedagógov a interprétov C. Cotsiolisa (Grécko), A. Carlevara
(Uruguaj), a na štipendijnom štúdiu u G. Crosskey
a J. Duarta v Anglicku. Stal sa víťazom medzinárodných
súťaží v Grécku, Maďarsku, K. Hore a laureátom
gitarovej súťaže Radio Franse v Paríži. Bláha koncertoval
sólovo aj ako sólista v 33 štátoch Európy, Ázie, Latinskej
Ameriky a USA. Bohatá je aj Bláhova nahrávacia činnosť
v rozhlasových a televíznych štúdiách, ako aj gramofónové
či CD nahrávky.
Vladislav Bláha je predsedom Českej spoločnosti klasickej
gitary ČHS, riaditeľom Medzinárodného gitarového festivalu Brno a profesorom Konzervatória
v Brne Od roku 1999 vychádza v Nemecku jeho samostatná edícia nôt – Guitarothegue. Je členom medzinárodných porôt, vedie majstrovské kurzy a vystupuje na medzinárodných hudobných
festivaloch.
Anežka Kurajdová
Mimoriadne talentovaná 8 ročná huslistka ZUŠ I. Ballu
v D. Kubíne. V tomto roku držiteľka zlatého pásma
z Husľovej súťaže R. Országa v Kremnici, ocenenia poroty a zlatého pásma zo Schneiderovej Trnavy, 3. miesta
na medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu v D. Kubíne
a finalistka 54. ročníka európskej Kociánovej husľovej
súťaže v Ústí nad Orlicí.
24
Hostia festivalu
Husľové trio
v zložení
Anežka Kurajdová,
Lujza Lakoštíková
a Alexandra Belušová
V tomto roku získalo
cenu poroty a zlaté
pásmo na Schneiderovej
Trnave, tiež 3. miesto
na medzinárodnej súťaži Talenty pre Európu v D. Kubíne, čím
sa stali najúspešnejšími
slovenskými účastníčkami komornej hry.
Husľové kvarteto
v zložení
Eva Reviľáková,
Daniela Gazdíková,
Viktor Babic
a Katarína Slušňáková
Tohtoroční
držitelia
ceny poroty a zlatého
pásma na Schneiderovej
Trnave a Čestného
uznania z medzinárodnej súťaže Talenty pre
Európu v D. Kubíne.
Una corda
Komorný
spevácky
zbor pôsobiaci na ZUŠ
I. Ballu úspešný účastník viacerých prehliadok speváckych zborov.
25
26
Súaž Hus¾ové talenty
prebehne podľa organizačných pokynov ZUŠ v Nižnej.
Kontakt: 043 / 538 12 64, 0903 35 97 57
Kontakt
Kontakt: ZUŠ Ivana Ballu 043/ 586 41 37, 0903 53 40 92, 0903 84 77 23
Úèasou na Festivale Ivana Ballu Vám
mesto Dolný Kubín a jeho okolie ponúka
príležitos kultúrne sa obohati návštevou:
Oravského hradu v Oravskom Podzámku s obsiahlymi historickými
a prírodovedeckými expozíciami (tel.: 043 / 581 61 19).
Otváracie hodiny: 8.30–17.00 hod.
Župného domu v Dolnom Kubíne – sídlo Oravskej Galérie s výstavami
výtvarného umenia od 15. stor. po súèasnos, ¾udového umenia, ikon a tvorby
Márie Medveckej (tel.: 043 / 586 32 12 ).
Otváracie hodiny: 10.00–17.00 hod.
Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne s expozíciami z tvorby
a pôsobenia P. O. Hviezdoslava, Èaplovièova knižnica so zbierkou starých tlaèí
a rukopisov (tel.: 043 / 586 47 80).
Otváracie hodiny: 8.00–16.00 hod.
Domu T. H. Florina v D. Kubíne, s pamätnou izbou známeho básnika,
redaktora a diplomata (tel.: 043 / 586 47 80 ).
Otváracie hodiny: 8.30–12.00 a 12.30–16.30 hod.
Pamätného domu M. Kukuèína v Jasenovej, rodného domu zakladate¾a
slovenskej realistickej literatúry (tel.: 043 / 586 47 80).
Otváracie hodiny: 9.00–16.30 hod.
Historického cintorína v D. Kubíne s hrobmi P. O. Hviezdoslava,
Janka Matušku, L. N. Jégé, T. H. Florina, Ivana Ballu a ïa¾ších osobností.
27
17.
Pod záštitou:
Primátora mesta Dolný Kubín pána Mgr. Romana Matejova
Vyhlasovate¾:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Hlavný usporiadate¾:
Základná umelecká škola Ivana Ballu Dolný Kubín
Spoluusporiadatelia:
Mestský úrad Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
ZUŠ Nižná
Obecný úrad Nižná
Evanjelický a. v. farský úrad Dolný Kubín
18. Festival Ivana Ballu
sa uskutoèní
21.–24. máj 2013
Kontakt:
Základná umelecká škola Ivana Ballu
Námestie slobody 1271/6
026 01 Dolný Kubín
Tel. (043) 586 41 37
www.zus–iballu.sk
[email protected]
Vydala Základná umelecká škola Ivana Ballu v Dolnom Kubíne
Vedúci redaktor Karol Hromádka
Tlaè Pelprint Dolný Kubín
Download

Festival - Základná umelecká škola Ivana Ballu