PERIODIKUM
PRE PRIAZNIVCOV A SPOLUPRACOVNÍKOV
DOMÁCEJ OPATROVATEĽSKEJ, OŠETROVAT E Ľ S K E J A H O S P I C O V E J S L U ŢB Y
1/2011
Cena: Zadarmo
Milí čitatelia!
Rok 2011 sa rozbehol vo svojich rýchlych obrátkach, zima a medvede sa prevalili na druhý bok a my
vám prinášame po zmenách v našom redakčnom tíme ďalšie číslo nášho časopisu.
Povieme vám trochu viac o jednej z našich sluţieb – ADOS, predstavíme vám ďalšiu „slnečnicu“
sestru Jozefu, poinformujeme vás, čo máme nové a na poslednej strane sa budeme uchádzať o 2 % z vašej
dane.
Kaţdý deň je pre nás príleţitosťou robiť dobre. Svätý Vincent rád hovoril: „Čo sa mňa týka, môţem
povedať, ţe najšťastnejší som vtedy, keď môţem pomáhať núdznym.“
Prajem nám, aby sme neprehliadli príleţitosť byť šťastnými!
sestra Judita
Poďakovanie za finančný dar na nákup sterilizátora
Chceli by sme si za naše občianske združenie splniť
veľmi milú povinnosť a zároveň urobiť radosť aj našim čitateľom a podeliť sa s nimi o niečo, z čoho máme radosť aj
my. Máme nový sterilizátor.
Starý sterilizátor nám už dosluhoval a keďže poskytujeme odborné zdravotné ošetrenie v byte pacienta
a pravidelne sterilizujeme nástroje, kúpa nového sterilizátora bola pre našu ďalšiu činnosť nevyhnutná.
Po zaslaní
projektu so
žiadosťou
o finančný
dar, nás pani
predsedníčka International Women´s Club of Bratislava
/IWCB/ Diana Cristarella spolu s p. Havlíkovou /na zábere
spolu so sestrou Juditou/ prišla osobne navštíviť, porozprávať sa o našej činnosti, potrebách i o výške žiadaného daru.
Predsedníctvo IWCB nás neskôr písomne informovalo, že na návrh Charitatívnej komisie ICWB sa rozhodlo
poskytnúť nám prostriedky na nákup nového sterilizátora
vo výške 3 250,- eur. A ten sme koncom roka aj zakúpili.
Chceme sa poďakovať najskôr pani Havlíkovej – členke IWCB /osobne sa stretla s našou službou pri opatrovaní svojho príbuzného/ a ktorá nám sprostredkovala i podporila vytvorenie projektu na
kúpu sterilizátora. Zároveň sa chceme poďakovať pani Diane Cristarella a celému predsedníctvu IWCB
za podporenie nášho projektu a za finančný dar na zakúpenie nového sterilizátora.
Ďakujeme za ich ochotu, pomoc a otvorené srdce pre iných.
sestra Silvia
1
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ADOS SLNEČNICA
Prepustili Vám pacienta z nemocnice a potrebujete odbornú zdravotnú pomoc doma?
Máte doma pacienta, ktorému treba podávať infúzie , injekcie alebo urobiť preväzy rán?
Zhoršil sa mu zdravotný stav, ale nepotrebuje byť hospitalizovaný?
Ponúkame Vám niekoľko informácií ako Vám v takýchto alebo podobných prípadoch môže pomôcť služba
ADOS.
•
podávanie infúzií
1. Čo je to ADOS ?
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – je •
podávanie injekcií
zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú odbornú •
odbery krvi alebo iného biologického materiálu
ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom ( moč, spútum, stolica)
domácom prostredí.
•
starostlivosť o chorého s permanentným močovým
katétrom
•
cievkovanie ženy
a výmena permanentného
2. Kto odporúča starostlivosť ADOS a komu je určená?
Ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS sa močového katétra
poskytuje na základe odporučenia obvodného lekára. •
podávanie klyzmy
Odporúčať ju môžu aj lekári z lôžkových oddelení v •
sledovanie krvného tlaku, pulzu, telesnej teploty
nemocnici alebo lekári špecialisti. Požiadať o ňu môžu aj •
starostlivosť o pacientov so stómiami a vývodmi
samotní pacienti alebo ich príbuzní.
•
odborný nácvik úkonov potrebných pri ošetrovaní
Cieľovou skupinou sú pacienti prepustení z nemocnice, pacientov v domácnosti
akútne chorí bez potreby hospitalizácie, chronicky chorí
alebo pacienti v terminálnom (konečnom) štádiu života.
Starostlivosť sa poskytuje pacientom všetkých vekových
kategórií, čiastočne alebo úplne imobilných.
Zdravotná starostlivosť sa hradí zo zdravotného poistenia
poistencom zmluvných zdravotných poisťovní:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
UNION zdravotná poisťovňa, a. s.
3. Kto vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť ADOS?
Ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú vysokoškolsky
vzdelané zdravotné sestry s odbornou praxou a skúsenosťami
na nemocničných oddeleniach, ktoré si svoju kvalifikáciu
neustále zvyšujú pravidelnými odbornými seminármi. Sú
členkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
4. Aké výkony ADOS poskytuje?
V centre starostlivosti je pacient s jeho biologickými,
psychologickými, sociálnymi a spirituálnymi potrebami.
Medzi najčastejšie výkony poskytované v domácom prostredí
patria:
•
ošetrovanie a preväzy rán
•
ošetrovanie a preväzy dekubitov - preležanín
•
ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu
dekubitov - preležanín
•
ošetrovateľská rehabilitácia
5. Práve toto potrebujem a vybral som si vás, čo mám
urobiť?
Občianske združenie Slnečnica Slovensko poskytuje
ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v domácom prostredí,
po získaní potrebných licencií od roku 2006 prostredníctvom
ADOS SLNEČNICA.
V
ADOS Slnečnica pracuje momentálne 5
zdravotných sestier.
Sestry prichádzajú k pacientom v pracovnom čase od
8-16 hod..v nutnom prípade aj počas víkendov a sviatkov, ak
to vyžaduje zdravotný stav pacienta.
Kontaktovať nás môţete na t. č. 02/43 42 84 44 alebo na
tel. 0905 96 60 59 s. Judita - Mgr. Erika Cáková.
Môžete si pripraviť nasledovné informácie: meno,
priezvisko, adresu pacienta, telefonický kontakt,
zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára,
diagnózu alebo popis zdravotného stavu pacienta.
Po vzájomnej dohode vás navštívi sestra. U vás doma
je vhodné mať pripravené nasledovné doklady:
•
kópiu prepúšťacej správy, kópiu preukazu poistenca.
Sestra vyplní indikačný formulár, vy ho dáte potvrdiť
obvodnému lekárovi pacienta a následne sa môže služba
ADOS u Vás začať!
Tešíme sa na Vás!
sestra Judita
Sestra v akcii ...
dnes ... sestra Jozefa
Sestrička Jozefa pracuje v OZ Slnečnica uţ 2. rok ako opatrovateľka Domácej opatrovateľskej sluţby a tieţ je „poţičaná“ z Kongregácie sestier Tešiteliek Boţského Srdca Jeţišovho.
V minulom čísle vaša spolusestra - sestra Damiána - uviedla účel a poslanie Kongregácie Tešiteliek BSJ. Čo by ste
o vašej kongregácii povedali vy?
Vo formácii nás učili, že Panna Mária nám vyprosila túto
kongregáciu a Ona je prvou a najdokonalejšou Tešiteľkou
a cez jej ruky sa všetko stáva dokonalé.
Aká bola vaša cesta medzi sestry Tešiteľky?
Narodila som sa v evanjelickej rodine, v 19 rokoch som konvertovala na katolícku vieru, bolo to hneď po skončení Strednej zdravotníckej školy. Po strednej škole som prijala sviatosť
krstu, o rok na to som prijala sviatosť birmovania a na ďalší
rok som vstúpila do Kongregácie sestier Tešiteliek BSJ. Ku
viere som sa dostala cez jednu pani profesorku matematiky,
ktorá ma učila prinášať obete za hriešnikov, neskôr sa stala
mojou krstnou aj birmovnou mamou. Bola veľmi zbožná,
v nedeľu chodila na štyri sv. omše, učila ma modliť sa sv.
ruženec a dávala mi čítať životopisy svätých. Veľmi sa ma
dotkla nežná láska sv. Kataríny Labouré k Panne Márii.
A nechcela, aby ste sa stali tieţ matematičkou? Pedagógovia boli veľmi počas totality pre svoju vieru prenasledovaní. Sama mám takú skúsenosť. Táto pani profesorka musela byť veľmi silnou osobnosťou. Veď ste konvertovali
veľmi mladá, bez ţivotných skúseností ...
Ja som chcela ísť v jej šľapajach, ale ona nechcela. Povedala
mi, že viac budem, v tej dobe, užitočnejšia pre duše
v zdravotníctve, než v školstve. Áno, bola veľmi silnou osobnosťou, pre svoju vieru musela opustiť viacej škôl, pretože
k viere povzbudzovala a privádzala ako svojich kolegov, tak
aj svojich žiakov, ale ani tieto nepríjemnosti ju od toho neodradili...
Moja Nebeská matka ma milovala skôr než ja ju: Ona, Eucharistia a svätá spoveď boli najväčšie dôvody, pre ktoré som
chcela vstúpiť do katolíckej cirkvi. V tejto Kongregácii som
našla všetko, čomu ma učila moja krstná mama – prinášať
obete za hriešnikov, konať pokánie. Našla som v nej lásku
mojej milovanej Panny Márie – prvej tešiteľky, aj sv. Jozefa,
po ktorom mám meno, a ktorého som si uctievala skôr, ako
som vstúpila do Kongregácie.
Odkiaľ pochádzate? Bola dlhá vaša cesta sem, do Občianskeho zdruţenia Slnečnica?
Pochádzam z Myjavy, tu som vyrastala, po skončení zdravotnej školy v Skalici som prišla pracovať do Bratislavy... Moje
pôvodné prvé pracovné zameranie bol odbor detská sestra,
a preto som pracovala v detskom rehabilitačnom ústave. Neskôr som pracovala v domovoch dôchodcov na Podjavorinskej
a Pažítkovej ul. Určitý čas ako opatrovateľka v sociálnej službe, potom v Charite v Bratislave, Levoči, Spišskej Novej Vsi
a Kežmarku. Tri roky som opatrovala svojho ocka a tri roky
som pracovala opäť v Bratislave na Mokrohájskej ul.,
v družine ako sanitárka. Z Božej vôle a rozhodnutia našich
predstavených pracujem už druhý rok v OZ Slnečnica ako
opatrovateľka.
Pýtam sa takmer pravidelne, s akými problémami sa
najčastejšie stretávate?
Najčastejším a azda najväčším problémom je osamotenosť
starých ľudí a strach zostať sám. Naša služba je len čiastočným riešením situácie, možno niekedy aj úplným, ale predsa
je to len malá kvapka v mori.
Vidíte nejaké východisko z tohto celospoločenského problému, keď je naša populácia čím ďalej tým viac prestarnutá? Ako zmobilizovať mladých, ktorí starých ľudí vnímajú ako „odpísaných“?
V dnešnej spoločnosti vnímame trend, akoby mal človek
hodnotu, len pokiaľ je mladý, zdravý, výkonný a užitočný pre
spoločnosť. A aj dnešný moderný človek sa tak vníma. Učenie
Cirkvi nám však hovorí, že človeku dáva hodnotu
a dôstojnosť Boh a nestráca ju tým, že starne, tým, že zostane
pripútaný na lôžko a je odkázaný na pomoc okolia. Ako podstatné vidím to, aby si dnešní mladí ľudia uvedomili, že aj oni
budú raz starí a odkázaní na pomoc. A určite ani jeden z nich
nebude
chcieť
byť
okolím
„odpisovaný“...
Na
snímke
sestra
Jozefa
/vľavo/
spolu
so sestrou Damiánou
A rovnako sa na záver zvyknem pýtať na ţivotné motto:
čo, resp. kto riadi vaše konanie ...
Mojou túžbou je mať vieru, nežnú a pokornú lásku
k Božskému Srdcu Ježišovmu tak ako prvá tešiteľka Panna
Mária. Aby bolo zachránených čo najviac nesmrteľných duší
a aby utrpenie nášho Spasiteľa prinieslo úžitok celému ľudstvu. Prosím v modlitbách, aby sme v tomto živote žili pre
bolesti trpiaceho Srdca Ježišovho a vo večnom živote sa radovali so Srdcom Ježišovým.
S prianím mnohých síl
pri náročnej sluţbe za rozhovor ďakuje
Ľudmila Baluchová
Na činnosť zloţiek OZ Slnečnica Slovensko za posledné obdobie prispeli:
p. Veselský, p. Horn, p. Mardiaková, p. Michalíková, p. Tibenská, p. Kucíková, p. Jarunková, p. Brejková, p. Križková, p. Kamenská, p.
Sudek, p. Boďová, p. Machatová, p. Zervanová, p. Zajíčková, p. Vidošovičová, p. Zrubcová, p. Findlová, p. Raitlová, p. Vojs, p. Meierová,
p. Jablonická, p. Chovancová, p. Hlavatá, p. Siva, p. Mihálová.
Ďalej špeciálne poďakovanie patrí rodine, príbuzným a priateľom p. Lencza, a taktiež rodine Jonášiovej.
Ďakujeme!
Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie vašich
2 % z dane
pre službu, ktorú vykonávajú naše zložky Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko
– opatrovateľská služba, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a mobilný hospic.
Svojím príspevkom pomôžete pri službe pre starých, chorých a zomierajúcich.
Sme neziskové zdruţenie občanov pôsobiacich na území Bratislavy, ktorí sa usilujú v duchu humanizmu
a kresťanských ideálov poskytovať starým, chorým a núdznym, v domácom prostredí, tieto sluţby:
DOS
MH
ADOS
Domáca opatrovateľská
sluţba
Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Opatrovateľská sluţba v domácom prostredí opatrovaného je určená občanovi,
ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje pomoc inej osoby pri starostlivosti o seba, domácnosť alebo sprostredkovanie kontaktu s ošetrujúcim lekárom
prípadne s úradmi.
Napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní,
nákupoch, beţnom upratovaní, dohľad
u chorého a pod.
Koordinátorka sluţby:
Helena Jadroňová – sestra Stanislava
Tel. kontakt: 0915 441 400
Ponúka odbornú zdravotnú starostlivosť
a ľudskú podporu nevyliečiteľne chorým
a zomierajúcim, ako aj ich rodinám,
v domácom prostredí.
Poskytuje v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a po dohode s obvodným lekárom
odbornú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaných sestier v domácom prostredí pacienta.
Účelom mobilného hospicu je, aby zomierajúci mohol zostať v dôverne známom
prostredí domova, aby bola zachovaná
jeho ľudská dôstojnosť, aby netrpel neznesiteľnými bolesťami a koniec ţivota
mohol preţiť medzi svojimi blízkymi.
Ide o tieto sluţby:
- ošetrovanie chronických rán a preleţanín
- základná ošetrovateľská rehabilitácia
- aplikácia injekcií a infúzií
- starostlivosť o pacientov s katétrami,
sondami a vývodmi
- meranie krvného tlaku a glykémie
Odborný garant:
MUDr. Kristína Kroftová – sestra Barbora
Tel. kontakt: 0908 889 284
Odborný garant:
Mgr. Erika Cáková – sestra Judita
Tel. kontakt: 0905 966 059
Ďakujeme vám za vašu pomoc, ochotu a podporu!
Adresa: Občianske združenie Slnečnica Slovensko, Parková 31, 82105 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
Č. účtu: 4120008718/3100
IČO: 31815804
Vydavateľ a nakladateľ: Občianske združenie Slnečnica Slovensko, Parková 31, 821 05 Bratislava. Bankové spojenie: Ľudová banka, č. ú.: 4120008718/3100. IČO: 31815804.
Rozširovanie zabezpečuje: Občianske združenie Slnečnica Slovensko. Cena: 0.- €. Sadzba a tlač: Vydavateľstvo Oto Németh. Náklad 600 kusov. Adresa redakcie a administrácie:
Občianske združenie Slnečnica Slovensko, Parková 31, 821 05 Bratislava. Tel.: 02/43428444, e-mail: [email protected] Internet: www.hospic-slnecnica.sk. Redakčná rada:
Ľ. Baluchová, E. Cáková, M. Müllerová, J. Žatkovič. Registr. č. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: EV 1823/08, tém. skup.: B 12, ISSN 1336-6726
4
Download

Poďakovanie za finančný dar na nákup sterilizátora