#2 2010
O b c h o d n ě
SPEKTRUM
t e c h n i c k ý
z p r a v o d a j
E S A B
V A M B E R K ,
s . r . o .
Orange Country
Choppers
navrhla zakázkový
motocykl ESAB
2
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Slovo redakce …
Vážení čtenáři,
jsme velmi rádi, že Vám můžeme předložit druhé letošní vydání našeho obchodnětechnického zpravodaje ještě koncem tohoto roku. Rok 2010 nám může trochu
připomínat známé legování 20/10, tedy Cr/Ni oceli, ale bude to také významný rok,
který snad otevře cestu k celkově lepší atmosféře v našem průmyslu.
V předloženém vydání se vracíme k významné události tohoto roku, k výstavě Welding
2010. Chceme Vás zároveň informovat, že intenzivně probíhají přípravy na jubilejní
XXX. Dny svařovací techniky. Záměrně neuvádíme „ve Vamberku“, protože jednáme
o možnosti uspořádat tuto akci, tak jako již mnohokrát v minulosti, v hotelu Studánka
u Rychnova nad Kněžnou. Jistě není nutno připomínat, že akce proběhne v květnu
2011.
Uvnitř tohoto čísla najdete řadu zajímavostí z různých oblastí našich aktivit. Z oblasti
#2 2010
SPEKTRUM
Vydavatel:
ESAB VAMBERK, s.r.o., Marketing
Smetanovo nábřeží 334, 517 54 VAMBERK
Redakční rada:
Ing. Aleš Plíhal, Ing. Pavel Stehlík,
Lenka Frejvaldová, Ing. Jiří Martinec,
Distribuce:
Světlana Morávková
tel.: 494 501 431, fax: 494 501 435
E-mail:
[email protected]
[email protected]
© 2010 ESAB VAMBERK, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Sazba, litografie, tisk:
UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou
svařovacích zdrojů Vás jistě zaujmou novinky z rodiny Caddy, dále informace o polohovadlech a nových názvech některých svařovacích drátů. Za zvláštní zmínku stojí
příspěvek z oblasti pálení a řezání, který informuje nejen o zařízení Columbus, ale
věnuje se podrobně možnostem, které nabízíme v oblasti softwaru. Věříme, že potěšíme
i příznivce motocyklů naší spoluprácí s firmou ORANGE. Následují ještě i další informace, které jsme zařadili právě na základě Vašich podnětů.
Vzhledem k tomu, že předložené vydání je v tomto roce již poslední, dovolte nám,
abychom Vám jménem naší společnosti popřáli klidné svátky v okruhu Vašich blízkých. Hodně zdraví a tolik potřebného štěstí.
Těšíme se na další spolupráci a setkání s Vámi v roce 2011.
Vedení obchodní jednotky ESAB VAMBERK.
Víte, že…
z zavádíme na trh nové svařovací
zdroje CaddyMigTM C 160i a C 200i
z byla zahájena příprava na 30. jubilejní konferenci Dny svařovací techniky, která se bude konat 24, - 26. 5.
z o nejrůznějších záležitostech společnosti ESAB můžete diskutovat
na sociální síti FACEBOOK
http://www.facebook.com/ESAB.
Global.Welding.Cutting
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Obsah
ESAB oznamuje partnerství
s Orange County Choppers
str. 4
Změny názvů u vybraných
skupin přídavných materiálů
str. 5 - 6
ESAB oznamuje partnerství s Orange County Choppers
strana 4
CD ROM
Sortiment ESAB 2010
str. 7
Manipulační zařízení firmy
RPEI/ESAB
str. 8 - 9
Welding 2010
str. 10 - 11
COLUMBUS II™
DATA LEAP™
str. 12 - 14
Caddy®Mig 160i/200i
str. 15
Manipulační zařízení firmy RPEI/ESAB
Welding 2010
strana 8 - 9
strana 10 - 11
3
4
ESAB SPEKTRUM 2 2010
ESAB oznamuje partnerství
s Orange County Choppers
ESAB POSKYTNE VEŠKERÉ SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ
V DÍLNĚ OCC A PRO NOVOU ŘADU SERIÁLU AMERICAN CHOPPER.
Autor: Leszek Gajuwka,
Regionální manažer prodeje standardních svařovacích zdrojů
ESAB vyrábí nejlepší svařovací zařízení a přídavné materiály,
které jsou dnes na trhu. Společnost je poměrně dlouho na špici
odvětví pokud se jedná o inovace
a velmi se zasloužila o to, že svařování je jednodušší, bezpečnější
a ziskovější pro všechny svářeče
na celém světě.
Florence, Jižní Karolína (Vocus),
19. července 2010
Paul Teutul starší představuje nové zařízení ESAB ve své dílně Orange County Choppers.
„Společnost ESAB je nadšená, že je spo-
dušší, bezpečnější a ziskovější pro sváře-
SAB Welding & Cutting Products
E
jována s Orange County Choppers,” říká
če po celém světě,“ říká Paul Teutul starší.
oznámila nové partnerství s Oran-
Andrew Masterman, prezident a výkonný
„ESAB se stará o hochy v dílnách, ať svařují
ge County Choppers, zakázkovou
ředitel (CEO) ESAB North America. „OCC
profesionálně, pro umění nebo jen pro zá-
motocyklovou dílnou založenou Paulem
je první dílnou zabývající se zakázkovou
bavu. Milujeme ten pocit, kdy svařujeme po-
Teutulem starším. Společnost ESAB se
výrobu motocyklů s dlouhou historií dokona-
mocí kvalitních zařízení a přídavných mate-
stane výhradním dodavatelem svařovacího
lého zpracování. Firma OCC je stejně jako
riálů ESAB, a těšíme se, že budeme vyrábět
zařízení pro OCC a bude zajišťovat veškeré
ESAB oceňována po celém světě za inova-
krásné nové motocykly s podporou ESAB.“
svařovací a řezací zařízení včetně přídav-
ce a vedoucí postavení. Společnost ESAB
Více informací o Orange County Choppers
ných materiálů pro použití v dílně a pro uve-
je stejně jako OCC zasvěcena poskytování
najdete na www.orangecountychoppers.
dení v nadcházející řadě seriálu American
výrobků špičkové kvality a mimořádných
com.
Chopper, která bude mít premiéru v srpnu
služeb zákazníkům. ESAB se pyšní schop-
Se zkušenostmi získanými během více než
na stanici TLC. Kromě toho dílna Orange
ností vytvářet partnerství se svými zákazníky
100 let je ESAB Welding & Cutting Products
County Choppers pro ESAB navrhla a vyro-
s cílem poskytování těch nejlepších řešení
jedním z největších a nejkvalifikovanějších
bila zakázkový motocykl OCC.
pro jejich potřeby. Zvláště jsme pyšní na to,
výrobců svařovacích a řezacích zařízení
Zakázkový motocykl byl předán 21. červ-
že můžeme přivítat Orange County Chop-
a přídavných materiálů na světě. Na celou
na na molu Paulus Hook Pier v New Jersey
pers v naší celosvětové rodině partnerů
řadu výrobků ESAB je poskytována záruka
před památníkem 11. září. Molo se nachází
a že můžeme Paula Teutula staršího podpo-
100% spokojenosti, což zaručuje uspokoje-
naproti Manhattan Island a je z něho úžas-
rovat v jeho nadcházející řadě seriálu Ame-
ní požadavků zákazníků. Společnost ESAB
ný pohled na panorama New Yorku. Z mola
rican Chopper.“
je uznávána jako technologický lídr v oboru,
je dokonalý výhled na místo, kde původně
„ESAB vyrábí nejlepší svařovací zaříze-
což ji zavazuje k poskytování řešení přizpů-
stála Dvojčata (Twin Towers) a kde se nyní
ní a přídavné materiály, které jsou dnes
sobených potřebám jejích zákazníků. Více
staví nové Věže svobody (Freedom Towers).
na trhu. Společnost vede odvětví po strán-
informací o společnosti najdete na www.
V současné době se staví dvě nové věže
ce inovací již docela dlouho a tím se hodně
esabna.com nebo volejte 1-800-ESAB123.
za použití přídavných materiálů ESAB.
podílí na skutečnosti, že svařování je jedno-
Překlad: Lenka Frejvaldová
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Změny názvů u vybraných
skupin přídavných materiálů
N
abízí se otázka, proč vlastně
vaných ocelí, jmenovitě vysokopevnost-
k uvedeným změnám dochází.
ních typů ocelí.
Společnost ESAB má výrobní
Všem našim partnerům doporučujeme vy-
kapacity nejen v Evropě, ale v podstatě
užívání našeho CD ESAB, poslední vydání
na všech kontinentech. Zároveň obchod-
září 2010. Zde je možno dohledat všech-
u vybraných skupin přídavných
ní aktivity jsou celosvětového charakteru.
ny potřebné informace o produktech.
materiálů ke změně názvů. Přes-
Právě tyto dvě skutečnosti si vynutily pou-
V části PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY v sekci
tože se snažíme informovat všemi
žívat stejné názvy pro stejné produkty bez
PROSPEKTY lze mimo jiné najít Příručku
ohledu na místo spotřeby.
pro svařování nerezavějících ocelí, kde
Po změnách v označení drátů pro svařo-
na 92 stranách najdete vyčerpávající in-
svářečskou veřejnost, stále se
vání hliníku a jeho slitin přišlo období změn
formace z celé této oblasti.
setkáváme s dotazy na toto téma.
v postatě pro všechny typy nerezavějících
Cílem předloženého příspěvku je
drátů, a to pro technologie MIG a TIG, ale
Dále přehledně uvádíme:
i pro svařování pod tavidlem (SAW). Jak je
• Přehled nových názvů nerezových drátů
Autor: Ing. Jiří Martinec, IWE
Vedoucí technického servisu
Během posledních dvou let došlo
dostupnými prostředky širokou
podat stručnou informaci o změ-
patrné z nových názvů svařovacích drátů,
MAG a TIG (sortiment 2011)
nách názvů ve vybraných skupi-
bylo použito všeobecně zažité značení
• Přehled nových názvů nerezových drátů
nách materiálů.
dle AWS. Následovaly i změny v označení
pro svařování pod tavidlem (sortiment
plněných elektrod určených pro svařování
Staré značení ESAB
OK Autrod 16.10
OK Autrod 16.11
OK Autrod 16.12
OK Autrod 16.15
OK Autrod 16.30
OK Autrod 16.31
OK Autrod 16.32
OK Autrod 16.34
OK Autrod 16.35
OK Autrod 16.38
OK Autrod 16.51
OK Autrod 16.52
OK Autrod 16.53
OK Autrod 16.54
OK Autrod 16.55
OK Autrod 16.70
OK Autrod 16.75
OK Autrod 16.76
OK Autrod 16.77
OK Autrod 16.79
OK Autrod 16.81
OK Autrod 16.82
OK Autrod 16.86
OK Autrod 16.88
OK Autrod 16.95
2011)
nerezavějících typů ocelí. U těchto typů
• Přehled nových názvů plněných elektrod
plněných elektrod byly navíc převzaty
pro nerezavějící ocele (sortiment 2011)
i názvy používané v USA. Poslední změ-
• Přehled nových názvů drátů pro svařo-
na zasáhla oblast svařovacích drátů MIG/
vání vysokopevnostních typů ocelí (sor-
MAG určených pro svařování nízkolego-
timent 2011)
Nové značení ESAB
OK Autrod 308L
OK Autrod 347Si
OK Autrod 308LSi
OK Autrod 308H
OK Autrod 316L
OK Autrod 318Si
OK Autrod 316LSi
OK Autrod 317L
OK Autrod 316H
OK Autrod 16.38
OK Autrod 309LSi
OK Autrod 309Si
OK Autrod 309L
OK Autrod 309MoL
OK Autrod 385
OK Autrod 310
OK Autrod 312
OK Autrod 430LNb
OK Autrod 430
OK Autrod 410NiMo
OK Autrod 430Ti
OK Autrod 409Nb
OK Autrod 2209
OK Autrod 2509
OK Autrod 16.95
EN ISO 14343
G 19 9 L
G 19 9 NbSi
G 19 9 LSi
G 19 9 H
G 19 12 3 L
G 19 12 3 NbSi
G 19 12 3 LSi
G 18 15 3 L
G 19 12 3 H
G 20 16 3 Mn L
G 23 12 LSi
G Z 23 12 Si
G 23 12 L
G 23 12 2 L
G 20 25 5 Cu L
G 25 20
G 29 9
G 13 4
G Z 17 Ti
G 22 9 3 N L
G 25 9 4 N L
G 18 8 Mn
AWS A5.9
ER308L
ER347Si
ER308LSi
ER308H
ER316L
(ER318Si)
ER316LSi
ER317L
ER316H
ER309LSi
ER309Si
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER409Cb
ER2209
ER2509
-
5
6
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Staré značení ESAB
OK Tigrod 16.10
OK Tigrod 16.11
OK Tigrod 16.12
OK Tigrod 16.15
OK Tigrod 16.21
OK Tigrod 16.30
OK Tigrod 16.31
OK Tigrod 16.32
OK Tigrod 16.34
OK Tigrod 16.35
OK Tigrod 16.38
OK Tigrod 16.51
OK Tigrod 16.53
OK Tigrod 16.54
OK Tigrod 16.55
OK Tigrod 16.70
OK Tigrod 16.75
OK Tigrod 16.77
OK Tigrod 16.79
OK Tigrod 16.81
OK Tigrod 16.86
OK Tigrod 16.88
OK Tigrod 16.95
Nové značení ESAB
OK Tigrod 308L
OK Tigrod 347Si
OK Tigrod 308LSi
OK Tigrod 308H
OK Tigrod 347
OK Tigrod 316L
OK Tigrod 318Si
OK Tigrod 316LSi
OK Tigrod 317L
OK Tigrod 316H
OK Tigrod 16.38
OK Tigrod 309LSi
OK Tigrod 309L
OK Tigrod 309MoL
OK Tigrod 385
OK Tigrod 310
OK Tigrod 312
OK Tigrod 430
OK Tigrod 410NiMo
OK Tigrod 430Ti
OK Tigrod 2209
OK Tigrod 2509
OK Tigrod 16.95
EN ISO 14343
W 19 9 L
W 19 9 NbSi
W 19 9 LSi
W 19 9 H
W 19 9 Nb
W 19 12 3 L
W 19 12 3 NbSi
W 19 12 3 LSi
W 18 15 3 L
W 19 12 3 H
W 20 16 3 Mn L
W 23 12 LSi
W 23 12 L
W 23 12 2 L
W 20 25 5 Cu L
W 25 20
W 29 9
OK Autrod 16.10
OK Autrod 16.15
OK Autrod 16.21
OK Autrod 16.30
OK Autrod 16.34
OK Autrod 16.35
OK Autrod 16.38
OK Autrod 16.41
OK Autrod 16.53
OK Autrod 16.54
OK Autrod 16.55
OK Autrod 16.70
OK Autrod 16.75
OK Autrod 16.77
OK Autrod 16.79
OK Autrod 16.80
OK Autrod 16.81
OK Autrod 16.83
OK Autrod 16.86
OK Autrod 16.87
OK Autrod 16.88
OK Autrod 16.97
OK Autrod 308L
OK Autrod 308H
OK Autrod 347
OK Autrod 316L
OK Autrod 317L
OK Autrod 316H
OK Autrod 16.38
OK Autrod 318
OK Autrod 309L
OK Autrod 309MoL
OK Autrod 385
OK Autrod 310
OK Autrod 312
OK Autrod 430
OK Autrod 410NiMo
OK Autrod 410
OK Autrod 430Ti
OK Autrod 420
OK Autrod 2209
OK Autrod 310MoL
OK Autrod 2509
OK Autrod 16.97
S 19 9 L
S 19 9 H
S 19 9 Nb
S 19 12 3 L
S 18 15 3 L
S 19 12 3 H
S 20 16 3 Mn L
S 19 12 3 Nb
S 23 12 L
S 23 12 2 L
S 20 25 5 Cu L
S 25 20
S 29 9
W 13 4
W Z 17 Ti
W 22 9 3 N L
W 25 9 4 N L
W 18 8 Mn
S 13 4
AWS A5.9
ER308L
ER347Si
ER308LSi
ER308H
ER347
ER316L
(ER318Si)
ER316LSi
ER317L
ER316H
ER309LSi
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER2209
ER2509
ER308L
ER308H
ER347
ER316L
ER317L
ER316H
ER318
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER410
S Z 17 Ti
S 22 9 3 N L
S 25 22 2 N L
S 25 9 4 N L
S 18 8 Mn
ER420
ER2209
(ER310LMo)
ER2509
Zvýrazněné položky možno dodat pouze po dohodě s BCZ
OK Tubrod 14.20
OK Tubrod 14.21
OK Tubrod 14.22
OK Tubrod 14.30
OK Tubrod 14.31
OK Tubrod 14.32
OK Tubrod 14.33
Shield-Bright 308L
Shield-Bright 316L
Shield-Bright 309L
Shield-Bright Xtra 308L
Shield-Bright Xtra 316L
Shield-Bright Xtra 309L
Shield-Bright Xtra 309LMo
T 19 9 L P M 2
T 19 12 3 L P M 2
T 23 12 L P M 2
T 19 9 L R M 3
T 19 12 3 L R M 3
T 23 12 L R M 3
T 23 12 2 L R M 3
E308LT1-4
E316LT1-4
E309LT1-4
E308LT0-4
E316LT0-4
E309LT0-4
E309LMoT0-4
Nový název
OK Tigrod 55
OK AristoRod 55
OK AristoRod 69
OK AristoRod 79
OK AristoRod 89
Původní název
OK Tigrod 13.13
OK AristoRod 13.13
OK AristoRod 13.29
OK AristoRod 13.31
-
A5.28
ER100S-G
ER100S-G
ER110S-G
ER120S-G
ER120S-G
ISO EN 16834
W 55 4 Mn3NiCrMo (I1)
G 55 4 G Mn3NiCrMo (M21)
G 69 4 G Mn3Ni1CrMo (M21)
G 79 4 G Mn4Ni2CrMo (M21)
G 89 4 G Mn4Ni2CrMo (M21)
ESAB SPEKTRUM 2 2010
CD ROM
Sortiment ESAB 2010
Ve 2. aktualizovaném CD-Rom naleznete
kompletní sortiment naší společnosti. Uživatelskou výhodou je lehká postupitelnost
souborů díky použití formátu Adobe Acrobat – pdf.
Zákazníci používající naše webové stránky jistě ocení i stejnou strukturu CD.
Úvodní
strana CD
Další vyhledávání je možné dle Vašich
požadavků: Můžete zvolit informační data
v katalogu nebo podrobnější údaje v prospektech.
KATALOG
PROSPEKTY
Pokud naše CD Sortiment 2010/2 ještě nemáte, kontaktujte nás.
e-mail: [email protected]
Lenka Frejvaldová
7
8
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Manipulační zařízení firmy
RPEI/ESAB
Autor: Jan Chrzanowski
Vedoucí výroby pro Střední Evropu
Esab Welding Automation
Téměř před třemi lety se fy ROMAR
stala
společností
RPEI
(Romar Positioning Equipment
International) pod křídly ESAB světový vůdce v oblasti svařování a řezání. Firma Romar vznikla
v roce 1984 a je v současné době
vysoce specializovaným výrobcem, který zaujímá zvláštní místo
na trhu a je jednou z pěti špič-
Montážní linka pro sestavování věže větrné elektrárny.
kových společností v průmys-
o naší standardní řady patří otoč-
D
a požadovaného tření, které je důležité pro
ná zařízení, manipulátory, polo-
přesné řízení rychlosti otáčení.
hovadla, otočné stoly, zařízení
Převodový motor napájený střídavým
na svařování nádrží a speciální stolová
proudem, doplněný frekvenčním měni-
polohovadla Head & Tailstock. Vyrábíme
čem
cca 1200 kladkových polohovadel za rok
otáčení obou poháněných kladek. Rych-
tování, výrobu, instalaci a zajišťo-
a nosnosti polohovadel až do 1200 tun pro
lost otáčení může být snadno nastavena
vání služeb hlavně pro olejářské
nás nejsou ničím novým. Naše světové re-
potenciometrem z přenosného nízkona-
ference jsou důkazem toho, že máme vý-
pěťového pedálového ovladače. Opěrné
lu automatizovaného svařování
a technologie polohování. Rozsah aktivit současné společnosti
RPEI zahrnuje konzultace, projek-
a plynárenské instalace, staveb-
zajišťuje
přesnou
synchronizaci
robek, který splňuje jakékoliv požadavky.
kladky mají stejné rozměry jako kladky
ní a těžké strojírenství a výrobce
Všechny díly, které používáme v našem
poháněné, aby bylo dosaženo stabilního
ocelových konstrukcí. Společnost
zařízení, jsou vysoce kvalitní s podporou
konstantního pohybu.
RPEI má dvě výrobní pracoviš-
na celém světě.
Nedávno překonstruovaná samonastavi-
Nejznámější běžná kladková polohovadla
telná kladková polohovadla nepoužívají
se vyznačují robustní konstrukcí a jsou kon-
mezi kladkami žádný řetěz, ale používají
ve Wuxi, a zaměstnává celkem
struována pro práci v drsném a náročném
přímý pohon všech čtyř kladek, který je
170 pracovníků.
průmyslovém prostředí. Široké oceloliti-
vybavený elektrickou spojkou pro bez-
nové kladky o velkém průměru s polyure-
pečné ukládání těžkých předmětů.
tě, jedno v Singapuru a druhé
tanovou bandáží jsou zárukou trvanlivosti
Systém „FUB fit-up“
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Ke dvěma hlavním typům patří dvou- a tříosá polohovadla, která jsou dostupná
v rozsahu nosnosti, od 250 kg až do 45
tun a větší.
Mimo naši standardní řadu vyráběných
zařízení disponujeme také technickým
řešením výrobků, jako např. manipulační
zařízení pro trubky, polohovací dopravníky a dopravní pásy. Tyto dopravní systémy snižují potřebu manipulace pomocí
mostových jeřábů a mimořádně zvyšují
Systém „FUB fit-up“ – princip funkce
produktivitu práce. Manipulace a výrobní
tok jsou oblasti, které hrají nejdůležitější
Polohu otočných kladek u všech nových,
samonastavitelných kladkových polohovadel, je možné na rámu manuálně nastavit. Proto je rozsah průměrů, který je
podporován u samonastavitelných kladkových polohovadel, mnohem větší než
• Synchronizační souprava hnacích jednotek
Sila našich technických projektů je hlavně
• Manuální nebo mechanická zarážka
proti pohybu kolejnic
v použití standardních součástí a flexibilním přístupu. Použitím těchto standardních
• Varianty s poháněným a volným kolejovým podvozkem
součástí zkracujeme jinak poměrně dlouhé
dodací lhůty a také cenově se dostáváme
• Kladky s měkčí polyuretanovou bandáží
kdykoliv předtím.
roli při snižování výrobních nákladů.
Standardní nosnost u obou typů kladko-
do mnohem efektivnější polohy. Jedním
z našich řešení jsou samozřejmě výrobní
vých polohovadel se pohybuje od 5 až
Kladková polohovadla, zobrazená vle-
linky pro stavby na souši a na moři. Tento
do 120 tun. Na vyžádání jsou dostupná
vo nahoře, používají 450 t samonastavi-
typ výrobních linek může manipulovat se
kladková polohovadla i s vyšší nosnos-
telné kladkové polohovadlo s manuální
zařízením o hmotnosti až 800 tun průmě-
tí. U otočných kladek se běžně používá
zarážkou proti pohybu kolejnic a vpravo
rem od 1500 - 8000mm a zahrnuje také
polyuretanová bandáž o tvrdosti A90-95
je zobrazeno 60 t běžné kladkové polo-
výše zmíněné systémy „fit-up“, takže doba
a s odolností proti teplu do 90°C.
hovadlo s vodicím šroubem a kolejovým
montáže se tak sníží na naprosté minimum.
Unikátní konstrukce běžných a samo-
vozíkem.
Naše vize je založena na dlouhodobé
nastavitelných
polohovadel
Speciální varianta kladkových poloho-
strategii. Abychom se stali vaším upřed-
umožňuje jejich snadné provozování a pro-
vadel, nazývaná „Fit-up“, byla původně
nostňovaným dodavatelem, zvyšujeme
vádění servisu. V rozsahu nosnosti od 30
určena pro výrobu sekcí věží větrných
naši konstrukční a výrobní kapacitu a po-
až do 120 tun se používá jedna velikost
elektráren. Polohovadla „Fit-Up“ zajišťují
sílili jsme naše prodejní a poprodejní týmy,
otočných kladek s polyuretanovou ban-
významné úspory snížením doby a práce,
s cílem poskytnout vám co nejlepší servis.
dáží. V případě poruchy tak může být celý
nutné pro opakované použití. U systémů
ocelový buben kladky s polyuretanovou
FUB fit-up (FUB - fit-up bed) jsou dostup-
bandáží a vnitřními ložisky snadno z rámu
né nosnosti 30, 60 a 100 tun.
kladkových
Ondřej Sovák
kladkového polohovadla demontován, a to
odstraněním pouze čtyř šroubů.
Důležitou
Pro běžná a samonastavitelná kladková
standardní řady výrobků
skupinou
naší
polohovadla existuje spousta volitelných
jsou i další speciální sto-
prvků:
lová polohovadla.
• Připojovací sada PEK/PEH
Typová řada TAP – tříosé polohovadlo
Typová řada RT 250-500 - dvouosé polohovadlo
9
10
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Welding 2010
ČLÁNEK DO INTERNÍHO ČASOPISU LET´S TALK
Účast na veletrhu je pro naši společnost významnou
událostí. Letošní Welding byl navíc specifický tím,
že se konal současně s MSV. Jednalo se o již 20.
ročník mezinárodního veletrhu svařovací techniky
WELDING.
Letos poprvé se konal souběžně s 52. mezinárodním strojírenským veletrhem od 13. - 17. září
v Brně. Spojením technologických veletrhů do společného termínu pořadatelé vyšli vstříc zájmům
vystavujících firem a partnerských asociací. Tímto
krokem reagovali na aktuální vývoj v daných branžích a také na požadavky vystavovatelů. V prvních
čtyřech dnech si jej prohlédlo více než 75 tisíc návštěvníků.
ESAB SPEKTRUM 2 2010
aké naše společnost pocítila vý-
T
pagačních materiálů – katalogy, příručky,
hodu spojení více veletrhů tech-
prospekty, obchodně-technický magazín
nologií dohromady. I na našem
SPEKTRUM a samozřejmě 2. aktualizo-
stánku byl znát vyšší počet návštěvníků,
vané vydání CD-ROM „Sortiment výrobků
než jenom na veletrhu specializovaném
2010“. Tím jsme mohli zájemcům k infor-
na svařování.
macím předaným ústně přidat i informaci
Na letošním stánku jsme předváděli
písemnou, ke které se mohli vrátit v klidu
nové výrobky, které již byly prezentovány
svého domova, dříve, než se obrátí na ně-
na veletrhu Schweissen und Schneiden
koho z naší společnosti či našich autorizo-
v Essenu. Zájem přitahovaly nové svařo-
vaných distributorů.
vací zdroje Caddy C160i a C200i, které
Celý náš tým se snažil zvládnout nápor ná-
byly vystavovány. Zajímavostí stánku byl
vštěvníků, kteří se na nás obraceli s více či
mimo jiné i pálicí stroj Combirex. Pro ná-
méně odbornými otázkami. Čtyřista deva-
vštěvníky jsme připravili kompletní řadu pro-
desát devět vyplněných kontaktních karet
není celkovým počtem návštěvníků, se
kterými naši odborníci jednali. Stánek navštívilo mnohem více zájemců o novinky
svařování, studentů, ale i těch, kteří přišli
proto, aby řekli, že naše výrobky používají
a jsou se značkou ESAB spokojení.
Letošní novinkou pro náš stánek byla
účast autorizovaných distributorů. Všichni byli před veletrhem osloveni s nabídkou účastnit se veletrhu po našem boku
na našem stánku. Někteří z nich tuto nabídku využili a odborně napomáhali zodpovídat různé dotazy návštěvníků.
Na konci veletrhu byl celý náš tým unavený, ale odjížděli jsme s dobrým pocitem
z obchodních možností, které se nám
otevřely, ale také s dvěma podepsanými
smlouvami na prodej pálicích strojů.
Lenka Frejvaldová
11
12
ESAB SPEKTRUM 2 2010
COLUMBUS II™
FLEXIBILNÍ A MODULÁRNÍ CAD/CAM SOFTWARE PRO ŘEZACÍ STROJE
Autor: Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D.
Složité 3D díly lze v COLUMBUS II programovat snadno, modul zkosení
DATA LEAP™
SOFTWARE PRO MANAGEMENT PROCESNĚ ORIENTOVANÉ
VÝROBY BUDOUCNOSTI
Informační dálnice z výroby do managementu DATA LEAP™
ESAB SPEKTRUM 2 2010
Úvod
Základního konvertoru ve formátu ESSI,
programů v modul DIM lze dosáhnout velmi
Úspěšně obstát se svými výrobky na glo-
nebo EIA.
přesného výpočtu časů řezání.
bálním trhu je stále těžší. Rozšiřující se kon-
Z dalších 16 modulů vybírám ty zajímavější,
kurence častokrát z míst, která jsme dříve
které zvyšují produktivitu řezání.
Automatické skládání modul automatického skládání je určen pro efektivní, produk-
ani neznali, nutí české strojírenské podniky
inovovat výrobní procesy, snižovat náklady
Manažer rozložení slouží k rozložení vel-
tivní skládání všech geometrií včetně jejich
a především zvyšovat produktivitu. Častou
kých pálících plánů. Usmožňuje skládání
rotace. Automatické skládání umí také pří-
cestou je potom zavádění IT technologií pro
skupin výpalků včetně skládání do techno-
pravu pro více-hořákové stanice. Vyskládat
efektivní řízení, plánování a sledování výro-
logického odpadu uvnitř velkých tvarů. Při
díly například pro 4 autogenní hořáky pracu-
by. Moderní plazmové a autogenní CNC ře-
skládání jsou dostupné funkce jako napří-
jící v zrcadlovém režimu se tak stává s tou-
zací stroje se tak stále více stávají součástí
klad: otáčení, pohyb a zrcadlení, kopírová-
to funkcí jednoduchou záležitostí několika
řízených a sledovaných výrobních procesů.
ní, vracení, změnu rozměrů tabulí a další.
kliknutí myší.
Technologický modul obsahuje definice náESAB CUTTING SYSTEMS GmbH, světová
jezdu, řezné parametry, různé typy a počty
Modul zkosení je určen pro programování
jednička ve výrobě těchto CNC strojů nabí-
hořáků, řezací postupy a kontrolu stavu stro-
úkosovacích agregátů, autogenních, plaz-
zí hned několik softwarových možností jak
je. Je možné nastavit vícehořákový provoz
mových nebo laserových. Obsahuje také
procesy řezání efektivně plánovat a řídit.
a také vytisknout přehled řezacího plánu.
automatickou tvorbu rutin pro rohová okna
a smyčky, které zaručí výsledný tvar podle
Představím Vám dva základní programové
požadavku zákazníka.
balíky: COLUMBUS II™ flexibilní a modulár-
Rozšířený technologický soubor do-
ní CAD/CAM software a DATA LEAP™ ma-
plňuje základní technologické možnosti
nagement procesů řezání.
„Manažera rozložení“ o přídavné skládací
Interní CAD je modul založení na AutoCAD
a technologické funkce jako například: ro-
LT. Je možné v něm kreslit díly od začátku
hové smyčky, mosty mezi dílem a plechem,
a také upravovat hotové výkresy. Změnit
COLUMBUS II™
mosty mezi díly, předpropaly, optimalizace
měřítko výkresu, nebo dílu tak, aby bylo
Hlavní částí programu COLUMBUS II™ je
rychlých přejezdů, optimalizace startovací-
v měřítku 1:1 s hotovým výpalkem. Interní
„Základní konvertor“ v něm se ze vstupních
ho bodu. Dále je možné nastavit společné
CAD je vhodný pro ty, kteří nechtějí inves-
2D dat ve formátu DXF vytvoří program pro
hrany dílů, posunout propal, značení nebo
tovat do samostatného „velkého“ CAD pra-
stroj. Data tvaru dílu se importují buď přímo
okno pálícího plánu.
coviště, ale současně potřebují upravovat
výkresy například svých zákazníků.
z DXF souboru nebo prostřednictvím dále
popsaného rozšířeného importu z jiných for-
Datový informační modul umožňuje pře-
mátů. Každý díl se opatří technologickými
hledně plánovat výrobu a cenové kalkulace.
Celkem lze COLUMBUS II™ nakonfigurovat
daty a označením, která část tvaru je funkč-
Z hotových řezacích plánů připraví kalkulace
až ze 17 modulů. Našim zákazníkům nabí-
ní a která odpad. Dále se opatří nájezdy
času řezání, přejezdů celkového času a další
zíme nejčastěji používané sestavy modulů
a výjezdy případně umístěním propichů. Pro
údaje potřebné pro správné nacenění zakáz-
v akčních balíčcích. Na detaily programo-
každý díl lze nastavit specifické informace
ky. Navíc umožňuje programátorovi plánovat
vacího software COLUMBUS II™ a pro ce-
o nástroji (např. autogenní nebo plazmový
výrobu podle skutečných časových údajů.
nové nabídky se můžete obrátit na ESAB
hořák). Takto připravená data vystupují ze
Spojením všech informací z připravených
VAMBERK s.r.o.
Automatické skládání dílů
Manažer rozložení
13
14
ESAB SPEKTRUM 2 2010
DATA LEAP™ Přehlednost informací
DATA LEAP™
software pro tvorbu řezacích plánů napří-
zualizace všech strojů/pracovních stanic
DATA LEAP™ je nejnovější verzí modulár-
klad COLUMBUS II™, případně programů
připojených do systému DATA LEAP™
ního programu pro management výroby.
třetích stran. Programovací pracoviště
s detailním zobrazením včetně technolo-
Moderní management výroby již dávno
nemusí být vždy „na dohled“ od výroby.
gických dat.
není o shromažďování velkého množství
Informace o průběhu řezání jsou však
dat, ale spíše o získávání přehledných
velmi důležité. Modul nesting interface
informací o průběhu výroby. Jednotliví
umožňuje propojení dvou samostatných
Závěr
firemní manažeři mají různé požadavky
částí: přípravy výroby a samotné výroby
Článek popisuje moderní konfigurovatelný
na informace o výrobě. Například z po-
tak, aby příprava měla on-line informace
software COLUMBUS II™ a DATA LEAP™.
hledu nákupu je důležitá informace o spo-
o průběhu výrobního procesu.
Na jednotlivých modulech popisuje mož-
třebních dílech. Z pohledu řízení výroby
nosti jejich využití pro malé, střední i velké
optimální vytížení strojů a z pohledu inves-
Database (správa dat), databáze pro
podniky. Software COLUMBUS II™ může
tic informace o návratnosti zařízení. DATA
ukládání informací ze všech definovaných
úspěšně růst s nároky výrobních firem
LEAP™ pomáhá sledovat, řídit a opti-
procesů od přípravy výroby až po výro-
na produktivní řízení výroby, přípravu na-
malizovat informace o výrobě v reálném
bu samotnou. Informace jsou ukládány
bídek, kalkulace cen. Navazující software
čase. Vytvořené spojení mezi jednotlivými
ve strukturované formě v otevřené databázi.
DATA LEAP™ je přínosem pro každého,
součástmi výroby umožňuje například vy-
kdo chce získat manažerský nadhled nad
tvářet reporty o výrobě, o vytížení stroje
ERP Interface (plánovací systém), pro-
svou výrobou. Management procesně ori-
a reporty o kvalitě výroby.
pojení do zákaznických ERP systémů.
entované výroby může být i Vaším zákla-
Umožňuje obousměrnou výměnu dat, na-
dem budoucího úspěchu.
DATA LEAP™ je složen z modulů které
příklad pracovní úkoly, díly, materiály.
umožňují každému zákazníkovi sestavit
Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D.
si vlastní management výroby dle svých
Workshop view (grafické uživatelské
+420 602 484 275
přání a požadavků. Dále Vám představím
rozhraní), automaticky aktualizovaná vi-
[email protected]
některé z hlavních modulů.
DDE/OPC Client (sběr dat), plně automatizovaný sběr dat z výrobních strojů ESAB
(log soubory, XML, CVS soubory) s možností práce s databázemi.
DataAcces (připojení externích systémů),
vizualizace výrobních dat z připojených
součástí a zpětná vazba na navázaná
data jsou důležité pro správnou optimalizaci výrobního procesu. Integrované rozhraní operátora na všechny stroje a pracovní stanice. Informace o souvisejících
pracovních procesech jsou přímo zobrazovány.
NestingInterface, (propojená se skládacím programem) rozhraní pro připojení
Nové zdroje
Caddy®Mig 160i/200i!
Určený pro
z Opravy a renovace
z Dokončovací práce
v terénu
z Opravy na zemědělských
strojích
z Autoopravny
z Lehká kovovýroba
z Doprava
z Školní zařízení
z Domácnosti
z Stehování
Lehký a přenosný!
Zavolejte si pro více informací!
Download

2 2010