partnerské stránky
Může prodavač robotů zvítězit nad zdravým rozumem?
Ano, může ...
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Volně stojící robotizované svařovací pracoviště uprostřed dílny. Zde zcela chybí jakékoliv bezpečnostní komponenty. Do pracovního prostoru robota může
kdokoliv a kdykoliv vstoupit. Robot může obsluhu svým pohybem těžce zranit. Dílna není odstíněna od nebezpečného světla vznikajícím při svařování.
Takto robotizované svařovací pracoviště vypadat skutečně nemůže.
Velmi dlouho jsme váhali, zda tento článek
pro časopis Svět Svaru máme připravit nebo
ne. Ovšem události posledních několika měsíců nás přesvědčily, že je nutné a potřebné
provádět osvětu a informovat odbornou veřejnost o neutěšeném stavu v oblasti realizace
některých svařovacích robotizovaných pracovišť, a to jak u nás, tak také na Slovensku.
Tento článek je odpovědí na podivné praktiky
firem, které prodávají robotizovaná pracoviště,
a které své zákazníky doslova podvádějí, a to
jak svým neodborným přístupem, kdy dodávají
zcela nefunkční pracoviště, tak také dodávkami
pracovišť, které jsou záměrně šizena na povinných bezpečnostních komponentech robotizovaných pracovišť, která jsou pak nebezpečná,
a která pak uživatel nesmí vůbec provozovat.
Takoví dodavatelé nemají vyvinutý žádný „pud
sebezáchovy“, jednatelé těchto firem riskují velké
finanční postihy a v řadě případů i vězení. Ovšem
stále se tyto firmy různě prezentují jako seriózní
dodavatelé této progresivní techniky a technologie. Zákazníci pak nemají ani tušení, že jsou
v podstatě podvedeni.
Tento článek nebude jmenovitě ukazovat na
konkrétní dodavatelé, ale bude obecně popisovat situace, se kterými se bohužel setkáváme
téměř denně. Ten, kdo v těchto případech prohrává, je vždy zákazník, který vynakládá nemalé
finanční prostředky, za které pak dostává buď
nulový výsledek, nebo jen výsledek částečný. Investice je pak v těchto případech vždy ztracena.
Ještě malé upozornění, tento článek se výhradně týká dodávek svařovacích robotů pro svařování
elektrickým obloukem v ochranných plynech.
Netýká se dodávek velkých celků, tedy dodávky
většího množství robotů především pro automobilky, kde by si žádný dodavatel nedovolil dodat
nefunkční nebo nekompletní zařízení. Týká se
výhradně prodeje dílčích svařovacích robotů do
různých malých i velkých soukromých firem.
SVĚT SVARU
Uvedené fotografie jsou záměrně černobílé.
Chceme na nich obecně ukázat běžné hrubé
chyby, kterých se různí dodavatelé velmi často, ať
už záměrně, nebo nevědomky, dopouštějí.
Smutná statistika – nefunkční pracoviště
v zadávací dokumentaci, známe případy, kdy
firma rušila a vypisovala výběrové řízení 3x za
sebou na stejnou věc. Po ukončení výběrového
řízení zůstane málo času na skutečnou realizaci.
Běžná dodací lhůta robotizovaného pracoviště, je cca 10–12 týdnů. Pokud je však nutné
k tomuto pracovišti dodat také technologii svařování v podobě upínacích přípravků, odladěného
programu apod., posouvá se skutečná dodací
lhůta na 16 až 18 týdnů. Dodavateli robotizovaného pracoviště nezbude dost času na to, aby měl
uživatel možnost si ověřit kompletní funkčnost
robotizovaného pracoviště. „Tlačí ho čas“, aby
mohl vyčerpat finance z dotací.
V těchto případech se dohodne uživatel
s dodavatelem, že formálně pracoviště převezme
v předstihu. Dodavatel až následně pracoviště
dokončí. Pokud má uživatel smůlu a koupil si
zařízení od neodborné firmy a zařízení je nefunkční, je problematické se soudit. Uživatel by
přišel o dotace, tak hledá jiné uplatnění pro toto
robotizované svařovací pracoviště. Toto je skutečně běžný scénář poslední doby. Za poslední tři
měsíce víme o dvou takových případech.
Asi nikdo z uživatelů si nechce koupit nefunkční pracoviště. Zde platí zásada – navštěvovat podobné realizace, které přímo ten daný
dodavatel sám dodával. Nepovedené realizace
každý dodavatel tají. To je pochopitelné. Proto již
prvním vodítkem může být zveřejněná referenční
listina na internetu.
Druhá část smutné statistiky – nezabezpečená
pracoviště
Odbornost dodavatelů robotizovaných svařovacích pracovišť je v řadě případů alarmující.
Druhou část této smutné statistiky totiž tvoří
dodávaná robotizovaná svařovací pracoviště bez
povinných bezpečnostních systémů a povinných komponentů. A nyní pozor. Každé druhé
dodávané robotizované svařovací pracoviště
nesplňuje ani základní požadavky bezpečného
zařízení. Důvodem je elementární neodbornost
dodavatelů a snaha prodat zařízení za každou
cenu. Abychom tuto informaci upřesnili, jedná se
několik stovek ročně u nás nebo na Slovensku
dodávaných robotizovaných pracovišť, která
nesplňují ani základní bezpečnostní podmínky.
Za posledních 5 let se normy regulující bezpečnost práce na robotizovaných pracovištích
zpřísnily natolik, že pracoviště bez povinných
krytů, bez hlídání nebezpečného pracovního
prostoru obsluhy, bez nezávislého nadřazeného
Jednou částí naší obchodní činnosti je systémové navštěvování zákazníků. Naši pracovníci
ročně navštíví více než 1 000 firem, které se
svařováním zabývají. Výsledkem těchto návštěv
je mj. velmi smutná statistika v oblasti kvality
instalovaných robotizovaných svařovacích pracovišť. Každé třetí nově instalované robotizované
pracoviště je zcela nefunkční nebo nevyrábí ty
dílce, pro které bylo toto pracoviště objednáno.
Zdá se Vám to jako nepravděpodobné? Ano,
je to neuvěřitelně vysoké číslo. Jen za únor až
srpen 2013 jsme měli možnost vidět 6 nově
dodaných velkých a zcela nefunkčních pracovišť
v celkové hodnotě přes 55 mil. korun. Jak je
možné, že se majitelé firem pak nesoudí? Fenoménem poslední doby jsou nákupy této techniky
v rámci evropských dotací.
Popíšeme jeden
standardní případ:
firma se rozhodla, že
si pořídí robotizované
pracoviště v rámci dotací. Z určitých důvodů,
a tak to bývá ve většině
případů všech investic,
dlouho tato firma
váhá s rozhodnutím,
zda jít cestou nákupu
robotizovaného pracoviště, nebo ne. Když se
přiblíží čas, do kdy se
musí dotace vyčerpat,
tato firma narychlo
Příklad z poslední doby. Zcela nefunkční robotizované svařovací pracoviště za více než 13 mil. Kč. Zde pochybil
vypíše výběrové řízení. obchodní zástupce, který nabídl technicky nemožné řešení – svařovací přípravky na běžných dílenských kolejích
Pokud pomineme
na vozíku, laserové navádění, které nikdy fungovat pro dané podmínky nemůže. Pracovišti chybí jakékoliv zabezformální problémy
pečení. Takovým pracovištím se u nás říká „zvěrstvo“. Za tyto peníze to nelze ani jinak nazvat.
/ 19
partnerské stránky
Ideální symbióza mezi operátorem a svařovacím robotem. Operátor drží robotem vedený svařovací hořák v ruce
a provádí stranové korekce při robotickém svařování. Tuto situaci můžeme pominout – hlavním problémem je absence jakýchkoliv bezpečnostních komponentů. Kdokoliv a odkudkoliv může v průběhu práce robota vstoupit do
jeho nebezpečného prostoru. A to nehovoříme o tom, že pokud by se nyní roztočilo polohovadlo, může vtáhnout
obsluhu pod sebe a tím mu způsobit těžká zranění. V tomto případě má uživatel více než 2 takové pracoviště.
Kde udělali pánové od prodavačů robotů chybu?
bezpečnostního obvodu nesmí být vůbec zapnuta do elektrické sítě.
Začíná to živnostenským listem
Jak jednoduše poznat příznaky neodbornosti
daného dodavatele? Může to začínat už živnostenským listem. Pro montáže a servis robotizovaných pracovišť musí být dodavatel držitelem
řemeslné živnosti, tedy vázané živnosti.
Tato řemeslná živnost má svého garanta, který
musí splňovat určité podmínky – mít patřičné
elektro vzdělání, praxi, přístup k normám apod.
Garanta schvaluje Technická inspekce ČR. Na
Slovensku to je podobná instituce.
Řada prodavačů robotů se schovává za
volnou živnost. Tato však neopravňuje dodavatele např. vůbec otevírat jakýkoliv elektrický
rozváděč, odkrytovat jakékoliv elektrické zařízení,
vyměňovat jakékoliv součástky nebo náhradní
díly v elektrických strojích, nebo jen montáž
elektrických vidlic na kabely apod.
Je tedy jasné, že dodavatel robotů, který nemá
řemeslnou živnost, je firma, která negarantuje
žádnou svou odbornost a tedy bezpečnost
svého podnikání. Můžeme to přirovnat k letecké
firmě, která sice nemá oprávnění lítat, ale její
piloti letadlo řídit umí. Asi nikdo by si u takové
firmy letenku nekoupil.
Co je však vážné, jsou nákupy techniky
u takových dodavatelů např. na evropské dotace.
Pokud dodavatel nemá řemeslnou živnost, taková firma v žádném případě nesplňuje potřebná
a EU vyžadovaná kvalifikační kritéria! Pokud si
kdokoliv koupí od takového dodavatele robotizované pracoviště a využije jakýkoliv dotační
titul, riskuje, že při kontrole bude muset celou
tuto dotaci vrátit! Doporučujeme, aby jste si
tzv. „vylustrovali“ v živnostenském rejstříku, který
je volně přístupný na internetu, svého dodavatele
před samotným výběrem budoucího partnera.
Pokud dodavatel není vlastníkem řemeslné
živnosti, má pouze živnosti volné, nesmí provádět
instalace a především servis těchto robotizovaných pracovišť. Nemá k tomu potřebná
oprávnění.
Odbornost obchodních zástupců – prodavačů
robotů
Podle našich zkušeností se firma, kterou označujeme jako prodavač robotů, liší od seriózního
dodavatele tím, že jeho cíl je pouze robotizované
pracoviště prodat. Už ho nezajímá, zda bude či
nebude pracoviště funkční. Ve skutečnosti ho
nezajímají budoucí záměry uživatele ve vztahu
nasazení robotizovaného pracoviště na jiný
výrobní program.
K takovému pracovišti není co dodat. Zde skutečně jednatel uživatele riskuje vězení. U takového pracoviště asi
nikdo nemůže z vedení říct, že je toto pracoviště bezpečné. Polohovadlo i robot může obsluhu kdykoliv zranit,
a to i smrtelně. Chybí zde jakákoliv ochrana obsluhy a okolní dílny.
20 /
Obsluha na obrázku si neotírá čelo od potu. V době pořízení této fotografie bylo na dílně poměrně chladno.
Rukou si zakrývá zrak jako ochrana proti světlu vznikajícího od svařování. I takto nemůže robotizované pracoviště
vypadat. Chybí zde všechny povinné bezpečnostní komponenty, řádné zakrytování pracoviště. Jen pro zajímavost,
cena tohoto pracoviště na obrázku činila 2,2 mil. Kč bez DPH.
Pro prodavače robotů je důležitá pouze objednávka. Když je prodáno, je úkol splněn. Zdá se
Vám to neuvěřitelné a nadsazené? Důkazem je
velká řada realizovaných robotizovaných svařovacích pracovišť, která buď nikdy nesvařovala nebo
z důvodu nestabilní kvality svarů byla nouzově
přeřazena na jiný – jednodušší výrobní program.
Přikládáme několik fotografií takových pracovišť.
Čím je způsobeno, že jsou robotizovaná
pracoviště nefunkční? Téměř ve 100 % případů
se jedná o hrubou neznalost problematiky
svařování v kombinaci se zásadami pro robotizované svařování u obchodních zástupců, kteří
robotizovaná pracoviště nabízejí. Zcela jistě to
není nespolehlivostí techniky (přestože některá
pracoviště nepracovala správně vlivem špatné
konfigurace zařízení). Zcela jistě to není tím, že
by nabízené zařízení nebylo technicky funkční.
Zpravidla jde o nabídnutí nevhodného typu
stroje a jeho vybavení pro danou aplikaci, a to
v případech, kdy obchodní zástupce neví, co
nabízí.
Velmi často se setkáváme s přístupem
podivných obchodníků, kteří nabízejí něco,
čemu vůbec nerozumí. Když pak přijíždíme na
první konzultaci, zákazník je překvapen, kolik
informací o robotizaci svařování neměl, přestože
jej již navštívilo více než 6 obchodních zástupců
Další typická instalace velmi špatně zabezpečeného robotizovaného svařovacího pracoviště. Pracoviště má
sice několik optických bezpečnostních závor. Ale obsluha se může v době práce robota volně po pracovišti
pohybovat, a to i přímo v jeho pracovním prostoru. Obsluha je při vykládání a nakládání svařenců do upínacích
přípravků rovněž od svařování oslňována. Toto pracoviště je sice funkční, ale chybí zde povinné bezpečnostní
komponenty za více než 600 tis. Kč bez DPH.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
různých dodavatelů. Všichni hovoří o výhodách.
Ovšem málo kdo z nich umí zhodnotit především
technická i technologická rizika.
Uvedeme dva případy. Když obchodní zástupce jedné nejmenované firmy se při nabídce
na robotizované svařovací pracoviště výhradně
zaměřuje na automatický kalibrátor hořáku svařovacího robota (kalibrace TCP bodu), že jejich firma má nejlepší kalibrátor na světě, že bez tohoto
kalibrátoru nelze dobře žádného svařovacího
robota používat a přitom nevidí, že potřebuje nabídnout dvouosé polohovadlo místo jednoosého,
pak je jasné, že tento obchodní zástupce vůbec
robotice a svařování nemůže rozumět. Přitom
tento kalibrátor je v 99,5 % zcela zbytečný.
Druhým příkladem je nabízení software pro
OFF-LINE programování svařovacích robotů.
Je to taková „móda“. Móda za 80–110 tis. Kč
bez DPH. Obchodní zástupci některých firem
tento software nabízejí všude. Ale už nikdo
z nich neumí prakticky zdůvodnit, proč by si
měl zákazník pro danou aplikaci tento software
koupit. Výsledkem je fakt, že neznáme snad
ani jednoho zákazníka, který si software pro
svařovací aplikace koupil, a který by jej skutečně
prakticky používal.
To byla jen jednoduchá témata, která jsou
u potenciálních zákazníků tzv. „na stole“ všude
a denně. Ovšem pokud obchodní zástupci
nabízejí např. laserové navádění svařovacích
robotů, jako univerzální prostředek pro svařování nepřesných dílců, nebo pokud nabízí pro
svařování hliníku pouze jednoosé polohovadlo
místo dvouosého, pokud firma deklaruje, že má
nejlepší a nejrychleji řízené svářečky na světě
a přitom jich ročně prodá kolem 300 ks a jiní
výrobci mají obrovský vývoj a ročně prodají
přes 35 000 ks svářeček, pak nastávají přesně
ty situace, kdy obchodní zástupce argumentuje technicky i technologicky špatně a odvádí
pozornost od toho hlavního – nalezení úskalí
a možných technických nebo technologických
problémů budoucího robotizovaného pracoviště
při svařování konkrétních dílců a jejich vysvětlení
potenciálnímu zákazníkovi. Výsledkem jsou pak
nefunkční pracoviště a kompletní ztráta investic.
Všechny výše uvedené situace nelze takto bagatelizovat, jak jsme napsali. Ovšem argumenty,
které trousí obchodní zástupce, který nemá ani
ponětí o robotizaci nebo o svařování, jsou pak
liché. Nezasvěcený člověk jim uvěří a až následně zjistí, že se tyto argumenty nezakládají na
důležitosti a v řadě případů ani na pravdě. Že ten
tzv. „zakopaný pes“ tvoří jiný problém, o kterém
mu obchodní zástupce záměrně neřekl. Důvodem je buď jeho neznalost a neodbornost, nebo
chtěl pracoviště prodat za každou cenu.
Zanedbaná bezpečnost
Další důvod, proč jsme přistoupili k napsání
tohoto článku, je fakt, že na trhu se prezentují na
první pohled velcí „hráči“ s prodejem svařovacích robotů. Ovšem jimi realizovaná pracoviště nejsou buď vůbec, nebo jen z malé části
zabezpečena. Aby mohli snížit cenu, záměrně
dodané pracoviště ošidí o povinné bezpečnostní prvky. Tím vystavují své uživatele v omyl.
V budoucnu mohou taková pracoviště způsobit
značné finanční škody a škody na zdraví svých
pracovníků. Nezmiňovali bychom to v případě, že
se bude jednat o dílčí nezabezpečené instalace. Ovšem když tito dodavatelé – prodavači
robotů – mají až 99% „úspěšnost“ v dodávkách
nezabezpečených pracovišť, je tato situace více
než alarmující.
Technických norem, které musí každé
robotizované svařovací pracoviště splňovat, je
velmi mnoho. Za posledních 10 let se tyto normy
SVĚT SVARU
několikrát velmi zpřísnily. Když v roce 2010
začalo plně platit nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
byly zpřísněné podmínky pro způsob zabezpečení nebezpečného prostoru – u robotizovaného pracoviště se jedná o pracovní prostor
robota i polohovadla. Od tohoto roku nesmí být
např. použit pro servisní dveře elektromechanický bezpečnostní zámek, ale elektromagnetická
bezpečnostní petlice.
Obsluha musí mít možnost z vnitřního nebezpečného prostoru uniknout i při zajištěných
dveřích a dále při nouzovém zastavení robotizovaného pracoviště nebo při výpadku elektrické
energie musí zůstat tyto dveře stále z venku
uzamčeny. Proto velká automobilka v ČR hromadně vyměňovala veškeré elektromechanické
zámky na svých robotizovaných pracovištích za
elektromechanické petlice. Bylo jich přes 300 ks.
A prodavači robotů? Ani nevědí, že jimi do
dnešních dnů používané elektromechanické
zámky nejsou ve shodě s normami a nesmí se
tedy používat. A jsme opět u toho – řada z nich
nemá řemeslnou živnost, kterou garantuje
odborný pracovník, který je povinen se s novými
normami seznámit a uvést je tzv. „do života“.
O tom jsme již psali hned v úvodu.
To byl jen malý příklad. Hlavním problémem
je však splnění těchto několika základních
bezpečnostních podmínek, které musí každé
robotizované svařovací pracoviště bezpodmínečně splňovat, aby bylo ve shodě s normami podle
zákona č. 22/1997 Sb. a násl. předpisů:
–Každý pracovní prostor polohovadla, pevného
stolu, tedy stanoviště, kde robot provádí po
založení dílců jejich svařování, musí být plně
zabezpečen buď podlahovou optickou mříží,
nebo bezpečnostním skenerem. Pokud by se
uvnitř tohoto prostoru omylem uzavřela třetí
osoba, robot nesmí zahájit svařování.
–Pokud má robotizované pracoviště více stanovišť, musí být robot hlídán nezávislými senzory,
aby ho nemohl programátor omylem pustit do
stanoviště, kde právě obsluha provádí výměnu
dílců v upínacích přípravcích. Tyto senzory
tomu zabrání.
–Robot nesmí mít žádnou možnost fyzického
kontaktu s obsluhou. Každý pracovní prostor
obsluhy musí být oddělen pevnou stěnou. Nestačí instalace nějakých plachet, svařovacích
zástěn apod. Kdyby robot provedl neplánovanou činnost, zpravidla po chybě programátora,
robot musí tzv. „praštit“ do pevné stěny, ne do
obsluhy. Robot je nebezpečné zařízení, které
může člověka těžce zranit nebo i zabít.
–Svařovací robot nesmí v žádném místě
oslňovat obsluhu a okolní dílnu světlem
vznikajícím u svařování. Hovoříme samozřejmě
o metodách MIG/MAG, TIG nebo o svařování
plasmou.
Podmínek, které musí být splněny, je daleko
více. Nehovořili jsem např. o konstrukčním
řešení bezpečnostního obvodu bezpečnostních
prvků apod. Tyto výše uvedené čtyři podmínky
jsou však základem.
Pokud máte robotizované svařovací pracoviště, které bylo instalované v roce 2008 a později,
a které nesplňuje jednu z těchto základních
podmínek, prohlášení o shodě vydané dodavatelem není platné. Při zranění obsluhy se na
vás nevztahuje žádné pojištění odpovědnosti za
škodu apod.
V České i Slovenské republice je takto neodborně instalováno každé 2. robotizované svařovací pracoviště! Opět zde narážíme na odbornost
dodavatelů, kteří taková robotizovaná pracoviště
instalují buď záměrně, kde na jednom robotizo-
Robot se dvěma stanovišti. Každé je vybaveno upínacími přípravky.
Mezi pracovním prostorem robota a stanovištěm s přípravky není žádná
překážka – povinná pevná stěna. Robot tak může kdykoliv obsluhu zranit.
Pokud uživatel např. odmontuje upínací přípravek na tomto stanovišti
– při přechodu na jiný výrobní program – a uživatel bude mezitím
pokračovat ve svařování na druhém stanovišti, v podstatě kdokoliv
může z této strany robota dojít přímo až k němu a na robota si sáhnout.
Ten jej pak může i těžce zranit. Takto vypadá typicky nezabezpečené
robotizované pracoviště.
Svařovací robot, který svařuje střídavě na dvou pevných stolech. Také
zde chybí jakékoliv zabezpečení. Nejsou zde jak pevné kryty mezi stolem
a robotem, tak také hlídání celého pracovního prostoru každého stolu
v průběhu práce robota na daném pevném stole.
Robotizované pracoviště pro svařování dílců na třech pevných stolech.
Zde může opět kdokoliv a odkudkoliv vstoupit do pracovního prostoru
robota a obdivovat jeho svařovací výkony. Pracoviště bez oplocení, bez
jakýchkoliv bezpečnostních prvků. Na takové pracoviště nikdo nemůže
přeci vydat prohlášení o shodě. Navíc takové pracoviště nemůže projít
analýzou rizik podle NV 378/2001 Sb. Bezpečnostní technik nebo
i vedení firmy je tzv. „jednou nohou ve vězení“.
Další robotizované pracoviště bez jakéhokoliv zabezpečení. Svařovací
robot pojíždí na dlouhé pojezdové dráze. Obsluha může vstoupit kdekoliv
do nebezpečného prostoru robota i dráhy, aniž by se robot včas zastavil.
Už nezmiňujeme ani oslňování okolní dílny.
/ 21
partnerské stránky
si za bezpečnost práce na takovém pracovišti
ručí uživatel sám. V návodu na obsluhu a údržbu
máme výhradu proti úpravám na dodaném
zařízení.
V těchto případech se postihu v případě úrazu
nebo usmrcení obsluhy nevyhne především
jednatel takové firmy. Pokud mohl uživatel vědět,
že používá nebezpečné pracoviště, je trestně
odpovědný přímo nejvyšší představitel ve vedení
firmy.
A co obchod a cena?
Robotizované pracoviště pro svařování metodou TIG. Mimo chybějící povinné zabezpečení si můžete povšimnout výšky okolního oplocení. Sahá až do
výšky „celých“ 130 cm nad podlahou dílny. Štěstí mají jen menší lidé, kteří tedy nebudou robotem při jejich průchodu okolní dílnou oslňováni. Vyšší lidé
se však mohou na práci svařovacího robota dívat „bez omezení“ ...
vaném pracovišti ušetří od 300–600 tis. Kč bez
DPH, nebo nevědomky, protože neznají platnou
legislativu. Oba důvody jsou však „hrůzné“.
Prohlášení o shodě x analýza rizik
Znalost potřebné legislativy je různá. Řada
uživatelů nejen robotizovaných svařovacích
pracovišť si myslí, že pokud dodavatel vystaví
prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.
a násl. předpisů, nemusí se o bezpečnost pracoviště dále nějak starat. Opak je pravdou.
Podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a násl.
předpisů si musí každý uživatel na nově dodaném zařízení provést tzv. analýzu rizik. Nalezená
rizika je povinen v této analýze popsat a navrhnout způsoby jejich odstranění, které pak popíše
v tzv. Místním bezpečnostním předpisu. S tím
pak musí být prokazatelně seznámena obsluha
zařízení.
Hrubá rizika, která jsou popsaná v předchozí
části článku, nelze odstranit tzv. organizačním
způsobem. Tzn. poučíme obsluhu, že např. před
uzavřením pracovního prostoru polohovadla
provede kontrolu, zda se uvnitř nenachází jiný
pracovník apod. Tato rizika se musí odstranit
instalací chybějících bezpečnostních komponentů. V opačném případě je robotizované svařovací
pracoviště nebezpečné a NESMÍ se v tomto
stavu vůbec používat.
Co je ovšem zarážející, že pokud dodavatel
vydá a podepíše prohlášení o shodě na robotizované svařovací pracoviště, které vykazuje tyto
hrubé chyby v zabezpečení, podepisující pracovník riskuje v případě těžkého úrazu obsluhy až
dlouhodobé vězení a vysoké pokuty. Je možné,
že by někdo byl ochoten podepsat prohlášení
o shodě na takové zařízení, aniž by se zajímal
o rizika s tím spojená, tedy úraz obsluhy, finanční
škody a následné uvěznění? Odpověď zní „Ano“.
Bohužel u řady prodavačů robotů běžný stav.
Pravdou také je, že řada uživatelů si robotizovaná pracoviště po dodávce sama upravuje.
Např. tím, že přibližuje optické bezpečnostní závory směrem ke svařovacímu robotu nebo je rovnou demontuje apod. Toto se stalo také u třech
námi dodaných robotizovaných pracovišť. Pak
Další zcela nezabezpečené robotizované svařovací pracoviště. Sice zde byly před vstupem do prostoru polohovadla instalované optické bezpečnostní závory, ale to je jen náznak zabezpečení. Pokud by obsluha vyjmula upínací
tento přípravek a robot bude svařovat na druhém polohovadle, kdokoliv pak může dojít až do prostoru robota.
Chybí tedy povinné pevné kryty, hlídání celého nebezpečného pracovního prostoru polohovadla, pokud zde
robot svařuje. Pracoviště takového typu nemá platné prohlášení o shodě a bezpečnostnímu technikovi uživatele
nemůže projít analýza rizik podle NV č. 378/2001 Sb. a pracoviště nesmí být běžně používáno.
22 /
Jeden z dalších důvodů, proč vznikl tento článek, je prozaický. Naše firma dodává robotizovaná svařovací pracoviště vždy bezpečná. Je tedy
potřeba poctivě říct, že pokud při výběrovém
řízení stojíme např. proti firmě (prodavači robotů),
která svými praktikami nevhodně snižuje svou
cenu na úkor bezpečnosti práce, tedy na úkor
zákazníka a zákazník přitom nemá ani tušení,
že se tak děje, je nutné o tomto fenoménu této
doby šířit osvětu.
Když pak vidíme některé ubohé instalace
robotizovaných svařovacích pracovišť u konečných zákazníků, která jsou zcela nefunkční nebo
kterým chybí povinné bezpečnostní komponenty
v hodnotě několika set tisíc korun, mrzí nás
to. Naše firma by něco podobného realizovat
nemohla.
Závěr
Tímto článkem nechceme poškozovat žádného dodavatele robotizovaných svařovacích
pracovišť. Dáváme pouze průchod důležitým
informacím, ať si každý dodavatel nebo i uživatel
stávajícího robotizovaného pracoviště udělá
obrázek sám o tom, zda je či není dané robotizované svařovací pracoviště funkční či správně
zabezpečené.
K těmto tématům máme připravené přednášky, které prezentujeme jak na odborných
seminářích, tak také přímo u firem, které nemají
zkušenost s robotizovaným svařováním a přitom
mají zájem se bližší informace o výhodách i úskalích robotizovaného svařování dozvědět.
Můžeme také zajistit nezávislý bezpečnostní
audit na stávající robotizovaná svařovací pracoviště, pokud vaše pracoviště nesplňují zmiňované
čtyři základní bezpečnostní podmínky a máte
zájem tuto situaci řešit.
Kontakt i více informací k těmto tématům
najdete na našich internetových stránkách na
adrese http://www.hadyna.cz v sekci robotizace.
I takto někteří prodavači robotů řeší bezpečnost práce jimi dodávaných pracovišť. Cedulka z papíru zalepená
lepicí páskou s nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN“. Přitom je pracoviště přístupné ze všech
stran, světlo od svařování oslňuje celou dílnu. Skutečně profesionální realizace.
SVĚT SVARU
Download

Může prodavač robotů zvítězit nad zdravým rozumem