OCELI Raex® 400, Raex® 450 a Raex® 500
ODOLNÉ PROTI OPOTřeBENÍ
nominální tvrdost, ROZPěTÍ TVRDOSTÍ A PRůMěRNÁ MEZ PEVNOSTI
Referenčními hodnotami jsou parametry běžné konstrukční oceli S355 a oceli Raex ® 300
Tvrdost
HBW
Rm MPa
400
1600
1450
1250
300
1000
500
200
100
500
Zlepšování odolnosti proti opotřebení
STANDARDNÍ HODNOTY PRO VOLNÉ OHÝBÁNÍ A OBRUBOVÁNÍ. ÚHEL OHYBU ≤ 90°
Ruukki Raex ®
Tloušťka,
mm
Minimální vnitřní poloměr
ohybu
Tloušťka plechu = t mm
příčně 1)
podélně 1)
Úhel
dopružení
Šířka mezery/
tloušťka plechu
W/t
příčně 1)
podélně 1)
Ohýbání 90°
V - drážka W/t
Raex 400
2.50 – 20
3xt
4xt
9° – 13°
9
11
~15
Raex ® 450
3 – 20
4xt
5xt
9° – 14°
11
13
~15
Raex ® 500
5 – 20
~10 x t
~12 x t
10° – 15°
23
27
–
®
1)
Poloha čáry ohybu vůči směru válcování desky. Obrubování se doporučuje provést při jednom průchodu.
Při ohýbání plechů z oceli Raex ® 500 tlustších než 20 mm doporučujeme obrátit se na technickou podporu Ruukki.
Čára ohybu
Razník
t
OHÝBACÍ SÍLA (F) PřI OBRUBOVÁNÍ
F = 1.6 •
R
Směr válcování
plechu
b
Úhel otevření
lisovací formy
W
Rm • b • t 2
W
Rm= Raex ® 400/450/500 ~ 1250/1450/1600 MPa
b = Ohýbaná délka, mm
t = Tloušťka plechu, mm
W = Vzdálenost okrajů lisovací formy, mm
R = Poloměr zakřivení razníku
Feritický přídavný materiál s nižší pevností / mezí kluzu ~ 500 MPA
Metoda svařování
Klasifikace přídavných materiálů
přídavný materiál (Esab)
MAG plný drát
EN ISO 14341: G 42 X
EN ISO 14341: G 46 X
MAG drát s taviv. jádrem/kovovým jádrem EN ISO 16834: T 42 X
MAG drát s taviv. jádrem/rutilový dr. s tav. j. AWS A5.20 E71T-X
MMA (Ruční obloukové svařování)
EN ISO 2560: E 42 X
EN ISO 2560: E 46 X
OK Autrod 12.51
OK AristoRod 12.63
OK Tubrod 14.12
OK Tubrod 15.14
OK 48.00
OK 55.00
PRACOVNÍ TEPLOTY 1,2) PRO SVAřOVÁNÍ. maximální vnesené teplo. TUPÝ SVAR
Ruukki Raex ®
Tloušťka plechu, mm
10
Raex ® 400
Raex ® 450
Raex ® 500
1)
2)
+20°C
+20°C
20
+20°C
+50°C
+100°C
+75°C
30
+75°C +100°C
+125°C
+150°C
40
+125°C
+150°C
+175°C
Platí pro feritické přídavné materiály s pevností nižší než svařovaná ocel s nízkým obsahem vodíku (HD ≤ 5 ml/100g).
Pracovní nebo mezihousenkové teploty svařovaného materiálu nesmí překročit +220 °C
MAXIM. VSTUPNÍ OHřEV (Q) PRO SVÁřENÍ METODAMI MAG NEBO MMA. TUPÝ SVAR
3.5
Q max
Raex ® 400
Raex ® 450
Raex ® 500
3
Q (kJ/mm)
2.5
2
1.5
Q min
1
0.5
0
10
20
30
40
Q=
0.8 x 60 x U x l
1000 x v
Q =
0.8 =
U =
v =
Vnesené teplo (kJ/mm)
Tepelná účinnost pro
MAG a MMA
Napětí (V), I = Proud (A)
Rychlost pojezdu (mm/min)
50
Tloušťka plechu, mm
POKYNY PRO PRACOVNÍ TEPLOTU1) PřI řEZáNÍ PLAMENEM
Ruukki Raex ® Tloušťka plechu, mm
10
Raex ® 400
Raex ® 450
Raex ® 500
15
+20°C
+20°C
+20°C
20
+75°C
+100°C
+130°C
25
+100°C
+130°C
+150°C
30
+140°C
+150°C
+160°C
40
+160°C
+170°C
+180°C
1)
Pracovní teploty řezaného materiálu nesmí překročit +220 ° C. POZNÁMKA: Předehřevuw se může předejít
snížením rychlosti řezání a zvolením odpovídajících trysek a ostatního vybavení pro řezání.
Tato publikace uvádí přesné údaje podle našich nejlepších znalostí a vědomostí. Navzdory snaze o zajištění přesnosti společnost Ruukki nemůže převzít
odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo jiné důsledky vyplývající z použití této publikace. Vyhrazujeme si právo na provedení změn. Pro přesné
srovnání vždy používejte originální standardy.
Společnost Ruukki je specialistou v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály z kovu, komponenty, systémy
anebo komplexní řešení. Neustále rozvíjíme sortiment výrobků a modely činnosti tak, aby odpovídaly vašim potřebám.
Ruukki CZ s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 , Česká republika
tel.: + 420 257 311 040, [email protected], www.ruukki.cz
Všechna práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. a názvy výrobků společnosti Ruukki
jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Rautaruukki Corporation.
Download

OCELI RaEx® 400,RaEx ® 450 a RaEx® 500 ODOLNÉ