Sadr`aj
Zavarivanje REL/TIG postupkom
1
Zavarivanje TIG/REL postupkom
3
Oprema za automatsko TIG zavarivanje 6
Zavarivanje MIG/MAG postupkom
7
Polikablovi za MIG/MAG zavarivanje
12
Ure|aji za mehanizovano zavarivanje 13
Ure|aji za automatsko zavarivanje
14
Ure|aji za plazma rezanje
16
Dodatni materijali za zavarivanje
17
Ure|aji za su{enje i skladi{tenje
elektrode i pra{ka
27
Sistemi za rezanje
28
Za{titne maske za zavarivanje
31
Pribor za zavarivanje
32
Demo centar
33
ZAVARIVANJE REL/TIG POSTUPKOM
Caddy™ Arc 151i / 201i
Lak, prenosiv invetorski ispravlja~ najnovije generacije za REL/TIG zavarivanje, pogodan za
zavarivanje legiranih i nelegiranih ~elika, prokrona i sivog liva. Izuzetno je pogodan za
reparaturno zavarivanje i odr`avanje, pogotovu na mestima gde je ote`an pristup. Opremljen
korektorom faktora snage (PFC), koji omogu}ava maksimalno iskori{enje ure|aja na mre`nom
osigura~u od 16A. Pored toga {titi ure|aj od ~estih promena napona {to ga ~ini pogodnim za
rad i na agregatu. Caddy™Arc 151i / 201i mo`e da radi i na veoma dugim produ`nim
kablovima za napajanje i preko 100m. Na osnovnom panelu A31, pode{ava se samo ja~ina
struje. Napredniji panel A33 ima digitalni displej i mogu}nost pode{avanja toplog starta i
,,arc-force,, kao i izbor REL ili TIG zavarivanja, ,,LiveTig™,, start u Tig re`imu rada, dve
memorije parametara i mogu}nost priklju~enja daljinske komande.
Sa Caddy™Arc 151i mogu se zavarivati elektrode pre~nika 1,6-3,2mm i po neka 4,0mm a
sa Caddy™Arc 201i elektrode do 4,0mm. Panel A33 ima regulaciju funkcije ,,ArcPlus™
II,,koja omogu}ava ja~i ali mek{i i stabilniji luk koji se lako kontroli{e. Uz ure|aj se isporu~uju
kablovi za REL zavarivanje (OKC 50).
A33
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Regulacija strujeREL A31
Regulacija strujeREL A33
Regulacija strujeTIG A33
Izlazna struja 25% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Izlazna struja 60% ED TIG
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
Klasa Izolacije
[ifra: 172119
R007109
Caddy™Arc 151i
230 V, 50/60 Hz
16 A
8 - 150 A
4 - 150 A
3 - 150 A
150 A
110 A
90 A
120 A
58 - 72 V
418 x 188 x 208
7,9 kg
IP 23
Caddy™Arc 151i, A31
Caddy™Arc 201i, A33
Caddy™Arc 201i
230 V, 50/60 Hz
16 A
4 - 170 A
3 - 220 A
170 A
130 A
110 A
150 A
72 V
418 x 188 x 208
8,3 kg
IP 23
www.galeb.com
A31
Caddy™Arc 251i
Profesionalni invertorski ure|aj za REL/TIG DC zavarivanje sa izuzetnim performansama, lak, prenosiv, pogodan za rad na te{ko pristupa~nim mestima, sa
ugra|enom za{titom od preoptere}enja i PFC funkcijom zahvaljuju}i kojoj je ure|aj
manje ostljiv na ~este promene napona i omogu}en siguran rad ure|aja na generatoru. Ovim ure|ajima mogu}e je zavarivati ve}inu legiranih i nelegiranih ~elika,
prokrone i sivi liv. U ponudi je ure|aj sa dva razli~ita panela, A32, sa izborom za
REL ili TIG zavarivanje sa funkcijom ,,LiveTig™,, za uspostavljanje luka i panel A34
koji pored izbora postupka REL ili TIG, omogu}ava kontrolu toplog starta i ,,Arc
Force,,, dve memorije, daljinsku komandu. ArcPlus™II omogu}ava ja~i ali mek{i i
stabilniji luk koji se lako kontroli{e. U REL postupku mogu}e je izabrati tip elektrode (rutilna, bazi~na ili celulozna) i ure|aj }e automatski uskladiti ostale parametre i prilagoditi ih odabranom tipu. Ure|aj se isporu~uje u kompletu sa kablovima
za REL postupak zavarivanja (OKC50).
R007110 Caddy™Arc 251i, A32
R007111 Caddy™Arc 251i, A34
A32
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Regulacija struje
Izlazna struja 30% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Dimenzije mm
Masa, kg
Klasa Izolacije
Caddy 251i
400 V, 50 / 60 Hz
16 A
3 - 250 A
250 A
190 A
150 A
65 V
418 x 188 x 208
10,5
IP 23
A34
1
ZAVARIVANJE REL/TIG POSTUPKOM
Origo™Arc 410c / 650c / 810c
Sna`ni i izdr`ljivi konvertori (chopper tehnologija) namenjeni za najve}a optere}enja
prilokom REL, TIG zavarivanja i `ljebljenja grafitnom elektrodom. Sna`no metalno
ku}i{te, obezbe|uje dug vek u te{kim uslovima eksploatacije. Izuzetne dinami~ke
karakteristike i kapacitet, obezbe|uju vrhunske performanse, stabilan luk bez rasprskavanja i jednostavnu kontrolu prilikom rada. Mogu}nost rada sa svim tipovima elektrode,
smanjena potro{nja elektri~ne energije, termi~ka za{tita od preoptere}enja, “anti-stick”
funkcijom koja spre~ava “lepljenje” elektrode za radnu povr{inu, ,,arc force,, su samo
deo mogu}nosti ovog izuzetnog ure|aja. Svi modeli su dostupni sa dva razli~ita panela A11, sa regulacijom ja~ine struje, toplog starta i ,,arc force,, regulacijom i A12 koja
pored navedenog ima i digitalni instrument i prijemnik za be`i~nu daljinsku komandu.
Isporu~uju se bez REL paketa i priklju~nog kabla. Kablove isporu~ujemo posebno, u
zavisnosti od zahteva i potrebe kupca.
[ifra: 172007 Arc 410c,A11
www.galeb.com
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Regulacija struje
Priklju~ni kabal
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
172033 Arc 650c,A12
Arc 410c
400 V / 50 Hz
25 A
20 - 400 A
4 x 4 mm2
400 A
310 A
240 A
56 V
1310x800x780
157 kg
IP 23
172034 Arc 810c,A12
Arc 650c
400V / 50 Hz
50 A
20 - 650 A
4 x 10 mm2
650 A
490 A
400 A
56 V
1310x800x780
223 kg
IP 23
Arc 810c
400 V / 50 Hz
63 A
20 - 800 A
4 x 10 mm2
800 A
630 A
500 A
56 V
1310x800x780
245 kg
IP 23
Arc 4001i
Origo™ Arc 4001i, A22 / A24
Origo Arc je sna`an ure|aj najnovije generacije za zavarivanje REL postupkom.
Osnova ovog ure|aja je izvor struje Arc 4000i koji omogu}avaju veliki u~inak i
kvalitet zavarenog spoja. Izra|uje se u dve varijante sa A22 i A24 kontrolnim panelom. A22 kontrolni panel ima mogu}nost izbora postupka zavarivanja REL ili TIG,
regulaciju ja~ine struje i digitalni V/A. A24 kontrolni panel pru`a i mogu}nost izabora tipa elektrode (rutilna, bazi~na,celulozna) što obezbe|uje optimalne karakteristike zavarivanja, topli start, arc force, mogu}nost memorisanja parametara,...
Ure|aj idealan za rad u radionici i na terenu i za sve vrste reparaturnog zavarivanja. Uz ure|aj se isporu~uje priklju~ni kabal od 5m.
[ifra
172144
172143
Arc 4001i A24
Kolica za Arc 4001i
Tip ure|aja
Napajanje
Priklju~ni kabal
Osigura~
Potro{nja, bez optere}enja
Regulacija struje
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
A22
2
Arc 4001i
400 V, 50 Hz
4 x 4 mm2
20 A
60 W
16 - 400 A
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
91 V
652 x 249 x 423
40 kg
IP 23
A24
ZAVARIVANJE TIG/REL POSTUPKOM
Caddy™ Tig 1500i / 2200i
[ifra
R007112 Caddy™Tig 1500i, TA34
R007113 Caddy™Tig 2200i, TA33
R007114 Caddy™Tig 2200i, TA34
Tip ure|aja
Tig 1500i
Napajanje
230 V, 50/60 Hz
Osigura~
16 A
Priklju~ni kabal, mm2
2,5
Regulacija struje TIG
3 - 150 A
Regulacija struje REL
4 - 150 A
Izlazna struja 25% ED
150 A
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
120 A (100 A REL)
Izlazna struja 100% ED
110 A (90 A REL)
Regulacija struje REL
4 - 150 A
Napon praznog hoda
72 V
Po~etna struja (TA34, TA24)
0 - 5 sek
Zavr{na struja
0 - 10 sek
Po~etni gas (TA34, TA24)
0 - 10 sek
Zavr{ni gas
0 - 25 sek
Puls (TA24, TA34)
0,1 - 2,5 sek
Mikro puls (TA34, TA24)
0,001 - 0,250 sek
Dimenzije, mm
418 x 188 x 208
Masa
9,2 kg
Klasa izolacije
IP 23
Tig 2200i
230 V, 50/60 Hz
16 A
2,5
3 - 220 A
4 - 170 A
220 A (170 A REL)
150 A (130 A REL)
110 A
4 - 170 A
72 V
0 - 5 sek
0 - 10 sek
0 - 10 sek
0 - 25 sek
0,1 - 2,5 sek
0,001 - 0,250 sek
418 x 188 x 208
9,4 kg
IP 23
Tig 3000i
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
20 A
4 x 2,5
4 - 300 A
16 - 300 A
300 A (300 A REL)
240 A (230 A REL)
200 A (190 A REL)
16 - 300 A
57 - 67 V
0 - 5 sek
0 - 10 sek
0 - 10 sek
0 - 25 sek
0,1 - 2,5 sek
0,001 - 0,250 sek
652 x 249 x 423
30 kg
IP 23
www.galeb.com
Caddy™Tig je pravo re{enje za profesionalne zavariva~e koji rade TIG/REL DC
zavarivanje tanjih ~eli~nih i prokronskih limova. Izuzetan, robustan dizajn ku}i{ta i
mala te`ina omogu}avaju lako preno{enje aparata i do nepristupa~nih mesta, za
reparaturno zavarivanje i odr`avanje. Veoma pregledna kontrolna plo~a omogu}ava
lako rukovanje i kontrolu pode{enih parametara {to olak{ava rad sa ovim ure|ajem.
Ugra|eni PFC omogu}ava nesmetan rad na agregatu i kori{}enje dugih produ`nih
kablova za napajanje. Ovi modeli su dostupni sa kontrolnim panelima TA33 i TA34.
Na oba je mogu} izbor VF ili "LiftArc" starta kao i izbor REL ili TIG postupka.Na
jednostavnijem TA33 panelu mo`e se podesiti debljina materijala i ure|aj }e automatski uskladiti ostale parametre. TA 34 je napredniji panel sa vi{e funkcija,
pode{avanje po~etnog i zavr{nog gasa i struje rada, sa ili bez pulsiraju}e struje u
TIG-postupku, mikropuls, 2/4 takta, topli start, Arc force, ArcPlus™ II, memorija programa (2 za REL i 2 za TIG), sve u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta. Mogu}nost
naknadnog dodavanja modula za vodeno hla|enje gorionika. Uz ure|aj se isporu~uju neophodni kablovi za REL i TIG zavarivanje.
Origo™ Tig 3001i, TA24
Profesionalni ure|aj namenjen za industrijsku proizvodnju kao i za reparaturu i
odr`avanje. Ovaj ure|aj predvi|en je za visoko kvalitetno TIG DC zavarivanje svih
vrsta prokrona i mekih ~elika kao i za ve}inu drugih materijala debljine od 0,5
mm(TA24). Siguran start, stabilan luk i visok kvalitet zavarenog spoja i velika produktivnost su samo deo prednosti koje ovaj ure|aj izdvaja od ostalih. Savremen i
jednostavan kontrolni panel omogu}ava rukovaocu jednostavno pode{avanje svih
parametara zavarivanja i kontrolu zadatih vrednosti na digitalnom displeju. Mogu}nost
izbora VF ili "LiftArc" starta, pode{avanje po~etnog i zavr{nog gasa i struje rada,
sa ili bez pulsiraju}e struje u TIG-postupku (puls samo sa TA24), 2/4 takta, topli
start, Arc force, ArcPlus, memorija programa (TA24), sve u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta. REL postupkom, mogu}e je zavarivati svim vrstama elektrode
pre~nika do 5 mm. Da bi ure|aj maksimalno iskoristili u TIG postupku potrebno je
imati hladnjak za TIG gorionik koji je zasebna jedinica i mo`e se nabaviti nezavisno od ure|aja.
TIG gorionik, hladnjak, kabal za REL i kolica se isporu~uju na osnovu zahteva i
potreba kupca.
[ifra R002208
Tig 3001iw
Origo™Tig 3001i TA24
Hladnjak CoolMidi 1000
3
ZAVARIVANJE TIG/REL POSTUPKOM
Aristo™ Tig 4000i
Invertorski ure|aj najnovije generacije za TIG DC(REL) zavarivanje sa strujama do 400 A i `ljebljenje grafitnom elektrodom do 8 mm.
Mogu}no{}u izbora kontrolnog panela TA4 (ArcForce, topli start, regulacija po~etne i zavr{ne struje i gasa, VF, LiftArc, 2/4 takta) ili
TA6 (sa dodatkom TIG DC puls,10 programskih memorija, kontrola protoka
gasa, tip i pre~nik elektrode), prilago|avate ure|aj va{im potrebama. Jednostavna regulacija svih parametara zavarivanja, pra}enje zadatih vrednosti
preko digitalnog displeja. Sna`no aluminijumsko ku}i{te, ugra|en filter koji
spre~ava prodiranje pra{ine u ure|aj, ugra|ena za{tita od preoptere}enja.
Ure|aj za vodeno hla|enje integrisan u ku}i{tu . Uz ure|aj se isporu~uje:
Strujni kabal 5m i kabal za masu, ostalo po zahtevu kupca.
www.galeb.com
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Priklju~ni kabal, mm2
Potro{nja, bez optere}enja
Regulacija struje TIG/REL
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Po~etna struja
Zavr{na struja
Po~etni gas
Zavr{ni gas
Puls
Dimenzije (dx{xv)
Masa (sa vodenim hla|enjem)
Klasa izolacije
Tig 4000i
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
25 A
4x4
60 W
4 - 400 A (16 - 400A REL)
400 A
320 A
250 A
78 - 90 V
0 - 5 sek
0 - 10 sek
0 - 5 sek
0 - 25 sek
0.1 - 5 sek
(TA6)
625 x 394 x 776 mm
79 kg
IP 23
Caddy™ Tig 2200i AC/DC
Mobilni invertorski ure|aj najnovije generacije za TIG AC/DC zavarivanje. Izuzetno pogodan za zanatske radionice, za reparaturno
zavarivanje i odr`avanje. Zbog svoje male te`ine pogodan je za rad na terenu i na te{ko pristupa~nim mestima. Ugra|en PFC tako
da je manje osetljiv na ~este promene napona. QWave™ funkcija pobolj{ava oblik AC talasa {to daje stabilan luk i smanjenu buku.
Mogu}nost izbora panela TA34 AC/DC sa mogu}no{}u regulisanja AC balansa, frekvencije,toplog starta,... i panela TA33 gde je jedino
potrebno podesiti debljinu materijala a ure|aj }e uskladiti ostale parametre. Za industrijsku upotrebu i du`i rad preporu~uje se kori{}enje
ure|aja sa vodenim hla|enjem gorionika.
Tip ure|aja
Tig 2200i AC/DC
Napajanje
230 V 50/60 Hz
Osigura~
16 A
Priklju~ni kabal
3 x 1.5 mm2
Regulacija struje TIG
3 - 220 A
Regulacija struje REL
4 - 160 A
Izlazna struja 20% ED, TIG
220 A
Izlazna struja 60% ED,TIG
150 A (120 A REL)
Izlazna struja100%ED,TIG
140 A (110 A REL)
Napon praznog hoda,DC
54 - 64 V
Dimenzije, mm
418 x 188 x 345
Masa
15 kg
Klasa izolacije
IP 23
Kontrolni paneli
Po~etna struja, sek
Zavr{na struja, sek
Zavr{ni gas, sek
Puls DC, sek
AC Balans, %
Frekvencija AC, Hz
Debljina materijala, mm
TA34 AC/DC
0 - 10
0 - 10
0 - 25
0.01 - 2.5
50 - 98
10 - 150
/
TA33 AC/DC
0 - 10
0 - 10
0 - 25
/
/
/
1-5
Caddy™
Tig 2200i AC/DC
[ifra: R004250
R004253
R004460
4
Caddy™Tig 2200i AC/DC,TA34 AC/DC
Caddy™Tig 2200i AC/DC,TA33 AC/DC
Caddy™Tig 2200i AC/DC,TA34 AC/DC
(sa vodenim hla|enjem)
TA34 AC/DC
TA33 AC/DC
ZAVARIVANJE TIG/REL POSTUPKOM
Origo™ Tig 3000i / 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Profesionalni ure|aji predvi|eni za visoko kvalitetno TIG AC i DC zavarivanje svih vrsta materijala debljine od 0,5 mm. Siguran start, stabilan luk i visok kvalitet zavarenog spoja i velika produktivnost su samo deo prednosti koje ove ure|aje izdvaja od ostalih. QWave™
funkcija u AC re`imu rada (aluminijum), omogu}ava najbolju mogu}u kontrolu luka a u isto
vreme najni`i mogu}i nivo buke i izuzetan kvalitet zavarenog spoja. Savremen i jednostavan
kontrolni panel omogu}ava rukovaocu jednostavno pode{avanje svih parametara zavarivanja
i kontrolu zadatih vrednosti na digitalnom displeju. Pode{avanjem AC frekvencije i kontrolom
balansa posti`e se izuzetna kontrola zavariva~kog kupatila. Kori{}enjem pulsa (DC) lako se
kontroli{e unos energije u materijal {to spre~ava nastajanje deformacija na radnom komadu.
REL postupkom, mogu}e je zavarivati svim vrstama elektrode. Da bi ure|aj maksimalno iskoristili u TIG postupku potrebno je imati hladnjak za TIG gorionik koji je zasebna jedinica i
mo`e se nabaviti nezavisno od ure|aja (Tig 3000i).
Uz ure|aj se isporu~uje: Strujni kabal 5m, crevo za gas 2m, kabal za masu.
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Priklju~ni kabal, mm²
Potro{nja, bez optere}enja
Regulacija struje TIG
Regulacija struje REL
Izlazna struja 40% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Po~etna struja
Zavr{na struja
Zavr{ni gas
Puls
Mikro puls
AC Balans
Frekvencija AC
Topli start AC
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
Tig 3000i AC/DC
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
20 A
4 x 2,5
30 W
4 - 300 A
16 - 300 A
300 A (300 A REL)
240 A (230 A REL)
200 A (190 A REL)
54 - 64 V
0 - 10 sek
0 - 10 sek
0 - 25 sek
0,01 - 2,5 sek
0,001 - 0,250 sek
50 - 98 %
10 - 152 Hz
1 - 100
652 x 412 x 423
42 kg
IP 23
R004222 Origo™Tig 4300iw AC/DC TA24
172106 Kolica za Tig 4300iw
www.galeb.com
R002207 Origo™Tig 3000i AC/DC TA24
R003420 Hladnjak CoolMidi 1800
172159 Kolica
Tig 4300iw AC/DC
400 V,±10%,3 50/60 Hz
35 A
4x6
75 W
4 - 430 A
16 - 430 A
430 A
400 A
315 A
83 V
0 - 10 sek
0 - 10 sek
0 - 25 sek
0,01 - 2,5 sek
/
50 - 98 %
10 - 150 Hz
/
625 x 394 x 776
95 kg
IP 23
Rezervni delovi za TIG gorionike
Kapa kratka
Kapa srednja
Kapa duga
Nosa~ volframa
Nosa~ volframa
Nosa~ volframa
Nosa~ volframa
Nosa~ volframa
1,0
1,6
2,4
3,2
4,0
TXH 120/250 W
BTF 140/250 W
007805
008343
R007058*
Raspr{iva~ gasa 1,6 mm
Raspr{iva~ gasa 2,4 mm
Raspr{iva~ gasa 3,2*- 4 mm
Raspr{iva~ gasa 0,5 - 3,2 mm
[oba kerami~ka 6,4 mm No.4
[oba kerami~ka 8,0 mm No.5 007804
[oba kerami~ka 9,8 mm No.6 R003748
[oba kerami~ka 11,2 mm No.7 008344
mm
mm
mm
mm
mm
TXH 120/250 W TXH 150/200
BTF 140/250 W BTF150/200
007459
008501
007460
008936
009149
004774
007996
007806
004767
007457
004768
R007057
004829
TXH 150/200
BTF150/200
004769
004770
004771
009148
004772
004773
007553
TXH 400 W
BTF 400 W
008501
008936
004774
007996
004767
007987
007988
007989
TIG gorionik TXH 120 / 150 / 200 / 250w / 400w
172122
TXH 120V
OKC 25, 4 m
(OrigoArc, Professional 200/250)
TXH 400 W
172141
TXH 150
OKC 25 C, 4 m
BTF 400 W
(Caddy Tig 150i/200i)
R001976
TXH 200
OKC 50, 4 m
172087
TXH 200 F
OKC 50, 4 m
009117
172097
TXH 200 V
OKC 50, 4 m
009004
(CaddyArc 151,CaddyArc 251)
007551
172139
TXH 250 w
OKC 50, 4 m
007554
172103
TXH 250 w
OKC 50, 8 m
007986
172132
TXH 400w
OKC 50, 4 m
007552
w- vodom hla|en gorionik
5
OPREMA ZA AUTOMATSKO TIG ZAVARIVANJE
Aristo™ MechTig C2002i
Invertor za mehanizovano TIG zavarivanje. U kombinaciji sa zavariva~kom glavom
PRB koristi se za zavarivanje cev na cev ili za zavarivanje cevi u cevni zid u kombinaciji sa zavariva~kom glavom POC TIG postupkom. Mogu}nost programiranja
razli~itih parametara zavarivanja i njihovo ~uvanje u memoriji znatno ubrzava i
olak{ava rad. Programiranje i kontrola svih parametara je na kolor displeju (10").
Tip ure|aja
Napajanje
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Regulacija struje
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
MechTig C2002i
230 V, 50 Hz
180 A
140 A
110 A
3 - 200 A
60 - 75 V
471 x 477 x 475
29 kg
IP 23
www.galeb.com
Aristo™ MechTig 4000i
Mikroprocesorom kontrolisani invertorski ispravlja~ vrhunskih performansi maksimalne struje 400 A,
za TIG (REL) zavarivanje cev na cev ili cevi u cevni zid. Koristi se u kombinaciji sa kontrolnim
panelom Aristo Mech Control 2 ili 4 i kontrola svih parametara je na kolor displeju (10"). Koristi
se u kombinaciji sa zavariva~kim glavama tipa PRB, PRC, POC
Tip ure|aja
Napajanje
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Regulacija struje
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm (sa hladnjakom)
Masa
Klasa izolacija
MechTig 4000i
400 V / 50 Hz
320 A
250 A
4 - 400 A
78 - 90 V
625 x 394 x 776
81 kg
IP 23
A21 PRB
Zavariva~ka glava za su~eono zavarivanje cev na cev spoljnih pre~nika od 17 - 170 mm TIG postupkom. Specijalne hvataljke
omogu}avaju maksimalno brzu primenu. Maksimalna struja zavarivanja do 250 A. Koristi se u kombinaciji sa izvorom MechTig C2002i
i 4000i. Zavariva~ka glava se isporu~uje sa poveznim kablom du`ine 7 m.
Tip ure|aja
Brzina okretanja
Pre~nik cevi
Izlazna struja vodom hla|en
Izlazna struja vazduhom hla|en
Elektroda
Masa
PRB 17 - 49
0,1 - 2,4 o/min
17 - 49 mm
250 A
100 A
1,6 / 2,4 mm
2,8 kg
PRB 33 - 90
0,01 - 1,6 o/min
33 - 90 mm
250 A
100 A
2,4 / 1,6 mm
3,2 kg
PRB 60 - 170
0,05 - 0,95 o/min
60 - 170 mm
250 A
100 A
2,4 / 1,6 mm
4,4 kg
POC 12 - 60
Mehanizovana glava za TIG zavarivanje cevi u cevni zid, spoljnih pre~nika od 12 - 60 mm. Specijalne vo|ice i oslonac za centriranje obezbe|uju maksimalnu preciznost. Upotrebom zavariva~ke glave za zavarivanje cevi u cevni zid mogu se zavarivati svi oblici
geometrije: cev provu~ena, delimi~no provu~ena, izvu~ena ili prislonjena na cevni zid.
Tip ure|aja
Brizina okretanja
Radni opseg
Radni opseg na 30° od ose cevi
Pre~nik `ice
Brzina dodavanja `ice
Max, kalem
Masa
6
POC 12-60
0,2 - 4,5 o/min
12 - 60 mm
12 - 36 mm
0,8 - 0,9 mm
0,15 - 1,5 m/min
100 mm / 0,5 kg
4,8 kg
PROFESIONALNA OPREMA ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE
Origo™ Mag C201 / Origo™ Mig C200 3f
Kompaktni poluautomat za MIG/MAG zavarivanje, idealan za servisne radionice, autolimare, bravare, ... Mogu}nost rada sa punim i
samoza{ti}enim `icama konstantno sa pre~nicima 0,6 mm do 0,8 mm (mo`e se koristiti i 1,0 mm ali kra}i vremenski period).
Pode{avanje struje zavarivanja je stepenasto pomo}u preklopke sa 12 polo`aja, mogu}nost regulacije intervala ta~kastog zavarivanja.
Monofazna verzija ure|aja je opremljena funkcijom Power Smoothing Device™ koja unapre|uje performanse zavarivanja prilikom rada
sa CO2 ili me{avinom gasova (Ar18%CO2) i obezbe|uje kvalitetnu i stabilnu struju zavarivanja kao da se radi o trofaznom ure|aju.
Uz ure|aj se isporu~uje: polikabal MXL 200, 3m (sa diznom 0,8), strujni kabal 3m, kabal za masu 3m, crevo za gas 1,5m.
Origo™Mag C201
230 V, 50/60 Hz
20 A
3 x 2,5 mm2
30 - 200 A
200 A
163
115 A
17,5 - 33 V
0,2 - 2,5 sek
860 x 420 x 730
68 kg
IP 23
1,0 - 17 m/min
0,6 - 0,8 mm (1,0)
15 kg
Origo™Mig C200, 3f
400 - 415 V, 50/60 Hz
10 A ( 16 A automatski)
4 x 1,5 mm²
30 - 200 A
/
200 A
150 A
16 - 31,8 V
0,2 - 2,5 sek
860 x 420 x 730
72 kg
IP 23
1,0 - 17 m/min
0,6 - 1,0 mm
15 kg
[ifra
172145
Origo Mag C201 (230V)
R003541 Origo Mig C200 (400V)
www.galeb.com
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Napojni kabal
Regulacija struje
Izlazna struja 20% ED
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Napon praznog hoda
Ta~kasto zavarivanje
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
Brzina dodavanja `ice
Pre~nik `ice:
Kalem `ice Ø 300
Origo™ Mig C340 PRO 4WD / Origo™ Mig C420 PRO 4WD
Kompaktni poluautomat za MIG/MAG zavarivanje je idealan za srednja (C340) i te{ka (C420)
industrijska zavarivanja ~elika, prokrona ili aluminijuma koriste}i pri tom odgovaraju}e dodatne
materijale uklju~uju}i i punjenu `icu. Ja~ina struje se reguli{e preko preklopki (stepenasta kontrola) . Regulacija ja~ine struje kod modela C340 obavlja se preko 2 preklopke sa ukupno 40
polo`aja ( 4 polo`aja gruba i 10 fina regulacija) a za model C420 regulacija ima 35 polo`aja
( 5 gruba i 7 fina regulacija ) . Duplo vo|enje `ice sa pogonom na sva ~etiri valjka, jednostavna zamena polariteta, fina regulacija brzine `ice za rezultat daju izuzetno jednostavno i precizno pode{avanje parametara zavarivanja i izuzetan kvalitet zavarenog spoja. Ure|aj se
isporu~uje u kompletu sa polikablom PSF 305 (C340) odnosno PSF 405 (C420) du`ine 4,5m,
kablom za masu i napojnim kablom.
[ifra
172121
172127
Origo™Mig C340 PRO 4WD
Origo™Mig C420 PRO 4WD
Mig C340 PRO
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Napojni kabal
Regulacija struje
Izlazna struja 30% ED
Izlazna struja 50% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
Brzina dodavanja `ice
Pre~nik `ice:
Puna `ica, prokron
Aluminijum
Punjena `ica
Kalem `ice Ø 300
C340 PRO 4WD
400 - 415 V, 50 Hz
16 A
4 x 2,5 mm2
40 - 340 A
340 A / 31 V
/
250 A / 27 V
195 A / 24 V
16 - 40 V
840 x 425 x 830
114 kg
IP 23
1,9 - 20 m/min
C420 PRO 4WD
400 - 415 V, 50 Hz
25 A
4 x 4 mm2
50 - 420 A
/
420 A / 35 V
400 A / 34 V
315 A / 30 V
14 - 47 V
935 x 640 x 800
215 kg
IP 23
1,9 - 25 m/min
0,6 - 1,2 mm
1,0 - 1,2 mm
0,8 - 1,2 mm
18 kg
0,6 - 1,6 mm
1,0 - 1,6 mm
1,0 - 1,6 mm
18 kg
Mig C420 PRO
7
PROFESIONALNA OPREMA ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE
Origo™ Mig 320 / 410 / 510
www.galeb.com
Izvor struje za MIG/MAG zavarivanje, sa stepenastom regulacijom struje zavarivanja, je ure|aj jednostavne i sna`ne konstrukcije koji zahvaljuju}i svojoj izolaciji mo`e da se koristi u svim sferama
proizvodnje ~ak i na otvorenom prostoru bez obzira na vremenske uslove. Pode{avanje ja~ine struje
se obavlja pomo}u preklopki sa 4 x 10 polo`aja. Modeli 320 i 410 imaju dve indukcije a 510 tri. Dodava~ `ice je po potrebi mogu}e odvojiti od izvora i u zavisnosti od potrebne du`ine napraviti adekvatan izbor poveznog paketa (opcija). U kombinaciji sa ovim ure|ajima koristi se dodava~ sa duplim
vo|enjem `ice i pogonom na sva ~etiri valjka Origo™Feed 304/484, sa kontrolnim panelom M12. Digitalni instrument se nalazi na izvoru i isporu~uje se kao opcija.
Origo™Mig 510
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Napojni kabal
Regulacija struje
Izlazna struja 30% ED
Izlazna struja 50% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Dimenzije
Masa
Klasa izolacije
Origo™Mig 320
400 - 415 V, 50 Hz
16 A
4 x 2,5 mm2
40 A - 320 A
320 A / 30 V
/
250 A / 27 V
195 A / 24 V
16 - 40 V
840 x 425 x 830 mm
111 kg
IP 23
Origo™Mig 410
400 - 415 V, 50 Hz
20 A
4 x 2,5mm2
50 A - 400A
/
400 A / 34 V
365 A / 32 V
280 A / 28 V
17 - 45 V
812 x 552 x 925 mm
144 kg
IP 23
Origo™Mig 510
400 - 415 V, 50 Hz
35 A
4 x 6 mm2
50 A - 500 A
/
/
500 A / 39 V
390 A / 33,5 V
17 - 50 V
812 x 552 x 925 mm
214 kg
IP 23
Origo™ Mig 402c / 502c
Origo™ Mig 4002c / 5002c
Origo™Mig 502c
Origo™Mig je sna`an, pouzdan i ekonomi~an konvertor (analogni), savremenog dizajna i
~vrste konstrukcije, namenjen za najte`e uslove MIG/MAG i REL zavarivanja uklju~uju}i rad
sa celuloznom elektrodom i `ljebljenje (Mig 502c,A13). [irok opseg pode{avanja vrednosti
struje i napona kao i kontinualno pode{avanje indukcije u kombinaciji sa svim tipovima `ica,
uklju~uju}i i punjene i odgovaraju}eg gasa, u mnogome olak{avaju rad rukovaocu i
omogu}avaju da se postigne maksimalni kvalitet zavarenog spoja bez potrebe za naknadnom obradom. Pode{avanje svih parametara se obavlja na dodava~u, koji u zavisnosti od
potrebe mo`e biti odvojen od izvora i do 65 m. Kori{}enjem originalnog ESAB-ovog polikabla PSF vrednosti struje i napona mere se na samom luku. Merenje i regulisanje vrednosti
se obavlja preko `ice za zavarivanje tako da du`ina kabla nema uticaja na zadate vrednosti. Ovo omogu}ava da se u svakom momentu imaju pravi parametri zavarivanja. Izvori
struje Origo™Mig 402c i 502c kombinuju se isklju~ivo sa dodava~mai `ice sa 4 pogonska
valjka Origo™Feed 304 ili Origo™Feed 484 i kontrolnim panelom M13i sa ugra|enim digitalnim Volt-Ampermetrom.
Modeli Mig 4002c i Mig 5002c su za razliku od modela 402c i 502c, digitalno kontrolisani
konvertori {to im omogu}ava ve}i izbor kontrolnih panela na dodava~u a samim tim i vi{e
mogu}nosti. Mig 4002c/5002c se kombinuje sa dodava~ima Origo™Feed 3004/4804 i panelima MA23 ili MA24 koji izme|u ostalog ima i QSet™ funkciju za automatsko pode{avanje
parametara u ,,short arc,,-u i 15 sinergic linija. Jednostavan izbor procesa (MIG/MAG ili
REL), precizna kontrola parametara, digitalna indukcija, mogu}nost memorisanja parametara,
jednostavna upotreba olak{ava rad i pove}ava produktivnost.
Tip ure|aja
Origo™ Mig 402c / 4002c
Napajanje
400 - 415 V, 50 Hz
Osigura~
25 A
Napojni kabal
4 x 4 mm2
Regulacija struje
20 A - 400 A
Regulacija struje
16 A - 400 A (Mig 4002c)
Potro{nja,bez optere}enja 60 W (Mig 4002c)
Izlazna struja 60% ED
400 A / 34 V
Izlazna struja 100% ED 310 A / 30 V
Napon praznog hoda
53 - 58 V / 62 - 68 V
Faktor snage
(max,optere}enje)
0,88
Dimenzije, mm
800 x 640 x 835
Masa, kg
158 / 163
Klasa izolacije
IP 23
8
Origo™ Mig 502c / 5002c
400 - 415 V, 50 Hz
35 A
4 x 6 mm2
20 A - 500 A
16 A - 500 A (Mig 5002c)
60 W (Mig 5002c)
500 A / 39 V
400 A / 34 V
53 - 60 V / 62 - 68 V
0,90
800 x 640 x 835
194 / 201
IP 23
Origo™Mig 4002i / 5002i
PROFESIONALNA OPREMA ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE
Origo™ Feed 304 / 484
Origo™ Feed 3004 / 4804
Feed 304/484 M12
Tip ure|aja
Napajanje
Max, kalem
Brzina dodavanja `ice
Popunjavanje kratera
Pune `ice Ø
Prokronske `ice Ø
Aluminijumska `ica Ø
Punjena `ica Ø
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
Origo™Feed 304
42 V AC, 50 Hz
18 kg / 300 mm
1,9 - 25 m/min
0 - 5 sek
0,6 - 1,6 mm
0,6 - 1,6 mm
1,0 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
690 x 275 x 420
15 kg
IP 23
Feed 304/484M13i
www.galeb.com
Sna`na konstrukcija sa galvanizovanim metalnim ku}i{tem omogu}ava kori{}enje
ovih dodava~a i u najte`im uslovima eksploatacije. Nova konstrukcija, sa duplom
vu~om, se bazira na sva 4 pogonska, o`ljebljena valjka koji obezbe|uju vrhunski
kvalitet i preciznost kod dodavanja `ice. Pode{avanje dodava~a ili zamena pogonskih valjaka je krajnje pojednostavljena i obavlja se vrlo brzo i bez upotrebe ikakvog
alata. Svi elektronski elementi su posebno izolovani. Sve komande se nalaze na
prednjoj plo~i, vrlo su pregledne i logi~ne. Dodava~ sa kontrolnim panelom M12 je
namenjen za modele sa stepenastom regulacijom struje Origo™Mig 320, 410 i 510
dok se za Origo™Mig 402c i 502c isklju~ivo koristi dodava~ sa kontrolnim panelom
M13i, na kojima se pode{avaju svi parametri zavarivanja a o~itavanje je na digitalnom displeju. Na prednjoj strani dodava~a se nalazi i priklju~ak za ultralake traktorske ure|aje za zavarivanje Miggytrac i Railtrac za mehanizaciju procesa i
efikasno pove}anje produktivnosti i kvaliteta u procesu proizvodnje. Origo™Mig
4002c i 5002c koriste isklju~ivo dodava~e Feed 3004 i 4804 sa panelima MA23 i
MA24 koji imaju pregledan i jednostavan panel na kojem se pode{avaju svi parametri zavarivanja po~ev od izbora postupka (MIG ili REL), memorisanja parametara,
digitalne indukcije, izbor unapred programiranih synergic linija, QSet™ i ostalih
naprednih funkcija koje olak{avaju rad i pove}avaju produktivnost.
U ponudi su slede}i tipovi, Origo™Feed 304 i Feed 3004 za `ice do
Ø 1,6 mm i Origo™Feed 484 i Feed 4804 za rad sa `icama do Ø 2,4 mm.
Origo™Feed 484
42 V AC, 50 Hz
18 kg / 300 mm
1,9 - 25 m/min
0 - 5 sek
0,6 - 2,4 mm
0,6 - 2,4 mm
1,0 - 2,4 mm
0,8 - 2,4 mm
690 x 275 x 420
19 kg
IP 23
Feed 3004 / 4804
M12
M13i
MA23
MA24
Povezni paketi
Kompleti kablova za povezivanje izvora struje i dodava~a proizvode se u vi{e
du`ina: 1,7 m, 5 m, 10 m, 15 m, 25 m, 35 m. Na osnovu zahteva i potreba krajnjeg korisnika vri{i se izbor poveznog paketa u kombinaciji sa izabranim
ure|ajem. Povezni paketi se me|usobno razlikuju u zavisnosti od tipa ure|aja za
koji se koristi.
9
PROFESIONALNA OPREMA
ZA MIG/MAG/PULS/REL ZAVARIVANJE
Origo™ Mig 4001i /Aristo™ Mig 5000i
Multisistemski ure|ajii najnovije generacije za vi{e postupaka zavarivanja, izuzetnih tehni~kih re{enja i {irokih mogu}nosti primene.
Vrhunska IGBT tehnologija invertorskog izvora struje. Izbor vi{e kontrolnih panela koji defini{u karakteristike i mogu}nosti svakog pojedina~nog ure|aja, po izboru rukovaoca. Idealan za visokolegirane i osetljive materijale gde su preciznost parametara i mogu}nost
upotrebe pulsiraju}e struje od izuzetnog zna~aja. Isporu~uje se sa dodava~ima AristoFeed 3004 ili AristoFeed 4804 koji mogu biti
opremljeni razli~itim kontrolnim panelima, MA23, MA24 (Mig 4001i), U6 i U8 za MIG-MAG, MIG-pulsiraju}i i REL postupak zavrivanja
kao i univerzalnim panelom U6 za MIG-MAG, MIG-pulsiraju}ih, TIG, TIG-pulsiraju}i (TIGizvorom sa U5000i) i REL postupak. Ure|aj
je opremljen velikim brojem gotovih Synergic linija/Programa a mogu}e je napraviti i do 255 sopstvenih (U8), prema li~nim potrebama.
Preko komunikacionog CAN-bus sistema postoje neograni~ene mogu}nosti instaliranja novih programa ili unapre|ivanje postoje}ih tako
da ure|aj prakti~no nikada ne mo`e da “zastari”. Upotrebom originalnih ESAB PSF polikablova merenje i kontrola napona luka se
obavlja preko `ice za zavarivanje i to na elektri~nom luku, na samom mestu zavarivanja, tako da ukupna du`ina kablova ( i do 35m
) nema uticaja na zadate parametre. Prakti~no, jedan ure|aj za sve postupke i vrhunske rezultate u zavarivanju.
www.galeb.com
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Napojni kabal
Regulacija struje MIG/MAG, REL
Izlazna struja 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Faktor snage (max,optere}enje)
Dimenzije, mm(bez vodenog hla|enje)
Masa
Klasa izolacije
Mig 4000i
400 V, 50 Hz
20 A
4 x 4 mm2
16 - 400 A
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
91 V
0,90
652 x 249 x 423
43 kg
IP 23
U6
Aristo™ Feed 3004 / 4804
Multisistemski dodava~i `ice najnovije Aristo serije sa vi{e razli~itih kontrolnih panela, izuzetno ~vrstog ku}i{ta i velike pouzdanosti u radu. Nova konstrukcija, sa duplom vu~om bazira se na sva 4 pogonska, o`ljebljena valjka koji obezbe|uju
vrhunski kvalitet i preciznost kod dodavanja `ice. Pode{avanje dodava~a ili zamena
pogonskih valjaka je krajnje pojednostavljena i obavlja se vrlo brzo, bez upotrebe
alata. Svi elektronski elementi su posebno izolovani. Sve komande se nalaze na
prednjoj plo~i, vrlo su pregledne i logi~ne. Mogu biti opremljeni razli~itim kontrolnim panelima koji defini{u mogu}nosti upotrebe ure|aja i to kontrolnim panelom
MA23 i MA24 za MIG-MAG i REL zavarivanja,univerzalnim panelom U6 i U8 za
MIG-MAG synergy, MIG/MAG synergy puls, QSet , TIG, TIG-pulsiraju}i i REL postupak zavrivanja sa izborom tipa elektrode. Pored svih neophodnih funkcija za
kvalitetno profesionalno zavarivanje kontrolni paneli U6 i U8 imaju i mogu}nost
memorisanja pode{enih parametara zavarivanja od 10-255. U ponudi su dva osnovna
tipa,
AristoFeed
3004
za
`ice
do
Ø 1,6 mm i AristoFeed 4804 za rad sa `icama do Ø 2,4 mm.
Tip ure|aja
Napajanje
Max, kalem
Brzina dodavanja `ice
Popunjavanje kratera
Pune `ice Ø
Prokronske `ice Ø
Aluminijumska `ica Ø
Punjena `ica Ø
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
10
Aristo™ Feed 3004
42 V AC, 50 Hz
18 kg / 300 mm
0,8 - 25 m/min
0 - 5 sek
0,6 - 1,6 mm
0,6 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
680 x 285 x 420
17,5 kg
IP 23
Aristo™ Feed 4804
42 V AC, 50 Hz
18 kg / 300 mm
0,8 - 25 m/min
0 - 5 sek
0,6 - 2,4 mm
0,6 - 2,4 mm
1,0 - 2,4 mm
0,8 - 2,4 mm
680 x 285 x 420
22,5 kg
IP 23
Mig 5000i
400 V, 50 Hz
35 A
4 x 6 mm2
16 - 500 A
/
500 A / 40 V
400 A / 36 V
72 - 88 V
0,86
625 x 394 x 496
66 kg
IP 23
U8
PROFESIONALNA OPREMA
ZA MIG/MAG/PULS/REL ZAVARIVANJE
Origo™ Mig C3000i, MA23A
Ure|aj namenjen profesionalnim korisnicima za zavarivanje raznih vrsta materijala strujama do 300 A. Najsavremenija tehnologija
izrade omogu}ava pouzdanost ure|aja i stabilne i kvalitetne parametre zavarivanja i smanjeno rasprskavanje. Panel MA23A je opremljen QSet™ funkcijom koja omogu}ava jedinstven na~in regulacije parametara zavarivanja u
,,short arc,,- u. Dovoljno je da podesite brzinu `ice i QSet™ posle nekoliko sekundi probnog
zavarivanja sam stabilizuje luk i odre|uje optimalne parametre zavarivanja za prisutnu kombinaciju gasa i `ice. QSet™ uskla|uje parametre za sve kombinacije `ice i gasa, CO2 i MIG
lemljenje bez potrebe za synergic linijama. Sa QSet™ funkcijom pode{avanje svih parametara
se obavlja samo preko jednog potenciometra. Sve parametre je mogu}e pode{avati nezavisno kada je QSet™ funkcija isklju~ena. Pored navedenog, ovim ure|ajem se mo`e zavarivati i u REL postupku sa svim tipovima elektrode. Ure|aj je opremljen digitalnim displejom
za pra}enje svih parametara zavarivanja, digitalnim pode{avanjem indukcije, memoriju za 3
parametra zavarivanja, funkcijom za ta~kasto zavarivanje...
172158 Origo™Mig C3000i, MA23A
172159 Kolica
Tip ure|aja
Napajanje
Osigura~
Napojni kabal
Regulacija struje
Izlazna struja MIG 35% ED
Izlazna struja 60% ED
Izlazna struja 100% ED
Napon praznog hoda
Potro{nja, bez optere}enja
Dimenzije, mm
Masa
Klasa izolacije
Brzina dodavanja `ice
Pre~nik `ice:
Puna `ica, prokron
Aluminijum
Punjena `ica
Kalem `ice Ø 300
MA23A
Mig C3000i
400 V, 3 ~ 50 Hz
20 A
4 x 2,5 mm2
16 A - 300 A
300 A / 29 V (300 A / 32 V REL)
240 A / 26 V (230 A / 29,2 V REL
200 A / 24 V (190 A / 27,6 V REL)
70 - 80 V
(57 - 67 V REL)
30 W
652 x 412 x 423
40 kg
IP 23 C
0,8 - 25 m/min
Origo™ Mig C3000i, MA23A
www.galeb.com
[ifra
0,6 - 1,2 mm
1,0 - 1,2 mm
0,8 - 1,2 mm
18 kg
Aristo™ Mig C3000i U6
Ure|aj idealan za profesionalne korisnike koji zavaruju razne vrste materijala do
300A u slu~ajevima kada je potreban visok u~inak u proizvodnji ili preradi visokolegiranih materijala do 5 mm debljine sa izuzetnim peformansama zavarivanja. Dodava~
je integrisan sa izvorom tako da ne zauzima mnogo prostora. Ure|aj je opremljen
sa kontrolnim panelom U6 koji omogu}ava rad u MIG/MAG synergy, MIG/MAG synergy Puls i REL postupku zavarivanja. Napredne funkcije koje su sastavni deo
ure|aja omogu}avaju jednostavno rukovanje, izuzetnu kontrolu svih parametara
zavarivanja i vrhunski kvalitet zavarenog spoja uz mogu}nost memorisanja pode{enih
parametara zavarivanja. Uz ure|aj se isporu~uje priklju~ni kabal 5 m i kabal za
masu.
[ifra 172160 Aristo™ Mig C3000i U6
172159 Kolica
Aristo™ Mig C3000i U6
11
POLIKABLOVI ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE
Polikablovi PSF 305 / 405 / 505 / 510w i MXL 200
Polikablovi PSF
Da bi se postigla maksimalna iskori{}enost i olak{ao rad rukovaocu potrebno je u
kombinaciji sa ESAB-ovim MIG/MAG ure|ajima koristiti i originalne polikablove serije
PSF, u zavisnosti od ja~ine ure|aja. Izuzetnog dizajna, jake konstrukcije i ergonomskog oblika koji omogava rukovaocu lak i pouzdan rad ~ak i kod dugotrajnih procesa
zavarivanja. Kvalitetna izolacija omogu}ava smanjeno grejanje rukohvata {to daje
mogu}nost da se izbegne kori{}enje vodenog hla|enja. Polikablovi se izra|uju u dve
standardne du`ine od 3 i 4,5 m. Zbog svoje uloge koju ima prilikom merenja vrednosti struje i napona u samom luku neophodna je kvalitetna i pouzdana kontaktna
dizna pa je preporuka da se koriste originalne ESAB-ove koje se po svom obliku, konstrukciji, sastavu i kvalitetu razlikuju od sli~nih proizvoda na tr`i{tu.
www.galeb.com
172154
172098
007106
172084
006990
Polikabal
Polikabal
Polikabal
Polikabal
Polikabal
MXL
PSF
PSF
PSF
PSF
200
305
305
405
405
3m
3m
4,5m
3m
4,5m
Tip polikabla
Max, optere}enje na 35 %
Max, optere}enje na 60 %
Max, optere}enje na 100 %
Puna `ica Ø
Prokronska `ica Ø
Aluminijumska `ica Ø
Punjena `ica Ø
[ifra
004788
007344
007583
007345
009154
PSF 160 / 250 /
Dizna M 6
Dizna M 6
Dizna M 6
Dizna M 6
Dizna M 6
315/ 305 /
x 27mm Ø
x 27mm Ø
x 27mm Ø
x 27mm Ø
x 27mm Ø
172096 Polikabal PSF 410w 4.5m
R003521 Polikabal PSF 505 3m
172094 Polikabal PSF 505 4,5m
R003520 Polikabal PSF 510w 3m
R001375 Polikabal PSF 510w 4,5m
MXL 200
200A (CO2)
170A (Ar/CO2)
/
/
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
1,0
/
MXL 200
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Vodilice za PSF
007925
Spralna vodilica 0,9 - 1,0mm
007339
Spiralna vodilica 1,2mm
007801
Spiralna vodilica 1,6mm
005262
Spiralna vodilica 2,0mm
006619
Teflonska vodilica 0,9 - 1,0mm
005261
Teflonska vodilica 1,2mm
007563
Teflonska vodilica 1,4mm
005264
Teflonska vodilica 2,0mm
12
PSF 305
315
/
0,8 0,8 1,0 1,0 -
A
380 A
/
0,8 - 1,6
0,8 - 1,6
1,0 - 1,6
1,0 - 1,6
1,2
1,2
1,2
1,2
[ifra PSF 405 /
007342 Dizna M
005280 Dizna M
005281 Dizna M
007561 Dizna M
002279 Dizna M
R003396
002278
005276
000864
Nosa~
Nosa~
Nosa~
Nosa~
002281
R003394
007253
007254
001144
[oba
[oba
[oba
[oba
[oba
PSF 405
505
8x
8x
8x
8x
8x
dizne
dizne
dizne
dizne
za
za
za
za
za
/ 410w /
37mm Ø
37mm Ø
37mm Ø
37mm Ø
37mm Ø
M6
M6
M8
M8
PSF
MXL
PSF
PSF
PSF
za
za
za
za
PSF 505
PSF 410W
475 A
/
1,0 - 2,4
1,0 - 1,6
1,2 - 2,4
1,0 - 2,4
/
400A
0.8 - 1.6
0,8 - 1,2
1,0 - 1,6
1,0 - 1,6
510w
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
MXL
PSF
PSF
PSF
160
200
305 /410w
405 /510w
505
3m (PSF 305,405,505,410w,510w)
4,5m (PSF 305,405,505,410w,510w)
4,5m (PSF 405,505,410w,510w)
4,5m (PSF 405,505,510w)
3m (PSF 305,405,505,410w,510w)
3m (PSF 305,405,505,410w,510w)
3m (PSF 405,505,410w,510w)
4,5m (PSF 305,405,505,410w,510w)
200
305
405 / 410w / 510w
505
PSF 510W
/
500 A
1,0 - 2,0
1,0 - 1,6
1,0 - 2,4
0,9 - 2,0
URE\AJI ZA MEHANIZOVANO ZAVARIVANJE
Railtrac
Laka prenosna oprema za mehanizovano zavarivanje MIG/MAG i TIG postupkom. Ure|aj pru`a vi{e re{enja, olak{ava rad, pove}ava
produktivnost i kvalitet zavara. Izra|uje se od sna`nih elemenata u ~etiri osnovna modela, od kojih svaki ima razli~itu primenu i razli~ite
programe zavarivanja. Programiranje parametara je veoma brzo i jednostavno. Ure|aj se postavlja na fleksibilne aluminijumske {ine
koje se mogu nastavljati a za radnu povr{inu pri~vr{}uju se vijcima, vakuumom ili magnetom. Pogodan je za reparaturno navarivanje
{ina, metalnih povr{ina raznih oblika.
Railtrac
2,5 m
1000 / 3000 mm
0,1 - 1,5 m/min
0,1 - 1,5 m/min
1 - 30 mm
6 - 60 mm/s
0,0 - 9,9 s
Railtrac
www.galeb.com
Tip ure|aja
Du`ina {ine
Radijus savijanja {ine
Brzina zavarivanja
Brzina kretanja
[irina zavarivanja (pedlovanje)
Brzina pedlovanja
Vreme zadr`avanja
Miggytrac 1001
Mali kompaktni, motorom pogonjeni traktorski ure|aj namenjen prvenstveno za automatsko zavarivanje u za{titi gasa. Pogon na sva
~etiri to~ka i magnet postavljeni na traktor garantuju stabilno i sigurno kretanje po radnom materijalu ~ak i ako je on iskrivljen ili zako{en.
Pomo}u daljinske komande i kontrolnog panela pode{avaju se parametri neophodni za kvalitetno zavarivanje. Jednostavan za rad
omogu}ava izuzetan kvalitet zavarenog spoja i veliku produktivnost. Ure|aj se isporu~uje bez izvora struje, dodava~a `ice i kablova.
Tip ure|aja
Napajanje
Snaga
Brzina kretanja
Dimenzije, mm
Masa
Miggytrac 1001
36 - 46 V / AC
20 W
0,15 - 1,2 m/min
266 x 257 x 267
7 kg
Miggytrac 1001
13
URE\AJI ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE
A2 Multitrac
Automat za zavarivanje pod prahom EPP ili u za{titnom gasu, predvi|en za struje zavarivanja do 800 A. Rad sa `icom do
Ø 4,00 mm i duplom `icom. Adekvatna brzina kretanja obezbe|ena je pogonom na sva ~etiri to~ka. Programiranje je jednostavno preko PEK kontrolera a o~itavanje svih parametara zavarivanja je na digitalnom displeju uklju~uju}i i trenutni unos energije u materijal. Ure|aj je mobilan i veoma brzo se mo`e montirati i programirati za razli~ite procese rada.
Pod prahom
800 A
Ø 1,6 - 4,0 mm
0,2 - 9 m/min
0,1 - 1,7 m/min
870 x 400 x 830
47 kg
U za{titnom gasu
600 A
0,8 - 1,6 mm
0,2 - 16 m/min
0,1 - 1,7 m/min
870 x 302x 830
43 kg
A2 Multitrac
www.galeb.com
Tip zavarivanja
Izlazna struja 100%
Pre~nik `ice
Brzina dodavanje `ice
Brzina kretanja
Dimenzije, mm
Masa
PEK A2 - A6
A6 Mastertrac
A6 Mastertrac
Sna`ni traktorski automat za zavarivanje pod prahom ili
u za{titnom gasu maksimalnim strujama do 1500 A i
`icom do Ø 6 mm. Ure|aj ima sopstveni pogon na sva
~etiri to~ka, elektronsku kontrolu svih parametara pre i
u toku zavarivanja uz digitalno o~itavanje na PEK kontroleru. Postoji mogu}nost rada sa dve glave za dodavanje `ice istovremeno (tandem).
Tip zavarivanja
Max,optere}ene na 100%
Pre~nik `ice
Brzina dodavanja `ice
Brzina kretanja
Dimenzije, mm
Masa
14
Pod prahom
1500 A
Ø 3,0 - 6,0 mm
0,2 - 4,0 m/min
0,1 - 2,0 m/min
1410 x 750 x 850
110 kg
U za{titnom gasu
600 A
1,0 - 3,2 mm
0,8 - 16,6 m/min
0,1 - 2,0 m/min
1410 x 750 x 850
100 kg
Tandem
2 x 1500 A
2 x 3,0 - 6,0 mm
0,2 - 4,0 m/min
0,1 - 2,0 m/min
1410 x 990 x 850
158 kg
URE\AJI ZA AUTOMATSKO ZAVARIVANJE
Zavariva~ka stanica CaB
www.galeb.com
Ure|aj za zavarivanje pod pra{kom sme{ten na {inama izvanredan za
zavarivanje cisterni raznih pre~nika. Podjednako dobro mo`e da zavaruje
kru`ne i podu`ne zavare. Delovi cisterne su sme{teni na valjcima ~ije je
kretanje sinhronizovano sa radom ure|aja i mogu se nalaziti na istim {inama
ili paralelno sa ure|ajem u zavisnosti od potrebe. Svi parametri zavarivanja
se pode{avaju na kontrolnoj kutiji PEK kontrolera kao i brzina i smer okretanja valjaka. Parametri se prate na digitalnom displeju i mogu se menjati
u toku rada. Uz ure|aj se koriste zavariva~ke glave A2 i A6 sistema. Kvalitet
zavara je izvanredan, produktivnost znatno pove}ana. Ure|aj opslu`uje
jedan rukovalac. Za detaljnije informacije obratite se najbli`em predstavni{tvu.
CaB
LAF 631 / 1001 / 1251 / 1601
Tiristorski kontrolisani izvori struje velikih snaga i stabilnosti namenjeni za automatsko zavarivanje. Obezbe|uju visoki faktor efikasnosti
kod velikih optere}enja u procesu proizvodnje. Koriste se u kombinaciji
sa sistemom A2,A6 i PEK kontrolerom. Izvori su za{ti}eni od preoptere}enja. U slu~aju kvara ili preoptere}enja automatski se isklju~uju.
Tip ure|aja
Napajanje
Izlazna struja na 100%
Napon praznog hoda
Dimenzije, mm
Masa
L kasa izolacije
LAF 631
400 V, 50 Hz
630 A/ 44 V
54 V
670 x 490 x 930
260 kg
IP 23
LAF 1001
400 V, 50 Hz
800 A / 44 V
52 V
646 x 552 x 1090
330 kg
IP 23
LAF 1251
400 V, 50 Hz
1250 A / 44 V
51 V
774 x 598 x1428
490 kg
IP 23
LAF 1601
400 V, 50 Hz
1600 A / 44 V
54 V
774 x 598 x 1428
585 kg
IP 23
15
URE\AJI ZA PLAZMA REZANJE
PowerCut 900 / 1600
www.galeb.com
Mobilni kompaktni ure|aj za ru~no plazma se~enje komprimovanim vazduhom najnovije generacije, izvanrednih karakteristika i jednostavan za rukovanje. Opremljen je gorionikom PT 38 du`ine 7,6 m. Za besprekoran rad ure|aj mora biti
snabdeven sa dovoljnom koli~inom ~istog vazduha bez kapljica ulja i vode. Ure|aj
se isporu~uje sa gorionikom PT-38 i setom rezervnih delova.
[ifra
PowerCut 900 (PT-38 7,6m)
PowerCut 1600 (PT-38 7,6m)
Tip ure|aja
Napajanje
Izlazna struja 60 %
Regulacija struje
Napon praznog hoda
Protok vazduha
Pritisak vazduha
Se~enje ~elika
Se~enje prokrona
Se~enje aluminijuma
Masa
PC 900
400 V, 50 Hz
60 A
20 - 60 A
290 V
165 l/min
5 bara
22 mm
22 mm
18 mm
32 kg
PC 1500
400 V, 50 Hz
90 A
20 - 90 A
280 V
236 l/min
6,2 bara
38 mm
30 mm
38 mm
41 kg
Pribor za plazmu PowerCut
Set pomo}nog pribora za plazma rezanje dostupan je u dve varijante, osnovni Basic sadr`i kolica, {estar za pre~nik od 45 - 750
mm i Deluxe set u koferu sa kolicima, {estarom sa magnetnim i vakuumskim nosa~em za pre~nike od 45 - 1050 mm. Oba seta
imaju prihvate za gorionike PT 17,23,25,27,31XL, 32EH, 38 i 34 uz kompletno uputstvo za upotrebu.
R001214 Basic set
172153 Delux set
Delovi za Plazma gorionik PT 32EH
R002211
009014
009015
R002210
009016
009017
009018
16
[oba
[oba - duga
Dizna 90A ( PC1500 )
Dizna 50/70A
Dizna 40A
Elektroda za PT 32EH
Igla ventila
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
ESAB u oblasti dodatnih materijala za zavarivanje proizvodi rutilne i bazi~ne elektrode za zavarivanje i navarivanje, specijalne elektrode, `ice za MIG/MAG i TIG
zavarivanje, `ice i pra{kove za automatsko zavarivanje u razli~itim pakovanjima.
Specijalne elektrode pakuju se u vakuum pakovanje {to garantuje minimum tri godine nepromenjena svojstva elektrode i omogu}ava kori{}enje bez predhodnog su{enja.
OK 46.00
E 6013 / E 38 0 RC 11
Klasi~na, rutilna elektroda sa {irokim poljem primene, relativno neosetljiva na r|u i ostale ne~isto}e. Lako uspostavlja i ima vrlo
stabilan elektri~ni luk {to je ~ini idealnom za kratke spojeve i privarivanja. Mo`e se koristiti u svim polo`ajima uklju~uju}i i vertikalno-dole. {ljaka se lako odvaja. Koristi se kod izrade ~eli~nih konstrukcija, u gra|evinarstvu, bravariji, pri monta`nim radovima.
Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV…
DC+(-), AC OCV 50 V
C
0,08
[ifra
182100
182101
182102
182165
Si
0,3
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 350 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 350 mm
Ø 5,00 x 350 mm
www.galeb.com
>ELEKTRODE< KONSTRUKTIVNI ^ELICI
Mn
0,4
Struja zavarivanja
60 - 100 A
80 - 150 A
100 - 200 A
150 - 290 A
Napon luka
21 V
22 V
22 V
24 V
OK 48.60
E 7018 / E 42 4B 42 H5
Klasi~na, bazi~na elektroda sa {irokim poljem primene i oblogom sa smanjenom apsorpcijom vlage, {to je ~ini vrlo upotrebljivom
kod zahtevnih spojeva, pre svega u proizvodnji ~eli~nih konstrukcija ve}e napregnutosti, brodogradnji, vagonogradnji. Veliki depozit
i brzina rada u polo`aju vertikalno-gore. Garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama.
Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV
DC+(-)
C
0,06
[ifra
182300
182301
182302
182303
Si
0,5
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 350 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 450 mm
Ø 5,00 x 450 mm
Mn
1,1
Struja zavarivanja
80 - 110 A
90 - 140 A
125 - 210 A
200 - 260 A
Napon luka
23 V
22 V
26 V
23 V
OK Femax 38.95
E 7028 / E 38 4B 73 H10
Vrhunska, cirkonijum-bazi~na elektroda vrlo velike produktivnosti, ~ak 240% u odnosu na klasi~ne bazi~ne elektrodei izuzetnog depozita od ~ak 9,0 kg zavarenog metala po satu rada. Ukupna produktivnost je na nivou automatskog zavarivanja EPP postupkom.
Elektroda ima specijalnu, debelu oblogu oboga}enu feritnim prahom. Primenjuje se kod zahtevnih spojeva i velikih debljina osnovnog
materijala, uglavnom pripremljenih su~eonih i ugaonih spojeva, u horizontalnom polo`aju, naj~e{}e u pre~niku Ø5,0mm. Garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama (110 J na -20ºC, 90 J na -40ºC).
Odobrenja: ABS, BV, DNV,LR,
DC+, AC OCV 70 V
C
<0,1
[ifra
182256
Si
0,5
Pre~nik i du`ina
Ø 5,0 x 450 mm
Mn
1,1
Struja zavarivanja
330 - 400 A
Napon luka
40 V
17
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
>ELEKTRODE< VISOKOLEGIRANI ^ELICI
OK 61.30
E 308L - 17 / E 19 9 LR 12 / 1.4316
Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19 / 9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih
CrNi ~elika. Veoma lako uspostavlja elektri~ni luk i daje izuzetan kvalitet zavarenog spoja. [ljaka se sama odvaja. Elektroda je
oblo`ena specijalnom oblogom sa smanjenom apsorpcijom vlage. Koristi se za zavarivanje
prokrona 18-8 kvaliteta. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: ABS, DB, DNV, CWB, TUV …
DC+, AC OCV 50 V
C
<0,03
www.galeb.com
[ifra
182159
182158
182106
182107
Si
0,7
Mn
0,9
Pre~nik i du`ina
Ø 1,6 x 300 mm
Ø 2,0 x 300 mm
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Cr
19,5
Ni
10,0
Mo
<0,5
Struja zavarivanja
35 - 50 A
45 - 65 A
60 - 90 A
80 - 120 A
Cu
<0,5
Napon luka
27 V
29 V
31 V
31 V
OK 63.20
E 316L - 16 / E 19 12 3 LR 11 / 1.4430
Rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.12.3
klasifikacije, specijalno razvijena za zavarivanje visokolegiranih CrNi i CrNiMo
tankozidnih cevi. Izuzetni rezultati i lako}a rada u prinudnim polo`ajima uklju~uju}i i
vertikalno-dole. Elektri~ni luk se vrlo lako uspostavlja a posebnom tehnikom
vo|enja obezbe|uju vrhunski rezultati REL postupkom na vrlo tankim materijalima.
Koristi sa za zavarivanje prokrona 18-8, 18-10 i 18-12-2 kvaliteta. Isporu~uje se u
vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: CWB, UDT, TUV
DC+, AC OCV 50 V
C
Si
<0,03 <0,9
[ifra
182262
182263
182280
Mn
0,9
Pre~nik i du`ina
Ø 1,6 x 300 mm
Ø 2,0 x 300 mm
Ø 2,5 x 300 mm
Cr
18,5
Ni
12,0
Mo
2,8
Struja zavarivanja
15 - 40 A
18 - 60 A
25 - 80 A
Cu
<0,3
Napon luka
23 V
25 V
22 V
OK 63.30
E 316L - 17 / E 19 12 3 LR 12 / 1.4430
Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.12.3 klasifikacije, za zavarivanje hemijski-postojanih visokolegiranih CrNiMo ~elika povi{enog kvaliteta. Veoma lako uspostavlja elektri~ni luk i daje izuzetan kvalitet zavarenog
spoja. [ljaka se sama odvaja. Oblo`ena specijalnom oblogom sa smanjenom apsorpcijom vlage. Za zavarivanje prokrona 18-8,
18-10 i 18-12-2 kvaliteta. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: BV, CWB, DB, DNV, GL, LR, TUV …
DC+, AC OCV 50 V
C
<0,03
[ifra
182108
182109
182326
Si
<0,9
Mn
0,9
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,0 x 350 mm
Cr
18,0
Ni
12,0
Mo
2,8
Struja zavarivanja
60 - 90 A
80 - 125 A
120 - 170 A
Cu
<0,2
Napon luka
29 V
30 V
32 V
OK 67.15
E 310 - 15 / E 25 20 B 22 / 1.4842
Bazi~na elektroda ~isto-austenitnog tipa, 25.20 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih, vatrootpornih 25-20 ~elika. Zavareni spoj je izuzetnog kvaliteta i predvi|en
za radne temperature do +1150ºC. Tako|e je pogodna za zavarivanje pancirnih
~elika i nelegiranih sa visokolegiranim ~elicima. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja; DB, TUV, UDT
DC +
C
0,12
[ifra
182110
182111
182250
18
Si
0,5
Mn
2,2
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,0 x 350 mm
Cr
26,0
Ni
21,0
Struja zavarivanja
55 - 85 A
70 - 110 A
110 - 150 A
Mo
<0,5
Cu
<0,5
Napon luka
25 V
25 V
26 V
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
OK 67.45
E 307 - 15 / E 18 8 Mn B 42
Bazi~na, DC elektroda austenitnog tipa sa manje od 5% ferita, 18.8Mn klasifikacije, za zavarivanje 12-14%Mn ~elika smanjene
zavarljivosti, ~elika nedefinisanog kvaliteta i me|usobno raznorodnih ~elika. Tako|e je pogodna za navarivanje istro{enih pozicija
ugljeni~nih ~elika, kao podloga i me|usloj za nanos povr{ina otpornih na koroziju i habanje. Odlikuje je velika otpornost na udar i velika ~vrsto}a. Mogu}a ma{inska obrada. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: ABS, Sepros, TUV
DC+
C
0,1
Si
0,5
[ifra
182134
182135
182169
Mn
6,0
Cr
18,5
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 350 mm
Ni
8,5
Mo
<0,5
Cu
<0,5
Struja zavarivanja
50 - 80 A
70 - 100 A
100 - 140 A
Napon luka
23 V
24 V
24 V
E 309 MoL - 17 / E 23 12 2 LR 32 / 1.4459
Kiselo-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda povi{enog nivoa legiranja, 23.12.2 klasifikacije, za zavarivanje ner|aju}ih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo
~elika, naro~ito kiselo-otpornih i hemijski-postojanih spojeva u agresivnim sredinama. Ova elektroda je prvi izbor kod zavarivanja visokolegiranih sa nelegiranim ~elicima. Tako|e je pogodna i kao podloga i me|usloj pre navarivanja, naro~ito u hemijski agresivnim
sredinama. Mo`e se koristiti u svim polo`ajima osim vertikalno na dole. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: BV, CWB, DB, DNV, LR, TUV …
DC+, AC OCV 55V
C
<0,03
[ifra
182112
182113
182210
Si
0,7
Mn
0,9
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,0 x 350 mm
Cr
23,0
Ni
13,0
Mo
2,8
Struja zavarivanja
50 - 90 A
90 - 120 A
130 - 180 A
www.galeb.com
OK 67.70
Cu
<0,3
Napon luka
29 V
27 V
31 V
OK 68.81
E 312 - 17 / E 29 9 R 32 / 1.4337
Kiselno-rutilna, univerzalna AC/DC elektroda feritno-austenitnog tipa sa oko 40% ferita, {iroke primene, 29-9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo ~elika, ~elika smanjene zavarljivosti i raznorodnih ~elika me|usobno. Zavareni spoj je izuzetnog
kvaliteta i predvi|en za radne temperature do +1150ºC. Tako|e je pogodna i kao podloga i me|usloj pre navarivanja. Isporu~uje se
u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: UDT
DC+, AC OCV 60V
C
0,12
[ifra
182114
182115
182157
Si
0,7
Mn
0,8
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 350 mm
Cr
29,0
Ni
10,0
Mo
<0,5
Struja zavarivanja
50 - 85 A
80 - 125 A
110 - 175 A
Cu
<0,3
Napon luka
24 V
25 V
26 V
OK 92.26
E NiCrFe-3 / E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)
Bazi~na, DC elektroda austenitnog tipa, izuzetno {irokog polja primene, za zavarivanje legura nikla, visokolegiranih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo
~elika, ~elika smanjene zavarljivosti i raznorodnih ~elika me|usobno ali i vatrootpornih ~elika sa spojevima predvi|enim za radne
temperature do +1150º C i kriogenih ~elika sa garantovanom udarnom `ilavo{}u i do -196º C. Vrhunski rezultati kod reparature
nosa~a gumenih prstenova na valjcima u industriji cementa. Izuzetna antikorozivna svojstva. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac"
pakovanjima!
Odobrenja: ABS, Sepros, UDT
DC+
C
0,03
[ifra
182207
182214
Si
0,5
Mn
6,6
Cr
15,8
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ni
67
Nb
1,7
Cu
<0,5
Ti
<0,5
Struja zavarivanja
45 - 70 A
70 - 105 A
Ta
<0,3
Fe
8,8
Napon luka
22 V
23 V
19
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
>ELEKTRODE< SIVI LIV
OK 92.18
ENi-Cl / E C Ni-Cl 3
Bazi~na, univerzalna AC/DC elektroda, za zavarivanje kvalitetnog sivog liva, na hladno, kao i za reparaturno zavarivanje i navarivanje istro{enih delova. Kod manje kvalitetnih odlivaka preporu~uje se blago predgrevanje osnovnog materijala. Naneseni sloj je
mek i lako ma{inski obradiv. Za pripremu spoja preporu~uje se elektroda za `ljebljenje, se~enje i bu{enje ESAB OK 21.03. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
Odobrenja: Sepros
AC, DC+ OCV 50V
C
0,9
[ifra
182120
182121
182001
Si
0,7
Mn
0,6
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 350 mm
Ni
>92
Fe
3,5
Struja zavarivanja
55 - 110 A
80 - 140 A
100 - 190 A
Napon luka
20 V
20 V
20 V
www.galeb.com
OK 92.58
E NiFe-Cl-A / E C NiFe - Cl-A 1
Bazi~na, univerzalna AC/DC elektroda, za zavarivanje manje kvalitetnog sivog liva, reparaturno zavarivanje i navarivanje
iistro{enih delova kao i spajanje sivog liva sa ~elikom. Kod manje kvalitetnih odlivaka preporu~uje se predgrevanje osnovnog
materijala usporeno hla|enje sa skidanjem zaostalih napona. Naneseni sloj je mek i lako ma{inski obradiv. Za pripremu spoja
preporu~uje se elektroda za `ljebljenje, se~enje i bu{enje ESAB OK 21.03.
Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
AC, DC+ OCV 50V
C
1,5
[ifra
182122
182123
Si
0,7
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Mn
0,8
Ni
51
Al
1,4
Struja zavarivanja
55 - 75 A
75 - 100 A
Fe
46
Napon luka
21 V
23 V
OK 92.60
E NiFe-Cl / E C NiFe-1 3
Bazi~na, univerzalna AC/DC elektroda, za zavarivanje sivog liva, reparaturno zavarivanje i navarivanje istro{enih delova kao i
spajanje sivog liva sa ~elikom. Kod manje kvalitetnih odlivaka preporu~uje se predgrevanje osnovnog materijala usporeno
hla|enje sa skidanjem zaostalih napona. Elektroda daje ja~u i otporniju zavarenu povr{inu od klasi~nih elektroda sa niklom.
Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
AC, DC+ OCV 45V
C
0,9
[ifra
182216
R004538
Si
< 0,8
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 300 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Mn
0,7
Ni
52
Nb
0,2
Struja zavarivanja
60 - 100 A
80 - 150 A
Cu
1,0
Al
1,4
Napon luka
22 V
23 V
>ELEKTRODE< NAVARIVANJE
OK 83.28
E1-UM-300
Bazi~na, univerzalna AC/DC elektroda, za navarivanje sloja tvrdo}e 30 HRC i
zavarivanje ~elika za pobolj{anje. Navareni sloj ima vrlo dobru otpornost na udar i
habanje metal-metal. Tako|e je pogodna i kao podloga i me|usloj za navarivanja
tvr|ih slojeva. Za vretena, vratila, osovine, gusenice, `elezni~ke {ine i delove
rudarske opreme. Navareni sloj je ma{inski obradiv. Isporu~uje se u vakumiranim
"VacPac" pakovanjima.
Odobrenja: DB, Sepros, UDT
DC+, AC OCV 70 V
C
0,1
[ifra
182233
182264
20
Si
<0,7
Mn
0,7
Pre~nik i du`ina
Ø 3,25 x 450 mm
Ø 4,00 x 450 mm
Cr
3,2
Struja zavarivanja
100 - 140 A
140 - 190 A
Napon luka
21 V
22 V
Fe
46
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
OK 84.52
E6-UM-55GR
Rutilno-bazi~na AC/DC elektroda, za navarivanje sloja tvrdo}e 49-55 HRC. Navareni sloj ima vrlo dobru otpornost na koroziju,
abraziju i habanje pri povi{enim radnim temperaturama. Za vretena, vratila, zup~anike, gusenice, industrijske no`eve. Navareni
sloj je ma{inski obradiv bru{enjem. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
DC+,AC OCV 70V
C
0,25
[ifra
182170
182171
Si
0,5
Mn
<0,5
Pre~nik i du`ina
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 450 mm
Cr
13
Struja zavarivanja
100 - 160 A
140 - 220 A
Napon luka
24 V
25 V
E10-UM-60-CZ
Rutilno-bazi~na AC/DC elektroda, za navarivanje sloja tvrdo}e 59-63 HRC. Navareni sloj ima izuzetnu otpornost na koroziju i abraziju, a vrlo dobru na habanje pri povi{enim radnim temperaturama. Koristi se za zavarivanje delova gra|evinskih ma{ina, rudarske
opreme, miksere, drobilice. Navareni sloj je ma{inski obradiv bru{enjem. Isporu~uje se u vakumiranim "VacPac" pakovanjima!
DC+, AC OCV 50 V
C
4,5
[ifra
182186
182218
182219
182314
Si
0,8
Mn
<1,6
Pre~nik i du`ina
Ø 2,5 x 350 mm
Ø 3,25 x 350 mm
Ø 4,00 x 350 mm
Ø 5,00 x 450 mm
Cr
33,0
Struja zavarivanja
90 - 120 A
115 - 170 A
130 - 210 A
150 - 300 A
www.galeb.com
OK 84.78
Napon luka
24 V
24 V
26 V
26 V
>ELEKTRODE< @LJEBLJENJE - SE^ENJE - BU[ENJE
OK 21.03
Specijalna AC/DC(-) elektroda, za `ljebljenje, bu{enje i se~enje svih metala osim bakra. Elektroda ima namensku, debelu oblogu ~ijim
topljenjem se obezbe|uje sna`an gas za uklanjanje rastopljenog metala. Brzina
`ljebljenja je 100-150 cm/min. Ovo je vrlo prakti~na zamena za grafitne elektrode.
Koristi standardne ure|aje za REL zavarivanje bez potrebe za dodatnim kompresorom i zato predstavlja izuzetno re{enje za reparaturna zavarivanja na terenu.
DC-, AC OCV 70 V
[ifra
Pre~nik i du`ina
182215
Ø 2,50 x 350 mm
182176
Ø 3,25 x 350 mm
182177
Ø 4,00 x 350 mm
Struja zavarivanja
100 - 120 A
130 - 180 A
170 - 230 A
Napon luka
43 V
43 V
48 V
>ELEKTRODE< GRAFITNE ELEKTRODE
DC 6.35 x 305 / 8,0 x 305 / 10 x 305 mm
Specijalne, grafitne elektrode za `ljebljenje DC strujom uz dodatak komprimovanog
vazduha. Zahtevaju posebne dr`a~e elektroda sa definisanim pre~nicima (Flair 600).
[ifra:
182002
182178
182005
DC 6,35 x 305
DC 8 x 305
DC 10 x 305
21
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
> @ICE ZA ZAVARIVANJE < KONSTRUKTIVNI ^ELICI
OK Autrod 12.51
ER 70S-6 / G3Si1
Klasi~na, pobakarisana `ica za MIG-MAG zavarivanje u za{titi CO2 ili me{avine Ar/CO2 nelegiranih konstruktivnih ~elika, brodskog
i kotlovskog lima, ~elika za cevi. Mehani~ke osobine zavarenog spoja su kao pri upotrebi bazi~ne elektrode. Garantovana udarna
`ilavost na niskim temperaturama. Jedinstvena tehnologija izrade spolja{nje obloge `ice omogu}avaju kvalitetno dodavanje i veliku
brzinu `ice kao i rad sa visokim strujama.
Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV
DC+
C
0,1
www.galeb.com
[ifra
182145
182220
182146
182221
Pre~nik
Ø 1,2 mm
Ø 1,0 mm
Ø 0,8 mm
Ø 0,6 mm
Si
0,9
Mn
1,5
Kalem
18 kg
18 kg
15 kg
5 kg
OK AristoRod 12.50
Struja zavarivanja
120 - 380 A
80 - 300 A
60 - 200 A
30 - 100 A
Napon luka
18 - 34 V
18 - 32 V
18 - 24 V
15 - 20 V
Depozit materijala
1,3 - 8,0 kg/h
1,0 - 5,6 kg/h
0,8 - 3,0 kg/h
0,7 - 1,7 kg/h
ER70S-6 / G3Si1
Nebakarisana `ica za MIG/MAG zavarivanje u za{titi CO2 ili me{avine CO2/Ar nelegiranih konstruktivnih ~elika, brodskog i kotlovskog lima, ~elika za cevi. Jedinstvena tehnologija izrade obloge omogu}ava izuzetno stabilan rad sa visokim strujama zavarivanja, kvalitetno dodavanje `ice bez zastoja sa smanjenom silom dodavanja, smanjenim habanjem potro{nih delova i znatno
smanjenim rasprskavanjem {to izdvaja ovu `icu od klasi~nih bakarisanih `ica za zavarivanje. Bakarna pra{ina pored toga {to se
vremenom talo`i u vodilici i pi{tolju tako|e uti~e i na stabilnost luka {to direktno mo`e uticati na
pove}ano raprskavanje. Kao posledica pove}anog rasprskavanja pored nepotrebnog gubitka materijala javlja se i potreba za obradom zavarenog spoja posle procesa zavarivanja (bru{enje). OK
AristoRod 12.50 omogu}ava konstantno ~ist zaverni spoj bez pucni i potrebe za naknadnom
obradom. Pored toga dosta je smanjena apsorpcija vlage i rizik od korozije. Isparenja su
neizbe`an deo procesa zavarivanja ali u ovom slu~aju je to svedeno na minimum i ta isparenja
ne sadr`e bakar {to stvara bolje radne uslove i smanjuje zaga|enje. Najbolji u~inak se posti`e
kod manualnog ili mehanizovanog procesa zavarivanja uz kori{}enje me{avine gasa
(Ar18%CO2).
Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR, TUV …
DC+
C
Si
Mn
Cu
0,09
0,8
1,4
0,02
[ifra
182304
182305
182308
Pre~nik
Ø 1,2 mm
Ø 1,0 mm
Ø 0,8 mm
OK Tubrod 15.13
Kalem
18 kg
18 kg
15 kg
Struja zavarivanja
120 - 380 A
80 - 300 A
60 - 200 A
Napon luka
18 - 35 V
18 - 32 V
18 - 24 V
Depozit materijala
1,3 - 8,0 kg/h
1,0 - 5,6 kg/h
0,8 - 2,5 kg/h
E 71T-1 H4 / T 42 2 PC 1 H5 / T 46 2 PM 1 H10
Visokoproduktivna punjena `ica, rutilnog tipa, sa {irokim poljem primene, za MIG-MAG zavarivanje u za{titi CO2 ili me{avine
Ar/20% CO2, nelegiranih, konstruktivnih ~elika, brodskog i kotlovskog lima, ~elika za cevi. Mehani~ke osobine zavarenog spoja su
kao pri upotrebi bazi~ne elektrode. Garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama. Vrhunske rezultate i visoku produktivnost
( i do dva puta ve}u od klasi~ne `ice ) posti`e konstantnim kori{}enjem "Spray-arc" tehnologije odnosno finim, sitnozrnim rasipanjem rastopljene `ice u obliku mlaza umesto klasi~nog prenosa kapljica rastopljenog metala. Optimalni parametri su 250A / 31V, pri
~emu se rasipanje svodi na minimum a u{teda na samoj `ici mo`e biti i do 10-15%. Tako|e, minimalnim rasipanjem prestaje i
potreba za naknadnom obradom/bru{enjem zavarenog spoja {to bitno ubrzava proces
i smanjuje tro{kove proizvodnje. [ljaka se sama odvaja. Postupak je mogu} u svim
pozicijama uklju~uju}i i vertikalno-dole. Vrhunski rezultati se posti`u naro~ito u
brodogradnji, sa velikom brzinom rada i depozitom u polo`aju vertikalno-gore i to
posebno u kombinaciji sa samolepljivim, kerami~kim podlo{kama ~ime se izbegava
korenski provar a ceo postupak maksimalno pojednostavljuje jednim jedinim prolazom i na debljim i te{ko pristupa~nim sekcijama. Izuzetno nizak procenat vodonika u
{avu garantovan je klasifikacijom H5 i to pri radu u za{titi obi~nog CO2 gasa. Standardni pre~nik `ice je Ø 1,2 mm i ne zahteva nikakvu specijalnu opremu.
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR, TUV …
DC+
C
0,06
[ifra
182254
22
Si
Mn
0,6
1,5
Pre~nik
Ø 1,2 mm
Kalem
16 kg
Struja zavarivanja
110 - 300 A
Napon luka
21 - 32 V
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
OK Tubrod 15.00
E 71T-5, E 71T-5M / T 42 3 BC 2 H5, T 42 3 BM 2 H5
Visokoproduktivna punjena `ica, bazi~nog tipa, za MIG-MAG DC- zavarivanje u za{titi CO2 ili me{avine Ar/CO2, zahtevnih ~eli~nih
konstrukcija ve}e napregnutosti. Mehani~ke osobine zavarenog spoja su kao pri upotrebi bazi~ne elektrode. Povi{ena garantovana
udarna `ilavost na niskim temperaturama, od ~ak 135 J na -20ºC, odnosno 120 J na -30 ºC. Vrhunske rezultate i visoku produktivnost
(i do dva puta ve}u od klasi~ne `ice) posti`e konstantnim kori{}enjem "Spray-arc" tehnologije odnosno finim, sitnozrnim rasipanjem
rastopljene `ice u obliku mlaza umesto klasi~nog prenosa kapljica rastopljenog metala, pri ~emu se rasipanje svodi na minimum a
u{teda na samoj `ici mo`e biti i do 10-15%. Tako|e, minimalnim rasipanjem prestaje i potreba za naknadnom obradom/bru{enjem
zavarenog spoja {to bitno ubrzava proces i smanjuje tro{kove proizvodnje. Mogu}a su velika optere}enja, za pre~nik `ice Ø1,2 i do
300A / 32V. Ostavlja vrlo tanku {ljaku preko koje se prelazi slede}im slojem, bez skidanja postoje}e. Postupak je mogu} u svim pozicijama izuzev vertikalno-dole. Izuzetno nizak procenat vodonika u {avu garantovan je klasifikacijom H5 i to pri radu u za{titi obi~nog CO2 gasa. Standardni
pre~nik `ice je Ø 1,2mm i ne zahteva nikakvu specijalnu opremu. @ica se
priklju~uje na DC - pol!
Odobrenja: DB, TUV
DC-
[ifra
182267
Si
0,7
Pre~nik
Ø 1,2 mm
OK Tubrod 14.13
Mn
1,4
Kalem
16 kg
Struja zavarivanja
120 - 300 A
Napon luka
16-32 V
E 70C-6M / T 42 2 MM 2 H5
Visokoproduktivna punjena `ica na bazi feritnog praha, za MIG-MAG zavarivanje u za{titi me{avine Ar/20%CO2, nelegiranih, konstruktivnih
~elika, brodskog i kotlovskog lima, ~elika za cevi. Mehani~ke osobine zavarenog spoja su kao pri upotrebi bazi~ne elektrode. Povi{ena
garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama, 90 J na -20ºC. Vrhunske rezultate i visoku produktivnost (i do dva puta ve}u od
klasi~ne `ice) posti`e konstantnim kori{}enjem "Spray-arc" tehnologije odnosno finim, sitnozrnim rasipanjem rastopljene `ice u obliku mlaza
umesto klasi~nog prenosa kapljica rastopljenog metala, pri ~emu se rasipanje svodi na minimum
a u{teda na samoj `ici mo`e biti i do 10-15%. Tako|e, minimalnim rasipanjem prestaje i
potreba za naknadnom obradom/bru{enjem zavarenog spoja {to bitno ubrzava proces i smanjuje tro{kove proizvodnje. Mogu}a su velika optere}enja, za pre~nik `ice Ø 1,2 i do
320A / 32V. Najbolje rezultate i izuzetno lak rad omogu}uje na su~eonim i ugaonim spojevima
u horizontalnom polo`aju obezbe|uju}i maksimalnu stabilnost elektri~nog luka i jedinstvenu
kontrolu zavariva~kog kupatila. Ovaj tip `ice predstavlja prvi izbor kod mehanizovanog i robotizovanog MIG-MAG zavarivanja. Za razliku od svih ostalih punjenih `ica koje se vode s leva u
desno, kao elektrode u REL postupku, jedino sa metalno-punjenim, ovoga tipa, mogu}a je
tehnika s desna u levo, isto kao i sa klasi~nom punom, CO2 `icom. Izuzetno nizak procenat
vodonika u {avu garantovan je klasifikacijom H5. Standardni pre~nik `ice je
Ø 1,2 mm i ne zahteva nikakvu specijalnu opremu.
Odobrenja: ABS, BV, DB, DNV, GL, LR
www.galeb.com
C
0,07
DC+
C
0,06
[ifra
182265
Si
0,6
Pre~nik
Ø 1,2 mm
OK Autrod 12.20
Mn
1,5
Kalem
16 kg
Struja zavarivanja
100 - 320 A
Napon luka
16 - 32 V
EM 12 / S2
Klasi~na, pobakarisana `ica za EPP zavarivanje u kombinaciji sa odgovaraju}im pra{kovima. Mehani~ke osobine zavarenog spoja su
kao pri upotrebi bazi~ne elektrode. Garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama. Najbolji rezultati pri zavarivanju konstruktivnih ~elika se posti`u u kombinaciji sa pra{kom ESAB OK Flux 10.71.
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR
DC+,AC
[ifra:
C
0,1
OK Flux 10.71
Si
<0,1
Mn
1,0
182160 OK Autrod 12.20 Ø 3,0 mm
182161 OK Autrod 12.20 Ø 4,0 mm
EN 760 : SA AB 1 67 AC H5
30 kg
30 kg
Potro{nja kg pra{ka / kg `ice
Napon V DC+
AC
26
0,6
0,5
30
0,85
0,7
34
1,15
0,95
38
1,35
1,15
Bazi~ni, aglomerirani pra{ak za EPP zavarivanje u kombinaciji sa odgovaraju}im `icama. Mehani~ke osobine
zavarenog spoja su kao pri upotrebi bazi~ne elektrode.
Garantovana udarna `ilavost na niskim temperaturama.
Najbolji rezultati pri zavarivanju konstruktivnih ~elika se
posti`u u kombinaciji sa `icom ESAB OK Autrod 12.20. [ifra
Odobrenja: ABS, BV, DNV, GL, LR
182163
Pakovanje
25 kg
23
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
>MIG/TIG @ICE< NISKOLEGIRANI ^ELICI
OK Aristorod / Tigrod 13.09
ER 80S-G / G2Mo, GMoSi
Pobakarisana, niskolegirana, 0,5 Mo MIG i TIG `ica za zavarivanje kotlovskog ~elika, cevi i sudova pod pritiskom. Zavareni spojevi
otporni na puzanje do radne temperature od 500ºC. MIG postupak se obavlja u me{avini Ar/20%CO2 a TIG u za{titi~istog argona.
Odobrenja: DB, DNV, DS, TUV
DC+ , (DC- TIG)
C
Si
Mn
Mo
0,1
0,7
1,1
0,5
www.galeb.com
MIG
[ifra
182241
182268
TIG
[ifra
182126
182127
182138
Pre~nik
Kalem
Ø 1,0 mm 15 kg
Ø 1,2 mm 15 kg
Pre~nik
Ø 2,0 x
Ø 2,4 x
Ø 3,0 x
Struja zavarivanja
80 - 280 A
120 - 350 A
Napon luka
18 - 28 V
20 - 33 V
Depozit materijala
1,0 - 5,4 kg/h
1,5 - 6,6 kg/h
i du`ina
Pakovanje
1000 mm
5 kg
1000 mm
5 kg
1000 mm
5 kg
>MIG/TIG @ICE< VISOKOLEGIRANI ^ELICI
OK Autrod / Tigrod 308 LSi (16.12)
ER 308LSi / G 19 9 L Si / 1.4316
Visokolegirana, MIG i TIG `ica sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.9 klasifikacije, za zavarivanje visokolegiranih Cr-Ni ~elika.
MIG postupak se obavlja u me{avini Ar/2%O2 a TIG u za{titi ~istog Argona. Za zavarivanje prokrona 18-8 kvaliteta. Pogodna je za
zavarivanje opreme u hemijskoj, farmaceutskoj i industriji celuloze.
Odobrenja: DB,DNV,UDT,TUV
DC+
C
<0,03
Si
0,8
Mn
1,8
MIG
[ifra
182172
182173
Pre~nik
Kalem
Ø 0,8 mm 15 kg
Ø 1,2 mm 15 kg
TIG
[ifra
182007
182180
182181
Pre~nik
Ø 1,6 x
Ø 2,0 x
Ø 2,4 x
Cr
20,3
Ni
10
Mo
<0,3
Struja zavarivanja
55 - 160 A
100 - 300 A
Cu
<0,3
Napon luka
15 - 24 V
15 - 29 V
Depozit materijala
1,0 - 4,2 kg/h
1,6 - 7,5 kg/h
i du`ina
Pakovanje
1000 mm
5 kg
1000 mm
5 kg
1000 mm
5 kg
OK Autrod / Tigrod 316 LSi (16.32)
ER-316LSi / G19 12 3 LSi / 1.4430
Visokolegirana, MIG i TIG `ica sa vrlo niskim procentom ugljenika, 19.12.3 klasifikacije, za zavarivanje hemijski-postojanih
visokolegiranih Cr-Ni-Mo ~elika povi{enog kvaliteta, naro~ito u agresivnim sredinama bogatim hlorom. MIG postupak se obavlja
u me{avini Ar/2%CO2 a TIG u za{titi ~istog Argona. Za zavarivanje prokrona 18-8, 18-10 i 18-12-2 kvaliteta. Pogodna je za
zavarivanje opreme, sudova i postrojenja u hemijskoj, tekstilnoj, industriji celuloze i boja, kao i u industriji ve{ta~kih smola i pi}a.
Odobrenja: DB, DNV, UDT, TUV
DCC
<0,03
MIG
[ifra
182174
182175
TIG
[ifra
182183
182196
182182
24
Si
0,8
Pre~nik
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
Mn
1,8
Cr
19,0
Kalem
15 kg
15 kg
15 kg
Pre~nik i du`ina
Ø 2,0 x 1000 mm
Ø 2,4 x 1000 mm
Ø 1,6 x 1000 mm
Ni
12,5
Mo
2,8
Struja zavarivanja
55 - 160 A
80 - 220 A
100 - 300 A
Pakovanje
5 kg
5 kg
5 kg
Cu
<0,3
Napon luka
12 - 24 V
15 - 28 V
15 - 29 V
Depozit materijala
1,0 - 4,2 kg/h
1,5 - 6,0 kg/h
1,6 - 7,5 kg/h
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
OK Autrod / Tigrod 318 Si (16.31)
G19 12 3 NbSi / 1.4576
Stabilizovana visoko legirana `ica za zavarivanje austenitnih hrom-nikl legura sa 19%Cr-12%Ni-3%Mo otpornih na koroziju. OK 318
Si je stabilizovan sa niobijumom {to pove}ava otpornost na interkristalnu koroziju zavarenog
spoja. Zahvaljuju}i tome {to je stabilizovan niobijumom preporu~uje se za radne temperature
do 400°C. Kao za{titni gas preporu~uje Ar sa 1-3%O2.
Odobrenja: DB, UDT, TUV
DC+
MIG
[ifra
182266
Si
0,8
Pre~nik
Ø 1,0 mm
Mn
1,8
Cr
19
Kalem
15 kg
Ni
12,5
Mo
2,8
Nb
<1,0
Struja zavarivanja
80 - 240 A
OK Autrod / Tigrod 309 LSi (16.51)
Cu
<0,3
Napon luka
15 - 28 V
Depozit materijala
1,5 - 5,9 kg/h
ER 309LSi / G 23 12 L Si / 1.4332
Visokolegirana, MIG i TIG `ica sa vrlo niskim procentom ugljenika, povi{enog nivoa legiranja, 23.12 klasifikacije, za najkvalitetnije
zavarivanje ner|aju}ih Cr-Ni i Cr-Ni-Mo ~elika, naro~ito kiselo-otpornih i hemijski-postojanih spojeva u agresivnim sredinama. Ova
`ica je prvi izbor kod zavarivanja visokolegiranih sa nelegiranim ~elicima. Tako|e je pogodna i kao podloga i me|usloj pre navarivanja. MIG postupak se obavlja u me{avini Ar/2%O2 a TIG u za{titi ~istog argona.
Odobrenja: UDT, TUV
DC+
C
<0,03
MIG
[ifra
182286
182255
182175
Si
0,8
Pre~nik
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
TIG
[ifra
182230
182195
Mn
1,8
Kalem
15 kg
15 kg
15 kg
Cr
24,0
Ni
13
Mo
<0,3
Struja zavarivanja
55 - 160 A
80 - 240 A
100 - 300 A
Pre~nik i du`ina
Ø 2,0 x 1000 mm
Ø 2,4 x 1000 mm
www.galeb.com
C
<0,08
Cu
<0,3
Napon luka
15 - 24 V
15 - 28 V
15 - 29 V
Depozit materijala
1,0 - 4.0 kg/h
1,5 - 6,0 kg/h
1,6 - 7,5 kg/h
Pakovanje
5 kg
5 kg
>MIG/TIG @ICE< ALUMINIJUM
OK Autrod / Tigrod 4043 (18.04)
ER 4043 / S Al 4043(AlSi5)
Aluminijumska MIG i TIG `ica za zavarivanje aluminijuma legiranog silicijumom, AlSi5 klasifikacije. Spojevi su veoma otporni na koroziju i vrlo sjajni ali nisu predvi|eni za naknadnu termi~ku obradu. Kod oba postupka kao za{titni gas koristi se ~ist Argon. Za debljine osnovnog materijala preko 10,0 mm preporu~uje se predgrevanje na 150-200º
DC+
Si
5,0
Mn
<0,05
Cr
<0,05
Cu
<0,05
Ti
<0,15
Zn
0,1
Fe
<0,6
MIG
[ifra
182247
Pre~nik
Kalem
Ø 1,2 mm 7 kg
Struja zavarivanja Napon luka
140 - 260 A
20-29 V
TIG
[ifra
182271
182248
182329
Pre~nik
Ø 1,6 x
Ø 2,0 x
Ø 2,4 x
Pakovanje
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
i du`ina
1000 mm
1000 mm
1000 mm
Al
bal,
Depozit materijala
1.1 - 2.4 kg/h
25
DODATNI MATERIJALI ZA ZAVARIVANJE
OK Autrod / Tigrod 5356 (18.15) ER 5356 / S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Aluminijumska MIG i TIG `ica za zavarivanje aluminijuma legiranog magnezijomom, AlMg5 klasifikacije. Spojevi su veoma otporni
na koroziju ali nisu predvi|eni za naknadnu termi~ku obradu. Ovo je naj~e{}e korisceni tip `ice za zavarivanje aluminijumskih legura. Kod oba postupka kao za{titni gas koristi se ~ist Argon. Za debljine osnovnog materijala preko 10,0mm preporu~uje se
predgrevanje na 150-200º C.
Odobrenja: ABS, DB, DNV, GL, TUV
DC+
Si
<0,25
Mn
0,15
www.galeb.com
MIG
[ifra
Pre~nik
182249 Ø 1,2 mm
TIG
[ifra
182272
182251
182330
Cr
0,13
Kalem
7 kg
Cu
<0,05
Ti
0,11
Zn
<0,11
Struja zavarivanja
140 - 260 A
Pre~nik i du`ina
Ø 1,6 x 1000 mm
Ø 2,0 x 1000 mm
Ø 2,4 x 1000 mm
Fe
<0,40
Napon luka
20-29
Mg
5,0
Al
bal
Depozit materijala
1.1 - 2.4 kg/h
Pakovanje
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
VOLFRAM ELEKTRODE ZA TIG
ZLATNI - GOLD VOLFRAM
Univerzalna netopiva elektroda izuzetnih karakteristika za TIG AC/DC zavarivanje, ne sadr`i
radioaktivne materije
CRVENI VOLFRAM
Netopiva volfram elektroda sa 2% Torijuma za TIG DC zavarivanje ~elika, prokrona.
ZELENI VOLFRAM
Netopiva volfram elektroda za TIG AC zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma.
[ifra
Elektroda
Elektroda
Elektroda
Elektroda
26
volfram
volfram
volfram
volfram
Pre~nik i du`ina
Ø 1,6 mm x 175
Ø 2,4 mm x 175
Ø 3,2 mm x 175
Ø 4,0 mm x 175
mm
mm
mm
mm
Zlatni - Gold
182260
182316
182334
182336
Crven
182139
182140
182141
182167
Zeleni
182142
182143
182144
182284
URE\AJI ZA SU[ENJE I SKADI[TENJE
ELEKTRODE I PRA[KA
PK1
Lak prenosni ure|aj za skladi{tenje osu{ene elektrode pre upotrebe. Temperatura skladi{tenja je oko
100°C. Maksimalna koli~ina elektrode koja mo`e da se smesti u ovaj ure|aj je oko 9 kg. Mogu}nost
izbora izvora napajanja od 24 V, 42 V,110 V ili 230 V.
[ifra:
172123 PK 1 (230 V)
R005898 PK 1 (42 V)
Kapacitet
Temperatura skladi{tenja
Izlazna snaga
Dimenzije spolja{nje (Ø/visina, mm)
Dimenzije unutra{nje (Ø/visina, mm)
Masa
9 kg
100°C
0,1 kW
225 / 610
100 / 470
6 kg
Prenosni ure|aj za su{enje i skladi{tenje vi{e razli~itih tipova elektrode. Pravi efekat prilikom su{enja
daje u periodu od 1 - 7 sati u zavisnosti od tipa elektrode. Temperatura se reguli{e pomo}u termostata
i kre}e se u opsegu od 50 - 300°C. Elektroda se skladi{ti bez pakovanja. Priklju~uje se na izvor napajanja od 230 V.
[ifra:
172102 PK 5 (230 V)
Kapacitet
Temperatura skladi{tenja
Izlazna snaga
Dimenzije spolja{nje (Ø/visina, mm)
Dimenzije unutra{nje (Ø/visina, mm)
Masa
24 kg
70 - 300°C
0,5 kW
345 / 660
116 / 460
13 kg
www.galeb.com
PK 5
PK 410
Stacionarni ure|aj za su{enje i skladi{tenje elektrode. Regulacija temperature su{enja je u
rasponu od 0 - 450°C, dok je temperatura skladi{tenja oko 150°C. Ure|aj je opremljen sedmodnevnim tajmerom koji omogu}ava programiranje re`ima rada (automatski prelazak sa temperature su{enja na temperaturu skladi{tenja).
Kapacitet ure|aja
Temperatura su{enja
Napajanje
Izlazna snaga
Dimenzije spolja{nje
Dimenzije unutra{nje
Masa
252 kg.
50 - 400°C
400 V, 3 f
4,5 kW
860 x 760 x 1280 mm
665 x 485 x 635 mm
230 kg
JK 50
Ure|aj za su{enje i skladi{tenje pra{ka kapaciteta 50 litara. Maksimalna temperatura su{enja iznosi
500°C u trajanju do 3 sata. Posle su{enja temperatura automatski pada na unapred programiranu
temperaturu od 150°C u trajanju od 12 sati.
Kapacitet
Temperatura skladi{tenja
Temperatura su{enja
Napajanje
Izlazna snaga
Dimenzije spolja{nje
Masa
50 lit
50 - 250 °C
50 - 500 °C
400 V, 3 f
3,7 kW
860 x 1600 mm
190 kg
27
SISTEMI ZA REZANJE
www.galeb.com
ESAB CUTTING SYSTEMS GmbH, vi{e od 65 godina proizvodi
isklju~ivo ma{ine za se~enje svih vrsta materijala. Dugogodi{nje
iskustvo, moderna mikroprocesorska kontrola, robusna konstrukcija garantuju visoku preciznost, brz i kvalitetan rez.
Pored 65 standardnih oblika memorisanih u kontroleru ma{ine mogu}e je brzo i precizno izrezati i sve druge oblike koji se mogu
nacrtati u CAD sistemu.
Softver Columbus II (pod Windows-om) za 2D rezanje, generi{e ma{inski kod, vr{i optimizaciju i formira bazu podataka o rezanju.
Gasno rezanje
Klasi~no rezanje konstruktivnih ~elika nekim od gorivnih gasova,
mogu}e je uraditi pod pravim uglom ili pomo}u agregata sa tri gorionika mo`e se uraditi priprema za zavarivanje "X", "K", "V" spojeva.
28
SISTEMI ZA REZANJE
www.galeb.com
ULTRAREX
UXL-P
Radna {irina rezanja (mm) (1 gorionik)
2000
Radna {irina rezanja (mm) (2 gorionika)
2 x 1000
Debljina rezanja, gasno(mm)
50
Visina radnog stola (mm)
700
Gas za rezanje (mm)
acetilen / propan / prirodni gas
SUPRAREX
SXE - P1
3000
4500
Radna {irina rezanja (mm) (1 gorionik)
2200
3700
Radna {irina rezanja (mm) (2 gorionika)
2 x 1100
2 x 1850
Radna {irina rezanja (mm) (6 gorionika)
6 x 365
6 x 615
Debljina rezanja, gasno,plazma(mm) (1 gorionik)
3 - 200
3 - 200
Debljina rezanja, gasno,plazma (mm) (2 gorionika) 3 - 200
3 - 200
Debljina rezanja, gasno,plazma (mm) (4 gorionika) 3 - 150
3 - 150
Debljina rezanja, gasno,plazma (mm) (6 gorionika) 3 - 50
3 - 50
Max. brzina pozicioniranja (m/min)
2,4
2,4
Maksimalni broj gorionika (kom)
6
6
Gas za rezanje
acetilen / propan / prirodni gas
Visina radnog stola (mm)
700
700
29
SISTEMI ZA REZANJE
Rezanje plazmom
www.galeb.com
Za potrebe rezanja ner|aju}ih ~elika i aluminijumskih legura razvijeni su plazma ure|aji ja~ina struja do 1000 A, koji pokrivaju
opseg debljina od 0,4 mm pa sve do 150 mm.
Specijalno razvijena plazma HD 3070, sa gustinom energije plazma luka 2 - 3 puta ve}om nego kod konvencionalne plazme daje
kvalitet reza najpribli`niji laserskom rezu, po ceni nekoliko puta ni`oj od uporedivog laserskog sistema. Rezanjem plazmom ispod
povr{ine vode omogu}ava se rezanje tankih limova bez deformacija i bez zaga|enja okoline. Markiranje i obele`avanje limova je
mogu}e uraditi plazmom, mastilom, pod pra{kom ili kirnovanjem.
EAGLE
2000
2500
Du`ina ure|aja, mm
1600
1600
Visina ure|aja, mm
1700
1700
[irina ure|aja, mm
2950
3450
Visina radnog stola (mm)
700
700
Broj gorionika
1
2
[irina rezanja mm
1500
2000
[irina rezanja paraleno 2 gor.
X
2 x 1000 mm
Debljina rezanja (~elik)
30 mm, u zavisnosti od kapaciteta plazme
Max. brzina pozicioniranja 35000 mm/min
Rezanje laserom
Za rad sa laserima iz TRUMPF-ove serije, bilo je
potrebno razviti odgovaraju}e ma{ine za vo|enje
koje bi odgovorile najstro`ijim zahtevima. Jedna
od takvih je ALPHAREX , portalna ma{ina
robusne konstrukcije sa planetarnim sistemom
zup~anika i multiprocesorskim, ATAS-ovim kontrolerom NCE 620. Opseg materijala koji mo`e
biti izrezan je, od konstruktivnih do ner|aju}ih
~elika, kao i aluminijumske legure. Rezna glava
sa nekontaktnom diznom.
Rezanje vodenim mlazom
Rezanje vodenim mlazom sa pritiscima od 4000 bar i uz dodatak abraziva
mogu}e je izrezati bilo koju vrstu materijala i to staklo, keramiku, obojene
metale, kompozite, drvo, ... Najva`nije prednosti su: velika preciznost i
kvalitet povr{ine reza, ne postoji ZUT. Naknadna obrada ivica je nepotrebna.
30
ZA[TITNE MASKE ZA ZAVARIVANJE
Optrel e680
Visoko profesionalna za{titna maska koristi se za zavarivanje pri svim postupcima elektrolu~nog zavarivanja u opsegu 5 - 500 A, uklju~uju}i mikro plazmu, plazma se~enje i
bru{enje. Nije pogodna za lasersko i gasno zavarivanje.
Automatsko zatamnjenje sa DIN 4 na DIN 5 - 9 ili DIN 9 - 13
Vreme zatamnjenja 0,18 ms na sobnoj temperaturi.
Vreme osvetljenja: brzo 0.1 - 0.35 s ; sporo 0.3 - 0.6 s.
Dimenzije kasete / vidno polje 90x110x7 mm / 50x100 mm
Ukupna masa maske 490 g.
Maksimalna UV/IR za{tita pri svim stepenima zatamnjenosti kasete.
Solarne }elije i izmenjive baterije (2500 h rada), automatsko uklju~enje / isklju~enje. Kaseta
je vodootporna a telo maske izra|eno je od termootpornog materijala koji odbija zra~enje.
Radna temperatura od -10°C do + 70°C. Sertifikati CE, DIN,ANSI,CSA,AS/NZS, GOST-R
[ifra
Optrel e680
Visoko profesionalna za{titna maska koristi se za zavarivanje pri svim postupcima elektrolu~nog
zavarivanja u opsegu 5 - 500 A. Nije pogodna za lasersko i gasno zavarivanje. Pored manualnog pode{avanja stepena zatamnjenja 9 - 13, mogu} automatski izbor stepena zatamnjenja
pri ~emu se zatamnjenost staklja mo`e manualno korigovati za +/- 1 DIN.
Automatsko zatamnjenje sa DIN 4 na DIN 9 - 13
Vreme zatamnjenja 0.18 ms
Vreme osvetljenja: brzo 0.1 - 0.35 s ; sporo 0.3 - 0.6 s
Dimenzije kasete / vidno polje 90x110x7 mm / 50x100 mm
Ukupna masa maske 490 g
Maksimalna UV/IR za{tita pri svakom stepenu zatamnjenosti kasete.
Solarne }elije bez potrebe zamene baterija, automatsko uklju~enje / isklju~enje. Kaseta je
vodootporna a telo maske izra|eno je od termootpornog materijala koji odbija zra~enje.
Radna temperatura od -10°C do + 70°C.
Sertifikati CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R
[ifra
www.galeb.com
Optrel e670
Optrel e670
Optrel p550
Poluprofesionalna maska koristi se za zavarivanje pri svim postupcima elektrolu~nog zavarivanja u
opsegu 5 - 500 A. Ukoliko se maska koristi za TIG postupak struja zavarivanja mora biti ve}a od
50 A. Nije pogodna za lasersko i gasno zavarivanje.
Automatsko zatamnjenje sa DIN 4 na DIN 9 - 13.
Vreme zatamnjenja 0.22 ms na temperaturi od 23°C.
Vreme osvetljenja: 0.25 - 0.7 s. Dimenzije kasete / vidno polje 90x110 mm / 50x100 mm. Ukupna
masa maske 495 g
Maksimalna UV/IR za{tita pri svakom stepenu zatamnjenosti kasete.
Solarne }elije bez potrebe zamene baterija. Kaseta je vodootporna a telo maske izra|eno je od termootpornog materijala koji odbija zra~enje. Radna temperatura od -10°C do + 70°C
Sertifikati CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R
[ifra
Optrel p550
Ponuda rezervnih delova za maske
[ifra
151120
151061
151062
151131
151168
R000788
Naziv artikla
Staklo, prednje Satellite, Orion
Staklo, prednje Star, Comfort, Twisty,Mira
Staklo unutra{nje, svi modeli
Znojnica (traka) za glavu
Kaseta za Satellite
Kaseta za Orion
31
PRIBOR ZA ZAVARIVANJE
Kle{ta za REL zavarivanje
182037 Handy 200 (na uvrtanje) 200 A (35%)
R004461 Confort 200
200 A (35%)
182038 Confort 400
400 A (35%)
Handy
Stezaljke za masu
182024
EG 600
182020
Magnetna stezaljka 400 A
R001448 Magnetna stezaljka 600 A
Confort
600 A (35%)
400 A (35%)
600 A (35%)
^etke od prohroma
Za{titna oprema
182027
182039
R005274
182033
Rukavice
Rukavice
Rukavice
Rukavice
zavariva~ke Regular
zavarivake TIG soft
zavarivake TIG Profesional
radne ESAB
Magnetna stezaljka za masu
www.galeb.com
EG 600
182029
R000055
182022
182023
Zavariva~ka
Zavariva~ka
Zavariva~ka
Zavariva~ka
jakna
kecelja
polujakna
polukecelja
R004371
R004273
R004274
R004275
R004276
R004462
Maska zavariva~ka Eco Staklo za{titno 90 x 110
Staklo za{titno 90 x 110
Staklo za{titno 90 x 110
Staklo za{titno 90 x 110
Staklo za{titno 90 x 110
Za{titna stakla
ru~na
DIN 10
DIN 11
DIN 12
DIN 13
providno
Maska Eco
Rukavice zavariva~ke - Regular
Za{titna oprema
Rukavice radne - ESAB
^eki} zavariva~ki
Ostala oprema
173000 Reducir ventil Ar/CO2
R005681 Reducir ventil za kiseonik
R005682 Reducir ventil za acetilen
R005683 Crevo za kiseonik 6,35 x 3,5 mm
R005684 Crevo za acetilen 8 x 3,5 mm
182003 Sprej za MIG/MAG HIGH-TECH 400 ml
Bez silikona, ekolo{ki, nije {tetan po zdravlje i okolinu, 400 ml korisne materije. 88/379/EEC
R003400Sprej za MIG/MAG PreWeld 600 ml
Bez silikona, nije {tetan po zdravlje i okolinu, 600 ml korisne materije.
182011 Sprej za masku za zavarivanje
[titi za{titno staklo i spre~ava zamagljivanje.
182015 Kle{ta zavariva~ka univerzalna za MIG/MAG
Za ~i{}enje {obe, se~enje `ice, zamenu dizne, raspr{iva~a,...
182025 ^eki} zavariva~ki SH3
182028 ^etka zavariva~ka prohromska 2 reda
182034 Mera~ konfiguracije zavara KL-2 Laser
000498 Kle{ta za `ljebljenje Flair 600 sa kablom (za elektrode do 10 mm)
R007355 Kle{ta za `ljebljenje Flair 1600 sa kablom (za elektrode do 19 mm)
Sprejevi
KL
-2
La
se
32
r
Flair 600
Univerzalna kle{ta za MIG/MAG
DEMO CENTAR
www.galeb.com
Svim na{im kupcima na usluzi je Demo Centar opremljen ure|ajima za zavarivanje najnovije generacije gde uz na{u stru~nu
pomo} mo`ete isprobati najnoviju opremu i dodatne materijale i na}i odgovor na mnoga va{a pitanja. Na usluzi vam je i mobilna
ekupa sa specijalno opremljenim vozilom za prezentaciju, koja na terenu prezentuje opremu i dodatni materijal, obavlja obuku za
rad i nudi najnovija re{enja u oblasti zavarivanja.
33
Download

link