LB-26V
Klasifikacija:
EN 499
AWS A5.1-91
E 42 2B 35 H10
E 7048
Opis:
LB-26V je klasična niskovodonična elektroda projektovana za zavarivanje u vertikalnom
položaju na niže.Elektroda je sa dobrim mehaničkim osobinama i odličnim zavarivačkim
karakteristikama.Uklanjanje troske je veoma lako.LB-26 se takođe može koristiti za zavarivanje
pripoja zbog odličnih osobina uspostavljanja luka i oblika zavara, što omogućava direktno
zavarivanje preko pripoja.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Tipične
Napon tečenja,Re:
480 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 570 N/mm2
Izduženje A5
31 %
Energija udara,CV
-60C * 126J
Iskorišćenje metala:
110%
Položaji zavarivanja:
PG
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<10 ml
Struja zavarivanja:
AC(naizmenična)
DC+(jednosmerna +pol)
Odobrenja:
ABS
BV
DNV
GL
LR
Temperatura sušenja:
350-400C,1h
3H,3Y
3,3YH
3YHH
3Y
3,3YH
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,6
Mn
0,9
P
0,012
S
0,006
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
3,20
4,00
4,50
5,00
400
450
450
450
7157-3200
7157-4000
7157-4500
7157-5000
110-160
140-210
180-240
220-270
24
28
28
29
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,73
0,72
0,71
0,71
Broj
elektroda/kg
elektroda
38
22
19
16
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,5
2,0
2,3
2,3
LB - 52LT-18
Klasifikacija:
EN 499
AWS A5.1-91
E 46 6 B 32 H5
E 7018-1
Opis:
LB-52LT-18 je klasična niskovodonična elektroda sa legirajućim elementima kao što su Ti i B
čime se postižu dobre vrednosti žilavosti na -60C.Elektroda je sa dobrim vrednostima CTOD
što je čini pogodnom za zavarivanje konstrukcija morskih platformi.Dimenzije 2,5x350mm i
3,2x450mm specijalno su namenjene za zavarivanje korenih zavara.LB –52-18 može se
koristiti i pri AC i pri DC struji i ima stabilan luk koji se lako kontroliše.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Iskorišćenje metala:
110%
Struja zavarivanja:
AC
DC+
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5 ml
Temperatura sušenja:
350-400C,1h
Odobrenja:
ABS
DNV
LR
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,4
Mn
1.5
Tipične
480 N/mm2
570 N/mm2
32 %
-40C * > 50 J
-60C * 125J
P
0,01
S
0,005
3YHH
NV 4-4
CMn LT60
Maxeta 10
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0RR 53
E 7024
E 51 2 2 RR(140 2 5)
E 51 22 RR11 140
E 51 2/2 RR 130 22
Opis:
Maxeta 10 je rutilno obložena elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 135%
namenjena za zavarivanje delova srednje debljine opštih konstrukcionih čelika.Elektroda 8 je
dizajnirana tako da se optimizira izrada ugaonih spojeva sa dobrim profilom pod uglom od 45 i
visine šava od 3,5-44,0 mm.Maxeta 10 stvara fino namreškanu površinu zavara ,minimalno
razbrizgavanje i trosku koja se sama uklanja.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Rutilni
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Iskorišćenje metala:
135%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna +pol)
Temperatura sušenja:
100-120C,2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,7
Mn
0,6
Podaci o proizvodu:
Prečnik
Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,50
3,25
4,00
4,50
5,00
5,00
350
450
450
600
450
700
Tipične
470 N/mm2
570 N/mm2
24 %
0C * 50 J
72022500
72023200
72024000
72024560
72025000
72025070
GL
MRS
ABS
BV
DNV
UDT
LR
CL
RINA
SVK
Inspecta
Force
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
90-125
130-160
140-220
190-310
190-260
2Y
2
2
2,2Y
2
E42 0 RR53
2m,2Ym
E 42 2
Broj
elektroda/kg
elektroda
28
39
30
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,7
0,73
0,65
45
23
17
Kg metala
šava/sat
uspostavljen
og luka
1,6
2,2
2,6
31
31
0,66
0,64
11
7
3,7
3,3
Maxeta 11
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0 RR 53
E 7024
E 51 2 2 RR(190 3 2)
E 51 22 RR11 190
E 51 2/2 RR 190 32
Opis:
Maxeta 11 je rutilno obložena elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 190% namenjena za
zavarivanje delova veće debljine opštih konstrukcionih čelika.Elektroda je posebno pogodna za
zavarivanje velikim brzinama ugaonih spojeva u horizontalnom i horizontalno-vertikalnom položaju
kao i sučeonih spojeva u horizontalnom položaju.Postiže odličan izgled profila ugaonog šava uz
blagi prenos u osnovni materijal. Stvara fino namreškanu površinu zavara ,minimalno razbrizgavanje
i trosku koja se sama uklanja.Maxeta 11 je specijalno dizajnirana da proizvodi vrlo malu emisiju
dima pri zavarivanju.
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Iskorišćenje metala:
190%
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Temperatura sušenja:
100-120C,2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,08
Si
0,6
Mn
0,9
Odobrenja:
Force
MOD (Navy)
DNV
GL
LR
CL
RINA
SVK
BV
Inspecta
ABS
UDT
MRS
Tipične
500 N/mm2
580 N/mm2
24 %
0C * 50 J
MS<25mm
2
2Y
2m,2Ym
E 51 2
2
2
E 42 0 RR 74
2
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
Kg metala
šava/kg
elektroda
Broj
elektroda/kg
elektroda
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
3,25
4,00
4,50
4,50
450
5,00
5,00
5,00
5,60
6,00
450
450
450
600
700
450
600
700
700
450
72043200
72044000
72044500
72044560
72044570
72045000
72045060
72045070
72045670
72046000
130-170
150-260
170-335
170-250
170-240
200-390
200-300
200-290
230-340
300-450
28
31
34
30
31
35
34
33
32
35
0,72
0,73
0,73
0,73
0,72
0,72
0,72
0,72
0,74
0,72
20
13
11
8
7
8
7
5
4
6
2,5
3,3
5,3
4,2
4,3
6,7
5,3
5,4
6,2
7,7
Maxeta 11 S
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1.91
E 42 2 RR 74
E 7024
Opis:
Maxeta 11 S je treća klasa rutilno obloženih elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 175%
namenjena za zavarivanje delova veće debljine opštih konstrukcionih čelika kod kojih se zahteva
dobra žilavost do -20C.Elektroda je posebno pogodna za zavarivanje velikim brzinama ugaonih
spojeva u horizontalno-vertikalnom položaju i toleriše relativno debeli sloj prajmera .Postiže
odličan izgled profila ugaonog šava uz blagi prenos u osnovni materijal. Stvara odličan izgled profila
ugaonog spoja koji se ostvaruje blagim prelazom u osnovni materijal.
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja,Re:
530 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 570 N/mm2
Izduženje A5
23 %
Energija udara,CV
-20C * 55 J
Iskorišćenje metala:
175%
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50V
AC(naizmenična) DC+(jednosmerna )
Temperatura sušenja:
100-120C,2h
LR
GL
DNV
RINA
3m,3Ym
3Y
3
E 42 2
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,4
Mn
1,1
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
3,20
4,00
4,00
4,50
4,50
5,00
120-150
130-230
140-250
140-250
140-240
170-310
30
33
36
36
36
37
450
450
450
600
700
450
72003200
72004000
72045000
72004560
72004570
72005000
Kg
metala
šava/kg
elektroda
Broj
elektroda/k
g elektroda
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,71
0,73
14
11
2,9
3,1
0,72
9
4,2
Maxeta 16
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS 15.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0 RR 73
E 7024
E 51 2 2 RR(160 3 2)
E 51 22 RR11 160
E 51 2/2 RR 160 32
Opis:
Maxeta 16 je rutilno obložena elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 160% namenjena za
zavarivanje delova veće debljine od opštih konstrukcionih čelika.Elektroda je posebno pogodna za
zavarivanje velikim brzinama ugaonih spojeva sa visinom šava u opsegu 3,0-4,0 mm kao i sučeonih
spojeva u horizontalnom položaju.Ugaoni spojevi se mogu izvesti i na površinama tretiranim
prajmerom bez poroznosti ili problema stapanja na ivici spoja.Kao i druge elektrode sa visokim
stepenom iskorišćenja iz programa Elga Maxeta 16 ima odlične osobine uklanjanja troske i vrlo malu
emisiju dima.
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja,Re:
470 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 560 N/mm2
Izduženje A5
24 %
Energija udara,CV
0C * 50 J
Iskorišćenje metala:
160%
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Temperatura sušenja:
100-120C,2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,5
Mn
0,7
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
3,25
4,00
4,50
5,00
6,00
450
450
600
450
450
72053200
72054000
72054560
72055000
72056000
DNV
ABS
GL
CL
Force
LR
UDT
BV
MRS
SVK
2
2
2Y
2m,2Ym
E 42 0 RR 73
2Y
2
Broj
elektroda/kg
elektroda
28
31
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,72
0,71
21
14
Kg metala
šava/sat
uspostavljeno
g luka
2,2
3
31
36
0,71
0,72
9
6
4,1
6,3
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
130-160
150-235
200-320
290-420
Maxeta 20
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
E 42 3 RB 53 H10
E 7028
Opis:
Maxeta 20 je bazično rutilna obložena elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 150%
namenjena za zavarivanje delova veće debljine opštih konstrukcionih čelika.Elektroda je posebno
pogodna za zavarivanje uspravnih (stojećih)ugaonih spojeva tako što se postižu velike dužine prolaza
malim ugaonim šavovima uz veliku brzinu nanošenja.Postiže odličan izgled profila ugaonog šava uz
blagi prenos u osnovni materijal. Elektroda ostvaruje stabilan luk, stvara fino namreškanu površinu
zavara ,minimalno razbrizgavanje i trosku koja se sama uklanja.Ona radi podjednako dobro i na
površinama zaštićenim »prajmerom« bez poroznosti ili problema na liniji stapanja u vrhu šava.
Tip obloge:
Bazično-Rutilni
Mehaničke osobine:
Iskorišćenje metala:
150%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Hemijski sastav,tež. %
C
Si
Mn
P
S
0,05
0,4
1,1
0,010 0,010
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
Jačina
(mm)
(mm)
proizvoda struje (A)
kod
450
450
450
72083200
72084000
72085000
Odobrenja:
LR
DNV
CL
Force
Temperatura sušenja:
300C,2h
3,25
4,00
5,00
Tipične
480 N/mm2
550 N/mm2
27 %
-30C * 70 J
-40C * 70 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<10 ml
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
150-180
220-250
270-300
Napon
(V)
28
31
32
3m,3Ym,H10
3Yh5
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,60
0,60
0,60
Broj
elektroda/kg
elektroda
27
18
12
Kg metala
šava/sat
uspostavljeno
g luka
1,6
2,3
3,6
Maxeta 21
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 4 B 73 H5
E 7028
E 51 4 3 B[170 3 6 H]
E 51 43 B12 170
E 51 5/5 B 170 36 H
Opis:
Maxeta 21 je bazično ( na osnovi cirkone) obložena niskovodonična elektroda sa železnim prahom,sa
iskorišćenjem od 170% namenjena za zavarivanje delova veće debljine opštih konstrukcionih čelika i
čelika u brodogradnji.Elektroda je posebno dizajnirana za brzo i lako zavarivanje u horizontalnom
položaju kako naizmeničnom, tako i jednosmernom strujom.Maxeta 21 se može koristiti na
materijalima tretiranim »prajmerom« bez poroznosti ili drugih problema a postiže dobre mehaničke
osobine.
Tip obloge:
Bazični (na osnovi cirkonijuma)
Mehaničke osobine:
Iskorišćenje metala:
170%
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>70 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Temperatura sušenja:
300 - 350C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,04
Si
0,4
Mn
1,2
P
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
3,25
4,00
4,50
5,00
6,00
450
450
450
450
450
Tipične
480 N/mm2
560 N/mm2
24 %
-20C * 150 J
-40C * 70 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5 ml
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
72063200
72064000
72064500
72065000
72066000
S
0,01
Jačina
struje (A)
100-190
170-240
190-290
225-355
300-430
Odobrenja:
UDT
CL
LR
Inspecta
ABS
DNV
Force
SVK
GL
E 42 2 B 73 H 10
3m, 3Ym, H5
3, 3Y
3YH5
3Y H10
Napon Kg
(V)
metala
šava/kg
elektroda
24
0,72
30
0,72
31
33
0,71
35
0,72
Broj
elektroda/k
g elektroda
21
14
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
2,8
3
9
7
4,6
7,2
Maxeta 22
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 3 B 74 H10
E 7028
E 51 54 B [240 4 6 H]
E 51 54 B12 240
E 51 5/4 B 230 46 H
Opis:
Maxeta 22 je bazično ( na osnovi cirkone) obložena niskovodonična elektroda sa železnim prahom,sa
iskorišćenjem od 240% namenjena za visokoproduktivno zavarivanje delova veće debljine opštih
konstrukcionih čelika i čelika veće čvrstoće vertikalnom položaju na niže. Brzine nanošenja pri
korišćenju elektrode Maxeta 22 uporedive su sa brzinama pri EPP zavarivanju.Elektroda može da
radi kako naizmeničnom, tako i jednosmernom strujo ali je povoljnija naizmenična.Maxeta 22 daje
metal šava sa dobrim mehaničkim osobinama.
Tip obloge:
Bazični (na osnovi cirkonijuma)
Mehaničke osobine:
Iskorišćenje metala:
240%
Položaji zavarivanja:
PA
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65 V
AC (naizmenična) DC+/-(jednosmerna)
Temperatura sušenja:
350 - 400C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,5
Mn
1,0
P
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
4,00
4,50
5,00
5,00
6,00
6,00
450
450
450
600
450
600
Tipične
450 N/mm2
560 N/mm2
26 %
-20C * 110 J
-40C * >60 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<10 ml
Odobrenja:
CL
SVK
Inspecta
MRS
4Y, 42 HHH
ABS
3, 3Y
BV
3, 3Y, HH
UDT
E 42 3 B 74 H10
DNV
3Y, H5
Force
GL
3Y H 5
LR
3m, 3Ym H5
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
72074000
72074500
72075000
72076060
72076000
72076060
S
0,01
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
190-240
220-320
240-360
240-340
300-470
300-450
33
34
34
34
39
39
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,74
0,75
0,76
0,75
0,75
0,75
Broj
elektroda/k
g elektroda
11
9
6,0
5,0
4,0
3,0
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
4,9
5,8
8,0
7,5
10,8
10,3
Maxeta 5
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 2 RA 73
E 7027
E 51 3 3 S[160 3 5]
E 51 33 AR11 160
E 51 3 AR 160 35
Opis:
Maxeta 5 je kiselo rutilna obložena elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 160% namenjena
za zavarivanje opštih konstrukcionih čelika u horizontalnom i horizontalno-vertikalnom
položaju.Elektroda je dizajnirana tako da omogućava veliku brzinu sagorevanaja i time time korisniku to
da izvodi dugačke spojeve odnosno male ugaone šavove sa velikom brzinom nanošenja.
Posebno se preporučuje za limove čija je površina tretirana »prajmerom« ili je zaprljana mašću,
produktima korozije,boje itd. Izgled šava i stapanje sa osnovnim materijalom su izuzetno fini i
konzistentni, što čini Maxetu 5 pogodnom za izbor kada se zahteva visoka otpornost spoja na zamor.
Tip obloge:
Kiselo-rutilni
Mehaničke osobine:
Iskorišćenje metala:
160%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Temperatura sušenja:
100 - 120C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
Si
Mn
0,07
0,2
0,9
Podaci o proizvodu:
Tipične
Napon tečenja,Re:
480 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 540 N/mm2
Izduženje A5
24 %
Energija udara,CV
-20C * 70 J
Odobrenja:
GL
3Y
SVK
Force
DNV
3
Inspecta
LR
3m, 3Ym
TUV
MRS
3
UDT
E 42 2 RA 73
RINA
E 52 2
BV
3, 3Y
DB
Kennblatt Nr 10.042.06
ABS
3
Prečnk
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
Kg metala
šava/kg
elektroda
Broj
elektroda/kg
elektroda
3,25
4,00
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
4,50
450
450
600
700
450
600
700
450
72013200
72014000
72014560
72014570
72015000
72015060
72015070
72014500
110-170
150-240
170-250
170-250
200-360
200-340
200-330
170-270
32
35
31
31
37
37
37
34
0,73
0,71
0,72
0,72
0,71
0,72
0,73
0,69
22
15
9
7
9
7
6
12
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,9
2,9
3,0
3,0
4,8
4,9
5,0
3,1
Maxeta 6
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 2 RA 73
E 7027
E 51 3 3 S[160 3 5]
E 51 33 AR11 160
E 51 3 AR 160 35
Opis:
Maxeta 6 je kiselo-rutilna elektroda sa železnim prahom,sa iskorišćenjem od 170% namenjena za
zavarivanje opštih konstrukcionih čelikau horizontalnom i horizontalno-vertikalnom položaju.Elektroda
sagoreva sa vrlo snažnim lukom i dizajnirana je tako da omoguaćava velike brzine sagorevanja što
omoguaćava izvođenje ugaonih spojeva velikim brzinama.Velika jačina luka omogućava uspešno
zavarivanje limova tretiranih »prajmerom« ili zaprljanih mašću, vodom,produktima korozije,boje
itd.Izgled šava i stapanje sa osnovnim materijalom su čisti i fini.Maxeta 6 postiže odlične osobine
žilavosti na temperaturama ispod -20C i idealna je za brodogradnju.
Tip obloge:
Kiselo-rutilni
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja,Re:
490 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 540 N/mm2
Izduženje A5
24 %
Energija udara,CV
-20C * 60 J
Iskorišćenje metala:
170%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65 V
AC (naizmenična) DC+/-(jednosmerna)
DNV
LR
UDT
3
3m, 3Ym
E 42 2 RA 73
Temperatura sušenja:
120C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,2
Mn
1,0
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
3,25
4,00
5,00
5,00
6,00
6,00
450
450
450
700
450
700
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
72033200
72034000
72035000
72035070
72036000
72036070
110-160
150-235
200-350
200-340
270-430
270-410
25
34
39
39
36
36
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,72
0,72
0,7
0,7
0,71
0,71
Broj
elektroda/kg
elektroda
22
15
9
6
7
4
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,7
3,1
5
5
5,5
5,4
P 31
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
E 38 2 R 12
E 6013
E 43 3 3 R[2 1]
E 43 33 R3
Opis:
P 31je srednje obložena rutilna elektroda pogodna za zavarivanje brodograđevinskih i opštih
konstrukcionih čelika kao i za opšte namenjene nisko i srednje ugljenične čelike.Ima veoma dobre
operativne karakteristike i u vertikalnom na dole i u horizontalnom položaju.Obloga elektrode je veće
bazičnosti nego kod većine rutilnih tipova elektroda tako da obezbeđuje nanošenje šava vidokog
metalurškog kvaliteta (klasa 3).
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja,Re:
450 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 530 N/mm2
Izduženje A5
24 %
Energija udara,CV
-20C * 50 J
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DC -
UDT
BV
DNV
MOD ( Navy)
LR
E 38 2 R 12
3
3
MS < 25 mm, B & BX< 12mm
3m, 3Ym
Temperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,2
Mn
0,8
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,50
3,25
3,25
4,00
5,00
350
350
450
450
450
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71312500
71313235
71313200
71314000
71315000
70-100
90-120
90-120
130-180
160-240
18
19
19
20
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,62
0,69
0,69
0,71
0,73
Broj
elektroda/k
g elektroda
88
48
36
25
23
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,3
1,3
1,7
2,1
P 39
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 2 RB 12
E 6013
E 43 43 RR 25
E 51 43 RR(B) 7
E 43 3/2 RR 25
Opis:
P 39je kiselo-rutilna elektroda posebno namenjena za zavarivanje korenih zavara i prvih prolaza na
cevima od niskougljeničnih čelika debljine zida 4-10 mm.Ona ima snažan,penetrijajući luk i mešani
način prenosa kapi.Ona je namenjena za AC/DC sa (-)polom koji je poželjniji i pogodna je za sve
položaje izuzev vertikalnog na dole. I kod korenih zavara i kod prvih slojeva, elektrodu treba njihati
sa blagim zadržavanjem na ivicama spoja.
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja,Re:
390N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 520 N/mm2
Izduženje A5
25 %
Energija udara,CV
0C * 65 J
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65 V
AC(naizmenična) DC-(jednosmerna )
UDT
DB
TUV
E 38 2 RB 12
Kennblatt Nr. 10.042.02
Temperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,10
Si
0,20
Mn
0,8
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,50
3,25
4,00
350
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71392500
71393200
71394000
90-110
130-155
160-200
25
24
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,60
0,6
0,65
Broj
elektroda/kg
elektroda
87
49
30
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,8
1,1
1,5
P 40
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
Švedski standard-79
E 42 0 RC 11
E 6013
E 51 22 R 11
E 51 22 RR(C) 6
SS 3203
Opis:
P 40je deblje obožena rutilno-celulozna elektroda za sve položaje zavarivanja pogodna za opštu
primenu kod niskougljeničnih čelika.Posebno se preporučuje za vertikalno na gore i nadglavni
položaj zavarivanja.Šavovi koje daje ova elektroda su sa vrlo lepim izgledom i bez razbrizgavanja sa
finom površinom zavara i dobrim uklanjanjem troske.Kombinacija dobrog uspostavljanja i odvajanja
luka i tolertnosti prema velikim zazorima čine elektrodu lakom za rukovanje tako da se preporučuje
za sve proizvodne radove .
Tip obloge:
Rutilno-celulozna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PG, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DC-
SVK
UDT
Force
DNV
LR
Tipične
510 N/mm2
580 N/mm2
24 %
0C * 50 J
E 42 0 RC 11
2
2m, 2Ym
Temperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,09
Si
0,6
Mn
0,7
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,00
2,50
3,25
4,00
4,00
5,00
300
350
350
350
450
450
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71402000
71402500
71403200
71404000
71404045
71405000
40-80
60-90
90-150
130-190
130-180
180-225
22
22
23
24
24
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,6
0,57
0,58
0,57
0,59
0,6
Broj
elektroda/k
g elektroda
156
90
55
36
27
18
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,4
0,7
1,3
1,6
1,6
1,6
P 41
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.91
DIN 1913-84
NF A81-309
E 38 ARC 11
E 6012
E 43 22 R(C) 3
E 43 2/1 R 11
Opis:
P 41 je rutilno-celulozna elektroda idealna i za radionicu i montažu. Elektroda kombinuje dobru
zavarljivost u vertikalnom položaju i na gore i na dole.Velika jačina i stabilnost luka omogućavaju
uspešno zavarivanje zamašćenih i zaprljanih limova .Viskozna kupka i troska omogućavaju da se
premoste zazori tako da se elektroda preporučuje u situacijama kada je teško izvesti tačno
podešavanje spoja , u održavanju i reparaturnom zavarivanju.Površina zavara je zaravnjena, a
uklanjanje troske i uspostavljanje luka je dobro.
Tip obloge:
Mehaničke osobine:
Rutilno-celulozna
Tipične
Napon tečenja,Re:
450 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 500 N/mm2
Iskorišćenje metala:
Izduženje A5
23 %
95 %
Energija udara,CV
20C * 50 J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PG, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DCTemperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,08
Si
0,30
Mn
0,4
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,50
3,25
4,00
350
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71412500
71413200
71414000
65-90
110-135
120-190
25
25
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,67
0,69
0,68
Broj
elektroda/k
g elektroda
85
49
25
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,4
P 42
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0 R12
E 6013
E 51 32 RR 22
E 51 32 RR 6
E 51 3/2 RR 22
Opis:
P 42 je srednje obložena rutilna elektroda sa izuzetno mekim lukom.Elektroda radi sa vrlo stabilnim
lukomi sa apsolutno minimalnim razbrizgavanjem. P 42 je idealna za sučeone i ugaone spojeve na
metalnim pločama.Površina zavara je fina a prenos u osnovni materijal je blag.Osobina troske da se
sama uklanja iodlične osobine uspostavljanja luka čine ovu elektrodu idealnom za pripojno
zavarivanje.P42 se može koristiti na hobi uređajima.P 42 se preporučuje uglavnom za zavarivanje u
horizontalnom položaju.Nije pogodna za korene zavare, ali se može koristiti za ispunu i završni sloj u
položaju vertikalno na gore.
Tip obloge:
Rutilna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Tipične
435 N/mm2
520 N/mm2
22 %
0C * 50 J
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>45 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DCTemperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,4
Mn
0,4
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,50
3,25
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71422500
71423200
60-90
90-140
25
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,63
0,63
Broj
elektroda/kg
elektroda
83
50
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
1,0
P 43
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0 R 12
E 6013
E 51 2 2 R[2 1]
E 51 22 R3
E 51 2/2 R 21
Opis:
P 43 je srednje obožena rutilna elektroda namenjena za zavarivanje manjih i srednjih preseka od
niskougljeničnih čelika.Elektroda radi pri vrlo blagom luku i pogodna je za sve položaje zavarivanja
izuzev vertkalnog na niže. Lako se uspostavlja i prekida električni luk i postiže fina površina zavara i
odlično samouklanjanje troske.Kombinacija odličnog izgleda površine zavara i blagog prelaza u
sonovni materijal,čine elektrodu P 43 idealnom za sučeone i ugaone spojeve za sve proizvodne
matalske radove .
Tip obloge:
Rutilna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DCTemperatura sušenja:
80-90C, 2h
LR
SVK
BV
Force
DNV
UDT
Inspecta
ABS
Tipične
480 N/mm2
550 N/mm2
24 %
0C * 50 J
2m
2
2
E 42 0 R 12
2
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,4
Mn
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
1,60
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
5,00
6,00
300
300
350
450
350
450
350
450
450
71431600
71432000
71432500
71433200
71433235
71434000
71434035
71435000
71436000
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
25-60
40-80
55-100
75-140
75-140
110-190
110-190
140-265
220-350
22
22
23
23
23
25
25
29
30
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,5
0,6
0,62
0,67
0,67
0,64
0,64
0,65
0,65
Broj
elektroda/kg
elektroda
233
142
81
36
48
26
33
16
11
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,5
0,6
0,8
1,2
1,2
1,7
1,7
2,7
3,9
P 44
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
Švedski
Standar-79
E 38 0 RC 11
E 6013
E 43 2 R11
E 43 3 2 R (C) 3
SS 3203
Opis:
P 44 je tanko obložena poziciona u svim položajima rutilno-celulozna elektroda opšte namene za rad
sa nisko ugljeničnim čelicima i izuzetnom dobrom operativnošću u položaju vertikalno na dole. Može
se koristiti u svim položajima bez dodatnog podešavanja struje zavarivanja i pogodna za zavarivanje
u složenim uslovima. Lako se koristi kod loše pripremljenih spojeva i kada se zavaruju ugaoni spojevi
sa spoljne strane. Odlično uspostavljanje luka daje prednost kod pripajanja. P44 je izuzetno otporna
za rad sa korodiranim obojenim i prljavim limovima, što predstavlja pogodnost za reparaturno
održavanje u brodogradnji.
Tip obloge:
Rutilno - celulozna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PG, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DCTemperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,3
300
350
350
350
350
2
2Y
E 38 0 RC 11
2m, 2Ym
Kennblatt Nr. 10.042.04
2
Mn
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,00
2,50
3,25
4,00
5,00
DNV
GL
UDT
Inspecta
LR
SVK
TUV
Force
DB
ABS
Tipične
460 N/mm2
530 N/mm2
24 %
0C * 60 J
71442000
71442500
71443200
71444000
71444045
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
40-80
70-100
90-150
120-190
180-240
21
22
23
23
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,67
0,69
0,69
0,7
0,7
Broj
elektroda/k
g elektroda
153
80
49
34
20
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
0,8
1,3
1,6
2
P 45S
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 0 RC 11
E 6013
E 51 2 2 R[1 1]
E 51 22 R (C) 3
E 51 2/2 R 11
Opis:
P 45S je višenamenska rutilno-celulozna obložena elektroda pogodna za široki opseg primene kod
niskougljeničnih čelika.Elektroda se može koristiti u svim položajima zavarivanja, uključujući i
vertikalni na niže kao i za spojeve sa oštrim, nepromenljivim lukom i postiže ravan izgled površine
zavara uz dobro uklanjanje troske.Relativno je neosetljiva na zaprljanost korozionim produktima,
prljavštinu i površinske prevlake.Zbog svoje osobine da premošćuje zazore ,opšta upotrebljivost
P
45S čini je idealnom i za radioničke i za montažne radove.
Tip obloge:
Rutilno-celulozna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
90 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PG, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DCTemperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
Si
Mn
0,07
0,4
0,5
UDT
BV
LR
Inspecta
ABS
DNV
GL
Force
CL
SVK
MRS
MOD(Navy)
Tipične
470 N/mm2
550 N/mm2
24 %
0C * 50 J
E 42 0 RC 11
2Y
2m, 2Ym
2
2
2Y
2
MS 25 mm
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
5,00
300
350
350
450
350
450
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
71452000
71452500
71453200
71453245
71454000
71454045
71455000
40-80
70-100
90-145
90-135
120-195
120-180
180-270
24
25
25
25
25
25
26
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,75
Broj
elektroda/kg
elektroda
139
78
48
37
33
25
21
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,4
0,8
1,2
1,2
1,7
1,8
2,3
P 46
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
Švedski standard - 79
E 42 0 RR 13
E 6013
E 51 22 RR (21)
E 51 22 RR 6
SS 3203
Opis:
P 46 je debelo obožena rutilna elektroda namenjena za brzo zavarivanje u horizontalnom položaju
opštih konstrukcionih čelika.Elektroda je posebno projektovana da bude optimalna za izvođenje
ugaonih šavova sa izraženim profilom kao i za blage prelaze na ivicama zavara.P46 je kontaktna
elektroda i izuzetno laka za korišćenje,proizvodeći veoma finu površinu zavara ,samouklanjajuću
trosku i minimalno razbrizgavanje.Odlična stabilnost luka pri malim jačinama struje čine elektrodu
posebno pogodnom za rad sa tankim limovima.
Tip obloge:
Rutilna
Mehaničke osobine:
Napon tečenja,Re:
Zatezna čvrstoća ,Rm:
Izduženje A5
Energija udara,CV
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
95 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DC-
TUV
Force
UDT
DNV
DB
LR
Tipične
460 N/mm2
550 N/mm2
22 %
0C * 50 J
E 42 0 RR 13
2
Kennblatt Nr.80.042.01
2m, 2Ym
Temperatura sušenja:
80-90C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,08
Si
0,4
Mn
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
5,00
300
350
350
450
450
350
450
71462000
71462500
71463235
71463200
71464000
71464035
71465000
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
50-70
65-100
90-150
90-150
130-200
130-200
200-280
23
23
25
25
26
26
27
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,51
0,58
0,55
0,55
0,57
0,57
0,58
Broj
elektroda/k
g elektroda
156
82
38
45
25
33
16
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
0,8
1,2
1
1,5
1,3
1,8
P 47
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
E 46 4 B 12 H5
E 7016-H8
E 51 5 4 B[2 4 H]
E 51 54 B10
Opis:
P 47je bazično obožena elektroda sa iskorišćenjem od 105% pogodna za opštu primenu, u
slučajevima kada je poželjna elektroda tipa "7016".Specijalno je projektovana za zavarivanje
naizmeničnom strujom (AC) sa malim nponom praznog hoda (OCV) ali se može koristiti i sa
jednosmernom strujom sa negativnim polaritetom za korene zavare.P 47 ima vrlo dobru pozicionu
operativnost i odličnu otpornost na poroznost na limu sa prajmerom ili na nauljenom limu. Pogodna
je za brodogradnju, skladišne rezervoare i konstrukcije opšte namene.
Tip obloge:
Mehaničke osobine:
Bazična
Tipične
Napon tečenja,Re:
530 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 590 N/mm2
Iskorišćenje metala:
Izduženje A5
25 %
105 %
Energija udara,CV
-46C * 70 J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<5ml
Struja zavarivanja:
Odobrenja:
OCV (napon praznog hoda)>60 V
BV
3, 3Y HH
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
CL
Za koreni zavar DCDNV
3Y H5
GL
3Y H5
Temperatura sušenja:
LR
3m, 3Ym H5
350-400C, 2h
UDT
E 46 4 B 12 H5
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,5
Mn
1,0
P
0,015
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,50
3,25
4,00
350
350
350
71472533
71473233
71474033
S
0,005
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
60-90
80-150
110-200
24
26
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,64
0,65
0,66
Broj
elektroda/k
g elektroda
80
44
30
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,2
1,6
P 47D
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS 15.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 2 B 12 H10
E 7016
E 51 4 3 B[2 6 H]
E 51 43 B(R) 10
E 51 4/3 B 26 H
Opis:
P 47 je bazična duplo obložena niskovodonična AC/DC elektroda za zavarivanje
niskougljeničnih čelika i čelika sa srednjom zateznom čvrstoćom u svim položajima, izuzev
vertikalnog na niže.Ima izuzetno stabilan luk što je čini pogodnom za korene zavare.Elektroda se
može koristiti na malim transformatorima sa niskim naponom praznog hoda (OCV) i radi sa
minimalnim razbrizgavanjem pri nanošenju ravnih zavara lepog izgleda sa lakim uklanjanjem
troske i odličnim izgledom profila ugaonih šavova.
Sa P 47D se veoma lako uspostavlja luk i kombinacija je dobrog metalurškog kvaliteta i
izuzetno lakog rukovanja, što je čini idealnom za opštu reparaturu i primenu u održavanju.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Tipične
Napon tečenja,Re:
465 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 550 N/mm2
Izduženje A5
26 %
Energija udara,CV
-20C * 60 J
Iskorišćenje metala:
98 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<10 ml
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>55 V
DC+(jednosmerna ),AC
Odobrenja:
DB
LR
UDT
Force
TUV
Temperatura sušenja:
350-400C
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,7
Mn
0,9
P
0,015
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
300
350
450
350
450
350
71492000
71492500
71493200
71493235
71494000
71494035
Kennblatt Nr.10.042.05
3m, 3Ym
E 42 2 B 12 H10
S
0,015
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
45-65
60-90
80-140
80-140
130-200
130-200
20
25
25
25
25
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,61
0,65
0,67
0,67
0,69
0,69
Broj
elektroda/kg
elektroda
155
77
36
45
22
30
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
0,8
1,3
1,3
1,7
1,7
P 47P
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 46 4 B 12 H5
E 7016-1H8
E 51 5 6 B[2 4 H]
E 51 55 B10
E 51 55 B 24 H
Opis:
P 47 P je bazična tanko obložena niskovodonična AC/DC elektroda za zavarivanje niskougljenčnih čelika i čelik
sa srednjom zateznom čvrstoćom.Odlične karakteristike zavarivanja u različitim položajima u kombinaciji sa
tankom oblogom čine je idealnom uopšte za korene zavare sa potpunim provarivanjem a posebno za zavarivanje
cevi. Metal šava ove elektrode ima superiornu žilavost do -50°C ,tako da je pogodna za primene kod kojih se
zahteva visok integritet kao što su morske naftne platforme.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Tipične
Napon tečenja,Re:
550 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 620 N/mm2
Izduženje A5
26 %
Energija udara,CV
-40C *150 J
-46C *70 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<5 ml
Iskorišćenje metala:
105 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>65 V
DC+/-(jednosmerna ),AC(naizmenična)
Za korene zavare: DC -
Odobrenja:
Force
CL
Temperatura sušenja:
350-400ºC, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,6
Mn
1,1
P
0,015
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,50
3,25
3,25
4,00
5,00
350
450
350
450
450
71472500
71473200
71473232
71474000
71475000
S
0,005
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
60-90
80-140
80-150
140-200
160-250
22
22
22
24
26
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,64
0,66
0,66
0,63
Broj
elektroda/kg
elektroda
82
38
50
26
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,4
1,4
1,7
P 48M
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
DIN 1913-84
BS 639-86
Švedski standard-79
E 42 4 B 42 H5
E 7018-M
E 51 55 B10 120
E 51 5 5 B[120 2 0 H]
SS 3211-H10
Opis:
P 48M je bazično obložena niskovodonična DC+ elektroda za zavarivanje niskougljenčnih čelika
i čelika sa srednjom zateznom čvrstoćom .Posebno je pogodna za veće(uklještene) preseke a i
za čelike sa većim nivoima nečistoća.Elektroda radi uz veoma stabilan luk i ne pokazuje
tendenciju »zamrzavanja« pri vertikalnom zavarivanju,čak i pri niskim jačinama struje.
Koreni zavari se mogu izvoditi uz DC-.
P 48M ima vrlo dobru udarnu žilavost na temperaturama do -40°C.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Tipične
Napon tečenja,Re:
480 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 560 N/mm2
Izduženje A5
28 %
Energija udara,CV
-40C *60 J
Iskorišćenje metala:
120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<4 ml
Struja zavarivanja:
DC+(-)
Odobrenja:
GL
DNV
SVK
UDT
Temperatura sušenja:
350-400ºC, 2h
3Y 42 H5
4Y 42 H5
SS 3211-H10
E 42 4 B 42 H5
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,5
Mn
1,4
P
0,015
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,50
3,25
4,00
5,00
2,00
350
450
450
450
71552500
71553200
71554000
71555000
71552000
S
0,010
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
80-110
90-165
120-200
200-285
40-80
23
24
25
25
23
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,71
0,69
0,69
Broj
elektroda/kg
elektroda
60
31
21
Kg metala
šava/sat
uspostavljeno
g luka
1
1,3
1,7
P 48P
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 46 2 B 12 H5
E 7018-H8
E 51 43 B(24H)
E 51 43 B10
E 51 4/3 B 24 BH
Opis:
P 48P je bazično obložena niskovodonična elektroda od ugljenično manganskog čelika posebno
namenjena za zavarivanje cevi. Elektroda je namenjena za sve položaje zavarivanja kao i za režime
AC/DC i izuzetno je laka za rukovanje. P48P ima izuzetno stabilan luk koji joj omogućava
manipulativnost u najtežim položajima zavarivanja bez ikakvog rizika od prekida luka. Koreni
zavari su i blago ispupčeni, što omogućava ravnomerno mešanje sa osnovnim materijalom.
Operativne karakteristike nisu osetljive na promenu zazora u korenu ili na nesaosnost ivica žljeba.
Zavari popune i završni zavari se dobro stapaju sa ivicama žljeba, minimizirajući greške stapanja
bilo kada je pravolinijsko vođenje, bilo kada se primenjuje tehnika 'talasanja'. Ravni ili blago
ispupčeni profil zavara zahteva samo minimalno brušenje i time dovodi do odgovarajućeg
smanjenja pratećih problema zagađenja prašinom (opiljcima) i bukom. P48P kombinuje posebne
potrebe operativnosti kod zavarivanja cevi sa opštim zahtevom povećanja produktivnosti.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični
Tipične
Napon tečenja,Re:
530 N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 620 N/mm2
Izduženje A5
25 %
Energija udara,CV
-20C *80 J
-30C *70 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<5 ml
Odobrenja:
Iskorišćenje metala:
105 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC+/-, AC OCV> 70 V
Temperatura sušenja:
350ºC, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,60
Mn
1,2
P
0,015
S
0,010
Podaci o proizvodu:
UDT
ABS
LR
CL
GL
SVK
Force
TUV
MRS
DNV
BV
Inspecta
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
Napon
(V)
2,0
2,5
3,25
3,25
4,00
4,00
300
350
450
350
450
350
71592000
71592500
71593200
71593235
71594000
71594035
45-65
60-85
70-130
70-130
120-190
120-190
20
22
23
23
24
23
E 42 2 B 12 H5
3, 3Y
3m, 3Ym, H5
3Y H5
3Y 40 HHH
3Y H5
3 Y HH
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,61
0,62
0,75
0,75
0,73
0,75
Broj
elektroda/kg
elektroda
155
80
30
42
23
28
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
0,6
1,1
1
1,7
1,7
P 48S
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 42 4 B 42 H5
E 7018 1H4
E 51 5 5 B[120 2 0 H]
E 51 55 B10 120
E 51 5/5 B 120 20 BH
Opis:
P 48S je bazično obložena, niskovodonična elektroda opšte namene koja se koristi samo pri
jednosmernoj struji (DC) na + polu, kod koje su sve operativne karakteristike optimiyovane. Ravni,
meki luk, laka kontrola troske, zavarivanje svim položajima, malo razbrizgavanje i odlično uklanjanje
troske rešavaju maksimum rešavanja žalbi zavarivača. Koreni zavari se mogu izvesti na – polu.
P 48S kombinuje dobre karakteristike vođenja elektrode koje se zahtevaju za opštu proizvodnju i
posebno za zavarivanje cevi, gde fini raspršeni prenos omogućava preciznu kontrolu zavarivačke kupke
tako da se obezbeđuju izuzetno regularni i ravni koreni zavari.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Iskorišćenje metala:
120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC + (-)
Temperatura sušenja:
350 - 440C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,60
Mn
1,40
P
0,015
S
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje (A)
1,60
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
5,00
6,00
300
300
350
450
350
450
350
450
450
71481620
71482020
71482520
71483220
71483520
71484020
71484520
71485020
71486020
30-60
40-80
80-110
110-155
110-165
140-205
140-205
200-285
220-320
Tipične
Napon tečenja,Re:
530N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 600N/mm2
Izduženje, A5
26 %
Energija udara,CV
- 40C* 60 J
- 46C* 40 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
< 4 ml
Odobrenja:
BV
3 3Y HH
TUV
Inspecta, UDT
RINA
E 52 3 HHH
ABS
3, 3Y
DB
Kennblatt Nr. 10.042.01
DNV
3YH5
MRS
3Y 40 HHH
LR
3m, 3Ym, H5
ISPESL
E 44L 4 B20 R12 KV20
Force, SVK
GL
3Y H5
Broj
Napon
Kg
Kg metala
(V)
metala
elektroda/kg
šava/sat
šava/kg
elektroda
uspostavljenog
elektroda
luka
23
0,65
162
0,5
23
0,64
112
0,7
23
0,71
60
1
24
0,72
28
1,6
24
0,72
35
1,6
25
0,74
19
2,1
25
0,74
25
2,1
25
0,75
13
2,9
24
0,78
9
3,7
P 50
Klasifikacija:
EN 499-95
E 38 0 RA 13
Opis:
P 50 je kiselo-rutilna koja daje metal šava sa izuzetno malim sadržajem silicijuma ( Si ). Posebno
je namenjena za proizvodnju i reparaturu kada za vruću galvanizaciju cinkom. Nizak sadržaj
silicijuma potreban je da bi se obezbedilia dobra koroziona otpornost prema rastopljenom cinku u
kadi pri radnim temperaturama 450-500 C.
Iskorišćenje metala:
100 %
Mehaničke osobine:
Napon tečenja, Re:
Zatezna čvrstoća, Rm:
Izduženje A5
Energija udara, CV
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS
Struja zavarivanja:
AC>70 V, DC Temperatura sušenja:
100 C, 1h
Tipične
420 N/mm2
500 N/mm2
25 %
- 10C * 65J
Hemijski sastav,tež. %
C
0,08
Si
0,05
Mn
0,7
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
4,00
5,00
450
450
71504000
71505000
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
140-190
190-240
25
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,7
0,7
Broj
elektroda/
kg
elektroda
26
17
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,9
2,4
P 51
Klasifikacija:
EN 499
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 46 4 B 32 H5
E 7018-1H8
E 51 55 B[120 2 4 H]
E 51 54 B10 120
E 51 5/5 B 120 24 BH
Opis:
P 51 je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja koristi i naizmeničnu i jednosmernu
struju (AC/DC) namenjena za zavarivanje čelika srednje i veće čvrstoće. Ona kombinuje
čvrstoću i žilavost i posebno je pogodna za deblje, ukrućene preseke gde postoji rizik od prslina
usled napona pri zavarivanju. Zbog odlične opšte operativnosti i dobrih karakteristika vezanih
za položaje zavarivanja, P51 se često koristi za zavarivanje cevi. Ona se bez problema može
primeniti na materijalu sa zaštitnom bojom (prajmerom) i na zarđalim materijalima. Elektroda
daje fino namreškane površine zavara uz ravnomerno mešanje sa osnovnim materijalom.
Izuzetno lako uklanjanje troske, čak i kod korenih zavara, omogućava da P51 postigne
superioran radiografski kvalitet.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine:
Tipične
560 N/mm2
600 N/mm2
25 %
-46C* 30 J
-40C* 60 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5 ml
Odobrenja:
Napon tečenja, Re:
Zatezna čvrstoća, Rm:
Izduženje A5
Energija udara, CV
Iskorišćenje metala:
120%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>70 V
AC(naizmenična) DC+/-(jednosmerna )
Za koreni zavar DC -
Force, SVK
TUV
Inspecta, UDT
GL
DB
MRS
LR
RINA
CL
BV
DNV
ABS
MOD (Mornarica)
Temperatura sušenja:
350-400C, 2 h
Hemijski sastav,tež. %
C
Si
Mn
0,05
0,5
1,3
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
4,00
4,50
5,00
6,00
300
350
450
350
450
350
450
450
450
P
0,01
S
0,01
3YHH
Kennbl. Nr 10.042.03
3Y 40 HHH
3m, 3Ym, H5
E 52 3HH
3, 3Y HH
3YH5
3, 3Y
MS ³ 25 mm, B& BX 2 12 mm
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
Kg metala
šava/kg
elektroda
Broj
elektroda/kg
elektroda
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
71512000
71512500
71513200
71513235
71514000
71514035
71514500
71515000
71516000
50-90
70-110
110-150
110-150
140-200
140-200
170-230
200-270
220-350
23
23
24
24
24
24
24
24
24
0,74
0,68
0,68
0,68
0,72
0,72
0,73
0,72
0,76
104
60
30
38
19
25
14
13
9
0,6
1,0
1,3
1,3
1,8
1,8
2,1
2,6
3,6
P 52T
Klasifikacija:
EN 499
AWS A5.1-91
E 42 2 B 35 H5
E7048 H4
Opis:
P 52T je bazično obložena, niskovodonična elektroda, specijalno namenjena za pripojno
zavarivanje konstrukcionih čelika srednje i veće čvrstoće do 500 N/mm2. Ona daje ravne do
blago udubljene nanose (depozite) velike plastičnosti, koji minimiziraju rizik od nastanka
prslina vrlo uklještenih spojeva. Elektroda je laka za korišćenje u položaju vertikalno naniže u
kombinaciji sa odličnim karakteristikama uspostavljanja luka i uklanjanja troske. P 52T postiže
potrebne osobine troske što je čini izuzetno pogodnom za pripojne spojeve pre korišćenja
FCAW (zavarivanje punjenom žicom).
Oblast primene:
Pripojno zavarivanje konstrukcionih čelika za opštu namenu, brodogradnju, mostogradnju i
teška postrojenja.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine:
Tipične
Napon tečenja, Re:
440 N/mm2
Zatezna čvrstoća, Rm: 540 N/mm2
Izduženje A5
30 %
Energija udara, CV
-20C* > 100 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <ml
<5 ml
Iskorišćenje metala:
125 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PG, PE
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)>50 V
AC (naizmenična) DC+(jednosmerna)
Odobrenja:
DNV
BV
LR
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,40
Mn
0,95
P
0,015
S
0,010
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
3,25
4,0
350
350
71523235
71524035
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
110-160
160-210
25,5
27
Kg
Broj
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,76
36
0,78
24
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
P 54
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.1-91
BS 639-86
DIN 1913-84
NF A81-309
E 46 2 B 35 H10
E 7048
E 51 5 5 B[110 5 6 H]
E 51 55 B9
E 51 4/3 B 26 H
Opis:
P 54 je bazična elektroda za rad sa naizmeničnom i jednosmernom strujom (AC/DC) posebno
namenjena za zavarivanje vertikalno naniže čelika uobičajene i veće čvrstoće. Tehnika
vertikalno naniže se karakteriše velikim brzinama zavarivanja i malim unosom toplote, što
rezultira poboljšanom produktivnošću u kombinaciji sa manjim naponima i deformacijam. P 54
daje čist profil zavara sa minimalnim razbrizgavanjem i daje veoma dobre mehaničke osobine.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazična
Iskorišćenje metala:
110%
Tipične
Napon tečenja, Re:
530 N/mm2
Zatezna čvrstoća, Rm: 590 N/mm2
Izduženje A5
25 %
Energija udara, CV
- 20C*90J
- 40C*40J
Položaji zavarivanja:
PG
Struja zavarivanja:
OCV (napon praznog hoda)≤65 V
AC (naizmenična) DC+/-(jednosmerna)
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<10ml
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
350-400C, h
RINA
SVK
Inspecta
LR
ABS
DNV
GL
Force
BV
UDT
MRS
Hemijski sastav,tež. %
C
0,06
Si
0,5
Mn
0,9
P
0,015
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
3,25
4,00
4,50
5,00
5,60
450
450
450
450
450
71543200
71544000
71544500
71545000
71545600
S
0,01
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
110-150
150-200
175-235
200-280
240-300
23
24
24
25
25
E 52 3HH
3m, 3Ym H5
3, 3Y
3YH5
3 Y HH
3, 3Y HH
E 46 4 B 35 H10
3Y 40 HHH
Broj
Kg
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,78
32
0,76
22
0,76
18
0,75
14
0,75
11
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,7
2,1
2,7
2,9
3,1
Maxeta 110
Klasifikacija:
EN 757-97
AWS A5.5-89
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-340
~E 69 5 Mn 2NiMo B 73 H5
~E 11018-M
2 Ni Mo B
EY 69 76 Mn 2Ni Mo B H5
EY 69 Mn 2 NiMo B160
36BH
Opis:
Maxetta 110 je bazično-cirkonska niskovodonična elektroda (sa dodatkom oksida cirkonijuma)
sa iskorišćenjem od 160%, posebno namenjena za zavarivanje kaljenih i otpuštenih čelika sa
naponom tečenja od 700 N/mm2, kao na pr. Weldex 700, HY 100, N-A-XTRA 70, Tl, Suprafort
700, STE 690, itd... Metal šava ima vrlo veliku čvrstoću sa dobrim osobinama žilavosti na
temperaturama do -60C. Maxeta 110 je namenjena za visokoproduktivno zavarivanje – postiže
konični oblik ugaonog šava uz ravnomerno mešanje sa osnovnim materijalom. Kombinacija
vrlo velike čvrstoće, dobre žilavosti i velikih brzina nanošenja čine elektrodu posebno
pogodonom za platforme, mobilne kranove, užad i opremu dizalica, trup podmornica i
građevinsko rudarsku opremu.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični ( na osnovi cironijuma)
Iskorišćenje metala:
160%
Tipične
Napon tečenja, Re:
750 N/mm2
Zatezna čvrstoća, Rm: 800 N/mm2
Izduženje A5
20%
Energija udara, CV
- 40 C*75J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC+/-, AC OCV ≥ 70V
Temperatura sušenja:
350-400C, h
Odobrenja:
UDT
DNV
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,4
Mn
1,2
P
0,015
S
0,015
Ni
2,6
EY 69 76 Mn 2Ni Mo B H5
4Y 69 H5
Mo
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
4,00
4,50
5,00
450
450
450
72114000
72114500
72115000
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
170-240
190-280
225-355
28
28
30
Kg
Broj
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,74
14
0,75
11
0,74
9
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
3
3,7
4,9
Maxeta 24
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.5-89
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-347
E 46 5 1Ni B 53 H5
~E 7018-G
~1 Ni B H
EY 46 77 1Ni B H5
EF 05 B 1Ni 160 36 BH
Opis:
Maxeta 24 je bazično-cirkonska niskovodonična elektroda (sa dodatkom oksida cirkonijuma) sa
iskorišćenjem od 160% i ostiže metal šava sa nominalnim sastavom od 0.9% Ni. Namenjena je
za zavarivanje ugaonih i sučeonih spojeva u horizontalno-vertikalnom i koritastom položaju, uz
kombinaciju velikih brzina nanošenja sa vrlo dobrim osobinama udarne žilavosti na
temperaturama do -60C. Maxeta 24 ima odlične CTOD osobine i posebno je pogodna za
konstrukcije naftnih platformi.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazični ( on osnovi cironijuma)
Iskorišćenje metala:
160%
Tipične
Napon tečenja, Re:
520 N/mm2
Zatezna čvrstoća, Rm: 630 N/mm2
Izduženje A5
25%
Energija udara, CV
- 50C*80J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC +/-, AC OCV ≥ 70 V
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
300-350C, 2h
Inspecta
UDT
MRS
SVK
Force
DNV
ABS
LR
CL
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,3
Mn
1,1
P
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
3,25
4,00
5,00
6,00
450
450
450
450
72093200
72094000
72095000
72096000
S
0,01
Ni
0,8
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
100-190
170-240
225-355
300-430
26
29
33
35
E 50 6 1Ni B 33 H5
4Y 42 HHH
4Y 42 H5
4Y 40 H5
4Y 40m H5
Broj
Kg
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,72
32
0,74
14
0,71
10
0,72
6
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,3
3,0
4,6
7,2
Maxeta H400
Klasifikacija:
Klasifikacija nije
standardizovana
Opis:
Tvrdo navarivanje za umerenu abraziju. Metal šava je žilav i daje nanose bez prslina. Elektroda
je sa bazičnim tipom obloge i sa velikim iskorišćenjem.
Primena:
Tvrdo navarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika. Posebno je namenjena za navarivanje i
zavarivanje završnih slojeva zavarenih spojeva na osnovnom materijalu Hardox 400.
Tip obloge:
Bazična
Iskorišćenje metala:
160%
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Odobrenja:
None
Položaji zavarivanja:
PA, PB
Temperatura sušenja:
250-350C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,2
Si
0,6
Mn
4,0
Cr
1,6
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
3,2
4,00
5,00
450
450
450
72403200
72404000
72405000
Mo
0,1
Nb
0,1
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
120-160
160-210
200-260
26
27
31
Kg
Broj
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,70
23
0,71
14
0,71
10
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,7
2,3
2,9
P 110MR
Klasifikacija:
EN 757-97
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-340
~E 69 6 Mn 2NiMo B 32 H5
~E 11018-M
2 Ni Mo B
~ EY 69 77 Mn 2 Ni Mo B H5
EY 69 2 Mn2NiMo B120
26BH
Opis:
P 110MR je bazično obložena niskovodonična elektroda, specijalno namenjena za zavarivanje
niskolegiranih kaljenih i otpuštenih čelika visoke čvrstoće sa naponom tečenja od 700 N/mm2.
Karakteristike metala šava predstavljaju kombinaciju vrlo velike čvrstoće i dobre udarne
žilavosti na temperaturi - 60º. P 110MR je elektroda za sve položaje, sa velikim ispunjenjem
zahteva zavarivača i daje pogodne mehaničke osobine za primenu kod pokretnih delova dizalica
i kostrukcija podmornice.
Mehaničke osobine:
Tip obloge:
Bazična
Tipične
Napon tečenja, Re:
720 N/mm2
Zatezna čvrstoća, Rm: 790 N/mm2
Izduženje A5
24%
Energija udara, CV
- 60C*60J
Iskorišćenje metala:
120%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC+, AC OCV≥ 70 V
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,05
Si
0,40
Mn
1,50
P
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
2,50
3,25
4,00
350
450
450
71602500
71603200
71604000
S
0,005
Ni
1,8
Mo
0,25
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
70-110
100-150
135-200
22
24
24
Kg
Broj
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,7
66
0,7
29
0,72
19
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,4
1,9
P 4130
Klasifikacija:
AWS A5.5-96
~E 10018-D2
Opis:
P 4130 je bazično obložena niskovodonična elektroda za zavarivanje čelika visoke čvrstoće.
Elektroda je posebno razvijena za zavarivanje cevi i druge opreme od osnovnog materijala AISI
4130, kao što su: cevovodi pod visokim pritiskom, patforme... Metal šava zadržava veliku
čvrstoću, čak i posle termičke obrade nakon zavarivanja.
Primene:
Cevi pod visokim pritiskom, namenjene za rad na morskom dnu (u mulju).
Tip obloge:
Bazična
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Iskorišćenje metala:
110-120%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
AC/DC +(-), za korene prolaze: DC Temperatura sušenja:
350C, 1h
Hemijski sastav,tež. %
C
0,07
Si
0,60
Mn
1,80
P
S
0,01 0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
(mm)
(mm) proizvoda
kod
2,50
350
71632500
Ni
0,8
Mo
0,4
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
50-95
23
Kg
Broj
metala elektroda/kg
šava/kg
elektroda
elektroda
0,69
72
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
P 48K
Klasifikacija:
EN 499
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-347
E 46 6 2Ni B 32 H5
E 8018-C1
2 Ni B H
EY 46 87 2Ni B H5
EF 06 B 2Ni 120 26 BH
Opis:
P 48S je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje metal šava sa 2,5% Ni. Elektroda za
sve poližaje zavarivanja je namenjena za primene gde se zahteva velika vrednost napona tečenja i
odlične vrednosti udarne žilavosti na temperaturama do –60 oC, kako u stanju zavarivanja , tako i u
otpuštenom stanju i pogodna je za izradu platformi i opremu za TNG.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Re:
570N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 640N/mm2
Izduženje, A5
25 %
Energija udara,CV
- 60C* 90 J
Iskorišćenje metala:
120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC + (-), AC OCV > 70 V
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
350 - 400C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,05
Si
0,5
Mn
0,8
P
0,01
S
0,005
Ni
2,4
Inspecta
Force
LR
ABS
UDT
BV
DNV
MRS
3m, 5Y40m H5
3, 3Y
E 46 6 2Ni B 32 H5
U.P. –60C
5Y H5
5Y 42 HHH
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
Jačina
(mm)
(mm) proizvoda struje (A)
kod
2,50
3,25
4,00
5,00
350
450
450
450
71582500
71583200
71584000
71585000
80-110
110-150
140-200
200-270
Napon
(V)
24
25
27
27
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,64
0,67
0,7
0,71
Broj
elektroda/k
g elektroda
63
33
22
13
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,3
1,9
2,6
P 62MR
Klasifikacija:
EN 499-95
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-347
~E 46 5 1Ni B 32 H5
~E 7018-G
1 Ni B H
EY 46 76 1Ni B H5
EF 06 B1Ni 120 26 BH
Opis:
P 62MR je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje metal šava nominalnog sastava 0,9%
Ni, namenjena je za to postigne odličnu udarnu žilavost na temperaturama do -60C. To je elektroda za
rad pri jednosmernoj i naizmeničnoj struji AC/DC,sa optimiziranim ispunjenjem zahteva zavarivača,
posebno u položaju vertikalno na više, koja postiže fino namreškanu površinu zavara i dobro uklanjanje
troske. Veličina do 3,25 x 350 mm ona ima tanku oblogu, idealno pogodna za zavarivanje korenog
zavara i spojeva u skučenom prostoru. P 62MR odgovara zahtevima NACE za opremu za proizvodnju
nafte i gasa u kiseloj sredini i ima odlične vrednosti CTOD, što je čini vrlo pogodnom za primene kod
platformi.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Re:
530N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 610N/mm2
Izduženje, A5
25 %
Energija udara,CV
- 46C* 70 J
- 50C* 90 J
- 60C* 60 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava <5ml
Iskorišćenje metala:
110-120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC +/-, AC OCV > 70 V, za korene prolaze DC -
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
350 - 400C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,06
Si
0,3
Mn
1,3
P
0,01
S
0,005
Ni
0,9
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina Oznaka
Jačina
(mm)
(mm) proizvoda struje (A)
kod
2,00
2,50
3,25
3,25
4,00
5,00
350
350
450
350
450
450
71622000
71622500
71623200
71623235
71624000
71625000
40-80
60-110
80-150
80-155
140-200
200-270
Napon
(V)
23
22
24
23
24
24
MRS
BV
LR
UDT
Force
SVK
ABS
DNV
Inspecta
CL
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,64
0,73
0,73
0,73
0,72
0,72
5Y 42 HHH
3Y HHH
3m, 5Y 40 H5
SS 3212-H10
E 51 75 H10 2
5Y 46 H5
Broj
elektroda/k
g elektroda
123
71
28
43
19
13
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
0,8
1,4
1,3
1,9
2,6
P 64MR
Klasifikacija:
AWS A5.5-96
Tip obloge:
Bazična
E 8018-C3
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Re:
540N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 580N/mm2
Izduženje, A5
25 %
Energija udara,CV - 20C* 170 J
-40C* 140 J
-60C* 70 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Iskorišćenje metala:
120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC + (-), AC OCV > 70 V, za korene prolaze: DC Temperatura sušenja:
350C, 1h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,05
Si
0,4
Mn
1,0
P
0,010
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
4
2,5
3,25
5
3,25
450
350
350
450
450
7164-4000
7164-2500
7164-3235
7164-5000
7164-3200
S
0,010
Ni
1,0
Mo
0,017
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
140-210
60-110
80-155
200-270
80-155
24
22
24
24
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,72
0,73
0,73
0,72
0,73
Broj
elektroda/kg
elektroda
20
70
35
14
29
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,9
0,8
1,4
2,6
1,4
P 65MR
Klasifikacija:
EN 757-97
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8529-81
NF A81-347
E 55 6 Mn 1 Ni B 32 H5
8018-G
~1 Ni BH
~ESY 55 77 Mn 1 Ni B H5
EF 06 B 1Ni 120 26 BH
Opis:
P 65MR je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje metal šava nominalnog sastava
0,9% Ni sa dodatkom molibdena, namenjena za zavarivanje čelika minimalnog napona tečenja 450
N/mm2, na pr. BS7191 – 450 EM, BS 4360 – 55E/F i slični materijali korišćeni za izradu platformi
itd. P 65MR daje minimalni napon tečenja 560 N/mm2, minimalnu zateznu čvrstoću 610 N/mm2 i
ima odlične osobine udarne žilavosti na temperaturama do –60C. Namenjena je za rad sa
naizmeničnom i jednosmernom strujom, AC/DC, za sve položaje dajuci fino namreškanu površinu
zavara i dobro uklanjanje troske. Elektroda veličine do 3,25 x 350mm imaju tanku oblogu idealno
pogodnu za zavarivanje korenog zavara i spojeva u skučenom prostoru.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Re:
600N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 650N/mm2
Izduženje, A5
22 %
Energija udara,CV - 40C* 90 J
-60C* 60 J
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Iskorišćenje metala:
110-120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC + (-), AC OCV > 70 V, za korene prolaze: DC –
Odobrenja:
DNV
UDT
LR
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
5Y 46 H5
~ESY 55 77 Mn 1 Ni B H5
5Y 46 H5
Hemijski sastav, tež. %
C
0,06
Si
0,4
Mn
1,6
P
0,01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
Oznaka
(mm)
(mm)
proizvoda
kod
2,50
3,25
3,25
4,00
5,00
350
450
350
450
450
71652500
71653200
71653235
71654000
71655000
S
0,005
Ni
0,8
Mo
0,1
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
60-110
80-150
80-155
140-200
200-270
22
24
23
24
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,71
0,68
0,74
0,72
0,73
Broj
elektroda/k
g elektroda
71
31
42
20
13
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,8
1,5
1,4
1,9
2,6
P 70
Klasifikacija:
EN 757-97
AWS A5.5-96
E 55 4 1 NiMo B 32 H5
E 9018-G
Opis:
P 70 je bazično obložena, niskovodonična elektroda namenjena za zavarivanje niskolegiranih čelika
visoke čvrstoće kao i kogme i otpuštene čelike. Elektroda ima dobru operativnost u svim položajima
osim vertikalnog na niže. Ona radi i sa naizmeničnom (AC) i sa jednosmernom (DC) strujom uz
ravnomeran i stabilan luk postižući minimalno razbrizgavanje. P70 kombinuje osobine visoke
čvrstoće sa odličnom žilavošću na niskim temperaturama i može se koristiti u slučajevima kada nije
moguće primeniti predgrevanje.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Re:
570N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 640N/mm2
Izduženje, A5
24 %
Energija udara,CV - 40C* 95 J
Iskorišćenje metala:
120 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
AC, DC+
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,06
Si
0,4
Mn
0,9
P
0,015
S
0,005
Ni
1,0
Mo
0,5
ABS
DNV
Force
LR
SVK
UDT
3Y, Q460
3YH5
3Ym,H5
EY 55 75 1NiMo B H5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,5
4,0
5,0
350
450
450
450
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
71703500
71703200
71704000
71705000
70-110
110-140
150-190
170-250
22
22
22
23
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,68
0,73
0,73
0,77
Broj
elektroda/k
g elektroda
69
31
22
15
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,8
1,3
1,8
2,5
P 81 CR
Klasifikacija:
EN 1599-94
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8575-84
NF A81-345-79
E Mo B 12 H5
E 7015-A1
E Mo B
E Mo B20+
E C Mo B20 BH
Opis:
P 81 CR je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje metal šava sa 0,5% Mo. Ona je
primarno namenjena za zavarivanje čelika sličnog sastava kod kojih se zahteva trajna čvrstoća
(granica puzanja)i plastičnosti na radnim temperaturama do 550C, na pr. DIN 15 Mo3, BS 3059 Gr.
243 i ASTM A335Gr.P1. Sadržaj Mo odnosi se na otpornost prema delovanju vodonika u hemijskim
postrojenjima. P 81 CR je takođe pogodna za uobičajne C-Mn čelike kada se zahteva veća zatezna
čvrstoća. Preporučuje se predgrevanje i međuslojna temperatura 100-150C. Termička obrada posle
zavarivanja treba da je na 620C (žarenje radi smanjenja napona).
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 420N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 550N/mm2
Izduženje, A5
27 %
Energija udara,CV
20C* 90 J
Iskorišćenje metala:
100 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC+
Odobrenja:
UDT
Inspecta
TUV
CL
Temperatura sušenja:
400C, 1-2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,07
Si
0,4
Mn
0,85
P
0,01
S
0,01
E Mo B20+
Mo
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
300
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
71812500
71813200
71814000
65-95
95-130
120-165
21
23
23
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,63
0,67
0,71
Broj
elektroda/k
g elektroda
85
44
29
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,5
P 83 CR
Klasifikacija:
EN 1599-94
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8575-84
NF A81-345
E Cr Mo 1 B 12 H5
E 8015-B2L
E 1 Cr Mo LBH
E Cr Mo 1B20+
EC 1 CrMo B 20 BH
Opis:
P 81 CR je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje niskougljenični metal šava sa
1,25% Cr/0,5% Mo. Namenjena je za zavarivanje čelika otpornih na puzanje ili sličnog sastava, a koji
se koriste u energetskim postrojenjima, na radnim temperaturama do 570C, na pr. DIN 13Cr Mo 44,
GS – 17 Cr Mo 55, BS 3604 Gr. 620 i 621 itd. Takođe je upotrebljiva u hemijskoj i petrohemijskoj
industriji gde se zahteva otpornost na delovanje vodonika na koroziju usled delovanja sumpora pri
preradi nafte i na naponsku koroziju u kiselim sredinama. Preporučuje se predgrevanje i međuslojna
temperatura od 150-200C. Tempera žarenja radi smanjenja napona je 690C.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 470N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 600N/mm2
Izduženje, A5
25 %
Energija udara,CV
20C* 90 J
Iskorišćenje metala:
100 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC+
Odobrenja:
TUV
CL
Inspecta
UDT
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,05
Si
0,3
Mn
0,7
P
0,01
S
0,01
Cr
1,2
E Cr Mo 1B20+
Mo
0,5
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
300
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
71832500
71833200
71834000
65-95
90-130
125-165
21
23
23
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,63
0,67
0,71
Broj
elektroda/k
g elektroda
84
43
28
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,5
P 84 CR
Klasifikacija:
EN 1599-94
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8575-84
NF A81-345
E Cr Mo 2 B 12 H5
E 9015-B3L
E 2 Cr Mo LBH
E Cr Mo 2 B20+
EC 2 CrMo B 20 BH
Opis:
P 84 CR je bazično obložena, niskovodonična elektroda čiji niskougljenični metal šava sadrži 2,25%
Cr i 1,0% Mo. Namenjena je za zavarivanje čelika otpornih na puzanje, koji se koriste u
parogeneratorima sa radnim temperaturama do 600C, na pr. DIN 10 CrMo 9 10, GS-18 CrMo 9 10,
GS-17 CrMo V 5 11, BS 3604Gr.622 itd. Takođe je pogodna za korišćenje u hemijskoj i
petrohemijskoj industriji ge se zahteva otpornost na delovanje vodonika na koroziju usled delovanja
sumpora pri preradi nafte i na naponsku koroziju u kiselim sredinama. Preporučuje se predgrevanje i
međuslojna temperatura od 200 – 250C i žarenje radi smanjenja napona na temperaturama od
700C.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 540N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 680N/mm2
Izduženje, A5
20 %
Energija udara,CV
20C* > 70 J
Iskorišćenje metala:
100 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Odobrenja:
Struja zavarivanja:
DC+
Inspecta
UDT
CL
TUV
Temperatura sušenja:
350-400C, 2h
E Cr Mo 2 B20+
Hemijski sastav, tež. %
C
0,04
Si
0,3
Mn
0,7
P
0,01
S
0,01
Cr
2,3
Mo
1,0
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
5,00
300
350
350
450
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
71842500
71843200
71844000
71845000
65-95
90-130
125-165
180-270
23
23
23
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,63
0,67
0,71
Broj
elektroda/k
g elektroda
83
42
28
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,5
P 85 CR
Klasifikacija:
EN 1599-94
AWS A5.5-96
BS 2493-85
DIN 8575-84
NF A81-345
E Cr Mo 5 B 12 H5
E 502-15
E 5 Cr Mo B
E Cr Mo 5 B20+
E C CrMo B20 BH
Opis:
P 85 CR je bazično obložena, niskovodonična elektroda koja daje niskougljenični metal šava sa 5%
Cr i 0,5% Mo. Namenjena je za zavarivanje čelika otpornih na puzanje i odgovarajućeg sastava koji
se najviše koristi u henijskim i petrohemijskim postrojenjima zbog odlične otpornosti na delovanje
vodonika i na koroziju usled delovanja visokog udela sumpora pri preradi nafte na radnim
temperaturama do 650C, na pr. DIN 12 CrMo 19 5, BS 3604 Gr. HFS 625 i CFS 625, ASTM a 155
Gr. 5 Cr itd. Radi sprečavanja vodoničnih prslina neophodno je strogo kontrolisati predgrevanje i
međuslojnu temperaturu u opsegu 250-300C. Održavanje temperature predgrevanja neko vreme
posle završetka zavarivanja , se preporučuje. Termička obrada žarenje radi smanjenja zaostalih
napona je na temperaturi od 840C.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 460N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 650N/mm2
Izduženje, A5
20 %
Energija udara,CV
20C* 70 J
Iskorišćenje metala:
100 %
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Sadržaj vodonika/100 g metala šava
<5ml
Struja zavarivanja:
DC+
Odobrenja:
UDT
CL
Temperatura sušenja:
400C, 1- 2h
E Cr Mo 5 B20+
Hemijski sastav, tež. %
C
0,04
Si
0,4
Mn
0,8
P
0,015
S
0,012
Cr
5,0
Mo
0,55
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
300
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
71852500
71853200
71854000
65-95
90-135
120-160
21
22
23
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,63
0,67
0,71
Broj
elektroda/k
g elektroda
83
42
27
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,5
Cromarod 2507B
Klasifikacija:
EN 1600-97
E 25 9 4 N L B 12
Opis:
Cromarod 2507 b je elektroda obložena bazičnim praškom koja daje metal šava sa 25% Cr; 9,0% Ni;
4,0% Mo; 0,25% N super dupleks tip nerđajućeg čelika sa sadržajem ferita približno FN 56. Ona
postiže vrlo dobru udarnu žilavost na temperaturama do –40C. Elektoda je namenjena za zavarivanje
čelika sličnog sastava , na pr. SAF 2507, Uranus 52N, Zeron 100, koji često imaju veću čvrstoću i
korozionu otpornost nego uobičajne dupleks klase. Opseg količine unete toplote od 0,4-1,5KJ/mm,
preporučuju se zbog održavanja poželjnog odnosa faza u metalu šava i zbog sprečavanja nepoželjih
efekata taloženja u limu. Primene obuhvataju cevovode morskih platformi za sisteme hlađenja
morskom vodom, kao i kod pumpi, ventila, vertikalnih vodova.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Položaji zavarivanja:
Struja zavarivanja:
DC+
Temperatura sušenja:
350C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,03
Si
0,4
Mn
1,3
Cr
25,0
Ni
8,5
Mo
3,7
N
0,23
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 750N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 900N/mm2
Izduženje, A5
24 %
Energija udara,CV
- 40C* 55 J
Sadržaj ferita:
FN 56 (WRC-92)
Koroziona otpornost
Vrlo dobra otpornost na tačkastu (piting)
koroziju i na pojavu prslina usled
naponske korozije u sredinama bogatim
hloridima i vodonik – sulfidom. Dobra
otpornost na međukristalnu koroziju.
Ekvivalelnt otpornosti na piting, PRE=41.
Kritična temperatura pitinga CPT=40C
(ASTM G 48).
Temperatura korodiranja:
Približno 850 na vazduhu
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
300
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
74572500
74573200
74574000
60-90
80-120
130-170
23
24
26
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,71
0,71
0,73
Broj
elektroda/kg
elektroda
79
41
26
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,0
1,4
2,0
Cromarod 2507R
Klasifikacija:
EN 1600-97
E 25 9 4 N L R 12
Opis:
Cromarod 2507R je elektroda obložena rutilnim praškom koja daje metal šava sa 25% Cr, 9% Ni, 4%
Mo, 0,25% N, super dupleks tip nerđajućeg čelika sa sadržajem ferita od približno FN 57. Elektroda je
namenjena za zavarivanje čelika sličnog sastava , na pr. SAF 2507, Uranus 52N, Zeron 100 koji često
imaju veće nivoe čvrstoće i korozione otpornosti nego uobičajne klase dupleks čelika. Opseg količina
unete toplote od 0,4 - 1,5 KJ/mm preporučuje se zbog održavanja poželjnog odnosa faza u metalu
šava kao i zbog sprečavanja efekata taloženja u limu. Primene obuhvataju cevne sisteme za hlađenje i
vatrogasne vodove morskom vodom na platformama, kao i pumpe, ventile i vertikalne vodove. Kada
je potrebno ispoštovati zahtev dobre žilavosti na –40C, treba koristiti Cromarod 2507B.
Tip obloge:
Rutilna
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 700N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 900N/mm2
Izduženje, A5
22%
Energija udara,CV
20C* 35 J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC+
Temperatura sušenja:
350C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,02
Si
0,8
Mn
0,7
Cr
25,0
Ni
9,0
Mo
4,0
N
0,23
UDT
DNV
Podaci opriizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,50
3,25
4,00
300
350
350
Sadržaj ferita:
FN 57 (WRC-92)
Koroziona otpornost
Vrlo dobra otpornost na tačkastu (piting)
koroziju i na pojavu prslina usled
naponske korozije u sredinama bogatim
hloridima i vodonik – sulfidom. Dobra
otpornost na međukristalnu koroziju.
Ekvivalelnt otpornosti na piting, PRE=42.
Kritična temperatura pitinga CPT=40C
(ASTM G 48).
Temperatura korodiranja:
Približno 850 na vazduhu
Odobrenja:
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
74532500
74533200
74534000
60-90
80-120
130-170
22
23
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,50
0,55
0,55
Broj
elektroda/kg
elektroda
110
53
35
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,1
1,5
2,3
Cromarod 253
Klasifikacija:
EN 1600-97
E 22 12 R 12
Opis:
Cromarod 253 je specijalno obložena elektroda rutilnim prahom namenjena za zavarivanje
vatrootpornih čelika ili čelika sličnog sastava za radne temperature do 1150C. Elektroda ima jezgro od
potpuno austenitne žice i daje šav sastava 0,06% C/22% Cr/ 10,5% Ni/ 0,17% N, mikrolegiran
metalom iz niza retkih zemalja, odnosno cerijumom u cilju postizanja stabilnih mehaničkih osobina na
visokim temperaturama kao i osobina oksidacije. Cromarod 253 ostvaruje luk sa malim
razbrizgavanjem, postiže lep izgled završnog zavara, troska se lako uklanja i njome se lako manipuliše
posebno u položaju vertikalno na gore.
Tip obloge:
Rutilna
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 540N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 700N/mm2
Izduženje, A5
35%
Energija udara,CV
20C* 35 J
- 60C* 38 J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC+, AC OCV > 50 V
Temperatura sušenja:
350C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,06
Si
1,5
Mn
0,5
Cr
22,0
Ni
10,5
N
0,17
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,5
3,25
4,00
300
350
350
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
74552500
74553200
74554000
40-80
70-110
100-140
22
23
24
Sadržaj ferita:
FN 4 (WRC-92)
Koroziona otpornost
Namenjena za rad u uslovima oksidacije
na visokim temperaturama. Otpornost
na koroziju u vlažnim uslovima je
ograničena.
Temperatura korodiranja:
Približno 1150C na vazduhu
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,65
0,65
0,65
Broj
elektroda/kg
elektroda
89
46
30
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,7
1,1
1,6
Cromarod 2535
Klasifikacija:
BS 2926-84
25.35.H.Nb.B
Opis:
Cromarod 2535 je bazično obložena elektroda koja daje potpuno austenitni šav sastava 25% Cr / 35%
Ni / 1% Nb / 0,4% C. Namenjena je za zavarivanje čelika sličnog sastava koje se koriste za rad na
visokim temperaturama (~ 1100C), zbog svoje superiorne čvrstoće na vruće i otpornosti na puzanje,
oksidaciju i naugljeničenje (karburizacija), na pr. katalitički reformer i pirolitički kalemi u
postrojenjima za proizvodnju etilena.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 460N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 660N/mm2
Izduženje, A5
32%
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC+
Sadržaj ferita:
FN 0 (WRC-92)
Koroziona otpornost
Temperatura sušenja:
350C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,4
Si
0,5
Mn
1,5
Cr
25,0
Ni
35,0
Nb
1,1
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
2,00
2,50
3,25
265
265
320
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
74602000
74602500
74603200
45-60
60-80
65-110
24
24
25
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,67
0,72
0,76
Broj
elektroda/kg
elektroda
133
81
37
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,6
0,8
1,5
Cromarod 307 B
Klasifikacija:
EN 1600-97
DIN 8556-86
NF A81-343-79
Werkstoff. no
E 18 8 Mn B 12
E 18.8 Mn B 28 110
EZ 18.8 Mn B 26
1.4370
Opis:
Cromarod 307 B je bazično obložena elektroda za sve položaje zavarivanja koja daje metal šava
sastava 19% Cr / 9% Ni / 6% Mn odnosno potpuno austenitni nerđajući čelik, odlične žilavosti i
otpornosti na pojavu prslina. Namenjena je za zavarivanje čelika koji otvrdnjavaju, pancirnih limova,
13% Mn čelika i teško zavarivih čelika bez potrebe za predgrevanjem. Takođe se preporučuje za
raznorodne spojeve između nerđajućih i nisko i srednje ugljeničnih čelika.Zavareni spejevi¸postignuti
sa Cromarod 307B mogu se termički obrađivati posle zavarivanja, bez rizika od stvaranja sigma faze i
kao posledice toga, gubitka plastičnosti. Tvrdoća nanetog sloja je u u opsegu 200HV do 450 HV.
Primene:
Pufer slojevi na 13% Mn čelicima koji se koriste na opremu za drobljenje kamena i obradu zemljišta
(građevinske mašine) a pre tvrdog navarivanja. Popravljanje 13% Mn čelika.Navarivanje šina,
skretnica, itd. Pufer slojevi kod reparaturnih radova visoko napregnutih (uklještenih) delova.
Tip obloge:
Bazična
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 440N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 650N/mm2
Izduženje, A5
40%
Energija udara,CV
20C* 80 J
-60C*65J
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS, PE
Struja zavarivanja:
DC+
Sadržaj ferita:
FN 0 (WRC-92)
Temperatura korodiranja:
Približno 850 na vazduhu
Odobrenja:
Temperatura sušenja:
350C, 2h
Hemijski sastav, tež. %
C
0,09
Si
0,5
Mn
5,5
Cr
18,5
Ni
9,3
Mo
0,2
DB
Kennblatt Nr. 20. 042. 01
Podaci o proizvodu:
Prečnik Dužina
(mm)
(mm)
3,25
4,00
5,00
6,00
350
350
450
450
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
74583200
74584000
74585000
74586000
80-110
110-150
180-240
210-260
24
25
26
27
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,69
0,69
0,86
0,89
Broj
elektroda/kg
elektroda
41
27
13
9
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
1,2
1,7
3,1
3,8
Cromarod 308H
Klasifikacija:
EN 1600-97
AWS A5.4-92
BS 2926-84
DIN 8556-86
NF A81-343-79
E 19 9 R12
E308H-17
19.9R
E 19.9 R23
EZ 19.9 R23
Opis:
Cromarod 308H je elektroda obložena rutilnim praškom za sve položaje zavarivanja koja daje
austenitni nerđajući metal šava, sastava 20%Cr / 10% Ni uz kontrolisani sadržaj ugljenika (0,04% 0,08%). Namenjena je za zavarivanje čelika sličnog sastava koji imaju otpornost na puzanje i oksidaciju
na temperaturama do 800C. Izuzetno dobra stabilnost luka, dobra kontrola zavarivačke kupke kao i
dobre karakteristike uspostavljanja i zaustavljanja luka, čine je izuzetno pogodnom za cevovode.
Cromarod 308H se takođe preporučuje za zavarivanje klasa čelika stabilizovanih kontrolisanim
sadržajem ugljenika 321H i 347H, a koji se koriste za konstrukcione primene na temperaturama iznad
400C.
Tip obloge:
Rutilni
Mehaničke osobine
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 435N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 585N/mm2
Izduženje, A5
39%
Energija udara,CV
20C* 75 J
Sadržaj ferita:
FN 4 (WRC-92)
Odobrenja:
Položaji zavarivanja:
PA, PB, PC, PS
Struja zavarivanja:
DC+/-, AC OCV>50V
Temperatura sušenja:
350C, 2h
CL
Hemijski sastav, tež. %
C
0,05
Si
0,7
Mn
0,8
Cr
19,5
Ni
10,0
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
Napon
(V)
2,5
3,25
4,00
5,00
300
350
350
450
74282500
74283200
74284000
74285000
35-85
40-100
100-160
140-220
21
23
24
24
Kg
metala
šava/kg
elektroda
0,68
0,73
0,65
0,62
Broj
elektroda/kg
elektroda
95
46
30
15
Kg metala
šava/sat
uspostavljenog
luka
0,9
1,4
1,6
2,8
Cromarod 308L
Klasifikacija:
EN 1600-97
AWS A5.4-92
BS 2926-84
DIN 8556-86
NF A81-343-79
E 19 9 L R 12
E 308L-17
19.9.L R
E 19.9 L R 23
EZ 19.9 L R 23
Opis:
Cromarod 308L je elektroda obložena rutilnim prahom i za jednosmernu i za naizmeničnu struju,
namenjena je za zavarivanje niskougljeničnog tipa 18% Cr / 10% Ni tipa 304L austenitnog nerđajućeg
čelika. Operativnost je odlična sa malim razbrizgavanjem i daje ravnu površinu¸zavara i trosku koja se
sama uklanja. Elektroda je namenjena za sve položaje, uključujući i prečnik 3,25mm.
Cromarod 308L je takođe pogodna za zavarivanje nerđajućih čelika klasa 347 i 321 stabilizovanih Nb
ili Ti, kod kojih se primarno zahteva koroziona otpornost.kod konstrukcionih primena na
temperaturama iznad 400C, Cromarod 308H se preporučuje zbog svoje superiorne čvrstoće na
povišenim temperaturama.
Tip obloge:
Mehaničke osobine
Ritilni
Tipične
Napon tečenja,Rp0,2%: 450N/mm2
Zatezna čvrstoća ,Rm: 580N/mm2
Položaji zavarivanja:
Izduženje, A5
39%
PA, PB, PC, PS, PE
Energija udara,CV
- 20C* 60 J
Struja zavarivanja:
-196C*35J
DC+, AC OCV>50 V
Sadržaj ferita:
FN 5 (WRC-92)
Temperatura sušenja:
Koroziona otpornost
350C, 2h
Dobra otpornost na opštu i međukristalnu koroziju.
Takođe ima dobru otpornost prema oksidujućim
Hemijski sastav, tež. %
kiselinama i hladnim redukujućim kiselinama.
Temperatura korodiranja:
C
Si
Mn Cr
Ni
Približno 850 na vazduhu
0,02 0,8 0,7 20,0 10,2
Odobrenja:
Podaci o proizvodu:
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
Oznaka
proizvoda
kod
Jačina
struje
(A)
1,6
2,00
2,50
3,25
4,00
4,00
5,00
300
300
300
350
350
450
450
74301600
74302000
74302500
74303200
74304000
74304045
74305000
25-45
35-60
40-80
80-120
100-160
100-160
140-220
UDT
INSPECTA
DB
Kennblatt Nr. 30.042.04
TUV
SVK
DNV
CL
ABS
Napon
Kg
Broj
Kg metala
(V)
metala
elektroda/kg
šava/sat
šava/kg
elektroda
uspostavljenog
elektroda
luka
27
0,55
230
0,4
28
0,62
143
0,7
28
0,62
91
1,0
29
0,64
45
1,5
30
0,64
31
2,0
30
0,64
23
2,0
30
0,62
15
2,8
Download

LB-26V Klasifikacija: EN 499 AWS A5.1