#2 2010
O b c h o d n e
-
ESAB News
t e c h n i c k ý
Caddy®Mig
160i, 200i
m a g a z í n
E S A B
S l o v a k i a
s . r . o .
2
ESAB News 2 2010
Predhovor...
#2 2010
Vážení čitatelia,
Po takmer roku, keď sa naša publikácia vydávala len v elektronickej podobe, vychádza opäť tlačou. Z ohlasov, ktoré sme dostali, sme zistili, že väčšina čitateľov dáva
takejto forme prednosť.
V roku 2009 sa priemyselná výroba oslabila a to sa dotklo aj odboru zvárania. Naša
spoločnosť prijala také opatrenia, ktoré nám umožnili pripraviť sa na nasledujúce
obdobia, zdokonaliť a prispôsobiť naše procesy novým, náročnejším požiadavkám
trhu. Sme radi, že v tomto roku sa ekonomika postupne opäť obživila a toto oživenie
sa prejavuje aj zvýšeným záujmom o naše riešenia v oblasti zvárania.
V čísle, ktoré Vám predkladáme, sa zameriavame na prezentáciu rôznych nových
výrobkov, ktoré spoločnosť ESAB prináša na slovenský trh. Je to rad nových malých
a ľahko prenosných strojov na zváranie MIG/MAG, ktoré dopĺňajú naše dobre známe
ESAB News
Vydavateľ:
ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40, 830 06 Bratislava 36
Redakčná rada:
Ing. Juraj Matejec, PhD., Veronika Šimonová,
Ing. Martin Janota
Preklad a jazyková úprava
Ing. Martin Janota
Administrácia:
Veronika Šimonová
tel.: 02-4488 0406
E-mail:
[email protected]
© 2010 ESAB Slovakia, s.r.o.
Všetky práva vyhradené
Sadzba, litografia, tlač:
UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou
invertorové zváračky radu Caddy. Prinášame tiež informáciu o našom novom výrobnom závode na výrobu polohovadiel a manipulačných systémov. Niektoré produkty
z výrobného sortimentu sme medzičasom už na Slovensku aplikovali a úspešne sa
využívajú v prevádzke.
Informujeme tiež o novom modulárnom softvéri na tvorbu rezacích plánov, ktorý je
k dispozícii na našich rezacích strojoch a o programovom balíku na riadenie výroby.
Keďže v uplynulom období sme z rôznych dôvodov zmenili typové označenie niektorých zváracích prídavných materiálov, prinášame prehľadné porovnanie starých
a nových názvov. Pre zaujímavosť informujeme o spolupráci ESAB a amerického
výrobcu motocyklov na zákazku, ktorého naši zákazníci možno poznajú z televízie.
Naša spoločnosť podniká nevyhnutné kroky nielen na zachovanie, ale i na neustále
zlepšovanie úrovne služieb pre Vás, našich partnerov a zákazníkov. Pri distribúcii
našich výrobkov budeme aj naďalej spolupracovať s profesionálnymi distribútormi,
pritom chceme samozrejme byť partnermi kľúčovým zákazníkom pri riešení všetkých
problémov spojených s tavnými procesmi zvárania a rezania konštrukčných materiálov. Našim cieľom je byť aj naďalej rešpektovanou odbornou autoritou na trhu zvárania, chceme aj naďalej prispievať k rozvoju odboru.
Záverom mi dovoľte, aby som Vám menom našej spoločnosti zaželal pokojné vianočné
sviatky v kruhu Vašich blízkych, veľa zdravia a šťastia v novom roku 2011.
ESAB Slovakia s.r.o.
Ing. Juraj Matejec, PhD.
ESAB Slovakia, s.r.o.
Rybničná 40
P.O. Box 36
830 06 BRATISLAVA
Telefón:
+421 2-44 880 406
+421 2-44 889 271
Telefax:
+421 2-44 888 741
E-mail:
[email protected]
ESAB News 2 2010
Obsah
Caddy Mig 160i/200i
®
str. 4 - 5
Zmeny názvov vybraných
skupín prídavných materiálov
str. 6 - 7
Manipulátory od spoločnosti
Caddy®Mig 160i/200i
strana 4 - 5
RPEI/ESAB
str. 8 - 9
COLUMBUS II™
DATA LEAP™
str. 10 - 12
ESAB oznamuje partnerstvo
so spoločnosťou
Orange County Choppers
str. 13
ESAB Slovakia oznamuje
str. 14
Manipulátory od spoločnosti RPEI/ESAB
COLUMBUS II™ DATA LEAP™
strana 8 - 9
strana 10 - 12
3
4
ESAB News 2 2010
Caddy®Mig 160i, 200i
V uplynulých dvoch desaťročiach
sa beh sveta výrazne zrýchlil.
S
ledujúc vývoj a udržanie kontaktu
rázom. Krytie IP 23 a nízka hmotnosť 11,4 kg
s pokrokom, ESAB využíva mo-
(Caddy®Mig 160i) resp. 11,5 kg (Caddy®Mig
Prostredníctvom technologických
derné konštrukčné a technolo-
200i), ako aj ergonomicky riešený držiak
gické trendy. Našu ponuku štandardných
a popruh na prenášanie umožňujú mobilné
inovácií máme konštantný prístup
výrobkov sme preto rozšírili o dve nové
využitie v dielni aj mimo nej, aj odolnosť proti
k informáciám cez Internet a mé-
zariadenia, Caddy®Mig 160i a Caddy®-
účinkom počasia. Navyše sa dodáva vozík,
Mig 200i z rodiny kompaktných invertorov
ktorý umožní prevážať celú zostavu, t.j. zvá-
Caddy . Použitie moderného invertorového
račku, plynovú fľašu, náradie atď.
výkonového bloku postaveného na báze
Systém podávania drôtu umožňuje podáva-
telefónov nám dovoľuje rýchlejšie
technológie moderných tranzistorov, na-
nie drôtov priemeru 0,6/0,8/1,0 mm na 200
a tesnejšie využívanie informácií
pájaného z jednofázovej siete a použitie
mm/5 kg cievkach, treba ale uviesť, že vý-
vstavaného podávača pre cievku priemeru
konový blok a označenia na ovládacom pa-
200 mm (5 kg) v obidvoch týchto zariade-
neli sú nominálne určené pre drôty priemeru
diá. Zavedenie prenosných riešení založených na sieti mobilných
a výsledkov vedy a techniky. Výrazný pokrok v oblasti prenosu
®
niach umožnilo konštrukciu malého, výkon-
0,8 mm (hliníkové drôty 1,0 mm). Použitie
údajov umožňuje, že bez ohľadu
ného a praktického zariadenia, ktoré sa pri
iných priemerov drôtu sa neodporúča.
na miesto kde sa nachádzame,
využití rúrkového drôtu s vlastnou ochranou
Šikmý ovládací panel, schránka na spo-
(Coreshield 15) stane ešte mobilnejším.
trebné diely a skriňa so zvláštnym priesto-
Výkonový blok v spojení s obvodom PFC
rom na stočené káble prispievajú k pohod-
ly rozvoj materiálov, komponentov
(Power Factor Correction – automatická
liu obsluhy.
a technológií umožňuje progresív-
korekcia účinníku) umožňuje zvýšiť výkon
Ovládacie prvky v prípade Caddy®Mig
sme vždy v centre diania. Neustá-
nu miniaturizáciu, vývoj zariadení,
ktoré sa zmestia do malých, kom-
napájajúci zvárací oblúk o 30% pri tých
160i sa obmedzujú len na predvoľbu hrúb-
istých rozmeroch zariadenia. Príkon zo siete
ky zváraného materiálu v rozsahu 0,5 mm
je pritom len 3,9 kVA (Caddy®Mig 160i) resp.
– 4,0 mm a korektor.
paktných skriniek a s parametra-
5,2 kVA (Caddy®Mig 200i) pri maximálnych
Caddy®Mig 200i má LCD ovládací panel
mi, ktoré boli v minulosti mimo ob-
parametroch zvárania, takže je možné na-
a nastavenie hrúbky materiálu v rozmedzí
lasti technických možností.
pájanie z malých generátorov prúdu.
od 0,5 mm do 6 mm a korekciu dĺžky oblúka
Na základe ich parametrov sú tieto zvárač-
kalibrovanú v stupnici teplôt, ktorou sa oblúk
ky určené na rôzne aplikácie v priemysle
prispôsobuje polohe zvaru a geometrii zvaro-
aj remeslách, ako aj pri domácom použití.
vého spoja. Okrem toho má Caddy®Mig 200i
Menovite sú vhodné pre údržbu, opravy
aj funkciu Q-Set, známu z iných technicky vy-
vrátane opráv vozidiel, dopravu, výrobu ná-
spelých zariadení ESAB. To je unikátna funk-
bytku, výrobu ľahkých konštrukcií oceľových
cia, ktorá umožňuje automatickú optimalizá-
aj hliníkových ako aj na školenie zváračov.
ciu zváracieho procesu pri zváraní ľubovoľnou
Tieto stroje charakterizuje pevná a robust-
kombináciou zváracieho drôtu, ochranného
ná konštrukcia. Skriňa je vyrobená z ľah-
plynu a v ľubovoľnej zváracej polohe.
kých
Na rozdiel od Caddy®Mig 160i, ktorá je ur-
a
trvanlivých
dielcov, odolných
mechanickým
čená na zváranie plným drôtom OK 12.51
priemeru 0,8 mm a rúrkovým drôtom
s vlastnou ochranou Coreshield 15
priemer 0,8 mm, Caddy 200i môže
zvárať aj vysokolegovanými drôtmi
OK Autrod 308LSi, 316 LSi 0,8 mm,
hliníkovým drôtom OK Autrod
5183, 1,0 mm a drôtom na MIG
Zostavil Leszek Gajówka
Product Manager Central Europe
Esab Standard Equipment
spájkovanie pozinkovaných materiálov OK Autrod 19.30, 0,8 mm.
ESAB News 2 2010
Odporúčané zváracie drôty
Plné drôty na zváranie MIG / MAG
OK Autrod 12.51, uhlík. oceľ ...........................Ø 0,8 mm, 5 kg........... 1251084600
OK Autrod 19.30, CuSi ....................................Ø 1,0 mm, 5 kg........... 1930104600
OK Autrod 308 LSi, nehrdzavejúci ..................Ø 0,8 mm, 5 kg........... 1612084600
OK Autrod 316 LSi, nehrdzavejúci ..................Ø 0,8 mm, 5 kg........... 1932084600
OK Autrod 5183, hliník ....................................Ø 0,8 mm, 2 kg........... 1932084600
Rúrkový drôt s vlastnou ochranou na uhlík. oceľ
Coreshield 15 ..................................................Ø 0,8 mm, 4,5 kg........ 35UE084630
Technické údaje - Caddy®Mig C160i
Sieťové napätie, V / Hz ....................................230 1fáz. 50/60 (+-15%)
Sieťová poistka, A ............................................16
Istič (MCB) typ B .............................................16
Sieťový kábel, Ø mm2 ......................................1,5
Nominálny príkon, kVA ....................................3,9
Nominálny zvár. prúd °C .................................40
35% DZ, A / V ..................................................150 / 21,5
60% DZ, A / V ..................................................120 / 20
100% DZ, A / V ................................................100 / 19
Prúdový rozsah, A ...........................................30 - 160
Napätie naprázdno, V .....................................60
Podávacia rýchlosť, m/min ..............................2 – 11
Max. veľkosť cievky, mm (kg) .........................200 (5)
Výkon naprázdno, W ......................................15
Účinník,............................................................0,99
Účinnosť, % .....................................................82
rozmery d x š x v, mm .....................................449 x 198 x 347
Hmotnosť, kg ...................................................11,4
Krytie ...............................................................IP23
Trieda použitia .................................................S
Pracovná teplota, °C ......................................-10 to +40
Objednávacie údaje
Caddy®Mig C160i ............................................0349310850
Caddy®Mig C160i - 6 ks. ..................................0349312272
Vozík ................................................................0459366887
Technické údaje - Caddy®Mig C200i
Sieťové napätie, V / Hz ....................................230 1fáz 50/60 (+-15%)
Sieťová poistka, A ............................................16
Istič (MCB) typ B .............................................20
Sieťový kábel, Ø mm2 ......................................1,5
Nominálny príkon, kVA ....................................5,2
Nominálny zvárací prúd °C .............................40
25% DZ, A / V ..................................................180 / 23
100% DZ, A / V ................................................100 / 19
Prúdový rozsah, A ...........................................30 - 200
Napätie naprázdno, V .....................................60
Podávacia rýchlosť, m/min ..............................2 – 12
Max. veľkosť cievky, mm (kg) ..........................200 (5)
Výkon naprázdno, W .......................................15
Účinník.............................................................0,99
Účinnosť, % .....................................................82
Rozmery d x š x v, mm ....................................449 x 198 x 347
Hmotnosť, kg ...................................................11,5
Krytie ...............................................................IP23
Trieda použitia .................................................S
Pracovná teplota, °C ......................................-10 to +40
Objednávacie údaje
Caddy®Mig C200i ............................................0349312030
Caddy®Mig C200i - 6 ks. ..................................0349312476
Vozík ................................................................0459366887
5
6
ESAB News 2 2010
Zmeny názvov vybraných
skupín prídavných materiálov
Autor: Ing. Jiří Martinec, IWE
k tomu, aby sme začali používať jednotné
2010. Slovenská verzia bude čoskoro do-
Vedoucí technického servisu
názvy tých istých produktov bez ohľadu
stupná na stránke ESAB Slovakia. Tento
na to, kde sa predávajú.
katalóg obsahuje všetky potrebné informá-
Po tom, čo sa zmenili názvy drôtov urče-
cie o našich výrobkoch. V časti PRÍRUČ-
ných na zváranie hliníka a hliníkových zlia-
KY pod odsekom PRÍDAVNÉ MATERIÁLY
v niektorých vybraných skupinách
tin, bolo potrebné zmeniť názvy prakticky
nájdete medzi iným brožúrku „Handbook
prídavných
zmenili
všetkých typov nehrdzavejúcich drôtov,
for Welding Stainless Steel“ (Príručka
názvy. Hoci sa snažíme využívať
nie len určených na zváranie MIG a TIG,
na zváranie nehrdzavejúcich ocelí), ktorá
ale aj na zváranie pod tavivom (SAW).
prináša na 92 stranách obsiahlu informáciu
Ako je z nových názvov zváracích drôtov
o všetkých aspektoch tejto oblasti.
nie našich zákazníkov, predsa len
zrejmé, použili sme všeobecne rozšírené
Môžeme vám tiež poskytnúť:
v tejto oblasti neustále dostávame
označovanie na základe nomenklatúry
• Prehľad nových názvov drôtov na zvá-
dotazy. Cieľom tohto článku je pre-
AWS. Potom nasledovala zmena názvov
ranie TIG a MIG nehrdzavejúcich ocelí
rúrkových drôtov na zváranie nehrdzavej-
(sortiment 2011)
V posledných dvoch rokoch sa
materiálov
všetky prostriedky na informova-
to poskytnúť stručnú ale ucelenú
informáciu o týchto zmenách.
úcich ocelí. Pre tieto typy rúrkových drôtov
• Prehľad nových názvov drôtov na zvára-
sa použili názvy zavedené v USA. Posled-
nie nehrdzavejúcich ocelí pod tavivom
ná zmena boli názvy drôtov na MIG/MAG
(sortiment 2011)
rvoradá otázka je, prečo sa také-
P
zváranie ocelí vysokej pevnosti a ocelí so
• Prehľad nových názvov rúrkových drôtov
to zmeny robia. ESAB má výrob-
zvýšenou odolnosťou proti vplyvu prostre-
na zváranie nehrdzavejúcich ocelí (sorti-
né závody nielen v Európe, ale
dia (Corten, Atmofix).
ment 2011)
prakticky na všetkých kontinentoch. Spo-
Odporúčame všetkým našim partnerom
• Prehľad nových názvov drôtov na zvá-
ločnosť má tiež obchodné záujmy na ce-
používať katalóg ESAB na CD, ktorého
ranie ocelí vysokej pevnosti (sortiment
lom svete. Tieto dve skutočnosti nás vedú
posledná verzia bola vydaná v septembri
2011)
Staré značenie ESAB
OK Autrod 16.10
OK Autrod 16.11
OK Autrod 16.12
OK Autrod 16.15
OK Autrod 16.30
OK Autrod 16.31
OK Autrod 16.32
OK Autrod 16.34
OK Autrod 16.35
OK Autrod 16.38
OK Autrod 16.51
OK Autrod 16.52
OK Autrod 16.53
OK Autrod 16.54
OK Autrod 16.55
OK Autrod 16.70
OK Autrod 16.75
OK Autrod 16.76
OK Autrod 16.77
OK Autrod 16.79
OK Autrod 16.81
OK Autrod 16.82
OK Autrod 16.86
OK Autrod 16.88
OK Autrod 16.95
Nové značenie ESAB
OK Autrod 308L
OK Autrod 347Si
OK Autrod 308LSi
OK Autrod 308H
OK Autrod 316L
OK Autrod 318Si
OK Autrod 316LSi
OK Autrod 317L
OK Autrod 316H
OK Autrod 16.38
OK Autrod 309LSi
OK Autrod 309Si
OK Autrod 309L
OK Autrod 309MoL
OK Autrod 385
OK Autrod 310
OK Autrod 312
OK Autrod 430LNb
OK Autrod 430
OK Autrod 410NiMo
OK Autrod 430Ti
OK Autrod 409Nb
OK Autrod 2209
OK Autrod 2509
OK Autrod 16.95
EN ISO 14343-A
G 19 9 L
G 19 9 NbSi
G 19 9 LSi
G 19 9 H
G 19 12 3 L
G 19 12 3 NbSi
G 19 12 3 LSi
G 18 15 3 L
G 19 12 3 H
G 20 16 3 Mn L
G 23 12 LSi
G Z 23 12 Si
G 23 12 L
G 23 12 2 L
G 20 25 5 Cu L
G 25 20
G 29 9
G 13 4
G Z 17 Ti
G 22 9 3 N L
G 25 9 4 N L
G 18 8 Mn
AWS A5.9
ER308L
ER347Si
ER308LSi
ER308H
ER316L
(ER318Si)
ER316LSi
ER317L
ER316H
ER309LSi
ER309Si
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER409Cb
ER2209
ER2509
-
ESAB News 2 2010
Staré značenie ESAB
OK Tigrod 16.10
OK Tigrod 16.11
OK Tigrod 16.12
OK Tigrod 16.15
OK Tigrod 16.21
OK Tigrod 16.30
OK Tigrod 16.31
OK Tigrod 16.32
OK Tigrod 16.34
OK Tigrod 16.35
OK Tigrod 16.38
OK Tigrod 16.51
OK Tigrod 16.53
OK Tigrod 16.54
OK Tigrod 16.55
OK Tigrod 16.70
OK Tigrod 16.75
OK Tigrod 16.77
OK Tigrod 16.79
OK Tigrod 16.81
OK Tigrod 16.86
OK Tigrod 16.88
OK Tigrod 16.95
Nové značenie ESAB
OK Tigrod 308L
OK Tigrod 347Si
OK Tigrod 308LSi
OK Tigrod 308H
OK Tigrod 347
OK Tigrod 316L
OK Tigrod 318Si
OK Tigrod 316LSi
OK Tigrod 317L
OK Tigrod 316H
OK Tigrod 16.38
OK Tigrod 309LSi
OK Tigrod 309L
OK Tigrod 309MoL
OK Tigrod 385
OK Tigrod 310
OK Tigrod 312
OK Tigrod 430
OK Tigrod 410NiMo
OK Tigrod 430Ti
OK Tigrod 2209
OK Tigrod 2509
OK Tigrod 16.95
EN ISO 14343-A
W 19 9 L
W 19 9 NbSi
W 19 9 LSi
W 19 9 H
W 19 9 Nb
W 19 12 3 L
W 19 12 3 NbSi
W 19 12 3 LSi
W 18 15 3 L
W 19 12 3 H
W 20 16 3 Mn L
W 23 12 LSi
W 23 12 L
W 23 12 2 L
W 20 25 5 Cu L
W 25 20
W 29 9
OK Autrod 16.10
OK Autrod 16.15
OK Autrod 16.21
OK Autrod 16.30
OK Autrod 16.34
OK Autrod 16.35
OK Autrod 16.38
OK Autrod 16.41
OK Autrod 16.53
OK Autrod 16.54
OK Autrod 16.55
OK Autrod 16.70
OK Autrod 16.75
OK Autrod 16.77
OK Autrod 16.79
OK Autrod 16.80
OK Autrod 16.81
OK Autrod 16.83
OK Autrod 16.86
OK Autrod 16.87
OK Autrod 16.88
OK Autrod 16.97
OK Autrod 308L
OK Autrod 308H
OK Autrod 347
OK Autrod 316L
OK Autrod 317L
OK Autrod 316H
OK Autrod 16.38
OK Autrod 318
OK Autrod 309L
OK Autrod 309MoL
OK Autrod 385
OK Autrod 310
OK Autrod 312
OK Autrod 430
OK Autrod 410NiMo
OK Autrod 410
OK Autrod 430Ti
OK Autrod 420
OK Autrod 2209
OK Autrod 310MoL
OK Autrod 2509
OK Autrod 16.97
S 19 9 L
S 19 9 H
S 19 9 Nb
S 19 12 3 L
S 18 15 3 L
S 19 12 3 H
S 20 16 3 Mn L
S 19 12 3 Nb
S 23 12 L
S 23 12 2 L
S 20 25 5 Cu L
S 25 20
S 29 9
W 13 4
W Z 17 Ti
W 22 9 3 N L
W 25 9 4 N L
W 18 8 Mn
S 13 4
AWS A5.9
ER308L
ER347Si
ER308LSi
ER308H
ER347
ER316L
(ER318Si)
ER316LSi
ER317L
ER316H
ER309LSi
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER2209
ER2509
ER308L
ER308H
ER347
ER316L
ER317L
ER316H
ER318
ER309L
(ER309LMo)
ER385
ER310
ER312
ER430
(ER410NiMo)
ER410
S Z 17 Ti
S 22 9 3 N L
S 25 22 2 N L
S 25 9 4 N L
S 18 8 Mn
ER420
ER2209
(ER310LMo)
ER2509
Objednávku žlto vyznačených položiek treba prejednať so zastúpením ESAB
Pôvodný názov
OK Tubrod 14.20
OK Tubrod 14.21
OK Tubrod 14.22
OK Tubrod 14.30
OK Tubrod 14.31
OK Tubrod 14.32
OK Tubrod 14.33
Nový názov
Shield-Bright 308L
Shield-Bright 316L
Shield-Bright 309L
Shield-Bright Xtra 308L
Shield-Bright Xtra 316L
Shield-Bright Xtra 309L
Shield-Bright Xtra 309LMo
EN ISO 17633-A
T 19 9 L P M 2
T 19 12 3 L P M 2
T 23 12 L P M 2
T 19 9 L R M 3
T 19 12 3 L R M 3
T 23 12 L R M 3
T 23 12 2 L R M 3
A5.22
E308LT1-4
E316LT1-4
E309LT1-4
E308LT0-4
E316LT0-4
E309LT0-4
E309LMoT0-4
Pôvodný názov
OK Tigrod 13.13
OK AristoRod 13.13
OK AristoRod 13.29
OK AristoRod 13.31
-
Nový názov
OK Tigrod 55
OK AristoRod 55
OK AristoRod 69
OK AristoRod 79
OK AristoRod 89
EN ISO 16834-A
W 55 4 Mn3NiCrMo (I1)
G 55 4 G Mn3NiCrMo (M21)
G 69 4 G Mn3Ni1CrMo (M21)
G 79 4 G Mn4Ni2CrMo (M21)
G 89 4 G Mn4Ni2CrMo (M21)
A5.28
ER100S-G
ER100S-G
ER110S-G
ER120S-G
ER120S-G
7
8
ESAB News 2 2010
Manipulátory od spoločnosti
RPEI/ESAB
Zostavil Jan Chrzanowski
Product Manager Central Europe
Esab Welding Automation
V roku 1984 vznikla spoločnosť
Romar, ktorá pred takmer troma rokmi zmenila meno na RPEI
(Romar Positioning Equipment
International) a stala sa súčasťou
ESAB, globálneho lídra vo zváraní a rezaní. RPEI je dnes vysoko
špecializovaným výrobcom a jedným z piatich najvýznamnejších
spoločností v oblasti automatizácie zváracích a polohovacích
Linka na stožiare veterných elektrární.
technológií. Jej rozsah činností
tované zákazníkom hlavne z ob-
V
lastí petrochémie a plynárenstva
kladkových
nosnos-
Nedávno prekonštruované samocentru-
a ťažkých oceľových konštrukcií.
ti do 1200 t nie sú pre nás zvláštnosťou.
júce kladkové polohovadlá nemajú pre-
RPEI má dva výrobné závody, je-
Referencie po celom svete dokazujú, že
pojenie kladiek reťazou ale priamy pohon
naše výrobky dokážu splniť požiadavky
obidvoch kladiek vybavený elektrickou
každého zákazníka. Všetky komponenty
spojkou umožňujúcou bezpečné zaťaže-
(v Číne) a má celkove 170 za-
použité v našich zariadeniach sú vysoko
nie ťažkým predmetom. Poloha kladiek
mestnancov.
kvalitné a sú dostupné na celom svete.
na ráme sa na všetkých nových samocen-
zahŕňa konzultácie, konštrukciu,
výrobu, montáž a služby posky-
den v Singapúre a druhý vo Wuxi
štandardnej ponuke je rad rotá-
vrchom pokrytým polyuretanom garantujú
torov, manipulátorov, otočných
trvanlivosť a nízke trenie, ktoré je podstatné
stolov, manipulátorov na nádrže
na udržanie stabilnej rýchlosti otáčania.
a na rúry. Vyrábame ročne okolo 1200
manipulátorov
a
trujúcich kladkových polohovadlách môže
Najrozšírenejšie konvenčné kladkové ma-
ručne nastaviť. Rozsah priemerov výrob-
nipulátory sú robustne konštruované tak,
kov, ktoré umožňuje každý model nových
aby zniesli prevádzku v drsnom a nároč-
kladkových polohovadiel je preto podstat-
nom priemyslovom prostredí. Široké klad-
ne väčší proti starým modelom.
ky z oceľoliatiny s veľkým priemerom a po-
Konvenčné kladkové polohovadlo.
FUB s fit-up systémom.
ESAB News 2 2010
hovadlá, vyrábané s rôznymi nosnosťami
od 250 kg až do 45 t a viac.
Okrem
štandardného
radu
zariadení
máme pripravené riešenia ako sú navíjačky rúrok, stohovacie regály a dopravníkové linky. Dopravníkové systémy
znižujú potrebu manipulácie pomocou
žeriavov a výrazne zvyšujú produktivitu.
Manipulácia a výrobný tok sú najvýznamnejšou časťou pri znižovaní prevádzko-
FUB fit-up systém - princíp činnosti.
vých nákladov.
Štandardná nosnosť obidvoch typov kladkových polohovadiel je od 5 do 120 ton.
Polohovadlá s vyššou dovolenou nosnos-
• Poháňané alebo nepoháňané podvozky
Rail Bogie – presun po koľajniciach
• Mäkšie polyuretanové obruče
Našou silnou stránkou pri riešení projektov je využívanie štandardných komponentov a pružný prístup. Použitím
ťou sa dodávajú na objednávku. Kladky
štandardných komponentov sa znižujú
sú normálne pokryté vrstvou polyuretánu
Polohovadlo na predchádzajúcej stra-
časy dodávok a tiež sa šetria náklady.
s tvrdosťou A90-95 a teplotnou odolnosťou
ne vpravo je samocentrujúce kladkové
Príkladom našich riešení sú výrobné lin-
do 90°C.
polohovadlo o nosnosti 450 t s ručným
ky oceľových konštrukcií – pozemných aj
zariadením proti preklzovaniu, vľavo je
off-shore. Výrobné linky tohto typu doká-
Unikátna konštrukcia konvenčných aj sa-
konvenčné kladkové polohovadlo nos-
žu manipulovať s dielcami hmotnosti až
mocentrujúcich kladkových polohovadiela
nosti 60 t.
800 t, priemeru 1500 – 8000 mm a obsa-
uľhčuje ich prevádzkovanie aj servis. Jed-
hujú tiež funkcie fit-up, takže čas potreb-
na polyuretanová obruč sa používa na nos-
Špeciálny variant kladkových polohova-
ný na zostavovanie sa skracuje na nevy-
nosť 30 až 120 t. V prípade poruchy celý
diel nazývaný “Fit-up” (samočinné pri-
hnutné minimum.
oceľový bubon s polyuretanovou obručou
spôsobenie) systém je prednostne urče-
a ložiskami sa dá ľahko odmontovať z fré-
ný na využitie pri výrobe sekcií stožiarov
Naša vízia sa zakladá na dlhodobej stra-
my polohovadla uvoľnením púhych štyroch
veterných elektrární. Polohovadlo typu
tégii. Chceme sa stať vaším preferova-
skrutiek.
Fit-Up významne šetrí čas a prácnosť
ným dodávateľom. Zvyšujeme preto naše
potrebnú na operáciu ustavenia. Polo-
konštrukčné aj výrobné kapacity a posil-
Na konvenčné aj samocentrujúce kladko-
hovadlá označené FUB (so systémom
nili sme naše predajné aj servisné tímy,
vé polohovadlá sa dodáva množstvo prí-
fit-up) sa dodávajú s nosnosťou 30, 60
aby sme boli schopní vám slúžiť tým naj-
davných zariadení, z ktorých je možné si
a 100 t.
lepším spôsobom.
vybrať:
Ďalšia dôležitá skupina našich
• Sada na pripojenie k riadeniu PEK/PEH
štandardných
• Synchronizácia pohonných jednotiek
sú stolové polohovadlá.
• Manuálne alebo motorizované zariade-
Dva hlavné typy sú
nie Anti creep
Trojosové polohovadlo radu TAP.
výrobkov
dvoj- a trojosové polo-
Dvojosové polohovadlo radu RT 250-500.
9
10
ESAB News 2 2010
COLUMBUS II™
PRUŽNÝ MODULÁRNY CAD/CAM SOFTVÉR PRE REZACIE STROJE
V programe COLUMBUS II možno programovať aj komplexné 3D dielce
DATA LEAP™
INOVATÍVNY PROCESNE ORIENTOVANÝ
SOFTVÉR RIADENIA VÝROBY.
ESAB News 2 2010
Úvod
behoch a výbehoch a údaje o dierovaní.
cien. Na základe hotových páliacich plá-
Úspešne konkurovať na svetovom trhu
Údaje každého dielca môžu obsahovať
nov pripravuje kalkuláciu rezacích časov,
s vlastnými výrobkami je neustále ob-
špecifickú informáciu o výbere nástroja
prehľady rezacích časov a ostatné údaje
tiažnejšie. Posilňujúca sa konkurencia,
(t.j. plazmového alebo kyslíkového horá-
potrebné na správne ocenenie zákaz-
často prichádzajúca z oblastí o ktorých
ku). Takto pripravené údaje tvoria výstup
ky. Navyše umožňuje plánovanie výroby
sme predtým sotva počuli, núti domáce
z modulu Basic converter vo formáte ESSI
vzhľadom na skutočné výrobné časy. Sú-
firmy inovovať výrobné procesy, znižovať
alebo EIA. Z ďalších 16 modulov vybe-
hrnom všetkých údajov z pripravených
náklady a menovite zvyšovať produktivitu.
rieme niektoré z najzaujímavejších, ktoré
programov v module DIM môže progra-
Často využívanou metódou je pritom za-
zvyšujú produktivitu rezania.
mátor dosiahnuť veľmi presnú kalkuláciu
vádzanie IT technológií na efektívne riade-
rezacích časov.
nie výroby, jej plánovanie a monitorovanie.
Arrangement Manager slúži na zostavo-
Modul Automatic Composition je urče-
Moderné CNC rezacie stroje na rezanie
vanie veľkých rezacích plánov, skupín vý-
ný na účelnú a produktívnu, automatickú
plazmou alebo kyslíkom sa stávajú stále
palkov vrátane využitia odpadových častí
tvorbu geometrických tvarov rezaných
hlbšie integrovanou súčasťou riadeného
veľkorozmerných výpalkov. Pri zostavova-
dielcov, vrátane ich rotácie. Automatic-
a monitorovaného výrobného procesu.
ní rezacích plánov sú k dispozícii funkcie
ké vytváranie tvarov dielcov umožňuje aj
ESAB CUTTING SYSTEMS GmbH, sveto-
rotácie, pohybov, zrkadlového obrazu, ko-
prípravu plánov pre viachorákové rezacie
vý líder vo výrobe CNC rezacích strojov,
pírovania, otáčania, zmeny rozmerov atď.
zariadenia. Zostavenie dielcov napr. pre
ponúka niekoľko softvérových možností
Technologický modul obsahuje definície
4 kyslíkové horáky pracujúce v zrkadlo-
na efektívne plánovanie a riadenie pro-
nábehov, parametrov rezania, rôznych ty-
vom móde pomocou týchto funkcií je veľ-
cesov rezania. V článku vám predstavíme
pov a veľkostí horákov, rezacích procedúr
mi jednoduché a vyžaduje si len niekoľko
dva základné balíky programov z tejto ob-
a preskúšania stavu stroja. Umožňuje na-
kliknutí myšou.
lasti: COLUMBUS II™- pružný modulárny
stavenie viachorákových operácií a tiež
Bevelling module je modul určený na pro-
CAD/CAM softvér a DATA LEAP™- softvér
možnosť vytlačiť rezací plán.
gramovanie úkosovacích agregátov, kys-
na riadenie rezacieho procesu.
Extended technological set rozširuje zá-
líkových, plazmových alebo laserových.
kladné technologické možnosti modulu
Navyše obsahuje možnosť automaticky vy-
COLUMBUS II™
„Arrangement Manager“ dodatočnou kom-
tvárať rutiny na rohové okná a slučky, ktoré
Hlavnou časťou softvéru COLUMBUS II™
pozíciou a technologickými funkciami ako
zaručia, že výsledný tvar splní požiadavky
je modul „Basic Converter“, ktorý vytvára
sú rezanie rohov, technologické mostíky
zákazníka.
zo vstupných 2D údajov vo formáte DFX
medzi dielcami a tabuľou, mostíky medzi
Internal CAD je modul založený na báze
program pre rezací stroj. Údaje o tvare
dielcami, predbežné vypaľovanie, optima-
AutoCAD LT. Umožňuje nielen vykresľo-
dielca sa importujú alebo priamo z DFX
lizácia rýchlych prebehov, optimalizácia
vanie dielcov od samého začiatku ale aj
súboru, alebo pomocou nižšie popísa-
štartovacích miest. Navyše je možné na-
modifikáciu hotových výkresov. Merítko
ného rozšíreného importovania z iných
staviť spoločné hrany dielcov, posunutie
výkresov a súčiastok je 1:1. Interný CAD
formátov. Každý dielec obsahuje tech-
predpálenia, značenie alebo okná v reza-
je vhodný pre tých, kto si nežeľajú investo-
nologické údaje, údaje o značení, údaj
com pláne.
vať do oddelenej „veľkej“ CAD stanice, ale
o tom, ktorá časť je funkčná a ktorá tvorí
Data Information Module umožňuje jed-
ktorí potrebujú modifikovať výkresy, napr.
odpad. Ďalej sú obsiahnuté údaje o ná-
noduché plánovanie výroby a kalkuláciu
zasielané zákazníkmi.
Automatické skladanie dielcov.
Manažér rozloženia.
11
12
ESAB News 2 2010
Systém COLUMBUS II™ možno celkove
stroje a výrobné pracoviská. Informácie
Workshop view (grafický užívateľský in-
skonfigurovať až zo 17 modulov. Našim
o súvisiacich pracovných procesoch sa
terfejs), automaticky obnovovaná vizua-
zákazníkom ponúkame najčastejšie po-
priamo zobrazujú.
lizácia všetkých strojov resp. pracovísk
užívané moduly vo funkčných balíkoch.
NestingInterface (spojené s kompilač-
pripojených na systém DATA LEAP s de-
Otázky na detaily programového softvéru
ným programom) interfejs na pripojenie
tailným zobrazovaním, vrátane technolo-
COLUMBUS II™ a cenové ponuky sme-
softvéru na tvorbu rezacích plánov, ako je
gických údajov.
rujte prosím na ESAB Slovakia s.r.o.
COLUMBUS™ II, resp. programov od tretích strán. Programovacia stanica nemusí
Záver
DATA LEAP™
byť vždy z výroby viditeľná, ale informá-
Článok popisuje moderné stavebnicové
DATA LEAP™ je aktuálna verzia modulár-
cia o rezacom procese je veľmi dôležitá.
softvéry COLUMBUS II™ a DATA LEAP™.
neho softvéru na riadenie výroby. Moderné
Tento modul umožňuje prepojenie dvoch
Popisuje potenciálne použitie jednotlivých
riadenie výroby nepracuje len so záplavou
samostatných častí: plánovanie výroby
modulov vhodných pre malé, stredné aj
veľkých objemov údajov ale skôr sa snaží
a vlastnú výrobu tak, aby sa umožnil on-
veľké podniky. Softvér COLUMBUS II™ je
získať prehľadné informačné údaje o prie-
line informačný tok o priebehu výrobného
schopný úspešne rásť na základe požia-
behu výrobného procesu. Vedúci pracovníci
procesu za účelom plánovania výroby.
daviek výrobných spoločností na efektív-
rôznych spoločností majú rôzne požiadavky
Databases (manažment dát), databázy
ne riadenie výroby, prípravu ponúk a ce-
na informačné údaje, napríklad pracovníci
od uchovávania údajov zo všetkých defi-
nových kalkulácií. Softvér DATA LEAP™
z oblasti nákupu vyžadujú informácie o spo-
novaných procesov a z plánovania výroby
je výhodný pre tých, kto si želajú získať
trebných dieloch, z oblasti výroby o optimál-
až po samotnú výrobu. Informačné úda-
manažérsky prehľad o výrobe. Procesne
nom výrobnom zaťažení, z oblasti investícií
je sa uchovávajú v štruktúrovanej forme
orientované riadenie výroby sa môže stať
chcú poznať návratnosť nakupovaných
v otvorenej databáze.
základom aj vášho budúceho úspechu.
zariadení. DATA LEAP™ pomáha sledovať,
ERP Interface (plánovací systém), prepo-
riadiť a optimalizovať údaje z výroby počas
jenie na ERP systém zákazníka. Umožňuje
jej priebehu (on line). Vytvorenie prepojenia
obojsmernú výmenu údajov ako sú výrob-
medzi jednotlivými časťami výroby pomáha
né úlohy, dielce a materiály.
napr. pri spracúvaní hlásení o výrobe, využití
strojov a o kvalite výrobkov.
DATA LEAP™ pozostáva z modulov, ktoré
každému zákazníkovi dovolia zostaviť si
svoj spôsob riadenia výroby podľa jeho
želaní a potrieb. V ďalšom popíšeme niektoré z hlavných modulov.
DDE/OPC Client (zber dát), plno automatický zber údajov z výrobných zariadení ESAB (log súbory, XML, CVS súbory)
a možnosť práce s databázami.
DataAcces (pripájanie externých systémov), vizualizácia výrobných údajov z pripojených komponentov a spätná väzba
na pripojené údaje sú dôležité pre správnu optimalizáciu výrobných procesov. Integrovaný interfejs operátora pre všetky
Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D.
+420 602 484 275
[email protected]
ESAB News 2 2010
ESAB oznamuje partnerstvo
so spoločnosťou Orange
County Choppers
ESAB BUDE DODÁVAŤ VŠETKY ZVÁRACIE A REZACIE ZARIADENIA POUŽÍVANÉ
V DIEĽŇACH OCC A V NOVEJ SEZÓNE SÉRIE AMERICAN CHOPPER.
Autor: Leszek Gajówka,
Regionálny manažér predaja
štandardných zváracích strojov
ESAB vyrába najlepšie zváracie
zariadenia a prídavné materiály
aké sú dnes na trhu. Viedli zváračský priemysel v inováciách
už nejaký čas a značne prispeli
k tomu, aby sa zváranie stalo ľahším, bezpečnejším a ziskovejším
pre zváračov na celom svete.
Florence, SC (Vocus) 19 júla 2010
E
SAB Welding & Cutting Products
oznámil nové partnerstvo s firmou
Paul Teutul Sr vystavuje v svojej dieľni Orange County Choppers zariadenia ESAB.
Orange County Choppers, kto-
rá vyrába motocykle na objednávku, ktorú
motocyklov na objednávku s dlhou históri-
dobrý pocit zo zvárania s kvalitným zariade-
založil Paul Teutul Sr. ESAB bude pre OCC
ou excelentnosti dielenského vyhotovenia.
ním a prídavnými materiálmi ESAB a tešíme
exkluzívnym dodávateľom zváracích a reza-
Podobne ako aj ESAB, OCC je svetovo
sa, že s výhodou, ktorú nám ESAB poskytu-
cích zariadení ako aj prídavných materiálov
uznávaný za svoje inovácie a vedúce po-
je vytvoríme nové krásne motocykle.”
používaných vo výrobe a určených pre pre-
stavenie. Podobne ako OCC, ESAB sa
Pre viac informácií o Orange County Chop-
miéru na TLC v auguste. Navyše, Orange
venuje poskytovaniu výrobkov najvyššej
pers, navštívte:
County Choppers skonštruoval a postavil
kvality a výnimočných služieb zákazníkom.
www.orangecountychoppers.com.
chopper na objednávku ESAB.
Sme veľmi hrdí na to, že môžeme Orange
S viac ako 100 rokmi skúseností, ESAB
Objednaný motocykel 21. júna v Paulus
County Choppers v našej rodine partnerov
Welding & Cutting Products je jedným
Hook Pier, New Jersey, pred pamätníkom
na celom svete a že sme schopní podporo-
z najväčších a najskúsenejších výrobcov
911, ktorý stojí oproti ostrovu Manhattan
vať Paula Teutula v nadchádzajúcej sezóne
zváracích a rezacích zariadení a zváracích
s veľkolepým výhľadom na skyline New Yor-
American Chopper.”
prídavných materiálov na svete. Pri tom, že
ku. Lokalita má perfektný výhľad aj na mies-
“ESAB vyrába najlepšie zváracie zariadenia
zabezpečujú spokojnosť užívateľov, veľký
to, kde stávali Dvojičky a kde sa v súčas-
a prídavné materiály aké sú dnes na trhu.
rad výrobkov ESAB nesie známku 100% zá-
nosti stavajú nové Freedom Towers. Nové
Viedli zváračský priemysel v inováciách už
ruky spokojnosti. Uznávaný ako technický
veže sa budujú s použitím prídavných ma-
nejaký čas a značne prispeli k tomu, aby
líder v našej priemyslovej oblasti, ESAB sa
teriálov ESAB.
sa zváranie stalo ľahším, bezpečnejším
venuje poskytovaniu účelových riešení svo-
“ESAB je potešený spojením s Orange
a ziskovejším pre zváračov na celom sve-
jim zákazníkom. Pre viac informácií o našej
County Choppers,” hovorí Andrew Master-
te”, hovorí Paul Teutul, Sr. “ESAB sa zaujíma
spoločnosti,
man, prezident a CEO ESAB North Ame-
o malých chlapíkov v dielni, či už zvárajú
alebo zavolajte 1-800-ESAB123.
rica. “OCC je popredným konštruktérom
pre zárobok alebo len zo záľuby. Máme radi
navštívte
www.esabna.com
Preklad: Lenka Frejvaldová
13
14
ESAB News 2 2010
ESAB Slovakia oznamuje
XV. Seminár ESAB
V spolupráci s Materiálovo technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Trnave pripravujeme tradičný, už XV. Seminár ESAB. Seminár sa uskutoční v obvyklom termíne,
ktorým je prvý aprílový utorok, to je dňa 5.4.2011 v budove MTF, Bottova ulica 25 v Trnave.
Súčasťou seminára bude výstavka najnovších zváracích zariadení ESAB a ich predvádzanie po skončení prednáškovej časti.
Vlaňajšieho, XIV. Seminára, sa zúčastnilo spolu 162 účastníkov z celého Slovenska. Všetkých pracovníkov v oblasti zvárania srdečne
pozývame.
Prinášame niekoľko fotografií z vlaňajšieho
seminára:
Nové katalógy
V roku 2010 sme na zlepšenie informovanosti našich zákazníkov vydali
nasledovné špecializované katalógy
výrobkov ESAB:
- Výber
najpoužívanejších
druhov
zváracích materiálov (vydaný tlačou, marec 2010).
- Katalóg osobných ochranných pomôcok a príslušenstva na zváranie
(vydaný tlačou, jún 2010).
Návšteva Demobusu ESAB na Slovensku - 2010
- Katalóg
Máme za sebou ďalší, v poradí už druhý
ročník prezentačnej akcie spoločnosti
ESAB Slovakia s.r.o. Prezentácie postupne v Prievidzi, Žiline, Košiciach, Brezne
a Bratislave sa uskutočnili za pomoci
našich obchodných partnerov. Týmto sa
chceme poďakovať za spoluprácu a účasť
všetkým zúčastneným.
štandardných
zváracích
strojov (elektronická verzia, prístupný na webovej stránke ESAB Slovakia).
- CD s kompletnou ponukou výrobkov ESAB pre rok 2011 je v pokročilom štádiu prípravy, vyjde začiatkom roku 2011 a bude prístupné
na stránke ESAB Slovakia.
Nové zdroje
Caddy Mig 160i/200i!
®
Určené na
 Opravy a renovácie
 Dokončovacie práce v teréne
 Opravy na poľnohospodárskych
strojoch
 Opravy áut
 Ľahkú kovovýrobu
 Dopravu
 Školské zariadenia
 Domácnosti
 Stehovanie
Ľahké a prenosné!
Zavoľajte si pre viac informácií!
Šťastlivý nový rok 2011
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru
prejavenú v minulom roku
a do nového roku 2001
Vám želáme veľa zdravia, šťastia,
osobných aj pracovných úspechov.
Súčasne sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
www.esab-slovakia.sk
Download

spektrum2_2010 SK.indd