POŽÁRNÍ PREVENCE
„Další vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení v
Olomouckém kraji v oblasti Integrovaného záchranného systému“
Legislativa





zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru,
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb,
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv
technické normy
Základní pojmy

Hoření – fyzikálně chemický proces,
oxidačně exotermická chemická reakce
doprovázená vývojem tepla a světla.
K tomu aby mohla probíhat je nutné vytvoření
hořlavého souboru: hořlavá látka, oxidační
prostředek a iniciační energie
3
Trojúhelník hoření:
4
Základní oblasti požární prevence

Obecné povinnosti fyzických osob

Požární bezpečnost staveb


Povinnosti právnických a podnikajících
fyzických osob při provozování činností
Preventivně výchovná činnost
5
Základní povinnosti fyzických osob






Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku
požáru
Zajistit přístup k rozvodným zařízením
Dodržovat zákazy týkajících se PO na
označených místech
Obstarávat požárně bezpečnostní zařízení a
věcné prostředky PO
Dodržovat podmínky nebo návody výrobků
Oznamovat každý požár v prostorech, které
vlastní nebo užívá
Požární bezpečnost staveb




Pro stavbu mohou být použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce jejichž vlastnosti
z hlediska účelu stavby zaručí že stavba bude po celou dobu životnosti za předpokladu
správného provedení provádění běžné údržby splňovat požadavky na požární bezpečnost
Požární bezpečnost stavebních objektů – schopnost staveb bránit v případě požáru ztrátám na
životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám na majetku. Tohoto se dosahuje:

vhodným urbanistickým začleněním objektu

dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením

požárně bezpečnostními opatřeními
Pro zabránění ztrát na životech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrát na majetku musí stavební
objekty

zajistit zachování stability a únosností konstrukcí po stanovenou dobu

bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky

bránit šíření požáru mimo objekt

umožnit bezpečnou evakuaci osob

umožnit účinný zásah jednotek při hašení a záchranných pracích
Dosažení výše uvedených požadavků se prokazuje „Požárně bezpečnostním řešením“
stavby – součást dokumentace stavby,
7
Zajištění únosnosti a stability ,
bránění šíření požáru a jeho zplodin




Rozdělení objektů do požárních úseků
Požární úsek – část objektu ohraničené požárně dělícími konstrukcemi –
základní stavební jednotka z pohledu posuzování požární bezpečnosti. Při
posuzování požárních úseků se stanovuje pravděpodobná intenzita požáru.
V případě požáru se nesmí požár rozšířit mimo požární úsek, rozšíření
brání požárně dělící konstrukce:
 Stěny, stropy,
 Požární uzávěry – dveře, prosklené plochy apod..
Požární odolnost stavebních konstrukcí – doba po kterou jsou stavební
konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru aniž by došlo
k porušení jejich funkce
8
Požárně dělící konstrukce, požární
uzávěry
Orientační požární odolnosti některých konstrukcí:
Zděná stěna Ytong tloušťky 200mm s omítkou – 180 min
9
Požárně bezpečnostní zařízení budov


Elektrická požární signalizace – zařízení skládající
se z ústředny a sítě čidel. Zařízení schopno detekovat
požár a případně provést další činnosti.
Autonomní hlásiče – autonomní zařízení pro detekci
požáru
10
Požárně bezpečnostní zařízení budov
autonomní detekce požáru
11
Požárně bezpečnostní zařízení budov

Stabilní hasící zařízení – zařízení skládající se ze
zásobníku hasící látky, pohonných jednotek, potrubí a
aplikačních hubic. Zařízení je schopno v případě
požáru provést jeho uhašení již v počáteční fázi.
12
Požárně bezpečnostní zařízení budov

Zařízení pro odvod kouře a tepla – zařízení
skládající z odvětrávacích klapek, světlíků a ovládací
jednotky. V případě požáru odvádí kouř a teplo z
hořícího objektu.
13
Evakuace osob při požáru




Únik osob při požáru probíhá po únikových cestách. Kapacita a maximální
délka závisí na charakteru objektu.
Nechráněné únikové cesty – trvale volný komunikační prostor z
posuzovaného požárního úseku k východu na volné prostranství
Chráněné únikové cesty - trvale volný komunikační prostor chráněný proti
účinkům požáru z posuzovaného požárního úseku k východu na volné
prostranství
Typy CHÚC







A – doba bezpečného pobytu osob do 4 min
B - doba bezpečného pobytu osob do 15 min – požární předsíň, příp. přetlakové
větrání
C-doba bezpečného pobytu osob do 30 min – požární předsíň a přetlakové větrání
V CHUC je omezené použití hořlavých materiálů (koberce, obklady,
nástěnky..)
Evakuační výtahy – výtah sloužící k evakuaci osob
Náhradní únikové možnosti – umožňuje únik osoby mimořádným způsobem
(žebříky, skluzy, okna)
14
Únikové cesty musí být označeny
Evakuace osob při požáru

Bezpečnostní tabulky a značky
•
řádné označení hlavních uzávěrů médií,
evakuačních cest, směrů úniku a
únikových východů a nástupních ploch
15
Účinný protipožární zásah
přenosné hasicí přístroje



slouží k hašení začínajících požárů
dělíme je na
 přenosné
 pojízdné
 přívěsné
Typy hasicích přístrojů





pěnové
vodní
práškové
sněhové
halotronové
16
Účinný protipožární zásah
Přenosné hasicí přístroje
sněhový
pěnový
práškový
vodní
Přenosné hasicí přístroje
Umístění: např. na každých 200 metrů plochy, v místech, kde se předpokládá vznik požáru
Hasicí přístroje se musí pravidelně kontrolovat osobou s oprávněním
Umístění
Název stavby
Hasící
schopnost
1 vodní nebo pěnový nebo
13A
1 práškový
21A
1 hasící přístroj
34A
hlavní domovní rozvaděč el. energie
1 práškový
21A
strojovna výtahu
1 CO2
55B
na každých započatých 100 m2 půdorysné
plochy u požárních úseků určených pro
skladování, je-li jejich půdorysná ploch a větší
než 20 m2
1 vodní nebo 1 pěnový nebo
13A
1 práškový
21A
vodní nebo pěnový nebo
13A
práškový
21A
Prodejní stánek (který je
stavbou podle stavebního
zákona)
Rodinný dům
Bytový dům
Množství a druh
další na každých započatých 200 m2 půdorysné
plochy všech podlaží domu, přičemž se do této
plochy nezapočítávají plochy bytů
18
Účinný protipožární zásah - požární vodovody (hydranty)


Vnitřní hydranty – pro prvotní zásah při požáru
Vnější hydranty – pro zásah jednotkou, nebo požární
hlídkou
19
Účinný protipožární zásah –
- přístupové komunikace


Příjezdové komunikace - ke každému objektu musí
vést přístupová komunikace pro příjezd požární
techniky (min 20 metrů od vchodu, min 3 metry
široké)
Nástupní plochy – u objektů o výšce nad 12 m
musí být nástupní plochy pro ustavení výškové
techniky
20
Účinný protipožární zásah –
- přístupové komunikace
21
Zařízení budov - komíny




Musí zajistit bezpečný odvod spalin
Musí odpovídat předpisům (konstrukce,
připojení spotřebičů, prostup konstrukcemi,
vývod nad střechu)
Čištění komínů – dle druhu paliva výkonu
tepelného spotřebiče
Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv , které je závazné nejen pro
podnikající fyzické osoby a právnické osoby,
ale i pro fyzické osoby.
22
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání
pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění
spotřebiče paliv za období jednoho roku
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv
Činnost
čištění spalinové
cesty
do 50 kW včetně
nad 50 kW
Pevné
Celoroční provoz
Sezónní provoz
3x
2x
Kapalné
Plynné
3x
1x
kontrola
spalinové cesty
1x
1x
1x
výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících
částí a
kondenzátu
1x
1x
1x
kontrola a čištění
spalinové cesty
2x
1x
1x
výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících
částí a
kondenzátu
2x
1x
1x
čištění
spotřebiče paliv
2x
nejméně podle návodu výrobce
Čištění je možné provádět svépomocí; kontrolu provádí odborně způsobilá osoba
ZÁSADY UŽÍVÁNÍ KOMÍNŮ A TOPIDEL
Minimální vzdálenost
hořlavého materiálu
(textil, seno, dřevo) od
komínového tělesa je 1m
komínová hlava
musí být kompaktní bez výrazného
narušení konstrukce. Norma udává
min. výšku nad střechou
vymetací otvor
Bezpečná vzdálenost
kouřovodu od konstrukcí
z hořlavých materiálů
min. 0,4 m
sopouch
Minimální bezpečná
vzdálenost u topidla na pevná
paliva od hořlavých materiálů
a konstrukcí je uvedena v
návodu výrobce, min. však
0,75 m ve směru sálání a 0,1
mna ostatní strany
min.1 m
min.0,4 m
musí být opatřen těsnými
komínovými dvířky z nehořlavého
materiálu zabezpečenými proti
otevření
komínové těleso
- komínový průduch
- komínový plášť
vybírací otvor
musí být opatřen těsnými
komínovými dvířky z nehořlavého
materiálu zabezpečenými proti
otevření
topidlo na pevná paliva
Další požadavky na stavby z
hlediska jejich využití




shromažďovací prostory
zemědělské objekty
skladovací objekty
zdravotnická zařízení
25
Povinnosti právnických a fyzických
podnikajících osob

začlenění do provozovaných činností



se zvýšeným požárním nebezpečím
s vysokým požárním nebezpečím
bez zvýšeného požárního nebezpečí
26
Povinnosti všech „podnikatelů“




obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a
druzích požární techniku, pouze schválené druhy,
vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné
práce, zejména udržovat:
 volné příjezdové komunikace a nástupní plochy
 únikové cesty, přístup k rozvodným zařízením
označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými
bezpečnostními značkami
pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně
způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany
(§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11
odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a
neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
27
Povinnosti všech „podnikatelů“





umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení
kontroly
dodržovat technické podmínky a návody vztahující
se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
bezodkladně oznamovat HZS každý požár vzniklý
při činnostech, které provozují, nebo v prostorách,
které vlastní nebo užívají.
nesmí vypalovat porosty
při spalování látek na volném prostranství stanovit a
dodržovat opatření, informovat HZS
28
Povinnosti „podnikatelů“ provozující činnosti se
zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

zvýšené požární nebezpečí


stanovit organizaci požární ochrany - směrnice
vysoké požární nebezpečí

zpracovat prostřednictvím odborně způsobilé
osoby posouzení požárního nebezpečí
29
Dokumentace požární ochrany
„podnikatelů“













závisí na začlenění dle charakteru činností
dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s
vysokým požárním nebezpečím,
posouzení požárního nebezpečí,
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
požární řád,
požární poplachové směrnice,
požární evakuační plán,
dokumentace zdolávání požárů,
řád ohlašovny požárů,
tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních
hlídek a preventistů požární ochrany,
dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních
hlídek a preventistů požární ochrany,
požární kniha,
dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.30
Odborná způsobilost v PO

osoba odborně způsobilá

technik požární ochrany

preventista PO
31
Výkon státního požárního dozoru –
- kontrolní činnost




kontrolní činnost u právnických a podnikajících fyzických
osob
komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav
organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování
podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární
ochraně,
tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární
ochrany ve vymezených oblastech,
kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených
opatření.
32
Preventivně výchovná činnost



dlouhodobě získávané a vyhodnocované statistické
údaje
optimálně stanovená a fungující opatření v oblasti
požární prevence jsou nejlevnějším a nejúčinnějším
způsobem ochrany před požáry, resp. ochrany
vedoucí k významnému snížení nebezpečí vzniku
požáru a jeho šíření
koncepce požární ochrany (2003)
Preventivně výchovná činnost - nejčastější vznik požáru
V domácnostech je nejčastější příčinou vzniku požáru:

nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých
materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),

kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,

zanedbání údržby topidel a kouřovodů,

hra dětí se zápalkami,

nesprávná instalace elektrospotřebičů,

závada na elektroinstalaci nebo technická závada na elektrickém
spotřebiči,

nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní
pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti
hořlavé látky apod.),

skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na
nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.
Preventivně výchovná činnost - nejčastější vznik požáru
V přírodě jako nejčastější příčinou vzniku požáru je:
 úder blesku,
 vypalování trávy a suchého klestí,
 rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod
větvemi stromů, mimo vyhrazené ohniště apod.),
 kouření a odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní
porost),
 kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací
stanice, sklady sena a slámy. atd.).
Nejjednodušší rady jak požárům
předcházet:







zdroje otevřeného ohně (svíčky) nenechávejte hořet bez dozoru,
domácnost vybavte hasicími přístroji a instalujte si hlásiče
požáru,
nechte si pravidelně kontrolovat a čistit komíny,
nedopalky cigaret vždy řádně uhaste,
zamezte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně,
udržujte dobrý technický stav el. spotřebičů, elektroinstalace,
plynových spotřebičů, topidel a kouřovodů,
dodržujte návody na používání el. spotřebičů, zábavní
pyrotechniky apod.,
Nejjednodušší rady jak požárům
předcházet:






el. spotřebiče nakupujte výhradně u autorizovaných prodejců,
hořlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v určitém
množství a v prostorech mimo společné prostory obytných domů,
oheň v přírodě rozdělávejte jen na vyhrazených místech (ohniště),
nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno,
nekuřte v přírodě v místech, kde se nachází snadno hořlavý
materiál (zejména ne v lese) a v místech, kde je to zakázáno.
nerozsvěcujte světla, nezapínejte elektrické spotřebiče a
nemanipulujte s otevřeným ohněm, pokud je cítit plyn,
Některé obecně platné zásady
v případě vzniku požáru






jestliže spatříte začínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to
ve Vašich silách, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od
něj, příp. pomozte i dalším osobám a volejte linku 150 nebo 112,
začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje,
jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
každý požár, který vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit (linka
150).
chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky
(kapesník, tričko),
pohybujte se při zemi, kde je čistější vzduch bez spalin,
Některé obecně platné zásady
v případě vzniku požáru





dveře neotevírejte, nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou na
povrchu horké,
pokud jsou horké, dveře neotevírejte (ve druhé místnosti může hořet), ucpěte
průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhčete),
volejte tísňovou linku 150 a vyčkejte příjezdu záchranářů,
jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří),
jděte pro ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost a nezapomeňte
pomoci i osobám se sníženou pohyblivostí,
znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečí místnosti, opět ucpěte
průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři
věděli, kde Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150,
jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete
vyskočit oknem, přitom však dbejte na svoji bezpečnost a před skokem se
podívejte, zda se pod oknem nenachází překážky, které by Vám mohly
způsobit újmu na zdraví.
Požární prevence


V oblasti požární prevence je zpracována celá
řada metodik, jak si počínat, aby nedošlo ke
vzniku požáru
Seznamte se prosím s některými z nich.
Download

POŽÁRNÍ PREVENCE