Foto: SHUTTERSTOCK
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Aktuality útvaru
ochrany životního
prostředí, řízení
kvality a bezpečnosti
práce:
listopad – prosinec
pour féliciter
2014
Vážení spolupracovníci,
přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních,
a také hodně štěstí a zdraví v novém roce 2014.
Chtěl bych také poděkovat za pochopení rodinám těch z Vás,
kteří budete trávit sváteční dny na pracovištích.
Ivo Hanáček
Generální ředitel PRECHEZA, a.s.
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
18. listopad 2013
vždy, když píšu úvodník
do našeho firemního
časopisu, říkám si, jak ten
čas neuvěřitelně rychle
letí. Připadá mi, jako by to
bylo nedávno, kdy jsem psal svůj úvodní text do jarního
vydání. A už zde máme konec roku a prosincové číslo.
Krajský úřad Olomouckého
kraje vydal rozhodnutí
o změně integrovaného
povolení, ve smyslu zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování
znečišťování.
Poslední dny roku vybízejí k jeho bilancování. Pro mě osobně to byl rok mimořádně náročný a v lecčem jiný než roky předchozí. Všichni asi tušíte proč.
Hnutí ANO 2011, které jsem před dvěma lety zakládal, stálo před velmi těžkým
úkolem – uspět v nečekaných předčasných volbách. Během několika týdnů jsme
museli vynaložit velké úsilí, abychom přesvědčili voliče, že naše účast při řízení
naší země má smysl a že s námi bude líp.
Osobně jsem během předvolební kampaně diskutoval s tisícovkami lidí o problémech, které je trápí, o tom, co by se v naší zemi mohlo a mělo změnit k lepšímu. Výsledek našeho snažení byl nad očekávání úspěšný. Lidé nám přisoudili
bezmála 19 % hlasů a někteří dokonce naše hnutí označují za faktického vítěze
voleb. Děkuji Vám všem, kteří jste našemu hnutí pomohli v předvolební kampani.
Bez Vás by byl náš úspěch poloviční. Děkuji také všem, kteří našemu hnutí dali
svůj hlas. Obzvlášť velkou radost mám také z toho, že všude tam, kde má Agrofert své továrny a podniky, hnutí ANO ve volbách drtivě zvítězilo. Ve všech
těchto městech se volební výsledek pohyboval kolem 30 % odevzdaných hlasů.
Je to pro mě mimořádný projev Vaší důvěry a udělám všechno pro to, abych tuto
Vaši důvěru nezklamal.
Za dveřmi je nyní sváteční čas, kdy každý z nás alespoň na pár dnů
zvolní pracovní tempo a stráví Vánoce v kruhu svých nejbližších. Zapomeňme proto na chvíli na politiku. Bylo jí letos už víc než dost.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým krásné a klidné Vánoce, veselého Silvestra
a všechno dobré v novém roce.
Váš Andrej Babiš Personalistika
Foto: SHUTTERSTOCK
Škuner PRECHEZA je připraven vyrazit na expedici 2014
Takže naše zaoceánská loď opět urazila
v letošním roce velký kus cesty (obchodujeme přece se spoustou zemí v mnoha
světadílech). V průběhu posledních dvou
let přibyly na palubu dvě nové posádky, a dnes už pod jednou vlajkou pluje
sehraný tým smělých námořníků. A že
to v letošním roce nebyla plavba vůbec
jednoduchá. Kapitán lodi se souhlasem
majitele správně usoudili, že pokud máme
udržovat stejnou rychlost s většími koráby
naší konkurence, je nutné tzv. „vytunit“
naše plavidlo modernějšími aparáty a tak
nám na centrální palubě přistála truhla
s hromadou dukátů na zakoupení a instalaci novějších a lepších zařízení. Podařilo
se nám vyměnit a repasovat jeden z důle-
žitých hnacích motorů, přičemž jsme se
rozhodli v rámci zmíněného „tuningu“ využít jeho odpadní teplo k instalaci turbíny
a využít tak na dlouhých cestách i vlastní
zdroj energie. Doporučení „řemeslníci“ sice kotel i turbínu přivezli, zjistili
jsme však až na palubě, že mají pramálo
zkušeností s náročnou „námořní dopravou“, a tak na kabátku kotlíku přibylo
i pár čerstvých záplat. Mnohem důležitější však bylo zjištění, že máme vlastní
zkušené lodní seržanty a důstojníky, pod
jejichž vedením a díky snaze a profesionalitě personálu techniků motor pracuje
a turbína nedočkavostí protáčí své k akci
připravené lopatky, aby při expedici 2014
sama pomohla pohánět celou loď.
prostředí, stanovuje emisní
limity na jednotlivých zdrojích
a další související podmínky
provozu. Hlavní změna, oproti
předchozímu znění integrovaného povolení, je v tom, že právě
vydaná změna dává Precheze
možnost navýšit výrobu
monohydrátu síranu železnatého
(Monosalu) z dosavadních
15 000 tun/ rok na celkem
40 000 tun/ rok. V návaznosti na
tento záměr byly do integrovaného povolení začleněny emisní
limity budoucí technologie na
výrobu Monosalu a podmínky
výstavby a provozu nové linky.
Dále došlo k úpravě v problematice emisních limitů i na provozech
vodního hospodářství a titanové
běloby, kde se bude měření SO2
z kalcinace nově opírat
o kontinuální měření na zdroji.
Foto: SHUTTERSTOCK
Pokud by se některý ze čtenářů domníval, že PRECHEZA rozšířila svůj
předmět podnikání o námořní dopravu, není tomu tak a já se za případnou
mystifikaci předem omlouvám. Mám
jen, řekl bych, nelehký úkol zbilancovat uplynulý rok a v tomto čase předvánočním ozdobit projev řádkou příjemných slov z bohaté studnice jazyka
českého. Už jednou jsem použil přirovnání naší společnosti
k jakési velké námořní lodi a tak si dovolím tuto metaforu
ještě jednou použít i pro tento případ.
Integrované povolení je klíčovým
dokumentem, který usměrňuje
provozování výrob v Precheze
z pohledu vlivu na životní
Foto: SHUTTERSTOCK
Zdroj a foto: Agrofert magazín
prosinec 2013 | číslo 7 | www.precheza.cz
Nemůžeme ani zapomenout na jinou část
zkušené posádky, která s nemalým úsilím zajistila větší výtlak lodi a náš koráb
bude nejen rychlejší, ale bude schopen
expedovat a převést větší množství našeho bělostného obchodovatelného zboží.
Od léta roku 2013 nás vítá také nové „přístavní molo“. Má sice podobu železničního mostu, je ale určeno pro provoz našich
silničních povozů. Dokonce toto molo
slibuje odolat případným vlnám tsunami v případě bouří rozběsněného povodí
řeky Bečvy a Moravy. Proto jsme na něj
právem hrdi. Ve výčtu úspěchů hodných
zaknihování bych mohl pokračovat na
mnoho dalších pergamenových listů, takový prostor ovšem nemáme. Proto chci
na tomto místě jménem „palubního důstojníka pro záležitosti posádky“ uvést, že
od posledního plavčíka po kapitána není
na palubách naší lodi námořníka, jehož
práce by nebylo pro chod plavidla potřeba
a tudíž si zaslouží patřičné ocenění a poděkování.
Možná někomu vyvstane na mysli v této
souvislosti otázka výplaty dohodnutého žoldu. Ujišťuji, že bude vyplácen
stejně pravidelně jako v minulých letech i s případnými prémiovými položkami. Možná bude váš měšec letos
o něco málo lehčí, než v uplynulých
bohatých letech díky obchodním a ekonomickým vlivům.
– Pokračování na str. 2
28. listopad 2013
V Precheze se uskutečnila
kontrola Krajské hygienické
stanice, oddělení hygieny
práce v Přerově, na provoze
titanová běloba.
Bylo prověřeno zejména
poskytování osobních
ochranných předmětů
a pomůcek, pracovní
dokumentace, sociální zařízení,
zajišťování pracovnělékařských
služeb. Kontrolou nebylo
zjištěno porušení povinností
daných platnou legislativou.
2
události
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2013
Škuner PRECHEZA
je připraven vyrazit
Výhody transparentních pojiv při barvení asfaltových směsí
na expedici 2014
Trendy spotřeby železitých pigmentů v asfaltech mají, navzdory
přetrvávající recesi v stavebnictví, stoupající tendenci. Tradiční asfaltové živice pokládané za horka v několikacentimetrových tloušťkách nově doplňují subtilní, zastudena pokládané mikrokoberce či
kalové vrstvy.
Standardní odstín
výsledných směsí, což podporuje jejich bezproblémové zavádění do praxe.
V rámci činnosti Aplikačního servisu
Prechezy a kooperované spolupráce s a.s.
Paramo byly připraveny barevné varianty
transparentních směsí, zapracovaných do
kalových vrstev. Tyto vrstvy obsahují především kal, tedy specificky selektované
frakce kameniv, stabilizátory a pomalu se
štěpící emulzi pojiva ve vodě. V kompozici
nechybějí anorganické pigmenty FEPREN
a PRETIOX. Výsledné vrstvy vykazují dobré
vlastnosti při procesu štěpení a konsolidace.
Pozitivního výsledku bylo dosaženo i při zátěžovém testu, kdy základní zkouška Wet
Track Abrasion Testing (WTAT) prokázala
vysokou abrazivzdornost.
Segment asfaltu je dlouhodobě sledován
z pohledu možného uplatnění železitých
pigmentů a v současnosti není radno, ze-
FEPREN Y710
jména barevný asfalt, podceňovat. A to
hlavně díky připravovaným legislativním
opatřením v oblasti omezení hluku v centrech měst, kdy lze předpokládat, že postupně
nahradí doposud užívaný barevný beton.
Asfalt má oproti betonu lepší parametry
FEPREN G820
z hlediska akustického útlumu. Vyhotovené
barevné asfalty jsou nástrojem pro zvýšení
bezpečnosti v silničním provozu při rozlišení kritických míst, ale jsou také vhodné
pro realizaci cyklostezek, chodníků, parků
Jan Přikryl
či dětských hřišť.
FEPREN TP303
PRETIOX FS
Personalistika
Foto: archiv PRECHEZA
– Pokračování ze str. 1
Vězte však, že s výplatou těchto „dukátů“ vám zároveň míří do rukou jistota
suché, pevné a stabilní kajuty na palubě
lodi i pro roky příští a že o její existenci
rozhodujete jen vy svou prací a přístupem k ostatním členům posádky.
Expedice 2013 byla v mnohém zvláštní.
Do přístavu jsme sice dovezli podobné
množství nákladu, ale vlivem nepřízně počasí a trhu s titanovou bělobou
ho neprodáme tak výhodně, jako při
loňské expedici 2012. Navíc náklady na
zaoceánský provoz jsou větší než loni
– a peníze v našich klenotnicích nemají takovou cenu. Přesto není důvod
k beznaději. Naopak. Máme vyladěný
škuner připraven dravě zdolávat vlny
příštího roku a nejsme odkázáni pouze
na přízeň větru. Co více si přát?
Je na čase pozvednout číši a poděkovat
všem, kteří se přičiňují o to, že se náš
mořský dobyvatel vrací v pořádku do
přístavu. A při přípitku si prosím připomeňme památku námořníků, kteří
nejsou již mezi námi, opustili nás již
dříve nebo v letošním roce a byli neodmyslitelnou částí všech úspěšných
cest „škuneru PRECHEZA“. Určitě jste
každý z vás někoho takového znali,
vzdejme jim tedy hold a díky.
(Pozvedejte, snažně prosím, číše jen
v přístavu, nikoliv na palubě lodi. Hatili
bychom dosažené úspěchy lacinou a nebezpečnou euforií. Vždyť je dávno pryč
doba, kdy se v podpalubí některých lodí
skladovaly soudky s rumem. A vězte, že
kurděje nám opravdu nehrozí…není
tedy co splachovat;-) Pokud zjistíte nějaké podobnosti s konkrétními případy,
tak sděluji, že nejsou náhodné;-)
Milé kolegyně, vážení kolegové, přátelé,
kamarádi. Přeji vám všem krásné a pohodové svátky vánoční, veselého Silvestra, stejně jako pevné zdraví a hodně
úspěchů v roce 2014.
Pomocí nich se efektivně prodlouží životnost koberce, překryjí poruchy nebo obnoví povrchové vlastnosti vozovky. Právě
tyto tenké, řádově milimetrové vrstvy jsou
i ekonomicky předurčeny k barvení anorganickými pigmenty. Pojivový základ může
tvořit standardně černá asfaltová emulze, jež
umožňuje barvení pouze pigmentovými
červeněmi v dávkách až 10% z celku. I tak
je výsledek v černém pojivu odstínově laděn
spíše do hněda. Oproti tomu transparentní
pryskyřice umožňují dosáhnout pestrých
tónů, k jejichž dosažení lze užít téměř celé
palety dostupně vyráběných anorganických
pigmentů, vč. titanové běloby. Dávky pigmentů oproti standardním černým pojivům
klesají až na 25% úroveň, což je příznivé
především pro investory. Ale tyto snížené
dávky přispívají i k velmi dobrým reologickým a mechanicko-fyzikálním vlastnostem
Foto: SHUTTERSTOCK
Aplikační servis
Foto: SHUTTERSTOCK
Personalistika
Stáže v Precheze pokračují
Od září dochází do PRECHEZY další skupina studentek
Univerzity Pardubice. V rámci projektu Partnerství pro
chemii pokračují dlouhodobé stáže mladých chemiků, kteří
se u nás seznamují s praktickou stránkou chemické výroby.
Stážisté pracují buď jako asistenti technologa nebo jako laboranti. Jsou přiřazeni
na určitá pracoviště, kde se seznamují
s technologiemi, pracovní dokumentací, specifickými laboratorními přístroji
a metodami. Kromě toho pomáhají i při
řešení operativních úkolů na daném pracovišti. Každé stážistce je přidělen garant,
který ji seznamuje rovněž s komplexním
fungováním celé společnosti, návaznostmi a souvislostmi mezi výrobnami
a pracovišti. Postřehy studentů, garantů
i zástupců firem a univerzity z probíhající
spolupráce byly prezentovány na závěrečné konferenci k projektu Partnerství pro
chemii, která se konala 13. a 14. listopadu
2013 v Pardubicích. Studenti na ní měli
možnost přednést své prezentace o tom,
co jim praxe dala a zda splnila jejich očekávání. O své zkušenosti se stážemi se
také podělili garanti podniků, kteří jsou
v projektu zapojeny. Kromě Prechezy
probíhají stáže v Syntezii, Lovochemii,
Preolu, Deze, Fatře a Výzkumném ústavu
organických syntéz.
V současné době probíhá poslední blok
stáží a celý projekt bude po dvou letech
ukončen 31. ledna 2014. Spolupráce
s vysokými školami však bude probíhat
dál, protože se jen potvrdilo, jak důležité
pro studenty je „osahat“ si chemii i po
té praktické stránce a vidět, jak funguje
chemická fabrika.
Alena Okáčová
Tomáš Světnický
PROSINEC
25 let
Wiedermann Pavel
mistr TB
Furman Jiří
chemik-kalcinace
Životní
jubileum
PROSINEC
50 let
Peslar Pavel
provozní zámečník
Provoz
Povedená rekonstrukce třídění Monosalu
V podzimní zarážce provozu ŽPM proběhla na mlýnici
Monosalu z našeho pohledu významná investiční akce.
V rámci desetidenní odstávky výroby byla uskutečněna
celková rekonstrukce třídění Monosalu.
V čem rekonstrukce linky třídění spočívala? Zásadní byla náhrada několika
rovinných rámových vysévačů novým
moderním sítovým třídičem. Původní
vysévače používané od roku 1994 byly
poruchové a vyžadovaly zvýšené náklaFoto: archiv PRECHEZA
Jubileum
v zaměstnání
dy na údržbu. Dosahovaná kvalita třídění nebyla při rostoucích požadavcích na
výkony zcela optimální. V tomto světle
se jeví nový třídič jako malý zázrak.
Účinnost třídění monohydrátu je téměř
dokonalá, výkon narostl o 25%, přitom
údržba stroje je velmi rychlá a snadná!
Náklady na údržbu vyhodnotíme s odstupem času, ale předpokládáme, že
budou vzhledem k jednoduchosti stroje
výrazně nižší než u vysévačů.
Kromě způsobu třídění materiálu doznala změny také doprava a odprášení
pomletého materiálu z mlýna. Odkrytou
střechou výrobní haly byl přímo k třídicí
lince instalován nový odprašovací filtr,
který nahradí původní venkovní kapsový filtr FV200.
Nový filtr, který je úspěšně provozován již řadu let také na provoze TB,
má unikátní patentovanou technologii
filtračních lamel. Výsledkem je téměř
stoprocentní odprášení a absence potřeby údržby po řadu let. Navíc díky
změně odvodu vzdušniny z filtru a instalaci nového ventilátoru vybaveného
frekvenčním měničem otáček ušetříme
spoustu elektrické energie.
Nárůst výrobní kapacity linky spolu
s nezanedbatelnou úsporou nákladů
předurčují této investiční akci rychlou
návratnost. Mlýnice Monosalu byla dne
21. listopadu najeta do běžného provozu
a již po několika dnech výroby na nové
lince třídění můžeme říci, že se tato akce
velice podařila.
Za dobře zvládnutou realizaci investiční akce a úspěšný nájezd do trvalého
provozu chci vyslovit poděkování všem
zainteresovaným pracovníkům Precheza
a.s. i realizačním firmám.
Tomáš Příkopa
precheza
události
www.precheza.cz
prosinec 2013
VALAŠSKÝ CHEMIK
Řízení jakosti
Perličky
ze zákaznických
auditů
Rozhovor s předsedou představenstva
Foto: archiv DEZA
Dne 6. prosince oslavil 60. narozeniny generální ředitel a předseda
představenstva Ing. Zbyněk Průša. Firmě je věrný prakticky celý svůj
život. Při této příležitosti jsme položili Ing. Průšovi několik otázek.
Pane řediteli, kdy jste nastoupil do
Dezy?
Do Dezy jsem nastoupil před třiceti pěti
lety, přesně 1. srpna 1978.
Čím jste se zabýval? (Jaké výzkumné
úkoly jste řešil?)
Po absolvování základní vojenské služby
jsem se v roce 1979 vrátil do tehdejšího Výzkumného ústavu pro koksochemii do výzkumné skupiny Ing. Malíka.
Deset let jsem tam pracoval v oddělení
změkčovadel. Většinu času jsem trávil
na provoze, neboť pan Malík byl skvělý
šéf i technik a často mě zapojoval do řešení provozních problémů napříč celou
fabrikou. Dodnes mu vděčím za mnohé
i v osobním životě. Kromě výzkumného a technologického zázemí prakticky
všech provozů jsme dotáhli do konečné realizace dvě významné akce, které
dodnes fungují. Jednak to byl výzkum
a provozní nasazení titanového kataly-
zátoru pro výrobu změkčovadel a také
katalyzátoru pro výrobu anthrachinonu
v Otrokovicích.
Jak se vyvíjela vaše pracovní kariéra, na
jakých pozicích jste pracoval?
Od roku 1990 jsem postupně prošel pozicemi šéfa výzkumu, investic i technického ředitele, až po funkci obchodního
ředitele, ve které jsem působil od roku
1993. Toto funkční období pro nás bylo
určitě nejsložitější, neboť jsme se ne právě
v nejlepším rozešli s Chemapolem, který pro nás v minulosti zajišťoval veškerý
zahraniční obchod. A my, v té době se
špatně fungujícími telefony, faxy, bez
e-mailů jsme museli přejít na obchodování s našimi zákazníky napřímo. A ti
jsou v Brazílii, ve Venezuele, v Severní
Americe, na Středním východě, v Rusku,
v Číně i v Japonsku. V roce 1999 jsme
se stali součástí Agrofertu a od té doby
působím ve funkci generálního ředitele.
Ale i tak 80 % mé pracovní náplně stále
tvoří obchod.
Jak hodnotíte vývoj firmy a její perspektivu?
Vývoj Dezy hodnotím velmi pozitivně
zejména z důvodu existence vlastní obchodní sítě a včas a účelně provedených
investic. Bezesporu naší konkurenční
výhodou je umístění prakticky v centru
evropského koksárenského průmyslu,
odkud nakupujeme základní suroviny
dehet a benzol. Věříme, že výroba koksu
bude v našem regionu zachována ještě
hodně dlouho.
Koncem listopadu proběhla celostátními médii zpráva, že nám odejdete do
Prahy ...
Je zřejmé, že s úspěšným vstupem našeho
šéfa do politiky vznikla v AGROFERTU
nová situace, která se bude muset řešit.
Já pouze mohu zopakovat, že pokud pan
Babiš vstoupí do vlády ČR a nabídne mi
funkci předsedy představenstva AGROFERTU, tuto nabídku neodmítnu.
Jak odpočíváte, čemu se věnujete ve
volném čase?
Snažím se co nejvíce relaxovat sportem.
Hraji tenis, znovu jsem se začal věnovat
běhání v přírodě. Moc se těším, až napadne sníh a vytáhnu běžky i sjezdovky.
Máte nějaké tajné přání, které byste si
rád splnil?
Přání mám mnoho, ale žádné není tajné.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Průšovi přejeme do dalších let především pevné zdraví a hodně osobní
i pracovní spokojenosti.
Zákaznický audit systému
managementu, to není nějaká
lecjaká věc, řekl by klasik.
To se napřed několik týdnů
pečlivě plánuje, rozdělují se
role a sypou se na všechny
strany úkoly.
Když pak nastane očekávaný den D,
sejdou se páni ředitelé na straně jedné,
páni auditoři na straně druhé, potřásá se
rukama a vedou se manažerské řeči. Pak
následuje vlastní audit, ukončený opětovnými manažerskými řečmi, potřásáním
rukou, výměnou upomínkových předmětů a slibem další dlouholeté obapolně
prospěšné spolupráce. Všechno v sakách,
kravatách a dekoru. Jeden by řekl, že se
u toho musí obě strany pořádně nudit.
Naštěstí šedivá jest teorie, kde strom
žití zelená se. Až by se nechtělo věřit, co
se také v rámci takové oficiální a koženoksichtové akce můžete také dovědět …
Management kvality? Jó, to myslíte ízo? To
tady byl s naším ředitelem jakýsi auditor,
ale na víc se mě neptejte.
Politiku kvality asi máme, ale mě politika
stejně nezajímá.
Na řízení dokumentace tady máme speciální softvér. Rádi bychom vám ho předvedli, ale rozumí tomu jenom pan XY, a ten
tady dnes není.
Kdysi jsme tady nějaké ízo měli, ale pak
jsme ho asi zrušili, stejně to k ničemu
nebylo.
Ekologie je ve středu našeho zájmu. Čističku sice nemáme, ale nechali jsme si
schválit, že můžeme vypouštět naše odpadní vody přímo do řeky bez čištění.
Naše zásobníky stojí na hermeticky uzavřených jímkách. A proč v nich rostou pampelišky? Ty hermetičnost neporuší.
O požární bezpečnost samozřejmě dbáme.
Proč ten hydrant nemá platnou revizi? To
jsme na něj asi zapomněli.
Ano, řídím tady jak výrobu, tak i výrobní
kontrolu. Já se totiž nejlépe ohlídám sám.
Máme tady formuláře na pět es, ale radši
do nich nic nepíšeme, ona z toho vždycky
byla jenom práce navíc.
Miriam Kallerová
Je tohle fréma nebo odpadkový koš?
Naše palety jsou samozřejmě naprosto
bezpečné, ale ve skladu dejte pozor, ať se
neškrábnete o trčící hřebík.
Technický servis
Foto: SHUTTERSTOCK
Tak vy mi tady navrhujete jakási opatření
ke zlepšení. To si myslíte, že nemám své
vlastní práce dost?
Vánoce v bílém
Nejen děti, ale i dospělí si většinou přejí, aby vánoce byly
v bílém. To znamená, aby napadl sníh a lidé si mohli užít
zimní atmosféry při svátečních procházkách, lyžování
a běžkování nebo alespoň pohledem z okna pokoje.
A co má titanová běloba společného se
sněhem?
Kromě barevného vzhledu umí rovněž přinášet potěšení a rozjasňovat zejména dětské
tváře. Najdeme ji totiž nejen v nejrůznějších
cukrářských výrobcích, ale i v papírových,
textilních a plastových dekoracích nebo
v barvách, kterými jsou vánoční předměty zdobeny. A protože k zimním svátkům
nezbytně patří slavnostní výzdoba, zmiňme
se o historii a výrobě jedné z nejkřehčích –
o vánočních baňkách.
Výroba foukaných skleněných ozdob se
k nám dostala z Německa v 2. polovině
19. století. Rozvíjela se zejména v oblasti
východních a severních Čech a své zlaté
období si prožila v třicátých letech minulého století. V roce 1948 došlo ke znárodnění řady soukromých skláren a zabavení
jejich majetku státem. K znovuzrození tradic
rodinných skláren dochází až po sametové
revoluci. Od přelomu století musí čeští vý-
3
robci čelit čínské konkurenci, která zaplavuje
trh levnými, strojově vyráběnými ozdobami.
Přesto se některým z nich velmi daří. Jednou
z úspěšných je rodinná firma Ozdoba CZ
ze Dvora Králové nad Labem, která mimo
prodeje na tuzemském trhu úspěšně exportuje i do USA a Spojených arabských emirátů. Díky spolupráci společnosti PRECHEZA
s tímto výrobcem, jehož krédem je zachovat
krásu a umění ručně foukaného sklářského
řemesla i dalším generacím, jsme se dověděli
spoustu zajímavostí ze „ světa baněk“ a rádi
se o ně s vámi dělíme.
A jak tedy probíhá výroba skleněných ozdob?
Trubice ze sodného skla se rozžhaví nad
plamenem sklářského hořáku při teplotě
650 °C a jedna její část se oddělí. Druhá část
poslouží jako píšťala k nafouknutí tvaru,
který foukač vyfoukne buď symetricky ve
volném prostoru (například jako kouli,
špičku nebo zvoneček) nebo přímo do zvo-
Má to světlo tam nahoře nerozbitný kryt?
To není světlo, to je díra ve střeše.
Výrobky skladujeme v suchém a krytém
skladu. Ta louže u dveří, to nám sem vítr
asi navál sníh.
Čistotu vstupní soli kontrolujeme hned
při vykládce z vagónů. Pokud v ní zůstanou kusy papíru, vyberou to chlapi hned
na pásu.
Tuhle budovu už léta nepoužíváme. Je sice
neprodyšně zavřená, ale ti holubi vlezou
všude.
Máte pravdu, s holuby je problém. Tihle se
nám na jaře zahnízdili rovnou nad expedičním zásobníkem a nemůžeme je odtamtud
dostat.
To listí by tu asi nemělo být, ale to víte,
podzim je podzim.
Franto, proč máš mazací olej v petce? Aha,
to není olej, to je rum.
lené keramicko-hliněné formy. Další fází
je postříbření zevnitř ozdoby. Do baňky se
vpraví roztok dusičnanu stříbrného a čpavku, který v teplé lázni vytvoří dokonalou
stříbrnou plochu. Zrcadlově lesklé i nepostříbřené polotovary pak podstupují další
druhy vnějšího barvení – smáčení nebo
stříkání a to zejména rozpouštědlovými
rychleschnoucími laky. Finální úpravou
ozdob je ruční malování laky a barvami
kombinované s různými posypy, polepy
atd. Po dokončení dekoru je nutné naříznout přebytečnou trubičku a na ozdobu
připevnit tzv. záponku (vidlicové perko
protažené krytkou), za kterou se ozdoba
může pověsit.
A v čem tkví tajemství úspěchu rodinné
firmy Ozdoba CZ?
V individuálním přístupu ke každému
zákazníkovi, ve vyhledávání nových trhů
a přizpůsobení se jejich nárokům, ale
hlavně v usilovné každodenní práci. A tak
stejně jak se po vice než století předávají
zkušenosti a řemeslo rodinné dílny, jsou
předávány i zkušenosti a zvyšována kvalita
výrobků a.s. PRECHEZA, která právě příští
rok oslaví 120 let od svého založení.
Na etalony tady máme jedno vyhrazené
místo. Teď tady ale žádné nejsou, lidi si je
raději berou k mašinám.
Eva Jehlářová
Pavel Mollin
Kdyby ta krabice nebyla prázdná, mohli
jste si tady vzít vatu do uší.
Pan ředitel tady dnes bohužel není. Nepůjdeme raději na oběd?
Přezkoumání vedením neděláme, vedení
přezkoumává nás.
Tak to vidíte. A pak se říká, že auditoři
jsou suší a nudní patroni a že při auditu
jenom šustí papíry. Nebo že bychom byli
každý u jiného auditu?
4
Precheza a my
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2013
Energetika
Foto: archiv PRECHEZA
Stavíme i elektrárnu – dokonale využitá „výrobna tepla“
V rámci rekonstrukce výrobny kyseliny sírové v souvislosti s plánovaným navýšením jejího výkonu bylo
rozhodnuto, že redukce páry vzniklé při výrobě sírovky nebude při normálním provozu probíhat na redukčních
stanicích, ale s použitím turbíny. Příjemným bonusem pak bude vedlejší produkt – naše elektrická energie!
Výroba sírovky je totiž silně exotermická.
Kdybychom se na proces podívali čistě
energetickýma očima, tak do vyrobené kyseliny se dostává cca 1/5 energie obsažené
v palivu – v tomto případě v síře. Z tohoto
pohledu máme tedy výrobnu tepla (a elek-
třiny) s přidruženou výrobou kyseliny…
Doposud jsme měli kotel, ze kterého „lezla“ pára o tlakové úrovni cca 2,05MPa,
tedy přibližně takové, jaká je dále potřeba v chemických výrobnách (sušení TB,
mikronizace TB a původně i krystalizace).
Co přebývalo, to bylo v redukční stanici
zredukováno na tlakovou úroveň 0,9MPa,
která se rozvádí do provozů, kde je použita (většinou po dalších redukcích na ještě
nižší tlaky). Zde k největším spotřebičům
patřily odparky na VTB, jinak se touto pa-
rou kdeco ohřívá – včetně teplé vody pro
přímý užitek i topení.
Rekonstruovaná výrobna kyseliny sírové
je postavena na dodávku většího množství kyseliny, její výkon je výrazně vyšší.
Proto i energie přecházející do páry je
mnohem více. A když k tomu připočteme
lepší účinnost nového kotle, je logickou
odpovědí na otázku „co s ní?“ právě další
využití. A tak je novou součástí výrobny
kyseliny sírové i parní turbína. Odběrová
s potlačenou kondenzací. Odběry budou i nadále zajišťovat dodávky páry do
technologií v Precheze, nicméně „cestou“
v příslušném stupni turbíny stihne ještě
přispět k roztáčení hřídele turbosoustrojí
– na rozvodnicích v R21 v budově hlavní
trafostanice se objeví i naše elektřina! Ve
srovnání se spotřebou Prechezy jí nebude
tolik, abychom byli soběstační. Nicméně
zhruba o čtvrtinu se její nákup sníží.
V návaznosti na turbínu už byly realizovány nebo jsou naplánovány další akce,
směřující k přesunu spotřeby tepla spíše
do páry o tlaku 0,9MPa (z pohledu výroby elektřiny se jí vyrobí při redukci
níže více). Turbína - náš zdroj páry bude
i nadále plně zajišťovat potřeby provozů
z pohledu dodávky páry 2.0MPa. Vzhledem k rostoucím potřebám v souvislosti
s navyšováním výkonu a dále s ohledem
na nekonstantní odběry páry 0,9MPa však
bude pořád nutné mít zajištěny její dodávky od externího dodavatele.
Ludvík Prášil
Foto: SHUTTERSTOCK
Vodní hospodářství
Od pramene ke kohoutku
Pitná voda, pro většinu lidí samozřejmost, bez které se neobejdeme.
Její každodenní nutnou potřebu si uvědomíme většinou v době poruchy
dodávky vody. Kohoutková voda je více jak 100krát levnější než balená
voda, a dokonce jsou na ni kladeny přísnější požadavky než na vodu běžně
prodávanou v supermarketech. Je vždy dostupná a čerstvá.
Základem pro kvalitní pitnou vodu je kvalitní zdroj. Zdrojem vody pro Přerov a okolí
je podzemní voda z vrtů z tzv. „prameniště
les“ a voda z povrchových zdrojů, kterými
jsou jezero Tovačov I a jezero Troubky II.
Tyto vody se upravují na úpravně vody
Troubky. Voda se nejprve zbavuje iontů
železa a manganu oxidací ozonem, popřípadě vzduchem, nebo na některých úpravnách i manganistanem draselným. Následuje proces číření za přídavku flokulantu.
Vysrážené oxidy železa a manganu a další
nerozpustné látky se odstraní na pískové
filtraci. V dalším kroku se přidá vápno pro
získání optimální vápenato-uhličité rovnováhy a konečnou úpravou je chlorace.
Takto upravená voda je čerpána například
do vodojemu Čekyně, ze kterého se zásobuje část Přerova včetně celého areálu
Precheza a.s. Pitná voda z úpravny Troubky
může být částečně nahrazena pitnou vodou z ostravského vodovodu. Zdrojem této
vody je přehrada Kružberk. Proces výroby
se pravidelně kontroluje. U pitné vody se
stanovuje okolo sta různých parametrů,
kterými se sleduje její kvalita a tedy i zdravotní nezávadnost.
Do našeho podniku se pitná voda dostává
z vodojemu Čekyně přes několik kilometrů distribuční sítě přivaděčem od „Jatek“.
Před železničním mostem je předávací
místo pro Prechezu, to znamená, že od
tohoto místa začíná vodovod pro veřej-
nou potřebu, který vlastní Precheza a.s.
Na tento vodovod jsou napojeny i externí
firmy sídlící v areálu i mimo něj. Vodovod
musí být provozován dle příslušného provozního řádu. Především se musí provádět
pravidelná údržba vodovodu a hlavně se
musí pravidelně kontrolovat kvalita dodávané vody. Externí akreditovaná laboratoř
provádí pravidelné odběry a také následné
analýzy pitné vody, které posílá do centrálního systému pitné vody tzv. „PIVO“,
kde jsou výsledky okamžitě k dispozici
hygieně. Všechny tyto úpravy vody a další
skutečnosti jsou stále nákladnější, a proto
se musíme připravit, jako již tradičně poslední dobou, na další meziroční zdražení
„vodného“ v řádu několika procent. I přes
tuto nemilou skutečnost máme to štěstí, že
je stále u nás dostatek kvalitních zdrojů
vody, kterých na světě postupně ubývá
přirozeným rozvojem civilizace.
Pavel Šnejdrla
Energetika
Foto: archiv PRECHEZA
„Hoši, nějak se vám z toho kouří!“- oprava parovodu u administrativní budovy
V létě letošního roku z odvětrávacího komínku, který je umístěn u křižovatky před výrobní halou Prestu,
začal stoupat bílý dým. Ve Vatikánu
je to dobrá zpráva. U nás ale s tímto
úkazem započala viditelně dlouhá
oprava parního potrubí.
Po zkušenostech z minulých oprav jsme
začali hledat závadu v místě, kde se vyjevila.
Provedením výkopových prací a obnažením parovodu bylo zjištěno, že potrubí je
v daném místě v úděsném stavu (to ne že
bychom nevěděli, původně jsme ale opravu plánovali až na později). Po provedení
nutných prací jsme se sice chvilku utěšovali
tím, že zapršelo (náhodou, zrovna). Chtě-
li jsme věřit, že vysychá izolace, a proto
se z toho pořád páří. Víra ale nevydržela
dlouho. Ukázalo se, že příčina úniku je až
na trase pod úrovní terénu vedle nového
chodníku směrem k administrativní budově, část navíc vede pod silnicí…
V potrubní trase, která vede k administrativní budově, jsou ve stejných vzdálenostech umístěny hned tři axiální kompenzátory. A tak jsme, ctíce jasný pokyn:
„chodník se nesmí ani hnout“, začali
hloubit jámy… Nakonec byly celkem čtyři.
Připadali jsme si nejen jako krtci, ale taky
jako hlupáci. Po vyhloubení každé nové
jámy jsme vždy optimisticky doufali, že
další už nebude nutná. Jenže, mohou-li se
věci dít horším způsobem, pak se tak prostě podle Murphyho dějí. Takže jsme vždy
opravili co se dalo a plni naděje postupně
ty ďoury hypnotizovali. Povedlo se to až
na poslední možnosti! Hurá! Úkol konečně splněn, objem výkopů minimalizován
a hlavně – chodník se nezhroutil!
Samozřejmě, že kdybychom začali nelogicky „jámovat“ z prostředka, tak mohlo
být hotovo relativně rychle. Mohli jsme
také provést hned na začátku výkop po
celé délce, taky bychom měli nejspíše
rychle hotovo, jenže, po bitvě je každý
generál. A taky bychom pravděpodobně
měli i nový chodník, nebo minimálně
zgenerálkovaný nový chodník.
Obecně se snažíme takovým brrrr stavům
předcházet plánováním oprav a údržby.
Skutečný stav potrubí v zemi se ale pozná,
až se kopne do země. No, a samozřejmě
v místě kde je nejvíce vidět a kudy nutně
všichni chodí se dařilo nejméně. Být to
mezi budovami TPH a PS20 (věříme, že
všichni vědí kde to je…), je to hotovo hned.
Takhle jsme dlouho trpělivě vysvětlovali,
že tam opravdu nemáme zakopaný žádný
poklad. Byli jsme dokonce i v podezření,
že podle pravidla „pod svícnem největší
tma“ tam máme uložen minimálně jeden soudek s archivní slivovicí. Někteří
nám podsouvali stavbu metra mezi AB
a výzkumem, jiní obdivovali náš způsob
nepokrytého budování tunelu. Jasně,
mohli jsme si tam udělat tunel pochůzný,
mohli bychom pak chodit kanály! Nejlepší
hlášku na dané téma ovšem vyslovil jeden z důchodců docházející pravidelně na
obědy – při pohledu do jámy č. 4 pravil:
„Hoši, nějak se vám z toho kouří!“
Za útvar EN všem přeji nejen bezporuchový konec roku, příjemné Vánoce a klidného Silvestra, ale také pevné zdraví a mnoho optimismu do roku 2014!
Ludvík Prášil
precheza
Precheza a my
www.precheza.cz
prosinec 2013
5
Partnerství pro chemii
S webem za chemickou kariérou
Foto: portál Česká chemie
Chemie není jen nudná věda
a biflování tuny vzorců a rovnic.
Chemie může být také vzrušující
dobrodružství, napínavé
objevování či dokonce čirá
zábava. V neposlední řadě se
v chemickém průmyslu dá zajistit
i perspektivní kariéra. No jo, ale
jak tohle říct teenagerům?
V lednu 2014 končí rozsáhlý dvouletý projekt „Partnerství pro chemii“, který měl za
úkol intenzivnější a efektivnější propojení
středních a vysokých škol s praxí, tedy s chemickými výrobci. V rámci tohoto projektu
bylo odvedeno mnoho práce hlavně na poli
personálním, a to lákáním čerstvých absolventů škol. Získat studenta chemie je fajn,
takový absolvent chemické střední či vysoké
školy však již vztah k chemii má. Jak k ní ale
přivést mladší ročníky, které své zaměření
teprve hledají? A právě na to má odpovědět
nový webový portál Českáchemie.cz, který
se nachází na adrese www.ceskachemie.cz
a vytýčil si za cíl vytvořit místo, kde se bude
setkávat veškeré chemické dění v České
republice, a vytvoří prostor pro propojení
všech tuzemských chemických subjektů –
od akademických, přes vědecko-populární
až po byznys. Jeho motivací bylo přinést pro
zájemce o kariéru v chemii ucelený přehled
nabídky a poptávky na pracovním trhu
a také šikovný seznam všech chemických
škol, od učilišť až po univerzity. Pojďme se
nyní podívat, jak se to tomuto ambicióznímu projektu podařilo.
Nejzajímavější částí webu je denně aktualizovaná databáze všech škol a zaměstnavatelů v chemickém odvětví. A nejen
to, u všech zaměstnavatelů vidíme také
nabízená volná pracovní místa, u škol pak
aktuální studijní programy. Své profily si
zde pak firmy vylepšují kromě detailního
představení také možností fotogalerie, aktualit či motivačních nabídek. V databázi
škol a zaměstnavatelů je možné si jednodu-
še filtrovat poptávaný region, obor chemie,
který vás zajímá, či volná místa vyhovující
vašemu vzdělání.
Zajímavostí je „vychytávka“, skrývající se
pod ikonkou „Plánovač kariéry“, která je
určena hlavně studentům a jejich rodičům.
V této aplikaci zadáte, na kterém stupni
školy jste, v jakém oboru chemie, případně ve kterém regionu byste chtěli realizovat
svou kariéru. Následně se vám vygeneruje
přehled volných pracovních pozic, kam je
možné v daném kraji nastoupit, i s aktuálním požadavkem na vzdělání, či vhodných
následných škol, na kterých si můžete své
vzdělání zvýšit. Následuje pak výčet volných míst, na která je možné dosáhnout
s vyšším vzděláním, což je samo o sobě dost
motivačním prvkem. A čísla? V době, kdy
je v ČR průměrná nezaměstnanost přes 7,5
%, nabízí denně portál Českáchemie.cz 50
- 70 volných pracovních míst od operátora,
přes technologa až po vedoucího vývoje.
A když jsme u těch statistik: na webu se
v tuto chvíli prezentuje pět chemických
učilišť, 99 středních odborných škol a gym-
názií, 13 škol vysokých s chemickým zaměřením a 32 zaměstnavatelů!
Nejen plánovaním kariéry živo je mládí,
a aby webový portál více oslovil mladé
a hravé čtenáře, nabízí mimo záležitostí
praktických také věci i pro zábavu a poučení. Žáci zde mohou najít nejen studijní
materiály a přehledy aktuálních konferencí,
ale také zajímavosti ze světa chemie, jednoduché návody na domácí experimenty či
chemickou poradnu. A protože internetový
život se pomalu přesouvá z webových stránek na sociální sítě, Českou chemii najdete
také na Facebooku.
O tom, že portál si našel své místo na slunci, nás mohou přesvědčit čísla návštěvnosti
za první čtyři měsíce provozu. Na webové
stránky zavítalo přes pět tisíc návštěvníků
a téměř tři stovky z nich se zaregistrovalo
k pravidelnému odběru novinek. Radost
z úspěšného projektu je o to větší, že na
vývoji a tvorbě těchto webových stránek se
podíleli také zaměstnanci naší společnosti.
koupit tři stejné výrobky, když původně
jste šli jen pro jeden? Někdy kvalita takto nabízeného zboží může být v rozporu
s realitou. Berte proto reklamní sdělení
pouze jako možnost dozvědět se o něčem
novém a začněte v daném odvětví pátrat
po podobných výrobcích. Určitě zjistíte, že
se jich dá v podobné kvalitě najít celá řada
a za lepší cenu. Takže do toho nového roku
vykročme pravou nohou a s vědomím, že
peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.
O tom zase někdy příště.
Luboš Kopecký
Synthesia Noviny
Osobní finance
Foto: SHUTTERSTOCK
Udělejte si bilanci svých financí
Také si v euforii s koncem roku dáváte předsevzetí do toho nového a už v polovině
února rádi zapomenete, že vás vůbec něco takového mohlo i jen napadnout a zase
skončíte ve stejných vyjetých kolejích?
A co to letos udělat trochu jinak – bez
absťáku a bez propocených triček v posilovně? Výsledek se dostaví hned a vy budete
mít dobrý pocit, že konečně získáte přehled, kam vaše finance mizí – udělejte si inventuru. Jak na to? Tak nejprve si vezměte
papír, tužku a pište. Nejprve to pozitivnější,
a to všechny příjmy. Posčítejte jak ty, které
vám chodí na účet, tak ty, které dostáváte
v hotovosti. Bude tam příjem ze zaměstnání, výživné, odměna za brigádu, či vedlejšák. Pak se zaměřte na výdaje – nájem,
trvalé platby, hypotéky, půjčky, běžné nákupy, kapesné dětem, dobití telefonu, MHD,
benzín apod. Do nákladů je také dobré započítat výdaje, které sice nejsou pravidelné,
ale o kterých víte již dopředu, že je budete
muset v daném měsíci, kvartálu nebo ročně
zaplatit, tzn. životní pojistky, plyn, pojištění
nemovitostí nebo auta, narozeniny, placení
kroužků pro děti atd. Odečtením celkových
výdajů od příjmů dostanete částku, kterou
máte měsíčně pro volné využití – kadeřník,
návštěva restaurace, káva s kamarádkou,
kultura apod. S výpočtem vám pomůže
také internet. K dispozici máte například
server Moře financí, který pro uživatele je
zdarma. Jeho výhodou je, že vaše zápisy
nezůstávají nikde v paměti. Vaše data se
sama rozdělí do přednastavených kategorií
a dále s nimi můžete manipulovat, měnit,
případně je rozšiřovat. Inventuru bychom
měli tedy hotovou. A jak se poprat s neustále rostoucími cenami? Když už jsme
zjistili, kolik měsíčně utratíme, je na čase
se zamyslet, kde se dá na jednotlivých položkách něco ušetřit. A opět přijde ke slovu
internet. Existuje celá řada porovnávačů
nebo přímo šetřičů. Vyzkoušejte například
www. chytryhonza.cz, www.uspory.cz, případně již zmiňovaný www.morefinanci.cz.
V souvislosti s výše uvedenou hloubkovou
revizí našich financí si uvědomme, že o největší množství peněz se připravujeme my
sami svým chováním: např. bezhlavým nakupováním pod vlivem reklamy, kterážto je
cíleným oslovením zákazníka, vybízejícím
ke koupi výrobku. Opravdu potřebujete
Iveta Prokopová
Synthesia Noviny
Moravský ornitologický spolek
Není žádným tajemstvím, že Precheza testuje odolnost své titanové
běloby v různých aplikacích na povětrnostních stanicích. Jedna
z nich je i v Hostýnských vrších. Ta původní, na Vičanově, i nová
na Marušce se nachází v oblasti, kde se můžeme setkat s jedním
velmi zajímavým druhem naší fauny. Je to kos horský, silně
ohrožený a zákonem zvlášť chráněný ptačí druh.
Jeho starší jméno bylo kolohřivec horský
a někdy se mu říkávalo i „turecký kos“. Proč
turecký? Pokud si myslíte, že se k nám rozšířil z Turecka nebo tam létá na zimu, pak
chyba lávky. Důvodem tohoto pojmenování
je půlměsíc, který má na prsou. U samečka
je bílý, u samičky hnědavý. Na rozdíl od svého příbuzného kosa černého není tak úplně
černý. Sameček má na některých částech těla
peříčka, která mají mimo černé i různý rozsah bílého zabarvení. Samičky jsou, podobně jako z měst známé samičky kosa černého,
spíše hnědočerné.
Pokud otevřete nějakou hodně starou knihu o ptácích a podíváte se na kosa černého,
dovíte se, že je to „plachý pták, obyvatel
hlubokých lesů“. Dneska většina kosů černých ani neví, jak les vlastně vypadá. To
kos horský dělá svému jménu čest. I když
není vázán výhradně jen na horské oblasti
a najdeme ho i v pahorkatinách s nadmořskou výškou aspoň 400 metrů nad mořem,
horské jehličnaté lesy a kosodřeviny má
nejraději. Potravu si hledá na zemi, a proto
se s oblibou zdržuje na okrajích lesů poblíže
luk a pasek. Tam ho také nejsnáze uvidíme.
Samečci se na jaře předvádějí svými hlasitými koncerty. Pokud tedy uslyšíte něco,
co se dost podobá zpěvu městských kosů,
je však prokládáno vrzavými zvuky a pomlkami, podívejte se na špičky jehličnanů.
Pokud nebude mlha, kterou by šlo krájet,
Zpívajícího kosa horského najdete na videu na:
http://youtu.be/CRNMutNNQ7E .
Foto: Adolf Goebel
Nejen město má své kosy
máte velkou naději vidět kosa horského na
vlastní oči.
Zpěv je neklamným znamením, že se chystá
nebo probíhá hnízdění. Hnízdo staví především samice. Nejčastěji je ukryto nízko
v hustých větvích smrčků nebo kosodřeviny. Vnějšek hnízda je z trávy, listů, mechu,
kořínků a větviček, uvnitř je vrstva hlíny
s výstelkou z jemných travin. Z čtyř nebo
pěti namodralých nebo nazelenalých vajíček s rezavými skvrnkami se po 14 dnech
líhnou mláďata, která rodiče krmí na hnízdě
dalších asi 16 dní. Později se už z velké části
živí sama, i když je rodiče nenechávají na
holičkách a pořád je dokrmují.
Kos horský u nás na zimu nezůstává, již
v září nebo říjnu odlétá do jižní Evropy
nebo severní Afriky, odkud se vrací v březnu nebo dubnu. Podle nejnovějších odhadů
žije v České republice pouhých 2000 párů
tohoto zajímavého druhu. Pro srovnání,
odhad pro kosa černého je čtyři milióny
párů.
Adolf Goebel
6
Precheza po práci
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2013
AK PRETIOX
Začínal jsem s tím už jako malý chlapec
– ano, s volantováním – když už nechci
záměrně používat spojení s řízením. Vždyť
jsem tehdy ještě nedosáhl na pedály…
Tatínek mi tak tisícovečku půjčit nemohl,
ani kdyby chtěl, a tak tehdy vyřešil tak, že
mi koupil autíčko s dálkovým ovládáním.
Ano, se šňůrou. Muselo se za ním chodit
a vyjelo i do celkem obstojného kopce
– stavíval jsem všelijaké „horské“ dráhy
z rozkládacích dětských knížek. Když
se tak dívám kdy to bylo (máti má na
fotkách ze zadní strany popisky), tak
mě napadá, že otec tehdy koupil hračku
spíše sobě. S mercedeskou jsem si hrával téměř pořád, celé dětství. Je docela
s podivem, že se dochovala v poměrně
slušném a funkčním stavu dodnes. Dokonce i při otočení volantem přední kola
reagují – to je zvláště pozoruhodné, protože lanka řízení tehdy praskala snadno
a rychle. A nebyla k dostání… Přestože
jsem volant červeného mercedesu měl
v ruce neustále, foto se nedochovalo
anebo nenašlo (popisky sice mají, ale
Foto: Ludvík Prášil
Co o mně (možná) nevíte
možná že se někdy někde najdou další
krabice s černobílými snímečky). Tak
jsme zkusili nafotit takovou vzpomínkovou – posuďte, jak se to podařilo. Stejně
poměrně překvapující je fakt, že nemám
fotku sebe za volantem – i když a kdo by
ji taky dělal a proč vlastně, že. Nicméně
autíčka mám rád a dostal jsem se i k „dospělému“ soutěžení – na dalším snímku
jsem s kamarádem na jednom z letošních
pohárových dvoukol automobilových
orientačních soutěží. Taky ne úplně obvyklá situace, protože zvykle sedávám za
kormidlem a na sedadlo spolujezdce bývá
lepší pohled, než na mě…
P.S. I na to červené bych si zvykl. Snadno
Ludvík Prášil
a rychle!
Ohlédnutí za činností Autoklubu Pretiox v roce 2013
Sportovní činnost v roce ale 2013 nijak
neutrpěla – podařilo se zorganizovat
a uskutečnit dva velké sportovní podniky na mezinárodní úrovni. Na jaře
celkem již 18. automobilový Pretiox
slalom, který se jel jako Mistrovství
ČR, Mistrovství Rakouska a Mistrovství
států zóny střední Evropy. Zúčastnil se
rekordní počet 72 závodníků, což je historický rekord svědčící – snad – o kvalitě a oblibě tohoto významného závodu
z kalendáře FIA.
Dalším významným mezníkem činnosti
autoklubu v roce 2013 bylo uspořádání
jubilejního, již 30. ročníku AOS PRETIOX zařazeného do všech seriálů orientačních soutěží, které se na Moravě
jedou: Mistrovství ČR, Moravský pohár
a SHELL CUP Morava. Soutěže, která
se jela z Lipníka do Lipníka a následně
v dalším kole do Prechezy, se zúčastnili
téměř všechny posádky, které figurují ve
výsledkových listinách. Třeba to opravdu
nebylo tak špatné… Opakovaný dík patří
všem, kteří se o pořádání těchto úspěšných akcí jakkoli přičinili!
V oblasti automobilových orientačních
soutěží reprezentovaly zdárně autoklub
Pretiox 4 posádky s různou četností
i úspěšností na všech úrovních od SHELL
Cupu přes Moravský pohár až k Mistrovství České republiky.
Letošní mistrovské i pohárové klání bylo
zakončeno dvojkolem o víkendu 8.- 9.11.
v Hlučíně. Za AK Pretiox se zúčastnily
obě pravidelné posádky, čímž byla za reprezentací klubu v tomto roce udělána
pěkná tečka. Sportovní cíle pro příští rok
jsou jasné: pokud možno se co nejvíce
zlepšit!
Snad budou rozumnější i autoři všelijakých klíčů pro výpočet celkových pořadí
a jiných omezení. Pro představu: naše posádka pořádáním zmíněných akcí přišla
o možnost (lepšího) umístění v pohárové
soutěži, protože celkový počet soutěžních
kol byl sice 8 s hodnocením 6 nejlepších
z nich, my jsme ale jedno dvoukolo pořádali a ano, bylo by nám započítáno průměrem. To bychom ale nesměli chybět
na dalším dvoukole (z důvodu pořádání
Pretiox slalomu, ale v zásadě je jedno
z jakého důvodu). Stejně tak jsou dnes
omezeny možnosti účasti v pohárových
soutěžích u mistrovských posádek… Pravidla by se měla zjednodušit a zpřehlednit. I to bude námětem pro naši činnost
Foto: Ludvík Prášil
Do činnosti autoklubu se přenesla část problémů z roku 2012 zejména
v oblasti ekonomického zajištění. Z různých důvodů se letos nepodařilo
uskutečnit klubovou automobilovou orientační soutěž spojenou s tradičním
setkáním členů a příznivců autoklubu jinde než na schůzích a rozpravách
při sportovních akcích. Snad rok 2014 bude v tomto směru úspěšnější.
Předpoklady tady jsou a snad ještě zůstal i dostatek optimismu a energie
členů a příznivců klubu.
v příštím roce. A jaké jsou ostatní plány
na sportovní sezónu 2014?
Plánujeme uspořádat tradiční slalom,
a pokud to bude jen trochu možné,
uspořádali bychom v podzimním termínu i jedno pohárové kolo v orientačních
soutěžích. Dále budeme spolupracovat
s pořadateli Hella Mohelnice na uspořádání dvoukola Mistrovství republiky, kde
přijmu funkci a zároveň velmi nevděčný
úkol být hlavním rozhodčím…
Rád bych závěrem poděkoval všem, kdo
projevili naší činnosti přízeň a pochopení. Bez vás všech by to zkrátka nešlo.
Do roku 2014 vám jménem AK Pretiox
i svým přeji pevné zdraví a životního
optimismu!
Ludvík Prášil
PVK PRECHEZA
Výsledková mizérie volejbalistek v extralize vyústila v odvolání trenéra
Postavení na chvostu tabulky s bilancí pouze
dvou vítězství v dosavadním průběhu extraligy
žen nemůže těšit žádného příznivce Přerovského
volejbalového klubu Precheza. Proto výkonný výbor
po prohraném utkání s pražským Olympem odvolal
dosavadního kouče Leopolda Tůmu a na jeho místo
posunul asistenta Libora Gálíka.
Zdali to byl krok ke změně herního projevu, ukáží zbývající zápasy základní části
soutěže, která skončí v lednu.
Družstvo žen dosud dokázalo vybojovat »povinné« body toliko v konfrontaci
s pražskou Slavií a SG Brno, jehož kádr
tvoří pouze perspektivní mladé hráčky pro
českou juniorskou reprezentaci. Výsledková i herní krize se stále prohlubovala,
a to se stále více promítalo od napjaté atmosféry mezi hráčkami i trenérem. Navíc
pozorným fanouškům neuniklo, že si kouč
s touto situací neví rady a prakticky na ni
nereagoval. Na hřišti se objevovala stále
stejná sestava hráček a také stereotypní
příprava na utkání nemohla vést k nápravě. Vedení klubu tedy sáhlo k radikálnímu
řešení a Leopolda Tůmu zbavilo funkce.
Nyní má jeho nástupce Libor Gálík, jemuž
asistentku bude dělat přerovská odchovankyně Petra Zajícová, jediný úkol – udržet tým mimo sestupové vody.
Boji o záchranu se po medailové sezóně
nevyhnou přerovské juniorky. Po základní
části je v lednu čeká boj o setrvání v extralize. Potvrdila se slova trenéra Miroslava
Lakomého, že to bude jejich hlavní cíl.
Utkají se se třemi celky z české skupiny
Libercem, Jabloncem nad Nisou a jedním
z dvojice VŠ Plzeň a Španielka Žižkov. Výsledky ze vzájemných soubojů se Šternberkem a Ostravou se jim budou započítávat.
Podobně jsou na tom i přerovské kadet-
ky. I když se jednu dobu vyšvihly na třetí
příčku tabulky a mohly se posunout do
nejlepší šestky v republice, která si to
rozdá o medailové posty. Bohužel přišlo
vystřízlivění v podobě dvou jasných porážek s konkurentem v boji o třetí příčku
– Šternberkem. Zůstala už jen teoretická
šance na postup.
Zato v Českém poháru, jenže je vypsaný
společně pro kategorii juniorek a kadetek, si Přerovanky vedou celkem obstojně. Přestože v této soutěži disponují
jedním z nejmladších kádrů, dokážou
se s tímto handicapem vyrovnat a stále
se drží v elitní osmičce celků z celé ČR.
„Holky jsou na turnajích ČP nejmladším týmem a ve vyhranosti a na razanci
v útoku je to přece jen znát,“ zhodnotila
trenérka Eva Ryšavá situaci po odehrání
druhého kola poháru v Lanškrouně. Vyrovnanou soutěž absolvují také starší žá-
kyně. V krajském přeboru sehrálo áčko
Přerovského volejbalového klubu druhý
turnaj skupiny A v domácí hale. Přestože
každý z trojice týmů Přerova, Prostějova a Olomouce utrpěl jedinou porážku
rozhodovaly o konečném pořadí poměry
míčů. Kvůli vysoké porážce s Olomoucí
(poměr míčů 29:50) se Přerovanky musely spokojit se třetí příčkou.
Na druhé straně určitě těší výhra nad
tradičním rivalem z Prostějova. Ovšem
v této kategorii by neměly být prioritou dosažené výsledky, nýbrž výchova
hráček pro extraligové soutěže kadetek
a juniorek.
V závěru roku se dařilo také A družstvu
mladších žákyň. Pod vedením trenérky
Radany Dokoupilové postoupily do skupiny A mezi pět nejlepších týmů Olomouckého kraje.
Stanislav Šmidák
precheza
Precheza a my
www.precheza.cz
prosinec 2013
7
Soutěž
V lázních načerpejte energii pro rok 2014
Foto: SHUTTERSTOCK
3
dny
relaxace a pohody
pro dva
Vyhrajte prodloužený víkend
v lázních v Luhačovicích!
ZO OS CHO pro Vás připravila ve spolupráci s redakční radou
NOVIN PRECHEZA malou ochutnávku relaxace a pohody v lázeňském
Zařízení Niva Luhačovice. Lázně nabízí rozsáhlý komplex saun, vířivek,
teras s nádherným výhledem do okolní krajiny a dalšími službami.
Připraveny jsou relaxační masáže uvolňující tělo i duši, speciální vinné
koupele a pro milovníky plavání vnitřní bazén se slanou.
Lázeňské zařízení NIVA je již tradičním partnerem společnosti
PRECHEZA, který nabízí kvalitní služby v oblasti lázeňské péče
a ozdravných pobytů pod lékařským dohledem. Nabízí lázeňské
pobyty, rehabilitační pobyty a wellness pobyty pro samoplátce,
léčebné pobyty prostřednictvím zdravotní pojišťovny (komplexní
lázně, příspěvkové lázně) a také firemní akce.
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky a můžete vyhrát dárkový poukaz pro dvě
osoby. Jediné, co je potřeba udělat do 8. ledna, je zaslat na adresu [email protected]
správné odpovědi na tři jednoduché otázky. Následující den výherce vylosuje Ing. Marian
Bartoš, komerční ředitel a.s. PRECHEZA.
Soutěžní otázky:
1.
2.
3.
Lázně Luhačovice jsou
v České republice
Luhačovice byly místem
natáčení televizního seriálu
a) Vlak dětství a naděje
b) Četnické humoresky
c) Vyprávěj
Režisér Jaromil Jireš natočil
v Luhačovicích životopisný film
ze života
a) Leoše Janáčka
b) Bedřicha Smetany
c) Bohuslava Martinů
a) třetí největší lázně
b) čtvrté největší lázně
c) páté největší lázně
Výhercem soutěže z minulého čísla
novin o rekondiční pobyt v Priessnitzových lázních, se stal Luděk
Vrtěl. Cenu vylosoval výrobní
ředitel Pavel Valášek. Výherci blahopřejeme a přejeme příjemný
ZO OS ECHO
pobyt.
a redakce NOVIN PRECHEZA
Také výherce druhé soutěže o rodinné hry od společnosti Albi vylosoval výrobní ředitel Ing. Pavel
Valášek. Ze správných odpovědí
byly vylosovány tyto výherkyně:
UBONGO - HONBA ZA DIAMANTY:
Marta Procházková
ZLATÉ ČESKO: Ivana Trundová
Gratulujeme a ostatním děkujeme
za účast a přejeme mnoho štěstí
do dalších soutěží.
Redakce NOVIN PRECHEZA
ZO OS ECHO
takže jsme si lebedili ve čtyřech hotelových
bazénech – ve dvou vnitřních (32 a 36°C),
jednom venkovním s různými formami
bublání a převalování vody (32°C) . Kdo se
přeci jen chtěl trochu rozhýbat, mohl si zaplavat v tom nejstudenějším (28°C). Jestliže
tahle nabídka vodních ploch nestačila, mohli jsme vyzkoušet venkovní termální jezero
s plavbou „mezi lekníny“ kousek od hotelu.
No a nebyla by to správná návštěva Maďarska, abychom neochutnali kvalitní ví-
Nevím jak vy, ale já osobně nemám ráda sychravý podzimní
listopadový čas. A tak jsem se přihlásila na víkendový zájezd
do maďarských termálních lázních v Hevízu, který pořádala naše
odborová organizace.
Myslím, že všichni účastníci zájezdu se
mnou budou souhlasit, že to byla podařená akce. Na šestihodinovou cestu jsme se
do mini autobusu naskládali akorát – jelo
nás 26. Průvodci na nás mluvili česko-slovensky. Luxusnímu ubytování ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu a neméně vynikajícím jídlům nemůžu vytknout vůbec nic. A ta voda,
vážení, to byla prostě paráda. Jen si představte - na pokoji na sebe hodíte plavky a župan, výtahem sjedete do suterénu a jste ve
vodním světě. Hotel nebyl nijak přeplněný,
Foto: archiv PRECHEZA
Jak jsme se jeli ohřát…
nečko. Naši průvodci domluvili návštěvu
vinného sklípku s ochutnávkou a pro zájemce i s možností zakoupení domácího
vína. Ti zdatnější z nás, hlavně ti, kteří
to po ochutnávce zvládli, si prohlédli nedalekou zříceninu hradu a odtud krásný
výhled do okolí. Někdo si může říct, že
to byl ztracený čas. Ale pro toho, kdo rád
vodu, navíc teplou, a relaxování, to bylo
vážně bezva. Příště jedu zase.
Alena Malíková
Masáž lávovými kameny
a další techniky
Kamil Hrudík 734 876771
Foto: SHUTTERSTOCK
V návaznosti na informaci z minulého
vydání novin Precheza o zapojení nové
techniky masáže lávovými kameny, přináším několik dalších slov o této terapii.
Po informaci, že tuto službu v rehabilitačním zařízení zdravotnického střediska nabízím, ji okamžitě několik zvědavců
vyzkoušelo a s objednáním další návštěvy
dlouho neotáleli.
Pro zaměstnance Prechezy nabízím tento druh masáže v trvání třicet minut
v hodnotě dvou lístků (zaváděcí cena
do konce kalendářního roku). V tomto
časovém úseku mám vytvořený speciální koncept spojující klasickou masáž
s použitím těchto horkých kamenů (45 až
50°C). Tím jsem schopný nabídnout jak
řádné uvolnění prohnětením unaveného
kosterního svalstva, tak i skvělý požitek
z příjemného tepla kamenů z bazaltu
(čediče).
Tyto kameny jsou schopny předávat jak
nakumulované teplo ze svého prohřátého houževnatého jádra, tak také energii, kterou jsou nabity coby vyvřeliny ze
žhavého nitra planety. Tato energie se dá
stále doplňovat několika způsoby a při
masáži je uvolňována do energetických
drah lidského těla a tím jej harmonizuje.
Z další nabídky mých služeb, které provádím běžně, bych si dovolil vzpomenout
Breussovu masáž. Jde o jemnou, energeticko-manuální masáž zad v oblasti páteře,
která uvolní tělesné, psychické i duševní
blokády. Breussova masáž regeneruje meziobratlové ploténky a tím se vyřeší široké
spektrum zdravotních potíží, mimo jiné
vede také k odbourání hluboko uložených
psychických problémů. Tato procedura v trvání 45minut je pro zaměstnance
Prechezy za tři lístky. Tento druh masáže
se dá dost dobře zkombinovat s Dornovou
metodou, která řeší šetrné napravování
všech kloubních spojení, a tím napravuje
statiku lidského těla.
Lymfatická masáž pomáhá
s řadou zdravotních problémů
Bc. Silvie Minaříková 732 551 473
Lymfatickou masáž považuje hodně lidí,
zvláště žen, jen za kosmetický zákrok. Třeba při celulitě. Spousta z nich netuší, že
nám může pomoci s řadou nepříjemných
nebo i zdravotních problémů.
Typickým příznakem toho, že lymfatický
systém nefunguje, jak by měl, jsou například otoky nohou i jiných částí těla,
chronická únava a bolesti hlavy. Někdy
také vyšší sklon k infekčním chorobám
horních cest dýchacích (angíny, chřipky,
různé záněty). Lymfatická masáž je může
v řadě případů odstranit či zmírnit.
Zmíněný systém tvoří důmyslnou síť cév,
podobnou tomu krevnímu. Odvádí z tkání odpadní produkty metabolismu, vodu,
ionty a bílkoviny, ale také cizorodé látky
a choroboplodné zárodky.
Lymfa, čirá tekutina, necirkuluje v těle
díky srdci. Její plynulý tok zajišťuje tlak
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK
Relax ve zdravotním středisku PRECHEZY
svalů, tedy fakt, že se hýbeme. Lidé, kteří pohyb zanedbávají (stejně jako zdravý
životní styl), mohou mít s její cirkulací
problémy. Pokud lymfa správně neproudí, má větší sklon stagnovat. Systém se
zanáší a nefunguje tak efektivně, jak by
měl. Proto by i zcela zdraví lidé měli absolvovat jednou až dvakrát do roka lymfatickou masáž. Povzbudí činnost zmíněného systému, odplaví odpadní látky,
případně zmírní otoky. Působí i proti
únavě, posiluje imunitu a zlepšuje stav
pokožky.
Lymfomasáž je nenáročná a nebolestivá
a člověk si i odpočine. Trvá 35 až 40minut
a zaměstnance Prechezy stojí dva lístky.
Pro zájemce nezaměstnané v Precheze
a.s. je momentálně zaváděcí cena 200 Kč
a tato akce bude trvat do konce tohoto
roku.
Naše rehabilitační zařízení je vám svým
vybavením zcela k dispozici (podvodní
masáže, perličkové koupele, parafínové
a bahenní zábaly). Společně s masérskými
zkušenostmi vám dokáže nabídnout skvělou možnost zotavení a načerpání nových
sil do další práce a plnohodnotného života
a díky příspěvku odborové organizace za
poloviční cenu.
Kamil Hrudík, Silvie Minaříková
8
Precheza po práci
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2013
Fotoreportáž
Do PRECHEZY přišel Mikuláš s čerty
Foto: Jiří Valenta
Tradiční již 4. ročník Mikulášské besídky v kinosále našeho podniku probíhal v režii agentury HIT, večerem provázela osobně paní Věra Lakomá. Nechybělo psaní dopisů
Ježíškovi, předtančení juniorů taneční skupiny Cheerleaders, recitace básniček, loutkové divadlo, diskotéka DJ Stoupy a Mikuláš s Andělem a Čerty. Jelikož se nenašlo žádné
zlobivé dítě, čerti odešli s prázdnou, a tak Mikuláš musel rozdat úplně všechny balíčky.
Vymýšlení dárků v dopisech Ježíškovi usměrňovali rodiče.
Děti dostaly nálepky a zdobily stromečky.
Kouzelníka v letošním roce nahradilo loutkové divadlo Sokol.
Pohádky loutkového divadla Sokol upoutaly i rodiče.
Vymalováním obrázků zvířat vytvořily děti nádherný zvěřinec.
Taneční prvky chvílemi připomínaly letecký den v Bochoři.
Děti byly moc šikovné a těšily se na odměnu.
Pohádek i loutek bylo bezpočet.
Mikuláš s Andělem rozdávali dárky.
Focení s čerty u stromečku se báli jen ti nejzlobivější.
Zazvonil zvonec a besídky byl konec.
K vánočním a novoročním přáním se s celou redakci rádi připojujeme a přejeme Vám všem, našim čtenářům
a zaměstnancům Prechezy klidné svátky prožité v kruhu nejbližších a do nového roku pevné zdraví a veselou mysl.
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]
Download

- Precheza, as