Historie
Nejstarším zařízením slouţícím k odvodu kouře ven z domu
(respektive jizby) byl tzv. dymník odvádějící kouř do podkrovního
prostoru.
Kolem 15. století se pak objevují komíny sahající aţ nad samotnou
střechu a odvádějící tak kouř zcela mimo dŧm.
První komíny byly dřevěné či hlinitodřevěné, v prŧběhu 17. a 18.
století se hlavně pod tlakem protipoţárních předpisŧ přecházelo na
komíny zděné. Jejich prŧduchy uţ byly svedeny aţ k zemi a
vyuţívali tak k odvodu kouře umělého tahu.
KOMÍNY
•
•
•
•
•
Zpravidla svislá kce(z dŧvodu dispozice odskoky v jednom směru -max. 15 )
je to kce, která nese jen sebe samu- nesmí být zatíţena jinou konstrukcí
čsn 734201(navrhování komínŧ a kouřovodŧ)
max. povrchová teplota je 52 C
materiál musí být nehořlavý, málo nasákavý, mrazuvzdorný ( pro vnější prostředí),
vysoký teplotní odpor
• všechny spáry musí být vyplněné / těsnost spar/ - plynotěsnost
• účinná výška: od 1. sopouchu aţ po hlavu komína
• neúčinná výška: od spodní části komína k 1. sopouchu(musí být 1/10 vŧči výšce účinné –
z dŧvodu dostatečného tahu konstrukce)
ČSN 734201 – Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 734210 – Provádění komínů a kouřovodů a připojování
spotřebičů
Funkce komínu
• Komín je v největší míře vyuţíván k odvádění spalin z
objektŧ.
• Napojují se tedy na něj kamna, pece, krby nebo kotle
• Horké spaliny v komíně mají niţší hustotu neţ vzduch
okolo, stoupají
proto komínem vzhŧru a na jejich místo je nasáván čerstvý
vzduch.
Tlaku, který ţene vzduch komínem, se říká tah komína
.
• Tah komína je závislý na jeho výšce a poměru vnitřního
prŧměru k
objemu spalin. Proto jsou v prŧmyslových provozech
stavěny vysoké
komíny.
Dělí se:
•podle pŧdorysu:
a)čtvercový
b)kruhový
c)obdélníkový
d)mnohoúhelníkový – netypický
•podle plochy: a) úzké - 0,04m2
b) střední - 0,04 – 0,2 m2
c) prŧlezné - nad 0,2 m2
•podle umístění:
a) samostatně stojící
b) vestavěné
c) přistavěné
•podle technologie:
a) zděné
b) z tvárnic
c) monolitické
d) montované
•podle paliva:
a) pevná
b) plynná
c) kapalná
NÁZVOSLOVÍ A POJMY
ZÁVISÍ NA
•Účinné výšce Lu – od připojení prvního spotřebiče v nejniţším podlaţí po vrchol komínu –
komínovou hlavu
POČASÍ
•Rozdílu teplot – okolního vzduchu a spalin
•Rychlosti proudění větru v exteriéru
PŘIROZENÝ KOMÍNOVÝ TAH – podtlak v sopouchu komínového prŧduchu vytvořený z
účinné výšky komínového prŧduchu a rozdílu hustoty vzduchu a spalin
UMĚLÝ KOMÍNOVÝ TAH – podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah
spalin, např. ventilátorem v ústí komínového prŧduchu
Výška komína (nadstřešní část komína) je definována státní normou.
Výška komína - vzdálenost komína od hřebene střechy do 2 m
x
více jak 2 m
Výška komínu u ploché střechy
Komín mŧţe také slouţit jako součást ventilace budovy. Tah je vyvozován
vzduchem ohřátým uvnitř budovy.
V případě, ţe je nemoţné stavět vysoký komín, nebo má komín odvádět studené
plyny, jsou montována zařízení pro umělý tah.
Komínové zdivo se nesmí ničím zeslabovat a nemají v něm být žádné rýhy
nebo kapsy. Nezbytně nutné rýhy by měly být provedeny jiţ při zdění, aby se
nemuselo v komínovém zdivu zbytečně sekat. Mezi rýhou a prŧduchem musí zŧstat
min. 150 mm zdiva
Skládá se z:
• komínový prŧduch – svislá díra – odvod spalin
• komínový plášť – těsnost komínového pláště
• vybírací otvor (na saze - je dole)
• sopouch odvádí spaliny z 1 nebo více připojení spotřebiče)
• vymetací otvor (nahoře na pŧdě)
• komínová hlava (ukončení komína, beton o tloušťce 80 mm a je ve
sklonu)
Komíny mohou být: a) jednotlivé
b) sdruţené – nelze sdruţovat komíny
na rŧzná paliva
•prŧběţné – začínají v nejniţším podlaţí
•podlaţní - (zaloţení komínového prŧduchu je zde ve stejném
podlaţí jako spotřebič), neúčinná výška je v případě
spalování uhlí 1/10 účinné výšky komína, při spalování dřeva
postačuje 1/20 účinné výšky.
Založení komína – nezapomenout na základ nebo zesílení
stropní konstrukce ( v případě podlažních komínů)
Komín - zpravidla svislá konstrukce
• slouţí k odvádění spalin z budovy do volného prostoru
• (jímání tuhých částí spalin nebo kondenzátu)
•KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ
•z nehořlavého materiálu
•odolný proti účinku spalin
•nad střechou odolný vŧči mrazu ( i v pŧdním prostoru)
•zaručená těsnost střešního pláště ( proti úniku spalin)
KOMÍNOVÝ SOPOUCH
•pokud moţno přímý
•co nejkratší
POVRCH KOMÍNOVÉHO PRUDUCHU
•hladký rovný
•omítnutí x komínová vložka
KOMÍNOVÁ HLAVA
•krytá betonovou deskou min B 15
•min přesah komínové vložky o 30mm
Komínové sopouchy (1 - plechová komínová zděř)
VYBÍRACÍ OTVORY:
•k vybírání popílku a sazí
•min rozměr – 120 x 250 mm
•v nejniţším podlaţí
•min 300 mm nad podlahou
•zajištěná dvířka proti svévolnému otevření
•nespalná podlaha
VYMETACÍ OTVORY:
•v pŧdním prostoru, kdy nelze komínový
prŧduch čistit ze střechy
•max délka komínového prŧduchu nad
vymetacím otvorem je 6 m
•min 120 x 250 mm min 800 – 1200 mm nad
podlahou
•nehořlavá podlaha do 600 mm od komína
SOPOUCH
•Otvor pro připojení spotřebiče
•Při tloušťce pláště do 250 mm mŧţe být rovný nebo max 1 : 10
•Při tloušťce pláště nad 250 mm musí být ve sklonu min. 1 : 10
•Nejmenší vzdálenost sopouchŧ je 300 mm
PRŦDUCH
• je určen k odvodu spalin do volného ovzduší
•Musí mít neměnný (konstantní) prŧřez po celé výšce
•Min. prŧřez prŧduchu pro spotřebiče na:
•Plynná paliva – 100 x 100 mm
•Kapalná paliva – 110 x 110 mm
•Pevná paliva – 120 x 120 mm
-140 mm kruhový prŧřez
-150 x 150 mm (jednovrstvý zděný komín)
KOMÍNOVÁ hlava
-nejvýše poloţená část opatřená krycí bet.deskou – chrání hlavu před povětrnostními vlivy a
účinky spalin
-většinou z betonu B15,min.tloušťka je 80mm a deska nemá přesahovat přes líc komína,sklon
směrem k okraji 1:15
-komínová hlava se nesmí opatřovat stříškou
Komínová hlava bez vloţek v
komínových prŧduších 1 a 2 (obr. vlevo),
komínová hlava s keramickými vloţkami
v prŧduších 1 a 2 (obr. vpravo)
Materiál komína nad střechou musí být odolný
vodě, mrazu, větru – vlivŧm povětrnosti
KOMÍNOVÝ nástavec
-zřizují se pouze v odŧvodněných případech( pro zlepšení tahu při nedostatečné výšce komína nad střechou)
-prŧřez má být stejný jako prŧřez prŧduchu
-hloubka zapuštění do kom.zdiva je min.200mm
-materiál:plechové z pozinkovaného plechu,vláknocementové
Zásady pro návrh lávky:
-nosné prvky lávky se kotví do komínového tělesa(
dříve do kce střechy)
-ocelové zábradlí min.výšky 1m,ve výšce 0,5m se
vodorovná tyč
-prŧchozí šířka lávky( vzdálenost zábradlí od
komína) min.600 dříve 400mm
-podlaha lávky musí odolávat povětrnosti,proto se
doporučují provádět z ocelových roštŧ,dříve
dřevěné
Základní názvy jednotlivých částí komínu (1 - komínový
plášť, 2 - komínový prŧduch, 3 - sopouch, 4 - vybírací otvor, 5
Účinná a neúčinná výška komínového prŧduchu
- vymetací otvor, 6 - komínová hlava, 7 -komínový nástavec, 8
L - účinná výška komínového prŧduchu, L1 - neúčinná výška
- uhýbání prŧduchu, 9 - komínová přepáţka, 10 - komínový
komínového prŧduchu
jazyk, 11 - výsuvná uzávěrka, 12 - pomocný čistící otvor, 13 pŧdnice)
Komínová výměna - týká se dřevěných a jiných hořlavých konstrukcí
Vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komínu (1 - stropnice, 2 výměna, 3 - dřevěná zárubeň)
KOMÍNOVÁ lávka
-zřizuje se tehdy,jestliţe budeme komín vymetat ze
střechy
Zásady pro návrh lávky:
-nosné prvky lávky se kotví do komínového tělesa(
dříve do kce střechy)
-ocelové zábradlí min.výšky 1m,ve výšce 0,5m se
vodorovná tyč
-prŧchozí šířka lávky( vzdálenost zábradlí od komína)
min.600 dříve 400mm
-podlaha lávky musí odolávat povětrnosti,proto se
doporučují provádět z ocelových roštŧ,dříve dřevěné
Komínová lávka (1 - lávka, 2 - zábradlí, 3 hřeben střechy, 4 - výlez na střechu)
Ventilační průduchy
Ventilační prŧduchy jsou součástí vzduchotechnických zařízení a slouţí k odvádění škodlivin
(např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kouř, prach, zkaţený vzduch, pachy).
•Přirozené šachtové větrání - je nenucené a samočinné větrání, které funguje na principu
teplotního rozdílu vnitřního a vnějšího prostředí (min. teplotní rozdíl 4°C). Nejčastěji se pouţívá
u občanské výstavby (odvětrání WC apod.).
odváděcí prŧduchy pro kaţdé podlaţí
Systém šachtového větrání s odvodními průduchy pro
každé podlaží a byt (1 - přívod čerstvého vzduchu
netěsnostmi oken, 2 - proudění vzduchu netěsností dveří,
3 - nasávací otvor odváděného vzduchu, 4 - odváděcí
průduch, 5 - vyústění průduchu nad střechu, 6 - krycí
deska nad
Systém šachtového větrání s odváděcími a přívodními prŧduchy pro
kaţdé podlaţí a byt (viz obrázek nalevo) (1 - přívodní prŧduch pro přívod
čerstvého vzduchu, 2 - výdechový otvor přívodu čerstvého vzduchu, 4 odváděcí prŧduch, 5 - vyústění odváděcích prŧduchŧ nad střechou, 6 krycí stříška nad prŧduchy)
Komíny dle skladby pláště
Komínové zdivo – plášť – vnější část konstrukce komínu,
která přichází do
styku s přilehlým nebo vnějším okolím.
Konstrukční uspořádání komínového pláště:
– jednovrstvý komín
– vícevrstvý komín
1. Jednovrstvý komín
– vyzděn obvykle z cihel plných (vyšší pevnosti) s min. tl. pláště 140 mm,
– všechny ložné a styčné spáry musí být vyplněny maltou,
– komín musí mít zatřené spáry nebo musí být omítnut i zevnitř průduchu,
– nesmí sloužit společně pro odvod spalin a odvod vzduchu,
– do jednoho průduchu nesmí být zaústěn více než jeden spotřebič na pevná
paliva v patrech nad sebou,
– u průduchů na plynná paliva lze zaústit více, ale pouze pokud je zdroj o
přibližně o stejném výkonu
Komín.dwg
2. Vícevrstvý komín třívrstvý komín
Vnější vrstva – nosná a ochranná obvodová tvarovka nebo kovový nerezový vnější
plášť
Střední vrstva – vzduchová mezera vyplněná izolačním materiálem
Kouřovod – šamotová komínová vložka
Kondenzační jímka – vodotěsný prostor určený pro jímání kondenzátu umístěn v
nejnižším místě komínového tělesa opatřen dvířky min. 100*200mm,
Vodorovné spáry vložek a pláště musí být posunuty.
Výrobci systémových komínů: např. Schiedel
(www.schiedel.cz), EKO
(www.eko-kominy.cz), CIKO (www.cikokominy.cz), apod.
Průchod stropní konstrukcí
– komínové těleso se v žádném
případě nesmí
spojovat s vodorovnými
konstrukcemi
Vzdálenost dřevěných nosných prvků od
zdiva
Průchod stropní konstrukcí
– komínové těleso se v žádném případě nesmí
spojovat s vodorovnými konstrukcemi.
– u nenosných prvků (bednění, laťování) min.
vzdálenost je 20 mm,
– pokud dřevěný prvek zasahuje do
komínového tělesa, pak min.
vzdálenost k průduchu je 300 mm.
– min vzdálenost od omítnutého líce
komínového zdiva je 50 mm.
SYSTÉMOVÉ KOMÍNY
Lehčené komíny BLK – KLASIC
s korozivzdornou výstrojí a tepelnou izolací jsou kompletním vícevrstvým komínovým systémem,
určeným pro samostatné komíny s přirozeným tahem (provoz komínu N1) pro odvod spalin spotřebičŧ na
tuhá paliva (D3), lehké topné oleje a dřevo (D2), nebo pro plynná paliva (D1 a W1 - suchý a mokrý provoz
komína).
-Dodávány v šesti variantách tvárnic a s komínovými prŧduchy prŧměru od 130 mm do 280 mm.
Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC - vzhledem k velké variabilitě, malé hmotnosti jednotlivých
prvkŧ a systému hrdlových vloţek určeny pro ruční montáţ bez pouţití těţké mechanizace a zvedací
techniky
-určeny pro výstavbu rodinných domŧ, bytovou výstavbu, prŧmyslové objekty, objekty občanské
vybavenosti a kotelny ústředního vytápění.
- ideální i pro rŧzné rekonstrukce, nástavby a přístavby a nabízejí tedy moţnost zakládání komína na
stropě v daném podlaţí bez nutnosti vyzdívek aţ od základu.
Skladba komínového tělesa
Betonové lehčené komíny BLK – KLASIC jsou tvořeny komínovými tvárnicemi jedno,
dvou nebo tříprŧduchovými, které jsou vyrobeny z liapor-polystyrén-betonu o základním
výškovém modulu 330 mm.
Komínový průduch je tvořen výstrojí z korozivzdorné oceli DIN 1.4571, DIN 1.4404
(ČSN 17348, ČSN 17349) tl. 0,6 1,0 mm o prŧměru 130 - 280 mm a výškovém modulu
330, 500 a 1000 mm.
Sestává ze spodního nosného plechu, základního nahlíţecího dílu s nádobou na odvod
kondezátu, prŧběţných vloţek, T kusu se zděří, dilatačního zakončení.
Průduch je izolován kamennou vlnou ROCKWOOL v tl. 20 – 50 mm, která je dodávána
na míru podle objednaného typu komínového tělesa. Komín je ukončen betonovou krycí
deskou a je moţné jej na objednání doplnit o rŧzné typy hlavic (Meindingerova hlavice,
hlavice na tuhá paliva, stříška Napoleon, lapač jisker popř. TURBO hlavice).
Jedinečnost systému - HELUZ
Dŧm postavený z cihelného zdiva ideálně doplňuje komín postavený ze stejného materiálu –
keramických komínových tvarovek stejné modulové výšky jako zdivo.
Stejné materiály
Rŧzné materiály mají rozdílné fyzikální vlastnosti a pokud se při výstavbě pouţijí, nese to celou řadu
problémŧ jak při samotné stavbě, tak i posléze při uţívání stavby. Stejnorodý podklad pod omítku jiţ
nepotřebuje ţádnou penetraci nebo jiné úpravy.
Snížení tepelných ztrát
K největším výhodám cihelných komínŧ HELUZ patří vysoký tepelný odpor komínových tvarovek
oproti běţným materiálŧm komínového pláště. Díky tomu jsou výrazně sníţeny tepelné ztráty objektŧ
komínovým tělesem.
Rychlost, přesnost
Broušené keramické komínové tvarovky spojované lepidlem zajišťují přesnost a rychlost stavby
komínového tělesa. Odpadá vyrovnávání kaţdé vrstvy při zdění komínu, čímţ se zvyšuje rychlost
zdění o více neţ 50 % proti ostatním systémŧm.
Jednoduchost – stavebnicový systém
Při stavbě nejsou potřeba ţádné speciální zdicí přípravky. Veškeré komponenty jsou vyrobeny tak, aby
do sebe přesně zapadaly a zajistily vzájemnou součinnost.
Komplexnost
Obsahuje veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou funkci kaţdého komínu nezbytné.
Optimální funkce
Unikátní konstrukce broušených keramických komínových tvarovek s celoplošným odvětráním
komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu.
Komíny SCHIEDEL
Komín ABSOLUT
Univerzální dvousložkový komínový
systém s integrovanou tepelnou
izolací.
Komínová tvárnice - sendvičové
konstrukce, keramická tenkostěnná
profilovaná vložka délky 133 cm.
-univerzální komín pro všechna
paliva a typy spotřebičů.
- komínový systém vhodný i pro
nízkoenergetické domy, pasivní
domy a domy s řízeným větráním.
Komín UNI PLUS
Klasický třísložkový
komínový systém se zadním
odvětráním, komínovou
tvárnicí z lehkého betonu a
keramickou vložkou délky
33 cm a tepelnou izolací z
minerálně vláknitých
rohoží. Univerzální komín
pro všechna paliva.
Komín AVANT PRIMO
Speciální dvousložkový
komínový systém pro připojení
spotřebičů s teplotou spalin do
200°C. Komínová tvárnice je z
lehčeného betonu, keramická
tenkostěnná profilovaná vložka
je délky 66 cm. Komín umožňuje
připojení otevřených (typ B) i
uzavřených (typ C) spotřebičů.
Je použitelný i v přetlakovém
provozu.
Komín MULTI
Společný komín pro připojení až
10 spotřebičů. Vzducho-spalinový
komínový systém (LAS) pro
současný přívod vzduchu a odvod
spalin od uzavřených plynových
spotřebičů (typ C). Komínová
tvárnice je z lehčeného betonu,
keramická tenkostěnná
profilovaná vložka délky 66 cm.
Napojovací díly pro připojení
spotřebičů.
Systém
ABSOLUT
UNI***
AVANT
atmosférický
+
+
+
uzavřený
+
nezávislý tuhá
paliva
+
MULTI
KeraStar
TechnoStar
+
+
Použití ?
Jeden
spotřebič
Více
spotřebičů
+
atmosférický
uzavřený
+
Jaký spotřebič?
Kondenzační
+
Nízkoteplotní
+
+
Běžný
+
+
Jaké palivo ?
Plyn
Olej
Tuhá paliva
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Péče o vzduch, který dýcháme, nebo vše o větrání
Větrání je především o kvalitě ovzduší dýcháme,
kdyţ jsme vnitřní.
Stavby mají stále vzduchotěsný, jediný zpŧsob, jak se dostat
na čerstvém vzduchu, musíme je z ventilačního systému.
Samozřejmě, ţe je vţdy moţné otevřít okna, ale nemohou
zajistit stálý přísun čerstvého vzduchu.
Potřeba větrání
Byty či domy jsou uzavřené prostory, ve kterých trávíme
spoustu času, zejména v chladném období.
Čerstvý vzduch - je nutností pro kvalitu vnitřního ovzduší .
To je z několika dŧvodŧ:
•Kyslík - musíme
•eliminaci pachŧ, škodlivin a alergenŧ
•eliminovat přebytek vlhkosti ve vzduchu
•dává pocit pohody
Větrání - velmi dŧleţité
Při otevírání oken – rychlá výměna vzduchu
V praxi, v chladném období, mohou zŧstat okna uzavřena
delší dobu, a nemohou zŧstat otevřená po celý den stejně jako
bod je také mít teplý a útulný interiér.
Otevření okna – dle poţadavku uţivatele
Důsledky špatné kvality ovzduší
Špatná kvalita ovzduší vede ke zvýšení znečištění vzduchu - zdravotní rizika /jako jsou alergie, bolesti hlavy,
rýmou a astmatem/
snížení cirkulace vzduchu
kondenzace a růstu plísní
hromadění radonu
hromadění oxidu uhelnatého .
Kondenzace a plísní bude dále vyvolána kombinací špatné kvality ovzduší a
existence tepelných mostů . Obecně platí, že absence větrání v bytech vést ke
špatné kvalitě bydlení a důraz jiných problémů
Schiedel AERA Komfort
-systém větrání s automatickou regulací
Systém - pozná, jaká je potřeba čerstvého vzduchu
Množství čerstvého vzduchu, které je pro danou
místnost potřebné, vychází z hodnoty relativní
vlhkosti, která se mění v závislosti na počtu osob a
jejich aktivitě.
Systém automaticky reaguje na změny vlhkosti. To
znamená, že uživatel má přímo tam, kde se nachází,
správné množství vzduchu, které skutečně potřebuje.
Vysoká vlhkost, která po delším období vede k
četným hygienickým nebo stavebním problémům, je
díky systému AERA Komfort eliminována, protože je v
reálném čase a odvedena vně objektu.
BLK - společné komíny
:: POUŽITÍ ::
Společné komíny BLK jsou
určené pro odvod spalin od
uzavřených plynových
spotřebičů v provedení C. Pro
nově budované případně
rekonstruované bytové domy.
Pro stávající bytové domy lze při
rekonstrukci vytápění použít
společné komíny provedené jako
fasádní - min. zásah do stavební
konstrukce domu
FASÁDNÍ KOMÍNY
Fasádní komíny
:: POUŽITÍ ::
Od rodinných domků až po průmyslové
objekty. Provoz komínu podtlakový (N1),
přetlakový (P1).
nerezový komínový průduch - komíny pro
odvod spalin spotřebičů na:
* plyn - suchý a mokrý provoz D1, W1,
podtlak a přetlak N1, P1
* lehký topný olej a dřevo D2
* tuhá paliva D3
polypropylénový komínový průduch kondenzační kotle
hliníkový komínový průduch - plynové
spotřebiče D1
KRBY - VNITŘNÍ, VENKOVNÍ
Zajímavosti komíny
Čištění a prohlídky komínů provádějí kominíci.
V Čechách funguje sdružení kominíků – Společenstvo kominíků ČR, kde je až 550
kominických mistrů. Toto sdružení má zastoupení v každém regionu republiky v
podobě takzvaných cechmistrů. Různé seznamy, hlavně seznam regionálních
cechmistrů najdete na www.skcr.cz. Dále také přímo v sídlech jednotlivých cechů, kde
se můžete informovat, nebo rovnou zajistit kominické práce.
Jak probíhá kontrola komínu?
Správné fungování komína ovlivňuje stav ţivotního prostředí.
Komín PLZEŇ
Profil dříku komína
Kuriozitou byl, již dnes
neexistující, komín továrny na
prýmky ve Vejprtech, který byl
postaven dle rakouského patentu
na počátku 20. století. Navenek
vypadal jako komín zděný, ale
vlastní nosné jádro bylo betonové.
Keramické tvarovky ve tvaru U
byly pouze bedněním pro nosné
betonové stěny podstavce a dříku
Technicky zajímavou skupinou
komínů jsou komíny s reservoárem
na vodu. Tyto komínové vodojemy
sloužily příslušnému
průmyslovému areálu pro
zásobování užitkovou nebo pitnou
vodou.
Každé topidlo vydává do vytápěních prostor konvekční a sálavé teplo. Ovšem
odlišných poměrech. U většiny systémů předávací teplo konvekcí (teplovzdušné
vytápění) připadá 80% na konvekci a 20% na sálání. U sálavých topných systému je
tomu naopak
KACHLOVÁ KAMNA
KACHLOVÁ KAMNA – jejich účelem je vytápět místnosti a jsou jedním z nejekonomičtějších
a nejekologičtějších zpŧsobŧ vytápění. Topeniště je schopné vyprodukovat vysokou teplotu
spalin, kterou neodvedeme do komína, ale vyuţijeme ji předáním tepelné energie do tahového
systému a na teplosměnné plochy (opláštění kamen),která předává sálavé teplo do vytápěného
prostoru. Díky vysoké účinnosti bezroštového spalování je popel vybírán jen velmi zřídka.
Sálavé systémy akumulují velké mnoţností tepelné energie. Díky této akumulaci mŧţeme
výrazně zvýšit komfort topení (přikládání), které se omezí na pouhých 1 - 2 x denně. Toto topidlo
je nejvhodnější tam, kde se uvaţuje o kaţdodenním topení a kde je kladen dŧraz na šetrný,
bezprašný a hlavně velmi zdravý provoz.
Kamna rozdělujeme do tří skupin
lehká - to jsou kamna, která mají za úkol v krátkém čase vytopit určitý prostor. Mají omezenou
akumulační schopnost (zhruba na 1 - 5 hodin), ale veliký výkon na malé ploše. Proto jsou vhodná
do chat, chalup či jiných objektŧ pouze krátkodobě vyuţívaných.
polotěžká - slouţí jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním topením pro přechodová
období (jaro, podzim) a k přitápění v zimě. Jejich akumulační doba se pohybuje okolo 5 - 12
hodin. Je to topení pohotové a provozně velice levné.
těžká – sloţí jako primární zdroj vytápění domu. Jejich tepelná akumulace je zhruba 12 - 24
hodin, mnohdy i více. Do takových kamen se přikládá pouze 1-2x denně. Dnešní moderní
kamnářské materiály umoţňují se těţkým kamnŧm stát srdce stavěného domu či supermoderní
vily.
KACHLOVÝ SPORÁK
KACHLOVÝ SPORÁK – jeho hlavní funkcí je tepelná úprava potravin-vaření, pečení
a ohřívání. Může být opatřen měděncem nebo kamnovcem na ohřev vody.
Druhotnou fukcí je vytápění místností, má však relativně malou akumulační
schopnost. Kachlové sporáky lze rovněž využít i k odpočinku, a to výstavbou
tzv.zápecí. Svým klasickým stylem se hodí spíše do chalup, ale je také možné
navrhnout velmi moderní design, který bude vhodně doplňovat i domácnosti
moderního vzhledu.
KRBY
KRBY- jsou topidla určená primárně pro přenesení efektu otevřeného ohně do interiéru. Zásadní je tak u
krbových topenišť (krbových vloţek) velká plocha prosklení. Krby pŧsobí v interiéru nejen jako výrazný
výtvarný prvek, ale především jako záloţní alternativní topidlo. Velké ohniště krbové vloţky nemŧţe
nikdy zajistit optimální účinnost tak, jako je tomu u ohnišť kamnových. Krb tak spotřebuje více dřeva,
tím produkuje více popela a častěji se musí přikládat neţ u účinnějšího topidla. V dnešní době se čím dál
více prosazují akumulační systémy pro krby. Tyto materiály ukládají část tepelné energie uvolněnou
spalováním dřeva v krbové vloţce a následně jí uvolňují po dobu i několika hodin do místnosti. Svou
funkcí tak napodobují princip kachlových kamen.
TEPLOVZDUŠNÉ KRBY - teplovzdušné topení je vhodné tam, kde je poţadavek na rychlý nástup
tepla v místnosti. Vhodné pro doplňkové vytápění. Nejsou vhodné do trvale obývaných prostor.
AKUMULAČNÍ KRBY- teplo získané z akumulačního krbu je velmi příjemné a hlavně zdravé. Při
stavbě je pouţita speciální akumulační krbová vloţka, na kterou je pak napojen akumulační systém
(akumulační prstence, tahový systém, výměník). Tyto hmoty jsou schopny zachytit velké mnoţství tepla,
které by jinak odešlo bez uţitku do komína a poté jej dlouhodobě předávat plášti topidla. Přes plášť poté
do interiéru sálá velmi dlouhou dobu sálavé teplo. Dodávka tepla není tak díky akumulaci nárazová, ale
rovnoměrná.
TEPLOVODNÍ KRBY- obsahuje výměník na ohřev vody. Většina tepelné energie z topeniště jde do
teplovodního výměníku, kde ohřívá vodu. Tím jsou, ale ochlazovány spaliny chladnější vodou a dochází
dehtování (menší spalovací teploty v porovnání s klasickou KV). Výměník se napojuje na teplovodní
systém a je moţno ohřívat teplou uţitkovou vodu. Mŧţe být primárním zdrojem vytápění, je ale třeba
mít na paměti, ţe toto rozhodnutí sebou nese nevýhodu – časté a pravidelné přikládání (lze částečně
vyřešit akumulační nádrţí). Další nevýhody jsou poruchovost vodního systému a častěji čistit sklo,
odkouření a komín.
PEC
PECE - fungují na principu sálavého tepla, uvolněná tepelná energie se akumuluje
na klenuté jádro vnitřních stran pece, z které se rovnoměrně vyzařuje na plochu
pečicí desky. Odtah spalin je vyveden mimo pracovní prostor pece což má velmi
dobrý vliv na rovnoměrné rozložení tepla a jeho akumulaci. Pece jsou určeny pro
přípravu pokrmů, můžete zde péci-pizzu, veškeré pečivo, maso, ryby, zeleninu,
buchty, zapékat těstoviny…
KRBOVÁ KAMNA
Kamnářství - v nabídce jak teplovzdušné tak i teplovodní kamna či krby. Krbová kamna nabízíme v mnoha variantách
provedení, s obkladem z přírodního kamene, s keramickým obkladem v mnoha barevných odstínech. Mŧţete si vybrat z
rŧzných provedení krbových kamen od tradičních smaltovaných a kachlových po moderní s velkoplošnými kachlemi a
ţáruodolným lakem. Glazury kachlí jsou lesklé nebo matné, design kachlí moderní i rustikální. Prot máte moţnost si vybrat
do konkrétního interiéru nejvhodnější krbová kamna.
Na krbová kamna zakoupená v našem obchodě, nabízíme záruční i pozáruční servis. Naše firma provádí kompletní montáţ
krbových kamen se sníţenou sazbou DPH. V případě zakoupeníkrbových kamen včetně montáţe účtujeme 14%DPH, v
případě samostatného nákupu 20%. Zároveň máte jistotu, ţe napojení na komín je dle platných předpisŧ.
Nabízíme také Bio krby- krb, který mŧţete umístnit kamkoliv.
Ke všem typŧm spotřebičŧ dodáváme náhradní díly. Jsme autorizovaným prodejcem.
Doporučuje krbová kamna a krbové vloţky, která svou kvalitou a zpracováním splňují vše potřebné a poskytují širokou škálu
výběru designu a prostorového řešení.
.
Nabídka topidel: Romotop - krbová kamna,krbová kamna Storch, kachlová kamna Hein, krbové vloţky (moţnost
teplovodní, teplovzdušné)
Thorma - krbová kamna, sporáky, bio krby (teplovodní, teplovzdušné)
BeF Home - krbové vloţky (teplovodní, teplovzdušné)
Aquador - krbové vloţky (teplovodní)
Hoxter - krbové vloţky, krbová kamna (teplovodní, teplovzdušné)
Spartherm - krbové vloţky, krbová kamna, (teplovodní, teplovzdušné)
The Flame - bio krby
Nové komíny
VK Vacovský komíny
Schiedel komíny
CIKO komíny
EKO komíny
Kovové komíny
Ricomgas komíny
VK Vacovský komín
Betonové komíny BLK
betonové lehčené komíny třívrstvé stavebnicové BLK – KLASIK s korozivzdornou výstrojí a tepelnou izolací jsou kompletním vícevrstvým komínovým systémem, který je
určený pro odvod spalin spotřebičŧ na tuhá paliva, lehké topné oleje a dřevo, nebo pro plynná paliva
Betonové lehčené komíny BLK – KLASIK jsou určeny do rodinných domŧ, prŧmyslových objektŧ a kotelen ústředního vytápění, atd. Vzhledem k variabilitě jsou ideální i
pro rekonstrukce, nástavby apod. Jejich jednoznačnou výhodou je výborný poměr cena/výkon a to přes všechny výhody a zpŧsoby řešení kterými trumfuje konkurenci.
Výhody a přednosti BLK komínového systému
Nejlehčí komínové systémy v ČR - progresivní řešení
skutečně aţ o 48% menší hmotnost oproti ostatním systémŧm
lehčené tvárnice jedno, dvou nebo tříprŧduchové v 6 variantách
moţnost zakládat komín z jednotlivých pater na stropní konstrukce
hmotnost od 38 kg/m kompletního komína - řadí komín o kategorii výše
Menší rozměry neţ zděné těleso při stejné vnitřní světlosti prŧduchu
nerez vloţka má oproti šamotové minimální sílu stěny, podobně tvárnice proti klasické cihle
Velmi rychlá a jednoduchá montáţ, velká variabilita
lehké vloţky i tvárnice, bez nutnosti speciálního nářadí a mechanizace - snazší manipulace při montáţi
certifikované a rychlé spojení vloţek - bez nutnosti nýtování, apod.
variabilita také ve volbě provedení a ukončení nadstřešní části díky moţnosti usazení (Meidingerova hlavice, EKON regulátor, Napoleon, hlavice na tuhá paliva,
apod.)
montáţ systému mŧţeme provést my, nebo zákazník sám.
Betonové lehčené komíny BLK se dále vyrábějí i v provedení TURBO. Jsou speciálním kompletním komínovým systémem určeným k připojení jednoho či více TURBO či
kondenzačních kotlŧ. Dále jsou určeny pro výstavbu rodinných domŧ, bytových domŧ a s moţností připojení aţ 10-ti spotřebičŧ. Vzhledem k nízké hmotnosti komínového
tělesa jsou komíny ideální i pro rekonstrukce domŧ kde bylo pouţíváno klasické lokální vytápění.
Schiedel komíny
stavebnicové komíny se zadním odvětráním SCHIEDEL, typ UNI, ABSOLUT, ICS, atd. Schiedel nabízí tyto systémy pro
všechny druhy paliv. Vyšší pořizovací cena je vyváţena výhodou spočívající v tom, ţe při pozdějším přechodu na
kvalitnější palivo (např. na plyn), nejsou nutné ţádné další úpravy komínu. Komíny jsou vhodné pro novou výstavbu i jako
náhrada za pŧvodní staré komíny ve stávajících objektech.
Komíny ABSOLUT
univerzální dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací
komínová tvárnice sendvičové konstrukce
keramická tenkostěnná profilovaná vloţka délky 133 cm
univerzální komín pro všechna paliva a všechny typy spotřebičŧ (otevřených i uzavřených) včetně kondenzačních
mimořádně těsný komínový systém, vhodný i pro nízkoenergetické domy, pasivní domy a domy s řízeným větráním
Komíny UNI PLUS
klasický třísložkový komínový systém se zadním odvětráním
komínová tvárnice z lehkého betonu
keramická vloţka délky 33 cm
tepelná izolace z minerálně vláknitých rohoţí
univerzální komín pro všechna paliva
Komíny ICS 25 a 50
universální třívrstvé komínové systémy vhodné pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičŧ, které pracují jak v
podtlakovém, tak i přetlakovém provozu
pro běţné tepelné spotřebiče, kondenzační, výtopny, blokové kotelny, pece
pouţitá nerez umoţňuje i mokrý provoz – systém je odolný proti vlhkosti
CIKO komíny
komínové systémy CIKO - pro všechny druhy paliv. V případě tvárnicových systémŧ se
od EKO a SCHIEDEL odlišuje jiným řešením vnější tvárnice. CIKO nabízí téţ kovové
systémy a nástavce. Komíny CIKO jsou vhodné pro novou výstavbu i jako náhrada za
pŧvodní staré komíny ve stávajících objektech.
Komíny CIKO 3V UNIVERSAL - třísložkový komínový systém, který se skládá ze
šamotových vloţek, tepelné izolace a keramických tvarovek a tím tvoří komínový plášť
systém je vhodný pro všechny druhy paliv přirozeným odvodem paliv
celistvý komínový prŧduch tvoří vnitřní šamotová vloţka se šamotovou hmotou,
odolávající teplotním i vlhkostním změnám
vloţky jsou dodávány v prŧměrech 140,160 a 200mm
Komíny CIKO GAS - jejich vyuţití je vhodné u plynných a kapalných paliv jak v
přetlakovém tak v podtlakovém provozu
materiál plastových vloţek je odolný vŧči agresivním kondenzátŧm, UV-záření a vysokou
tepelnou stálostí
k ukončení komínového systému CIKO GAS se pouţívá speciální „hlavice odkouření“,
ve které je řešen jak odvod spalin, tak přívod vzduchu ke spotřebiči
Komíny CIKO NEREZ - moderní komínový stavebnicový systém pro odvod spalin od
všech typŧ spotřebičŧ pro všechny druhy paliv
pro tyto systémy je charakteristická malá náročnost prostoru na montáţ, nízká hmotnost,
vysoká variabilnost a rychlá instalace
nerezové komíny se dělí na jednovrstvé nebo třívrstvé
Komínové systémy IBF
jsou vícevrstvé komíny určené pro připojení spotřebičŧ (kotlŧ, kamen, krbŧ) na tuhá, plynná i
kapalná paliva.
komínový systém IBF CLASSIC
komínový systém IBF UNIVERSAL
V systémech IBF jsou pouţity kyselinovzdorné komínové vloţky. Konstrukční řešení komínŧ
IBF zaručuje ve spalovacím potrubí odpovídající teplotu, umoţňující správný tah spalin.
Komíny IBF jsou určeny pro všechny druhy staveb – rodinné domy, bytové domy, chaty,
administrativní a prŧmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění.
Keramické části komínového systému IBF jsou vyráběny a dodávány německou firmou
HART-KERAMIK. Všechny tyto komponenty jsou vyrobeny ve shodě s normou DIN 18160
POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ IBF
SYSTÉM CLASSIC
– URČENÝ PRO ODVOD SPALIN SPOTŘEBIČŦ NA TUHÁ
PALIVA
– TEPLOTNÍ ROZSAH OD 200 C DO 600 C – OHNIVZDORNÝ,
PLYNOTĚSNÝ
– JEDNODUCHÁ ÚDRŢBA
– RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŢ – PREFABRIKAČNÍ
- V PRŦMĚRECH 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250 MM
– K DODÁNÍ I S ODVĚTRÁVACÍM
PRŦDUCHEM
SYSTÉM UNIVERSAL
– URČENÝ PRO ODVOD SPALIN SPOTŘEBIČŦ NA LIBOVOLNÁ
PALIVA
– TEPLOTNÍ ROZSAH OD 60 C DO 600 C
– OHNIVZDORNÝ, PLYNOTĚSNÝ, KYSELINOVZDORNÝ,
VODĚVZDORNÝ
– JEDNODUCHÁ ÚDRŢBA
– RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŢ – PREFABRIKAČNÍ
– V PRŦMĚRECH 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250 MM
– K DODÁNÍ I S ODVĚTRÁVACÍM PRŦDUCHEM
Podobně jako u systému IBF CLASSIC, tvoří vnější vrstvu systému IBF
UNIVERSAL tvárnice z keramzitbetonu a vnitřní vrstvu keramické komínové
vloţky s tepelnou izolací z minerální vlny. Komínový systém IBF
UNIVERSAL je zvláště vhodný k připojení spotřebičŧ na plynná a kapalná
paliva (nízkoteplotní plynové a olejové kotle), kde teplota spalin běţně
nepřekračuje 100 C. Tyto spotřebiče produkují spaliny o nizké teplotě,
přičemţ v komíně docházi ke kondenzaci. Komínový systém IBF
UNIVERSAL je třísloţkový komín se zadním větráním, které slouţí k odvodu
vlhkosti z izolace komínového prŧduchu.
V plášťových komínových tvárnicích jsou otvory, které při pouţití tepelné
izolace obtočené kolem keramické vloţky tvoří ventilační kanálky.
K ventilačním kanálkŧm je přiváděn vzduch větrací mříţkou a díky tomu je
přejatá vlhkost vyvedena komínovým otvorem do ovzduší. Pro vyšší
bezpečnost provozu je systém vybaven jímkou s odtokem kondensátŧ.
Komíny systémové řady IBF UNIVERSAL zabezpečují dlouhodobý,
bezproblémový a bezpečný provoz kaţdého připojeného spotřebiče
Komín Klasik
Komíny Heluz » Komín Klasik
KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ KLASIK
Komín Klasik
•Třísloţkový komínový systém (šamotová komínová vloţka, tepelná izolace, cihelná
komínová tvarovka)
•Vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičŧ s přirozeným odvodem
spalin (tzn. pro atmosférický provoz)
•Zadní odvětrávání zajišťuje správnou funkci komínu
•Vnitřní prŧměr komínových vloţek 160 a 200 mm
•Připojení sopouchu 45 a 90
•Záruka 30 let
Náš nejprodávanější komínový systém se skládá ze tří vrstev. Šamotové komínové
vloţky pro odvod spalin se dodávají o délce 500 mm a vnitřních prŧměrech 160 a
200 mm, jsou vysoce odolné proti vysokým teplotám (poţární třída G) a kyselinám.
Tepelná izolace, která se vkládá mezi komínovou vloţku a cihelnou tvarovku, má
délku 500 mm. Cihelné komínové tvarovky zajišťují díky svým vlastnostem vysoký
tepelný odpor a rychlost a přesnost zdění. Systém HELUZ Klasik je moţné
kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ včetně celé nebo
poloviční prázdné šachty. Pŧdorys jednoprŧduchového komínového tělesa je 400 x
400 mm, s kaţdým dalším prŧduchem se těleso prodlouţí o 400 mm (v případě
poloviční prázdné šachty o 200 mm). Systém je vhodný pro rekonstrukce komínŧ.
Download

komíny