Projekty 2011/2012
Projekt „Vánoce ve světě“
Téma. Vánoce ve světě
Průřezové téma (dominantní): Multikulturní výchova - Kulturní diference (respektování
zvláštností různých etnik, člověk jako součást etnika). Lidské vztahy (vzájemné obohacování
kultur, vztahy mezi kulturami). Etnický původ (odlišnost lidí a zároveň jejich vzájemná
rovnost, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa). Multikulturalita
(multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, vstřícný postoj k odlišnostem).
Princip sociálního smíru a solidarity (odpovědnost každého jedince).
Vztah k dalším průřezovým tématům: Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech - Objevujeme Evropu a svět
Osobnostní a sociální výchova (Seberegulace a sebeorganizace - já jako zdroj informací o
sobě, druzí jako zdroj informací o mně, moje psychika; Sociální rozvoj (Kooperace a
kompetice, Komunikace.)
Mezipředmětové vztahy: Hudební výchova (Vokální a instrumentální činnosti), Český jazyk
a literatura (Komunikační a slohová výchova.), Hudební výchova (Pohybové činnosti.),
Výtvarná výchova (Ověřování komunikačních účinků.) a Tělesná výchova. Dramatická
výchova. Prvouka a Člověk a Země: Lidé a čas (práce s časovými údaji a využívání zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy), Cizí jazyk; Zeměpis. Dějepis, Základy
společenských věd, Informatika, Praktické činnosti
Organizace řízení učební činnosti: frontální, skupinová
Organizace prostorová: kmenové třídy
Ročník: 1. – 5. ročník, 5. – 9. ročník
Časový rámec: jednodenní (1. stupeň 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň 5 vyučovacích hodin)
s domácí přípravou
Způsob realizace: v rámci projektového dne
Klíčové pojmy: vánoční (novoroční) tradice a zvyky, multikulturalita Vánoc + křesťanské
Vánoce, (2. stupeň)
Cíle: Rozpoznat vlastní kulturní zakotvení a porozumět odlišným kulturám.Chápat a
respektovat sociokulturní rozmanitost. Rozvíjet smysl pro toleranci, solidaritu.
Metody: slovní – rozhovor, vyprávění, diskuse, porovnávání, práce s textem, volné psaní,
prezentace, kritika a sebekritika; metody názorně demonstrační – pozorování objektů,
dramatizace, demonstrace, metody praktické – výtvarné činnosti, praktické činnosti,
pohybové vyjádření, hra, metody samostatné práce
Organizační formy: individuální práce, skupinová a kooperativní práce, frontální, hra,
domácí práce
Klíčové kompetence. Kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence sociální,
kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní,
kompetence občanské
Očekávané výstupy – 1. stupeň:
Člověk a jeho svět: 1. a 2. období
Lidé a čas: 1. a 2. období:
-
žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději
a mezi jevy
žák využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek
Matematika a její aplikace 1.stupeň
Cizí jazyk: 1. a 2. období
Český jazyk a literatura: 1. a 2. období
Výtvarná výchova. 1. a 2. období
Praktické činnosti: 1. a 2. období
Tělesná výchova: 1. období
Hudební výchova: 1. a 2. období
Klíčová slova: Vánoce, tradice, zvyky a obyčeje
Anotace: Žáci během domácí přípravy zjišťují, jak se slaví Vánoce v určité zvolené zemi
světa. Tyto poznatky ve skupinách sjednocují, upravují a třídí během projektového dne. Poté
předávají získané vědomosti formou dramatizace, využitím nahrávek, textů i vánoční výzdoby
dané země svým spolužákům. Zároveň sestaví a prezentují přehledné zpracování základních
znaků oslavy vánočního období dané země formou plakátu, který je vyvrcholením
projektového dne.
Cíl: Seznámit žáky s oslavou svátků narození Ježíše Krista v různých koutech světa, zamyslet
se nad společnými i rozdílnými zvyklostmi. Připravit prezentaci v prostorách chodeb školy i
pro žáky ostatních tříd pro získání ucelenějšího pohledu na vánoční svátky v různých zemích
světa.
Metodický přehled – 1. stupeň
Termín konání: 22. 12. 2011
Klíčové kompetence: kompetence k učení (žák vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě). Kompetence sociální a personální (účinně spolupracuje ve
skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
2
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce).
Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu)
Očekávané výstupy z průřezového tématu Multikulturní výchova:
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností žák
-
získá základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a
evropské společnosti
toleruje odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých
zjišťuje, že všechny kultury jsou rovnocenné
zjišťuje význam některých základních pojmů multikulturní terminologie
V oblasti postojů a hodnot žák:
-
vytváří si získáváním informací postoje tolerance a respektu k různým sociokulturním
skupinám
zjišťuje vlastní identitu
utváří si hodnotový systém
Výukové metody a formy práce: práce skupinová, kooperativní, individuální, obhajoba
práce skupiny, obhajoba vlastní volby, diskuse, hodnocení a sebehodnocení, brainstorming,
projektová výuka, rozhovor
Příprava žáků: dostupná literatura, internet, výtvarný materiál, kostýmy, rekvizity, vánoční
dekorace zvolené země apod.
Příprava učitele: balicí papír do skupin (nebo obdoba) pro zpracování projektů, fotoaparát.
Arch hodnocení pro záznam výsledků skupin, arch s názvy vybraných zemí (Pro zapsání žáků
a rozdělení do skupin.)
Obsah
1. Úvod
2. Realizace
3. Závěr
1. Úvod – přípravná etapa
-
Schůzka učitelů – stanovení cíle a obsahu projektu pro jednotlivé třídy 1. stupně,
formy a místa realizace projektu, způsobu prezentace a vyhodnocení projektového dne
Seznámení žáků s názvem projektu a cílem projektu nejlépe v předmětu ze vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět nebo Jazyk a jazyková komunikace.
3
-
Motivace: Nastolení problému: Jak se staví Vánoce ve světě? Své zkušenosti jsme
označili za nedostatečné a rozhodli jsme se zjistit více informací a seznámit s nimi i
ostatní žáky naší školy prostřednictvím výstavky v prostorách chodeb školy.
-
Zadání úkolu pro žáky:
1. Vybrat si jeden z předložených států, o kterém máte možnost získat co nejvíce
materiálů apod.
2. Rozdělení do skupin a spolupráce při získávání informací. (Učitel průběžně
koriguje.)
3. Vyhledávání a shromažďování informací o způsobu prožívání vánočního
období zvolené země. (Pomocná osnova zpracovaná učitelem viz příloha –
písně, koledy, zvyky a obyčeje, výzdoba apod.)
Průběžná kontrola přípravy žáků na projekt učitelem
1. třídy: Zjistěte co nejvíce o českých Vánocícxh
-
2. Realizace
1. vyučovací hodina
2.1.Volné psaní na téma Moje Vánoce: (4. – 5. třídy) viz příloha
Motivační rozhovor, pohybová křížovka, pohádka s vánoční tematikou, koledy
(1. a 2. třídy)
2.2 Společné čtení některých prací.
2.3.Následovala živá diskuze
2.4 Shrnutí základu těchto křesťanských svátků
2.5 Nastolení problému, kterým se žáci zabývali v přípravném období: Jak se slaví
Vánoce (vánoční období) v různých zemích světa?
2. – 3. vyučovací hodina
2.5 Práce ve skupinách – zpracovávání získaných informací, materiálů z různých
zdrojů po domácí přípravě a příprava na prezentaci před třídou
2.6 Příprava plakátu s výtvarným ztvárněním pro závěrečnou prezentaci
Aktivity (1. třída)
1. Ukázky (praktické) vánočních zvyků a obyčejů v českých zemích
2. Zpěv vánočních písní a koled s pohybovým doprovodem.
3. Tvorba plakátu s námětem České Vánoc – každá skupina vypracuje svůj plakát,
výtvarně ztvární.
Aktivity (2. a 3. třída)
1. Osmisměrka (vyhledávání vánočních symbolů, zvyků)
2. Pantomima (Vánoční zvyky, symboly)
3. Vyhledávání informací v textu – odpovědi na otázky
4. Zařazování informací k jednotlivým státům
5. Tvorba plakátů k prezentaci
4
Aktivity (4. – 5. třída)
Zpracování zjištěných informací vybrané země :
A. Informační tabulí
Návrh osnovy: 1. Kdy se slaví Vánoce v dané zemi
2. Příprava země na Vánoční období
3. Dárky
4. Tradiční jídlo
5. Zvyky a obyčeje, vánoční dekorace
6. Zajímavosti
7. Vánoční, popř. novoroční blahopřání v jazyce dané země
B. Dramatizací
Písněmi
Hudbou apod. dle výběru a domácí přípravy skupin
3. Závěr
-
4. vyučovací hodina
a. Prezentace průběhu Vánoc zvolené země (dramatizací, zpěvem, tancem,
dekoracemi s doprovodným slovem a využitím zpracovaného plakátu)
b. Hodnocení
Práce skupin, jednotlivců
Projektového dne
c. Reflexe, utřídění poznatků, diskuse
1. třída. zakončení vánoční besídkou třídy s rozdáváním dárků. Porovnání českých
Vánoc se zvyklostmi v jiných zemích, které děti znají.
Žáci si po úvodním získávání informací z různých zdrojů (internet, dostupná
literatura) sami vybrali státy, s jejichž oslavou Vánoc nás seznámí. Na daném úkolu
pracovali ve skupinkách. Doma zjišťovali dostupné informace, které následně ve škole
společně zpracovávali.
Metodický přehled – 2. stupeň
Termín konání: 22. 12. 2011
Klíčové kompetence: kompetence k učení (žák vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích
činnostech a praktickém životě). Kompetence sociální a personální (účinně spolupracuje ve
skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě
poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce).
Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu)
Očekávané výstupy z průřezového tématu Multikulturní výchova:
5
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností žák
-
získá základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a
evropské společnosti
toleruje odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých
zjišťuje, že všechny kultury jsou rovnocenné
zjišťuje význam některých základních pojmů multikulturní terminologie
V oblasti postojů a hodnot žák:
-
vytváří si získáváním informací postoje tolerance a respektu k různým sociokulturním
skupinám
zjišťuje vlastní identitu
utváří si hodnotový systém
Třídy: 6.A – tř. učitel – Mgr. D. Bršťáková, 6.B Mgr.J.Horná, 8.AÁ Mgr.E. Chmelířová,
9.AÁ Mgr.H.Mecnerová
Časový rámec: jednodenní projekt – 5 vyuč. hodin
Datum: 21. 12. 2011
Obsah projektu:
Třída 6. A připravila téma „Vánoční zvyky a obyčeje“.
Žáci byli předem rozděleni do 5 skupin po3-4 žácích. Každá slupina si připravila 3 vánoční
zvyky ( lití olova, házení střevícem, třesení bezem, zlaté prasátko, dělení oplatků, zapalování
františků a purpury, hádání pro hospodáře, krájení jablka, házení slupkou od jablka, klepání
na kurník, patky od vánoček, pouštění lodiček od ořechů).
Žáci si předem připravili pomůcky k předvádění zvyků – jídlo, nádobí, nákresy…..
Jedna žákyně byla moderátorkou a uváděla jednotlivé skupiny. Hovořil a předváděl každý
zúčastněný žák.
Jednotlivé třídy 2. stupně se postupně vystřídaly tak, aby shlédly prezentace všech ostatních
tříd.
Třída: 8.A
Obsah: „Vánoční tradiční pokrmy“
Žáci byli předem rozděleni do 5 skupin po 6 žácích. Každá skupina si nastudovala tradiční
pokrmy 5 států a to Ukrajiny, Argentiny, USA, Itálie a České republiky. Žáci si připravili
recepty několika typických jídel, ukázky prostírání a slovní doprovod a na den, kdy byl
projekt, uvařili a upekli ukázky jednoho nebo více konkrétních jídel a sladkostí.
Každý žák se podílel na projektu buď přípravou jídel nebo vyhledáváním na internetu nebo
přinesením nějakých kulis.
Třída: 6.B
Obsah: „Historie Vánoc“
Žáci se předem rozdělili do skupinek, a každá dostala téma, které se vztahovalo k historii
Vánoc. Jedna skupina se zabývala historií Vánoc, kdy seznámili ostatní žáky s historií Vánoc,
odkud se vzaly. Další skupiny si rozebraly vánoční zvyky, a získaly informace o původu
těchto zvyků. Vypracovaly si textové podklady, připravily si plakáty, které vysvětlovaly
6
původ jednotlivých zvyků. Jedna skupina se zaměřila na křesťanské Vánoce. Jeden žák
provázel celým pásmem. Každý žák se podílel přípravou plakátů, sbíráním informací.
Třída 9.A,Á
Po předchozí motivaci si žáci vybrali téma „Tradice romských Vánoc“. Rozdělili se do skupin
a každá skupina se zaměřila na vybrané téma. Skupinky postupně seznámily ostatní s historií
romských Vánoc, zvyky, stolováním, zdobením stromečků v romských rodinách, specialitami
romské vánoční kuchyně, romskými písněmi a tanci. Žáci si také připravili slovníček
romských slov, souvisejících s Vánoci a vánočními zvyky. Celý projekt připravili žáci jako
divadelní představení „Vánoce v romské rodině“, včetně výzdoby, rekvizit, ochutnávek jídel,
pití, tanců a písní za doprovodu houslí. Na přípravě i předvedení se podíleli všichni žáci a
svým pěkným vystoupením zaujali ostatní třídy.
Přílohy
Příloha č. 1
Pracovní list č. 1 (návrh na využití) - zdroj http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/9155/VANOCEVE-SVETE.html/
Vánoce
1. Přečti si text.
Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Slaví se od 25.
prosince do první neděle po 6. lednu.
V Česku je za vrchol Vánoc považován ……………………………. (24. prosinec),
coby předvečer samotné slavnosti. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která
Vánocům předchází. Čtyři adventní neděle bývají označovány postupně jako železná,
bronzová, stříbrná a zlatá. Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky, či vánoční cukroví.
Vánoce jsou slaveny 24., 25. a 26. prosince.
Všechny tři dny jsou …………………………………………….
Večeře se tradičně skládá z ………………………………,
……………………………………. a během její konzumace se dodržují jisté zvyklosti: může
7
se připravit o talíř více pro nečekanou návštěvu, případně položit pod talíř minci či
……………… Od štědrovečerní tabule se smí vzdalovat pouze ………………… .
Po večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v českých zemích
přináší ……………….
Štědrý den tradičně vrcholí ………………………………., na které se zpívají koledy,
a začíná samotná oslava narození Krista.
2. Na místa označená tečkami doplň následující slova
(nezapomeň je dát do správného tvaru).
oficiální státní svátek, rybí polévka, půlnoční mše, Ježíšek, hospodyně, Štědrý den,
bramborový salát s osmaženým kaprem, šupina
4. Odpověz na následující otázky:
a) Do kdy se budou slavit letošní Vánoce? (použij kalendář)
b) Jaké zvyky a tradice dodržujete doma s rodiči?
5. V následující básničce jsou vynechány některé verše.
Doplň je na řádky tak, aby se vzniklá báseň rýmovala.
Vánoční kouzlo
Vánoční kouzlo všechno promění,
_____________________________
Hořící svíčka klid nám dává,
_____________________________
Tento rok přejeme si jen,
_____________________________
 Úkol pro rychlé žáky: Nakresli, co by sis přál/a pod stromeček.
8
Příloha č. 2
Vánoční a novoroční pozdravy
Texty vánočních přání
v cizích jazycích celého světa
Zdroj: http://www.novorocenky.cz/vanocni-prani-v-cizich-jazycich/
Země
Text přání
Afrika
Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar
Albánie
Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri!
Anglie
Merry Christmas & A Happy New Year
Arabsky
mluvící země
I'd Millad Said oua Sana Saida
‫اجمل ال تهان ي ب م نا س بة ال م يالد وح لول ال س نة ال جدي دة‬
Aragonsky
Goyoso Nadal e prospera añata nuaba
Aramejsky
Edo bri'cho o rish d'shato brich'to!
Argentina
Felices Pasquas Y felices ano Nuevo
Arménie
Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Asturiánsky
Bon Nadal y feliz añu nuevu
Baskicko
Zorionak eta Urte Berri On!
Benátsky
Bon Nadal e bon ano novo
Winshuyu sa Svyatkami i z Novym godam!
Bělorusko
З Новым годам i Калядамi
Bengálština
Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho
Brasilie
Boas Festas e Feliz Ano Novo
Bretaňsko
Nedeleg laouen na bloavezh mat
Boloňsko
Bån Nadèl e un ân nôv pén ed felizitè
Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo
Bulharsko
З Новым годам i Калядамi
Čína
Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan, Gun Tso Sun Tan'Gung
Haw Sun
耶誕快樂,並賀新禧
Česká republika
Přejeme Vám Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok
Dánsko
Gladelig Jul og godt nytar
Dzoratâi
Dzoyâo Tsalande et boun"annâïe
9
Egypt
Colo sana wintom tiebeen
Eritrea
Rehus-Beal-Ledeat
Esperanto
Gajan Kristnaskon & Bonan Novjaron
Estonsko
Roomsaid Joulupühi ja Head uut aastat
Galicijsky
Bo Nadal e próspero aninovo
Griko salentino
Kalò Kristù ce na chrono nèo comào "zze charà
Grónsko
Juullimi ukiortaasamilu pilluaritsi
Faerské ostrovy
Gledhilig Jol og eydnurikt nyggjar
Ferrarese
Auguri"d bon Nadal e bon an nòv
Fiji
Me Nomuni na marau ni siga ni sucu dei na yabaki vou
Finsko
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Francie
Joyeux Noël et bonne année
Frísky
Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier
Furlansky
Bon Nadâl e bon an gnûf
Hawai
Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou
Mo'adim Lesimkha. Chena tova
Hebrejsky
‫חג מולד שמח ושנה טובה‬
Hinduisky
Shub Naya Baras
Chorvatsko
Sretan Bozic. Vesela Nova Godina
Island
Gledileg Jol og farsaelt komandi ar
Indonesie
Selamat Hari Natal & Selamat Tahun Baru
Irak
Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irsko
Nollaig shona agus bliain nua faoi mhaise dhuit
Italie
(Auguri di) Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Japonsko
Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto
Jidiš
Gute Vaynakhtn un a Gut Nay Yor
Jugoslavie
Cestitamo Bozic
Kalábrie
Buonu Natali e filici annu nuovu
Katalánsko
Bon Nadal i un Bon any nou
Kazachstán
Жаратканнын туысы жене Жана Жылыныз кутты болсын
Sung Tan Chuk Ha
Korea
즐거운 성탄과 행복하고 뜻깊은 새해를 맞이하시기를
Korsika
Bon Natale e Bon capu d' annu
Kurdsky kurmanji
Kirîsmes u ser sala we pîroz be
Kurdsky Sorani
Kirîsmes u salî nwêtan lê pîroz bê
10
Kyrgyzstán
Жаратканнын туысымен Жана Жылыныз кутты болсын
Latinsky
Natale hilare et annum faustum
Leonese
Bon Nadal y Prestosu Añu Nuevu
Libanon
Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah
Limburgsky
Ne zaolige Kiësmes, e gelèkkig Nauwjoër, ên al wo wènselek ès!
Litva
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujųjų metų
Lombardsky occidentale Bon Natal e bon ann noeuv
Lotyšsko
Priecigus Ziemas Svetkus un Laimigu Jauno Gadu
Lucembursko
E sche"ne Kröschtdâg an e glëcklecht neit Jaar
Maďarsko
Kellemes Karacsonyi unnepeket
Srekan Bozik I Nova Godina
Makedonie
Cрекан Божик и Нова година
Malta
Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja
Maori
Kia orana e kia manuia rava i teia Kiritimeti e te Mataiti Ou
Mapunzugun
Ayüwün-ngechi lleqün antü ka küpalechi we tripantu
Marathi
Shub Naya Varsh
Marchigiano
Bon Natale e bon annu novu
Mokshan
Roshtuva "di pavazu Od Kiza
Mongolsko
Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye
Mudnés
Bòun Nadèl e bòun àn
Navajo
Merry Keshmish
Neapolsky
Nu buono natale e felice anno nuovo
Nepál
Krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva &
Naya Barsa Ko harkik Shuvakamana
Německo
Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr
Nizozemí
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
Norsko /Nynorsk
Eg ynskjer hermed Dykk alle ein God Jul og Godt Nyttar
Norsko /Bokmĺl
God Jul og Godt Nyttĺr
Occitan
Polit Nadal e bona annada
Paduan
Bon Nadàe e bon ano novo
Papanui
Koa ite navidad ote mata hiti api
Papiamentu
Bon Pasku i felis aña nobo
Parmigiano
Bon Nadèl e dla felicitè par al an nòv
Persky
‫ک ري سمس م بارک و سال ن وی خوب ی دا ش ته ب ا ش يد‬
Piemontese
Bon Natal e Bon Ann neuv
Polsko
Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego Roku.
11
Portugalsko
Boas Festas e um feliz Ano Novo
Rapa-Nui
Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua
Reggiano
Boun Nadèl e boun an nòv
Reggiano Arsàve
Nabò Dèlna e nabò von nona
Romagnolo
Bon Nadél e feliz "an nov
Římsky
Bon Natale e bon anno
Rumunsko
Crăciun fericit şi un an nou fericit
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Rusko
C Рождеством и с Новым годом
Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos
Řecko
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Ετος
Samojsky
La maunia le kilisimasi ma le tausaga fou
Sami
Buorrit Juovllat
Sardininsky campidanesu Bona Paschixedda e a medas annus
Sardininsky logudoresu
Bona Pasca manna e bonos annos
Sicilsky
Bon Natali e filici annu novu
Skotsko
Nollaig chridheil agus bliadhna mhaith ur
Slovinsko
Sretan Bozic. Srecno Novo Leto.
Slovensko
Vesele Vianoce a štastný Novy Rok
Hristos se rodi
Srbsko
Cрећан Божић и срећна Нова година
Somálsko
Ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican
Španělsko
Feliz Navidad y Próspero Ano Nuevo
Švédsko
God Jul and (Och) Ett Gott Nytt Ĺr
Tamil
Nathar Puthu Varuda Valthukkal
Tagalsky
Maligayang Pasko at manigong bagong taon
Sawadee Pee Mai
Thajsko
Trevisan
Bon Nadàl e Bon Ano Novo
Turecko
Yeni yılınızı kutlar, sağlık ve başarılar dileriz
Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!
Ukrajina
Bеселого Різдва і з Новим Роком
Urdsky
‫ن اي ا سال م بارک هو‬
Valencijsky
Bon Nadal i millor any nou
12
Valonsky
Djoyeûs Noyé èt bone annêye
Vlámsky
Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar
Vietnam
Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ và Chúc Năm Mới Tốt Lành
Welsh
Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda
Zeneize
Bon Denà e feliçe anno neuvo
Příloha č. 4
Fotodokumentace
13
Fotodokumentace
14
Příloha č. 5
Volné psaní na téma „Vánoce u nás doma“ (dokumentace prací žáků)
15
Použité zdroje:
http://www.zst.cz/proj04.htm
http://www.vanocevesvete.com/
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/9155/VANOCE-VE-SVETE.html/
vanoce-tradice.cz/2011/09/18/tradicni-vanocni-jidla-ve-svete
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/2183/VYUZITI-NAMETU-ZAKU-PRI-VYTVARENIPROJEKTU.html/
clanky.rvp.cz/clanek/k/z/3282/VANOCNI-POZDRAV.html/
16
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7673/osobni-darky.html/ -různé země (přehled)
http://vanocejinak.ic.cz/-ukázky ze zemí
http://www.novorocenky.cz/vanocni-prani-v-cizich-jazycich/
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU „Vánoce ve světě“
Faktografie
Termín konání: 22. 12. 2011
Časová dotace: 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin + domácí
příprava žáků
Počet zapojených žáků: všichni přítomní žáci 1. – 9. tříd
Zapojení učitelé a spolupracovníci: třídní učitelé 1. stupně a 2. stupně, v přípravném
období spolupráce i s učiteli netřídními dle zvoleného obsahu projektu jednotlivých tříd a
skupin (učitel výtvarné výchovy , hudební výchovy apod.)
Reflexe:
Termín konání projektového dne byl zvolen před vánočními prázdninami, projekt svým
obsahovým zaměřením vhodně korespondoval s předvánoční atmosférou ve škole a byl
součástí následných besídek některých tříd. Projektové práce se staly velmi vhodnou a pěknou
součástí předvánoční výzdoby školy.
Časová dotace na prvním i druhém stupni byla dostačující vzhledem k tomu, že po
zkušenostech z předešlých projektů učitelé využili domácí přípravy žáků a průběžné přípravy
v předmětech s daným tématem souvisejících - po dohodě s vyučujícími.
Způsob organizace: Na prvním stupni proběhly třídní projekty. Žáci pracovali ve skupinách.
Učitelé 1. stupně využili propojení tématu s některými vyučovacími předměty. Žáky
připravovali na projekt průběžně a domácí přípravu postupně kontrolovali.. Z tohoto důvodu
děti na 1. stupni projektové výstupy i s vyhodnocením časově zvládly.
Na druhém stupni pracovali žáci rovněž ve skupinách. Sami si zvolili téma v dohodnuté
oblasti, kterým by se chtěli zabývat. Předem si připravili pomůcky a rozdělili si úkoly do
skupin i ve skupinách. Vzhledem k tomu, že si žáci rekvizity a potřeby k projektu
shromažďovali průběžně, byli schopni v projektovém dnu splnit stanovené cíle a prezentovat
svoji činnost a svou projektovou práci před ostatními žáky v tělocvičně v závěru
projektového dne.
Počet zapojených žáků: Projektu se zúčastnili všichni přítomní žáci 1. – 9., tříd. Dané
průřezové téma a jeho cíle, klíčové kompetence i výstupy byly pro všechny věkové kategorie
vyhovující, poněvadž záleželo jen na přiměřeném přístupu k tématu projektu vzhledem k věku
žáků.
Zapojení učitelů: Na 1. i 2. stupni byli zapojeni třídní učitelé a spolupracovali v přípravném
období i s netřídními učiteli dle potřeb žáků,aby výstupy z v daného projektu byly splněny.
Vánoční tématikou s multikulturní výchovou se zabývali učitelé téměř ve všech předmětech.
Cíle : Cíle a výstupy průřezového tématu Multikulturní výchova byly v průběhu projektu
plněny. Zároveň byly u žáků rozvíjeny uvedené klíčové kompetence, také byly využity
17
mezipředmětové vztahy, učitelé zahrnuli do projektu i vybrané očekávané výstupy obsahově
souvisejících předmětů
Téma: Téma Vánoc je pro žáky vždy příjemné. S problematikou oslavy těchto křesťanských
svátků v jiných státech světa se žáci však ještě příliš nesetkali. I proto je téma zaujalo.
Osvojili množství nových poznatků.Jeho hlavní přínos je v naplnění cílů multikulturní
výchovy. Během celého čtrnáctidenního přípravého období se téma projektu prolínalo do
výuky různých předmětů. Vhodné bylo spojení s výukou cizích jazyků (anglické či německé
koledy, slovní zásoba atd.), použití i DŮM.
Metody:Osvědčila se práce ve skupinách a využití různých forem práce. Kladem byla rovněž
domácí příprava žáků a jejich neotřelé nápady – scénky, dramatizace, využití současné
techniky apod.
Hodnocení projektu: V posledním předvánočním týdnu žáci svou práci prezentovali ve třídě.
Společnými silami poté vytvořili zdařilou vánoční výzdobu se spoustou informací. Odměnou
za odvedenou práci byl žákům velký zájem spolužáků, se kterým se prezentace setkala.
Výstupy:
Byly zdokumentovány fotograficky nebo vystaveny v prostorách školy. Některé jsou
součástí příloh projektu.
Vypracovala: Mgr. M. Maryšková
1.
1.
.
18
Download

Projekty Vánoce ve světě.pdf