Životopis
Evangelista Reinhard Bonnke
Evangelista Reinhard Bonnke proslul svými velkými evangelizacemi na africkém
kontinent .
Reinhard se narodil v rodin pastora. Povolání k misii v Africe p%ijal již jako chlapec. V 19
letech za+al studovat na biblické škole ve Walesu. Po dokon+ení studií p.sobil sedm let
jako ordinovaný pastor v letni+ním sboru v severním N mecku.
Jeho nejv tší touhou bylo pracovat na misijním poli. V roce 1967 se se svou manželkou
Anni a ro+ním synkem Kai-Uwem vypravil do hornatého království Lesotho v jižní Africe.
Trvalo však mnoho let, než se jeho misijní aktivity pln rozvinuly. Tehdy zakoupil stan,
v n mž se 800 lidí mohlo skrýt p%ed v trem a dešt m. Na evangeliza+ní shromážd ní
však chodilo stále více lidí. Stan brzy p%estal sta+it a byl nahrazen „žlutým stanem“, který
m l kapacitu 10 000 lidí. Po +ase byl malý i tento stan a v roce 1984 byl zbudován
„nejv tší stan na sv t “ (podle zápisu v Guinessov knize rekord.), do n jž se vejde 34 000 lidí.
Mezinárodní misijní organizace Christ for all Nations (Kristus pro všechny národy) byla založena roku 1974. Po +ase po+et
návšt vník. p%erostl i možnosti nejv tšího stanu a shromážd ní musela být po%ádána pod širým nebem. Zatím nejv tší
shromážd ní se konalo b hem kampan v Lagosu v Nigérii. Bylo to v listopadu 2000 – tehdy p%išlo 1,6 milionu lidí.
V pr.b hu minulých 22 let navštívilo tato obrovská evangeliza+ní shromážd ní 120 milion. lidí. Od roku 2000 se pro Krista
rozhodlo více než 50 milion. lidí – ti všichni vyplnili karty rozhodnutí. S t mito kartami se pracuje b hem následné pé+e, p%i
níž jde o to, aby se tito lidé co nejrychleji za+lenili do místních církevních spole+enství.
Reinhard Bonnke proslul i svými Konferencemi ohn , které po%ádá v r.zných zemích celého sv ta. Cílem t chto konferencí,
které mají velký význam pro život církve, je vystrojit pastory, evangelisty a duchovní vedoucí ke služb evangelizace – tak,
aby tato generace byla zasažena zv stí evangelia Ježíše Krista. Teologický základ jasného a biblického zv stování spásy
v Ježíši Kristu posilují knihy a brožury, které Reinhard Bonnke píše. Bylo jich vytišt no již 190 milion. v 143 jazycích.
Miliony z nich byly rozdány zdarma nov
obráceným i student.m biblických škol, aby jim pomohly v jejich p%íprav na
evangelizaci.
Studijní program školy Reinhard Bonnke School of Fire (Škola ohn
Reinharda Bonnkeho) i profesionáln
vyrobená
osmidílná filmová série Full Flame slouží témuž ú+elu – inspirovat Ježíšovy u+edníky ke služb evangelizace a u+init je co
nejefektivn jšími.
Christ for all Nations je registrovaná charitativní organizace se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem v N mecku. Kancelá%e
má rovn ž v Africe, v USA, v Kanad , v Anglii, v Singapuru a v Austrálii.
Životopis Reinhard Bonnke • www.bonnke.net
Download

Životopis Evangelista Reinhard Bonnke