1. K es anská modlitba
(KKC l. 2558 – 2561)
Úvodní modlitba: Náš dobrý Bože, d kujeme ti, že jsi nás dnes zde shromáždil. D kujeme ti,
že se zde s námi skrze toto spole enství a skrze tuto katechezi chceš setkat a dát se nám víc
poznat. Prosíme t , sešli do našich srdcí svého Svatého Ducha, aby je p ipravil a otev el pro
to, co nám dnes zde chceš íci.
íb h: viz P íloha
Katechismus katolické církve íká, že modlitba je povznesení duše k Bohu. Co to znamená?
Modlitba je setkání s Bohem. S Bohem, který existuje, který je živý a podobn jako
kterákoliv jiná osoba ovliv uje skrze tato setkání m j život. B h totiž není jenom n jaká síla
i energie, on je živá osoba. A nejenom to, on je p edevším Láska. Modlitba je tedy setkání
s osobou, která m nekone
miluje. Proto vždy d íve než se za nu modlit, je dobré, abych si
tuto skute nost uv domil: Nyní se setkám s n kým, kdo o mne stojí, s n kým, kdo se o mne
zajímá a kdo m má rád – s Bohem, který je láska.
Modlitba je rozhovor. P i setkání p átel se vedou rozhovory. Stejn tak, když se setkávám
s Bohem, vedeme spolu dialog, kdy jeden mluví a ten druhý naslouchá. Vždy když mluvím já,
h se raduje z toho, že jsem si na n j našel as a že s ním chci sdílet to, co prožívám. Velmi
rád by se také on zapojil aktivn do tohoto dialogu, zde však záleží na mn , jestli jej nechám
promluvit.
Modlitba je základní kámen naší víry. V modlitb se setkávám s tím, který m stvo il.
A proto také on nejlépe mi m že vysv tlit r zné otázky mého života, vnést sv tlo do toho, co
prožívám. V modlitb se setkávám s Bohem, který je živý, a tedy m že vstupovat do všeho,
co prožívám. Vstupuje do mého života, pokud jej pozvu. Svojí p ítomností m že pak dané
situace posv covat i prom ovat (on dokáže prom nit i zlo v dobro). V modlitb se
setkávám se Bohem, který je svatý, a proto toto setkávání pak posv cuje mne, m j život a
moji rodinu. Modlitba je základem duchovního života k es ana, kdy se toto setkání s Bohem
projevuje v konkrétních okamžicích každodenního života.
Modlitba není n jaký typ povinnosti. B h totiž není n jaký despota, který by nám jenom
ikazoval, co máme nebo nemáme d lat. B h je Láska. A jako takový nás zve do setkávání
s ním, zve do rozhovoru, ale nikdy se nevnucuje. lov k má vždy svobodu. Avšak jestliže se
rozhodne pro Boha, potom stejn jako budování vztahu s lidmi, tak také budování vztahu
s Bohem vyžaduje investici asu a d ry, prostor pro vzájemné poznávání.
Modlitba není ani co navíc, n co, co by se týkalo jen n kterých „p ezbožných“ lidí.
Modlitba je každodenní realitou k es ana. ím je strava pro t lo, tím je modlitba pro naši
duši.
Modlitba v život k es ana nemá sm ovat k v tšímu výkonu, kvantit , k duchovním
výkon m. Cílem k es anského života není pomodlit se co nejvíce r ženc
i jiných
pobožností, ú astnit se co nejvíce poutí nebo r zných duchovních setkání nebo nau it se skrze
askezi dokonale ovládat svoje t lo. V modlitb nejde o výkon, nejde zde o n co, ale
o N koho. P i modlitb není d ležité to, co dokážu já, ale to, že nyní jsem s Bohem. Hodnota
modlitby nespo ívá v mém výkonu, ale v Boží p ítomnosti v mém srdci a život .
Modlitba k es ana nespo ívá ve vyslovování zvláštních slov, kterým ani sami
nerozumíme, ale zdají se nám být vznešená. P i modlitb není dobré používat nep im ený
zp sob i – aby to zn lo svat . Naše komunikace v modlitb má být naopak zcela p irozená.
žu si p i ní p edstavit Ježíše, jak sedí (kle í, stojí) vedle m a takto k n mu mluvit.
Také modlitba nemá mít celý život ustálený zp sob. Podobn jako se v pr hu života
etvá í a rozvíjí naše myšlení, naše názory, tak se rozvíjí i modlitba. Modlitba nemá být
podobná pevn danému matematickému vzorci, ale je vyjád ením mého vztahu k Bohu
a všeho, co prožívám. Proto také modlitba má v život každého lov ka sv j život, v n mž se
rodí, roste, p etvá í a zraje. N kdy p ináší radost, jindy s sebou nese obtíže a smutek
a vyžaduje zna né úsilí. V t chto okamžicích se modlitba m že zdát nudná a vy erpávající.
Vždy však z stává životadárnou a posilující silou pro naši duši, a to i tehdy, když to tak
nevnímám a nepoci uji.
Modlitba je naprosto jednoduchá v c. Má být p irozená jako lidské dýchání.
i modlitb jde o to být s Bohem.
Modlitba je:
ítomnost v Boží blízkosti.
- Darování sebe sama Bohu.
- Moje odpov na dary, které jsem dostal.
- Je naslouchání, které prom uje moje myšlení tak, že mám rád Boha, lidi i celé
stvo ení.
- Otev ené dve e, skrze které vcházím do budoucnosti a nejsem tam sám.
- Smutek i radost, bolest i smích, prázdnota i vzpruha.
- JEDNO VELKÉ SETKÁNÍ S BOHEM, PRO KTERÉ JSEM SE ROZHODL;
IŠEL JSEM; UD LAL JSEM SI AS, JSEM ZDE A JE OTEV ENO.
Když se nám poda í setkat se skrze modlitbu s Bohem a tím vstoupit do komunikace s Ním,
netýká se to pouze našeho rozumu, smysl (pocit ) nebo t la, ale ješt i n eho dalšího, co
v sob má naše já. Je to místo, kde se m ní mé postoje, úmysly, je to místo, které nás
evyšuje – je to naše srdce (duše). Práv srdce má schopnost navázat kontakt s Bohem.
Je to naše skryté centrum, mnohdy vzdálené rozumu.
Je to místo rozhodování, volby, místo, kde se rodí úmysly.
Je to místo skute né naší pravdy (o níž nikdo jiný neví).
Je to místo setkání.
Je to místo, kde se uskute uje vztah mezi mnou a Bohem.
Jediným nástrojem, skrze který se srdce v plnosti m že vyjád it, je modlitba. P edm tem
modlitby je vždy touha po spojení s Trojicí: s Otcem, Synem a Duchem Svatým. V modlitb
se realizuje opravdový vztah mezi osobami, proto je nezbytn nutné poznávat, objevovat
a darovat se tomu druhému, jako je tomu i v mezilidských vztazích. Proto objevujme Ježíše
Krista, objevujme církev, objevujme naše vyznání víry. Pravý vztah lásky neexistuje, jestliže
v n m není p ání poznat druhého. Pokud toto p ání zeslábne, zeslábne též láska, která je vždy
nositelkou vztah .
Jestliže modlitba je vztahem lásky mezi osobami,
h mne miluje vždy osobní láskou,
jako konkrétní osobu, miluje mne takového, jaký jsem, a nezamýšlí mluvit ke mn a milovat
, pouze budu-li dokonalý. V modlitb je pot eba p edevším být sám sebou, otev ít se
spontánn , takový, jaký jsem, s jednoduchostí, s láskou a nad jí.
Záv re ná modlitba
Ježíši, Mist e dobrý,
zadívej se znovu na nás
svým n žným pohledem!
Tv j pohled proniká do hlubin
našeho srdce,
spaluje veškerý egoismus,
ni í h ích.
Daruje nám sílu a radost
jít po stezkách sv ta
a oznamovat, že ty jsi
jediná pravá láska.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na po átku, i nyní i vždycky a na v ky v
Amen.
.
Download

1. Křesťanská modlitba (KKC čl. 2558 – 2561