TECHNICKÝ LIST
TOTALSEAL 110
LE JOINT FRANCAIS
Automotive Products
Jednokomponentní polyuretanové
lepidlo pro p ímé zasklívání
Popis produktu
Totalseal 110 je jednokomponentní lepidlo na bázi polyuretanu.
Rychle zasychá pomocí vzdušné vlhkosti a vytvá í elastomer
s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.
Použití
Totalseal 110 je specieln ur en pro vým nu autoskel.
Použití Totalsealu 110 umož uje dobu bezpe ného odjezdu po 3
hodinách* (s 2 airbagy).
* P i okolní teplot min. 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. P i nižších
teplotách a vlhkosti bude doba bezpe ného odjezdu delší.
Pokyny ke zpracování
P íprava skla (nové sklo): 1. Povrch skla musí být istý a suchý. Navlh ete istou bavln nou
ut rku Totalsealem 7016, pot ete povrch skla s ponecháním
velmi slabé vrstvy. Poté povrch p et ete suchou istou ut rkou a
nechte zasychat min. 3 minuty.
2. Primer Totalseal 5008 nebo 5028 by m l být nanesen b hem 4
hodin od išt ní, jinak je pot eba znovu aplikovat Totalseal 7016.
D kladn prot epejte lahvi ku primeru a pomocí št te ku
aplikujte na p ipravenou plochu. Nechte schnout nejmén 5
minut a b hem 3 hodin aplikujte lepidlo. Pokud doba schnutí
primeru Totalseal 5008 nebo 5028 p ekro í 3 hodiny, musíte
znovu aktivovat 7016 jak je uvedeno v bod 1.
P íprava karoserie:
Totalseal 110 m že být aplikován p ímo na erstv se íznutý erný
polyuretan.
POZOR: Totalseal 5028 nesmí být aplikován na staré lepidlo.
Na n které typy lak nebo na plochy poškrábané nebo poškozené
b hem odstra ování starého skla je pot eba použít primer. V tomto
p ípad použijte Totalseal 5025, který m že být použit na starý
polyuretan a musí být použit, pokud není znám typ lepidla použitého
p vodn .
SPECTRUM Fran k s.r.o. – p ímý dovozce a distributor autolak PPG, p íslušenství a vybavení autolakoven
I O: 40230767 • DI : CZ40230767 • .ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejst íkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou zna kou C. 1546
Lahvi ku Totalseal 5025 d kladn prot epejte a aplikujte št tcem na
plochy, které vyžadují ošet ení.
P ed aplikací Totalsealu 180 nechte zaschnout 5 – 60 minut.
Aplikace lepidla:
Vytla te housenku lepidla na hranu skla. Po aplikaci musí být sklo
usazeno do 10 minut a nesmí s ním být hnuto 1,5 hod. u auta
bez airbag nebo 3 hodiny u auta se 2 airbagy. (P i okolní teplot
min. 23 °C a relativní vlhkosti 50 %. P i nižších teplotách a vlhkosti
bude doba bezpe ného odjezdu delší)
Vlastnosti
Složení:
Vzhled:
Prepolymer polyuretanu neobsahující T.D.I. nebo aminy
erná hustá thixotropní pasta
Hustota:
cca 1,25 g/ml
Bod vzplanutí:
> 60°C
Obsah pevných ástic:
cca 97 %
Tuhnutí:
Totalseal 110 za íná tuhnout ihned po styku se vzdušnou vlhkostí
Vytla ování:
p i 23 °C, pr m r 5 mm, 4 bary:
Doba pro montáž
10 min.
Nelepivý
50 min. (s filmem PE)
Pevnost ve smyku
po 5 hodinách: 1MPa/ kohezní prasknutí
po 7 dnech: 4 MPa/ kohezní prasknutí
Pevnost v tahu:
cca 9 MPa
Prodloužení v roztržení:
min. 650 %
Odolnost proti roztržení:
30 DaN/cm
Pevnost (shore A):
cca 62
Skladování
V neotev ených originálních baleních p i teplotách mezi +5 až
+30°C
Kartuše: 12 m síc
Salámy: 9 m síc
Zdraví a bezpe nost
P e t te si prosím bezpe nostní datový list
Balení
310 ml kartuše
400 a 600 ml salámové balení
80 g/min.
SPECTRUM Fran k s.r.o. – p ímý dovozce a distributor autolak PPG, p íslušenství a vybavení autolakoven
I O: 40230767 • DI : CZ40230767 • .ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejst íkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou zna kou C. 1546
Záruka
Poskytujeme záruku proti skrytým výrobním a materiálovým vadám. Naše zodpov dnost se omezuje na povinnost
opravit nebo vym nit vadné produkty zdarma, bez nároku na odškodn ní z jakéhokoliv d vodu.
Rady které poskytneme pro ur itý výb r materiál nebo aplikací jsou pouze informace založené na
p edcházejících zkušenostech, které by nem ly být považovány za vy erpávající a které nás nezavazují
k zodpov dnosti v p ípad nezdaru.
Tyto technické údaje Vám mají poskytnout informace o ideálních a teoretických vlastnostech produktu.
Naše firma ani její spole níci nejsou zodpov dnÍ za osobní i materiálové škody vzniklé z nesprávného použití
produkt nebo vzniklé nedodržením našich pokyn .
SPECTRUM Fran k s.r.o. – p ímý dovozce a distributor autolak PPG, p íslušenství a vybavení autolakoven
I O: 40230767 • DI : CZ40230767 • .ú. 6067193/0300
URL: www.spectrum-franek.cz • e-mail: [email protected]
Firma je vedená u rejst íkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou zna kou C. 1546
Download

TECHNICKÝ LIST - Spectrum Franěk sro