1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
PR VODCE PRO OB TI
DOPRAVNÍCH NEHOD
Nechodím
s davem
jako ovce.
Nep echázím
béééééz
rozhlédnutí. Nechci
ležet vedle
zebry.
www.p
odopra
vnineh
ode.cz
Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje.
Velmi
d kujeme
Martinovi Seppovi,
Týmu silni ní bezpe nosti,
Petrovi Illkovi, Pavlín
Blatné, eskému sdružení
pro ob ti dopravních nehod
a všem lidem se srdcem na
pravém míst , kte í
pomohli dobré
v ci.
Obsah
Obéééécné rady
Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Psychologická pomoc
. . . . . . . . . . . . . . . 4
Trestní ízení a další oblasti práva
. . . . . . . . . . 4
Pojistné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Na co máte a nemáte nárok – otázky kolem dávek . . . . 7
V p ípad úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O nada ním fondu
. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontakty na
… psychology
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
… sociální oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
… rehabilitace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
… všeobecné sestry . . . . . . . . . . . . . . . . 23
… fyzioterapeuty
. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pr vodce pro ob ti dopravních nehod
Auto i: Mgr. Barbora Vaní ková, Mgr. Robert J.H ebí ek.
D kujeme za poskytnuté materiály eskému sdružení
dopravních nehod a Libereckému kraji.
Grafická úprava: Studio Illek – www.studioillek.cz
Tisk: Cavoneri s.r.o. – www.cavoneri.cz
Náklad: 5 000 ks
Rok vydání 2011
Béééé, béééé
Úvodní slovo
Ro n se v Libereckém kraji p ihodí okolo ty tisíc dopravních nehod. ešení situací, jež nastanou v souvislosti s dopravní nehodou, není v ad p ípad otázkou
pouze samotných p ímých ú astník , ale i jejich blízkých. Lidé pak bývají postaveni
p ed problémy, s nimiž se v dosavadním život dosud nesetkali a jež mohou na
první pohled p sobit nep ekonateln .
Informace obsažené v této brožu e vám pomohou získat p ehled o krocích, které je
pot eba podniknout: naleznete zde nap íklad rady z oblasti právního poradenství,
údaje o možnostech sociální, psychologické a další pomoci i užite né kontakty na
konkrétní instituce a organizace.
Aktuální informace naleznete také na internetové adrese:
www.podopravninehode.cz
Kdyby
došlo na
berany duc,
nebudu už jenom
béééé et!
3
Obéééécné rady
Psychologická pomoc
Zkušenost s dopravní nehodou asto p edstavuje výraznou psychickou zát ž pro
p ímé ú astníky i jejich blízké okolí. Reakce organismu m že nastat nejenom bezprost edn po události, ale i v horizontu následujících 48 hodin. Lidé se tak mohou
nacházet v útlumu, nebo naopak nastane stav nervového vybuzení.
N kdy se stane, že lidé zp tn kv li svému jednání v krizové situaci poci ují stud
a vlastní reakce posuzují velmi kriticky, což jim brání se s událostí vyrovnat a vlastn to pro n p edstavuje další zát ž. To se stává t eba v p ípad , kdy zasažený
reaguje smíchem nebo obecn tak, jak by „s istou hlavou“ rozhodn jednat necht l. M jte však na pam ti, že s podobným problémem se setká ada lidí, kte í se
v podobné situaci ocitli, jedná se o reakci obvyklou a rozhodn není t eba se sám
nad sebou pohoršovat a snažit se vzpomínku za každou cenu vyt snit, nebo mít
dokonce pocit viny.
Naopak je pot eba uv domit si, že to, jak se s tímto zážitkem vnit n vyrovnáte,
m že mít vliv na kvalitu celého vašeho budoucího života anebo alespo vaše pocity a jednání ovliv ovat ješt adu m síc po události. Vždy je proto nejlepší poradit
se s odborníkem a vyhledat psychologickou, p ípadn i psychiatrickou pomoc.
P íklad: „Po tom, co jsem se probrala, jsem zjistila, že kamarádka je v bezv domí
a krvácí. V bec jsem nev d la, co d lat, usmívala jsem se, netušila jsem, co se
d je,“ vypráví Klára. „Až za dv hodiny se zni ehonic spustil plá , který jsem nemohla zastavit, p ipadala jsem si jako blázen. Až zp tn mi psycholožka vysv tlila,
že je to úpln b žná reakce v tšiny lidí s podobným zážitkem,“ uzavírá s tím, že
te už se cítí mnohem lépe, a koli se dlouho trápila pocitem, že taková reakce je
trapná.
Trestní ízení a další oblasti práva
Potvrzení, doklad, tiskopis, formulá … Stejn jako v ad dalších situací je i dopravní nehoda a úsp šné vy ešení všech jejích následk spojeno s nevyhnutelnou
nutností vy ídit celou adu formalit. Pokud jste tak neu inili bezprost edn po nehod , nezapome te v c nahlásit Policii R. Došlo-li k poškození silnice, oplocení
nemovitosti, zaparkovaných vozidel nebo obecn prosp šného za ízení, je ohlášení povinné. Nutné je rovn ž zkontrolovat, zda máte všechny pot ebné údaje od
dalších ú astník události, a doplnit chyb jící. Založte si tedy složku nebo obálku,
v níž nesmí chyb t potvrzení totožnosti dalších ú astník , v etn údaj z idi ského pr kazu a osv d ení o registraci vozidla. Zapište si i údaje o pojiš ovnách
dalších ú astník , ísla pojistných smluv a nezapome te na registra ní zna ky
4
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Obéééécné rady
vozidel. Nejlepším ešením, obzvláš je-li vozidlo registrováno v zahrani í, je po ídit
si fotokopie všech dokument .
Zárove m že být velmi praktické zapsat si veškeré informace z nehody, které
máte dosud v pam ti a možná jste je zapomn li policii sd lit. Zapisujte si vše, co
se vám vybaví, pot ebný m že být i vlastní ná rtek z místa, kde k situaci došlo.
D ležité je také zaznamenávat si podrobnosti o vašem zdravotním stavu. Jelikož
k jeho z horšení m že dojít i n kolik dní po nehod , shromaž ujte léka ské zprávy
a zapisujte si i všechny p ekážky a omezení, které vám zran ní zp sobilo. Krom
toho si ve te také soupis všech výdaj spojených s nehodou a jejími následky,
v etn ušlé mzdy, respektive zisku.
Chcete-li vymoci odškodn ní za újmu na zdraví, po ítejte s tím, že se neobejdete
bez pomoci právníka! Své nároky na náhradu škody m žete uplatnit v trestním,
anskoob ansko
právním nebo speciálním ob anskoprávním
ízení. V rámci trestního ízení m že ob trestného
n
ého inu uplatnit nárok na náhradu
Béééééz
právníka bych
škody v rámci
byla bééézradná! Takhle
takzva-
si m žu hodit kopyto p es
kopyto, však on už to
vy ídí.
ného
adhezního
ního ízení. Adhezní znamená, že by mohlo být vedeno i o samot , ale protože sou asn probíhá jiné
(hlavní)) ízení, lze v c projednat spole n
s ním, a ušet it tak náklady.
Poškozený
zený však musí návrh na náhradu
škody u init nejpozd ji na za átku hlavního lí ení,
ní, než za ne dokazování. Žalobu
totiž p i trestním ízení podává státní zástupce, poškozený ji sám podat nem že,
a musí se tedy se svým nárokem do zahájeného
ho ízení p ipojit. Oproti ob anskému má
á trestní ízení adu výhod, p edevším
m
není návrh
ávrh na náhradu škody zpoplatn n a zaasaženýý nemusí dokazovat, že se in, na jehož
5
Obéééécné rady
základ mu vznikla škoda, skute n stal, protože tento in (dopravní nehoda) je
samotným p edm tem trestního ízení a d kazy o n m p ekládá státní zástupce,
p ípadn si je opat uje sám soud. Poškozený musí v tšinou pouze dokázat výši
škody (ušlý p íjem, bolestné, hmotná škoda).
Náhrady škody se m žete domáhat i v ob anském ízení, a to i v p ípad , že probíhá ízení trestní, oproti výše zmín nému postupu má ale adu nevýhod. Žalobu
podejte u civilního soudu. Vylí it v ní musíte, co se stalo, jaká a jak vysoká vám
vznikla škoda. Nutné je také dokázat, že existuje p í inná souvislost mezi nehodou
a škodou (abyste pak neuplat ovali náhradu za zlomené žebro, které jste si p ivodili p i lyžování a ne p i autonehod ). Pokud nechcete nic zanedbat, obra te se na
právníka.
D ležité: v p ípad náhrady škody platí dvouletá proml ecí lh ta. Nebyly-li
vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud.
Myslela
jsem si, že
to vy ídím raz dva, ale
zatímco ekám, narostlo na
m vlny na t i svetry, patery
ponožky a pon o pro strejdu
Bééééd icha!
Pojistné
V televizních reklamách to vypadá, jako by
nebylo v tšího pot šení než jednání s pojišovnou. V realit se ale bohužel z rozbitého
automobilu nový sám od sebe skute n nestane, a tak se na jednání rad ji po ádn p ipravte. P edevším si ut i te všechny získané
dokumenty, abyste je pojiš ovn nemuseli dodávat
doku
postupn , a proces se tak mohl ihned rozb hnout.
pos
Nezapome te p edložit poznávací zna ku voziNez
dla, které nehodu zp sobilo. Nutné je také zjistit
identifika ní údaje viníka nehody, p ípadn vlastníiden
ka vvozidla. íkáte, že p eci nejste žádný detektiv?
Ani jjím nemusíte být – celý proces zabere n ko-
6
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Obéééécné rady
lik minut, zadáte-li SPZ do vyhledáva e na stránkách eské kancelá e pojistitel
(www.ckp.cz). Získáte zde informace o pojistiteli automobilu a kontakt na n j. Se
získanými dokumenty se už obra te p ímo na konkrétní pojiš ovnu, po níž m žete
požadovat náhradu v cné škody, újmy na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením
(samostatná kapitola). Nárok máte i na náhradu ušlého zisku a náklad spojených
se soudním procesem.
Pokud vozidlo, jehož idi škodu zp sobil, nemá povinné ru ení, p ípadn jde o vozidlo zahrani ní, obracejte se p ímo na eskou kancelá pojistitel . Ta provozuje
i informa ní centrum, kde získáte odpov di na p ípadné dotazy.
D ležité: v p ípad pojistného pln ní platí ty letá proml ecí lh ta. Nebyly-li
vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud.
Na co máte a nemáte nárok – otázky kolem dávek
Ob dopravní nehody, kterou tato událost do asn vy adila z pracovního procesu,
má samoz ejm jako kdykoli jindy p i vzniku do asné pracovní neschopnosti nárok
na náhradu mzdy a posléze nemocenské. Platí zde stejná pravidla i omezení jako
v p ípadech, kdy do asná pracovní neschopnost nevznikla kv li úrazu.
Další možnou dávkou je OŠET OVNÉ, které p ipadá v úvahu v p ípad , kdy je zasažený závislý na pé i n koho jiného. Na ošet ovné má nárok zam stnanec, který
se stará o dít do 10 let v ku nebo o jiného nemocného lena rodiny, pokud to jeho
stav vyžaduje. Týká se to však jen t ch len rodiny, kte í s ošet ujícím žijí v jedné
domácnosti (výjimku tvo í d ti do 10 let, kde nap íklad soud rozhodl o st ídavé výchov ). Ošet ovné se rovn ž netýká osob samostatn výd le n inných (OSV )
nebo zam stnanc na dohodu o provedení práce (DPP). Podp r í doba m že trvat
zpravidla 9 dn . Obra te se na svého ošet ujícího léka e, který vydává rozhodnutí
o vzniku i ukon ení pot eby ošet ování.
P i rozhodování v prvním stupni o v cech pojišt ní, vyplácení dávek a tak podobn
je hlavním aktérem Okresní správa sociálního zabezpe ení (OSSZ) – to se týká
zam stnanc a OSV .
D ležitým tématem jsou v p ípad dopravních nehod také ÚRAZY. O úraz p jde
v p ípad nehody tehdy, když bude prokázána p ímá souvislost mezi nehodou
a poškozením zdraví. Pojiš ovna pak vyjad uje v bodech, nakolik došlo ke snížení
spole enského uplatn ní a zda je namíst odškodn ní bolestného. Týká se vás to
tehdy, máte li sjednané životní nebo úrazové pojišt ní.
Zvláštní význam mají úrazy pracovní. O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhoduje
zam stnavatel. Zam stnavatelé se n kdy snaží, aby byl úraz posuzován jinak než
7
Obéééécné rady
jako pracovní. Pracovní úraz je ovšem definován pro všechny stejn zákoníkem
práce, a vždy proto vyhledejte odbornou radu právníka. D ležité je v d t, že zodpov dnost za tzv. škodnou událost a její následek má zam stnavatel i tehdy, když
on sám neporušil právní povinnost nebo p edpis. Zam stnavatel rovn ž musí do
5 dn sepsat záznam o pracovním úrazu, kopii odevzdat pojiš ovn a inspektorátu
bezpe nosti práce. S pracovním úrazem souvisí nap . náhrada za ušlou mzdu,
a to v n kterých p ípadech i po skon ení pracovní neschopnosti, rovn ž v p ípadech áste né nebo plné invalidity. Jednorázov se poskytuje náhrada za bolest
a ztížení spole enského uplatn ní. Míru op t posuzuje léka pomocí bodového
ohodnocení. Dále sem pat í i náhrada za náklady spojené s lé ením a náhrada
v cné škody.
Dále se p i škod na zdraví hradí pen žitým d chodem ztráta na výd lku, a to
z pr m rného výd lku poškozeného, kterého p ed poškozením dosahoval. Náhrada za ztrátu na výd lku se hradí jednak po dobu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi
nemocenskou a pr m rným výd lkem) a po skon ení pracovní neschopnosti nebo
p i invalidit (rozdíl mezi pr m rným výd lkem p ed a po poškození s p i tením
p ípadného invalidního d chodu). P i škod na zdraví se hradí i ú elné náklady
spojené s lé ením, p i usmrcení spojené s poh bem.
D ležité: v p ípad dohody o pracovní innosti (DP ) nebo pracovního vztahu na dobu ur itou vám náleží náhrada za ušlou mzdu jen do doby, kdy m l
pracovní vztah skon it!
Dále jsou zde DÁVKY D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ, kam pat í plný i áste ný invalidní d chod, d chod vdovský a sirot í. O vašem nároku na tyto dávky rozhoduje
eská správa sociálního zabezpe ení ( SSZ) na základ posudku Posudkové komise MPSV, ovšem pokud s nimi nesouhlasíte (to se týká i snížení i odebrání d chodu), máte právo se obrátit na soud s žalobou – je však t eba tak u init do dvou
m síc od doru ení rozhodnutí. Obra te se na OSSZ, kde s vámi bude sepsána
žádost o p iznání dávek d chodového pojišt ní.
Pokud se výrazn sníží sob sta nost lov ka a jeho schopnost o sebe pe ovat,
m že mít nárok na P ÍSP VEK NA PÉ I. ada lidí si ješt pamatuje na „p ísp vek p i pé i o osobu blízkou“, který m l podobný ú el a fungoval do roku 2006.
Oproti n mu je tu jeden zásadní rozdíl: dnes je to p ímo lov k závislý na pomoci
n koho dalšího, kdo o p ísp vek na pé i žádá, a sám rozhoduje, jakým zp sobem
a od koho si pé i zajistí.
Pokud se tedy ob dopravní nehody bude potýkat s takovými následky, že bude
pot ebovat pé i n koho dalšího, m že o p ísp vek požádat. M že ur it, že si za
získané prost edky zajistí pomoc n jaké organizace, která provozuje sociální služ8
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Obéééécné rady
by, ale m že se také rozhodnout, že o n j bude pe ovat n jaká blízká osoba nebo
n kdo další. Své rozhodnutí však musí oznámit p edem v žádosti.
Jak se to d lá? Žádost se podává na speciálním formulá i u místn p íslušného
obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Sociální pracovník potom prov í,
do jaké míry pot ebuje žadatel pomoc p i úkonech pé e o vlastní osobu a sob sta nosti (provede tzv. sociální šet ení), a pak se obrátí na okresní správu sociálního zabezpe ení, kde zdravotní stav posoudí posudkový léka – až pak vydá ú ad
rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši mu p ísp vek na pé i náleží. Pokud s rozhodnutím ú adu nesouhlasíte, m žete se odvolat ke krajskému ú adu.
Pro t žce zdravotn postižené ob any také existují tzv. mimo ádné výhody, které
jim mají usnadnit život – týkají se nap íklad r zných slev v p eprav . Žádost o mimo ádné výhody se podává op t na obecním ú adu obce s rozší enou p sobností,
jejich stupe se odvozuje od posouzení zdravotního stavu posudkovým léka em
OSSZ. Mimo ádné výhody I. stupn osv d uje pr kaz TP, II. stupe osv d uje
pr kaz ZTP a ke III. stupni se váže pr kaz ZTP/P. Držitel m mimo ádných výhod
II. a III. stupn lze p i spln ní dalších podmínek poskytnout p ísp vek na provoz
motorového vozidla.
Ú ad rovn ž m že poskytnout na základ doporu ení odborného léka e p ísp vek
na opat ení zvláštních pom cek (nap íklad svislé i šikmé schodiš ové plošiny).
Ob an m s t žkým postižením nosného a pohybového aparátu lze p iznat i p ísp vek na úpravu bytu nebo zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla.
V p ípad úmrtí
Pokud p i dopravní nehod zem el n kdo z vašich blízkých, nemáte jist myšlenky na ešení praktických problém . Následující ádky se vám p esto budou snažit
usnadnit situaci, v níž jste se náhle ocitli. Uplatnit m žete nap íklad právo na „poh ebné“, pro n ž je stanovena fixní ástka 5000 korun. Osoba, která vypravuje
poh eb, má nárok na dávku státní sociální podpory, pokud se jedná o úmrtí nezaopat eného dít te nebo rodi e nezaopat eného dít te. Jednalo-li se o pracovní úraz,
poskytuje poh ebné ve stejné výši zam stnavatel.
Zam stnavatel zárove hradí náklady na výživu poz stalých, pokud jim byla do té
doby ze strany zem elého poskytována. D dic m p ísluší i náhrada v cné škody,
k níž došlo v dob úmrtí. Manželovi nebo nezaopat ené manželce p ísluší také jednorázové odškodn ní ve výši 240 000 korun pro každého z len rodiny.
Ob anský zákoník zárove stanoví, jaké jednorázové odškodn ní náleží poz stalým osob samostatn výd le n inných. V tomto p ípad hradí ástku viník nehody.
Manželovi nebo manželce náleží 240 000 K , dít ti 240 000 K , rodi i 240 000 K ,
9
Obéééécné rady
rodi m p i ztrát nenarozeného dít te 85 000 K , sourozenci 175 000 K , osob
blízké 240 000 K .
Poz stalí mohou rovn ž zažádat o vdovský, vdovecký i sirot í d chod, jehož základní státem stanovená vým ra iní 2170 korun m sí n . Druhou složku celkové ástky tvo í u manžela nebo manželky 50 procent ze starobního, invalidního
nebo áste n invalidního d chodu, který v dob úmrtí zesnulý pobíral. U dít te je
základní ástka stejná, druhá ást se vypo ítává ze stejného základu, tvo í však
40 procent. Nárok na vdovský i sirot í d chod je podmín n adou ukazatel , mezi
n ž pat í pot ebná doba pojišt ní, v k, p vodní vým ra n kterého z d chod , pé e
o dít , rodi e ve spole né domácnosti a další. O svém konkrétním p ípadu se informujte u pracovníka n kterého z dále uvedených ú ad (strana 13).
10
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Ahoj, já jsem Pepina
O nada ním fondu
P edstavte si, že p ijdete do místnosti, která je plná milovník ovcí. „Asi jsem se
zab hl do n jakého klubu ba “, pomyslíte si vcelku logicky, ale ouha. To jste jen
natrefili na setkání dobrovolník nada ního fondu Pepina. Všichni dohromady se
snažíme pomáhat naší maskotce – ove ce Pepin . Pro práv jí? Protože je na
p ežvýkavce až p ekvapiv vtipná, zná celou partu zp vák , herc , moderátor
a adu dalších lidí, kte í umí zajímavé v ci a neváhají se o n pod lit s obecenstvem. Pomáháme Pepin , jelikož jakožto stádní zví e je velmi družná a solidární,
podporuje lidi v t žkých sociálních i rodinných situacích, starší a nemocné, d ti
v ústavní výchov nebo ty, co pocházejí z problémových rodin.
A koli Pepina chodí v krásných ervených šati kách, moc dob e si ov domuje, že
nejsou na sv t jen p kn vyfiknuté ovce, a tak je p ipravena pomoci konkrétním
lidem a vyslechnout jejich p íb h a problémy kdykoliv. Když se jednou cestou na
Ješt d p imotala do hrozivé dopravní situace, hned se b žela zakladatele fondu
Rudy Kubíka a jeho kamarádky Milušky Bittnerové zeptat, pro na sebe lidi v t ch
plechovkách tak vr í? A tak te pomáhá za vydatného p isp ní Libereckého kraje
ob tem dopravních nehod na Liberecku. Pepina se zkrátka hrne do všeho a my ji
máme rádi, protože se ze sebe nesnaží d lat n jakou svatou ovci a n které nápady
si snad souká až z kopyta. Všechno ale vymýšlí hlavn proto, že chce nám lidem
pomoci. Snad pom že i touto brožurkou s radami pro všechny ú astníky dopravních nehod a jejich blízké.
Další moje p íhody najdete na www.fondpepina.cz.
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
11
Ahoj, já jsem Pepina
KONTAKTY NA
PSYCHOLOGY
Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru klinický psycholog:
V oboru klinická psychologie provádí pé i preventivní, diagnostickou, lé ebnou,
neodkladnou, rehabilita ní a dispenzární.
Mgr. Bohdana Ka enová
Mgr. Ing. Jitka Mlezivová
28. íjna 1872
511 01 Turnov
GSM: 777 614 045
Liberecká 677/15
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 721 451 804
Mgr. Jan Knop
Mgr. Petr Moos
Jáchymovská 385/25
460 10 Liberec
GSM: 485 151 398
Klášterní 117/2
460 10 Liberec
GSM: 737 312 969
Mgr. Na a Kravcivová
Mgr. Adriana Náhliková
Hrn í ská 2985
470 01 eská Lípa
GSM: 487 877 646
Špidlenova 394
513 01 Semily
GSM: 737 762 077
PhDr. Jind iška Lejsková
PhDr. Veronika Nováková
Kostelní 10/5
460 01 Liberec
tel.: 482 422 227
GSM: 608 720 440
Purky ova 1849
470 01 eská Lípa
GSM: 728 103 196
MUDr. Jana Machanderová
Na Šumav 1509/48
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 319 106
Palackého 2640/24
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 314 686
MUDr. Jana Machanderová
Jáchymovská 385/25
460 10 Liberec
12
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
SPIRÁLA s.r.o.
SPIRÁLA s.r.o.
PhDr. Ivana Hrdá
28. íjna 1000
511 01 Turnov
KONTAKTY NA
SOCIÁLNÍ OBLAST
Popis innosti sociálních odbor m stských ú ad
odbor sociálních v cí vydává pro ob any s t žkým zdravotním postižením pr kazy mimo ádných
výhod a parkovací pr kazy, dále t mto ob an m poskytuje sociální dávky – p ísp vek na pé i, p ísp vek na zvláštní pom cky, p ísp vek na úpravu bytu, p ísp vek na zakoupení, opravu i zvláštní
úpravu motorového vozidla, p ísp vek na provoz motorového vozidla a další.
M stský ú ad eská Lípa
M stský ú ad Frýdlant
Kontaktní osoba: Kv tuše Rusínková, Ludmila
Rozehnalová
nám. T. G. Masaryka 1
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 885 500, 487 885 471
E-mail: [email protected]
www.mucl.cz
Kontaktní osoba: Bc. Dušan Václaví ek, Bc. Lucie Andršová
nám. T. G. Masaryka 37
464 13 Frýdlant
Tel.: 482 464 082, 482 464 072
E-mail: [email protected]
www.mesto-frydlant.cz
M stský ú ad Turnov
M stský ú ad Železný Brod
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kocourová
Dvo ákova 335
511 22 Turnov
E-mail: [email protected]
www.turnov.cz
Kontaktní osoba: Eva Sasková
nám. 3 kv tna 1
468 22 Železný Brod
Tel.: 483 333 928
E-mail: [email protected]
www.zeleznybrod.cz
M stský ú ad Jilemnice
Kontaktní osoba: Mgr. Jind iška Vydrová
Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice
Tel.: 481 565 324
E-mail: [email protected]
www.mestojilemnice.cz
M stský ú ad Semily
Kontaktní osoba: Alena Housová
Husova 82
513 01 Semily
Tel.: 481 629 241
E-mail: [email protected]
www.semily.cz
M stský ú ad Nový Bor
Kontaktní osoba: Bc. Milan Reichert
nám. Míru 1
464 13 Nový Bor
Tel.: 487 712 360
E-mail: [email protected]
www.novy-bor.cz
M stský ú ad Tanvald
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Tomšová
Palackého 359
468 41 Tanvald
Tel.: 483 369 630
E-mail: [email protected]
www.tanvald.cz
M stský ú ad Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Rýžaková,
Bc. Alena Beršíková
Mírové nám. 3100/19
467 51 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 357 323, 483 357 280
E-mail: [email protected]
www.mestojablonec.cz
Magistrát m sta Liberec
Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Šebková, Mgr. Martina Hendrychová
t . 1. máje 108/48
460 02 Liberec
Tel.: 485 244 920, 485 244 911
E-mail: [email protected]
www.liberec.cz
13
Kontakty na sociální oblast
Ú ad práce
R – kontaktní pracovišt Liberec
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pot šilová, Mgr. Eva Friedrichová
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec IV-Perštýn
Tel.: 950 132 442, 950 132 440,
E-mail: [email protected]
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk
Popis innosti:
Ú ad práce m že zam stnavatel m, kte í provád jí rekvalifikaci svých zam stnanc v zájmu jejich
dalšího pracovního uplatn ní, hradit pln nebo áste n náklady spojené s touto inností. Rekvalifikace se uskute uje v pracovní dob a je p ekážkou v práci na stran zam stnance; za tuto dobu p ísluší zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace
uskute uje jen pokud je to nezbytné vzhledem ke zp sobu jejího zabezpe ení.
Asociace zam stnavatel zdravotn postižených eské republiky
Kontaktní osoba: Ing. Karel RYCHTÁ , Ing. Lucie BRAN ÍKOVÁ
Jind išská 2
110 00 Praha 1
Tel.: 224 109 254, GSM: 603 447 370, Tel.: 224 109 255
E-mail: [email protected]
www.azzpcr.cz
Popis innosti:
Jde o zájmové sdružení s více než stovkou podnikatel a ostatních zam stnavatel , kte í zam stnávají nadpolovi ní podíl spolupracovník se zdravotním postižením, nebo se na podpo e jejich zam stnávání významn podílejí. Svým len m nabízí informace „z první ruky“, zastoupení skupinových zájm , podporu v obtížných situacích, možnost vým ny zkušeností a vzájemné komunikace, platformu
pro formulaci spole ných stanovisek a priorit. Podporuje spolupráci uvnit asociace na národní i regionální úrovni; spolupracuje také s dalšími partnery – podnikateli, sdruženími, vzd lávacími i dalšími
organizacemi, pokud to prosp je spole ným zájm m len .
Ob anské sdružení D.R.A.K.
Kontaktní osoba: Ladislav Ko ínek, Bc. Lenka Bobvošová
Obla ná 450/1
460 05 Liberec 5
Tel.: 485 102 668
E-mail: [email protected]
www.sdruzenidrak.org
Popis innosti:
Ob anské sdružení D.R.A.K. poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociáln
aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a terénní programy.
Centrum interven ních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p ísp vková
organizace
Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Brát
Tanvaldská 269
463 11 Liberec 30
Tel.: 482 750 890
E-mail: [email protected]
www.cipslk.cz
Popis innosti:
Organizace poskytuje sociální služby: Odborné sociální poradenství (poradny v eské Líp , Turnov ,
Jilemnici, Jablonci nad Nisou a Liberci) a Telefonickou krizovou pomoc s p sobností pro celý LK.
14
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Kontakty na sociální oblast
Poradny poskytují odborné služby a pomoc p i ešení poruch partnerských, manželských, rodinných
a jiných mezilidských vztah formou poradenství a terapie. Posláním Linky d v ry Liberec je poskytovat telefonickou krizovou pomoc na p echodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení
zdraví i života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou do asn nemohou ešit vlastními silami. Nabízí dle pot eb uživatele kvalifikovan a situaci p im en telefonickou krizovou pomoc, dlouhodobou
podporu osobám, kte í se ocitli v obtížné životní situaci, prožívající tíse i samotu. Dále poskytuje
psychosociální poradenství, zajiš uje spolupráci jednotlivých pomáhajících institucí, informace o službách a kontaktech a distribuci do navazujících za ízení. Mezi základní formy poskytovaných služeb
pat í telefonický rozhovor, hovory p es aplikaci skype a internetové poradenství.
Asociace rodi
a p átel zdravotn postižených d tí v R, o.s. Klub Jablonec n. Nisou
Kontaktní osoba: Bohuslava Zikmundová
Budovatel 3271/19
466 01 Jablonec nad Nisou 1
GSM: 721 570 233
E-mail: [email protected]
Popis innosti:
Za ízení poskytující sociální službu Sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi sídlí na adrese
Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Na základ kontaktu ze strany klienta ( i
doporu ení SPC, zdravotnických za ízení, ú ad i spec. škol) i depistáže v terénu je poskytována
pomoc rodinám se zdravotn postiženými d tmi a mládeží. Nabízeno je sociální poradenství, pomoc
p i zajiš ování dalších sociálních služeb, zprost edkování kontakt s pot ebnými institucemi, volno asové a vzd lávací aktivity, jiná podporá v závislosti na pot ebách rodiny se ZP dít tem i hendikepovaným jiné v kové kategorie. Sou ástí služby je „P j ovna invalidních vozík a kompenza ních pom cek pro d ti, mládež, dosp lé a seniory“ (ceník je k dispozici v za ízení) a dále zajiš ování dopravy
zdravotn postižených d tí a mládeže do školních za ízení v regionu tzv. „Sociálním automobilem“
uzp sobeným pro p epravu imobilních osob.
Poradna NRZP R pro Liberecký kraj
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kroll
Zahradní 415/10
460 01 Liberec XI-R žodol I
GSM: 736 751 214
E-mail: [email protected]
www.poradnaprouzivatele.cz
Popis innosti:
Odborné sociální poradenství poskytované v Poradn NRZP R pro Liberecký kraj je poskytováno
osobám z ad osob se zdravotním postižením a senior , které mají potíže s uplat ováním i obhajobou svých práv a jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo sociální izolací. Ú elem poradenství je tyto
negativní dopady odvrátit. Poradenství je poskytováno i rodinným p íslušník m a osobám z blízkého
sociálního okolí výše jmenovaných osob na území celé R – rodi m d tí se zdravotním postižením,
opatrovník m, osobám pe ujícím aj.
ESY HANDICAP HELP, o.s.
Kontaktní osoba: Lenka Zimmermannová (p edseda Rady sdružení), Simona Nováková
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 1
Tel.: 800 213 223
E-mail: [email protected]
www.esyhandicaphelp.cz
Popis innosti:
Ob anské sdružení je poskytovatelem t chto sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní
asistence, odleh ovací služby, sociální rehabilitace (poskytována v Liberci a Novém M st pod Smrkem). Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifikované sociální
15
Kontakty na sociální oblast
služby osobám s p evládajícím t lesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální
mí e zvládat pobyt v p irozeném domácím prost edí.
ELVA HELP o.s.
Kontaktní osoba: Jana Chocholoušová (p edseda), Andrea Tvrdá
Palachova 504/7
460 01 Liberec 1
GSM: 607 725 304
E-mail: [email protected]
www.hh.liberec.net
Popis innosti:
ELVA HELP o.s. poskytuje sociální služby odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace. Tato
obsahuje soubor specifických inností zam ený na nácvik pot ebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob sta nosti v nejvyšší možné mí e s ohledem na jejich dlouhodob nep íznivý zdravotní stav. Poradenství je poskytováno zejména formou
terénní poradny, tedy nonstop po telefonické domluv dále pak p evážn na adrese momentálního
pobytu klienta, další možnost p es skype a email nebo poštu se závazkem dodací lh ty na vy ízení
dotazu klienta, vycházíme tak z poptávky a možností naší cílové skupiny, zárove b žn dostupných
možností komunika ních médií.
„D“ ob anské sdružení
Kontaktní osoba: Ing. Romana Lakomá (p edsedkyn Rady sdružení), Bc. Ludmila Žánová (místop edsedkyn Rady sdružení)
Švermova 32/35
460 10 Liberec 10
Tel.: 485 152 140, 485 152 070
E-mail: [email protected]
www.d-os.net
Popis innosti:
Posláním je asistovat všem klient m p i ešení jejich tíživých životních situací. Poradna, poskytující
sociální službu Odborné sociální poradenství, má zajiš ovat, aby ob ané netrp li neznalostí svých
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjád it ú inn své pot eby; na
základ analýzy problém ob an upozor ovat p íslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na ne ešené problémy ob an , a tím p ispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování
ú ad na místní a celostátní úrovni. Cílovou skupinou jsou ob ané, kte í se dostali obtížné životní
situace a nedokáží ji ešit vlastními silami. Ob anské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají
výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovišt m sociální pé e,
nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psycholog a rodinných poradc
a nep ebírají funkci informa ních kancelá í p i okresních ú adech. Všem t mto specializovaným pracovištím naopak uleh ují práci, protože slouží pro ob any v nesnázích, kte í nev dí, kam se obrátit
o pomoc, jako ur ité distribu ní centrum, a p ispívají tak k efektivn jšímu fungování státní správy.
CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s.
Kontaktní osoba: Jaroslav Leško ( editel), Helena Latislavová (p edseda výkonného výboru)
Zahradní 415/10
460 01 Liberec 1
Tel.: 485 104 044
E-mail: [email protected]
www.czplk.cz
Popis innosti:
CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ poskytuje tyto typy sociálních služeb: odborné sociální
poradenství, osobní asistence a odleh ovací služby. Odborné sociální poradenství je poskytováno
jako specializovaná odborná innost, která pomáhá uživateli služby lépe se orientovat v náro né životní situaci a podporuje ho v nalezení strategie sm ující ke zlepšení kvality jeho života. Odleh ovací
16
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Kontakty na sociální oblast
služba poskytuje sociální pé i osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, o které je jinak pe ováno v jejich p irozeném sociálním
prost edí. Cílem služby je umožnit pe ující osob nezbytný odpo inek a as na vy ízení vlastních záležitostí. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sob sta nost
z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v p irozeném sociálním prost edí
osob a p i innostech, které osoba pot ebuje.
Rytmus Liberec, o.p.s.
Kontaktní osoba: Ing. Antónia Dech arová ( editelka)
Palachova 504/7
460 01 Liberec 1
Tel.: 483 356 226, GSM: 776 889 775
E-mail: [email protected]
www.rytmusliberec.cz
Popis innosti:
Sociální rehabilitace je zam ena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností lov ka,
aby mohl využívat b žné spole enské zdroje a fungovat v p irozeném prost edí, zejména v oblasti zam stnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a spole enského života. Sociální
rehabilitace je provád na metodou podporovaného zam stnávání.
Rodina24
Kontaktní osoba: Eliška Pokorná (výkonná editelka), Michaela Hloucalová (vedoucí osobní asistence)
nám. Kyjevské 592/2
460 06 Liberec 6
GSM: 608 973 674, GSM: 737 332 152
E-mail: [email protected]
www.rodina24.org
Popis innosti:
Rodina24 poskytuje sociální službu osobní asistence. Na základ zdravotního a psychického stavu
klienta, jeho pot eb, p ání a zájm je projednána volba nejvhodn jšího asistenta/asistentky s vedoucí
asistence a sociální pracovnicí. Klienti si sami ur ují pr b h poskytované služby pod podmínkou, že
bude zachováno bezpe í jeho asistenta/asistentky. Cílem služby je zajistit sob sta nost klienta v té
nejvyšší mí e, kterou mu dovoluje jeho aktuální fyzický a psychický stav a jeho aktivní zapojování do
b žného života. Kancelá se nachází v Nerudov ul. .p. 17, 466 01 Jablonec n. N.
MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s.
Kontaktní osoba: Simona Svobodová ( editelka), Mgr. Ladislava Star evi ová
Generála Svobody 83/47
460 01 Liberec 1
Tel.: 485 124 336, GSM: 739 300 822
E-mail: [email protected]
www.universium.cz
Popis innosti:
Služby osobní asistence jsou poskytovány dle asových pot eb a požadavk klient , zahrnují pomoc
p i sebeobsluze (hygiena, strava, oblékání, …), nácvik dovedností pro zvládnutí sebepé e, pomoc p i
chodu domácnosti, asistenci u d tí ve školách, možnost dovozu ob d i dietního typu, doprovod p i
návšt v léka e, školských za ízení a ú ad a zap j ení kompenza ních pom cek.
17
Kontakty na sociální oblast
Maltézská pomoc
Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová
Dubická 2189
470 01 eská Lípa 1
GSM: 732 789 001
E-mail: [email protected]
www.maltezskapomoc.cz
Popis innosti:
Cílem služby sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je psychosociální pomoc senior m a zdravotn postiženým osobám. Do cílové skupiny spadají osoby osamocené
nebo ohrožené sociálním vylou ením z d vod svého stá í, zdravotního stavu nebo postižení.
DIAKONIE DUBÁ
Kontaktní osoba: Michal Exner (výkonný editel)
Dlouhá 87/103
471 41 Dubá
Tel.: 487 870 051, GSM: 739 050 523,
E-mail: [email protected]
www.diakonieduba.cz
Popis innosti:
Pobytová služba sociální rehabilitace sm uje k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním
postižením, a to bu ve vlastním bezbariérovém byt , rodin i jiném vhodném za ízení, které bude
schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Aktivní p íprava uživatel na budoucí samostatný život probíhá ú astí v nejr zn jších programech, kurzech a aktivitách. Doba pobytu v za ízení
sociální rehabilitace Diakonie Dubá je asov omezená a pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 rok . Pouze v p ípad , že uživatel služby do této doby nebude mít zajišt no bydlení i bude pot ebovat delší
p ípravu bude tato doba individuáln prodloužena na nezbytný as.
Denní a pobytové sociální služby, p ísp vková organizace
Kontaktní osoba: Bc. Ilona Hummelová ( editelka)
Hradecká 2905
470 06 eská Lípa 6
Tel.: 487 763 324
E-mail: [email protected]
Popis innosti:
Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje dosp lým, t lesn postiženým
ob an m, kte í nevyžadují celodenní zdravotní pé i, ale jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
druhé osoby. Základní poskytované innosti: ubytování v jednol žkový pokojích, zprost edkování
stravy, pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu, pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprost edkovávání aktiviza ních inností, zprost edkovávání
kontaktu se spole enským prost edím, pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována na adrese Jižní 1970/29, 470 01 eská Lípa 1.
D tské centrum Semily
Kontaktní osoba: Ivana Pavlatová ( editelka)
Na Olešce 433
513 01 Semily
Tel.: 481 625 418
E-mail: [email protected]
www.dcsemily.cz
Popis innosti:
Denní stacioná je zcela bezbariérové za ízení ur ené pro d ti od jednoho roku v ku do ukon ení
vzd lávání v nižším stupni speciální školy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poslá-
18
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Kontakty na sociální oblast
ním stacioná e je poskytování sociálních služeb d tem se zdravotním postižením nebo d tem z nep íznivého sociálního prost edí tak, aby u nich docházelo k p irozenému, nenásilnému a v asnému
za le ování do spole nosti. Snahou a posláním denního stacioná e je individuální zkvalitn ní života
každého dít te a tím i jeho rodin. D tské centrum poskytuje také služby zdravotní a rehabilita ní.
BOHEMIA HELP o.p.s.
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Koutníková
Svobody 223/73
460 15 Liberec 15
GSM: 725 629 212
E-mail: [email protected]
Popis innosti:
BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické za ízení, které krom domácí zdravotní pé e poskytuje i sociální služby – pe ovatelskou službu. Nabídka spole nosti obsahuje komplexní ošet ovatelskou pé i o staré a chronicky nemocné, následnou pé i – v období po prob hlé hospitalizaci, kdy
je pot eba zajistit ješt další odbornou pomoc, paliativní a hospicovou pé i, poradenství, zajišt ní
nezbytných formalit na ú adech apod.
Nem žu to
béééééééé ení
zastavit!
19
KONTAKTY NA
REHABILITACE
Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru rehabilita ní a fyzikální
medicína:
Poskytování preventivní, diagnostické, lé ebné, rehabilita ní a dispenzární pé e
a dále innost vzd lávací, posudková a revizní.
Nemocnice Jablonec nad Nisou,p.o.
MUDr. Vladimíra Šnajdrová
Nemocni ní 4446/15
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 345 111
www.nemjbc.cz
28. íjna 22
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 311 958
MUDr. Ji í Netušil
Fügnerova 1124
464 01 Frýdlant
Tel.: 482 313 426, GSM: 606 223 876,
E-mail: [email protected]
Stromovka 369/3a
460 10 Liberec
Tel.: 485 108 855, GSM: 603 266 509,
MUDr. Vladimíra Šnajdrová
Liberecká 677/15
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 311 958
MUDr. Miroslav Holub
U Potoka 76
513 01 Semily
GSM: 602 223 302, Tel.: 481 622 009,
E-mail: [email protected]
MUDr. Otakar Deyl
Bendlova 2236
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 832 345
E-mail: [email protected]
MUDr. Peter Sabol
Obránc míru 1070
512 51 Lomnice nad Popelkou
MUDr. Peter Sabol
Tázlerova 747
511 01 Turnov
20
MUDr. Zden k Kopal
Nemocnice s poliklinikou
eská Lípa, a.s.
Purky ova 1849
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 954 002
www.nemcl.cz
Nemocnice Frýdlant, s.r.o.
V Úvoze 860
464 01 Frýdlant
Tel.: 482 369 111
E-mail: [email protected]
www.nemfry.cz
Masarykova m stská nemocnice
Jilemnice, p.o.
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Tel.: 481 551 111
www.nemjil.cz
Nemocnice následné pé e
Lomnice nad Popelkou
Komenského 440
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: 481 671 112
E-mail: [email protected]
www.nnplomnice.cz
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Kontakty na rehabilitace
Nemocnice s poliklinikou v Semilech
AVE Železný Brod s.r.o.
3. kv tna 421
513 01Semily
Tel.: 481 661 111
www.nemsem.cz
náb eží Obránc míru 834
468 22 Železný Brod
Tel.: 483 389 270, 483 390 317,
Nemocnice Tanvald, s.r.o.
Nemocni ní
468 41 Tanvald
Tel.: 483 367 319
www.nemtnv.cz
Josefa Jana Fu íka 468
512 51 Lomnice nad Popelkou
Tel.: 481 671 912, GSM: 606 603 168,
E-mail: [email protected]
www.cz-rhb.cz
Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.
D tské centrum Jilemnice, p.o.
28. íjna 1000
511 01 Turnov
Tel.: 481 446 111
E-mail: [email protected]
www.nemtur.cz
Roztocká 994
514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 208
E-mail: [email protected]
www.dcjilemnice.cz
Poliklinika Železný Brod, s.r.o.
D tské centrum Semily
Jarní 53
468 22 Železný Brod
Tel.: 483 369 112
E-mail: [email protected]
www.poliklinikazb.cz
Na Olešce 433
513 01 Semily
Tel.: 481 625 418
E-mail: [email protected]
Rehabilitace Broumovská s.r.o.
Husova 357/10
460 63 Liberec
Tel.: 485 312 111
E-mail: [email protected]
www.nemlibc.cz
Broumovská 989
460 06 Liberec
Tel.: 485 102 946
E-mail: [email protected]
www.rehabilitace-broumovska.cz
Rehabilita ní ambulance s.r.o.
Liberecká 3086
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 754 930
Sdružení ob an p i výchovném a vzd lávacím za ízení Alvalída
Hanychovská 743/3
460 07 Liberec
Zdravotnické st edisko Hvozd, s.r.o.
Komenského 358
471 54 Cvikov
Tel.: 487 751 436
Centrum lé ebné rehabilitace Liberec,
s.r.o.
Na Po í í 550
460 01 Liberec
Tel.: 485 341 930
E-mail: [email protected]
www.rehabilitaceliberec.cz
Centrum zdraví - rehabilitace, s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Lázn Kudnratice a.s.
Láze ská 134
463 52 Ose ná
Tel.: 485 344 211
E-mail: [email protected]
www.laznekundratice.cz
Lázn Libverda, a.s.
Lázn Libverda 82
463 62
Tel.: 482 368 111
www.lazne-libverda.cz
MEDEA THERAPY s.r.o.
Na Pískovn 565/9
460 14 Liberec
Tel.: 482 429 820
www.medeatherapy.estranky.cz
MEDSIX s.r.o.
Poštovní 2428/8
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 310 885
E-mail: [email protected]
21
Kontakty na rehabilitace
MUDr. Hana St elcová
MUDr. Lubomír Vejvoda
Liberecká 3086
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 754 930
28. íjna 22
466 01 Jablonec nad Nisou
MUDr. Ivo Jörg
Janov nad Nisou 1284
468 11
MUDr. Lubomír Vejvoda
Palackého 2640/24
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 314 686
E-mail: [email protected]
MUDr. Ji í Netušil
1. máje 97/25
460 07 Liberec
AQUARIUS centrum s.r.o.
eský Dub II 14
463 43
GSM: 603 266 509
MUDr. Jitka Unzeitigová
Masarykova 699/9
460 01 Liberec
Tel.: 485 223 103
22
MUDr. Lubomír Vejvoda
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Smetanova 854/23
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 606 616 885
KONTAKTY NA
VŠEOBECNÉ SESTRY
Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru všeobecná sestra:
poskytování domácí ošet ovatelské pé e, ve spolupráci s léka em ošet ovatelská
pé e preventivní, lé ebná, diagnostická, rehabilita ní, neodkladná a dispenzární.
Vladislava Baierová
Diecézní charita Litom ice
Bukovina 54
511 01 Turnov
GSM: 605 861 687
E-mail: [email protected]
Markova 299/4
460 14 Liberec
GSM: 603 505 963
E-mail: [email protected]
BOHEMIA HELP, o.p.s.
DIONA, s.r.o.
Svobody 223/73
460 01 Liberec
GSM: 725 629 212
E-mail: [email protected]
Tanvaldská 1459
463 11 Liberec
GSM: 604 630 888
E-mail: [email protected]
Hana Bušová
Farní charita Studenec u Horek
Nádražní 359
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.: 482 723 162
Studenec 177
512 33
GSM: 731 598 847
E-mail: [email protected]
Centrum zdravotní a sociální pé e Liberec, p.o.
Krej ího 1173
460 06 Liberec
E-mail: [email protected]
Hospicová pé e sv. Zdislavy, o.p.s.
Magda Cermanová
Purky ova 1848
eská Lípa
GSM: 734 435 303
E-mail: [email protected]
Švermova 118
460 10 Liberec
Hospicová pé e sv. Zdislavy, o.p.s.
Jana
erná
Horní Rokytnice 590
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 522 374, 481 523 790
Radmila D dková
Horská 1219
460 14 Liberec
GSM: 604 697 318
E-mail: [email protected]
Andrea Hrušková
3. kv tna 616
513 01 Semily
Tel.: 481 623 268
Školní 63
463 52 Ose ná
GSM: 604 634 528
E-mail: [email protected]
D tské centrum Turnov, p.o.
Ivana Humlová
Kosmonaut 1641
511 01 Turnov
E-mail: [email protected]
Velké Hamry 682
468 45
GSM: 777 148 311
E-mail: [email protected]
23
Kontakty na všeobecné sestry
KDP NAD JE s.r.o.
Lenka Štrauchová
Zámecká 71
470 01 eská Lípa
E-mail: [email protected]
Nádražní 292
513 01 Semily
GSM: 775 244 863
E-mail: [email protected]
Komplexní domácí pé e – SLUNÍ KO
Liberecká 67
473 01 Nový Bor
E-mail: [email protected]
Alice Kotrányiová
SMRŽO-MEDIC s.r.o.
Tyršova 1340
468 51 Smržovka
E-mail: [email protected]
Sociální služby m sta Mimo , p.o.
Klášterní 117/2
460 05 Liberec
MUDr. Tomáš Drobník
Tyršova 1340
468 51 Smržovka
GSM: 777 641 651
E-mail: [email protected]
PROHEX – centrum zdraví
Mgr. Eva Koublová
Nerudova 3113/17
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 603 834 374
Pražská 177
471 24 Mimo
GSM: 602 954 790
E-mail: [email protected]
Stanislava Sv tová
Zámecká 71
470 01 eská Lípa
E-mail: [email protected]
Alžb ta Vagenknechtová
Rychnov u Jablonce nad Nisou 855
468 02
Jitka Rybá ová
Zdravotn sociální služby Turnov
Nesva ily 5
463 48 Všelibice
GSM: 721 835 461
28. íjna 812
511 01 Turnov
Helena Sedlá ková
eská 374
463 12 Liberec
GSM: 607 838 552
E-mail: [email protected]
24
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Ahoj, já jsem Pepina
KONTAKTY NA
FYZIOTERAPEUTY
Mgr. Jan Antuš
Centrum zdravotní a sociální pé e, p.o.
Nitranská 415/1
460 07 Liberec
GSM: 602 457 727
E-mail: [email protected]
Krej ího 1172/3
460 06 Liberec
Tel.: 482 323 325
AVE Železný Brod s.r.o.
Masarykova 486
468 22 Železný Brod
Tel.: 483 389 270, GSM: 732 616 468
Palackého 4460/7
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 302 424, GSM: 733 315 317
E-mail: [email protected]
Mgr. Pavel Bajnárek
D tské centrum Semily
Dr. Milady Horákové 382/35
460 01 Liberec
GSM: 725 310 679
E-mail: [email protected]
Na Olešce 433
513 01 Semily
Tel.: 481 625 418
E-mail: [email protected]
Leoš Bém
D tské centrum Sluní ko, p.o.
Hrn í ská 762
470 01 eská Lípa
GSM: 605 148 040
E-mail: [email protected]
U Sirot ince 407/10
460 01 Liberec
Tel.: 485 105 690
E-mail: [email protected]
Jan Beneš, DiS.
D tské centrum Turnov, p.o.
Husova 360
471 24 Mimo
GSM: 724 893 708
E-mail: [email protected]
Kosmonaut 1641
511 01 Turnov
Tel.: 481 322 602
E-mail: [email protected]
Dana Blaževi ová
V ra Dolejší
Horní nám stí 2253/3
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 603 521 925
Sokolovské nám stí 261/17
460 01 Liberec
V ra Bohuslavová
Tovární Vrch 78
472 01 Doksy
GSM: 777 103 080, Tel.: 483 047 719
Jiráskovo náb eží 713
468 22 Železný Brod
Centrum lé ení poruch pohybového
aparátu
MUDr. Ji í Netušil
Tovární 225
463 34 Hrádek nad Nisou
E-mail: [email protected]
Mgr. Michal e ovský
Mgr. Jitka D ev ná
Mgr. Jitka D ev ná
Dlouhá 99
471 25 Jablonné v Podješt dí
GSM: 777 103 080, GSM: 608 353 080
DUHA Turnov s.r.o.
Tázlerova 747
511 01 Turnov
Tel.: 481 324 061
E-mail: [email protected]
25
Kontakty na fyzioterapeuty
Eva Faksová
JUWA – M s.r.o.
Klášterní 117/2
460 05 Liberec
Tel.: 485 312 400
E-mail: [email protected]
Revolu ní 164
471 27 Stráž pod Ralskem
Tel.: 487 843 581
Eva Faksová
Tovaryšský vrch 1358/3
460 01 Liberec
GSM: 604 957 743
E-mail: [email protected]
Jizerská 868
460 15 Liberec
Tel.: 485 312 400, GSM: 604 189 484
E-mail: [email protected]
Jaroslava Frydrychová
Aloisina výšina 798/126a
460 07 Liberec
Tel.: 482 772 772
E-mail: [email protected]
Jana Hí ová
Mgr. Michaela Kalábová
Roman Karpíšek, DiS.
Nerudova 17
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 777 158 832
E-mail: [email protected]
KDP Nad je s.r.o.
Jungmanova 855/7
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 723 089 036
Zámecká 71
470 01 eská Lípa
Tel.: 416 837 226
E-mail: [email protected]
Mgr. Zuzana Hoetzelová
Helena Kolá ová
Nádražní 1064
511 01 Turnov
GSM: 737 761 830
E-mail: [email protected]
Pr myslová 4105/26
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 774 272 757
E-mail: [email protected]
Ilona Horská
Helena Kolá ová
U Kostela 4051/5
466 04 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 428
Husova 1444/3
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 000
E-mail: [email protected]
Hana Hulanová, DiS.
U Nisy 2871/3
466 01 Jablonec nad Nisou
GSM: 723 719 530
E-mail: [email protected]
Zde ka Hušková
Hana Koní ková
28. íjna 2891
470 01 eská Lípa
GSM: 773 641 966
E-mail: [email protected]
P íšovice 185
463 46
GSM: 606 390 145
E-mail: [email protected]
Eva Ko ínková
Zde ka Hušková
Hana Koukalová
Výšinka 901
511 01 Turnov
GSM: 606 390 145
E-mail: [email protected]
erveného k íže 2564
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 520 533, GSM: 603 442 338,
E-mail: [email protected]
Mgr. Richard Jisl
Alena Koutná
Jasanová 256
468 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 302 390, GSM: 605 263 477
Vrchlického 802/46
460 14 Liberec
Tel.: 485 121 053
26
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Broumovská 963/30
460 06 Liberec
Tel.: 485 103 731
Kontakty na fyzioterapeuty
Kamila Kratzmannová
Petr Merlí ek
nám. Tržní 1338
460 01 Liberec
Tel.: 485 106 797, GSM: 776 219 829
E-mail: [email protected]
28. íjna 2891
470 01 eská Lípa
GSM: 773 641 966
E-mail: [email protected]
Václav K ížek
Mgr. Pavlína Karásková
Riegerova 4337/10
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 350 727
Pasecké nám stí 104/4
466 02 Jablonec nad Nisou
Božena Kunetková
Jáchymovská 286
460 10 Liberec
Tel.: 485 101 072
Žižkova 2030
511 01 Turnov
Tel.: 481 311 770, GSM: 732 677 591
Lenka Kvasni ková
28. íjna 2891
470 01 eská Lípa
GSM: 773 641 966
E-mail: [email protected]
Lázn Kundratice, a.s.
Láze ská 134
463 52 Ose ná
Tel.: 485 344 211
E-mail: [email protected]
Jana Lingrová
Moskevská 671
470 01 eská Lípa
Tel.: 487 520 407, GSM: 728 713 302,
E-mail: [email protected]
MUDr. Dalibor Maršák
Komenského 358
471 54 Cvikov
GSM: 602 436 466
V ra Matoušková
U Nádraží 1296
511 01 Turnov
Tel.: 481 312 085
Mgr. Ivana Novotná
Dana Michálková
Na Nivách 3176
470 01 eská Lípa
GSM: 604 556 549
E-mail: [email protected]
MUDr. Vladimír Dobeš
Nerudova 3113/17
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 712 188
Jitka Rálišová
Pivovarská 2537/40
466 01 Jablonec nad Nisou
SAREMA LIBEREC s.r.o.
Železná 245/4
460 01 Liberec
Tel.: 485 104 649
E-mail: [email protected]
Danuše Spálenská
Lu ní 752
468 51 Smržovka
Tel.: 483 394 735
Danuše Spálenská
MEDICA SEVER s.r.o.
Pod Špi ákem 45
468 41 Tanvald
Nádražní 383
463 31 Chrastava
SPIRÁLA s.r.o.
MEDSIX s.r.o.
Poštovní 2428/8
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 310 885
E-mail: [email protected]
Na Šumav 1509/48
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 319 106 (kl. 23)
E-mail: [email protected]
Dagmar Stránská
Husova 602
511 01 Turnov
Tel.: 481 323 565
27
Kontakty na fyzioterapeuty
St edisko komplexní terapie psychosomatických poruch – centrum pro lé bu
bolesti
Kontaktní osoba: MUDr. Vladislav Chvála
Jáchymovská 385/25
460 10 Liberec
Tel.: 485 151 398
E-mail: [email protected]
Stanislava Sv tová
Simona Mužíková
Nový sv t 915
471 14 Kamenický Šenov
Tel.: 488 113 434
Monika Pandadisová
eskoslovenské armády 195
471 54 Cvikov
GSM: 605 021 569
E-mail: [email protected]
Zámecká 71
470 01 eská Lípa
GSM: 777 588 884
E-mail: [email protected]
Jana Pavelková
Martina Šimi ková
Bc. Vladimíra Vacková
Moskevská 637/6
460 01 Liberec
GSM: 777 185 116
Bažantí 2859/6
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 319 011, GSM: 602 831 280
E-mail: [email protected]
MUDr. Irena Šupová
Plavy 186
468 46
Tel.: 483 398 170
28
1DGDÃQÈIRQG
3HSLQD
Kubelíkova 604/73
460 06 Liberec
Tel.: 485 292 932
D KUJEME
POMOC PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD
Stali jste se Vy nebo Vaši blízcí ob tí dopravní nehody?
Pot ebujete pomoc i radu? Ozv te se nám.
Adresa: Nada ní fond Pepina, Varhulíkové 1398/2, 170 00 Praha 7
E-mail: info@fondpepina.cz
Download

PRVODCE PRO OBTI DOPRAVNÍCH NEHOD