HN.IHNED.CZ 22. 3. 2011
Soukromé VŠ & MBA
Kam jít studovat? HN poradí
Uvažujete o studiu na soukromé vysoké škole nebo chcete získat titul MBA? Hospodá ské noviny
vám na následujících stránkách p inášejí užite né tipy, které vám pomohou zorientovat se v
nabídce.
V esku je nyní 44 soukromých vysokých škol, na kterých studuje kolem dvanácti tisíc student . V
nabídce privátních škol jsou v tšinou ekonomické, bankovní a IT obory, p ihlásit se ale m žete
t eba i na psychologii, politologii, speciální pedagogiku, žurnalistiku nebo práva. N které soukromé
školy nabízejí také kompletní, ale finan n pom rn náro né studium v angli tin .
Na diplomu nezáleží
Podle zam stnavatel jsou mezi soukromými školami velké rozdíly v kvalit . To, že na p ijímací
pohovor p ijde n kdo s diplomem z privátní univerzity, však podle firem není automaticky nic
znevýhod ujícího. "Uchaze e o zam stnání ned líme na absolventy státních a soukromých škol.
D ležité pro nás jsou jejich znalosti a dovednosti a ke každému p istupujeme individuáln ," íká
personální editel spole nosti Siemens David Van k.
Podobn mluví i lidé z dalších firem, které HN oslovily. Podle nich se však pomalu blíží doba, kdy
bude zam stnavatel m stále více záležet na tom, jakou pov st, prestiž a kvalitu má vysoká škola, ze
které uchaze p ichází.
MBA za p t milion korun
Studium MBA v esku v sou asnosti nabízí 22 institucí. Ceny se pohybují zhruba mezi 200 a 500
tisíci za celé studium. V zahrani í ale m že titul MBA p ijít v p epo tu až na p t milion korun.
Podle odborník je to cena za špi kovou kvalitu. "To základní, co cenu ur uje, jsou platy profesor .
Profeso i ve sv t jsou na špi kových školách vysoce cen ni. Když se podíváte, jak si vážíme svých
intelektuálních špi ek v esku, tak zjistíte, že nijak," íká d kanka US Business School Jana
Ryšlinková.
Firmy u svých uchaze oce ují hlavn MBA získané na prestižích zahrani ních školách. "Je
jasné, že takový lov k zná v hlasné profesory z celého sv ta. A se svými zdatnými spolužáky
asto d lá spole ný byznys nebo n jak spolupracuje," íká headhunter Jan Bubeník.
Mezi " eskými" MBA programy jsou však podle personalist propastné rozdíly. "Chybí tu jasné
standardy. Rozdíly u MBA škol jsou tak obrovské, že to v mnoha p ípadech m že titul až
devalvovat," íká editel personální agentury Robert Half International Aleš K ížek.
Doznívající finan ní krize áste n utlumila jeden z astých benefit - p ísp vek na školné.
Nap íklad práv hrazení MBA studia pro své pracovníky si dnes firmy dvakrát rozmýšlejí.
Zájemci se však mohou pokusit získat n které ze stipendií. Nap íklad US Business School v
minulosti poskytla polovi ní slevu na MBA kurz nadaným manažerkám. Soukromé vysoké školy
zase student m bakalá ských a magisterských program nabízejí prosp chová i sociální stipendia.
Jana Machálková
S p isp ním Hany Kejhové
Download

Kam jít studovat? HN poradí