Z diecézního ob žníku…
(b ezen 2013)
1. Rezignace Svatého otce Benedikta XVI.
Celý text deklarace, ve které Benedikt XVI. oznámil zám r opustit k 28. únoru 2013 ú ad papeže:
Drazí brat i,
svolal jsem tuto konzisto nejenom kv li t em kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil
rozhodnutí velké d ležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního sv domí jsem p ed
Bohem došel k jistot , že moje síly z d vodu pokro ilého v ku již nesta í na náležité vykonávání
petrovského ú adu. Jsem si dob e v dom, že tato služba svou duchovní povahou musí být konána
nejenom iny a slovy, ale nemén také utrpením a modlitbou. Nicmén , v dnešním rychle se m nícím
sv
zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro ízení Petrovy bárky a hlásání
evangelia zapot ebí také t lesných i duševních sil, kterých mi v posledních m sících ubylo natolik, že
musím uznat svoji neschopnost spravovat ú ad, který mi byl sv en. Proto s v domím závažnosti tohoto
úkonu zcela svobodn prohlašuji, že se vzdávám služby ímského biskupa, nástupce svatého Petra,
kterou mne pov ili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20 hodin bude ímský
stolec, stolec svatého Petra, uprázdn n a bude zapot ebí, aby ten, komu to p ísluší, svolal konkláve,
které zvolí nového papeže.
Drazí brat i, opravdu vám ze srdce d kuji za veškerou lásku a práci, se kterou jste spolu se mnou nesli
tíži mého ú adu, a prosím o odpušt ní za všechny mé nedostatky. Nyní sv ujeme církev svatou pé i našeho
Nejvyššího Pastý e, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou
mate skou p ímluvou pomohla otc m kardinál m p i volb nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále
z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitb svaté církvi Boží.
Ve Vatikánu dne 10. února 2013
Benedikt XVI.
(zdroj: Radio Vaticana)
2. Dobrovolná sbírka Boží hrob
Jako výraz solidarity s k es any ve Svaté zemi se m žeme p ipojit ke k es an m na celém sv
výt žkem
z pokladni ek u Božího hrobu nebo sbírkou konanou na tento ú el na Velký pátek 29. 3. 2013. Takto získané
prost edky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalém a dalších posvátných míst ve Svaté zemi.
3. Pod kování za sbírku na blaho
ení 14 pražských mu edník
Provinciál brat í františkán P. Jeroným Jurka, OFM, d kuje jménem všech brat í za velkorysou finan ní
podporu v ícím v našich farnostech. Díky sbírce se poda ilo pokrýt náklady na p ípravy i pr h blaho ení
našich trnácti pražských mu edník , blahoslaveného Bed icha a jeho druh . Blaho ení se stalo velkou
slavností pro celou naši církev. Po podrobném vyú tování náklad vrátili brat i františkáni zbývající ástku
eské biskupské konferenci. Ta rozhodla, že tuto ástku v nuje na podporu p ipravovaného filmu o svatých
Cyrilu a Metod ji, který se p ipravuje k letošnímu jubileu.
4. Noc kostel 2013
Také v letošním roce zveme farnosti k zapojení do Noci kostel , která se bude konat v pátek 24. 5. 2013.
Program Noci kostel m že být pro mnohé pozváním k dalšímu setkávání a poznávání života farnosti i b hem
roku.
Na internetových stránkách <http://www.nockostelu.cz> najdete aktuální p ehled kostel zapojených do Noci
kostel v jednotlivých krajích a diecézích. Pro inspiraci je zde k dispozici také archiv informací, program
a fotografií z Noci kostel 2009 – 2012.
5. Studium na Institutu rodiny Jana Pavla II. v Bratislav
Teologická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku, Institut rodiny Jana Pavla II. v Bratislav nabízí t íleté
bakalá ské studium a dvouleté navazující magisterské studium v prezen ní nebo distan ní form , obory Nauka
o rodin a Podpora manželství a rodiny.
Podrobné informace na <http://www.institutrodiny.sk> , <http://www.ktfke.sk> , e-mail <[email protected]> .
6. Za átek letního asu
V noci ze soboty 30. 3. na ned li 31. 3. 2013 za íná letní as. V ned li o druhé hodin ranní st edoevropského
(zimního) asu se posunou hodiny na t etí hodinu letního asu. Žádáme duchovní správce, aby na zm nu
upozornili v ící v ohláškách p edchozí ned le, p íp. také na záv r ob ad Bílé soboty.
7. Informace Národní kancelá e Papežských misijních d l
24. b ezen – den modlitby a postu za misioná e-mu edníky
Letos 24. 3. 2013 si již podvacáté bude sv tová církev p ipomínat jako Den modlitby a postu za misioná e
mu edníky. V k es anské tradici jsou modlitba a p st skutky lásky a sdílení s Bohem a s církví. Prožívat je práv
u p íležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misioná kám, misioná m a k es anským
komunitám, které ješt i dnes žijí v prost edí diskriminace a pronásledování. Více informací naleznete
v elektronické p íloze t chto ACEB. Elektronickou p ílohou je také k ížová cesta sestavená p ímo k této
íležitosti.
8. Setkání pro rozvedené a odlou ené v manželství – Rozvod a život
rozvedených v církvi
Biskupství brn nské ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální pé i po ádají setkání pro rozvedené
a odlou ené v manželství. Pastora ní pé e t chto našich brat í a sester souzní s texty a výzvami CIC (kán. 1151 –
1155) a Katechismu katolické církve, l. 1651:
Kn ží a celé spole enství mají projevovat pozornou starostlivost o tyto k es any, kte í žijí v takové
situaci a p itom si asto uchovávají víru a cht jí k es ansky vychovávat své d ti, aby se necítili jakoby
odd leni od církve, na jejímž život se mohou a mají podílet jako pok ní: „Mají být vybízeni k tomu,
aby naslouchali Božímu slovu, ú astnili se ob ti mše svaté, pravideln se modlili, podporovali obec
v jejích dílech blíženské lásky a v iniciativách bojujících za spravedlnost, vychovávali d ti v k es anské
ví e, zachovali si kajícího ducha a konali skutky pokání, a tak aby den ze dne na sebe svolávali Boží
milost.“
(Familiaris consortio 84)
Setkání se koná 13. 4. 2013 od 9 do 16 hodin v Brn v katedrále sv. Petra a Pavla a následn na Petrov 2. Zde si
žete vyslechnout p ednášky Mgr. Mikulkové na téma Výchova d tí v neúplné rodin a R. D. ThLic. Petra
Šikuly Ježíš a sama anka. S. M. Mgr. Dominika Hana Kubíková, OP, podá informace z oblasti církevního
práva. B hem dne bude možnost svátosti smí ení a osobního rozhovoru s kn zem.
Na tuto akci není nutné se hlásit p edem.
Další informace: <http://www.crsp.cz> , koordinátor Mgr. M. Klímová, tel. 736 608 607.
9. Jubilea
01. 04. 2013 se dožívá 55 let R. D. ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA, opat starobrn nský
a fará ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Brn na Starém Brn .
01. 04. 2013 se dožívá 50 let ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D., jáhen v diecézní kurii, ceremoná
generálního viká e, soudce a auditor Diecézního církevního soudu pov ený navíc duchovní
službou pro v zn ve v znicích Brno - Bohunice a Ku im.
02. 04. 2013 oslaví 20 let kn žství R. D. Stanislav Drobný, Th.D., fará ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brn Komárov .
04. 04. 2013 oslaví 45 let kn žství R. D. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc., farní viká - výpomocný duchovní
ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn .
13. 04. 2013 se dožívá 55 let R. D. ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka, fará ve farnosti Bílovice nad Svitavou.
13. 04. 2013 oslaví 45 let kn žství Mons. Josef Šik, farní viká - výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv.
Tomáše v Brn a spirituál zasv cených panen brn nské diecéze.
Srde
blahop ejeme!
10. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn
R. D. Mgr. Josef Maincl, fará ve farnosti Tel , d kan d kanství tel ského, excurrendo administrátor
ve farnostech Kostelní Myslová, Mrákotín a Radkov u Tel e a len Pastora ní rady brn nské diecéze,
s platností od 1. 3. 2013 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ad interim ve farnosti Urbanov.
R. D. Mgr. Emanuel Marek, fará ve farnosti Urbanov, s platností od 1. 3. 2013 vyvázán ze služby v brn nské
diecézi.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
11. Úmrtí
24. 2. 2013 zem el P. Univ.-Prof. Dr. Vladimír Richter, SI.
Narodil se 14. 7. 1925 v Chrlicích (farnost Brno - Tu any), v roce 1950 emigroval do Rakouska
a 27. 10. 1950 vstoupil k jezuit m (noviciát v St. Andrä). Po studiích v Pullachu u Mnichova a Innsbrucku
byl 9. 10. 1955 vysv cen na kn ze v ím podle východního ob adu. P ednášel na jezuitských vysokých
školách v Pullachu a Innsbrucku a na Gregoriánské univerzit v ím ; roku 1978 byl jmenován ádným
profesorem pro obor k es anská filosofie na Katolické teologické fakult univerzity v Innsbrucku.
Od roku 2012 žil a 24. 2. 2013 zem el v Domov senior sester sv. K íže v Hochrumu v Rakousku.
Poh ben byl 1. 3. 2013 v Innsbrucku v krypt jezuitského kostela.
R. I. P.
Download

Z diecézního oběžníku…