KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2014/2015
1
2
Obsah
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU (KU) ..............................................................5
Poslanie Katolíckej univerzity v Ružomberku .................................................................................5
Služby pre študentov ........................................................................................................................7
Orgány a predstavitelia KU ..............................................................................................................9
Fakulty KU .......................................................................................................................................9
Akademický senát KU ...................................................................................................................10
Správna rada KU ............................................................................................................................10
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ...........................................................................................11
Ďalšie pracoviská KU.....................................................................................................................13
Akademický senát TF KU ..............................................................................................................14
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a Teologický
inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí ........................................................................16
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach .............................................................17
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY KU ..............................................................................18
Katedra filozofie a histórie .............................................................................................................18
Katedra systematickej teológie.......................................................................................................18
Katedra praktickej teológie ............................................................................................................19
Katedra spoločenských vied ...........................................................................................................19
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov .........................................................21
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach na akademický rok 2014/2015 ..........................23
Harmonogram promócií v ak. roku 2014/2015 ..............................................................................23
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2014/2015 ...................................................................24
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí na akademický rok 2014/2015 ....25
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ...............................................................................................................26
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň .............................................................26
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice) ...........................................................26
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula)............................................30
Bakalárske študijné programy ........................................................................................................35
Sociálna práca Košice ....................................................................................................................35
Sociálna práca – Spišská Kapitula .................................................................................................37
Náuka o rodine - Bc .......................................................................................................................39
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – Bc. ........................................................43
3
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – Bc. ...........................................................................46
Magisterské študijné programy ......................................................................................................48
Sociálna práca Košice Mgr. ...........................................................................................................48
Sociálna práca – Spišská Kapitula Mgr..........................................................................................50
Náuka o rodine Mgr. ......................................................................................................................51
Sociálna filozofia – Mgr. ................................................................................................................53
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – Mgr. .....................................................54
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – Mgr. .........................................................................56
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku ..........................58
4
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU (KU)
Kontakt
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
IČO KU: 37 80 12 79
DIČ KU: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
SK08 8180 0000 0070 0034 7735
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
Poslanie Katolíckej univerzity v Ružomberku
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj
človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási
k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť
a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové
posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú
inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú
dokonalými.
POSLANIE
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate
Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa
bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu
Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete,
o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie
prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a
výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov
a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo
univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode,
ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
5
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali
nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak.
Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro,
ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie
môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v
umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa
zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje
sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo
a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je
neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak
sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu
medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa
sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
VÍZIA UNIVERZITY
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním
v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom,
ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od
roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických,
prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a
práva.
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a
fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2013/2014 študovalo 6 734 študentov, 4 555 v dennej
a 2 179 v externej forme štúdia, vrátane 343 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation
of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des universités catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on
Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je 12 najvyhľadávanejšia
slovenská univerzita.
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala
viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna
6
z hodnotených slovenských vysokých škôl. V trende zvyšovania kvality univerzita pokračuje aj
naďalej, čo dokazujú hodnotenia ARRA v rokoch 2011 a 2012.
V poslednom zverejnenom rebríčku World Academies Rank sa KU umiestnila na siedmom mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom rebríčku sa
zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z celého sveta, v
konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929 miesto.
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa
slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna
1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv.
Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF
začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia
pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček,
CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom
v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju
činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR
SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom
od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek,
CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004),
tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008), štvrtým teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 6/2012, 7/2012 – 5/2014), v súčasnom období vedie univerzitu teológ Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (6/2014).
Služby pre študentov
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje služby
sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, k dispozícii pre študentov je aj psychologická poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na tel. čísle: +421 917 224 662. Centrum tiež
zabezpečuje poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným znevýhodnením a matky s deťmi.
Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421 918 337 410, e-mail: [email protected]
Možnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho prvoradým cieľom je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU –
byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a
zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaží o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá
zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových
a mediálnych znalostí. Viac informácií na internetovej stránke kolegium.ku.sk alebo na e-maile:
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza
v univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov, študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného spoločenstva
vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových a spoločenských
7
podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle i srdca. Viac informácií:
www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, e-mail: [email protected]
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, e-mail:
[email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Knižnica disponuje šiestimi študovňami so 183 študijnými miestami. Používateľom je prístupných 140 počítačov s pripojením na internet a wi-fi. Nová knižnica bola slávnostne otvorená v septembri 2013. Viac informácií:
www.kniznica.ku.sk.
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU (Hrabovská cesta 1A, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: [email protected]).
Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach v areáli fakúlt
alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
Referát pre zahraničné vzťahy, mobilitu a formáciu KU sprostredkováva štúdium a odbornú
pracovnú stáž pre študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov
na zahraničných inštitúciách. Zabezpečuje administráciu pobytov hosťujúcich študentov a pedagógov na KU. Tel.: +421 908 337 411, +421 918 337 433, e-mail: [email protected] [email protected],). Viac informácií: www.ku.sk, časť Zahraničné vzťahy a mobility.
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na Hrabovská 1A v
Ružomberku (tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected], http://uikt.ku.sk).
8
Orgány a predstavitelia KU
VEĽKÝ KANCELÁR KU
J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
tel.: +421 44 43 04 693
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
[email protected]
PROREKTORI
Prorektor pre zahraničné vzťahy
tel.: +421 44 43 04 693
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
[email protected]
Prorektorka pre vzdelávanie
tel.: +421 44 43 04 693
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
[email protected]
Prorektorka pre vedu a umenie
tel.: +421 44 43 04 693
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
[email protected]
Kvestorka KU
tel.: +421 44 43 04 693
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
Riaditeľ vnútornej správy
tel: +421 44 43 04 693
ThLic. Dušan Škrabek
[email protected]
Fakulty KU
Filozofická fakulta KU
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
Pedagogická fakulta
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Fakulta zdravotníctva
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok
Teologická fakulta
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6836 109
www.tf.ku.sk
Hlavná 89, 041 21 Košice
9
Akademický senát KU
Predsedníčka AS KU
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. tel.: +421 917 551 786 [email protected]
Podpredseda AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
[email protected]
Tajomník AS KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
tel.: +421 918 722 059 [email protected]
Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD. (predseda a člen Legislatívnej komisie AS KU)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Miroslav Huťka, PhD. (predseda a člen Ekonomickej komisie AS KU)
PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
Mgr. Miroslava Antolová (členka v Študentskej rade vysokých škôl za AS KU)
Mgr. Martin Nosál
Členovia za Teologickú fakultu KU
doc. JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Mgr. Samuel Štefanides
Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (členka Legislatívnej komisie AS KU)
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Martin Gábor
Viktor Mydlo
Správna rada KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J. E. Mons. Bernard Bober
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Igor Vida
Ing. Juraj Blanár
Ing. Ján Hudacký
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
Mgr. Miroslav Zajac (študentská časť Akademického senátu KU)
10
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov rektorátu KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
Sekretariát rektora
Mgr. Katarína Nižňanská
[email protected]
ÚTVARY RIADENÉ PROREKTORMI:
Referát pre vzdelávanie a sociálne štipendiá
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
Soňa Hamzová
Dominika Surová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Mária Parigalová
Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
[email protected]
Mgr. Lucia Kravčáková
[email protected]
ÚTVARY RIADENÉ KVESTOROM:
Sekretariát kvestora
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Ekonomický odbor:
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Bc. Ema Mojšová
Mgr. Jana Garajová
Mgr. Františka Hlinová
PhDr. Mária Migrová
Mgr. Ladislav Fínik
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
+421 918 337 415
+421 918 337 417
+421 918 337 419
+421 918 337 418
Referát personálnej práce a miezd
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
[email protected]
Oddelenie prevádzky a investícií
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Anna Lenártová, Peter Málik, Ján Ondrík, Katarína Vavreková, Rošteková, Zuzana Novacká
Oddelenie ubytovacích a stravovacích služieb
e-mail: [email protected]; http://usz.ku.sk
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Martin Piatko
+421 918 337 453
[email protected]
Iveta Drobulová, Margita Gejdošová, Alena Chamajová, Alena Máliková, Anna Serafínová, Bc.
Viera Tranová, Zuzana Antušáková, Mgr. Miroslav Balšínek
Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
Jana Pudišová
+421 915 934 145
+421 915 934 145
11
[email protected]
[email protected]
Referát pre správu registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
Adriana Veselovská
+421 918 337 450
+421 918 722 040
[email protected]
[email protected]
ÚTVARY RIADENÉ RIADITEĽOM VNÚTORNEJ SPRÁVY:
Referát pre projektovú činnosť
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Mgr. Peter Balberčák
+421 908 656 691
[email protected]
Referát pre vnútorný audit a riadenie kvality
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
Mgr. Marta Bočeková, Ing. Petra Marhefková
Referát pre bezpečnostný manažment
Peter Kubačka
+421 918 337 445
Ing. Radislav Kendera, PhD.
Ing. Jozef Rizman
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Univerzitná knižnica KU
http://uk.ku.sk
+421 44 43 25 211
[email protected]
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
Mgr. Anna Chlebničanová, Ing. Ján Culka, Mgr. Dana Kočibálová, Ing. Anna Koišová, Mgr. Mária
Labašková, PhDr. Hana Mačalová, Mgr. Anna Parigalová, Jarmila Rybárová, Mgr. Peter Servanský, Iveta Zverecová, Ing. Katarína Slašťanová, Mgr. Stanislava Mičudová, Božena Kubalová
Pracovisko TF KU - Košice: Ing. Daša Fedorková, Mgr. Oliver Hvizd
Pracovisko TI TF KU - Spišské Podhradie: Mgr. Daša Kovaľanová, Ing. Zuzana Bartošová
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
http://uikt.ku.sk
+421 44 430 46 93
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
Ing. Karol Vorek
+421 918 337 428
Ing. Róbert Lukáč
+421 918 337 430
- multifunkčné preukazy ISIC,ITIC
Ing. Milan Široň
+421 918 722 017
Ing. Roman Krakovský
+421 905 731 593
Ing. Rastislav Galan, PhD.
+421 918 722 058
Mgr. Milan Krivda
+421 917 672 735
Ing. Vendelín Ružička
+421 918 337 434
Ing. Peter Debnár
+421 905 722 016
Ing. Rudolf Kollár
+421 907 808 084
Kontakt s absolventmi
[email protected]
12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ďalšie pracoviská KU
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD. +421 918 337 410
[email protected]
3. Psychologická poradňa (od 20.00 do 24.00 h)
Juraj Holdoš, PhD.
+421 917 224 662
[email protected]
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
FF KU
[email protected]
doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. PF KU
[email protected]
Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová, sss
TF KU (Košice)
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
TI TF KU (Spišské
[email protected]
Podhradie)
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected], www.upac.sk
Duchovný správca
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Mgr. Dušan Galica
Mgr. František Kovaľ, SJ
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
ThDr. Igor Suchý, PhD.
- externý kňaz pre gréckokatolíkov
+421 907 259 306
[email protected]
+421 918 722 142
+421 905 593 160
+421 904 991 873
+421 907 953 881
+421 911 812 422
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Koordinátori UPaC
Mgr. Otília Kočalková
+421 908 640 500
- administratívna a formačná činnosť UPaC
Mgr. Margaréta Domiterová
- chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová
- administratívne práce
[email protected]
Mgr. Slavomíra Matlová
- administratívne práce
[email protected]
Mgr. Mária Lovichová
- pracovná asistencia a účtovníctvo
+421 907 108 853
Dobrovoľnícka služba
Ing. Andrea Piecková, Darina Kašáková
13
[email protected]
TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
Adresa:
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice
Dekan TF KU
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: [email protected]
web: www.tf.ku.sk
+421/55/6836 100
[email protected]
Sekretariát, podateľňa, koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným postihnutím
sr. Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová
+421/55/6836 100
[email protected]
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
+421/55/6836 120
[email protected]
Prodekan pre vedu
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
+421/55/6836 129
[email protected]
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Veronika Degrová
+421/55/6836 131
[email protected]
[email protected]
Prodekan pre mobility
Koordinátor pre mobility a kvalitu
ThLic. Andrej Krivda, PhD.
+421/55/6836 143
[email protected]
Tajomník
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
[email protected]
+421/55/6836 128
Akademický senát TF KU
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
[email protected]
Podpredseda
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Samuel Štefanides
[email protected]
Tajomník
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
[email protected]
Členovia
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Ing. František Perignát
14
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Študijné oddelenie
sr. Natanaela – Mgr. Alžbeta Selepová
sr. Karolína – Mgr. Eva Glodžáková
+421/55/6836 122
+421/55/6836 122
[email protected]
[email protected]
Sekretárka pre katedry
sr. Mária – Mgr. Mária Šebejová
+421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
+421/55/6836 137
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Ing. Mária Hamžíková
Anna Papáčová
Mária Richterová
+421/55/6836 128
+421/55/6836 134
+421/55/6836 134
maria.hamzikova@ku.sk
anna.papacova@ku.sk
maria.richterova@ku.sk
Knižnica
Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd
+421/55/6836 159, 165
+421/55/6836 159, 167
dasa.fedorkova@ku.sk
oliver.hvizd@ku.sk
Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
uhal@ktfke.sk
Inštitút cirkevných dejín
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
icd@ktfke.sk
+421/55/6836 140
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
+421/55/6836 143
li@ktfke.sk
Centrum pre dialóg
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. +421/55/6836 141
anton.konecny@ku.sk
15
Rektorát Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: +421/53/419 41 22
fax: +421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
ThDr. Peter Majda, PhD.
+421/53/419 41 21
rektor@kapitula.sk
Vicerektori
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
ThLic. František Reguly
+421/53/419 41 13
+421/53/419 41 15
vicerektor@kapitula.sk
freguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
+421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
+421/53/419 41 18
+421/53/419 41 20
bartaj@stonline.sk
kubos@kapitula.sk
Sekretariát rektora
Mgr. Martin Taraj
+421/53/419 41 22
rektorat@kapitula.sk
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
+421/53/419 41 26
tajomnik@kapitula.sk
sr. Tatiana - Mgr. Katarína Repková +421/53/419 41 27
Mgr. Zuzana Farkašovská
+421/53419 41 27
repkova@kapitula.sk
studijne@kapitula.sk
Ekonomický úsek
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
+421/53/419 41 13
vicerektor@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
Ing. Mária Polláková
+421/53/419 41 25
uctaren@kapitula.sk
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
+421/53/419 41 29
kuchyna@kapitula.sk
Knižnica
Mgr. Daša Kovaľanová
Ing. Zuzana Bartošová
dasa@kapitula.sk
+421/53/419 41 31
kniznica@kapitula.sk
bartosova@kapitula.sk
Správca, technik BOZP a PO
Ing. Peter Jurečko
+421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca počítačovej siete
Slavomír Beluško
+421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
16
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91, 041 21 Košice
tel.: +421/55/6836 111; 130
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
+421/55/6836 151
stefan.novotny@ku.sk
Vicerektor
JCLic. Andrej Kačmár
+421/55/6836 181
kacmar@ktfke.sk
Prefekt
Mgr. Jozef Kohút
Špirituáli
Mgr. Ján Dudič
Mgr. Peter Ceľúch
kohut@ktfke.sk
+421/55/6836 180
17
dudic@ktfke.sk
celuch@ktfke.sk
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY KU
Sekretárka pre všetky katedry
sr. Mária Šebejová
+421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Katedra filozofie a histórie
Vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro, PhD.
+421/55/6836 111
imrich.degro@ku.sk
Oddelenie filozofie
TF Košice
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. PhDr. Peter Fotta, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
PhDr. Emil Ragan, PhD.
TI Spišská Kapitula
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD.
stolarik@ktfke.sk
gabriel.ragan@ku.sk
peter.fotta@gmail.com
imrich.degro@ku.sk
dronzek@ktfke.sk
emil.ragan@ku.sk
joannesjp@gmail.com
marcelsefcik@gmail.com
Oddelenie histórie
TF Košice
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
TI Spišská Kapitula
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Mgr. Vladimír Olejník
cyril.hisem@ku.sk
stefan.lencis@ku.sk
juraj.pigula@gmail.com
hromjakluboslav@hotmail.com
olejnik.vladimir@gmail.com
Katedra systematickej teológie
Vedúci katedry
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
+421/55/6836 152
Oddelenie biblických vied
TF Košice
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
Dr. Juraj Feník, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Oddelenie dogmatickej teológie
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
TI Spišská Kapitula
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
vladimir.juhas@ku.sk
rlapko@gmail.com
fenikovdurko@yahoo.com
stefan.novotny@ku.sk
tyrol@kapitula.sk
f.trstensky@gmail.com
drab@ktfke.sk
vladimir.juhas@ku.sk
frankovsky@kapitula.sk
18
Oddelenie morálnej teológie
TF Košice
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
TI Spišská Kapitula
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
inocentop@gmail.com
radoslav.lojan@ku.sk
jsemivan@yahoo.com
kubos@kapitula.sk
mt.kolejak@gmail.com
Katedra praktickej teológie
Vedúci katedry
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
+421/55/6836 152
anton.babjak@ku.sk
Oddelenie kanonického práva
TF Košice
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
TI Spišská Kapitula
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
jurica@ktfke.sk
terasa@rimkat.sk
peki@kapitula.sk
Oddelenie liturgiky
TF Košice
doc. Dr. Ján Veľbacký, ArtD.
ThDr. Andrej Krivda, PhD.
TI Spišská Kapitula
Prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
jan.velbacky@ku.sk
krivda@ktfke.sk
amantius.akimjak@gmail.com
Oddelenie pastorálnej teológie
TF Košice
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
anton.babjak@ku.sk
fabian@ktfke.sk
sostakv@zoznam.sk
jarab@kapitula.sk
stancek@kapitula.sk
Katedra spoločenských vied
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
+421/55/6836 155
Oddelenie edukačných vied
TF Košice
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
PaedDr. ThDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Ps.Lic. Marek Forgač, PhD.
Mgr. Ján Knapík
ThDr. Lucia Pečovská
TI Spišská Kapitula
ThLic. František Reguly
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
jan.jenco@ku.sk
jan.jenco@ku.sk
mariaolejnikova@gmail.com
forgac@upcke.sk
jkk@post.sk
lucia.pecovska@ku.sk
freguly@kapitula.sk
secka@kbs.sk
19
Oddelenie sociálnej práce
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Mgr. Richard Kucharčík, PhD.
TI Spišská Kapitula
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
jurko@ktfke.sk
leskova@ktfke.sk
uhal@ktfke.sk
hvastova@gmail.com
renaj@centrum.sk
richard.kucharcik@ku.sk
bielak@kapitula.sk
borsik@kapitula.sk
budayova@gmail.com
jbursova@gmail.com
kotradyova@kapitula.sk
katka.majcherova@gmail.com
20
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov
Kontakt:
Mobil: 0915 966 444
Mail: upcke@upcke.sk
Web: www.upcke.sk
Univerzitné pastoračné centrum je spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich spolupracovníkov
a jeho cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach. Z podnetu samotných študentov ho dňa 15. decembra 1998 založil Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup. Odvtedy
sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto službu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov a množstvo dobrovoľníkov.
Univerzitní kňazi nesú hlavnú zodpovednosť za pastoračnú starostlivosť o študentov. Toto poslanie
im zveril ich diecézny biskup. V akademickom roku 2014/2015 to budú títo kňazi:
duchovný správca: PhDr. Marek Forgáč, PhD. forgac@upcke.sk
univerzitní kapláni: Mgr. Martin Gaľa
martinusgala@gmail.com
Mgr. Henrich Grejták henrich03@gmail.com
Mgr. Marcel Jurč marcel.jurc@gmail.com
Mgr. Peter Kuriško peter.kurisko@gmail.com
výpomocný kaplán: Mgr. Ján Knapík knapik@ktfke.sk
Pri tejto práci pomáha aj množstvo študentov – dobrovoľníkov. Najdôležitejším pracovným miestom je kancelária Univerzitného pastoračného centra, ktorá sa nachádza v priestoroch Teologickej
fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach.
Referent – koordinátor v kancelárii: Ing. Anna Maliková
Otváracie hodiny v kancelárii:
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok - štvrtok: 9.00 – 19.00
Piatok: 9.00 – 14.00
Aktivity Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
Vysokoškolské sväté omše.
Počas akademického roka sa mladí ľudia študujúci v Košiciach schádzajú na slávení celomestskej
vysokoškolskej svätej omše (každý pondelok večer o 19.00 hod. v seminárnom kostole na Hlavnej 89) ako aj na internátnych svätých omšiach (v utorok a stredu večer na každom internáte).
V nedeľu je univerzitná svätá omša o 9:30 hod. v historickej kaplnke sv. Michala.
Kaplnka v priestoroch Teologickej fakulty.
UPC Košice ponúka možnosť ticha a modlitby v kaplnke, ktorá sa nachádza v priestoroch Teologickej fakulty (neďaleko vrátnice v suteréne). Konajú sa tu pravidelné adorácie pred Sviatosťou
Oltárnou počas pracovných dní a tiež sväté omše vo večerných hodinách.
Duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia a rozhovory.
Univerzitné pastoračné centrum je miestom prijatia a ktokoľvek doň vstúpi, nájde v ňom duchovný
prameň. Počas celého týždňa je zabezpečená neustála služba kňazov, ktorí sú k dispozícii pre duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor. Podrobné informácie sú na výveskách Teologickej fakulty alebo na internetovej stránke UPC.
Internátne spoločenstvá.
Každý internát je ako malé mestečko so svojím rušným životom. Do tohto prostredia prichádzajú
univerzitní kňazi, aby sa stretli so študentmi. Stretnutie sa uskutočňuje vo večerných hodinách a
spočíva v slávení Eucharistie, vysluhovaní sviatosti zmierenia či v rôznych rozhovoroch a diskusných i modlitbových stretnutiach. V súčasnosti v rámci UPC Košice žijú tieto internátne spoločenstvá:
21
 Internátne spoločenstvo sv. Michala Archanjela na Jedlíkovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Anjelov strážcov na Medickej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej ul.
 Internátne spoločenstvo Božieho Milosrdenstva na Ul. Boženy Němcovej
 Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Ul. Ferka Urbánka
 Internátne spoločenstvo sv. Jána XXIII. na Kysuckej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Gianny Mollovej na Pražskej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša na Bellovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Jozefa na Rampovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. na Uršulínskej ul.
Duchovné obnovy.
Počas akademického roka univerzitní kňazi pripravujú 2 víkendové duchovné obnovy. Každý sa
môže prihlásiť podľa toho, aké obdobie alebo aká téma mu vyhovuje.
Biblické a vieroučné stretnutia.
V pravidelných intervaloch sa mladí ľudia stretávajú pri uvažovaní nad Svätým písmom (Biblické
diskusné fórum) alebo absolvujú vieroučný kurz zameraný na obnovu osobnej viery (Nanovo
s Bohom) alebo na prehĺbenie viery (Nasleduj Krista).
Študentské púte.
Aj tieto patria do života mladého veriaceho človeka. Stalo sa tradíciou, že každý semester niekde
putujeme. Sú to púte do večného mesta Ríma, do Krakova alebo pravidelné Púte radosti a zrelosti
vo Vysokej nad Uhom organizované Domom Anky Kolesárovej.
Škola snúbencov.
V spolupráci s Inštitútom rodiny organizuje naše Univerzitné pastoračné centrum kurz prípravy na
manželstvo. Cyklus prednášok je rozložený do 12 stretnutí (jeden semester). Stretnutia vedie manželský pár a univerzitní kňazi.
Diskusné večery.
Ide o neformálne stretnutia študentov s pozvaným hosťom, pri ktorých sa rozoberajú najrozličnejšie
témy zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života.
Turistika a šport.
Študentský život nad knihami si možno spestriť štúdiom jedenej z najkrajších kníh – prírody. Pravidelne niekoľkokrát v roku organizujeme výlety do prírody. Okrem toho sa v zimnom semestri koná
volejbalový turnaj a v letnom semestri futbalový turnaj.
Kultúrne a zábavné podujatia.
Tu patrí obľúbená tradičná Sedliacka veselica v novembri a Reprezentačný ples po Veľkej Noci.
Kto by mal obavy z tancovania, môže navštevovať našu Školu tanca.
Študentská čajovňa.
Súčasťou našich priestorov je aj študentská čajovňa. V pracovných dňoch týždňa tu prichádzajú
mladí, ktorí hľadajú osvieženie, miesto odpočinku i stretnutia. Organizujú sa tu rôzne posedenia,
oslavy alebo diskusné stretnutia. Čajovňu nájdete v neďaleko vrátnice Teologickej fakulty.
Naše Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach sa teší každej nápaditosti a tvorivosti, a tak
k týmto všetkým aktivitám pribúdajú mnohé ďalšie a ďalšie. Podrobné informácie nájdete na
www.upcke.sk.
22
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2014/2015
Zápis študentov:
Veni Sancte:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
02.- 12. 09. 2014
29. 09. 2014
19.00 hod. sv. omša
16. 09. 2014 – 14. 12. 2015
riadne termíny od 15.12.2014 do 08. 02. 2015
opravné termíny do 28. 02. 2015
9. 02. 2015 – 10. 05. 2015
riadne termíny od 11.5.2015 do 21. 06. 2015
opravné termíny do 31. 07. 2015
pre posledné ročníky končí 2 týždne pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch: do 26. 09. 2014
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 9. 01. 2015
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 31. 03. 2015
Splnenie študijných povinností: 2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku:
najneskôr 2 týždne pred štátnou skúškou
Prijímacie skúšky :
na 3 ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2 ročný Mgr. stupeň
17. 06. 2015
17. 06. 2015
23. 06. 2015
Harmonogram promócií v ak. roku 2014/2015
Te Deum, Promócia
Študijný program
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
Sociálna práca – Mgr. – externá forma
Sociálna filozofia – Mgr.
Katolícka teológia – Mgr.
Náuka o rodine – Mgr.
Učiteľstvo – Mgr.
Dátum
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
Sv. omša
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
Promócia
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Bc. – denná forma
Sociálna práca – Bc. – externá forma
Sociálna filozofia – Bc.
Učiteľstvo – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
25. 06. 2015
25. 06. 2015
25. 06. 20154
25. 06. 2015
25. 06. 2015
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
23
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2014/2015
Katedra
KSV
KSV
KSV
KSV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KSV
KSV
Dátum
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
11.5.2015
11.5.2015
11.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
Predmet štátnej skúšky
Všeobecná pedagogika
Didaktika a teória výchovy
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Didaktika náboženskej výchovy
Didaktika filozofie
KSV
15.5.2015
KSV
15.5.2015
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KTV
KTV
KHV
KHV
KHV
KHV
KTV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KHV
KHV
KHV
KHV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
15.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
26.5.2015
27.- 28.5.2015
27.- 28.5.2015
27.- 28.5.2015
29.5.2015
29.5.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
10.-11.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
Všeobecná a klinická psychológia manželstva a
rodičovstva
Sexuálna výchova a výchova k manželstvu a
rodičovstvu
Teológia manželstva a rodiny
Misijná a charitatívna práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Dogmatická teológia
Morálna teológia
Filozofia 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia - praktická 2
Systematická filozofia - teoretická 2
Obhajoby diplomovej práce
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Filozofia
Dejiny filozofie
Systematická filozofia - praktická
Systematická filozofia - teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
Didaktika predmetov soc. práce
Didaktika náuky o rodine
Didaktika sociálnej filozofie
Obhajoba záverečnej práce
24
Odbor
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc.
KT
KT
KT
U-Bc, KT 3.roč.
U-Bc.
U-Mgr., KT
U – Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
U-Mgr., KT
U-Mgr.
U-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
KT, NR, U, SF
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
NR-Bc.
NR-Bc.
KT2, U-Bc.
SF-bc.
SF-bc.
SF-bc.
SP, NR, SF, U
DPŠ (SP)
DPŠ (NR)
DPŠ (SF)
DPŠ
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2014/2015
Veni Sancte:
20.9.2014
Zápis študentov:
Katolícka teológia:
Sociálna práca:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie :
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Prijímacie pohovory:
Katolícka teológia:
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
10.00 hod. sv. omša
11.00 hod. – zhromaždenie akademickej obce
17.09.2014 od 8.30 hod.
16.09.2014 od 9.30 hod.
22. 09. 2013 - 12. 12. 2014
riadne termíny:
07. 01. 2015 - 28. 02. 2015
opravné termíny:
do 31. 03. 2015
9. 02. 2015 – 8. 05. 2015
riadne termíny:
11. 05. 2015 - 30. 06. 2015
opravné termíny:
01. 07. 2015 - 31. 07. 2015
08.06.2015
9. 06. 2015
10. 06. 2015
Štátne skúšky:
Filozofia:
26.09.2014 / 3. ročník (KT)
Katechetika:
13.02.2015 / 5. ročník (KT)
Didaktika NV
12.02.2015 / 5. ročník (KT)
Pedagogika
29.05.2015 / 3. ročník (KT)
Dogmatická teológia, Morálna teológia,
Pastorálna teológia, Kanonické právo,
Obhajoba DP
28.05.2015 / 6. Ročník (KT)
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
Opravné štátne skúšky:
18. 05. 2015
19. - 20. 05. 2015
25. 08. 2015
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 9.1.2015
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 31.3.2015
Te Deum, Promócia:
Katolícka teológia
Sv. omša
Promócia
Sociálna práca
Sv. omša
Promócia
06.06.2015 o 10.00 hod.
06.06.2015 o 11.00 hod.
19.06.2015 o 10.00 hod.
19.06.2015 o 8.30 / Bc.
19.06.2015 o 11.30 / Mgr.
25
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice)
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 23 kreditov z VP
Povinné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KKPTF/PiP1/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/Bib11/09
KHBV/LJ4/09
KKPTF/Pg2/09
KPT/LSp4/09
KPT/LSp2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KHBV/LJ5/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/LJ6/09
KHBV/CD2/09
KKPTF/Pg3/09
KHBV/Bib12/09
KKPTF/Psy2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Latinský jazyk 4 - LJ4
Všeobecná pedagogika - Pg2
Hlasová výchova II. - LSp4
Liturgický spev II. - LSp2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Latinský jazyk 5 - LJ5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Latinský jazyk 6 - LJ6
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Teória výchovy - Pg3
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Vývinová psychológia - Psy2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
1
6
4
4
4
3
2
4
1
1
1
1
4
6
3
4
2
2
4
4
1
6
2
4
2
4
4
4
4
1
1
26
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
1P + 1C
1C
1C
1P
1C
2P
3P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
KHBV/Bib1/09
KHBV/Bib2/09
KHBV/CD5/09
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/Dog6/09
KHBV/Bib3/09
KHBV/Bib4/09
KHBV/CD6/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 1 - Bib2
Patrológia - CD5
Katechetika - Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Starý zákon 2 - Bib3
Nový zákon 2 - Bib4
Misiológia - CD6
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KHBV/Bib6/09
KHBV/Bib5/09
KKPTF/Px1/10
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KHBV/Bib8/09
KHBV/Bib7/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KKPTF/Kat4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KHBV/Bib10/09
KHBV/Bib9/09
KKPTF/Px5/09
KPT/LSp11/09
KPT/KP3/09
KPT/Lit5/09
KPT/PT3/09
KST/Dog5/11
KHBV/BT/09
KPT/KP4/09
KPT/KP5/09
KPT/KP6/09
KPT/Lit6/09
KPT/PT2/09
KPT/PT4/09
KPT/PT7/09
KKPTF/Px3/09
KPT/PT8/09
Blok - II. etapa
Názov
Didaktika NV 1 - Kat3
Nový zákon 3 - Bib6
Starý zákon 3 - Bib5
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Nový zákon 4 - Bib8
Starý zákon 4 - Bib7
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Didaktika NV 2 - Kat4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Nový zákon 5 - Bib10
Starý zákon 5 - Bib9
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Kánonické právo 3 - KP3
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Dogmatická teológia 5
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 4 - KP4
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna liturgika - Lit6
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Rétorika základná - PT4
Pastorálna medicína - PT7
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px3
Pastorálna psychológia - PT8
27
5
5
3
3
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
4
4
3P
3P
3P
3P
1P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
1P
3P
3P
1C
3P
3P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
L
Kredit
2
5
5
1
3
3
4
3
5
5
4
3
2
2
4
3
3
1
5
5
1
1
6
2
4
4
6
4
3
4
4
4
2
4
1
4
Rozsah
2P
3P
3P
1C
2P
3P
5P
4P
3P
3P
2P
3P
2P
3P
5P
4P
3P
1C
3P
3P
1C
1C
4P
2P
3P
5P
2P
2P
1P
2P
2P
3P
2P
2P
1C
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
+
+
5
5
5
+
5
+
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP7/09
KKPTF/PiP6/11
KKPTF/Px7/09
KST/SzS6/09
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Diplomový seminár III. - PiP6
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
3
1
30
3
1
1
3P
1C
14C
1C
1C
1C
SK
Z
SK
SK
SK
Z
5
5
6
6
6
6
L
L
L
Z
L
L
Povinne voliteľné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/SFi1/09
KFTF/SFi2/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SDe4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFi3/09
KHBV/SDe3/09
KFTF/SFi4/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z dejín 1 – Sde1
Seminár z dejín 2 – Sde2
Politická filozofia - SFP5
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Kredit
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
2P
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Sem.
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog2/09
KKPTF/PiP4/11
KPT/PT6/09
KPT/SKP1/09
KKPTF/PiP5/11
KPT/SKP2/09
KPT/LSp12/09
KPT/PT5/09
KST/MT4/09
KPT/Lit11/09
KKPTF/Px9/09
KPT/Lit12/09
KKPTF/Px10/09
Blok - II. etapa
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Diplomový seminár I. - PiP4
Homiletika - PT6
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Diplomový seminár II. - PiP5
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Rétorika cirkevná - PT5
Morálna teológia 4 - MT4
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Pastoračná prax 1 - Px9
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
Pastoračná prax 2 - Px10
Kredit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
2
3
1
5
1
5
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3P
1C
1C
1C
1C
2P
1P
1C
4C
1C
4C
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Z
Roč.
4
4
4
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
KST/SDog3/11
Seminár z dogmatickej teológie 3
1
1C
SK
KST/SDog4/11
KST/SDog5/11
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z dogmatickej teológie 5
1
1
1C
1C
SK
SK
KST/SDog6/11
Seminár z dogmatickej teológie 6
1
1C
SK
28
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
3, 4,
5, 6
3, 4,
5, 6
3, 4,
5, 6
Z
L
Z
L
Skratka
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6N/09
KKPTF/CJ6A/09
Blok - Cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
L
L
Kredit
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1C
1P
1C
1C
2P
1C
1P
1C
1P
1P
1P
1C
3P
2P
1P
1C
1P
1P
1P
1C
1P
1P
Ukonč.
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
+
3
3
3
3
4
4
4
+
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Roč.
Sem.
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KHBV/LJC1/10
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KHBV/LJC2/10
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KPT/LSp5/09
KPT/LSp6/09
KFTF/SFP3/09
KPT/LSp7/09
KST/ST5/09
KPT/LSp8/09
KST/ST6/09
KPT/LSp9/09
KST/ST7/09
KPT/LSp10/09
KPT/Lit13/09
KPT/Lit7/09
KST/ST8/09
KPT/Lit9/09
KPT/PT11/09
KST/MT11/09
KST/ST9/09
KPT/Lit10/09
KST/MT12/09
KST/ST10/09
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Informatika 1 - Inf1
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev IV. - LSp6
Bioetika - SFP3
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Liturgický priestor - Lit13
Východná liturgika - Lit7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Masmediálna komunikácia - PT11
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Spirituálna teológia 9 - ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Spirituálna teológia 10 - ST10
Štátne skúšky
Skratka
KFTF/Fil/09
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Dog/09
KPT/CIC/09
KPT/Past/09
KST/Mor/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Filozofia
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Dogmatická teológia
Kánonické právo
Pastorálna teológia
Morálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
29
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula)
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 23 kreditov z VP
Povinné predmety
Skratka
Názov
Kredit
Rozsah
Ukonč.
Roč.
Sem.
SKT/Bib1/09
Starý zákon 1 - Bib1
5
3P
SK
1
Z
SKT/CD1/09
Cirkevné dejiny 1 - CD1
4
3P
SK
1
Z
SKT/DF1/11
Dejiny starovekej filozofie - DF1
6
3P
SK
1
Z
SKT/LJ1/09
Latinský jazyk 1 - LJ1
2
2P
SK
1
Z
SKT/LSp1/09
Liturgický spev I. - LSp1
1
1P
SK
1
Z
SKT/LSp3/09
Hlasová výchova I. - LSp3
1
1P
SK
1
Z
SKT/PiP1/09
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
SK
1
Z
SKT/ST1/09
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
1P
SK
1
Z
SKT/Bib12/09
Hebrejský jazyk I. - Bib12
4
2P
SK
1
L
SKT/CD2/09
Cirkevné dejiny 2 - CD2
4
3P
SK
1
L
SKT/DF2/12
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
6
3P
SK
1
L
SKT/LJ2/09
Latinský jazyk 2 - LJ2
2
2P
SK
1
L
SKT/LSp2/09
Liturgický spev II. - LSp2
1
1P
SK
1
L
SKT/ST2/09
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
1P
SK
1
L
SKT/SzS1/09
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1P
Z
1
L
SKT/SFP1/12
Filozofická etika - SFP1
4
2P
SK
1, 2
Z
SKT/Lit1/09
Dejiny liturgie - Lit1
2
2P
SK
1, 2
L
SKT/CD3/09
Cirkevné dejiny 3 - CD3
4
3P
SK
2
Z
SKT/DF3/12
Dejiny novovekej filozofie - DF3
6
3P
SK
2
Z
SKT/LJ3/09
Latinský jazyk 3 - LJ3
2
2P
SK
2
Z
SKT/SFT3/12
Filozofia poznania - SFT3
4
2P
SK
2
Z
SKT/ST3/09
Spirituálna teológia 3 - ST3
1
1P
SK
2
Z
SKT/CD4/09
Cirkevné dejiny 4 - CD4
4
3P
SK
2
L
SKT/CD5/09
Patrológia - CD5
3
3P
SK
2
L
SKT/DF4/12
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
6
3P
SK
2
L
SKT/LJ4/09
Latinský jazyk 4 - LJ4
2
2P
SK
2
L
SKT/LSp4/09
Hlasová výchova II. - LSp4
1
1P
SK
2
L
SKT/SFP2/09
Filozofia kultúry - SFP2
2
2P
SK
2
L
SKT/SFT5/12
Filozofická antropológia - SFT5
4
2P
SK
2
L
SKT/ST4/09
Spirituálna teológia 4 - ST4
1
1P
SK
2
L
SKT/SzS2/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1P
Z
2
L
SKT/Bib3/09
Starý zákon 2 - Bib3
5
3P
SK
2, 3
Z
SKT/Bib7/09
Starý zákon 4 - Bib7
5
3P
SK
2, 3
Z
SKT/Bib5/09
Starý zákon 3 - Bib5
5
3P
SK
2, 3
L
SKT/Bib9/09
Starý zákon 5 - Bib9
5
3P
SK
2, 3
L
SKT/Pg4/09
Všeobecná didaktika - Pg4
4
2P
SK
2, 3
L
SKT/Bib11/09
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
3
3P
SK
3
Z
SKT/CD6/09
Misiológia - CD6
1
1P
SK
3
Z
Akt.
30
SKT/Dog1/09
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
3P
SK
3
Z
SKT/Dog6/09
Ekumenizmus - Dog6
1
1P
SK
3
Z
SKT/LJ5/09
Latinský jazyk 5 - LJ5
2
2P
SK
3
Z
SKT/Lit8/09
Sakrálne umenie - Lit8
2
2P
SK
3
Z
SKT/Psy2/09
Vývinová psychológia - Psy2
4
2P
SK
3
Z
SKT/Bib2/09
Nový zákon 1 - Bib2
5
3P
SK
3
L
SKT/Dog2/09
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
3P
SK
3
L
SKT/LJ6/09
Latinský jazyk 6 - LJ6
2
2P
SK
3
L
SKT/Pg11/09
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
SK
3
L
SKT/Pg3/09
Teória výchovy - Pg3
4
2P
SK
3
L
SKT/Psy1/09
Základy psychológie - Psy1
4
2P
SK
3
L
SKT/SzS3/09
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1P
Z
3
L
SKT/Lit4/09
Liturgia sviatostí - Lit4
3
3P
SK
3, 4
Z
SKT/Kat1/09
Katechetika - Kat1
3
3P
SK
4
Z
SKT/MT5/09
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
SK
4
Z
SKT/KP4/09
Kánonické právo 4 - KP4
4
2P
SK
4
L
SKT/Kat3/09
Didaktika NV 1 - Kat3
2
2P
SK
4
L
SKT/SzS4/09
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
1P
Z
4
L
SKT/Bib4/09
Nový zákon 2 - Bib4
5
3P
SK
4, 5
Z
SKT/Bib8/09
Nový zákon 4 - Bib8
5
3P
SK
4, 5
Z
SKT/Dog3/09
Dogmatická teológia 3 - Dog3
4
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Dog4/09
Dogmatická teológia 4 - Dog4
4
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Kp3/09
Kánonické právo 3 - KP3
6
4P
SK
4, 5
Z
SKT/MT2/09
Morálna teológia 2 - MT2
3
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Bib10/09
Nový zákon 5 - Bib10
5
3P
SK
4, 5
L
SKT/Bib6/09
Nový zákon 3 - Bib6
5
3P
SK
4, 5
L
SKT/Lit5/09
Liturgia Eucharistie - Lit5
2
2P
SK
5
Z
SKT/PT4/09
Rétorika základná - PT4
2
2P
SK
5
Z
SKT/PT8/09
Pastorálna psychológia - PT8
4
2P
SK
5
Z
SKT/Px5/09
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
1
1C
SK
5
Z
SKT/Kat4/09
Didaktika NV 2 - Kat4
2
2P
SK
5
L
SKT/PT7/09
Pastorálna medicína - PT7
4
2P
SK
5
L
SKT/Px7/09
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
1
2P
SK
5
L
SKT/SzS5/09
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
1P
Z
5
L
SKT/PT2/09
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
4
3P
SK
5, 6
Z
SKT/PT3/09
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
4
3P
SK
5, 6
L
SKT/BT/09
Biblická teológia - BT
6
2P
SK
6
Z
SKT/KP5/09
Kánonické právo 5 - KP5
3
1P
SK
6
Z
SKT/KP6/09
Kancelaristika - KP6
4
2P
SK
6
Z
SKT/LSp11/09
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
1
1P
SK
6
Z
SKT/Lit6/09
Pastorálna liturgika - Lit6
4
2P
SK
6
Z
SKT/MT3/09
Morálna teológia 3 - MT3
3
3P
SK
6
Z
SKT/PiP6/09
Diplomový seminár III. - PiP6
3
1P
SK
6
Z
SKT/PIP7/09
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
30
SK
6
L
SKT/PiP2/09
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1P
SK
6
L
SKT/SzS6/09
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
1
1P
Z
6
L
31
SKT/KP1/09
Kánonické právo 1 - KP1
3
2P
SK
Z
SKT/Lit3/09
Liturgia posvätenia času - Lit3
3
3P
SK
Z
SKT/MT1/09
Morálna teológia 1 - MT1
3
4P
SK
Z
SKT/PT1/09
Pastorálna teológia – základná - PT1
3
3P
SK
Z
SKT/Pg1/09
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
2P
SK
Z
SKT/Px3/09
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
1
1C
SK
Z
SKT/SFT1/12
Základy logiky - SFT1
4
2P
SK
Z
SKT/SFT6/09
Filozofia náboženstva - SFT6
3
2P
SK
Z
SKT/Dog5/09
Dogmatická teológia 5 - Dog5
4
4P
SK
L
SKT/KP2/09
Kánonické právo 2 - KP2
4
2P
SK
L
SKT/Lit2/09
Teológia a princípy liturgie - Lit2
2
2P
SK
L
SKT/Pg2/09
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
2P
SK
L
SKT/SFT2/12
Metafyzika - SFT2
6
3P
SK
L
SKT/SFT4/12
Filozofia prírody - SFT4
4
2P
SK
L
SKT/SFT7/12
Teodícea - SFT7
4
2P
SK
L
Povinne voliteľné predmety
SKT/SDe1/09
Seminár z dejín 1 - SDe1
1
1C
SK
1
Z
SKT/SFi1/09
Seminár z filozofie 1 - SFi1
1
1C
SK
1
Z
SKT/SDe2/09
Seminár z dejín 2 - SDe2
1
1C
SK
1
L
SKT/SFi2/09
Seminár z filozofie 2 - SFi2
1
1C
SK
1
L
SKT/SBi/09
Seminár zo SZ I. - SBi1
1
1C
SK
2
Z
SKT/SDe3/09
Seminár z dejín 3 - SDe3
1
1C
SK
2
Z
SKT/SFi3/09
Seminár z filozofie 3 - SFi3
1
1C
SK
2
Z
SKT/SBi3/09
Seminár zo SZ II. - SBi3
1
1C
SK
2
L
SKT/SDe4/09
Seminár z dejín 4 - SDe4
1
1C
SK
2
L
SKT/SFi4/09
Seminár z filozofie 4 - SFi4
1
1C
SK
2
L
SKT/SKP1/09
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
4
Z
SKT/PT5/09
Rétorika cirkevná - PT5
2
1P
SK
4
L
SKT/SBi2/09
Seminár z NZ I. - SBi2
1
1C
SK
4
L
SKT/SBi4/09
Seminár z NZ II. - SBi4
1
1C
SK
4
L
SKT/SKP2/09
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
1
1C
SK
4
L
SKT/PT6/09
Homiletika - PT6
4
3P
SK
5
Z
SKT/PiP4/09
Diplomový seminár I. - PiP4
1
1P
SK
5
Z
SKT/SBi6/09
Seminár z NZ III. - SBi6
1
1P
SK
5
L
SKT/SKat/10
Seminár z katechetiky
1
1C
Z
5
L
SKT/Lit11/09
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
1
1P
SK
6
Z
SKT/Lit12/09
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
1
1P
SK
6
Z
SKT/Px9/10
Pastoračná prax 1 - Px9
5
4C
Z
6
Z
SKT/LSp12/09
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
1
1P
SK
6
L
SKT/MT4/09
Morálna teológia 4 - MT4
3
1P
SK
6
L
SKT/PiP5/09
Diplomový seminár II. - PiP5
3
1P
SK
6
L
SKT/Px10/09
Pastoračná prax 2 - Px10
5
4C
Z
6
L
32
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Skratka
Názov
Kredit
Rozsah
Ukonč.
Roč.
Sem.
SSP/AJ5/09
Anglický jazyk 5 - AJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/NJ5/09
Nemecký jazyk 5 - NJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/TJ5/09
Taliansky jazyk 5 - TJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/AJ6/09
Anglický jazyk 6 - AJ6
2
2C
SK
3
L
SSP/NJ6/09
Nemecký jazyk 6 - NJ6
2
2C
SK
3
L
SSP/TJ6/09
Taliansky jazyk 6 - TJ6
2
2C
SK
3
L
SKT/DM1/09
Dokumenty DVK - DM1
1
1P
SK
1
Z
SKT/LJC/11
Latinský jazyk - cvičenia 1 - LJC1
1
1C
Z
1
Z
SSP/AJ1/09
Anglický jazyk 1 - AJ1
2
2C
SK
1
Z
SSP/NJ1/09
Nemecký jazyk 1 - NJ1
2
2C
SK
1
Z
SKT/DM2/09
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
1
1P
SK
1
L
SSP/TJ1/09
Taliansky jazyk 1 - TJ1
2
2C
SK
1
Z
SKT/LJC2/11
Latinský jazyk-cvičenia 2 - LJC2
1
1C
Z
1
L
SSP/AJ2/09
Anglický jazyk 2 - AJ2
2
2C
SK
1
L
SSP/NJ2/09
Nemecký jazyk 2 - NJ2
2
2C
SK
1
L
SSP/TJ2/09
Taliansky jazyk 2 - TJ2
2
5C
SK
1
L
SKT/LSp5/09
Liturgický spev III. - LSp5
1
1P
SK
2
Z
SSP/AJ3/09
Anglický jazyk 3 - AJ3
2
2C
SK
2
Z
SSP/NJ3/09
Nemecký jazyk 3 - NJ3
2
2C
SK
2
Z
SSP/TJ3/09
Taliansky jazyk 3 - TJ3
2
2C
SK
2
Z
SKT/LSp6/09
Liturgický spev IV. - LSp6
1
1P
SK
2
L
SSP/AJ4/09
Anglický jazyk 4 - AJ4
2
2C
SK
2
L
SSP/NJ4/09
Nemecký jazyk 4 - NJ4
2
2C
SK
2
L
SSP/TJ4/09
Taliansky jazyk 4 - TJ4
2
2C
SK
2
L
SKT/LSp7/09
Liturgický spev V. - LSp7
1
1P
SK
3
Z
SKT/ST5/09
Spirituálna teológia 5 - ST5
1
1P
SK
3
Z
SKT/LSp8/09
Liturgický spev VI. - LSp8
1
1P
SK
3
L
SKT/SFP3/09
Bioetika - SFP3
4
2P
SK
3
L
SKT/ST6/09
Spirituálna teológia 6 - ST6
1
1P
SK
3
L
SKT/LSp9/09
Liturgický spev VII. - LSp9
1
1P
SK
4
Z
SKT/SMT1/09
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
1
1P
SK
4, 5
Z
SKT/ST7/09
Spirituálna teológia 7 - ST7
1
1P
SK
4
Z
SKT/SMT2/09
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
1
1P
SK
4, 5
L
SKT/LSp10/09
Liturgický spev VIII. - LSp10
1
1P
SK
4
L
SKT/ST8/09
Spirituálna teológia 8 - ST8
1
1P
SK
4
L
SKT/Lit9/09
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
1
1P
SK
5
Z
SKT/ST9/09
Spirituálna teológia 9 - ST9
1
1P
SK
5
Z
SKT/Lit10/09
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
1
1P
SK
5
L
SKT/PT11/09
Masmediálna komunikácia - PT11
2
1P
SK
5
L
SKT/ST10/09
Spirituálna teológia 10 - ST10
1
1P
SK
5
L
SKT/MT11/09
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
1
1P
SK
6
Z
SKT/MT12/09
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
1
1P
SK
6
L
Akt.
Výberové predmety
33
Skratka
SKT/ZPs/09
SKT/VPg/09
SKT/ŠPg/09
SKT/Past/09
SKT/OBH2/09
SKT/Mor/09
SKT/Kat/09
SKT/CIC/09
SKT/Fil/09
SKT/Dog/09
SKT/DTV/09
SKT/DNV/10
Štátne skúšky
Názov
Základy psychológie
Všeobecná pedagogika
Špeciálna pedagogika
Pastorálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Morálna teológia
Katechetika
Kánonické právo
Filozofia
Dogmatická teológia
Didaktika a teória výchovy
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
34
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
Roč.
Sem.
Bakalárske študijné programy
Sociálna práca Košice
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 5 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KKPTF/Psy1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/OPx1/09
KHBV/CD/09
KSPTF/PZ1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy5/09
KSPTF/OPx2/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP14/09
KFTF/Soc2/11
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/TSP2/09
KST/VKT3/09
KKPTF/Pg9/09
KSPTF/OPx4/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/TSP4/09
KSPTF/SPo1/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy7/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/TSP5/09
KSPTF/TSP6/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP8/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy psychológie - Psy1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Cirkevné dejiny - CD
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Odborná prax 2 - OPx2
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Etika - SFP14
Sociológia 2
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Odborná prax 3 - OPx3
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Sociálna pedagogika - Pg9
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna psychológia - Psy3
SP v treťom sektore a soc. projekt -TSP3
Soc.-právna ochrana a soc. kuratela - TSP4
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Psychiatria v SP - Med2
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
VVČ - PiP8
Odborná prax 5 - OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
35
Akt. Kredit
4
1
4
3
4
3
2
4
4
4
3
3
4
4
6
1
3
3
6
4
3
3
6
2
2
2
4
4
5
5
3
1
2
2
3
5
6
5
2
2
20
3
6
1
1
Rozsah
Ukonč.
4P
SK
1P
SK
2P
SK
2P
SK
2P
SK
2C
Z
3P
SK
3P
SK
1P + 1C SK
2P
SK
3P
Z
2C
Z
3P
SK
2P
SK
3P
SK
1C
Z
2P
SK
2P
SK
1P + 2C
SK
2P
SK
3P
Z
2C
Z
3P
SK
2P
SK
2P
SK
4C
Z
2P
SK
3P
SK
4P
SK
3P
SK
3P
SK
1C
Z
2P
SK
1P
SK
3P
Z
3P
SK
3P
SK
3P
SK
2P
SK
2P
SK
14C
SK
2P
SK
4C
SK
1C
Z
1C
SK
Roč.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/Med5/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Bioetika - SFP3
Etopédia - Pg12
Akt. Kredit
2
2
4
+
2
+
Rozsah
1C
1P
2P
1P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt. Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt. Kredit
1
2
1
2
2
+
2
+
Rozsah
1P
1C
1P
2C
1P
1P
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
1
SK
2
SK
1,2,3
SK
1,2,3
Sem.
Z
L
L
Z
Z
L
Akt. Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Sem.
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/EaŠ3/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Štatistika - EaŠ3
Rómsky jazyk
Posunková reč
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
36
Roč.
Sociálna práca – Spišská Kapitula
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 5 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
SSP/EaŠ1/09
SSP/Med1/09
SSP/OPx1/09
SSP/PiP1/09
SSP/PZ1/09
SSP/SFT/09
SSP/TSP1/09
SSP/OPx2/09
SSP/CD/09
SSP/PZ2/09
SSP/Pg2/09
SSP/Psy5/09
SSP/Soc1/09
SSP/SzS1/09
SSP/EaŠ2/09
SSP/MSP1/09
SSP/OPx3/09
SSP/Psy2/09
SSP/Psy6/09
SSP/Soc2/09
SSP/TSP2/09
SSP/VKT3/09
SSP/OPx4/09
SKT/MT5/09
SSP/Pg9/09
SSP/Psy1/09
SSP/Psy3/09
SSP/SFP14/09
SSP/SPo1/09
SSP/SzS2/09
SSP/TSP3/09
SSP/TSP4/09
SSP/VKT4/09
SSP/Med2/09
SSP/OPx5/09
SSP/Pg11/09
SSP/PiP8/09
SSP/Psy7/09
SSP/TSP5/09
SSP/TSP6/09
SSP/VKT5/09
SSP/VKT6/09
SSP/PiP3/09
SSP/SzS3/09
SSP/PiP2/09
SSP/Pg5/09
Povinné predmety
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Právne základy a občianske právo - PZ1
Základy filozofie - SFT
Teória sociálnej práce - TSP1
Odborná prax 2 - OPx2
Cirkevné dejiny - CD
Správne a trestné právo - PZ2
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Sociológia I. - Soc1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Odborná prax 3 - OPx3
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Sociológia II. - Soc2
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sociálna pedagogika - Pg9
Základy psychológie - Psy1
Sociálna psychológia - Psy3
Etika - SFP14
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela TSP4
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Psychiatria v SP - Med2
Odborná prax 5 - OPx5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
VVČ - PiP8
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
37
Akt.
Kredit
3
4
3
1
4
4
6
3
2
4
4
3
4
1
6
4
3
4
3
3
6
2
2
3
2
4
4
3
5
1
4
Rozsah
2P
2P
2C
1P
3P
4P
3P
2C
3P
3P
2P
3C
3P
1C
3P
2P
2C
2P
3C
2P
3P
2P
4C
3P
2P
2P
2P
2P
3P
1C
3P
Ukonč.
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
SK
Z
SK
SK
Z
SK
Z
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
5
2
5
6
2
3
3
6
5
2
2
20
1
1
2
4P
2P
3P
3C
1P
2P
3C
3P
3P
2P
2P
14C
1C
1C
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
Z
Skratka
SSP/Inf1/09
SSP/Med5/09
SSP/Med4/09
SSP/Pg12/09
SSP/Pg5/09
SSP/SFP3/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Gendery - Med4
Etopédia - Pg12
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Bioetika - SFP3
Skratka
SSP/AJ3/09
SSP/NJ3/09
SSP/TJ3/09
SSP/AJ4/09
SSP/NJ4/09
SSP/TJ4/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 3 - AJ3
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Anglický jazyk 4 - AJ4
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Skratka
SSP/AJ1/09
SSP/NJ1/09
SSP/TJ1/09
SSP/AJ2/09
SSP/NJ2/09
SSP/TJ2/09
Výberové predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 1 - AJ1
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Anglický jazyk 2 - AJ2
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Skratka
SSP/Inf2/09
SKT/DM1/09
SKT/SFi1/09
SKT/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Informatika 2 - Inf2
Dokumenty DVK - DM1
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Skratka
SSP/TSP/09
SSP/MSP/09
SSP/PZSP/09
SSP/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
38
Akt.
Kredit
2
2
2
2
2
4
Rozsah
1P
1P
1P
1P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Akt.
Kredit
2
2
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
2C
5C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit
2
1
1
1
Rozsah
1P
1P
1C
1P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
L
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Náuka o rodine - Bc
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 19 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
KFTF/SFP3/09
KPT/KP/09
KKPTF/DM3/12
KSPTF/Med1/09
KFTF/SFT2/11
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT/09
KFTF/SFT1/11
KHBV/CD/09
KFTF/SFT5/11
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KSPTF/TSP1/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg2/09
KST/Dog1/09
KSPTF/Man1/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg11/09
KST/Dog2/09
KSPTF/SPo1/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Psy2/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Dog7.1/12
KKPTF/Dog8.1/12
KST/MT1/09
KPT/PT1/09
KST/MT2/09
KHBV/BT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
Skratka
Skratka
KSPTF/EaŠ1/09
KKPTF/Psy4/09
Povinné predmety
Bioetika - SFP3
+
4
Kánonické právo - KP
+
3
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
4
+
Biológia - Med1
4
Metafyzika - SFT2
6
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
4
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
Základy filozofie - SFT
4
Základy logiky - SFT1
4
Cirkevné dejiny - CD
2
Filozofická antropológia - SFT5
4
Odborná prax 1 - OPx1
3
Sociológia I. - Soc1
4
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
Teória sociálnej práce - TSP1
6
Teória výchovy - Pg3
4
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
Manažment v sociálnej práci - Man1
4
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
Základy psychológie - Psy1
4
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
5
Sociálna psychológia - Psy3
4
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela - TSP4
5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
Vývinová psychológia - Psy2
4
Starý zákon - BT1
4
Teológia MaR I. - Dog7.1
4
Teológia tela I. - Dog8.1
4
Morálna teológia 1 - MT1
3
Pastorálna teológia – základná - PT1
3
Morálna teológia 2 - MT2
3
Nový zákon - BT2
4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
Názov
Akt. Kredit
Povinne voliteľné predmety
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
Akt. Kredit
3
3
39
2P
2P
3P
2P
3P
1P
3P
1P
4P
2P
3P
2P
2C
2P
1P
1C
3P
2P
1P + 1C
3P
2P + 1C
3P
2P
1P
3P
3P
2P
4P
1C
2P
6P
4P
4P
4P
3P
4P
6P
3P
1C
14C
1C
Rozsah
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Ukonč.
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
Z
Z
L
L
L
L
L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,3
2,3
2,3
3
3
3
3
3
3
3
3
Roč.
Sem.
Rozsah
2P
3P
Ukonč.
SK
Z
Roč.
1
1
Sem.
Z
L
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ4N/09
KSPTF/TSP6/09
KSPTF/TSP8/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/Med5/09
KSPTF/Med3/09
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Etopédia - Pg12
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Tvorba projektov - TSP8
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
Závislosti - Med5
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
+
+
2
2
2
6
4
2
2
5
4
4
2
2
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit
Informatika 1 - Inf1
2
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
Pedagogická komunikácia - Pg10
4
Manželstvo v prvých storočiach kresťanstva –
3
+
CD7
Pedagogika voľného času - Pg6
2
+
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/12
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Teória sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Náuka o manželstve a rodine
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg10/09
KHBV/CD7/12
Akt. Kredit
40
2C
2C
1P
1P + 2C
2P
2C
2C
3P
2P
3P
1P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
Rozsah
1C
1P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
2P
SK
Z
2P
SK
Z
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
2
2
2
2
3
3
2
2,3
Roč.
1
1
1
2
2
Roč.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
Z
L
L
Z
L
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Sem.
Sociálna filozofia - Bc
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 14 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SSF1/09
KKPTF/PiP1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SSF2/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SSF3/09
KKPTF/Psy1/09
KST/VKT3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SSF4/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy2/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KFTF/SFP3/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SSF5/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg12/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KFTF/SSF6/09
KKPTF/PiP3/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár pre SF 1 - SSF1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár pre SF 2 - SSF2
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Politická filozofia - SFP5
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár pre SF 3 - SSF3
Základy psychológie - Psy1
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár pre SF 4 - SSF4
Sociálna pedagogika - Pg9
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Bioetika - SFP3
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Seminár pre SF 5 - SSF5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Etopédia - Pg12
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Seminár pre SF 6 - SSF6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit
6
2
4
6
6
1
6
4
4
4
6
2
4
4
6
1
6
4
4
3
6
4
2
6
2
4
6
2
4
3
1
2
4
+
4
6
2
2
2
2
6
20
1
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
1C
1P
3P
2P
2P
2P
1C
3P
1P + 1C
2P
3P
1C
3P
2P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
1C
2P
2P
2P
1C
1P
1P
2P
2P
1C
14C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Skratka
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ1/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Akt. Kredit
2
2
Rozsah
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
Roč.
1
1
41
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Sem.
Z
Z
KHBV/LJ3/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/LJ4/09
KFTF/Soc2/11
KHBV/Bib11/09
KKPTF/Pg5/09
Latinský jazyk 3 - LJ3
Základy ekonomiky - EaŠ1
Informatika 1 - Inf1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Sociológia 2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Pedagogika voľného času - Pg6
Skratka
KFTF/DFil/09
KFTF/SF-P/09
KFTF/SF-T/09
KKPTF/OBH1/09
2P
2P
1C
3P
2P
2P
3P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
2
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
+
Kredit
1
2
1
2
2
Rozsah
1P
1C
1P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
2
3
Sem.
Z
L
L
Z
Z
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
+
+
Akt. Kredit
2
2
2
2
Akt.
Štátne skúšky
Názov
Dejiny filozofie
Systematická filozofia praktická
Systematická filozofia teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
42
2
3
2
4
2
3
3
2
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – Bc.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 8 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KHBV/CD3/09
KPT/Lit1/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit2/09
KPT/Lit3/09
KHBV/CD4/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/BT1/09
KHBV/BT2/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Dejiny liturgie - Lit1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Liturgia posvätenia času - Lit3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Starý zákon - BT1
Nový zákon - BT2
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SFi1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SFi2/09
KHBV/Bib11/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SFi3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SFi4/09
Povinné predmety - blok NS
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Akt.
+
+
Akt.
43
Kredit
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
4
1
4
1
1
3
4
2
3
2
3
4
3
1
4
4
Rozsah
2P
2P
2P
1C
1C
1P
2P
1C
1P
1C
3P
1P
3P
1P
1C
3P
3P
2P
3P
2P
3P
3P
3P
1C
6P
6P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Kredit
6
2
4
6
1
6
4
4
4
1
3
4
6
3
1
6
2
4
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
1C
3P
2P
2P
2P
1C
3P
2P
3P
2P
1C
3P
2P
2P
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Povinné predmety - blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV/NS
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Kredit
4
1
2
4
2
4
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
Rozsah
2P
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2, 3
3
3
3
3
2, 3
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Kredit
1
1
1
1
1
4
4
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
Sem.
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit
1
1
1
2
1
4
3
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
2P
1P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
L
Z
Akt.
Akt.
Akt.
+
2, 3
2, 3
Z
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KKPTF/Psy10/09
KFTF/SFP3/09
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Riešenie problémových situácií - Psy10
Bioetika - SFP3
+
+
44
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KFTF/Fil/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Filozofia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
45
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – Bc.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 19 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KHBV/BT1/09
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/BT2/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Povinné predmety – blok NV
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofická etika - SFP1
Starý zákon - BT1
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Nový zákon - BT2
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
Povinné predmety – blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Akt.
+
+
Akt.
46
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
6
4
4
4
2
1
1
1
6
4
4
3
4
1
6
2
4
4
4
1
1
3
2
2
3
3
3
1
4
4
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
2P
1C
1P
1C
3P
2P
6P
2P
3P
1P
3P
2P
2P
6P
3P
1P
1C
3P
2P
2P
3P
3P
3P
1C
3P
3P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Kredit
4
1
2
4
2
4
Rozsah
2P
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
2
2
2
2
2
2
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2, 3
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Akt.
Kredit
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
Akt.
+
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
2P
2P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
2
+
Kredit
1
1
1
2
1
4
4
Sem.
L
Z
Z
L
L
L
Z
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Z
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFP3/09
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Sociológia I. - Soc1
Bioetika - SFP3
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
47
Magisterské študijné programy
Sociálna práca Košice Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 3 kredity z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KSPTF/Man1/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/OPx6/09
KSPTF/SPo2/09
KSPTF/TSP7/09
KST/VKT7/09
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/MSP3/09
KSPTF/Med6/09
KSPTF/OPx7/09
KSPTF/TSP8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MCh3/09
KSPTF/OPx8/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP7/09
KSPTF/MCh1/09
KSPTF/Man2/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP9/09
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP13/09
Skratka
KFTF/SFi9/09
KPT/PT10/09
KKPTF/Pg6/09
KST/SMT3/09
KPT/PT9/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
KKPTF/SPg1/09
KKPTF/SPsy1/09
Povinné predmety
Názov
Manažment v sociálnej práci - Man1
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie soc. práce - TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Misiológia 1 - MCh2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Základy I. pomoci - Med6
Odborná prax II. - OPx7
Tvorba projektov - TSP8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Odborná prax III. - OPx8
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Kultúrna antropológia - SFT11
Religionistika - SFP13
Akt. Kredit
4
5
3
5
5
2
3
4
4
3
4
5
1
2
5
3
3
5
2
30
4
4
1
1
4
Akt.
+
+
Výberové predmety
Názov
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Vplyv médii na život v rodine - PT10
Pedagogika voľného času - Pg6
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
Rómsky jazyk
Posunková reč
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
48
Kredit
3
4
4
Akt. Kredit
2
2
2
+
1
4
2
+
2
+
2
2
Rozsah
2P + 1C
3P
2C
2P
2P
2P
2P
2P
2P
2C
2P
3P
1C
2P
3P
2P
2C
3P
2P
14C
2P
2P + 1C
1C
1C
2P
Rozsah
2P
2P
2P
Rozsah
2C
1P
2P
1C
2P + 2C
1P
1P
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Roč.
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
SK
1
SK
SK
SK
Z
2
Z
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Sem.
L
Z
Z
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
L
Z
Z
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/MChP/08
KSPTF/SPo/08
KSPTF/TSP2/08
KSPTF/MSP2/08
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Akt
49
Kredit
Rozsah
Ukonč.
OB
SS
SS
SS
SS
Roč.
Sem.
Sociálna práca – Spišská Kapitula Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 3 kredity z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
SSP/MSP2/09
SSP/MSP3/09
SSP/SPo2/09
SSP/TSP7/09
SSP/VKT7/09
SSP/OPx6/09
SSP/SFP9/09
SSP/Man1/09
SKT/MT6/09
SSP/Med6/09
SSP/MCh2/09
SSP/TSP8/09
SSP/VKT8/09
SSP/OPx7/09
SSP/SzS4/09
SSP/TSP9/09
SSP/Pg15/09
SSP/MCh3/09
SSP/MCh1/09
SSP/Man2/09
SSP/VKT9/09
SSP/OPx8/09
SSP/SzS5/09
SSP/PiP2/09
SKT/PIP7/09
Povinné predmety
Názov
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce - TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Manažment v sociálnej práci - Man1
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Základy I. pomoci - Med6
Misiológia 1 - MCh2
Tvorba projektov - TSP8
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Odborná prax II. - OPx7
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Odborná prax III. - OPx8
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Skratka
SSP/PZ3/09
SSP/SFP13/09
SKT/SFT11/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Kultúrna antropológia - SFT11
Skratka
SSP/SFi9/09
SKT/SMT3/09
SSP/SPsy1/09
SSP/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
SKT/OBH2/09
SSP/MChP/09
SSP/SPo/09
SSP/TSP 2/09
SSP/MSP 2/09
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Akt.
Akt.
Akt.
Akt.
50
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Kredit Rozsah
3
2P
4
2P
4
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
Kredit Rozsah
2
2P
1
1P
2
2P
2
2C
Ukonč.
SK
SK
Z
Z
Roč.
1, 2
Sem.
Z
L
Z
L
Kredit Rozsah
Ukonč.
OB
SS
SS
SS
SS
Roč.
Sem.
Kredit
5
4
5
5
2
3
4
4
5
4
3
4
2
3
1
5
5
3
4
4
2
3
1
1
30
Rozsah
3P
2P
2P
2P
2P
2C
2P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
3P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
1C
2
L
Náuka o rodine Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 6 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KKPTF/Psy13/12
KST/VKT7/09
KST/VKT9/09
KKPTF/Kat2/12
KSPTF/OPx9/09
KST/SzS4/09
KFTF/SFT14/12
KKPTF/Med7/12
KPT/PT9/12
KKPTF/Dog7.2/12
KKPTF/Psy8/12
KKPTF/MT8/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/Pg18/12
KKPTF/Dog8.2/12
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/DM4/12
KHBV/BT3/12
KSPTF/PZ4/09
KKPTF/Pg16/12
KKPTF/Med9/12
KKPTF/Psy11/12
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit
Aplikovaná psychológia MaR - Psy13
6
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
2
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
2
Katechéza v rodine - Kat2
5
Prax v manželskej poradni - OPx9
4
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
Personalizmus v súčasnej filozofii - SFT14
4
Biomedicínsky rozmer manželského života - Med7
5
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
4
Teológia MaR II.- Dog7.2
4
Všeobecná psychológia MaR - Psy8
6
Bioetika 2 - MT8
4
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
4
Sexuálna výchova – Pg18
3
Teológia tela II.- Dog8.2
4
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
Humanae vitae - svedomie a múdrosť v manželskej morálke - DM4
5
+
Manželstvo a rodina vo Svätom písme - BT3
5
+
Rodina v právnom systéme spoločnosti - PZ4
4
+
Rodinná výchova a pedagogika rodiny - Pg16
5
+
Biomedicínske aspekty prenatálneho a postnatálneho
vývoja - Med9
4
+
Klinická psychológia MaR - Psy11
6
+
KSPTF/PZ5/12
KST/MT10/12
Povinne voliteľné predmety
Názov
Akt.
Sociológia rodiny - Soc3
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Intervencie v rozvodovom procese a mediácia v rodine PZ5
+
Vybrané otázky z morálnej teológie - MT10
Skratka
KFTF/SFP1/11
KKPTF/DNR1/10
KPT/PT11/09
KSPTF/SPo2/09
KKPTF/DNR2/10
KPT/PT8/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP2/09
Výberové predmety
Názov
Filozofická etika - SFP1
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pastorálna psychológia - PT8
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Filozofia kultúry - SFP2
Skratka
KSPTF/Soc3/09
KPT/SKP1/09
51
Rozsah
2P + 1C
2P
2P
3P
2P
1C
2P
3P
2P + 2C
3P
3P
3P
3P
1P + 1C
3P
1C
14C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3P
3P
2P
3P
SK
SK
SK
SK
Z
Z
Z
Z
2P
2P + 1C
SK
SK
L
L
Kredit
2
1
Rozsah
1P
1C
Ukonč.
SK
SK
4
3
2P
2P
SK
SK
Rozsah
2P
2P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Akt. Kredit
4
2
2
5
2
4
3
+
2
Roč.
1
1
1
1
1
1
1, 2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
2
2
Roč.
1,2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Sem.
Z
Z
L
L
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/BPRM/12
KST/MRPT/12
KKPTF/PRTR/12
Štátne skúšky
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
Obhajoba diplomovej práce
OB
Všeobecná
a klinická
psychológia
manželstva
a rodičovstva
SS
Teológia manželstva a rodiny
SS
Sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
SS
52
Roč.
Sem.
Sociálna filozofia – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 6 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KSPTF/Man1/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MSP2/09
KFTF/SSF7/09
KST/VKT7/09
KSPTF/TSP7/09
KFTF/SSF8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KFTF/SFP8/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFT15/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFT11/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP7/11
KFTF/SFP11/09
KFTF/DF5/09
Povinné predmety
Názov
Manažment v sociálnej práci - Man1
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Seminár pre SF 7 - SSF7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce - TSP7
Seminár pre SF 8 - SSF8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Filozofia vedy - SFP8
Filozofická etika 2 - SFP6
Filozofia poznania 2 - SFT15
Metafyzika 2 - SFT10
Kultúrna antropológia - SFT11
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Politická filozofia 2 - SFP7
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Skratka
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP13/09
KSPTF/MCh3/09
KFTF/DF6/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Misiológia 1 - MCh2
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Misiológia 2 - MCh3
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Skratka
KFTF/SFT12/09
KFTF/SFT12/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPsy1/09
KKPTF/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika filozofie II. - SFT13
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
KFTF/SF-T2/09
KFTF/DFil2/09
KFTF/SF-P2/09
KKPTF/OBH2/09
Štátne skúšky
Názov
Systematická filozofia teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická 2
Obhajoba diplomovej práce
53
Akt. Kredit
4
5
5
6
2
5
6
5
1
2
3
6
4
6
4
5
2
4
1
20
1
4
+
4
+
4
+
Rozsah
2P + 1C
3P
3P
2C
2P
2P
2C
3P
1C
2P
1P
3P
2P
3P
2P
3P
2P
2P
1C
14C
1C
2P
2P
3P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Kredit
3
3
4
3
2
Rozsah
2P
2P
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
Akt.
Kredit
2
2
1
2
2
Rozsah
2P
2P
1C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
Z
Roč.
2
2
1
2
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Akt.
Kredit Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Akt.
+
1,2
2
1,2
Sem.
L
L
Z
Z
L
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 16 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KFTF/SFT12/09
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Kat4/09
KFTF/SFT13/09
KKPTF/Px4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/Px8/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety - pedagogický blok
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika NV 1 - Kat3
Didaktika NV 2 - Kat4
Didaktika filozofie II. - SFT13
Priebežná pedagogická prax P1 (2. predmet) - Px4
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P2 (2. predmet) - Px6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Súvislá pedagogická prax (2. predmet) - Px8
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit
2
2
2
2
1
1
1
1
20
1
1
1
Rozsah
2P
2P
2P
2P
1C
1C
1C
1C
14C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Skratka
KFTF/DF6/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
Povinné predmety - blok NS
Názov
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Filozofická etika 2 - SFP6
Metafyzika 2 - SFT10
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Politická filozofia 2 - SFP7
Akt. Kredit
2
6
6
+
4
+
4
+
4
Rozsah
2P
3P
3P
3P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1,2
1,2
1,2
Sem.
L
Z
L
L
L
L
Skratka
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/Lit4/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/11
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KPT/Lit5/09
KPT/KP/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Liturgia sviatostí - Lit4
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Dogmatická teológia 5
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Liturgia Eucharistie - Lit5
Kánonické právo - KP
Akt. Kredit
3
4
3
3
4
3
3
1
1
4
3
1
2
+
3
Rozsah
3P
5P
4P
3P
5P
4P
3P
1C
1C
5P
3P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Akt. Kredit
+
2
+
2
4
4
4
+
2
2
Rozsah
2P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
L
54
1, 2
1, 2
1, 2
KFTF/SFT11/09
Kultúrna antropológia - SFT11
4
2P
SK
1,2
Z
Študent si povinne volí aspoň 4 predmety z ponuky
Skratka
KFTF/SFi5/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/PZ2/09
KFTF/SFi6/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFi7/09
KFTF/SFi8/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFT8/09
KFTF/SFT9/09
Povinne voliteľné predmety - blok NS
Názov
Seminár z filozofie 5 - SFi5
Základy ekonomiky - EaŠ1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Seminár z filozofie 6 - SFi6
Sociológia I. - Soc1
Seminár z filozofie 7 - SFi7
Seminár z filozofie 8 - SFi8
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Filozofická hermeneutika - SFT8
Filozofia jazyka - SFT9
Akt. Kredit
1
3
4
4
1
4
1
1
4
4
2
+
2
Rozsah
1C
2P
3P
3P
1C
2P
1C
1C
2P
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
Z
Skratka
KST/SDog1/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SDog2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KPT/PT4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Rétorika základná - PT4
Akt. Kredit
+
1
1
1
1
1
+
1
1
1
2
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
2P
Ukonč.
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
Skratka
KKPTF/DTV/09
KFTF/Fil2/09
KFTF/DNOS/09
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
55
1,2
2
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1,2
1,2
Sem.
Z
L
L
L
L
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Roč.
Sem.
Akt. Kredit
4
2
4
4
+
4
Štátne skúšky
Názov
Didaktika a teória výchovy
Filozofia 2
Didaktika filozofie
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
1,2
1,2
1,2
1,2
Rozsah
2P
3P
4P
3P
3P
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Kat4/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP7/09
Povinné predmety - Pedagogický blok
Názov
Didaktika NV 1 - Kat3
Priebežná pedagogická prax P2 (1.predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P1 (1.predmet) - Px3
Didaktika NV 2 - Kat4
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Akt. Kredit
2
1
1
2
1
1
30
Rozsah
2P
1C
1C
2P
1C
1C
14C
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
2
SK
1
SK
1
SK
2
SK
2
SK
2
Sem.
Z
Z
L
L
L
Skratka
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KPT/KP3/09
KST/MT5/09
KPT/LSp11/09
KPT/Lit5/09
KST/Dog5/11
KPT/KP4/09
KST/MT3/09
Povinné predmety - Blok NV
Názov
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Kánonické právo 3 - KP3
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Liturgia Eucharistie - Lit5
Dogmatická teológia 5
Kánonické právo 4 - KP4
Morálna teológia 3 - MT3
Akt. Kredit
3
3
4
3
4
3
+
2
4
3
6
3
1
2
4
4
3
Rozsah
2P
3P
5P
4P
2P
3P
3P
5P
4P
4P
3P
1C
2P
5P
2P
3P
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
1
SK
1
SK
1
SK
1
SK
SK
1
SK
1
SK
2
SK
1
SK
2
SK
2
SK
2
SK
2
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KHBV/BT/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KFTF/SFP9/09
KPT/KP6/09
KPT/PT4/09
KPT/PT5/09
KPT/PT7/09
KPT/PT8/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Biblická teológia - BT
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Kancelaristika - KP6
Rétorika základná - PT4
Rétorika cirkevná - PT5
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Akt. Kredit
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
+
4
2
2
+
4
+
4
Rozsah
1C
1C
1C
1C
2P
1C
1C
1C
1C
1C
1C
2P
2P
2P
2P
2P
2P
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
1,2
SK
1,2
SK
1
SK
1
SK
1
SK
1,2
SK
1,2
SK
1,2
SK
SK
2
SK
2
SK
2
SK
2
SK
2
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
56
L
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
KFTF/SFT11/09
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Kultúrna antropológia - SFT11
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
Akt. Kredit
!
2
2
4
4
4
2
2
4
Rozsah
2P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
3P
SK
1
L
+
4
4P
SK
1,2
L
4
3P
SK
1,2
L
+
4
3P
SK
L
Štátne skúšky
Skratka
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
57
Ukonč. Roč.
SS
SS
OB
SS
Sem.
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Študijný poriadok Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa
uskutočňuje štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulte v Košiciach (ďalej len „ TF
KU “ alebo „fakulta“), a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na TF KU študujú
akreditované študijné programy, vrátane študentov spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na
TF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na TF KU
zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1)
Na TF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené fakultou.
(2)
TF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3)
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4)
O počte prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát teologickej fakulty (ďalej AS TF KU ).
O počte študentov na jednotlivé študijné programy rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5)
Dekan zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza
akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch
zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok.
(6)
Obsahom oznámenia je: termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob
overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a
rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7)
Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske
a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke
univerzity alebo fakulty.
(8)
Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
Uchádzač zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný program uskutočňuje. Po prijatí
na štúdium si uchádzač môže v odôvodnených prípadoch (napr. vzdialenosť ku miestu štúdia, lepšie dopravné spojenie, zmena bydliska atď.) podať žiadosť o prestup na iné pedagogické pracovisko fakulty, na ktorom
sa uskutočňuje rovnaký študijný program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môže dekan fakulty
vyhovieť žiadosti na návrh alebo so súhlasom jeho moderátora.
(9)
Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky doručenej po termíne
rozhoduje dekan.
(10)
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa
v spolupráci s fakultným koordinátorom pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma
prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11)
Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte. Fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu v akademickom informačnom systéme.
58
(12)
Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve,
aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13)
Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou prijímacieho
konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-členná a ktorú menuje dekan.
(14)
Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15)
Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho
preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16)
Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní vykonať prijímacie skúšky
primerane ich postihnutiu.
(17)
O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu
o prijímacom konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný
osobou, ktorá test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum
a podpisy členov skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18)
Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19)
Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej
skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa
považuje za neúspešnú.
(20)
O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan.
(21)
Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom oznámené písomne do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a
poučenie o možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku
fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22)
Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
(23)
Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
(24)
Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať
dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám
zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom
univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej
doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
(25)
Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými
predpismi univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí
pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že proti rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.
(26)
Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.
(27)
Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za
prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak
uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov,
oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(28)
Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené
v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty,
59
dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho
konania je nutné vypracovať písomný záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program,
dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(29)
V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty však
môže prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých
uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1)
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín,
miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2)
Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je
povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom prípade dekan zruší
rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(3)
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na štúdium
v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4)
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví na opätovný
zápis po prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5)
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie
tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia
alebo opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6)
Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom
a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak,
aby po splnení požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7)
O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne
vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj
do registra študentov.
(8)
Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje
Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
(9)
Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú najskôr v deň zápisu.
(10)
O žiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6 zákona o VŠ o zápis na štúdium študijného programu uskutočňovaného na TF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na študijný
program príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore študenta inej vysokej školy sa
adresuje dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Študent inej vysokej školy k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný
výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností určených
študijným programom príslušnej vysokej školy. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy
o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k rozhodnutiu. V prípade pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej
študent štúdium zanechal, v akom študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Dňom
zápisu sa študent stáva študentom TF KU .
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1)
Na TF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2)
Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu
uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
60
(3)
TF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Jednou z foriem záujmového vzdelávania je štúdium
na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis (Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
(4)
Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5)
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Trvá dva roky a ukončuje
sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6)
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac
6 rokov.
(7)
Študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí garant/garanti študijného programu, dekan môže zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú
alebo kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky s deťmi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne
dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie
fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1)
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný program vysokoškolského
štúdia, ktorý sa uskutočňuje na jej fakulte.
(2)
Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným
programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri
zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými
učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde
v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka,
i)
slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j)
na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov
v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa,
v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na
bezplatné štúdium nárok,
l)
za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov,
m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie,
evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa
uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych
orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných
zasadnutiach.
61
(3)
Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy
o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a TF KU ,
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte v termíne ich splatnosti,
resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 15 dní od
doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti
dôležité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca
univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia,
alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
f) pri zápise písomne oznámiť fakulte, rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať
bezplatne pri súbežnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka.
Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2)
Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického
roka.
(3)
Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt
a zverejňuje ako záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4)
Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá spravidla 13 týždňov a skúškového obdobia,
ktoré trvá spravidla 6 týždňov. Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia
môže dekan upraviť iným spôsobom.
(5)
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu
sa v zásade konať v skúškovom období.
(6)
Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených
študijným programom. Za zostavenie a zverejnenie rozvrhov najneskôr týždeň pred začiatkom vyučovania
v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
(7)
Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú
zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích
hodín bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu
vysokoškolského učiteľa a študenta je 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
(8)
Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia po vypočutí mienky rektora Kňazského seminára, môže
študenta denného štúdia – seminaristu poslať na pastoračno – pedagogickú prax na dobu jedného roka. (Štatút TFKU § 41) Počas tejto praxe študent neprerušuje štúdium a za absolvovanie praxe nezískava kredity.
Vykonanie tejto praxe sa nehodnotí ako nesplnenie podmienok podľa čl. 7 ods. 11.
Článok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TF KU je založená na kreditovom
systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti
výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2)
Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti
dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia. Účasť na pred-
62
náškach, cvičeniach a seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyučovacom procese posudzuje
vyučujúci predmetu.
(3)
Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na TF KU v rozmedzí od
1500 do 1800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4)
Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného
programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5)
Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester 30
kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v
predpísanom zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov
v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je
štandardná dĺžka štúdia 6 rokov, musí študent získať aspoň 360 kreditov v predpísanom zložení; ak je štandardná dĺžka štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6)
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie
predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa
kredity získané: v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia
na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole
v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
(7)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné,
povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným
absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8)
Fakulta, určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby
jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke vrátane
absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje
predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej
časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže
v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9)
Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na
povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
(10)
Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení každého akademického roka. V
prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom
kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11)
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom
semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia
vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie
požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40
kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou
kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu,
semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom
liste predmetu.
(3)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta
vo všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej
stupnice:
63
Percentuálny
zisk
100-93 %
92-85 %
84-77 %
76-69 %
68-60 %
59-0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráža výsledky
Klasifikačný stupeň
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúčanom študijnom pláne označené písmenom „Z“, sa nehodnotia
klasifikačným stupňom a podmienky ich úspešného absolvovania stanovuje informačný list predmetu.
(4)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer.
Vypočíta sa tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia
a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za
dané obdobie.
(5)
Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa považuje za predmet,
hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne
skúšky.
(6)
Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity
neprideľujú. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX.
(7)
Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným
stupňom A až FX.
(8)
Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverečnej práce i jednotlivých predmetov
len známkami A a B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení
známkou B,
b) „prospel“ - ak študent nespĺňa hodnotenie podľa písm. a) a žiadna časť štátnej skúšky nie je hodnotená známkou FX.
(9)
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10)
Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent počas celého štúdia nebol hodnotený známkou E, všetky skúšky
absolvoval v riadnych termínoch, dosiahol za celé štúdium vážený študijný priemer v jednotlivých ročníkoch menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom termíne je „prospel s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami, ktoré nezahŕňa písm. a).
(11)
Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky
je „neprospel“.
(12)
V prípade nesplnenia povinnosti študenta podľa čl. 5 ods. 4 c) sa študent nemôže prihlásiť na štátne
skúšky.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)
V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60
kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov.
V poslednom roku štúdia si môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na
skončenie štúdia študijného programu.
64
(2)
V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto
počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich
úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3)
Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je možné len z dôvodu
neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu,
ďalej v prípade vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4)
Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných
vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5)
Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok
ako študenti Teologickej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na TF KU len
na základe zmluvy o štúdiu.
(6)
Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát
hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom
roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie
FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a študijného poriadku TF KU.
(7)
Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX,
si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto
neho iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne,
tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(8)
Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz a to
v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent
dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9)
Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) požiadať
študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená
fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent
požiada študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do
dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10)
Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11)
Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom informačnom
systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok
musia byť v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede
a jeden na konci skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa
používa elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrieť do konca prednáškového obdobia. Študent spravidla koná skúšku u učiteľa, ktorý predmet vyučoval.
(12)
Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom
systéme najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania
skúšky neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13)
Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závažným
spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený
stupňom FX.
(14)
V prípade nesplnenia požadovaných podmienok z daného predmetu v riadnom termíne má študent
právo na jeden opravný termín. V rámci vypísaných termínov skúšok a harmonogramu akademického roka, a
to pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15)
Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému najneskôr 3
pracovné dni po konaní skúšky.
65
(16)
V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie
opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty
o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh
vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent
neprospel na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(17)
Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť dištančnú metódu štúdia alebo
individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime
z hľadiska organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si zostavuje
študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Dekan môže povoliť individuálny študijný plán
najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného
znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné
štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č.
614/2002 Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP Erasmus na KU v Ružomberku).
(2)
Študent môže požiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných predmetov,
resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov.
V magisterskom štúdiu nemožno uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom
štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1)
Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác
pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2)
Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca
novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme.
(3)
Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce
v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa
v akademickom informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci
katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4)
Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty.
(5)
Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1)
K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa
na TF KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
(2)
Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným
programom.
(3)
Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky a tézy z predmetov
štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa
štátne skúšky uskutočnia.
(4)
Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia
a zverejňujú sa aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5)
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr
dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6)
Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po
termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky.
Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
66
(7)
Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí
štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú
časť štátnej skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch
štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a zo študijného poriadku fakulty.
(8)
Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín
štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší
rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania.
(9)
Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“)
alebo „doktor pedagogiky“ (skr. „PaedDr.“). V študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky
nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2)
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
(3)
Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne
ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na TF KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec
akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a študijného poriadku, alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť,
d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku fakulty
pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň, ku ktorému
vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
e) smrťou študenta.
(5)
Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby
štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných
programoch v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho
časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť TF KU ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené
vo vnútornom predpise univerzity.
(6)
Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného
akademického titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7)
Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu a príslušného študijného odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome
sa uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov
študijného odboru, názov študijného programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum
skončenia štúdia a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
(8)
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku.
Vydáva ho univerzita, podpisuje ho dekan.
67
(9)
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva
v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým
absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku.
(10)
Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom
jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1)
Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti študenta dekan.
(2)
Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa
vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a
podáva na študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych
a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.
(3)
Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení hodnoverných dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4)
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5)
Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1)
Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2)
Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte, doručené písomné vyhlásenie študenta
o zanechaní štúdia.
(3)
V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných
predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
(4)
Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na TF KU len na základe nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1)
Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ a disciplinárneho
poriadku TF KU môže dekan rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2)
Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku
TF KU , je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
(3)
Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie
o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum
a miesto jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
(5)
Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho
doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môže sám žiadosti vyhovieť
a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana
preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení
alebo zruší. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6)
Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
68
Článok 17
Zmena študijného programu
(1)
Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných
odborov uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami
KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného
programu je úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených
pôvodným študijným programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca
júla. Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho
katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje
k termínu zápisu.
(2)
Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
(3)
K žiadosti o zmenu študijného programu na študijný program katolícka teológia a náuka o rodine
musí študent priložiť odporúčanie vlastného farára.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1)
Doklady o štúdiu na TF KU sú: preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia.
(2)
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd
školy s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3)
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v
rámci študijného programu splnil. Vydáva ho fakulta.
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1)
Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2)
Dekan môže udeliť študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre udelenie Ceny dekana je celkové
hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimočných
výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre
udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1)
Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť systém štúdia, pomôcť študentom správne sa
orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú
orientáciu a vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach
pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej, záujmovej a inej činnosti.
(2)
Študijných poradcov vymenúva a odvoláva dekan z radov vysokoškolských učiteľov fakulty.
(3)
Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná
činnosť pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1)
Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta prebieha v prvom stupni na
fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2)
Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal
písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie,
69
dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan
vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba,
keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30
dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.
(3)
Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4)
Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a študijného poriadku TF KU sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5)
Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(6)
Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe
skutkového stavu, ak tento študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené
do vlastných rúk.
(7)
Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď, ako
ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím
študenta. Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie
a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na
vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej
činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná
práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce
ako záverečnej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä
z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce
študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre
doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac
5 rokov.
(6)
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej
odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere
za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor,
v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10)
Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti doktorandského
štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).
(11)
Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené
inak.
(12)
Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje „Smernica dekana TF KU o doktorandskom štúdiu.“
70
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1)
Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec sporná. Výklad dekana nadobúda záväznosť, ak ho schváli akademický senát fakulty.
(2)
Voči rozhodnutiu učiteľa sa môže študent odvolať k dekanovi, resp. moderátorovi. Voči rozhodnutiu
dekana sa môže študent prijatý do Kňazského seminára odvolať k Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity a ostatní študenti k rektorovi Katolíckej univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak.
(3)
Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto študijným poriadkom a mohla by
vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť zmenu oproti ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty.
O vykonanej zmene bezodkladne informuje kolégium dekana, AS TF KU a Akademický senát Katolíckej
univerzity v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(4)
Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný poriadok TF KU
schválený v AS KU 14. 11. 2005.
(5)
Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU dňa 10. 03. 2010.
(6)
Študijný poriadok TF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 28. 04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan TF KU
71
Download

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - Teologická fakulta Košice