ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2013/2014
1
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
Adresa
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
Poslanie Katolíckej univerzity v Ružomberku
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako
o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať
a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy
súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a
zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do
spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám
prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe
obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz
na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi
zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky
veci stávajú dokonalými.
2
POSLANIE
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej
podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je
venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a
súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným
hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto
zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného
života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov
a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita
univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala
byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej
histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je
rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa.
Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg
a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu,
nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú
solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane
službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej
diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania
prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti
a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom
podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je
v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom
života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov
na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom
i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v
zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou
a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo
všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať
katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi
vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu
autentického spoločenstva.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
3
VÍZIA UNIVERZITY
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou,
a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
výskumom
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným
charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR.
Svoju činnosť od roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických,
humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity
v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva)
v akademickom roku 2012/2013 študovalo 7 037 študentov, 4 528 v dennej a 2 509 v externej
forme štúdia, vrátane 401 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International
Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des universités
catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of
Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU
12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges &
Universities je 12 najvyhľadávanejšia slovenská univerzita.
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010
prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských
univerzít. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom
porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. V trende zvyšovania
kvality univerzita pokračuje aj naďalej, čo dokazujú hodnotenia ARRA v rokoch 2011 a 2012.
V poslednom zverejnenom rebríčku World Academies Rank sa KU umiestnila na siedmom
mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom
rebríčku sa zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z
celého sveta, v konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929
miesto.
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989,
kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala
katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku
bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef
Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú
fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku
1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu
rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF
boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (19992000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000
4
s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická
fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta
zdravotníctva KU začala svoju činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako
neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala
verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
(11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
(7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom v druhom funkčnom období je teológ a žurnalista prof.
Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 6/2012, 7/2012 - ).
Služby pre študentov
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje
služby sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, k dispozícii pre študentov je
aj psychologická poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421
917 224 662. Centrum tiež zabezpečuje poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným
znevýhodnením a matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421
918 337 410, e-mail: [email protected]
Možnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho
prvoradým cieľom je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére
komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia k
počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských
lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaží o intelektuálny
rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru,
umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí. Viac informácií na
internetovej stránke kolegium.ku.sk alebo na e-maile: [email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v
univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov,
študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného
spoločenstva vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových a
spoločenských podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle i
srdca. Viac informácií: www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, email: [email protected]
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, email: [email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Knižnica
disponuje šiestimi študovňami so 183 študijnými miestami. Používateľom je prístupných 140
počítačov s pripojením na internet a wi-fi. Od júna 2011 začala univerzita budovať novú
Univerzitnú knižnicu KU, kde nájde miesto vyše 700 000 knižničných jednotiek, jej súčasťou
je aj galéria, spoločenské priestory a kaviareň. Viac informácií o projekte:
www.kniznica.ku.sk. Nová knižnica bola slávnostne otvorená v septembri 2013.
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie
zariadenia KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:
5
[email protected]). Poplatky za ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na
izbe v študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach. Univerzita
garantuje poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov bakalárskeho štúdia,
ktorí oň požiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných
zariadeniach v areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
Oddelenie pre výchovu a mobility KU sprostredkováva štúdium a odbornú pracovnú stáž
pre študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov na
zahraničných inštitúciách. Zabezpečuje administráciu pobytov hosťujúcich študentov a
pedagógov na KU. Nájdete ho na rektoráte KU (Námestie A. Hlinku 60), konzultačné
hodiny: v utorok od 9.00 do 11.30 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od 9.00 do
11.30 h. Po dohode (tel.:
+421 908 337 411, +421 918 337 433, e-mail:
[email protected], [email protected]) je konzultácia možná aj
mimo konzultačných hodín. Viac informácií: www.ku.sk, časť Zahraničné vzťahy a mobility.
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav
informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na
Námestí A. Hlinku 60 v Ružomberku (tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected],
http://uikt.ku.sk). Otváracie hodiny pre poslucháčov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do
12.00 h a od 12.30 do 14.30 h, v piatok od 10.00 do 12.00 h od 12.30 do 14.00 h.
Orgány a predstavitelia KU
VEĽKÝ KANCELÁR KU
J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
PROREKTORI
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.,
prorektor poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
prof. Jana Moricová, PhD.,
prorektorka poverená zodpovednosťou za vzdelávanie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.,
prorektor poverený zodpovednosťou za výskum a umenie
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.,
6
prorektor poverený zodpovednosťou za kvalitu a komplexnú akreditáciu
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurčová
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
Akademický senát KU
Podpredseda AS KU - zamestnanecká časť
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
Podpredseda AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
Tajomník AS KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. PaedDr. Peter Krška, PhD.
Mgr. Dominika Pažítková
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Miroslav Huťka, PhD. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
Mgr. Miroslava Antolová
Mgr. Matúš Demko
Členovia za Teologickú fakultu KU
JUDr. ICDr. Juraj Jurica PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
ICLic. Dušan Škrabek (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Samuel Štefanides
Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (členka Legislatívnej komisie AS KU)
Viktor Mydlo
Slavomír Šušorený
Správna rada KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia
7
Ing. Igor Vida
J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J. E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Ján Hudacký
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrabek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
Mgr. Miroslav Zajac (študentská časť Akademického senátu KU)
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov rektorátu KU sú vo formáte [email protected] (bez
diakritiky)
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
+421 918 337 402
[email protected]
Referent pre vzťahy s verejnosťou
Referent pre formáciu
Mgr. Matúš Demko
[email protected]
Vodič rektora
Rastislav Malík
+421 918 337 447
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
[email protected]
Projektová manažérka pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Manažér monitoringu pre štrukturálne fondy EÚ
Mgr. Peter Balberčák
8
+421 908 656 691
Peter. [email protected]
Manažérka kvality
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Manažérka kontroly
Mgr. Marta Bočeková
+421 918 722 073
[email protected]
Personálna manažérka
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
Samostatná referentka pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Samostatná referentka pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
+421 918 722 010
[email protected]
Samostatné referentky pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
[email protected]
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
[email protected]
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
[email protected]
Referentka pre kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Kontakt s absolventmi
Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
+421 918 337 402
[email protected]
Asistentka kvestorky
9
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
[email protected]
Ekonomický odbor
Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Referent BP a PO
Peter Kubačka
+421 918 337 445
[email protected]
Fakulty KU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
10
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6836 109
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Ďalšie pracoviská KU
VERBUM - vydavateľstvo KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Fakultní koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU)
[email protected]
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
11
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeľka
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
Pracovníci
Ing. Karol Vorek - vedúci prevádzkového oddelenia
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Roman Krakovský - vedúci aplikačného oddelenia
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
Ing. Róbert Lukáč - multifunkčné preukazy (ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Ing. Peter Debnár
12
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
Ing. Vendelín Ružička
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľka
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Samostatný referent
Martin Piatko
+421 918 337 453
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
Zuzana Antušáková
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľka
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Anna Lenártová
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
13
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátorka
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
Poskytované služby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
3. Psychologická poradňa
Juraj Holdoš, PhD. - psychológ
+421 917 224 662 (od 20.00 do 24.00 h)
[email protected]
PhDr. Jana Bachanová – externá psychologička
+421 917 224 662 (od 20.00 do 24.00 h)
[email protected]
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
PaedDr. Oľga Račková, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
sr. Mgr. Ľudmila Surmajová TF KU (Košice)
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Mgr. Alžbeta Cmarková (TF KU, Inštitút rodiny v Bratislave
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Duchovný správca
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
[email protected]
14
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
+421 918 722 142
[email protected]
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
+421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
Mgr. František Kovaľ, SJ
+421 904 991 873
[email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
+421 907 953 881
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD. - externý kňaz pre gréckokatolíkov
+421 911 812 422
[email protected]
Koordinátori UPaC
Mgr. Otília Kočalková- administratívna a formačná činnosť UPaC
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek – šport
+421 903 736 119
[email protected]
Mgr. Margaréta Domiterová - chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Slavomíra Matlová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Mária Lovichová - pracovná asistencia a účtovníctvo
+421 907 108 853
[email protected]
Dobrovoľnícka služba
Ing. Andrea Piecková
Darina Kašáková
15
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup,
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
a Teologickej fakulty
16
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
dekan Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
17
TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
V RUŽOMBERKU
Adresa:
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: [email protected]
web: www.tf.ku.sk
Dekan TF
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
18
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku
Predseda:
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
[email protected]
Podpredseda:
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Samuel Štefanides
[email protected]
Tajomník:
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
[email protected]
Členovia:
HEDr. Ľuboslav Hromják
ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
Ing. František Perignát - študentská časť
MUDr. Štefan Nebesňák
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
19
Vedenie Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
[email protected]
Sekretariát, podateľňa, koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným postihnutím
sr. Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová
ludmila.surmajova@ku.sk
tel.: 00421/55/6836 100
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
tel.: 00421/55/6836 120
jan.jenco@ku.sk
Prodekan pre vedu
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
tel.: 00421/55/6836 129
marek.forgac@ku.sk
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Veronika Degrová
tel.: 00421/55/6836 131
degrova.tfku@gmail.com; doktor@ktfke.sk
Prodekan pre mobility
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
f.trstensky@centrum.sk
Tajomník
Ing. Mária Hamžíková (poverený tajomník TF)
tel.: 00421/55/6836 128
20
maria.hamzikova@ku.sk
Študijné oddelenie
sr. Arimatea – Mgr. Jana Kiškovská
tel.: 00421/55/6836 122
jana.kiskovska@ku.sk
sr. Natanaela – Mgr. Alžbeta Selepová
tel.: 00421/55/6836 122
alzbeta.selepova@ku.sk
sr. Karolína – Mgr. Eva Glodžáková
tel.: 00421/55/6836 122
eva.glodzakova@ku.sk
Sekretárka pre katedry
sr. Mária – Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 137
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Anna Papáčová
anna.papacova@ku.sk
Mária Richterová
tel.: 00421/55/6836 123
maria.richterova@ku.sk
Knižnica
Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd
Mgr. Lucija Dolinšek
tel.: 00421/55/6836 159, 165, 167
dasa.fedorkova@ku.sk
oliver.hvizd@ku.sk
lucija.dolinsek@ku.sk
Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
uhal@ktfke.sk
Inštitút cirkevných dejín
tel.: 00421/55/6836 128
e-mail: icd@ktfke.sk
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
tel.: 00421/55/6836 143
e-mail: li@ktfke.sk
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
ragan@ktfke.sk
Centrum pre dialóg
tel.: 00421/55/6836 141
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
anton.konecny@ku.sk
21
PRACOVISKÁ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
AFILIOVANÉ K TEOLOGICKEJ FAKULTE
Rektorát Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 21
jarab@kapitula.sk
Vicerektori
ICLic. Dušan Škrabek
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
ThLic. František Reguly
tel.: 00421/53/419 41 15
freguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
doc. PeadDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 17
bielak@kapitula.sk
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 20
kubos@kapitula.sk
Sekretariát rektora
sr. Hyacinta – Miroslava Kamasová
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
rektorat@kapitula.sk
22
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. – tajomník
tel.: 00421/53/419 41 26
tajomnik@kapitula.sk
sr. Tatiana - Mgr. Katarína Repková
tel.: 00421/53/419 41 27
repkova@kapitula.sk
Gabriela Lazorová
tel.: 00421/53419 41 27
lazorova@kapitula.sk
Študijné oddelenie Poprad
Katarína Kekláková
studijne.poprad@pf.ku.sk
Nám. Jána Pavla II. č. 15
058 01 Poprad
tel.: 044/432 68 42 kl. 1820
mobil: 0918 862 361
Ekonomický úsek
ICLic. Dušan Škrabek - ekonóm
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
Ing. Mária Polláková
tel.: 00421/53/419 41 25
uctaren@kapitula.sk
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
tel.: 00421/53/419 41 29
kuchyna@kapitula.sk
Knižnica
Mgr. Daša Kovaľanová
kniznica@kapitula.sk
dasa@kapitula.sk
Ing. Zuzana Bartošová
bartosova@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 31
Správca
Technik BOZP a PO
tel.: 00421/53/419 41 28
Ing. Peter Jurečko
tel.: 00421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca počítačovej siete
Slavomír Beluško
tel.: 00421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
23
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
041 21 Košice
tel.: 00421/55/6836 111; 00421/55/6836 130; 6836 151
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
tel.: 00421/55/6836 151
stefan.novotny@ku.sk
Vicerektor
JCLic. Andrej Kačmár
tel.: 00421/55/6836 181
kacmar@ktfke.sk
Prefekt
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
domimacak@gmail.com
tel.: 00421/55/6836 148
Špirituáli
Mgr. Ján Dudič
tel.: 00421/55/6836 180
dudic@ktfke.sk
ThDr. Dušan Škurla, PhD.
tel.: 00421/55/6836 170
skurla@ktfke.sk
24
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Konzultačné stredisko Náuky o rodine
Adresa:
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Bazovského 6
841 01 Bratislava
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: studiumnor@gmail.com
web: www.institutrodiny.sk
Riaditeľ inštitútu a moderátor štúdia:
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Tel.:00421 903 399 739
e-mail: nor.vojtko@gmail.com
Študijné oddelenie:
Mgr. Alžbeta Cmarková
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: nor.cmarkova@gmail.com
Mgr. Sylvia Sklárová
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: nor.sklarova@gmail.com
Mgr. Mária Kaššáková
Tel.: 00421 2 2085 1339
Knižnica:
ThDr. Beata Pilková, PhD.
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: beapilkova@gmail.com
Ekonomický úsek:
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: studiumnor@gmail.com
Správca:
Tel.: 00421 2 2085 1339
e-mail: studiumnor@gmail.com
25
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY V KOŠICIACH KU
V RUŽOMBERKU
Sekretárka pre všetky katedry
sr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Katedra humanitných vied
tel.: 00421/55/6836 157
Vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro, PhD.
(poverený vedením katedry)
imrich.degro@ku.sk
ODDELENIE FILOZOFIE
TF Košice
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
PhDr. Peter Fotta, PhD.
PhLic. Emil Ragan
stolarik@ktfke.sk
gabriel.ragan@ku.sk
imrich.degro@ku.sk
dronzek@ktfke.sk
peter.fotta@gmail.com
emil.ragan@ku.sk
TI Spišská Kapitula
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD.
joannesjp@gmail.com
marcelsefcik@gmail.com
ODDELENIE HISTÓRIE
TF Košice
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
hisem@ktfke.sk
stefan.lencis@ku.sk
juraj.pigula@gmail.com
TI Spišská Kapitula
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Mgr. Vladimír Olejník
hromjakluboslav@hotmail.com
olejnik.vladimir@gmail.com
26
Katedra teologických vied
tel.: 00421/55/6836 152
Vedúci katedry
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
(poverený vedením katedry)
vladimir.juhas@ku.sk
ODDELENIE BIBLICKÝCH VIED
TF Košice
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
Dr. Juraj Feník, PhD.
ThDr. SSLic. Peter Juhás, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
rlapko@gmail.com
fenikovdurko@yahoo.com
peter.juhas@ku.sk
stefan.novotny@ku.sk
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
tyrol@kapitula.sk
f.trstensky@gmail.com
IR Bratislava
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
vojtko.s@gmail.com
ODDELENIE DOGMATIKY
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
drab@ktfke.sk
vladimir.juhas@ku.sk
domimacak@gmail.com
TI Spišská Kapitula
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
frankovsky@kapitula.sk
ODDELENIE KANONICKÉHO PRÁVA
TF Košice
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
jurica@ktfke.sk
TI Spišská Kapitula
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
peki@kapitula.sk
27
ODDELENIE LITURGIKY
TF Košice
doc. Dr. Ján Veľbacký
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
jan.velbacky@ku.sk
anton.konecny@ku.sk
TI Spišská Kapitula
ODDELENIE MORÁLKY
TF Košice
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
inocentop@gmail.com
jsemivan@yahoo.com
TI Spišská Kapitula
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
kubos@kapitula.sk
mt.kolejak@gmail.com
ODDELENIE PASTORÁLKY
TF Košice
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
anton.babjak@ku.sk
fabian@ktfke.sk
sostakv@zoznam.sk
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
jarab@kapitula.sk
stancek@kapitula.sk
Katedra spoločenských vied
tel.: 00421/55/6836 155
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
(poverený vedením katedry)
jan.jenco@ku.sk
ODDELENIE EDUKAČNÝCH VIED
TF Košice
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
PaedDr. ThDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Ps.Lic. Marek Forgač, PhD.
Mgr. Ján Knapík
ThDr. Lucia Pečovská
jan.jenco@ku.sk
mariaolejnikova@gmail.com
forgac@upcke.sk
jkk@post.sk
lucia.pecovska@ku.sk
28
TI Spišská Kapitula
ThLic. František Reguly
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
freguly@kapitula.sk
secka@kbs.sk
ODDELENIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
RNDr. Zdenka Hertelyová
Ing. Jozefína Hvastová, PhD
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Mgr. Richard Kucharčík, PhD.
jurko@ktfke.sk
leskova@ktfke.sk
uhal@ktfke.sk
peter.demek@upjs.sk
zdenocka@gmail.com
hvastova@gmail.com
renaj@centrum.sk
richard.kucharcik@ku.sk
TI Spišská Kapitula
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
bielak@kapitula.sk
borsik@kapitula.sk
budayova@gmail.com
jbursova@gmail.com
kotradyova@kapitula.sk
katka.majcherova@gmail.com
29
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov
Univerzitné pastoračné centrum je spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich
spolupracovníkov a jeho cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách
v Košiciach. Z podnetu samotných študentov ho dňa 15. decembra 1998 založil Mons. Alojz
Tkáč, košický arcibiskup. Odvtedy sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo
duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto službu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov
a množstvo dobrovoľníkov.
Univerzitní kňazi nesú hlavnú zodpovednosť za pastoračnú starostlivosť o študentov. Toto
poslanie im zveril ich diecézny biskup. V akademickom roku 2013/2014 to budú títo kňazi:
duchovný správca:
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
forgac@upcke.sk
univerzitní kapláni:
Mgr. Martin Gaľa
Mgr. Henrich Grejták
Mgr. Marcel Jurč
Mgr. Jozef Kohut
výpomocný kaplán:
Mgr. Ján Knapík
Pri tejto práci pomáha aj množstvo študentov – dobrovoľníkov. Sú to predovšetkým
študentskí koordinátori, na jednotlivých internátoch, ale aj mnohí ďalší, vďaka ktorým žijú
mnohé malé duchovné spoločenstvá. Najdôležitejším pracovným miestom je kancelária
Univerzitného pastoračného centra, ktorá sa od 1. septembra 2012 nachádza v priestoroch
Teologickej fakulty na Hlavnej 89 v Košiciach.
referent – koordinátor v kancelárii:
Ing. Anna Maliková
Otváracie hodiny v kancelárii:
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok: 9.00 – 19.00
Streda: 9.00 – 19.00
Štvrtok: 9.00 – 19.00
Piatok: 9.00 – 14.00
Kontakty:
Mobil: 0915 966 444
Mail: upcke@upcke.sk
Web: www.upcke.sk
30
Aktivity Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
Vysokoškolské sväté omše.
Počas akademického roka sa mladí ľudia študujúci v Košiciach schádzajú na slávení
celomestskej vysokoškolskej svätej omše (každý pondelok večer o 19.00 hod. v seminárnom
kostole na Hlavnej 89) ako aj na internátnych svätých omšiach (v utorok a stredu večer na
každom internáte). V nedeľu je univerzitná svätá omša o 9:30 hod. v historickej kaplnke sv.
Michala. K atmosfére vysokoškolských sv. omší neodmysliteľne patrí spevácky zbor. Trikrát
za semester sa v priestoroch internátu na Jedlíkovej ulici slávi Svätá omša LIVE, pri ktorej na
spôsob modernej hudby hrá a spieva kapela vytvorená zo študentov a absolventov.
Duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia a rozhovory.
Univerzitné pastoračné centrum je miestom prijatia a ktokoľvek doň vstúpi, nájde v ňom
duchovný prameň. Počas celého týždňa je zabezpečená neustála služba kňazov, ktorí sú
k dispozícii pre duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor.
Podrobné informácie sú na výveskách Teologickej fakulty alebo na internetovej stránke UPC.
Stretnutia na internátoch. Každý internát je ako malé mestečko so svojím rušným životom. Do
tohto prostredia prichádzajú univerzitní kňazi, aby sa stretli so študentmi. Stretnutie sa
uskutočňuje vo večerných hodinách a spočíva v slávení Eucharistie, vysluhovaní sviatosti
zmierenia či v rôznych rozhovoroch a diskusných i modlitbových stretnutiach.
Duchovné obnovy.
Počas akademického roka univerzitní kňazi pripravujú 4 víkendové duchovné obnovy. Každý
sa môže prihlásiť podľa toho, aké obdobie alebo aká téma mu vyhovuje. Zároveň univerzitní
kňazi zabezpečujú sústredenia zo spirituality na Teologickej fakulte.
Biblické a vieroučné stretnutia.
V pravidelných intervaloch sa mladí ľudia stretávajú pri uvažovaní nad Svätým písmom
(Biblické diskusné fórum) alebo absolvujú vieroučný kurz zameraný na obnovu osobnej viery
(Nanovo s Bohom).
Študentské púte.
Aj tieto patria do života mladého veriaceho človeka. Stalo sa tradíciou, že každý semester
niekde putujeme. Sú to púte do večného mesta Ríma, do Krakova alebo pravidelné Púte
radosti a zrelosti vo Vysokej nad Uhom organizované Domom Anky Kolesárovej.
Škola snúbencov. V spolupráci s Inštitútom rodiny organizuje naše Univerzitné pastoračné
centrum kurz prípravy na manželstvo. Cyklus prednášok je rozložený do 12 stretnutí (jeden
semester). Stretnutia vedie manželský pár a univerzitní kňazi.
Diskusné večery.
Ide o neformálne stretnutia študentov s pozvaným hosťom, pri ktorých sa rozoberajú
najrozličnejšie témy zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života.
Turistika a šport. Študentský život nad knihami si možno spestriť štúdiom jedenej
z najkrajších kníh – prírody. Pravidelne niekoľkokrát v roku organizujeme výlety do prírody.
Okrem toho sa v zimnom semestri koná volejbalový turnaj a v letnom semestri futbalový
turnaj.
Kultúrne a zábavné podujatia.
Tu patrí obľúbená tradičná Sedliacka veselica v novembri a Reprezentačný ples po Veľkej
Noci. Kto by mal obavy z tancovania, môže navštevovať našu Školu tanca.
31
Študentská čajovňa.
Súčasťou našich priestorov je aj študentská čajovňa. V pracovných dňoch týždňa tu
prichádzajú mladí, ktorí hľadajú osvieženie, miesto odpočinku i stretnutia. Organizujú sa tu
rôzne posedenia, oslavy alebo diskusné stretnutia.
Naše Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach sa teší každej nápaditosti a tvorivosti, a tak
k týmto všetkým aktivitám pribúdajú mnohé ďalšie a ďalšie. Podrobné informácie nájdete na
www.upcke.sk.
32
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2013/2014
Zápis študentov:
Veni Sancte:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
02.- 13. 09. 2013
30. 09. 2013
19.00 hod. sv. omša
16. 09. 2013 – 15. 12. 2013
riadne termíny do 09. 02. 2014
opravné termíny do 28. 02. 2014
10. 02. 2014 – 11. 05. 2014
riadne termíny do 22. 06. 2014
opravné termíny do 31. 07. 2014
pre posledné ročníky končí 2 týždne pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch: do 25. 09. 2013
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 10. 01. 2014
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 31. 03. 2014
Splnenie študijných povinností: 2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku:
najneskôr 2 týždne pred štátnou skúškou
Prijímacie skúšky :
na 3 ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2 ročný Mgr. stupeň
18. 06. 2014
18. 06. 2014
24. 06. 2014
Harmonogram promócií v ak. roku 2013/2014
Te Deum, Promócia
Študijný program
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
Sociálna práca – Mgr. – externá forma
Sociálna filozofia – Mgr.
Katolícka teológia – Mgr.
Náuka o rodine – Mgr.
Učiteľstvo – Mgr.
Dátum
06. 06. 2014
06. 06. 2014
06. 06. 2014
06. 06. 2014
06. 06. 2014
06. 06. 2014
Sv. omša
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
Promócia
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Bc. – denná forma
Sociálna práca – Bc. – externá forma
Sociálna filozofia – Bc.
Učiteľstvo – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
26. 06. 2014
26. 06. 2014
26. 06. 2014
26. 06. 2014
26. 06. 2014
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
33
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2013/2014
Katedra
KSV
KSV
KSV
KSV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KSV
KSV
Dátum
8.- 11.4.2014
8.- 11.4.2014
8.- 11.4.2014
8.- 11.4.2014
12.5.2014
12.5.2014
12.5.2014
16.5.2014
16.5.2014
16.5.2014
16.5.2014
Predmet štátnej skúšky
Všeobecná pedagogika
Didaktika a teória výchovy
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Didaktika náboženskej výchovy
Didaktika filozofie
Odbor
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc.
KT
KT
KT
U-Bc, KT 3.roč.
U-Bc.
U-Mgr., KT
U – Mgr.
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
19.- 20.5.2014
19.- 20.5.2014
19.- 20.5.2014
19.- 20.5.2014
21.- 22.5.2014
23.5.2014
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
KSV
KSV
KTV
KTV
KHV
KHV
KHV
KHV
KTV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KHV
KHV
KHV
KHV
KSV
KSV
KSV
KSV
23.5.2014
23.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
28.- 29.5.2014
28.- 29.5.2014
28.- 29.5.2014
30.5.2014
30.5.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
10.6.2014
11.-12.6.2014
16.6.2014
16.6.2014
16.6.2014
Misijná a charitatívna práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Biomedicínsky a psychosexuálny rozmer
manželského života
Pedagogika rodiny a terapia v rodine
Manželstvo a rodina z pohľadu teológie
Dogmatická teológia
Morálna teológia
Filozofia 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia - praktická 2
Systematická filozofia - teoretická 2
Obhajoby diplomovej práce
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Filozofia
Dejiny filozofie
Systematická filozofia - praktická
Systematická filozofia - teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
Didaktika predmetov soc. práce
Didaktika náuky o rodine
Obhajoba záverečnej práce
34
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
U-Mgr., KT
U-Mgr.
U-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
KT, NR, U, SF
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
NR-Bc.
NR-Bc.
KT2, U-Bc.
SF-bc.
SF-bc.
SF-bc.
SP, NR, SF, U
DPŠ (SP)
DPŠ (NR)
DPŠ
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2013/2014
Veni Sancte:
21.9.2013
Zápis študentov:
Katolícka teológia:
Sociálna práca:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie :
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Prijímacie pohovory:
Katolícka teológia:
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
9.00 hod. sv. omša
11.00 hod. – zhromaždenie akademickej obce
17.09.2013 od 8.30 hod.
18.09.2013 od. 9.00 hod.
23. 09. 2013 - 15. 12. 2013
riadne termíny:
07. 01. 2014 - 28. 02. 2014
opravné termíny:
do 31. 03. 2014
10. 02. 2014 – 10. 05. 2014
riadne termíny:
12. 05. 2014 - 30. 06. 2014
opravné termíny:
01. 07. 2014 - 31. 08. 2014
09.06.2014
10. 06. 2014
11. 06. 2014
Štátne skúšky:
Filozofia:
27.09.2013 / 3. ročník (KT)
Katechetika:
27.09.2013 / 5. ročník (KT)
Didaktika NV
10.02.2014 / 5. ročník (KT)
Pedagogika
29.05.2014 / 3. ročník (KT)
Dogmatická teológia, Morálna teológia,
Pastorálna teológia, Kanonické právo,
Obhajoba DP
28.05.2014 / 6. Ročník (KT)
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
Opravné štátne skúšky:
Te Deum, Promócia:
Katolícka teológia
Sv. omša
Promócia
Sociálna práca
Sv. omša
Promócia
19. 05. 2014
20. - 21. 05. 2014
25. 08. 2014
07.06.2014 o 9.00 hod.
07.06.2014 o 11.00 hod.
22.06.2014 o 10.00 hod.
22.06.2014 o 8.30 / Bc.
22.06.2014 o 11.30 / Mgr.
35
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave
- konzultačného strediska Náuky o rodine
na akademický rok 2013/2014
Zápis študentov:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
13. 09. 2013
16. 09. 2013 – 15. 12. 2013
riadne termíny od 16.12. 2013 do 09.02.2014
opravné termíny do 28. 02. 2014
10. 02. 2014 – 11. 05. 2014
riadne termíny od 12.05.2014 do 22. 06. 2014
opravné termíny do 31. 07. 2014
pre posledné ročníky končí 2 týždne pred dátumom štátnic
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 31. 12. 2013
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 20. 03. 2014
Splnenie študijných povinností: 2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku:
najneskôr 2 týždne pred štátnou skúškou
Štátne skúšky:
Bc. stupeň: 20. 05. 2014
Mgr. stupeň: 21. 05. 2014
Te Deum, promócia:
19. 06. 2014
Prijímacie skúšky
na Bc. aj Mgr. stupeň:
23. 06. 2014
36
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice)
Študent počas štúdia
- povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz z jedného cudzieho jazyka (5,6)
- povinne absolvuje 6 jednosemestrálnych seminárov z daného predmetu
- musí získať minimálne 360 kreditov (p + pv = 337, v = 23)
Povinné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KKPTF/PiP1/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/Bib11/09
KHBV/LJ4/09
KKPTF/Pg2/09
KPT/LSp4/09
KPT/LSp2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KHBV/LJ5/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/LJ6/09
KHBV/CD2/09
KKPTF/Pg3/09
KHBV/Bib12/09
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Latinský jazyk 4 - LJ4
Všeobecná pedagogika - Pg2
Hlasová výchova II. - LSp4
Liturgický spev II. - LSp2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Latinský jazyk 5 - LJ5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Latinský jazyk 6 - LJ6
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Teória výchovy - Pg3
Hebrejský jazyk I. - Bib12
37
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
1
6
4
4
4
3
2
4
1
1
1
1
4
6
3
4
2
2
4
4
1
6
2
4
2
4
4
4
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
1P + 1C
1C
1C
1P
1C
2P
3P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč. Sem.
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
KKPTF/Psy2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KHBV/Bib1/09
KHBV/Bib2/09
KHBV/CD5/09
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/Dog6/09
KHBV/Bib3/09
KHBV/Bib4/09
KHBV/CD6/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Vývinová psychológia - Psy2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 1 - Bib2
Patrológia - CD5
Katechetika - Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Starý zákon 2 - Bib3
Nový zákon 2 - Bib4
Misiológia - CD6
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KHBV/Bib6/09
KHBV/Bib5/09
KKPTF/Px1/10
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KHBV/Bib8/09
KHBV/Bib7/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KKPTF/Kat4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KHBV/Bib10/09
KHBV/Bib9/09
KKPTF/Px5/09
KPT/LSp11/09
KPT/KP3/09
KPT/Lit5/09
KPT/PT3/09
KST/Dog5/11
KHBV/BT/09
KPT/KP4/09
KPT/KP5/09
KPT/KP6/09
KPT/Lit6/09
KPT/PT2/09
Blok - II. etapa
Názov
Didaktika NV 1 - Kat3
Nový zákon 3 - Bib6
Starý zákon 3 - Bib5
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Nový zákon 4 - Bib8
Starý zákon 4 - Bib7
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Didaktika NV 2 - Kat4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Nový zákon 5 - Bib10
Starý zákon 5 - Bib9
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Kánonické právo 3 - KP3
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Dogmatická teológia 5
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 4 - KP4
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna liturgika - Lit6
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
38
4
1
1
5
5
3
3
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
4
4
2P
1P
1C
3P
3P
3P
3P
1P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
1P
3P
3P
1C
3P
3P
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
L
Kredit
2
5
5
1
3
3
4
3
5
5
4
3
2
2
4
3
3
1
5
5
1
1
6
2
4
4
6
4
3
4
4
4
Rozsah
2P
3P
3P
1C
2P
3P
5P
4P
3P
3P
2P
3P
2P
3P
5P
4P
3P
1C
3P
3P
1C
1C
4P
2P
3P
5P
2P
2P
1P
2P
2P
3P
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
KPT/PT4/09
KPT/PT7/09
KKPTF/Px3/09
KPT/PT8/09
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP7/09
KKPTF/PiP6/11
KKPTF/Px7/09
KST/SzS6/09
Rétorika základná - PT4
Pastorálna medicína - PT7
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px3
Pastorálna psychológia - PT8
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Diplomový seminár III. - PiP6
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
2
4
1
4
3
1
30
3
1
1
2P
2P
1C
2P
3P
1C
14C
1C
1C
1C
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
L
L
L
L
L
L
L
Z
L
L
Povinne voliteľné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/SFi1/09
KFTF/SFi2/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SDe4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFi3/09
KHBV/SDe3/09
KFTF/SFi4/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z dejín 1 – Sde1
Seminár z dejín 2 – Sde2
Politická filozofia - SFP5
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Kredit
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
2P
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Sem.
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog2/09
KKPTF/PiP4/11
KPT/PT6/09
KPT/SKP1/09
KKPTF/PiP5/11
KPT/SKP2/09
KPT/LSp12/09
KPT/PT5/09
KST/MT4/09
KPT/Lit11/09
KKPTF/Px9/09
KPT/Lit12/09
KKPTF/Px10/09
Blok - II. etapa
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Diplomový seminár I. - PiP4
Homiletika - PT6
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Diplomový seminár II. - PiP5
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Rétorika cirkevná - PT5
Morálna teológia 4 - MT4
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Pastoračná prax 1 - Px9
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
Pastoračná prax 2 - Px10
Kredit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
2
3
1
5
1
5
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3P
1C
1C
1C
1C
2P
1P
1C
4C
1C
4C
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Z
Roč.
4
4
4
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
KST/SDog3/11
Seminár z dogmatickej teológie 3
1
1C
SK
KST/SDog4/11
KST/SDog5/11
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z dogmatickej teológie 5
1
1
1C
1C
SK
SK
39
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
3, 4,
5, 6
3, 4,
5, 6
Z
L
Z
KST/SDog6/11
Seminár z dogmatickej teológie 6
1
1C
SK
3, 4,
5, 6
L
Skratka
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6N/09
KKPTF/CJ6A/09
Blok - Cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
L
L
Kredit
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1C
1P
1C
1C
2P
1C
1P
1C
1P
1P
1P
1C
3P
2P
1P
1C
1P
1P
1P
1C
1P
1P
Ukonč.
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Roč.
Sem.
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KHBV/LJC1/10
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KHBV/LJC2/10
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KPT/LSp5/09
KPT/LSp6/09
KFTF/SFP3/09
KPT/LSp7/09
KST/ST5/09
KPT/LSp8/09
KST/ST6/09
KPT/LSp9/09
KST/ST7/09
KPT/LSp10/09
KPT/Lit13/09
KPT/Lit7/09
KST/ST8/09
KPT/Lit9/09
KPT/PT11/09
KST/MT11/09
KST/ST9/09
KPT/Lit10/09
KST/MT12/09
KST/ST10/09
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Informatika 1 - Inf1
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev IV. - LSp6
Bioetika - SFP3
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Liturgický priestor - Lit13
Východná liturgika - Lit7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Masmediálna komunikácia - PT11
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Spirituálna teológia 9 - ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Spirituálna teológia 10 - ST10
Štátne skúšky
Skratka
KFTF/Fil/09
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Dog/09
KPT/CIC/09
KPT/Past/09
KST/Mor/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Filozofia
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Dogmatická teológia
Kánonické právo
Pastorálna teológia
Morálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
40
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula)
Skratka
SKT/Bib1/09
SKT/Bib10/09
SKT/Bib11/09
SKT/Bib12/09
SKT/Bib2/09
SKT/Bib3/09
SKT/Bib4/09
SKT/Bib5/09
SKT/Bib6/09
SKT/Bib7/09
SKT/Bib8/09
SKT/Bib9/09
SKT/BT/09
SKT/CD1/09
SKT/CD2/09
SKT/CD3/09
SKT/CD5/09
SKT/CD6/09
SKT/DF1/11
SKT/DF2/12
SKT/DF3/12
SKT/DF4/12
SKT/Dog1/09
SKT/Dog2/09
SKT/Dog3/09
SKT/Dog4/09
SKT/Dog5/09
SKT/Dog6/09
SKT/Kat1/09
SKT/Kat3/09
SKT/Kat4/09
SKT/KP1/09
SKT/KP2/09
SKT/Kp3/09
SKT/KP4/09
SKT/KP5/09
SKT/KP6/09
SKT/Lit1/09
SKT/Lit11/09
SKT/Lit2/09
SKT/Lit3/09
SKT/Lit4/09
SKT/Lit5/09
SKT/Lit6/09
SKT/Lit8/09
SKT/LJ1/09
SKT/LJ2/09
SKT/LJ3/09
SKT/LJ4/09
SKT/LJ5/09
Povinné predmety
Názov
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 5 - Bib10
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Nový zákon 1 - Bib2
Starý zákon 2 - Bib3
Nový zákon 2 - Bib4
Starý zákon 3 - Bib5
Nový zákon 3 - Bib6
Starý zákon 4 - Bib7
Nový zákon 4 - Bib8
Starý zákon 5 - Bib9
Biblická teológia - BT
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Patrológia - CD5
Misiológia - CD6
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Dogmatická teológia 5 - Dog5
Ekumenizmus - Dog6
Katechetika - Kat1
Didaktika NV 1 - Kat3
Didaktika NV 2 - Kat4
Kánonické právo 1 - KP1
Kánonické právo 2 - KP2
Kánonické právo 3 - KP3
Kánonické právo 4 - KP4
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Dejiny liturgie - Lit1
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Liturgia posvätenia času - Lit3
Liturgia sviatostí - Lit4
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna liturgika - Lit6
Sakrálne umenie - Lit8
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Latinský jazyk 4 - LJ4
Latinský jazyk 5 - LJ5
41
Akt.
+
+
+
+
+
+
Kredit Rozsah Ukonč.
5
3P
SK
5
3P
SK
3
3P
SK
4
2P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
5
3P
SK
6
2P
SK
4
3P
SK
4
3P
SK
4
3P
SK
3
3P
SK
1
1P
SK
6
3P
SK
6
3P
SK
6
3P
SK
6
3P
SK
3
3P
SK
3
3P
SK
4
4P
SK
4
4P
SK
4
4P
SK
1
1P
SK
3
3P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
3
2P
SK
4
2P
SK
6
4P
SK
4
2P
SK
3
1P
SK
4
2P
SK
2
2P
SK
1
1P
SK
2
2P
SK
3
3P
SK
3
3P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
Roč.
1, 5
3
1
3
2, 3
4, 5
2, 3
4, 5
6
1
1
2
2
3
1
1
2
2
3
3
4
4
4, 5
3
4
4
5
4, 5
4, 5
4, 5
6
6
6
6
1, 2
3, 4
5
6
3
1
1
2
2
3
Sem.
L
L
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
L
Z
Z
L
Z
L
Z
Z
L
Z
L
Z
L
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
L
Z
L
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
SKT/LJ6/09
SKT/LSp1/09
SKT/LSp11/09
SKT/LSp2/09
SKT/LSp3/09
SKT/LSp4/09
SKT/MT1/09
SKT/MT2/09
SKT/MT3/09
SKT/MT3/09
SKT/MT5/09
SKT/Pg1/09
SKT/Pg11/09
SKT/Pg2/09
SKT/Pg3/09
SKT/Pg3/09
SKT/Pg4/09
SKT/Pg4/09
SKT/PiP1/09
SKT/PiP2/09
SKT/PiP6/09
SKT/PIP7/09
SKT/Psy1/09
SKT/Psy1/09
SKT/Psy2/09
SKT/PT1/09
SKT/PT2/09
SKT/PT3/09
SKT/PT4/09
SKT/PT7/09
SKT/PT8/09
SKT/Px3/09
SKT/Px5/09
SKT/Px7/09
SKT/SFP1/12
SKT/SFP2/09
SKT/SFT1/12
SKT/SFT2/12
SKT/SFT3/12
SKT/SFT4/12
SKT/SFT5/12
SKT/SFT6/09
SKT/SFT7/12
SKT/ST1/09
SKT/ST2/09
SKT/ST3/09
SKT/ST4/09
SKT/SzS1/09
SKT/SzS2/09
SKT/SzS3/09
SKT/SzS4/09
SKT/SzS5/09
SKT/SzS6/09
Latinský jazyk 6 - LJ6
Liturgický spev I. - LSp1
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Liturgický spev II. - LSp2
Hlasová výchova I. - LSp3
Hlasová výchova II. - LSp4
Morálna teológia 1 - MT1
Morálna teológia 2 - MT2
Morálna teológia 3 - MT3
Morálna teológia 3 - MT3
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Všeobecná pedagogika - Pg2
Teória výchovy - Pg3
Teória výchovy - Pg3
Všeobecná didaktika - Pg4
Všeobecná didaktika - Pg4
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Diplomový seminár III. - PiP6
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Základy psychológie - Psy1
Základy psychológie - Psy1
Vývinová psychológia - Psy2
Pastorálna teológia – základná - PT1
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Rétorika základná - PT4
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Priebežná pedagogická prax P1 - Px3
Priebežná pedagogická prax P2 - Px5
Súvislá pedagogická prax - Px7
Filozofická etika - SFP1
Filozofia kultúry - SFP2
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Filozofia náboženstva - SFT6
Teodícea - SFT7
Spirituálna teológia 1 - ST1
Spirituálna teológia 2 - ST2
Spirituálna teológia 3 - ST3
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
42
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
2
2
4
4
4
4
4
1
1
3
30
4
4
4
3
4
4
2
4
4
1
1
1
4
2
4
6
4
4
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2P
1P
1P
1P
1P
1P
4P
4P
3P
3P
3P
2P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
1P
1P
1P
2P
2P
2P
3P
3P
3P
2P
2P
2P
1C
1C
2P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
2P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
Z
Z
Z
Z
3
1
6
1
1, 2
2
4, 5
6
6
4
2, 3
2, 3
2
2
1
5
6
6
5, 6
5
5
5
5
6
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
1
2
2
1
2
3
4
5
6
L
Z
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
L
L
L
L
Z
L
Z
L
L
L
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
L
Z
L
L
Z
L
Z
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
Skratka
SKT/SDe2/09
SKT/SDe1/09
SKT/SDe4/09
SKT/SDe3/09
SKT/SFi2/09
SKT/SFi1/09
SKT/SBi3/09
SKT/SBi/09
SSP/SPg1/09
SKT/PT5/09
SKT/SKP2/09
SKT/SKP1/09
SKT/SBi4/09
SKT/SBi2/09
SKT/PT6/09
SKT/PiP4/09
SKT/SBi6/09
SKT/SKat/10
SKT/Lit11/09
SKT/Lit12/09
SKT/MT4/09
SKT/PiP5/09
SKT/LSp12/09
SKT/Px9/10
SKT/Px10/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár z dejín 1 - SDe1
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár zo SZ I. - SBi1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Rétorika cirkevná - PT5
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Seminár z NZ II. - SBi4
Seminár z NZ I. - SBi2
Homiletika - PT6
Diplomový seminár I. - PiP4
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z katechetiky
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
Morálna teológia 4 - MT4
Diplomový seminár II. - PiP5
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Pastoračná prax 1 - Px9
Pastoračná prax 2 - Px10
Skratka
SSP/AJ5/09
SSP/NJ5/09
SSP/TJ5/09
SSP/AJ6/09
SSP/NJ6/09
SSP/TJ6/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 5 - AJ5
Nemecký jazyk 5 - NJ5
Taliansky jazyk 5 - TJ5
Anglický jazyk 6 - AJ6
Nemecký jazyk 6 - NJ6
Taliansky jazyk 6 - TJ6
Skratka
SKT/DM1/09
SKT/LJC/11
SSP/AJ1/09
SSP/NJ1/09
SKT/DM2/09
SSP/TJ1/09
SKT/LJC2/11
SSP/AJ2/09
SSP/NJ2/09
SSP/TJ2/09
SKT/LSp5/09
SSP/AJ3/09
SSP/NJ3/09
SSP/TJ3/09
SKT/LSp6/09
SSP/AJ4/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvičenia 1 - LJC1
Anglický jazyk 1 - AJ1
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Latinský jazyk-cvičenia 2 - LJC2
Anglický jazyk 2 - AJ2
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Liturgický spev III. - LSp5
Anglický jazyk 3 - AJ3
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Liturgický spev IV. - LSp6
Anglický jazyk 4 - AJ4
43
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
2
2C
Z
2
1P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
4
3P
SK
1
1P
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
1
1P
SK
1
1P
SK
3
1P
SK
3
1P
SK
1
1P
SK
5
4C
Z
5
4C
Z
Roč.
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
Sem.
L
Z
L
Z
L
Z
L
Z
L
L
L
Z
L
L
Z
Z
L
L
Z
L
L
L
L
Z
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
Roč.
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1P
SK
1
1C
Z
2
2C
SK
2
2C
SK
1
1P
SK
2
2C
SK
1
1C
Z
2
2C
SK
2
2C
SK
2
5C
SK
1
1P
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
1
1P
SK
2
2C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
SSP/NJ4/09
SSP/TJ4/09
SKT/LSp7/09
SKT/ST5/09
SKT/LSp8/09
SKT/SFP3/09
SKT/ST6/09
SKT/LSp9/09
SKT/SMT1/09
SKT/ST7/09
SKT/SMT2/09
SKT/LSp10/09
SKT/ST8/09
SKT/Lit9/09
SKT/ST9/09
SKT/Lit10/09
SKT/PT11/09
SKT/ST10/09
SKT/MT11/09
SKT/MT12/09
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Bioetika - SFP3
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický spev VII. - LSp9
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Spirituálna teológia 7 - ST7
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Liturgický spev VIII. - LSp10
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Spirituálna teológia 9 - ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Masmediálna komunikácia - PT11
Spirituálna teológia 10 - ST10
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Skratka
SKT/ZPs/09
SKT/VPg/09
SKT/ŠPg/09
SKT/Past/09
SKT/OBH2/09
SKT/Mor/09
SKT/Kat/09
SKT/CIC/09
SKT/Fil/09
SKT/Dog/09
SKT/DTV/09
SKT/DNV/10
Štátne skúšky
Názov
Základy psychológie
Všeobecná pedagogika
Špeciálna pedagogika
Pastorálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Morálna teológia
Katechetika
Kánonické právo
Filozofia
Dogmatická teológia
Didaktika a teória výchovy
Didaktika náboženskej výchovy
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Akt.
44
2C
2C
1P
1P
1P
2P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
2
2
3
3
3
3
3
4
4, 5
4
4, 5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
L
Roč.
Sem.
Bakalárske študijné programy
Študent počas štúdia
- povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz jedného z cudzích jazykov (3,4)
- študent musí získať minimálne 180 kreditov (p + pvp = 173, v = 7)
- povinne absolvuje 4 jednosemestrálne semináre z daného predmetu (podmienka platí
pre študijný odbor učiteľstvo)
Sociálna práca Košice
Denná forma
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KKPTF/Psy1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/OPx1/09
KHBV/CD/09
KSPTF/PZ1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy5/09
KSPTF/OPx2/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP14/09
KFTF/Soc2/11
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/TSP2/09
KST/VKT3/09
KKPTF/Pg9/09
KSPTF/OPx4/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/TSP4/09
KSPTF/SPo1/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy7/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/TSP5/09
KSPTF/TSP6/09
KST/VKT5/09
Povinné predmety
Názov
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy psychológie - Psy1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Cirkevné dejiny - CD
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Odborná prax 2 - OPx2
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Etika - SFP14
Sociológia 2
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Odborná prax 3 - OPx3
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Sociálna pedagogika - Pg9
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna psychológia - Psy3
SP v treťom sektore a soc. projekt -TSP3
Soc.-právna ochrana a soc. kuratela - TSP4
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Psychiatria v SP - Med2
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
45
Akt. Kredit
4
1
4
3
4
3
2
4
4
4
3
3
4
4
6
1
+
3
3
6
4
3
3
6
2
2
2
4
4
5
5
3
1
2
2
3
5
6
5
2
Rozsah Ukonč. Roč.
4P
SK
1
1P
SK
1
2P
SK
2
2P
SK
1
2P
SK
1
2C
Z
1
3P
SK
1
3P
SK
1
1P + 1C SK
1
2P
SK
2
3P
Z
1
2C
Z
1
3P
SK
1
2P
SK
1
3P
SK
1
1C
Z
1
2P
SK
2P
SK
2
1P + 2C
SK
2
2P
SK
2
3P
Z
2
2C
Z
2
3P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
4C
Z
2
2P
SK
2
3P
SK
2
4P
SK
2
3P
SK
2
3P
SK
2
1C
Z
2
2P
SK
2
1P
SK
3
3P
Z
3
3P
SK
3
3P
SK
3
3P
SK
3
2P
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
Z
Z
KST/VKT6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP8/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
VVČ - PiP8
Odborná prax 5 - OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
2
20
3
6
1
1
2P
14C
2P
4C
1C
1C
SK
SK
SK
SK
Z
SK
3
3
3
3
3
3
Z
L
L
L
L
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/Med5/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Bioetika - SFP3
Etopédia - Pg12
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
1C
SK
1
+
2
1P
SK
4
2P
SK
3
2
1P
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
Sem.
Z
Z
L
L
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Dokumenty DVK - DM1
1
1P
SK
1
Informatika 2 - Inf2
2
1C
SK
1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
1
1P
SK
1
Štatistika - EaŠ3
2
2C
SK
2
Rómsky jazyk
2
1P
SK
1,2,3
Posunková reč
2
1P
SK
1,2,3
Riešenie problémových situácií a konfliktov
3
1P
SK
2
v rodine - Psy10
Sem.
Z
L
L
Z
Z
L
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/EaŠ3/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
KKPTF/Psy10/09
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
SS
SS
SS
OB
46
L
Sem.
Sociálna práca – Externá forma
KST/VKT4/09
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Etika - SFP14
3
2P
Základy filozofie - SFT
4
4P
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
3
3P
Biológia - Med1
4
2P
Odborná prax 1 - OPx1
3
2C
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
6
3P
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
2
2P
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
3
3P
Odborná prax 2 - OPx2
3
2C
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
4
3P
Teória sociálnej práce - TSP1
6
3P
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1C
Sociológia 2
3
2P
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
6
1P + 2C
Sociálna pedagogika - Pg9
2
2P
VVČ - PiP8
3
2P
Odborná prax 4 - OPx4
2
4C
Sociálne služby - TSP5
6
3P
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1C
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
3
3P
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela
5
4P
- TSP4
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
Odborná prax 5 - OPx5
6
4C
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1C
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
Základy psychológie - Psy1
+
4
2P
Základy ekonomiky - EaŠ1
+
3
2P
Metódy sociálnej práce - MSP1
+
4
2P
Psychiatria v SP - Med2
+
5
3P
Odborná prax 3 - OPx3
+
3
2C
Právne základy a rodinné právo - PZ1
+
4
3P
Terénna SP a etnické minority - TSP6
+
5
3P
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
+
2
2P
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
+
2
2P
Cirkevné dejiny - CD
+
2
3P
Všeobecná pedagogika - Pg2
+
4
1P + 1C
Vývinová psychológia - Psy2
+
4
2P
Sociálna psychológia - Psy3
+
4
2P
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1 +
5
3P
Sociológia I. - Soc1
+
4
2P
SP v treťom sektore a sociálny projekt +
4
3P
TSP3
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
+
2
2P
Skratka
KSPTF/Inf1/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Skratka
KFTF/SFP14/09
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/OPx1/09
KSPTF/TSP2/09
KST/VKT3/09
KKPTF/Psy5/09
KSPTF/OPx2/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/TSP1/09
KST/MT5/09
KST/SzS1/09
KFTF/Soc2/11
KSPTF/EaŠ2/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/PiP8/09
KSPTF/OPx4/09
KSPTF/TSP5/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Psy7/09
KSPTF/TSP4/09
KKPTF/PiP3/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Psy1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/TSP6/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/SPo1/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP3/09
47
Akt.
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Z
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Z
Z
Roč.
1, 2, 3
1
1
1, 2
1, 2
1, 2
1
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
1
1, 2
1
1, 2, 3
1
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2
2, 3
2
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
SK
1, 2, 3
L
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
3
3
3
3
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
SK
L
SK
L
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1C
SK
Roč.
1
Sem.
Z
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/Med5/09
Bioetika - SFP3
Etopédia - Pg12
Závislosti - Med5
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
+
Akt.
4
2
2
2P
1P
1P
SK
SK
SK
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
Dokumenty DVK - DM1
1
1P
SK
Informatika 2 - Inf2
2
1C
SK
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
1
1P
SK
Štatistika - EaŠ3
2
2C
SK
Riešenie problémových situácií a konfliktov
3
1P
SK
v rodine - Psy10
Rómsky jazyk
2
1P
SK
Posunková reč
2
1P
SK
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/EaŠ3/12
KKPTF/Psy10/09
Akt.
48
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
OB
3
3
Z
Z
Z
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Roč.
1
1
1
2
Sem.
Z
L
L
Z
2
L
1, 2, 3
1, 2, 3
Z
L
Roč.
Sem.
Sociálna práca – Spišská Kapitula
Skratka
SSP/EaŠ1/09
SSP/Med1/09
SSP/OPx1/09
SSP/PiP1/09
SSP/PZ1/09
SSP/SFT/09
SSP/TSP1/09
SSP/OPx2/09
SSP/CD/09
SSP/PZ2/09
SSP/Pg2/09
SSP/Psy5/09
SSP/Soc1/09
SSP/SzS1/09
SSP/EaŠ2/09
SSP/MSP1/09
SSP/OPx3/09
SSP/Psy2/09
SSP/Psy6/09
SSP/Soc2/09
SSP/TSP2/09
SSP/VKT3/09
SSP/OPx4/09
SKT/MT5/09
SSP/Pg9/09
SSP/Psy1/09
SSP/Psy3/09
SSP/SFP14/09
SSP/SPo1/09
SSP/SzS2/09
SSP/TSP3/09
SSP/TSP4/09
SSP/VKT4/09
SSP/Med2/09
SSP/OPx5/09
SSP/Pg11/09
SSP/PiP8/09
SSP/Psy7/09
SSP/TSP5/09
SSP/TSP6/09
SSP/VKT5/09
SSP/VKT6/09
SSP/PiP3/09
SSP/SzS3/09
SSP/PiP2/09
SSP/Pg5/09
Povinné predmety
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Právne základy a občianske právo - PZ1
Základy filozofie - SFT
Teória sociálnej práce - TSP1
Odborná prax 2 - OPx2
Cirkevné dejiny - CD
Správne a trestné právo - PZ2
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Sociológia I. - Soc1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Odborná prax 3 - OPx3
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Sociológia II. - Soc2
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sociálna pedagogika - Pg9
Základy psychológie - Psy1
Sociálna psychológia - Psy3
Etika - SFP14
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
SP v treťom sektore a sociálny projekt TSP3
Sociálno-právna
ochrana
a
sociálna
kuratela - TSP4
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Psychiatria v SP - Med2
Odborná prax 5 - OPx5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
VVČ - PiP8
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
49
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
3
2P
SK
4
2P
SK
3
2C
Z
1
1P
SK
4
3P
SK
4
4P
SK
6
3P
SK
3
2C
Z
2
3P
SK
4
3P
SK
4
2P
SK
3
3C
Z
4
3P
SK
1
1C
Z
6
3P
SK
4
2P
SK
3
2C
Z
4
2P
SK
3
3C
Z
3
2P
SK
6
3P
SK
2
2P
SK
2
4C
Z
3
3P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
3
2P
SK
5
3P
SK
1
1C
Z
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
4
3P
SK
2
L
5
2
5
6
2
3
3
6
5
2
2
20
1
1
2
4P
2P
3P
3C
1P
2P
3C
3P
3P
2P
2P
14C
1C
1C
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
Z
Skratka
SSP/Inf1/09
SSP/Med5/09
SSP/Med4/09
SSP/Pg12/09
SSP/Pg5/09
SSP/SFP3/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Gendery - Med4
Etopédia - Pg12
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Bioetika - SFP3
Skratka
SSP/AJ3/09
SSP/NJ3/09
SSP/TJ3/09
SSP/AJ4/09
SSP/NJ4/09
SSP/TJ4/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 3 - AJ3
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Anglický jazyk 4 - AJ4
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Skratka
SSP/AJ1/09
SSP/NJ1/09
SSP/TJ1/09
SSP/AJ2/09
SSP/NJ2/09
SSP/TJ2/09
Výberové predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 1 - AJ1
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Anglický jazyk 2 - AJ2
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Skratka
SSP/Inf2/09
SKT/DM1/09
SKT/SFi1/09
SKT/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Informatika 2 - Inf2
Dokumenty DVK - DM1
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Skratka
SSP/TSP/09
SSP/MSP/09
SSP/PZSP/09
SSP/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
50
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1P
SK
2
1P
SK
2
1P
SK
2
1P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
Roč.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
5C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1P
SK
1
1P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Náuka o rodine
Denná forma (starý ŠP)
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Bioetika - SFP3
4
2P
Katechéza v rodine - Kat2
6
3P
Katechetika - Kat1
3
3P
Kánonické právo - KP
3
2P
Dejiny liturgie - Lit1
2
2P
Teológia a princípy liturgie - Lit2
2
2P
Liturgia posvätenia času - Lit3
3
3P
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
Teológia MaR - Dog7
6
4P
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1C
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
Riešenie problémových situácií a konfliktov
KKPTF/Psy10/09
3
1P
v rodine - Psy10
KST/Dog2/09
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
3P
KKPTF/Pg11/09
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
KST/MT2/09
Morálna teológia 2 - MT2
3
4P
+
KHBV/BT2/09
Nový zákon - BT2
4
6P
+
KST/DM3/09
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
4
2P
+
KST/MT5/09
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
+
KFTF/SFT/09
Základy filozofie - SFT
4
4P
+
KHBV/BT1/09
Starý zákon - BT1
4
6P
+
KKPTF/Pg1/09
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
2P
+
KKPTF/Pg15/09
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
3P
+
KKPTF/PiP1/09
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
+
KKPTF/Psy1/09
Základy psychológie - Psy1
4
2P
+
KPT/PT1/09
Pastorálna teológia – základná - PT1
3
3P
+
KSPTF/EaŠ1/09 Základy ekonomiky - EaŠ1
3
2P
+
KSPTF/Med1/09 Biológia - Med1
4
2P
+
KSPTF/PZ1/09
Právne základy a rodinné právo - PZ1
4
3P
+
KST/Dog1/09
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
3P
+
KST/MT1/09
Morálna teológia 1 - MT1
3
4P
+
KST/ST1/09
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
1P
+
KFTF/SFT5/11
Filozofická antropológia - SFT5
4
2P
+
KHBV/CD/09
Cirkevné dejiny - CD
2
3P
+
KKPTF/Pg2/09
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
1P + 1C
+
KKPTF/Pg3/09
Teória výchovy - Pg3
4
2P
+
KKPTF/Psy2/09
Vývinová psychológia - Psy2
4
2P
+
KKPTF/Psy8/09
Psychológia MaR - Psy8
4
3P
+
KSPTF/OPx1/10 Odborná prax 1 - OPx1
3
2C
+
KSPTF/Soc1/09
Sociológia I. - Soc1
4
2P
+
KSPTF/TSP1/09 Teória sociálnej práce - TSP1
6
3P
+
KST/ST2/09
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
1P
+
KST/SzS1/09
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1C
+
KST/SzS2/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1C
Skratka
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Kat2/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/KP/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KPT/Lit3/09
KKPTF/PiP3/09
KST/Dog7/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Skratka
KSPTF/MSP1/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Metódy sociálnej práce - MSP1
51
Akt. Kredit
4
Rozsah
2P
Ukonč. Roč.
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
SK
3
Z
3
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
SK
3
L
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
Z
3
3
3
L
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Ukonč.
SK
Roč.
3
Sem.
Z
KST/ST4/09
Etopédia - Pg12
Spirituálna teológia 3 - ST3
Sociálna psychológia - Psy3
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Informatika 1 - Inf1
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Pedagogická psychológia - Pg7
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela TSP4
Spirituálna teológia 4 - ST4
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
KKPTF/Pg12/09
KST/ST3/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/TSP2/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Psy4/09
KSPTF/Med3/09
KSPTF/TSP4/09
+
2
1
4
6
2
6
4
3
2
1P
1P
2P
1P + 2C
1C
3P
2P
3P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
5
4P
SK
L
1
1P
SK
L
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Rozsah
1C
1P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
2P
SK
Z
2P
SK
Z
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Akt. Kredit
2
2
2
2
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit
Informatika 1 - Inf1
2
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
Pedagogická komunikácia - Pg10
4
Manželstvo v prvých storočiach kresťanstva –
3
CD7
Pedagogika voľného času - Pg6
+
2
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Teológia manželstva a rodiny
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg10/09
KHBV/CD7/12
Akt. Kredit
52
3
3
3
Roč.
2
2
2
2
Roč.
1
1
1
2
2
Roč.
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
Sem.
Z
Z
L
L
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Sem.
Náuka o rodine – Denná forma – Nový študijný program
Skratka
KFTF/SFT/09
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT5/11
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg3/09
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/Psy1/09
KPT/KP/09
KSPTF/TSP1/09
KSPTF/Man1/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/SPo1/09
KSPTF/TSP4/09
KST/Dog2/09
KST/SzS2/09
KST/Dog1/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Dog7.1/12
KPT/PT1/09
KST/MT1/09
KHBV/BT2/09
KKPTF/DM3/12
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/PiP3/09
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Skratka
KSPTF/EaŠ1/09
KKPTF/Psy4/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/EaŠ2/09
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Základy filozofie - SFT
4
4P
Základy logiky - SFT1
4
2P
Metafyzika - SFT2
6
3P
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
Biológia - Med1
4
2P
Právne základy a rodinné právo - PZ1
4
3P
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
1P
Filozofická antropológia - SFT5
4
2P
Cirkevné dejiny - CD
2
3P
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
1P + 1C
Teória výchovy - Pg3
4
2P
Odborná prax 1 - OPx1
3
2C
Sociológia I. - Soc1
4
2P
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
1P
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1C
Bioetika - SFP3
4
2P
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
3P
Základy psychológie - Psy1
4
2P
Kánonické právo - KP
3
2P
Teória sociálnej práce - TSP1
6
3P
Manažment v sociálnej práci - Man1
4
2P + 1C
Vývinová psychológia - Psy2
4
2P
Sociálna psychológia - Psy3
4
2P
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
5
3P
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela 5
4P
TSP4
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
3P
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1C
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
3P
Starý zákon - BT1
+
4
6P
Teológia MaR I. - Dog7.1
+
4
4P
Pastorálna teológia – základná - PT1
+
3
3P
Morálna teológia 1 - MT1
+
3
4P
Nový zákon - BT2
+
4
6P
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
+
4
3P
Teológia tela I. - Dog8.1
+
4
4P
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
+
20
14C
Morálna teológia 2 - MT2
+
3
4P
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
+
3
3P
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
+
1
1C
Seminár k záverečnej práci - PiP2
+
1
1C
Povinne voliteľné predmety
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Etopédia - Pg12
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
53
Akt. Kredit Rozsah
3
2P
3
3P
2
2C
2
2C
2
1P
6
1P + 2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
L
L
SK
2
L
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
2
2
2
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Ukonč.
SK
Z
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
2
2
2
2
Sem.
Z
L
Z
Z
Z
Z
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ4N/09
KSPTF/TSP6/09
KSPTF/TSP8/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/Med5/09
KSPTF/Med3/09
Metódy sociálnej práce - MSP1
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Tvorba projektov - TSP8
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
Závislosti - Med5
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
+
+
4
2
2
5
4
4
2
2
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit
Informatika 1 - Inf1
2
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
Pedagogická komunikácia - Pg10
4
Manželstvo v prvých storočiach kresťanstva –
3
CD7
Pedagogika voľného času - Pg6
+
2
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/12
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Teória sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Náuka o manželstve a rodine
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg10/09
KHBV/CD7/12
Akt. Kredit
54
2P
2C
2C
3P
2P
3P
1P
1P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
2
2
2
3
3
2
Z
L
L
Z
L
L
Z
L
Rozsah
1C
1P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
2P
SK
Z
2P
SK
Z
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Roč.
Sem.
Náuka o rodine – Externá forma (starý ŠP)
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy8/09
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/Dog2/09
KST/MT2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KST/SzS2/09
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Bioetika - SFP3
4
2P
Katechetika - Kat1
3
3P
Kánonické právo - KP
3
2P
Dejiny liturgie - Lit1
2
2P
Teológia a princípy liturgie - Lit2
2
2P
Nový zákon - BT2
4
6P
Liturgia posvätenia času - Lit3
3
3P
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
4
2P
Teológia MaR - Dog7
6
4P
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1C
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
Základy filozofie - SFT
+
4
4P
Starý zákon - BT1
+
4
6P
Katechéza v rodine - Kat2
+
6
3P
Dejiny pedagogiky - Pg1
+
2
2P
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
+
2
1P
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
+
5
3P
Metodológia vedeckej práce - PiP1
+
1
1P
Základy psychológie - Psy1
+
4
2P
Pastorálna teológia – základná - PT1
+
3
3P
Základy ekonomiky - EaŠ1
+
3
2P
Biológia - Med1
+
4
2P
Právne základy a rodinné právo - PZ1
+
4
3P
Dogmatická teológia 1 - Dog1
+
3
3P
Morálna teológia 1 - MT1
+
3
4P
Spirituálna teológia 1 - ST1
+
1
1P
Filozofická antropológia - SFT5
+
4
2P
Cirkevné dejiny - CD
+
2
3P
Všeobecná pedagogika - Pg2
+
4
1P + 1C
Teória výchovy - Pg3
+
4
2P
Riešenie problémových situácií a konfliktov v
+
3
1P
rodine - Psy10
Vývinová psychológia - Psy2
+
4
2P
Psychológia MaR - Psy8
+
4
3P
Odborná prax 1 - OPx1
+
3
2C
Sociológia I. - Soc1
+
4
2P
Teória sociálnej práce - TSP1
+
6
3P
Dogmatická teológia 2 - Dog2
+
3
3P
Morálna teológia 2 - MT2
+
3
4P
Spirituálna teológia 2 - ST2
+
1
1P
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
+
1
1C
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
+
1
1C
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Psy4/09
KSPTF/EaŠ2/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Skratka
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/KP/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KHBV/BT2/09
KPT/Lit3/09
KKPTF/PiP3/09
KST/DM3/09
KST/Dog7/09
KST/MT5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFT/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Kat2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/PiP1/09
KKPTF/Psy1/09
KPT/PT1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/Dog1/09
KST/MT1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT5/11
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Psy10/09
55
Akt. Kredit Rozsah
2
1C
3
3P
6
1P + 2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
SK
L
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Ukonč.
SK
Z
SK
Roč.
1
1
2, 3
Sem.
Z
L
Z
KSPTF/MSP1/09
KST/ST3/09
KSPTF/TSP2/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP4/09
KST/ST4/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/Med3/09
Metódy sociálnej práce - MSP1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Pedagogická psychológia - Pg7
Sociálna psychológia - Psy3
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela TSP4
Spirituálna teológia 4 - ST4
Etopédia - Pg12
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
+
+
+
4
1
6
4
4
2P
1P
3P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
2, 3
2
3
2
2
Z
Z
Z
L
L
5
4P
SK
2
L
1
2
2
1P
1P
1P
SK
SK
SK
2
3
L
Z
L
Rozsah
1C
1P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
2P
2P
SK
SK
KHBV/CD7/12
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit
Informatika 1 - Inf1
2
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
Pedagogická komunikácia - Pg10
4
Manželstvo v prvých storočiach kresťanstva –
CD7
3
Pedagogika voľného času - Pg6
+
2
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Teológia manželstva a rodiny
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg10/09
Akt.
56
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Z
Z
Roč.
Sem.
Sociálna filozofia
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SSF1/09
KKPTF/PiP1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SSF2/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SSF3/09
KKPTF/Psy1/09
KST/VKT3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SSF4/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy2/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KFTF/SFP3/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SSF5/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg12/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KFTF/SSF6/09
KKPTF/PiP3/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár pre SF 1 - SSF1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár pre SF 2 - SSF2
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Politická filozofia - SFP5
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár pre SF 3 - SSF3
Základy psychológie - Psy1
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár pre SF 4 - SSF4
Sociálna pedagogika - Pg9
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Bioetika - SFP3
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Seminár pre SF 5 - SSF5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Etopédia - Pg12
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Seminár pre SF 6 - SSF6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit
6
2
4
6
6
1
6
4
4
4
6
2
4
4
6
1
6
4
4
3
6
4
2
6
2
4
6
2
4
3
1
2
4
4
6
2
2
2
2
6
20
1
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
1C
1P
3P
2P
2P
2P
1C
3P
1P + 1C
2P
3P
1C
3P
2P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
1C
2P
2P
2P
1C
1P
1P
2P
2P
1C
14C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2, 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Skratka
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ3/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 3 - LJ3
Akt. Kredit
2
2
2
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
57
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/LJ4/09
KFTF/Soc2/11
KHBV/Bib11/09
KKPTF/Pg5/09
Základy ekonomiky - EaŠ1
Informatika 1 - Inf1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Sociológia 2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Pedagogika voľného času - Pg6
Skratka
KFTF/DFil/09
KFTF/SF-P/09
KFTF/SF-T/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Dejiny filozofie
Systematická filozofia praktická
Systematická filozofia teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
58
2P
1C
3P
2P
2P
3P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
2
3
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1P
SK
2
1C
SK
1
1P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
Roč.
1
1
1
2
3
Sem.
Z
L
L
Z
Z
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
!
3
2
4
2
3
3
2
Akt. Kredit
2
2
2
2
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
Skratka
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KHBV/CD3/09
KPT/Lit1/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit2/09
KPT/Lit3/09
KHBV/CD4/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/BT1/09
KHBV/BT2/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Dejiny liturgie - Lit1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Liturgia posvätenia času - Lit3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Starý zákon - BT1
Nový zákon - BT2
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SFi1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SFi2/09
KHBV/Bib11/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SFi3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SFi4/09
Povinné predmety - blok NS
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár z filozofie 4 - SFi4
59
Akt.
+
+
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
4
3P
SK
1
1P
SK
4
3P
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
3
3P
SK
4
3P
SK
2
2P
SK
3
3P
SK
2
2P
SK
3
3P
SK
4
3P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
4
6P
SK
4
6P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
6
3P
SK
2
1P
SK
4
2P
SK
6
3P
SK
1
1C
SK
6
3P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
1
1C
SK
3
3P
SK
4
2P
SK
6
3P
SK
3
2P
SK
1
1C
SK
6
3P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
1
1C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Povinné predmety - blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV/NS
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Kredit
4
1
2
4
2
4
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
Rozsah
2P
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2, 3
3
3
3
3
2, 3
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Kredit
1
1
1
1
1
4
4
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
Sem.
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit
1
1
1
2
1
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
Sem.
L
Z
Z
L
L
4
2P
SK
2
L
3
1P
SK
2
Z
Akt.
Akt.
Akt.
+
2, 3
2, 3
Z
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Riešenie problémových situácií a konfliktov v
KKPTF/Psy10/09
rodine - Psy10
KFTF/SFP3/09
Bioetika - SFP3
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
60
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KFTF/Fil/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Filozofia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
61
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KHBV/BT1/09
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/BT2/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Povinné predmety – blok NV
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofická etika - SFP1
Starý zákon - BT1
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Nový zákon - BT2
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
Povinné predmety – blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
62
Akt.
+
+
Akt.
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
2P
1C
1P
1C
3P
2P
6P
2P
3P
1P
3P
2P
2P
6P
3P
1P
1C
3P
2P
2P
3P
3P
3P
1C
3P
3P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Kredit Rozsah
4
2P
1
1P
2
1C
4
1P + 1C
2
2P
4
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
6
4
4
4
2
1
1
1
6
4
4
3
4
1
6
2
4
4
4
1
1
3
2
2
3
3
3
1
4
4
2
2
2
2
2
2
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2, 3
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Akt.
Kredit
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit
1
1
1
2
1
4
4
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
2P
2P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
L
Z
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Z
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFP3/09
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Sociológia I. - Soc1
Bioetika - SFP3
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
63
Magisterské študijné programy
Študent počas štúdia
- musí získať minimálne 120 kreditov (p+pv = 115, v = 5)
Sociálna práca Košice
Skratka
KSPTF/Man1/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/OPx6/09
KSPTF/SPo2/09
KSPTF/TSP7/09
KST/VKT7/09
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/MSP3/09
KSPTF/Med6/09
KSPTF/OPx7/09
KSPTF/TSP8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MCh3/09
KSPTF/OPx8/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP7/09
KSPTF/MCh1/09
KSPTF/Man2/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP9/09
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP13/09
Povinné predmety
Názov
Manažment v sociálnej práci - Man1
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie soc. práce - TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Misiológia 1 - MCh2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Základy I. pomoci - Med6
Odborná prax II. - OPx7
Tvorba projektov - TSP8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Odborná prax III. - OPx8
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Kultúrna antropológia - SFT11
Religionistika - SFP13
Akt. Kredit Rozsah
4
2P + 1C
5
3P
3
2C
5
2P
5
2P
2
2P
3
2P
4
2P
4
2P
3
2C
4
2P
5
3P
1
1C
2
2P
5
3P
3
2P
3
2C
5
3P
2
2P
30
14C
4
2P
4
2P + 1C
1
1C
1
1C
4
2P
Akt.
+
Kredit
3
4
4
Ukonč. Roč. Sem.
SK
1
Z
SK
1
Z
Z
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
L
SK
1
L
SK
1
L
Z
1
L
SK
1
L
SK
1
L
Z
1
L
SK
1
L
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
L
SK
2
L
SK
2
L
Z
2
L
SK
2
SK
1
Z
Rozsah Ukonč. Roč.
2P
SK
1
2P
SK
2
2P
SK
Sem.
L
Z
Z
Výberové predmety
Skratka
KFTF/SFi9/09
KPT/PT10/09
KKPTF/Pg6/09
KST/SMT3/09
KPT/PT9/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
KKPTF/SPg1/09
KKPTF/SPsy1/09
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Výberový seminár z filozofie - SFi9
2
2C
Vplyv médii na život v rodine - PT10
2
1P
Pedagogika voľného času - Pg6
+
2
2P
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
1
1C
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
+
4
2P + 2C
Rómsky jazyk
2
1P
Posunková reč
2
1P
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
2
2C
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
2
2C
64
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
SK
1
SK
SK
1,2,3
SK
1,2,3
Z
2
Z
2
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
L
Z
Z
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/MChP/08
KSPTF/SPo/08
KSPTF/TSP2/08
KSPTF/MSP2/08
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Akt
65
Kredit
Rozsah Ukonč. Roč.
OB
SS
SS
SS
SS
Sem.
Sociálna práca – Spišská Kapitula
SSP/VKT7/09
SSP/OPx6/09
SSP/SFP9/09
SSP/Man1/09
SKT/MT6/09
SSP/Med6/09
SSP/MCh2/09
SSP/TSP8/09
SSP/VKT8/09
SSP/OPx7/09
SSP/SzS4/09
SSP/TSP9/09
SSP/Pg15/09
SSP/MCh3/09
SSP/MCh1/09
SSP/Man2/09
SSP/VKT9/09
SSP/OPx8/09
SSP/SzS5/09
SSP/PiP2/09
SKT/PIP7/09
Povinné predmety
Názov
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Manažment v sociálnej práci - Man1
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Základy I. pomoci - Med6
Misiológia 1 - MCh2
Tvorba projektov - TSP8
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Odborná prax II. - OPx7
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Odborná prax III. - OPx8
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Skratka
SSP/PZ3/09
SSP/SFP13/09
SKT/SFT11/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Kultúrna antropológia - SFT11
Skratka
SSP/SFi9/09
SKT/SMT3/09
SSP/SPsy1/09
SSP/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
SKT/OBH2/09
SSP/MChP/09
SSP/SPo/09
SSP/TSP 2/09
SSP/MSP 2/09
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Skratka
SSP/MSP2/09
SSP/MSP3/09
SSP/SPo2/09
SSP/TSP7/09
Akt.
Akt.
Akt.
Akt.
66
Kredit Rozsah Ukonč.
5
3P
SK
4
2P
SK
5
2P
SK
Roč.
1
1
1
Sem.
Z
L
Z
5
2P
SK
1
Z
2
3
4
4
5
4
3
4
2
3
1
5
5
3
4
4
2
3
1
1
30
2P
2C
2P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
3P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
1C
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
3
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
1
1P
SK
2
2P
Z
2
2C
Z
Roč.
1, 2
Sem.
Z
L
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
OB
SS
SS
SS
SS
Roč.
Sem.
2
L
Náuka o rodine
Denná forma
Povinné predmety
Skratka
KFTF/SFT14/12
KKPTF/DM4/12
KKPTF/Pg16/12
KHBV/BT3/12
KKPTF/Psy13/12
KST/VKT7/09
KST/VKT9/09
KKPTF/Kat2/12
KSPTF/OPx9/09
KST/SzS4/09
KSPTF/PZ4/09
KKPTF/Med9/12
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Psy11/12
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Dog7.2/12
KKPTF/Med7/12
KKPTF/Psy8/12
KPT/PT9/12
KKPTF/Dog8.2/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
KKPTF/Pg18/12
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Personalizmus v súčasnej filozofii - SFT14
4
2P
SK
1, 2
Humanae vitae - svedomie a múdrosť v manželskej
morálke - DM4
5
3P
SK
1, 2
Rodinná výchova a pedagogika rodiny - Pg16
5
3P
SK
1, 2
Manželstvo a rodina vo Svätom písme - BT3
5
3P
SK
1, 2
Aplikovaná psychológia MaR - Psy13
6
2P + 1C
SK
1, 2
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
2
2P
SK
1
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
2
2P
SK
1
Katechéza v rodine - Kat2
5
3P
SK
1
Prax v manželskej poradni - OPx9
4
2P
SK
1
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
1C
Z
1
Rodina v právnom systéme spoločnosti - PZ4
4
2P
SK
1, 2
Biomedicínske
aspekty
prenatálneho
a postnatálneho vývoja - Med9
4
2P
SK
1, 2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
SK
2
Klinická psychológia MaR - Psy11
6
2P + 1C
SK
1, 2
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
1C
Z
2
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
SK
2
Teológia MaR II.- Dog7.2
+
4
3P
SK
Biomedicínsky rozmer manželského života - Med7
+
5
3P
SK
Všeobecná psychológia MaR - Psy8
+
6
3P
SK
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
+
4
2P + 2C
SK
Teológia tela II.- Dog8.2
+
4
3P
SK
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
+
4
3P
SK
Bioetika 2 - MT8
+
4
3P
SK
Sexuálna výchova – Pg18
+
3
1P + 1C
SK
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
KSPTF/PZ5/12
KST/MT10/12
Povinne voliteľné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Sociológia rodiny - Soc3
2
1P
SK
1
Z
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
Z
Intervencie v rozvodovom procese a mediácia
v rodine - PZ5
4
2P
SK
L
Vybrané otázky z morálnej teológie - MT10
3
2P
SK
L
Skratka
KFTF/SFP1/11
KKPTF/DNR1/10
KPT/PT11/09
KSPTF/SPo2/09
KKPTF/DNR2/10
KPT/PT8/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP2/09
Výberové predmety
Názov
Filozofická etika - SFP1
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pastorálna psychológia - PT8
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Filozofia kultúry - SFP2
Skratka
KSPTF/Soc3/09
KPT/SKP1/09
67
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
1P
SK
1
Z
5
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
2
2P
SK
2
L
Štátne skúšky
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
OB
Obhajoba diplomovej práce
Všeobecná a klinická psychológia manželstva
KSPTF/BPRM/12
SS
a rodičovstva
KST/MRPT/12
SS
Teológia manželstva a rodiny
Sexuálna
výchova
a výchova
k manželstvu
KKPTF/PRTR/12
SS
a rodičovstvu
Skratka
KKPTF/OBH2/09
Roč.
Sem.
Externá forma
Povinne voliteľné predmety
Skratka
KHBV/BT3/12
KKPTF/DM4/12
KKPTF/Pg16/12
KKPTF/Psy13/12
KSPTF/PZ4/09
KST/SzS4/09
KKPTF/Med9/12
KKPTF/Psy11/12
KKPTF/PiP3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFT14/12
KKPTF/Dog7.2/12
KKPTF/Med7/12
KKPTF/Psy8/12
KPT/PT9/12
KST/VKT7/09
KST/VKT9/09
KKPTF/Dog8.2/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/Kat2/12
KKPTF/MT8/12
KKPTF/Pg18/12
KSPTF/OPx9/09
Názov
Akt.
Manželstvo a rodina vo Svätom písme - BT3
Humanae vitae - svedomie a múdrosť v
manželskej morálke - DM4
Rodinná výchova a pedagogika rodiny - Pg16
Aplikovaná psychológia MaR - Psy13
Rodina v právnom systéme spoločnosti - PZ4
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Biomedicínske
aspekty
prenatálneho
a
postnatálneho vývoja - Med9
Klinická psychológia MaR - Psy11
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Personalizmus v súčasnej filozofii - SFT14
Teológia MaR II.- Dog7.2
Biomedicínsky rozmer manželského života - Med7
Všeobecná psychológia MaR - Psy8
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
+
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Teológia tela II.- Dog8.2
+
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
+
Katechéza v rodine - Kat2
Bioetika 2 - MT8
+
Sexuálna výchova – Pg18
+
Prax v manželskej poradni - OPx9
Kredit Rozsah
5
3P
Ukonč. Roč. Sem.
SK
1, 2
Z
5
5
6
4
1
3P
3P
2P + 1C
2P
1C
SK
SK
SK
SK
Z
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
Z
Z
Z
Z
L
4
6
20
1
1
4
4
5
6
4
2
2
4
4
5
4
3
4
2P
2P + 1C
14C
1C
1C
2P
3P
3P
3P
2P + 2C
2P
2P
3P
3P
3P
3P
1P + 1C
2P
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1, 2
1, 2
2
2
2
L
L
L
L
1
1
1
1
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
KSPTF/PZ5/12
KST/MT10/12
Povinne voliteľné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Sociológia rodiny - Soc3
2
1P
SK
Z
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
Z
Intervencie v rozvodovom procese a mediácia
v rodine - PZ5
4
2P
SK
1, 2
L
Vybrané otázky z morálnej teológie - MT10
3
2P
SK
L
Skratka
KFTF/SFP1/11
Výberové predmety
Názov
Filozofická etika - SFP1
Skratka
KSPTF/Soc3/09
KPT/SKP1/09
68
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
4 2P
SK
1
Sem.
Z
KKPTF/DNR1/10
KPT/PT11/09
KSPTF/SPo2/09
KKPTF/DNR2/10
KPT/PT8/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP2/09
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pastorálna psychológia - PT8
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Filozofia kultúry - SFP2
Skratka
KKPTF/OBH2/09
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
KSPTF/BPRM/12
KST/MRPT/12
KKPTF/PRTR/12
a výchova
2P
1P
2P
2P
2P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
OB
Všeobecná a klinická psychológia manželstva
a rodičovstva
Teológia manželstva a rodiny
Sexuálna výchova
a rodičovstvu
2
2
5
2
4
3
2
k manželstvu
69
SS
SS
SS
1
1
1
1
1
1
2
Z
Z
Z
L
L
L
L
Roč.
Sem.
Sociálna filozofia
KSPTF/TSP7/09
KST/VKT7/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFT15/09
KFTF/SSF8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP3/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit
Filozofická etika 2 - SFP6
+
6
Filozofia vedy - SFP8
+
3
Seminár pre SF 7 - SSF7
6
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
5
Manažment v sociálnej práci - Man1
4
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce TSP7
5
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
2
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
4
Metafyzika 2 - SFT10
+
6
Filozofia poznania 2 - SFT15
+
4
Seminár pre SF 8 - SSF8
6
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
2
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
5
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
Misijná a charitatívna práca - MCh1
4
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
Kultúrna antropológia - SFT11
4
Sociálna filozofia 2 - SFP11
4
Politická filozofia 2 - SFP7
4
Skratka
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP13/09
KSPTF/MCh3/09
KFTF/DF6/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Misiológia 1 - MCh2
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Misiológia 2 - MCh3
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Skratka
KFTF/SFT12/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPsy1/09
KKPTF/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
KFTF/SF-T2/09
KFTF/DFil2/09
KFTF/SF-P2/09
KKPTF/OBH2/09
Štátne skúšky
Názov
Systematická filozofia teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická 2
Obhajoba diplomovej práce
Skratka
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFP8/09
KFTF/SSF7/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/Man1/09
70
Rozsah
3P
1P
2C
3P
2P + 1C
2P
2P
3P
3P
2P
2C
3P
1C
2P
3P
3P
2P
14C
2P
1C
1C
2P
2P
2P
Ukonč. Roč. Sem.
SK
Z
SK
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
1
1
1, 2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1, 2
1, 2
1, 2
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
3
2P
SK
1
3
2P
SK
1
4
2P
SK
3
2P
SK
2
2
2P
SK
Sem.
L
L
Z
Z
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
2P
SK
1
1
1C
SK
1
2
2C
Z
2
2
2C
Z
Sem.
Z
L
Z
Z
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
SS
SS
SS
OB
Sem.
Akt.
+
+
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
Skratka
KFTF/SFT12/09
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Kat4/09
KFTF/SFT13/09
KKPTF/Px4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/Px8/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety - pedagogický blok
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika NV 1 - Kat3
Didaktika NV 2 - Kat4
Didaktika filozofie II. - SFT13
Priebežná pedagogická prax P1 (2. predmet) - Px4
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P2 (2. predmet) - Px6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Súvislá pedagogická prax (2. predmet) - Px8
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
20
14C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Skratka
KFTF/DF5/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/DF6/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
KFTF/SFT10/09
Povinné predmety - blok NS
Názov
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Filozofická etika 2 - SFP6
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Politická filozofia 2 - SFP7
Metafyzika 2 - SFT10
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
4
3P
SK
+
6
3P
SK
+
2
2P
SK
+
4
2P
SK
+
4
2P
SK
+
6
3P
SK
Roč.
1, 2
Sem.
L
Z
L
L
L
L
Skratka
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/Lit4/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/11
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KPT/KP/09
KPT/Lit5/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Liturgia sviatostí - Lit4
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Dogmatická teológia 5
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Kánonické právo - KP
Liturgia Eucharistie - Lit5
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
3
3P
SK
4
5P
SK
3
4P
SK
3
3P
SK
4
5P
SK
3
4P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
1
1C
SK
4
5P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
3
2P
SK
2
2P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1, 2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
KFTF/SFT11/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Kultúrna antropológia - SFT11
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
!
2
2P
SK
2
1P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
+
4
2P
SK
+
2
2P
SK
2
2P
SK
+
4
2P
SK
Roč.
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Študent si povinne volí aspoň 4 predmety z ponuky
71
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
Skratka
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFT8/09
KFTF/SFT9/09
KFTF/SFi5/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/PZ2/09
KFTF/SFi6/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFi7/09
KFTF/SFi8/09
Povinne voliteľné predmety - blok NS
Názov
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Filozofická hermeneutika - SFT8
Filozofia jazyka - SFT9
Seminár z filozofie 5 - SFi5
Základy ekonomiky - EaŠ1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Seminár z filozofie 6 - SFi6
Sociológia I. - Soc1
Seminár z filozofie 7 - SFi7
Seminár z filozofie 8 - SFi8
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
4
2P
SK
4
2P
SK
2
2P
SK
+
2
2P
SK
1
1C
SK
3
2P
SK
4
3P
SK
4
3P
SK
1
1C
SK
4
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
Roč.
Skratka
KST/SDog1/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SDog2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KPT/PT4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Rétorika základná - PT4
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
+
1
1C
Z
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
+
1
1C
SK
1
1C
SK
+
1
1C
SK
2
2P
SK
Roč.
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
+
4
2P
SK
2
3P
SK
+
4
4P
SK
+
4
3P
SK
+
4
3P
SK
1
1
1
1
1
2
2
2
Roč.
1
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Sem.
Z
L
L
L
L
Štátne skúšky
Skratka
KKPTF/DTV/09
KFTF/Fil2/09
KFTF/DNOS/09
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Didaktika a teória výchovy
Filozofia 2
Didaktika filozofie
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
72
Roč.
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
Povinné predmety - Pedagogický blok
Skratka
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
KKPTF/Kat3/09 Didaktika NV 1 - Kat3
2
2P
SK
1
Z
Priebežná pedagogická prax P2 (1.predmet) KKPTF/Px5/09 Px5
1
1C
SK
2
Z
Priebežná pedagogická prax P1 (1.predmet) KKPTF/Px3/09 Px3
1
1C
SK
1
L
KKPTF/Kat4/09 Didaktika NV 2 - Kat4
2
2P
SK
1
L
KKPTF/Px7/09 Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
1
1C
SK
2
L
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
SK
2
KKPTF/PiP7/09 Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
30
14C
SK
2
L
Skratka
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KPT/KP3/09
KST/MT5/09
KPT/LSp11/09
KPT/Lit5/09
KST/Dog5/11
KPT/KP4/09
KST/MT3/09
Povinné predmety - Blok NV
Názov
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Kánonické právo 3 - KP3
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Liturgia Eucharistie - Lit5
Dogmatická teológia 5
Kánonické právo 4 - KP4
Morálna teológia 3 - MT3
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
3
2P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
4
5P
SK
1
Z
3
4P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
L
3
3P
SK
1
L
2
3P
SK
1
L
4
5P
SK
1
L
3
4P
SK
1
L
6
4P
SK
2
Z
3
3P
SK
1
L
1
1C
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
5P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KHBV/BT/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KFTF/SFP9/09
KPT/KP6/09
KPT/PT4/09
KPT/PT5/09
KPT/PT7/09
KPT/PT8/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Biblická teológia - BT
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Kancelaristika - KP6
Rétorika základná - PT4
Rétorika cirkevná - PT5
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
6
2P
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
+
1
1C
SK
Z
4
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
73
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
KFTF/SFT11/09
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
Skratka
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Kultúrna antropológia - SFT11
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
Štátne skúšky
Názov
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
!
2
2P
SK
2
1P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
+
4
2P
SK
+
2
2P
SK
2
2P
SK
+
4
2P
SK
Roč.
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
3P
SK
1
L
+
4
4P
SK
L
+
4
3P
SK
L
+
4
3P
SK
L
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
OB
SS
74
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Študijný poriadok teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva
ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa
ktorých sa uskutočňuje štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulte
v Košiciach (ďalej len „ TF KU “ alebo „fakulta“), a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na TF
KU
študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov spoločných študijných
programov a študentov, ktorí sú na TF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských učiteľov
a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na TF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1)
Na TF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné
podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené
fakultou.
(2)
TF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov
(§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3)
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4)
O počte prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát teologickej fakulty (ďalej
AS TF KU ). O počte študentov na jednotlivé študijné programy rozhoduje dekan po
vyjadrení vedúcich katedier.
(5)
Dekan zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na
štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium
najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
75
(6)
Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium,
termín a spôsob overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na
príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia
skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky,
ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7)
Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej
výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8)
Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu
prihlášku.
Uchádzač zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný program
uskutočňuje. Po prijatí na štúdium si uchádzač môže v odôvodnených prípadoch (napr.
vzdialenosť ku miestu štúdia, lepšie dopravné spojenie, zmena bydliska atď.) podať žiadosť
o prestup na iné pedagogické pracovisko fakulty, na ktorom sa uskutočňuje rovnaký študijný
program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môže dekan fakulty vyhovieť žiadosti
na návrh alebo so súhlasom jeho moderátora.
(9)
Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky
doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť žiadosť, na
základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre študentov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím
na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na
štúdium na fakulte. Fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme
bez zaručeného elektronického podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta
uchádzača vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni,
prihláška sa považuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou
prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-členná
a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť
o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa
občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní vykonať
prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
76
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou
spisu o prijímacom konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu
aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného
počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi,
výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané
uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba,
ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak
zistí, že uchádzač sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami
vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto
uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje
dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom oznámené
písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí
obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti uchádzača podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je
známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas
15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom
konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho
konania podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho
konania. Dekan môže sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so
zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia
na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu
s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
(25) Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo
vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak
žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie, že proti rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.
(26) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od
doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.
77
(27) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho
konania a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa
rozumie, že uchádzač môže za prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu
čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto
skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj
v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(28) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo
uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený
chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok
odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov.
O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať písomný
záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov
zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program,
dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(29) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan
fakulty však môže prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež
obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1)
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na
štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje
študijné oddelenie fakulty.
(2)
Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu.
Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka.
Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo
na zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí
podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho
prijatí na štúdium.
(3)
Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na
štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca
na základe plnej moci.
(4)
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví
na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne,
fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od
doručenia tejto výzvy.
(5)
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada
o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do
ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent
zanechal štúdium.
78
(6)
Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným
programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom
akademickom roku, avšak tak, aby po splnení požadovaných podmienok mohol postúpiť do
ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7)
O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii
študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie
v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra študentov.
(8)
Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov
zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
(9)
Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú najskôr v deň
zápisu.
(10) O žiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6 zákona o VŠ o zápis na
štúdium študijného programu uskutočňovaného na TF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná
žiadosť o zápis na študijný program príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom
študijnom odbore študenta inej vysokej školy sa adresuje dekanovi fakulty. Dekan si
k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program
zabezpečuje. Študent inej vysokej školy k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis
absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností
určených študijným programom príslušnej vysokej školy. Fakulta rozhodne o žiadosti
študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov
určených k rozhodnutiu. V prípade pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od
uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent štúdium zanechal, v akom
študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Dňom zápisu sa študent stáva
študentom TF KU .
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1)
Na TF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy
v dennej alebo externej forme.
(2)
Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá
forma) sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou
alebo kombinovanou metódou.
(3)
TF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis
(Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
(4)
Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej
súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava akademický titul
„bakalár“ (skr. „Bc.“).
79
(5)
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Trvá dva
roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce.
Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6)
Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je
najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7)
Študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program podľa § 53
ods. 3 zákona o VŠ na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho
katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí garant/garanti študijného programu, dekan
môže zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú. Túto zmenu môže
povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky s deťmi do
3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody,
štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti o
dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú
na študijné oddelenie fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1)
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný program
vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na jej fakulte.
(2)
Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené
študijným programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
alebo študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných
jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si
učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj
v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na
akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného
dotazníka,
i)
slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j)
na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou
uplatnenia absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ,
rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku
študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
l)
za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci
toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov,
80
m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom
prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení
prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských
samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na
jej verejných zasadnutiach.
(3)
Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné
predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4)
Študent je povinný najmä:
a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a TF KU ,
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte
v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ
a najneskôr v lehote do 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako
aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu
alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
f) pri zápise písomne oznámiť fakulte, rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude
študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta
nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2)
Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra
akademického roka.
(3)
Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní
s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4)
Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá spravidla 13 týždňov
a skúškového obdobia, ktoré trvá spravidla 6 týždňov. Letný semester posledného semestra
bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť iným spôsobom.
(5)
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie
a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
(6)
Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných
predmetov stanovených študijným programom. Za zostavenie a zverejnenie rozvrhov
najneskôr týždeň pred začiatkom vyučovania v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
81
(7)
Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3
zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov
v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej
forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18
hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
(8)
Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia po vypočutí mienky rektora Kňazského
seminára, môže študenta denného štúdia – seminaristu poslať na pastoračno – pedagogickú
prax na dobu jedného roka. (Štatút TFKU § 41) Počas tejto praxe študent neprerušuje štúdium
a za absolvovanie praxe nezískava kredity. Vykonanie tejto praxe sa nehodnotí ako nesplnenie
podmienok podľa čl. 7 ods. 11.
Článok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TF KU
je
založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos
kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2)
Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa
pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré
je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie
vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky
vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium
a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia. Účasť na
prednáškach, cvičeniach a seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyučovacom
procese posudzuje vyučujúci predmetu.
(3)
Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na TF KU
v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4)
Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému
k jednotkám študijného programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu
štúdia získať kredity iba raz.
(5)
Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden
semester 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať
aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí
získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺžka štúdia 6 rokov, musí študent získať
aspoň 360 kreditov v predpísanom zložení; ak je štandardná dĺžka štúdia 5 rokov, musí získať
aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6)
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné
absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného
programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho
riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej
vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne
zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
82
(7)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania
členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na
predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez
nadväznosti.
(8)
Fakulta, určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je
zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia
v štandardnej dĺžke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného
programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého
druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené
pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni
štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9)
Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer
rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení každého
akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového
obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty
kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov,
z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa
menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa
menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a študijného poriadku fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku
štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40
kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a zo študijného poriadku fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
najmä priebežnou kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy,
úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie
štúdia.
(2)
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené
v informačnom liste predmetu.
(3)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej
úspešnosti študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu
podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
83
Percentuálny
zisk
100-93 %
92-85 %
84-77 %
76-69 %
68-60 %
59-0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráža
výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
Klasifikačný stupeň
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúčanom študijnom pláne označené písmenom „Z“, sa
nehodnotia klasifikačným stupňom a podmienky ich úspešného absolvovania stanovuje
informačný list predmetu.
(4)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný
priemer. Vypočíta sa tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového
ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom
kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5)
Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa považuje za
predmet, hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej
práce patrí medzi štátne skúšky.
(6)
Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa
kredity neprideľujú. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX.
(7)
Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne
klasifikačným stupňom A až FX.
(8)
Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverečnej práce
i jednotlivých predmetov len známkami A a B, pričom počet hodnotení známkou
A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B,
b) „prospel“ - ak študent nespĺňa hodnotenie podľa písm. a) a žiadna časť štátnej skúšky
nie je hodnotená známkou FX.
(9)
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých
povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje
sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent počas celého štúdia nebol hodnotený známkou E,
všetky skúšky absolvoval v riadnych termínoch, dosiahol za celé štúdium vážený študijný
priemer v jednotlivých ročníkoch menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom
termíne je „prospel s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami, ktoré nezahŕňa písm. a).
84
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie
štátnej skúšky je „neprospel“.
(12) V prípade nesplnenia povinnosti študenta podľa čl. 5 ods. 4 c) sa študent nemôže
prihlásiť na štátne skúšky.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)
V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej
hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej
hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môže zapísať aj menší počet
kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia študijného programu.
(2)
V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90
kreditov. Do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise
študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3)
Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je možné len
z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade vylučujúcich predmetov a z kapacitných
dôvodov.
(4)
Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný
a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5)
Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za
rovnakých podmienok ako študenti Teologickej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa
môžu prihlásiť na predmet na TF KU len na základe zmluvy o štúdiu.
(6)
Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn.
dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz a to
v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje
predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(7)
Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený
stupňom FX, si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si
môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom
akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a študijného poriadku TF KU.
(8)
Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz
a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový
predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový
predmet.
(9)
Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra
(zimného/letného) požiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu
85
v prípade, že výučba predmetu bola zrušená fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri
neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom
semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné
oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do
dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí
učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny
týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom
informačnom systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia
v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom množstve a rozptyle
(minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede a jeden na konci skúškového
obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa používa
elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrieť do konca prednáškového obdobia.
Študent spravidla koná skúšku u učiteľa, ktorý predmet vyučoval.
(12) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom
informačnom systéme najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani
sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí
klasifikačným stupňom FX.
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak
závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania,
výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14) V prípade nesplnenia požadovaných podmienok z daného predmetu v riadnom termíne
má študent právo na jeden opravný termín. V rámci vypísaných termínov skúšok
a harmonogramu akademického roka, a to pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného
systému najneskôr 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné
absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne
požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov,
ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom
komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške,
o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(17) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť dištančnú metódu štúdia
alebo individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi absolvovať zapísané predmety
v osobitnom režime z hľadiska organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty.
86
Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom.
Dekan môže povoliť individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému
študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou
na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade
s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica
o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP
Erasmus na KU v Ružomberku).
(2)
Študent môže požiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných
predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je
kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno uznať kredity získané za úspešné
absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1)
Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy
záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného
prvého a druhého stupňa.
(2)
Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej
práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za
schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom
systéme.
(3)
Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce
v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce
a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej
práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4)
Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis
fakulty.
(5)
Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe
a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1)
K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku.
Štátne skúšky sa na TF KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
87
(2)
Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú
dané študijným programom.
(3)
Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky
a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra
akademického roka, v ktorom sa štátne skúšky uskutočnia.
(4)
Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom
štúdia a zverejňujú sa aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5)
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného
systému najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6)
Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo
najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas
s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí
stupňom FX.
(7)
Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým
neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac
ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade
neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
(8)
Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje
opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať
sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa
započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9)
Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a
obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú
akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“) alebo „doktor pedagogiky“ (skr.
„PaedDr.“). V študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2)
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého
alebo spojeného prvého a druhého stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného
programu a získal určený počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad
účasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom
– vrátane obhajoby záverečnej práce.
88
(3)
Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných
na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na TF KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia
štúdia je koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské
štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a študijného poriadku, alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny
priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení
nadobudlo právoplatnosť,
d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme
ponuku fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom
skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného
programu,
e) smrťou študenta.
(5)
Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení
celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné
štúdium vo viacerých študijných programoch v príslušnom stupni vysokoškolského
vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti
študenta uhradiť TF KU ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise
univerzity.
(6)
Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní
príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške
a dodatok k diplomu.
(7)
Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného
programu a príslušného študijného odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho
univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné
číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného
programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum skončenia štúdia
a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri
akademickom obrade.
(8)
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach
a jej výsledku. Vydáva ho univerzita, podpisuje ho dekan.
(9)
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch
absolvovaných v študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme
štúdia informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva
a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne
v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia
aj v anglickom jazyku.
89
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1)
Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti
študenta dekan.
(2)
Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra.
Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie
štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred
začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle
závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa
doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.
(3)
(4)
Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných
dôvodov (po predložení hodnoverných dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5)
Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani
členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1)
Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2)
Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte, doručené písomné vyhlásenie
študenta o zanechaní štúdia.
(3)
V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie
o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
(4)
Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na TF KU len na základe
nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1)
Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ
a disciplinárneho poriadku TF KU môže dekan rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2)
Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo
študijného poriadku TF KU , je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
90
(3)
Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok,
odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod
ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis
dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť.
(5)
Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní
odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môže
sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo
vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6)
Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1)
Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie
študijných odborov uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena
uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou
podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je úspešné ukončenie ročníka, resp.
úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným
programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla.
Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie
vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu
sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2)
Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
(3)
K žiadosti o zmenu študijného programu na študijný program katolícka teológia
a náuka o rodine musí študent priložiť odporúčanie vlastného farára.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1)
Doklady o štúdiu na TF KU sú: preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia.
(2)
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva
a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva
a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva
univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3)
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach,
ktoré študent v rámci študijného programu splnil. Vydáva ho fakulta.
91
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1)
Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním
štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný
program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53
ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2)
Dekan môže udeliť študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre udelenie Ceny
dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo
dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp.
v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis
fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1)
Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť systém štúdia, pomôcť študentom
správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán
študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ
aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj
poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej,
záujmovej a inej činnosti.
(2)
Študijných poradcov vymenúva a odvoláva dekan z radov vysokoškolských učiteľov
fakulty.
(3)
Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská
a konzultačná činnosť pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1)
Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta prebieha
v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach
o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2)
Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom,
keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť
neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote
žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie
v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, keď plynula
študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30
92
dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci
konať a rozhodnúť.
(3)
Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu
a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4)
Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich
zo študijného programu a študijného poriadku TF KU sa začína dňom vydania rozhodnutia
o vylúčení.
(5)
Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(6)
Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené
písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu
a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento študijný poriadok neustanovuje inak.
Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7)
Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme
alebo hneď, ako ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené
konaním alebo opomenutím študenta. Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď
študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na
získavanie a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého
poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho
vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské
štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky,
ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť
pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry,
potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia
pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej
len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná
dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac
4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
93
(6)
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti
alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch
hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia
zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180
kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“
(„philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti
doktorandského štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“).
Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický titul „doktor
teológie“ (v skratke „ThDr.“).
(11) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie
je ustanovené inak.
(12) Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje
doktorandskom štúdiu.“
„Smernica dekana TF KU o
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec sporná. Výklad dekana
nadobúda záväznosť, ak ho schváli akademický senát fakulty.
(2) Voči rozhodnutiu učiteľa sa môže študent odvolať k dekanovi, resp. moderátorovi.
Voči rozhodnutiu dekana sa môže študent prijatý do Kňazského seminára odvolať
k Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity a ostatní študenti k rektorovi Katolíckej
univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ak nie je
stanovené inak.
(3) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto študijným
poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť zmenu oproti
ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene bezodkladne
informuje kolégium dekana, AS TF KU a Akademický senát Katolíckej univerzity
v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(4) Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný
poriadok TF KU schválený v AS KU 14. 11. 2005.
94
(5) Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU dňa 10. 03. 2010.
(6) Študijný poriadok TF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 28. 04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan TF KU
95
Obsah
ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY ................................................................. 1
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU .............................................................. 2
Poslanie Katolíckej univerzity v Ružomberku ....................................................................... 2
Služby pre študentov .............................................................................................................. 5
Orgány a predstavitelia KU .................................................................................................... 6
Akademický senát KU ........................................................................................................... 7
Správna rada KU .................................................................................................................... 7
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ................................................................................... 8
Fakulty KU ........................................................................................................................... 10
Ďalšie pracoviská KU ........................................................................................................... 11
TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU ......... 18
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku .................... 19
Vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.................................... 20
PRACOVISKÁ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
AFILIOVANÉ
K TEOLOGICKEJ FAKULTE ............................................................................................ 22
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a Teologický
inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí ............................................................... 22
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach..................................................... 24
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave Konzultačné stredisko Náuky o rodine ............. 25
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY V KOŠICIACH KU V RUŽOMBERKU ..... 26
Katedra humanitných vied ................................................................................................... 26
Katedra teologických vied .................................................................................................... 27
Katedra spoločenských vied ................................................................................................. 28
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov ............................................... 30
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach na akademický rok 2013/2014 ............... 33
Harmonogram promócií v ak. roku 2013/2014 .................................................................... 33
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2013/2014 ......................................................... 34
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí na akademický rok
2013/2014 ................................................................................................................................. 35
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave - konzultačného strediska Náuky o rodine
na akademický rok 2013/2014 ............................................................................................... 36
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ..................................................................................................... 37
96
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň ................................................... 37
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice) ................................................. 37
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula).................................. 41
Bakalárske študijné programy .............................................................................................. 45
Sociálna práca Košice .......................................................................................................... 45
Sociálna práca – Spišská Kapitula........................................................................................ 49
Náuka o rodine ..................................................................................................................... 51
Sociálna filozofia.................................................................................................................. 57
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova ....................................................... 59
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova ........................................................................... 62
Magisterské študijné programy ............................................................................................ 64
Sociálna práca Košice .......................................................................................................... 64
Sociálna práca – Spišská Kapitula........................................................................................ 66
Náuka o rodine ..................................................................................................................... 67
Sociálna filozofia.................................................................................................................. 70
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova ....................................................... 71
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova ........................................................................... 73
Študijný poriadok teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku .................. 75
Obsah ....................................................................................................................................... 96
97
Download

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU - Katolícka univerzita v Ružomberku