Lokal İleri Pankreas Kanserinde
RADYOTERAPİ
Dr Esra Kaytan Sağlam
İTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoterapi vs Kemoradyoterapi
Metaanaliz: KRT sadece RT sağkalım avantajı göstermiş
Cancer 48: 1705, 1981
Kırmızı dergi 62: 1345, 2005
Kemoradyoterapi vs Kemoterapi
FFCD/SFRO ÇALIŞMASI
• 119 hasta, karşılaştırmalı, faz III çalışma
Gemsitabin
•
•
•
•
RT (60 Gy)+
CI 5FU+sisplatin
Tüm hastalar progresyona kadar Gemsitabin
RT: GTV + Elektif
Medyan sağkalım:
8,6 ay lenf nodları
13 ayda tedavi
P:0.03
alanına
1 yıllık sağkalım:
%32 alınmış…
%53
Sisplatine bağlı toksisite
yüksek
Grad 3-4 Toksisite
yüksek
!
Ann Oncol 19(9), 1592,2008
ECOG E4201 çalışması
Gemsitabin
1000 mg/m2/ 6w
RT (50.4 Gy)
Gemsitabin 600mg/m2
80 hasta
Her iki kolda: Gemsitabin 1000mg/m2 : 3 hafta + 1 hafta
ara …5 kür
RT: 39,6 Gy/22 fr PTV: GTV+3 cm + lenf nod +1,5 cm
10,8 Gy/6 fr
PTV1: GTV + 2cm
J
JCO 29(3):4105, 2011
Grad III – IV toksisite BENZER
Grad IV – V toksisite Yüksek
Medyan sağkalım:
1 yıllık sağkalım:
9,2 ay
%32
11 ay
%50
p:0.01
p:0.03
Japon Çalışması
Gemsitabin
1000 mg/m2
80 Hasta
Medyan Sağkalım
Gemsitabin
RT (50.4 Gy)
12,2
RT elektif nodal ışınlama yok
Toksisite benzer
12,8
p<0.02
KEMORADYOTERAPİ
> KEMOTERAPİ
İndüksiyon KT ardından KT/RT vs KT
• GERCON FAZ II-III çalışması – retropspektif
181 hasta: indüksiyon KT sonrası (gemsitabin bazlı)
KT sonrası progresyon %29 !
RT (55 Gy) + 5 FU (CI)
KT (Gem. bazlı)
Med. Sk
15 ay
11,7 ay P:0.0009
1 yıllık Sk %65,3
%47,5
• İki grup; yaş,cins, KT sonu cevap, PS, KT rejimi eşit…
JCO 25: 326, 2007
Faz II Çalışmalar
1/3
hastada
Progresyon
İndüksiyon KT sonrasında da lokal tedavi olarak
Radyoterapi eklenmesi Sağkalım avantajı sağlamakta
Ümit vaad etmektedir.
KEMOTERAPİ BAŞLANAN HASTALARDA
PROGRESYON OLMADAN !
KEMORADYOTERAPİ
> KEMOTERAPİ
Hangi Radyoduyarlılaştırıcı?
EGFR Overexper.
Yönelik ajanlarla ile
beraber RT
Ümit vaat etmekte!
STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ
Stereotactic Radiotherapy for Unresectable
Adenocarcinoma of the Pancreas
Unrezektabıl hastalık, 77 hasta (%58 lokal ileri, %14
medikal inoperabıl, %19 metastatik, %8 nüks)
Gemsitabin + SBRT (25 Gy/1 fr)
•
•
•
•
•
•
•
6 aylık lokal progresyonsuz sağkalım
1 yıllık LPFS
1 yıllık lokal yineleme:
1 yıllık OS:
Grad II ve ↑ akut toksisite
Grad II geç toksisite
Grad III ve ↑ geç toksisite
%91
%84
%5
%21
4 hasta
3 hasta
7 hasta
Chang et al, Cancer 115(3); 665, 2009
Stanford Universitesi Çalışmaları
• Faz I: Doz arttırma çalışması (2004)
15 Gy/1 fr – 20 Gy/1 fr – 25 Gy/1 fr
Grad III ve üzerinde akut toksisite yok
Lokal kontrol 25 Gy ile
%90
Medyan sağkalım:
11 ay
• Faz II: 45 Gy IMRT + 5FU + 25 Gy/1 fr
Grad III toksisite
2 hasta
Lokal kontrol 
Medyan sağkalım:
8,3 ay
Kırmızı dergi, 63; 320, 2005/ 72; 678, 2008
Stanford Universitesi Çalışmaları
16, lokal ileri – non-metastatik hasta
Cyberknife (25 Gy/1 fr) + Gemsitabin
(medyan 4 kür (1-9 kür)
•
•
•
•
•
PTV: GTV + 2-3 mm
Medyan sağkalım:
1 yıl sonunda
Lokal progresyon:
Akut toksisite:
• Geç Toksisite:
11.4 ay,
%50 hasta hayatta
3lokal
hastakontrol
(%19) –%81
2 hasta (%13) Gr II
1 hasta (%6) Gr III
5 hasta ülser (%31) Gr II
1 hasta stenoz (%6)Gr III
1 hasta perforas. (%6)Gr IV
Rad. Oncol 48; 76, 2006
Gemsitabin ve SBRT Lokal ileri ve Metastatik Ca
Kırmızı dergi, 84(4); 615, 2011
Medyan takip: 21 ay
Lokal kontrol: %85
Grad III toksisite: %9
Stereotaktik radyoterapi
Ortalama sağkalım
11 ay – 20 ay
İntraoperatif Radyoterapi
• Mass gen. Hosp.
150 hasta
IORT 15-20 Gy - Eksternal RT (10-20 Gy/
37-40 Gy)
Medyan sağkalım:
1 yıllık sağkalım:
13 ay
%54
Sadece Kemoterapi
8,5 – 9 ,2 ay
Radyoterapi eklenmesi ile 11-13 ay
İnd. Kemoterapi sonrası
Kemoterapi
11,7 ay
Radyoterapi eklenmesi ile 11 – 12,8 ay
Hedefe yönelik ajanlarla Radyoterapi 18,8 ay
Download

Lokal İleri Pankreas Kanserinde RADYOTERAPİ