KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU
ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2014/2015
KOŠICE 2014
1
Obsah
ŠTUDIJNÝ PLÁN TEOLOGICKEJ FAKULTY ................................................................. 1
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU .............................................................. 4
Poslanie Katolíckej univerzity v Ruţomberku ....................................................................... 4
Sluţby pre študentov .............................................................................................................. 8
Orgány a predstavitelia KU .................................................................................................. 10
Akademický senát KU ......................................................................................................... 11
Správna rada KU .................................................................................................................. 12
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU ................................................................................. 13
Fakulty KU ........................................................................................................................... 19
Ďalšie pracoviská KU ........................................................................................................... 19
TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŢOMBERKU ......... 24
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku .................... 25
Vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku.................................... 26
PRACOVISKÁ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŢOMBERKU
AFILIOVANÉ
K TEOLOGICKEJ FAKULTE ............................................................................................ 28
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a Teologický
inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí ............................................................... 28
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach..................................................... 30
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY V KOŠICIACH KU V RUŢOMBERKU ......... 31
Katedra filozofie a histórie ................................................................................................... 31
Katedra systematickej teológie ............................................................................................. 31
Katedra praktickej teológie .................................................................................................. 32
Katedra spoločenských vied ................................................................................................. 33
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov ............................................... 35
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach na akademický rok 2014/2015 ............... 38
Harmonogram promócií v ak. roku 2014/2015 .................................................................... 38
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2014/2015 ......................................................... 39
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí na akademický rok
2014/2015 ................................................................................................................................. 40
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ..................................................................................................... 42
2
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň ................................................... 42
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice) ................................................. 42
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula).................................. 46
Bakalárske študijné programy .............................................................................................. 51
Sociálna práca Košice .......................................................................................................... 51
Sociálna práca – Spišská Kapitula........................................................................................ 53
Náuka o rodine - Bc ............................................................................................................. 55
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboţenská výchova – Bc. .............................................. 59
Učiteľstvo predmetu náboţenská výchova – Bc. ................................................................. 62
Magisterské študijné programy ............................................................................................ 64
Sociálna práca Košice Mgr................................................................................................... 64
Sociálna práca – Spišská Kapitula Mgr. ............................................................................... 66
Náuka o rodine Mgr. ............................................................................................................ 67
Sociálna filozofia – Mgr. ...................................................................................................... 69
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboţenská výchova – Mgr. ........................................... 71
Učiteľstvo predmetu náboţenská výchova – Mgr. ............................................................... 73
Študijný poriadok teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku .................. 75
3
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU
Adresa
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ruţomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
e-mail: [email protected]
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte [email protected] (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ruţomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ruţomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
SK08 8180 0000 0070 0034 7735
Poslanie Katolíckej univerzity v Ruţomberku
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre
integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ruţomberku (ďalej len univerzita) ako
o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, sluţby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať
a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy
súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a
zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do
spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, ţe Boh k nám
prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe
obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú ţivot Cirkvi. Dôraz
na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi
zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom ţivote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Jeţiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, ţe v ňom sa všetky
veci stávajú dokonalými.
POSLANIE
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej
podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je
venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúţi dôstojnosti človeka
a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným
4
hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto
zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného
ţivota, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyţaduje prítomnosť akademikov
a študentov z rozmanitých sfér, pretoţe prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita
univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala
byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej
histórie inštitúcie. To, čo univerzita ţiada od všetkých členov akademickej obce, je
rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa.
Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg
a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti
uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu,
nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktieţ podporovať zmysel pre ľudskú
solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane
sluţbou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej
diskusie môţu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania
prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v kaţdej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti
a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom
podporovaní kultúry a na sluţbe spoločnosti. Povzbudzuje k takej ţivotnej ceste, ktorá je
v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a sluţbe. Spôsobom
ţivota sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov
na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, ţe pravé hľadanie pravdy v ľudskom
i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje kaţdú vedeckú aktivitu, ktorá je
v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou
a zároveň príleţitosťou je neustále udrţiavanie a rozvíjanie náboţenského rozmeru vo
všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môţe rozvíjať
katolícky intelektuálny ţivot ako základ dialógu medzi náboţenstvom a kultúrou, medzi
vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného ţivota sa sústreďuje na formáciu
autentického spoločenstva.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúţiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
VÍZIA UNIVERZITY
Katolícka univerzita v Ruţomberku je univerzita s kvalitnou vedou,
a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KU
5
výskumom
Katolícka univerzita v Ruţomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným
charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR.
Svoju činnosť od roku 2000, kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických,
humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manaţmentu a práva.
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ruţomberku (filozofickej, pedagogickej,
teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2013/2014 študovalo 6 734
študentov, 4 555 v dennej a 2 179 v externej forme štúdia, vrátane 343 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International
Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des universités
catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of
Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU
12 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges &
Universities je 12 najvyhľadávanejšia slovenská univerzita.
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, ţe KU v roku 2010
prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských
univerzít. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom
porovnaní nedosiahla ţiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. V trende zvyšovania
kvality univerzita pokračuje aj naďalej, čo dokazujú hodnotenia ARRA v rokoch 2011 a 2012.
V poslednom zverejnenom rebríčku World Academies Rank sa KU umiestnila na siedmom
mieste spomedzi 33 hodnotených slovenských vysokých škôl. V globálnom rankingovom
rebríčku sa zaradila v jeho prvej polovici na 3 807 mieste z 9 805 vysokých škôl a univerzít z
celého sveta, v konkurencii 2 450 hodnotených európskych vysokých škôl dosiahla 929
miesto.
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU aţ po neţnej revolúcii v roku 1989,
kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala
katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ruţomberku
bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef
Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú
fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku
1997 bola KPF začlenená do Ţilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu
rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF
boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (19992000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení
Katolíckej univerzity v Ruţomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000
s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická
fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta
zdravotníctva KU začala svoju činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako
neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala
verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
6
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ruţomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol
Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
(11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
(7/2004 - 6/2008), štvrtým teológ a ţurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – 6/2012,
7/2012 – 5/2014), v súčasnom období vedie univerzitu teológ Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab,
PhD. (6/2014).
7
Sluţby pre študentov
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje
sluţby sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, k dispozícii pre študentov je
aj psychologická poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421
917 224 662. Centrum tieţ zabezpečuje poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným
znevýhodnením a matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421
918 337 410, e-mail: [email protected]
Moţnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho
prvoradým cieľom je snaha o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére
komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia
k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich
kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaţí
o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu,
históriu, kultúru, umenie, politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí. Viac
informácií na internetovej stránke kolegium.ku.sk alebo na e-maile: [email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ruţomberku sa nachádza
v univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov,
študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného
spoločenstva vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí sa snaţí prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle
i srdca. Viac informácií: www.upac.sk. Nepretrţitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, email: [email protected]
Univerzitná kniţnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, email: [email protected]) a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Kniţnica
disponuje šiestimi študovňami so 183 študijnými miestami. Pouţívateľom je prístupných 140
počítačov s pripojením na internet a wi-fi. Od júna 2011 začala univerzita budovať novú
Univerzitnú kniţnicu KU, kde nájde miesto vyše 700 000 kniţničných jednotiek, jej súčasťou
je aj galéria, spoločenské priestory a kaviareň. Viac informácií o projekte:
www.kniznica.ku.sk. Nová kniţnica bola slávnostne otvorená v septembri 2013.
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie
zariadenia KU (Hrabovská cesta 1A, Ruţomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail:
[email protected]). Poplatky za ubytovanie sú od 46 €, v závislosti od kategórie a počtu
lôţok na izbe v študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach.
Univerzita garantuje poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov
bakalárskeho štúdia, ktorí oň poţiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach
a reštauračných zariadeniach v areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na
http://usz.ku.sk.
Referát pre zahraničné vzťahy, mobilitu a formáciu KU sprostredkováva štúdium
a odbornú pracovnú stáţ pre študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov
a nepedagogických pracovníkov na zahraničných inštitúciách. Zabezpečuje administráciu
pobytov hosťujúcich študentov a pedagógov na KU. Nájdete ho na rektoráte KU (Námestie
A. Hlinku 60), konzultačné hodiny: v utorok od 9.00 do 11.30 h a od 13.00 do 14.30 h,
v stredu a vo štvrtok od 9.00 do 11.30 h. Po dohode (tel.: +421 908 337 411, +421 918 337
8
433, e-mail: [email protected], [email protected]) je
konzultácia moţná aj mimo konzultačných hodín. Viac informácií: www.ku.sk, časť
Zahraničné vzťahy a mobility.
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav
informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na
Hrabovská 1A v Ruţomberku (tel.: +421 918 337 430, e-mail: [email protected],
http://uikt.ku.sk). Otváracie hodiny pre poslucháčov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do
12.00 h a od 12.30 do 14.30 h, v piatok od 10.00 do 12.00 h od 12.30 do 14.00 h.
9
Orgány a predstavitelia KU
VEĽKÝ KANCELÁR KU
J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
REKTOR KU
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
[email protected]
PROREKTORI
Prorektor pre zahraničné vzťahy
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
Prorektorka pre vzdelávanie
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.,
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
Prorektorka pre vedu a umenie
Doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
KVESTORKA KU
Ing. Anna Jurčová
tel.: +421 44 43 04 693
[email protected]
Riaditeľ vnútornej správy
ThLic. Dušan Škrabek
tel: +421 44 43 04 693
[email protected]
10
Akademický senát KU
Predsedníčka AS KU
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
tel.: +421 917 551 786
[email protected]
Podpredseda AS KU - študentská časť
Mgr. Miroslava Antolová
[email protected]
Tajomník AS KU
ScSLic. Andrea Boţeková, PhD.
tel.: +421 918 722 059
[email protected]
Členovia za Pedagogickú fakultu KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD. (predseda a člen Legislatívnej komisie AS KU)
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.
PaedDr. Dominika Paţítková
Mgr. Miroslav Zajac
Členovia za Filozofickú fakultu KU
ScSLic. Andrea Boţeková, PhD.
Miroslav Huťka, PhD. (predseda a člen Ekonomickej komisie AS KU)
PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
Mgr. Miroslava Antolová (členka v Študentskej rade vysokých škôl za AS KU)
Mgr. Martin Nosál
Členovia za Teologickú fakultu KU
JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD. (člen Legislatívnej komisie AS KU)
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD.
Mgr. Samuel Štefanides
Členovia za Fakultu zdravotníctva KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. (člen Ekonomickej komisie AS KU)
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (členka Legislatívnej komisie AS KU)
doc. MUDr. Viliam Ţilínek, CSc.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Martin Gábor
Viktor Mydlo
11
Správna rada KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J. E. Mons. Bernard Bober
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Igor Vida
Ing. Juraj Blanár
Ing. Ján Hudacký
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
Mgr. Miroslav Zajac (študentská časť Akademického senátu KU)
12
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov rektorátu KU sú vo formáte [email protected] (bez
diakritiky)
Sekretariát rektora
Mgr. Katarína Niţňanská
[email protected]
Útvary riadené prorektormi:
Referát pre vzdelávanie a sociálne štipendiá
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
[email protected]
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
[email protected]
Mária Mojšová, st.
+421 918 722 011
[email protected]
Soňa Hamzová
Dominika Surová
Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Mária Parigalová
Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
[email protected]
Mgr. Lucia Kravčáková
[email protected]
Útvary riadené kvestorom:
Sekretariát kvestora
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
[email protected]
Ekonomický odbor:
13
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
[email protected]
Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417
[email protected]
Mgr. Františka Hlinová
+421 918 337 419
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
[email protected]
Mgr. Ladislav Fínik
[email protected]
Referát personálnej práce a miezd
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
[email protected]
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
[email protected]
Oddelenie prevádzky a investícií
Ing. Danka Ţakarovská
+421 918 337 420
[email protected]
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
[email protected]
Anna Lenártová
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Rošteková
Zuzana Novacká
Oddelenie ubytovacích a stravovacích sluţieb
14
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
[email protected]
Martin Piatko
+421 918 337 453
[email protected]
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
Zuzana Antušáková
Mgr. Miroslav Balšínek
Referát pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
[email protected]
Jana Pudišová
+421 915 934 145
[email protected]
Referát pre správu registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
[email protected]
Adriana Veselovská
+421 918 722 040
[email protected]
Útvary riadené riaditeľom vnútornej správy:
Referát pre projektovú činnosť
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
[email protected]
Mgr. Peter Balberčák
+421 908 656 691
Peter. [email protected]
15
Referát pre vnútorný audit a riadenie kvality
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
[email protected]
Mgr. Marta Bočeková
Ing. Petra Marhefková
Referát pre bezpečnostný manaţment
Peter Kubačka
+421 918 337 445
[email protected]
Ing. Radislav Kendera, PhD.
[email protected]
Ing. Jozef Rizman
[email protected]
Univerzitná kniţnica KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
+421 918 722 068
[email protected]
Mgr. Anna Chlebničanová
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Ing. Katarína Slašťanová
Mgr. Stanislava Mičudová
Boţena Kubalová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
Ing. Zuzana Bartošová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
16
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
[email protected]
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Hrabovská cesta 1A
034 01 Ruţomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
[email protected]
Ing. Karol Vorek - vedúci
+421 918 337 428
[email protected]
Ing. Róbert Lukáč - multifunkčné preukazy (ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Ing. Milan Široň
+421 918 722 017
[email protected]
Ing. Roman Krakovský - vedúci
+421 905 731 593
Roman. [email protected]
Ing. Rastislav Galan, PhD.
+421 918 722 058
[email protected]
Mgr. Milan Krivda
+421 917 672 735
[email protected]
Ing. Vendelín Ruţička
+421 918 337 434
[email protected]
Ing. Peter Debnár
+421 905 722 016
17
[email protected]
Ing. Rudolf Kollár
+421 907 808 084
[email protected]
Kontakt s absolventmi
[email protected]
18
Fakulty KU
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6836 109
www.tf.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Ďalšie pracoviská KU
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
Koordinátorka
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
Poskytované sluţby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
19
2. Kariérové poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
+421 918 337 410
[email protected]
3. Psychologická poradňa
Juraj Holdoš, PhD. - psychológ
+421 917 224 662 (od 20.00 do 24.00 h)
[email protected]
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU)
[email protected]
doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
[email protected]
Mgr. Ing. Ľudmila Surmajová, sss TF KU (Košice)
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)
[email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ruţomberok
E-mail: [email protected],
www.upac.sk
Duchovný správca
PaedDr. Róbert Slotka, PhD.
+421 907 259 306
[email protected]
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Ţvanda, PhD.
+421 918 722 142
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
[email protected]
Mgr. František Kovaľ, SJ
+421 904 991 873
[email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
+421 907 953 881
20
[email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD. - externý kňaz pre gréckokatolíkov
+421 911 812 422
[email protected]
Koordinátori UPaC
Mgr. Otília Kočalková- administratívna a formačná činnosť UPaC
+421 908 640 500
Mgr. Margaréta Domiterová - chránené pracovisko a projekty
+421 908 254 097
[email protected]
Zamestnanci chráneného pracoviska UPaC
Mgr. Slávka Rišová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Slavomíra Matlová - administratívne práce
[email protected]
Mgr. Mária Lovichová - pracovná asistencia a účtovníctvo
+421 907 108 853
[email protected]
Dobrovoľnícka služba
Ing. Andrea Piecková
Darina Kašáková
21
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup,
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
a Teologickej fakulty
22
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
dekan Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
23
TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY
V RUŢOMBERKU
Adresa:
Teologická fakulta KU
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: [email protected]
web: www.tf.ku.sk
Dekan TF
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
24
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ruţomberku
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
[email protected]
Podpredseda
PhDr. Imrich Degro, PhD.
[email protected]
Samuel Štefanides
Tajomník
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
Členovia
HEDr. Ľuboslav Hromják
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Samuel Štefanides
Ing. František Perignát - študentská časť
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
25
Vedenie Teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ruţomberku
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 100
[email protected]
Sekretariát, podateľňa, koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným postihnutím
sr. Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová
[email protected]
tel.: 00421/55/6836 100
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
tel.: 00421/55/6836 120
[email protected]
Prodekan pre vedu
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
tel.: 00421/55/6836 129
[email protected]
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Veronika Degrová
tel.: 00421/55/6836 131
[email protected]; [email protected]
Prodekan pre mobility
Tajomník
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
tel.: 00421/55/6836 128
[email protected]
26
Študijné oddelenie
sr. Natanaela – Mgr. Alţbeta Selepová
tel.: 00421/55/6836 122
[email protected]
sr. Karolína – Mgr. Eva Glodţáková
tel.: 00421/55/6836 122
[email protected]
Sekretárka pre katedry
sr. Mária – Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 137
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Ing. Mária Hamţíková
tel.: 00421/55/6836 128
maria.hamzikova@ku.sk
Anna Papáčová
tel.: 00421/55/6836 134
anna.papacova@ku.sk
Mária Richterová
tel.: 00421/55/6836 123
maria.richterova@ku.sk
Kniţnica
Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd
tel.: 00421/55/6836 159, 165, 167
dasa.fedorkova@ku.sk
oliver.hvizd@ku.sk
Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
uhal@ktfke.sk
Inštitút cirkevných dejín
tel.: 00421/55/6836 140
e-mail: icd@ktfke.sk
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
tel.: 00421/55/6836 143
e-mail: li@ktfke.sk
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
ragan@ktfke.sk
Centrum pre dialóg
tel.: 00421/55/6836 141
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
anton.konecny@ku.sk
27
PRACOVISKÁ KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŢOMBERKU
AFILIOVANÉ K TEOLOGICKEJ FAKULTE
Rektorát Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ruţomberku
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
ThDr. Peter Majda, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 21
rektor@kapitula.sk
Vicerektori
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 13
vicerektor@kapitula.sk
ThLic. František Reguly
tel.: 00421/53/419 41 15
freguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 18
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 20
bartaj@stonline.sk
kubos@kapitula.sk
Sekretariát rektora
Mgr. Martin Taraj
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
rektorat@kapitula.sk
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. – tajomník
tel.: 00421/53/419 41 26
tajomnik@kapitula.sk
sr. Tatiana - Mgr. Katarína Repková
tel.: 00421/53/419 41 27
repkova@kapitula.sk
28
Mgr. Zuzana Farkašovská
tel.: 00421/53419 41 27
studijne@kapitula.sk
Ekonomický úsek
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD - ekonóm
tel.: 00421/53/419 41 13
vicerektor@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
Ing. Mária Polláková
tel.: 00421/53/419 41 25
uctaren@kapitula.sk
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
tel.: 00421/53/419 41 29
kuchyna@kapitula.sk
Kniţnica
Mgr. Daša Kovaľanová
kniznica@kapitula.sk
dasa@kapitula.sk
Ing. Zuzana Bartošová
bartosova@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 31
Správca
Technik BOZP a PO
tel.: 00421/53/419 41 28
Ing. Peter Jurečko
tel.: 00421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca počítačovej siete
Slavomír Beluško
tel.: 00421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
29
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
041 21 Košice
tel.: 00421/55/6836 111; 00421/55/6836 130; 6836 151
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
tel.: 00421/55/6836 151
stefan.novotny@ku.sk
Vicerektor
JCLic. Andrej Kačmár
tel.: 00421/55/6836 181
kacmar@ktfke.sk
Prefekt
Mgr. Jozef Kohút
kohut@ktfke.sk
Špirituáli
Mgr. Ján Dudič
tel.: 00421/55/6836 180
dudic@ktfke.sk
Mgr. Peter Ceľúch
celuch@ktfke.sk
30
KATEDRY TEOLOGICKEJ FAKULTY V KOŠICIACH KU
V RUŢOMBERKU
Sekretárka pre všetky katedry
sr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 109
maria.sebejova@ku.sk
Katedra filozofie a histórie
tel.: 00421/55/6836 111
Vedúci katedry
PhDr. Imrich Degro, PhD.
imrich.degro@ku.sk
ODDELENIE FILOZOFIE
TF Košice
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. PhDr. Peter Fotta, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
PhDr. Emil Ragan, PhD.
stolarik@ktfke.sk
gabriel.ragan@ku.sk
peter.fotta@gmail.com
imrich.degro@ku.sk
dronzek@ktfke.sk
emil.ragan@ku.sk
TI Spišská Kapitula
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD.
joannesjp@gmail.com
marcelsefcik@gmail.com
ODDELENIE HISTÓRIE
TF Košice
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
hisem@ktfke.sk
stefan.lencis@ku.sk
juraj.pigula@gmail.com
TI Spišská Kapitula
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Mgr. Vladimír Olejník
hromjakluboslav@hotmail.com
olejnik.vladimir@gmail.com
Katedra systematickej teológie
tel.: 00421/55/6836 152
Vedúci katedry
31
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
vladimir.juhas@ku.sk
ODDELENIE BIBLICKÝCH VIED
TF Košice
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
Dr. Juraj Feník, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
rlapko@gmail.com
fenikovdurko@yahoo.com
stefan.novotny@ku.sk
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
tyrol@kapitula.sk
f.trstensky@gmail.com
ODDELENIE DOGMATICKEJ TEOLÓGIE
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
drab@ktfke.sk
vladimir.juhas@ku.sk
TI Spišská Kapitula
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
frankovsky@kapitula.sk
ODDELENIE MORÁLNEJ TEOLÓGIE
TF Košice
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
inocentop@gmail.com
radoslav.lojan@ku.sk
jsemivan@yahoo.com
TI Spišská Kapitula
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
kubos@kapitula.sk
mt.kolejak@gmail.com
Katedra praktickej teológie
tel.: 00421/55/6836 152
Vedúci katedry
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
anton.babjak@ku.sk
ODDELENIE KANONICKÉHO PRÁVA
TF Košice
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
jurica@ktfke.sk
32
TI Spišská Kapitula
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
peki@kapitula.sk
ODDELENIE LITURGIKY
TF Košice
doc. Dr. Ján Veľbacký
ThDr. Andrej Krivda, PhD.
jan.velbacky@ku.sk
krivda@ktfke.sk
TI Spišská Kapitula
Prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
ODDELENIE PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE
TF Košice
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
anton.babjak@ku.sk
fabian@ktfke.sk
sostakv@zoznam.sk
TI Spišská Kapitula
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
jarab@kapitula.sk
stancek@kapitula.sk
Katedra spoločenských vied
tel.: 00421/55/6836 155
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
jan.jenco@ku.sk
ODDELENIE EDUKAČNÝCH VIED
TF Košice
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
PaedDr. ThDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Ps.Lic. Marek Forgač, PhD.
Mgr. Ján Knapík
ThDr. Lucia Pečovská
jan.jenco@ku.sk
mariaolejnikova@gmail.com
forgac@upcke.sk
jkk@post.sk
lucia.pecovska@ku.sk
TI Spišská Kapitula
ThLic. František Reguly
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
freguly@kapitula.sk
secka@kbs.sk
33
ODDELENIE SOCIÁLNEJ PRÁCE
TF Košice
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Mgr. Richard Kucharčík, PhD.
jurko@ktfke.sk
leskova@ktfke.sk
uhal@ktfke.sk
hvastova@gmail.com
renaj@centrum.sk
richard.kucharcik@ku.sk
TI Spišská Kapitula
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
PhDr. Zuzana Budayová, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
bielak@kapitula.sk
borsik@kapitula.sk
budayova@gmail.com
jbursova@gmail.com
kotradyova@kapitula.sk
katka.majcherova@gmail.com
34
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov
Univerzitné pastoračné centrum je spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich
spolupracovníkov a jeho cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách
v Košiciach. Z podnetu samotných študentov ho dňa 15. decembra 1998 zaloţil Mons. Alojz
Tkáč, košický arcibiskup. Odvtedy sa ţivot tohto centra neustále rozvíja, takţe sa stalo
duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto sluţbu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov
a mnoţstvo dobrovoľníkov.
Univerzitní kňazi nesú hlavnú zodpovednosť za pastoračnú starostlivosť o študentov. Toto
poslanie im zveril ich diecézny biskup. V akademickom roku 2014/2015 to budú títo kňazi:
duchovný správca:
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
forgac@upcke.sk
univerzitní kapláni:
Mgr. Martin Gaľa martinusgala@gmail.com
Mgr. Henrich Grejták henrich03@gmail.com
Mgr. Marcel Jurč marcel.jurc@gmail.com
Mgr. Peter Kuriško peter.kurisko@gmail.com
výpomocný kaplán:
Mgr. Ján Knapík knapik@ktfke.sk
Pri tejto práci pomáha aj mnoţstvo študentov – dobrovoľníkov. Sú to predovšetkým
študentskí koordinátori, na jednotlivých internátoch, ale aj mnohí ďalší, vďaka ktorým ţijú
mnohé malé duchovné spoločenstvá. Najdôleţitejším pracovným miestom je kancelária
Univerzitného pastoračného centra, ktorá sa nachádza v priestoroch Teologickej fakulty na
Hlavnej 89 v Košiciach.
referent – koordinátor v kancelárii:
Ing. Anna Maliková
Otváracie hodiny v kancelárii:
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok: 9.00 – 19.00
Streda: 9.00 – 19.00
Štvrtok: 9.00 – 19.00
Piatok: 9.00 – 14.00
Kontakty:
Mobil: 0915 966 444
Mail: upcke@upcke.sk
Web: www.upcke.sk
35
Aktivity Univerzitného pastoračného centra v Košiciach
Vysokoškolské sväté omše.
Počas akademického roka sa mladí ľudia študujúci v Košiciach schádzajú na slávení
celomestskej vysokoškolskej svätej omše (kaţdý pondelok večer o 19.00 hod.
v seminárnom kostole na Hlavnej 89) ako aj na internátnych svätých omšiach (v utorok
a stredu večer na kaţdom internáte). V nedeľu je univerzitná svätá omša o 9:30 hod.
v historickej kaplnke sv. Michala. K atmosfére vysokoškolských sv. omší neodmysliteľne
patrí spevácky zbor. Trikrát za semester sa v priestoroch internátu na Jedlíkovej ulici slávi
Svätá omša LIVE, pri ktorej na spôsob modernej hudby hrá a spieva kapela vytvorená zo
študentov a absolventov.
Kaplnka v priestoroch Teologickej fakulty.
UPC Košice ponúka moţnosť ticha a modlitby v kaplnke, ktorá sa nachádza v priestoroch
Teologickej fakulty (neďaleko vrátnice v suteréne). Konajú sa tu pravidelné adorácie pred
Sviatosťou Oltárnou počas pracovných dní a tieţ sväté omše vo večerných hodinách.
Duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia a rozhovory.
Univerzitné pastoračné centrum je miestom prijatia a ktokoľvek doň vstúpi, nájde v ňom
duchovný prameň. Počas celého týţdňa je zabezpečená neustála sluţba kňazov, ktorí sú
k dispozícii pre duchovné sprevádzanie, sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor.
Podrobné informácie sú na výveskách Teologickej fakulty alebo na internetovej stránke UPC.
Internátne spoločenstvá.
Kaţdý internát je ako malé mestečko so svojím rušným ţivotom. Do tohto prostredia
prichádzajú univerzitní kňazi, aby sa stretli so študentmi. Stretnutie sa uskutočňuje vo
večerných hodinách a spočíva v slávení Eucharistie, vysluhovaní sviatosti zmierenia či v
rôznych rozhovoroch a diskusných i modlitbových stretnutiach. V súčasnosti v rámci UPC
Košice ţijú tieto internátne spoločenstvá:
 Internátne spoločenstvo sv. Michala Archanjela na Jedlíkovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Anjelov stráţcov na Medickej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej ul.
 Internátne spoločenstvo Boţieho Milosrdenstva na Ul. Boţeny Němcovej
 Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho srdca Jeţišovho na Ul. Ferka Urbánka
 Internátne spoločenstvo sv. Jána XXIII. na Kysuckej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Gianny Mollovej na Praţskej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša na Bellovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Jozefa na Rampovej ul.
 Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. na Uršulínskej ul.
Duchovné obnovy.
Počas akademického roka univerzitní kňazi pripravujú 2 víkendové duchovné obnovy. Kaţdý
sa môţe prihlásiť podľa toho, aké obdobie alebo aká téma mu vyhovuje.
36
Biblické a vieroučné stretnutia.
V pravidelných intervaloch sa mladí ľudia stretávajú pri uvaţovaní nad Svätým písmom
(Biblické diskusné fórum) alebo absolvujú vieroučný kurz zameraný na obnovu osobnej viery
(Nanovo s Bohom) alebo na prehĺbenie viery (Nasleduj Krista).
Študentské púte.
Aj tieto patria do ţivota mladého veriaceho človeka. Stalo sa tradíciou, ţe kaţdý semester
niekde putujeme. Sú to púte do večného mesta Ríma, do Krakova alebo pravidelné Púte
radosti a zrelosti vo Vysokej nad Uhom organizované Domom Anky Kolesárovej.
Škola snúbencov.
V spolupráci s Inštitútom rodiny organizuje naše Univerzitné pastoračné centrum kurz
prípravy na manţelstvo. Cyklus prednášok je rozloţený do 12 stretnutí (jeden semester).
Stretnutia vedie manţelský pár a univerzitní kňazi.
Diskusné večery.
Ide o neformálne stretnutia študentov s pozvaným hosťom, pri ktorých sa rozoberajú
najrozličnejšie témy zo spoločenského, kultúrneho a duchovného ţivota.
Turistika a šport.
Študentský ţivot nad knihami si moţno spestriť štúdiom jedenej z najkrajších kníh – prírody.
Pravidelne niekoľkokrát v roku organizujeme výlety do prírody. Okrem toho sa v zimnom
semestri koná volejbalový turnaj a v letnom semestri futbalový turnaj.
Kultúrne a zábavné podujatia.
Tu patrí obľúbená tradičná Sedliacka veselica v novembri a Reprezentačný ples po Veľkej
Noci. Kto by mal obavy z tancovania, môţe navštevovať našu Školu tanca.
Študentská čajovňa.
Súčasťou našich priestorov je aj študentská čajovňa. V pracovných dňoch týţdňa tu
prichádzajú mladí, ktorí hľadajú osvieţenie, miesto odpočinku i stretnutia. Organizujú sa tu
rôzne posedenia, oslavy alebo diskusné stretnutia. Čajovňu nájdete v neďaleko vrátnice
Teologickej fakulty.
Naše Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach sa teší kaţdej nápaditosti a tvorivosti, a tak
k týmto všetkým aktivitám pribúdajú mnohé ďalšie a ďalšie. Podrobné informácie nájdete na
www.upcke.sk.
37
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2014/2015
Zápis študentov:
Veni Sancte:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
02.- 12. 09. 2014
29. 09. 2014
19.00 hod. sv. omša
16. 09. 2014 – 14. 12. 2015
riadne termíny od 15.12.2014 do 08. 02. 2015
opravné termíny do 28. 02. 2015
9. 02. 2015 – 10. 05. 2015
riadne termíny od 11.5.2015 do 21. 06. 2015
opravné termíny do 31. 07. 2015
pre posledné ročníky končí 2 týţdne pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch: do 26. 09. 2014
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 9. 01. 2015
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 31. 03. 2015
Splnenie študijných povinností: 2 týţdne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku:
najneskôr 2 týţdne pred štátnou skúškou
Prijímacie skúšky :
na 3 ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2 ročný Mgr. stupeň
17. 06. 2015
17. 06. 2015
23. 06. 2015
Harmonogram promócií v ak. roku 2014/2015
Te Deum, Promócia
Študijný program
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
Sociálna práca – Mgr. – externá forma
Sociálna filozofia – Mgr.
Katolícka teológia – Mgr.
Náuka o rodine – Mgr.
Učiteľstvo – Mgr.
Dátum
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
05. 06. 2015
Sv. omša
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
Promócia
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
Sociálna práca – Bc. – denná forma
Sociálna práca – Bc. – externá forma
Sociálna filozofia – Bc.
Učiteľstvo – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
25. 06. 2015
25. 06. 2015
25. 06. 20154
25. 06. 2015
25. 06. 2015
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
10.30 hod.
38
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2014/2015
Katedra
KSV
KSV
KSV
KSV
KTV
KTV
KTV
KTV
KTV
KSV
KSV
Dátum
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
13.-16.4.2015
11.5.2015
11.5.2015
11.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
13.5.2015
Predmet štátnej skúšky
Všeobecná pedagogika
Didaktika a teória výchovy
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Didaktika náboženskej výchovy
Didaktika filozofie
KSV
15.5.2015
KSV
15.5.2015
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KTV
KTV
KHV
KHV
KHV
KHV
KTV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
KHV
KHV
KHV
KHV
KSV
KSV
KSV
KSV
KSV
15.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
18.- 21.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
25.5.2015
26.5.2015
27.- 28.5.2015
27.- 28.5.2015
27.- 28.5.2015
29.5.2015
29.5.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
9.6.2015
10.-11.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
15.6.2015
Všeobecná
a klinická
psychológia
manželstva a rodičovstva
Sexuálna výchova a výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Teológia manželstva a rodiny
Misijná a charitatívna práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Dogmatická teológia
Morálna teológia
Filozofia 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia - praktická 2
Systematická filozofia - teoretická 2
Obhajoby diplomovej práce
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Filozofia
Dejiny filozofie
Systematická filozofia - praktická
Systematická filozofia - teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
Didaktika predmetov soc. práce
Didaktika náuky o rodine
Didaktika sociálnej filozofie
Obhajoba záverečnej práce
39
Odbor
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc.
KT
KT
KT
U-Bc, KT 3.roč.
U-Bc.
U-Mgr., KT
U – Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
U-Mgr., KT
U-Mgr.
U-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
KT, NR, U, SF
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
NR-Bc.
NR-Bc.
KT2, U-Bc.
SF-bc.
SF-bc.
SF-bc.
SP, NR, SF, U
DPŠ (SP)
DPŠ (NR)
DPŠ (SF)
DPŠ
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2014/2015
Veni Sancte:
20.9.2014
10.00 hod. sv. omša
11.00 hod. – zhromaţdenie akademickej obce
Zápis študentov:
Katolícka teológia:
17.09.2014 od 8.30 hod.
Sociálna práca:
16.09.2014 od 9.30 hod.
Zimný semester:
Prednáškové obdobie :
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Prijímacie pohovory:
Katolícka teológia:
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
22. 09. 2013 - 12. 12. 2014
riadne termíny:
07. 01. 2015 - 28. 02. 2015
opravné termíny:
do 31. 03. 2015
9. 02. 2015 – 8. 05. 2015
riadne termíny:
11. 05. 2015 - 30. 06. 2015
opravné termíny:
01. 07. 2015 - 31. 07. 2015
08.06.2015
9. 06. 2015
10. 06. 2015
Štátne skúšky:
Filozofia:
26.09.2014 / 3. ročník (KT)
Katechetika:
13.02.2015 / 5. ročník (KT)
Didaktika NV
12.02.2015 / 5. ročník (KT)
Pedagogika
29.05.2015 / 3. ročník (KT)
Dogmatická teológia, Morálna teológia,
Pastorálna teológia, Kanonické právo,
Obhajoba DP
28.05.2015 / 6. Ročník (KT)
Sociálna práca:
Bc. stupeň:
Mgr. stupeň:
Opravné štátne skúšky:
18. 05. 2015
19. - 20. 05. 2015
25. 08. 2015
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do 9.1.2015
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 31.3.2015
Te Deum, Promócia:
Katolícka teológia
Sv. omša
06.06.2015 o 10.00 hod.
40
Promócia
Sociálna práca
Sv. omša
Promócia
06.06.2015 o 11.00 hod.
19.06.2015 o 10.00 hod.
19.06.2015 o 8.30 / Bc.
19.06.2015 o 11.30 / Mgr.
41
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice)
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 23 kreditov z VP
Povinné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KKPTF/PiP1/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/Bib11/09
KHBV/LJ4/09
KKPTF/Pg2/09
KPT/LSp4/09
KPT/LSp2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KHBV/LJ5/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/LJ6/09
KHBV/CD2/09
KKPTF/Pg3/09
KHBV/Bib12/09
KKPTF/Psy2/09
KST/ST4/09
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Latinský jazyk 4 - LJ4
Všeobecná pedagogika - Pg2
Hlasová výchova II. - LSp4
Liturgický spev II. - LSp2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Latinský jazyk 5 - LJ5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Latinský jazyk 6 - LJ6
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Teória výchovy - Pg3
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Vývinová psychológia - Psy2
Spirituálna teológia 4 - ST4
42
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
1
6
4
4
4
3
2
4
1
1
1
1
4
6
3
4
2
2
4
4
1
6
2
4
2
4
4
4
4
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
1P + 1C
1C
1C
1P
1C
2P
3P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
1P
3P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
1P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč. Sem.
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
L
1
L
1
L
1
L
+
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
Z
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
2
L
KST/SzS2/09
KHBV/Bib1/09
KHBV/Bib2/09
KHBV/CD5/09
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/Dog6/09
KHBV/Bib3/09
KHBV/Bib4/09
KHBV/CD6/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 1 - Bib2
Patrológia - CD5
Katechetika - Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Starý zákon 2 - Bib3
Nový zákon 2 - Bib4
Misiológia - CD6
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
1
5
5
3
3
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
4
4
1C
3P
3P
3P
3P
1P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
1P
3P
3P
1C
3P
3P
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
L
Kredit
2
5
5
1
3
3
4
3
5
5
4
3
2
2
4
3
3
1
5
5
1
1
6
2
4
4
6
4
3
4
4
4
2
4
Rozsah
2P
3P
3P
1C
2P
3P
5P
4P
3P
3P
2P
3P
2P
3P
5P
4P
3P
1C
3P
3P
1C
1C
4P
2P
3P
5P
2P
2P
1P
2P
2P
3P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
+
+
5
5
5
+
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Blok - II. etapa
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KHBV/Bib6/09
KHBV/Bib5/09
KKPTF/Px1/10
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KHBV/Bib8/09
KHBV/Bib7/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KKPTF/Kat4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KHBV/Bib10/09
KHBV/Bib9/09
KKPTF/Px5/09
KPT/LSp11/09
KPT/KP3/09
KPT/Lit5/09
KPT/PT3/09
KST/Dog5/11
KHBV/BT/09
KPT/KP4/09
KPT/KP5/09
KPT/KP6/09
KPT/Lit6/09
KPT/PT2/09
KPT/PT4/09
KPT/PT7/09
Názov
Didaktika NV 1 - Kat3
Nový zákon 3 - Bib6
Starý zákon 3 - Bib5
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Nový zákon 4 - Bib8
Starý zákon 4 - Bib7
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Didaktika NV 2 - Kat4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Nový zákon 5 - Bib10
Starý zákon 5 - Bib9
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Kánonické právo 3 - KP3
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Dogmatická teológia 5
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 4 - KP4
Kánonické právo 5 - KP5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna liturgika - Lit6
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Rétorika základná - PT4
Pastorálna medicína - PT7
43
KKPTF/Px3/09
KPT/PT8/09
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP7/09
KKPTF/PiP6/11
KKPTF/Px7/09
KST/SzS6/09
Priebežná pedagogická prax (1. predmet) - Px3
Pastorálna psychológia - PT8
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Diplomový seminár III. - PiP6
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
1
4
3
1
30
3
1
1
1C
2P
3P
1C
14C
1C
1C
1C
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
Z
5
+
5
5
6
6
6
6
L
L
L
L
L
Z
L
L
Povinne voliteľné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/SFi1/09
KFTF/SFi2/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SDe4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFi3/09
KHBV/SDe3/09
KFTF/SFi4/09
KHBV/SDe4/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z dejín 1 – Sde1
Seminár z dejín 2 – Sde2
Politická filozofia - SFP5
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Seminár z dejín 3 - SDe3
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Seminár z dejín 4 - SDe4
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Kredit
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
2P
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Sem.
Z
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog2/09
KKPTF/PiP4/11
KPT/PT6/09
KPT/SKP1/09
KKPTF/PiP5/11
KPT/SKP2/09
KPT/LSp12/09
KPT/PT5/09
KST/MT4/09
KPT/Lit11/09
KKPTF/Px9/09
KPT/Lit12/09
KKPTF/Px10/09
Blok - II. etapa
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Diplomový seminár I. - PiP4
Homiletika - PT6
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Diplomový seminár II. - PiP5
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Rétorika cirkevná - PT5
Morálna teológia 4 - MT4
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Pastoračná prax 1 - Px9
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
Pastoračná prax 2 - Px10
Kredit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
2
3
1
5
1
5
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
1C
3P
1C
1C
1C
1C
2P
1P
1C
4C
1C
4C
Ukonč.
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Z
Roč.
4
4
4
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
KST/SDog3/11
Seminár z dogmatickej teológie 3
1
1C
SK
KST/SDog4/11
KST/SDog5/11
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z dogmatickej teológie 5
1
1
1C
1C
SK
SK
KST/SDog6/11
Seminár z dogmatickej teológie 6
1
1C
SK
44
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
3, 4,
5, 6
3, 4,
5, 6
3, 4,
5, 6
Z
L
Z
L
Skratka
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6N/09
KKPTF/CJ6A/09
Blok - Cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
L
L
Kredit
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1C
1P
1C
1C
2P
1C
1P
1C
1P
1P
1P
1C
3P
2P
1P
1C
1P
1P
1P
1C
1P
1P
Ukonč.
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
+
3
3
3
3
4
4
4
+
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
Roč.
Sem.
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KHBV/LJC1/10
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KHBV/LJC2/10
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KPT/LSp5/09
KPT/LSp6/09
KFTF/SFP3/09
KPT/LSp7/09
KST/ST5/09
KPT/LSp8/09
KST/ST6/09
KPT/LSp9/09
KST/ST7/09
KPT/LSp10/09
KPT/Lit13/09
KPT/Lit7/09
KST/ST8/09
KPT/Lit9/09
KPT/PT11/09
KST/MT11/09
KST/ST9/09
KPT/Lit10/09
KST/MT12/09
KST/ST10/09
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Informatika 1 - Inf1
Dokumenty DVK - DM1
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev IV. - LSp6
Bioetika - SFP3
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Liturgický priestor - Lit13
Východná liturgika - Lit7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Masmediálna komunikácia - PT11
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Spirituálna teológia 9 - ST9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Spirituálna teológia 10 - ST10
Skratka
KFTF/Fil/09
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Dog/09
KPT/CIC/09
KPT/Past/09
KST/Mor/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Štátne skúšky
Názov
Filozofia
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Dogmatická teológia
Kánonické právo
Pastorálna teológia
Morálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
45
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula)
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 23 kreditov z VP
Povinné predmety
Skratka
Názov
SKT/Bib1/09
Starý zákon 1 - Bib1
5
3P
SK
1
Z
SKT/CD1/09
Cirkevné dejiny 1 - CD1
4
3P
SK
1
Z
SKT/DF1/11
Dejiny starovekej filozofie - DF1
6
3P
SK
1
Z
SKT/LJ1/09
Latinský jazyk 1 - LJ1
2
2P
SK
1
Z
SKT/LSp1/09
Liturgický spev I. - LSp1
1
1P
SK
1
Z
SKT/LSp3/09
Hlasová výchova I. - LSp3
1
1P
SK
1
Z
SKT/PiP1/09
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
SK
1
Z
SKT/ST1/09
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
1P
SK
1
Z
SKT/Bib12/09
Hebrejský jazyk I. - Bib12
4
2P
SK
1
L
SKT/CD2/09
Cirkevné dejiny 2 - CD2
4
3P
SK
1
L
SKT/DF2/12
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
6
3P
SK
1
L
SKT/LJ2/09
Latinský jazyk 2 - LJ2
2
2P
SK
1
L
SKT/LSp2/09
Liturgický spev II. - LSp2
1
1P
SK
1
L
SKT/ST2/09
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
1P
SK
1
L
SKT/SzS1/09
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1P
Z
1
L
SKT/SFP1/12
Filozofická etika - SFP1
4
2P
SK
1, 2
Z
SKT/Lit1/09
Dejiny liturgie - Lit1
2
2P
SK
1, 2
L
SKT/CD3/09
Cirkevné dejiny 3 - CD3
4
3P
SK
2
Z
SKT/DF3/12
Dejiny novovekej filozofie - DF3
6
3P
SK
2
Z
SKT/LJ3/09
Latinský jazyk 3 - LJ3
2
2P
SK
2
Z
SKT/SFT3/12
Filozofia poznania - SFT3
4
2P
SK
2
Z
SKT/ST3/09
Spirituálna teológia 3 - ST3
1
1P
SK
2
Z
SKT/CD4/09
Cirkevné dejiny 4 - CD4
4
3P
SK
2
L
SKT/CD5/09
Patrológia - CD5
3
3P
SK
2
L
SKT/DF4/12
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
6
3P
SK
2
L
SKT/LJ4/09
Latinský jazyk 4 - LJ4
2
2P
SK
2
L
SKT/LSp4/09
Hlasová výchova II. - LSp4
1
1P
SK
2
L
SKT/SFP2/09
Filozofia kultúry - SFP2
2
2P
SK
2
L
SKT/SFT5/12
Filozofická antropológia - SFT5
4
2P
SK
2
L
SKT/ST4/09
Spirituálna teológia 4 - ST4
1
1P
SK
2
L
SKT/SzS2/09
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1P
Z
2
L
SKT/Bib3/09
Starý zákon 2 - Bib3
5
3P
SK
2, 3
Z
SKT/Bib7/09
Starý zákon 4 - Bib7
5
3P
SK
2, 3
Z
SKT/Bib5/09
Starý zákon 3 - Bib5
5
3P
SK
2, 3
L
SKT/Bib9/09
Starý zákon 5 - Bib9
5
3P
SK
2, 3
L
SKT/Pg4/09
Všeobecná didaktika - Pg4
4
2P
SK
2, 3
L
SKT/Bib11/09
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
3
3P
SK
3
Z
Akt.
46
Kredit
Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SKT/CD6/09
Misiológia - CD6
1
1P
SK
3
Z
SKT/Dog1/09
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
3P
SK
3
Z
SKT/Dog6/09
Ekumenizmus - Dog6
1
1P
SK
3
Z
SKT/LJ5/09
Latinský jazyk 5 - LJ5
2
2P
SK
3
Z
SKT/Lit8/09
Sakrálne umenie - Lit8
2
2P
SK
3
Z
SKT/Psy2/09
Vývinová psychológia - Psy2
4
2P
SK
3
Z
SKT/Bib2/09
Nový zákon 1 - Bib2
5
3P
SK
3
L
SKT/Dog2/09
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
3P
SK
3
L
SKT/LJ6/09
Latinský jazyk 6 - LJ6
2
2P
SK
3
L
SKT/Pg11/09
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
SK
3
L
SKT/Pg3/09
Teória výchovy - Pg3
4
2P
SK
3
L
SKT/Psy1/09
Základy psychológie - Psy1
4
2P
SK
3
L
SKT/SzS3/09
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1P
Z
3
L
SKT/Lit4/09
Liturgia sviatostí - Lit4
3
3P
SK
3, 4
Z
SKT/Kat1/09
Katechetika - Kat1
3
3P
SK
4
Z
SKT/MT5/09
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
SK
4
Z
SKT/KP4/09
Kánonické právo 4 - KP4
4
2P
SK
4
L
SKT/Kat3/09
Didaktika NV 1 - Kat3
2
2P
SK
4
L
SKT/SzS4/09
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
1P
Z
4
L
SKT/Bib4/09
Nový zákon 2 - Bib4
5
3P
SK
4, 5
Z
SKT/Bib8/09
Nový zákon 4 - Bib8
5
3P
SK
4, 5
Z
SKT/Dog3/09
Dogmatická teológia 3 - Dog3
4
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Dog4/09
Dogmatická teológia 4 - Dog4
4
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Kp3/09
Kánonické právo 3 - KP3
6
4P
SK
4, 5
Z
SKT/MT2/09
Morálna teológia 2 - MT2
3
4P
SK
4, 5
Z
SKT/Bib10/09
Nový zákon 5 - Bib10
5
3P
SK
4, 5
L
SKT/Bib6/09
Nový zákon 3 - Bib6
5
3P
SK
4, 5
L
SKT/Lit5/09
Liturgia Eucharistie - Lit5
2
2P
SK
5
Z
SKT/PT4/09
Rétorika základná - PT4
2
2P
SK
5
Z
SKT/PT8/09
4
2P
SK
5
Z
SKT/Px5/09
Pastorálna psychológia - PT8
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) Px5
1
1C
SK
5
Z
SKT/Kat4/09
Didaktika NV 2 - Kat4
2
2P
SK
5
L
SKT/PT7/09
Pastorálna medicína - PT7
4
2P
SK
5
L
SKT/Px7/09
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
1
2P
SK
5
L
SKT/SzS5/09
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
1P
Z
5
L
SKT/PT2/09
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
4
3P
SK
5, 6
Z
SKT/PT3/09
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
4
3P
SK
5, 6
L
SKT/BT/09
Biblická teológia - BT
6
2P
SK
6
Z
SKT/KP5/09
Kánonické právo 5 - KP5
3
1P
SK
6
Z
SKT/KP6/09
Kancelaristika - KP6
4
2P
SK
6
Z
SKT/LSp11/09
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
1
1P
SK
6
Z
SKT/Lit6/09
Pastorálna liturgika - Lit6
4
2P
SK
6
Z
SKT/MT3/09
Morálna teológia 3 - MT3
3
3P
SK
6
Z
SKT/PiP6/09
Diplomový seminár III. - PiP6
3
1P
SK
6
Z
47
SKT/PIP7/09
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
30
SKT/PiP2/09
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
SKT/SzS6/09
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
SKT/KP1/09
SK
6
L
1P
SK
6
L
1
1P
Z
6
L
Kánonické právo 1 - KP1
3
2P
SK
Z
SKT/Lit3/09
Liturgia posvätenia času - Lit3
3
3P
SK
Z
SKT/MT1/09
Morálna teológia 1 - MT1
3
4P
SK
Z
SKT/PT1/09
Pastorálna teológia – základná - PT1
3
3P
SK
Z
SKT/Pg1/09
2
2P
SK
Z
SKT/Px3/09
Dejiny pedagogiky - Pg1
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) Px3
1
1C
SK
Z
SKT/SFT1/12
Základy logiky - SFT1
4
2P
SK
Z
SKT/SFT6/09
Filozofia náboženstva - SFT6
3
2P
SK
Z
SKT/Dog5/09
Dogmatická teológia 5 - Dog5
4
4P
SK
L
SKT/KP2/09
Kánonické právo 2 - KP2
4
2P
SK
L
SKT/Lit2/09
Teológia a princípy liturgie - Lit2
2
2P
SK
L
SKT/Pg2/09
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
2P
SK
L
SKT/SFT2/12
Metafyzika - SFT2
6
3P
SK
L
SKT/SFT4/12
Filozofia prírody - SFT4
4
2P
SK
L
SKT/SFT7/12
Teodícea - SFT7
4
2P
SK
L
Povinne voliteľné predmety
SKT/SDe1/09
Seminár z dejín 1 - SDe1
1
1C
SK
1
Z
SKT/SFi1/09
Seminár z filozofie 1 - SFi1
1
1C
SK
1
Z
SKT/SDe2/09
Seminár z dejín 2 - SDe2
1
1C
SK
1
L
SKT/SFi2/09
Seminár z filozofie 2 - SFi2
1
1C
SK
1
L
SKT/SBi/09
Seminár zo SZ I. - SBi1
1
1C
SK
2
Z
SKT/SDe3/09
Seminár z dejín 3 - SDe3
1
1C
SK
2
Z
SKT/SFi3/09
Seminár z filozofie 3 - SFi3
1
1C
SK
2
Z
SKT/SBi3/09
Seminár zo SZ II. - SBi3
1
1C
SK
2
L
SKT/SDe4/09
Seminár z dejín 4 - SDe4
1
1C
SK
2
L
SKT/SFi4/09
Seminár z filozofie 4 - SFi4
1
1C
SK
2
L
SKT/SKP1/09
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
4
Z
SKT/PT5/09
Rétorika cirkevná - PT5
2
1P
SK
4
L
SKT/SBi2/09
Seminár z NZ I. - SBi2
1
1C
SK
4
L
SKT/SBi4/09
Seminár z NZ II. - SBi4
1
1C
SK
4
L
SKT/SKP2/09
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
1
1C
SK
4
L
SKT/PT6/09
Homiletika - PT6
4
3P
SK
5
Z
SKT/PiP4/09
Diplomový seminár I. - PiP4
1
1P
SK
5
Z
SKT/SBi6/09
Seminár z NZ III. - SBi6
1
1P
SK
5
L
SKT/SKat/10
Seminár z katechetiky
1
1C
Z
5
L
SKT/Lit11/09
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
1
1P
SK
6
Z
SKT/Lit12/09
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
1
1P
SK
6
Z
SKT/Px9/10
Pastoračná prax 1 - Px9
5
4C
Z
6
Z
SKT/LSp12/09
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
1
1P
SK
6
L
SKT/MT4/09
Morálna teológia 4 - MT4
3
1P
SK
6
L
48
SKT/PiP5/09
Diplomový seminár II. - PiP5
3
1P
SK
6
L
SKT/Px10/09
Pastoračná prax 2 - Px10
5
4C
Z
6
L
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Skratka
Názov
SSP/AJ5/09
Anglický jazyk 5 - AJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/NJ5/09
Nemecký jazyk 5 - NJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/TJ5/09
Taliansky jazyk 5 - TJ5
2
2C
SK
3
Z
SSP/AJ6/09
Anglický jazyk 6 - AJ6
2
2C
SK
3
L
SSP/NJ6/09
Nemecký jazyk 6 - NJ6
2
2C
SK
3
L
SSP/TJ6/09
Taliansky jazyk 6 - TJ6
2
2C
SK
3
L
Akt.
Kredit
Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Výberové predmety
SKT/DM1/09
Dokumenty DVK - DM1
1
1P
SK
1
Z
SKT/LJC/11
Latinský jazyk - cvičenia 1 - LJC1
1
1C
Z
1
Z
SSP/AJ1/09
Anglický jazyk 1 - AJ1
2
2C
SK
1
Z
SSP/NJ1/09
Nemecký jazyk 1 - NJ1
2
2C
SK
1
Z
SKT/DM2/09
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
1
1P
SK
1
L
SSP/TJ1/09
Taliansky jazyk 1 - TJ1
2
2C
SK
1
Z
SKT/LJC2/11
Latinský jazyk-cvičenia 2 - LJC2
1
1C
Z
1
L
SSP/AJ2/09
Anglický jazyk 2 - AJ2
2
2C
SK
1
L
SSP/NJ2/09
Nemecký jazyk 2 - NJ2
2
2C
SK
1
L
SSP/TJ2/09
Taliansky jazyk 2 - TJ2
2
5C
SK
1
L
SKT/LSp5/09
Liturgický spev III. - LSp5
1
1P
SK
2
Z
SSP/AJ3/09
Anglický jazyk 3 - AJ3
2
2C
SK
2
Z
SSP/NJ3/09
Nemecký jazyk 3 - NJ3
2
2C
SK
2
Z
SSP/TJ3/09
Taliansky jazyk 3 - TJ3
2
2C
SK
2
Z
SKT/LSp6/09
Liturgický spev IV. - LSp6
1
1P
SK
2
L
SSP/AJ4/09
Anglický jazyk 4 - AJ4
2
2C
SK
2
L
SSP/NJ4/09
Nemecký jazyk 4 - NJ4
2
2C
SK
2
L
SSP/TJ4/09
Taliansky jazyk 4 - TJ4
2
2C
SK
2
L
SKT/LSp7/09
Liturgický spev V. - LSp7
1
1P
SK
3
Z
SKT/ST5/09
Spirituálna teológia 5 - ST5
1
1P
SK
3
Z
SKT/LSp8/09
Liturgický spev VI. - LSp8
1
1P
SK
3
L
SKT/SFP3/09
Bioetika - SFP3
4
2P
SK
3
L
SKT/ST6/09
Spirituálna teológia 6 - ST6
1
1P
SK
3
L
SKT/LSp9/09
Liturgický spev VII. - LSp9
1
1P
SK
4
Z
SKT/SMT1/09
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
1
1P
SK
4, 5
Z
SKT/ST7/09
Spirituálna teológia 7 - ST7
1
1P
SK
4
Z
SKT/SMT2/09
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
1
1P
SK
4, 5
L
SKT/LSp10/09
Liturgický spev VIII. - LSp10
1
1P
SK
4
L
SKT/ST8/09
Spirituálna teológia 8 - ST8
1
1P
SK
4
L
SKT/Lit9/09
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
1
1P
SK
5
Z
SKT/ST9/09
Spirituálna teológia 9 - ST9
1
1P
SK
5
Z
SKT/Lit10/09
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
1
1P
SK
5
L
49
SKT/PT11/09
Masmediálna komunikácia - PT11
2
1P
SK
5
L
SKT/ST10/09
Spirituálna teológia 10 - ST10
1
1P
SK
5
L
SKT/MT11/09
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
1
1P
SK
6
Z
SKT/MT12/09
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
1
1P
SK
6
L
Roč.
Sem.
Skratka
SKT/ZPs/09
SKT/VPg/09
SKT/ŠPg/09
SKT/Past/09
SKT/OBH2/09
SKT/Mor/09
SKT/Kat/09
SKT/CIC/09
SKT/Fil/09
SKT/Dog/09
SKT/DTV/09
SKT/DNV/10
Štátne skúšky
Názov
Základy psychológie
Všeobecná pedagogika
Špeciálna pedagogika
Pastorálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Morálna teológia
Katechetika
Kánonické právo
Filozofia
Dogmatická teológia
Didaktika a teória výchovy
Didaktika náboženskej výchovy
Akt.
50
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
Bakalárske študijné programy
Sociálna práca Košice
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 5 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KKPTF/Psy1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/OPx1/09
KHBV/CD/09
KSPTF/PZ1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Psy5/09
KSPTF/OPx2/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFP14/09
KFTF/Soc2/11
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/TSP2/09
KST/VKT3/09
KKPTF/Pg9/09
KSPTF/OPx4/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/TSP4/09
KSPTF/SPo1/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy7/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/TSP5/09
KSPTF/TSP6/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP8/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy psychológie - Psy1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Cirkevné dejiny - CD
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Odborná prax 2 - OPx2
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Etika - SFP14
Sociológia 2
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Odborná prax 3 - OPx3
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Sociálna pedagogika - Pg9
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna psychológia - Psy3
SP v treťom sektore a soc. projekt -TSP3
Soc.-právna ochrana a soc. kuratela - TSP4
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Psychiatria v SP - Med2
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
VVČ - PiP8
Odborná prax 5 - OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
51
Akt. Kredit
4
1
4
3
4
3
2
4
4
4
3
3
4
4
6
1
3
3
6
4
3
3
6
2
2
2
4
4
5
5
3
1
2
2
3
5
6
5
2
2
20
3
6
1
1
Rozsah Ukonč. Roč.
4P
SK
1
1P
SK
1
2P
SK
2
2P
SK
1
2P
SK
1
2C
Z
1
3P
SK
1
3P
SK
1
1P + 1C SK
1
2P
SK
2
3P
Z
1
2C
Z
1
3P
SK
1
2P
SK
1
3P
SK
1
1C
Z
1
2P
SK
2
2P
SK
2
1P + 2C
SK
2
2P
SK
2
3P
Z
2
2C
Z
2
3P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
4C
Z
2
2P
SK
2
3P
SK
2
4P
SK
2
3P
SK
2
3P
SK
2
1C
Z
2
2P
SK
2
1P
SK
3
3P
Z
3
3P
SK
3
3P
SK
3
3P
SK
3
2P
SK
3
2P
SK
3
14C
SK
3
2P
SK
3
4C
SK
3
1C
Z
3
1C
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/Med5/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Bioetika - SFP3
Etopédia - Pg12
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
1C
SK
1
2
1P
SK
+
4
2P
SK
3
+
2
1P
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
Sem.
Z
Z
L
L
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/EaŠ3/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Štatistika - EaŠ3
Rómsky jazyk
Posunková reč
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
1
1P
SK
1
2
1C
SK
1
1
1P
SK
1
2
2C
SK
2
+
2
1P
SK
1,2,3
+
2
1P
SK
1,2,3
Sem.
Z
L
L
Z
Z
L
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
SS
SS
SS
OB
Sem.
52
Sociálna práca – Spišská Kapitula
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 5 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
SSP/EaŠ1/09
SSP/Med1/09
SSP/OPx1/09
SSP/PiP1/09
SSP/PZ1/09
SSP/SFT/09
SSP/TSP1/09
SSP/OPx2/09
SSP/CD/09
SSP/PZ2/09
SSP/Pg2/09
SSP/Psy5/09
SSP/Soc1/09
SSP/SzS1/09
SSP/EaŠ2/09
SSP/MSP1/09
SSP/OPx3/09
SSP/Psy2/09
SSP/Psy6/09
SSP/Soc2/09
SSP/TSP2/09
SSP/VKT3/09
SSP/OPx4/09
SKT/MT5/09
SSP/Pg9/09
SSP/Psy1/09
SSP/Psy3/09
SSP/SFP14/09
SSP/SPo1/09
SSP/SzS2/09
SSP/TSP3/09
SSP/TSP4/09
SSP/VKT4/09
SSP/Med2/09
SSP/OPx5/09
SSP/Pg11/09
SSP/PiP8/09
SSP/Psy7/09
SSP/TSP5/09
SSP/TSP6/09
SSP/VKT5/09
SSP/VKT6/09
SSP/PiP3/09
SSP/SzS3/09
SSP/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Základy ekonomiky - EaŠ1
Biológia - Med1
Odborná prax 1 - OPx1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Právne základy a občianske právo - PZ1
Základy filozofie - SFT
Teória sociálnej práce - TSP1
Odborná prax 2 - OPx2
Cirkevné dejiny - CD
Správne a trestné právo - PZ2
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Sociológia I. - Soc1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Metódy sociálnej práce - MSP1
Odborná prax 3 - OPx3
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Sociológia II. - Soc2
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Odborná prax 4 - OPx4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sociálna pedagogika - Pg9
Základy psychológie - Psy1
Sociálna psychológia - Psy3
Etika - SFP14
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
SP v treťom sektore a sociálny projekt TSP3
Sociálno-právna
ochrana
a
sociálna
kuratela - TSP4
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Psychiatria v SP - Med2
Odborná prax 5 - OPx5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
VVČ - PiP8
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
53
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
3
2P
SK
4
2P
SK
3
2C
Z
1
1P
SK
4
3P
SK
4
4P
SK
6
3P
SK
3
2C
Z
2
3P
SK
4
3P
SK
4
2P
SK
3
3C
Z
4
3P
SK
1
1C
Z
6
3P
SK
4
2P
SK
3
2C
Z
4
2P
SK
3
3C
Z
3
2P
SK
6
3P
SK
2
2P
SK
2
4C
Z
3
3P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
3
2P
SK
5
3P
SK
1
1C
Z
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
4
3P
SK
2
L
5
2
5
6
2
3
3
6
5
2
2
20
1
1
4P
2P
3P
3C
1P
2P
3C
3P
3P
2P
2P
14C
1C
1C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
SSP/Pg5/09
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Skratka
SSP/Inf1/09
SSP/Med5/09
SSP/Med4/09
SSP/Pg12/09
SSP/Pg5/09
SSP/SFP3/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Informatika 1 - Inf1
Závislosti - Med5
Gendery - Med4
Etopédia - Pg12
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Bioetika - SFP3
Skratka
SSP/AJ3/09
SSP/NJ3/09
SSP/TJ3/09
SSP/AJ4/09
SSP/NJ4/09
SSP/TJ4/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 3 - AJ3
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Anglický jazyk 4 - AJ4
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Skratka
SSP/AJ1/09
SSP/NJ1/09
SSP/TJ1/09
SSP/AJ2/09
SSP/NJ2/09
SSP/TJ2/09
Výberové predmety - cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 1 - AJ1
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Anglický jazyk 2 - AJ2
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Skratka
SSP/Inf2/09
SKT/DM1/09
SKT/SFi1/09
SKT/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Informatika 2 - Inf2
Dokumenty DVK - DM1
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Skratka
SSP/TSP/09
SSP/MSP/09
SSP/PZSP/09
SSP/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
54
2
2P
SK
Z
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1P
SK
2
1P
SK
2
1P
SK
2
1P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
Roč.
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
5C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1P
SK
1
1P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
L
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Náuka o rodine - Bc
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 19 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
KFTF/SFP3/09
KPT/KP/09
KKPTF/DM3/12
KSPTF/Med1/09
KFTF/SFT2/11
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/PZ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT/09
KFTF/SFT1/11
KHBV/CD/09
KFTF/SFT5/11
KSPTF/OPx1/10
KSPTF/Soc1/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KSPTF/TSP1/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg2/09
KST/Dog1/09
KSPTF/Man1/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg11/09
KST/Dog2/09
KSPTF/SPo1/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/TSP4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Psy2/09
KHBV/BT1/09
KKPTF/Dog7.1/12
KKPTF/Dog8.1/12
KST/MT1/09
KPT/PT1/09
KST/MT2/09
KHBV/BT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
Skratka
Povinné predmety
+
Bioetika - SFP3
4
2P
+
Kánonické právo - KP
3
2P
+
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
4
3P
Biológia - Med1
4
2P
Metafyzika - SFT2
6
3P
Metodológia vedeckej práce - PiP1
1
1P
Právne základy a rodinné právo - PZ1
4
3P
Spirituálna teológia 1 - ST1
1
1P
Základy filozofie - SFT
4
4P
Základy logiky - SFT1
4
2P
Cirkevné dejiny - CD
2
3P
Filozofická antropológia - SFT5
4
2P
Odborná prax 1 - OPx1
3
2C
Sociológia I. - Soc1
4
2P
Spirituálna teológia 2 - ST2
1
1P
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
1
1C
Teória sociálnej práce - TSP1
6
3P
Teória výchovy - Pg3
4
2P
Všeobecná pedagogika - Pg2
4
1P + 1C
Dogmatická teológia 1 - Dog1
3
3P
Manažment v sociálnej práci - Man1
4
2P + 1C
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
3P
Základy psychológie - Psy1
4
2P
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
2
1P
Dogmatická teológia 2 - Dog2
3
3P
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
5
3P
Sociálna psychológia - Psy3
4
2P
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela 5
4P
TSP4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
1
1C
Vývinová psychológia - Psy2
4
2P
Starý zákon - BT1
4
6P
Teológia MaR I. - Dog7.1
4
4P
Teológia tela I. - Dog8.1
4
4P
Morálna teológia 1 - MT1
3
4P
Pastorálna teológia – základná - PT1
3
3P
Morálna teológia 2 - MT2
3
4P
Nový zákon - BT2
4
6P
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
3
3P
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
1
1C
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
Názov
Akt. Kredit Rozsah
55
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
SK
2
L
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Ukonč.
2
2
2,3
2,3
2,3
3
3
3
3
3
3
3
3
Roč.
L
L
Z
Z
L
Z
Z
L
L
L
L
L
Sem.
Skratka
KSPTF/EaŠ1/09
KKPTF/Psy4/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/MSP1/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ4N/09
KSPTF/TSP6/09
KSPTF/TSP8/09
KSPTF/TSP3/09
KSPTF/Med5/09
KSPTF/Med3/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Základy ekonomiky - EaŠ1
3
2P
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
3
3P
Anglický jazyk 3 - CJ3A
2
2C
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
2
2C
+
Etopédia - Pg12
2
1P
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
6
1P + 2C
Metódy sociálnej práce - MSP1
4
2P
Anglický jazyk 4 - CJ4A
2
2C
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
2
2C
Terénna SP a etnické minority - TSP6
5
3P
Tvorba projektov - TSP8
4
2P
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
4
3P
Závislosti - Med5
2
1P
+
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
2
1P
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit
Informatika 1 - Inf1
2
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Dejiny pedagogiky - Pg1
2
Pedagogická komunikácia - Pg10
4
Manželstvo v prvých storočiach kresťanstva –
+
3
CD7
+
Pedagogika voľného času - Pg6
2
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KKPTF/OBH1/09
KST/TMR/12
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Teória sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Náuka o manželstve a rodine
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg10/09
KHBV/CD7/12
Akt. Kredit
56
Ukonč.
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
2
2
Rozsah
1C
1P
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
2
2
2P
SK
Z
2P
SK
Z
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
OB
SS
2
2
2
2
3
3
2
2,3
Roč.
Sem.
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
Z
L
L
Z
L
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Sem.
Sociálna filozofia - Bc
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 14 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SSF1/09
KKPTF/PiP1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SSF2/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg2/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/TSP1/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SSF3/09
KKPTF/Psy1/09
KST/VKT3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KFTF/SSF4/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy2/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KFTF/SFP3/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SSF5/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg12/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KFTF/SSF6/09
KKPTF/PiP3/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
Skratka
Povinné predmety
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár pre SF 1 - SSF1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár pre SF 2 - SSF2
Cirkevné dejiny - CD
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociológia I. - Soc1
Teória sociálnej práce - TSP1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Politická filozofia - SFP5
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár pre SF 3 - SSF3
Základy psychológie - Psy1
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Seminár pre SF 4 - SSF4
Sociálna pedagogika - Pg9
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Bioetika - SFP3
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Seminár pre SF 5 - SSF5
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Etopédia - Pg12
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Seminár pre SF 6 - SSF6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit
6
2
4
6
6
1
6
4
4
4
6
2
4
4
6
1
6
4
4
3
6
4
2
6
2
4
6
2
4
3
1
2
+
4
4
6
2
2
2
2
6
20
1
1
Rozsah
3P
1P
2P
3P
1C
1P
3P
2P
2P
2P
1C
3P
1P + 1C
2P
3P
1C
3P
2P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
2P
2P
1C
2P
2P
3P
1C
2P
2P
2P
1C
1P
1P
2P
2P
1C
14C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Povinne voliteľné predmety
Názov
Akt. Kredit
Rozsah
Ukonč.
Roč.
57
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Sem.
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ3/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/LJ4/09
KFTF/Soc2/11
KHBV/Bib11/09
KKPTF/Pg5/09
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 3 - LJ3
Základy ekonomiky - EaŠ1
Informatika 1 - Inf1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Sociológia 2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Pedagogika voľného času - Pg6
Skratka
KFTF/DFil/09
KFTF/SF-P/09
KFTF/SF-T/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
+
+
58
2P
2P
2P
2P
1C
3P
2P
2P
3P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
2
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
L
Z
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Kredit Rozsah Ukonč.
1
1P
SK
2
1C
SK
1
1P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
Roč.
1
1
1
2
3
Sem.
Z
L
L
Z
Z
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Akt. Kredit
2
2
2
2
Akt.
+
Akt.
Dejiny filozofie
Systematická filozofia praktická
Systematická filozofia teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
2
2
2
3
2
4
2
3
3
2
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboţenská výchova – Bc.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 8 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KHBV/CD3/09
KPT/Lit1/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit2/09
KPT/Lit3/09
KHBV/CD4/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/BT1/09
KHBV/BT2/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Dejiny liturgie - Lit1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Liturgia posvätenia času - Lit3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Starý zákon - BT1
Nový zákon - BT2
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KFTF/SFi1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KFTF/SFi2/09
KHBV/Bib11/09
KFTF/SFP1/11
KFTF/DF3/11
KFTF/SFT6/09
KFTF/SFi3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
Povinné predmety - blok NS
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Filozofická etika - SFP1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia náboženstva - SFT6
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
59
Akt.
+
+
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
4
3P
SK
1
1P
SK
4
3P
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
3
3P
SK
4
3P
SK
2
2P
SK
3
3P
SK
2
2P
SK
3
3P
SK
4
3P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
4
6P
SK
4
6P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
6
3P
SK
2
1P
SK
4
2P
SK
6
3P
SK
1
1C
SK
6
3P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
1
1C
SK
3
3P
SK
4
2P
SK
6
3P
SK
3
2P
SK
1
1C
SK
6
3P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
KFTF/SFi4/09
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Povinné predmety - blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV/NS
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
1
1C
SK
2
L
Kredit
4
1
2
4
2
4
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
Rozsah
2P
1P
1C
1P + 1C
2P
2P
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2, 3
3
3
3
3
2, 3
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Kredit
1
1
1
1
1
4
4
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
Sem.
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Kredit
1
1
1
2
1
4
3
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
2P
1P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
L
Z
Akt.
Akt.
Akt.
+
2, 3
2, 3
Z
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KKPTF/Psy10/09
KFTF/SFP3/09
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Riešenie problémových situácií - Psy10
Bioetika - SFP3
60
+
+
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KFTF/Fil/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Filozofia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Akt.
61
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboţenská výchova – Bc.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 19 kreditov z PVP (z toho musí povinne absolvovať jeden cudzí jazyk 3,4)
- 7 kreditov z VP
Skratka
KFTF/DF1/11
KFTF/SFT0/11
KFTF/SFT1/11
KFTF/SFT2/11
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KFTF/DF2/11
KFTF/SFT3/11
KFTF/SFT4/11
KFTF/SFT5/11
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF3/11
KFTF/SFP1/11
KHBV/BT1/09
KFTF/SFT6/09
KHBV/CD1/09
KST/ST3/09
KFTF/DF4/11
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/11
KHBV/BT2/09
KHBV/CD2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/CD4/09
Povinné predmety – blok NV
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Všeobecný úvod do filozofie
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofia prírody - SFT4
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofická etika - SFP1
Starý zákon - BT1
Filozofia náboženstva - SFT6
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Nový zákon - BT2
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
Povinné predmety – blok PG
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
62
Akt.
+
+
Akt.
Rozsah
3P
1P
2P
3P
2P
2P
2P
1C
1C
1P
3P
2P
2P
2P
2P
1C
1P
1C
3P
2P
6P
2P
3P
1P
3P
2P
2P
6P
3P
1P
1C
3P
2P
2P
3P
3P
3P
1C
3P
3P
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Kredit Rozsah
4
2P
1
1P
2
1C
4
1P + 1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
Sem.
Z
Z
Z
L
Kredit
6
2
4
6
2
2
2
1
1
1
6
4
4
4
2
1
1
1
6
4
4
3
4
1
6
2
4
4
4
1
1
3
2
2
3
3
3
1
4
4
2
2
2
2
2
2
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/Pg19/10
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
2
4
4
4
4
2
4
1
1
20
1
2
2P
2P
2P
2P
2P
1P
2P
1C
1C
14C
1C
1P + 1C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2, 3
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Akt.
Kredit
1
1
1
1
1
Rozsah
1C
1C
1C
1C
1C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
2
2
2
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
Akt.
+
Kredit
2
2
4
Rozsah
2P
2P
2P
Ukonč.
SK
SK
SK
Roč.
2
2
Sem.
Z
L
L
Akt.
Kredit
2
2
2
2
Rozsah
2C
2C
2C
2C
Ukonč.
SK
SK
SK
SK
Roč.
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
Akt.
Rozsah
1C
1C
1P
1C
1P
2P
2P
Ukonč.
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
Roč.
1
1
1
1
1
2
+
Kredit
1
1
1
2
1
4
4
Sem.
L
Z
Z
L
L
L
Z
Akt.
Kredit
Rozsah
Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Roč.
Sem.
Z
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Názov
Pedagogika voľného času - Pg6
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Študent si povinne volí dva predmety z ponuky
Skratka
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Povinne voliteľné predmety - cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KHBV/LJC2/10
KHBV/LJC1/10
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFP3/09
Výberové predmety
Názov
Latinský jazyk - cvičenia 2- LJC2
Latinský jazyk - cvičenia 1- LJC1
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Sociológia I. - Soc1
Bioetika - SFP3
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
63
Magisterské študijné programy
Sociálna práca Košice Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 3 kredity z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KSPTF/Man1/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/OPx6/09
KSPTF/SPo2/09
KSPTF/TSP7/09
KST/VKT7/09
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/MSP3/09
KSPTF/Med6/09
KSPTF/OPx7/09
KSPTF/TSP8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MCh3/09
KSPTF/OPx8/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KKPTF/PiP7/09
KSPTF/MCh1/09
KSPTF/Man2/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP9/09
Povinné predmety
Názov
Manažment v sociálnej práci - Man1
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie soc. práce - TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Misiológia 1 - MCh2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Základy I. pomoci - Med6
Odborná prax II. - OPx7
Tvorba projektov - TSP8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Odborná prax III. - OPx8
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Akt. Kredit Rozsah
4
2P + 1C
5
3P
3
2C
5
2P
5
2P
2
2P
3
2P
4
2P
4
2P
3
2C
4
2P
5
3P
1
1C
2
2P
5
3P
3
2P
3
2C
5
3P
2
2P
30
14C
4
2P
4
2P + 1C
1
1C
1
1C
4
2P
Ukonč. Roč. Sem.
SK
1
Z
SK
1
Z
Z
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
L
SK
1
L
SK
1
L
Z
1
L
SK
1
L
SK
1
L
Z
1
L
SK
1
L
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
Z
SK
2
L
SK
2
L
SK
2
L
Z
2
L
SK
2
SK
1
Z
Povinne voliteľné predmety
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP13/09
Skratka
KFTF/SFi9/09
KPT/PT10/09
KKPTF/Pg6/09
KST/SMT3/09
KPT/PT9/12
KSPTF/RoJ/13
KSPTF/PR/13
KKPTF/SPg1/09
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Kultúrna antropológia - SFT11
Religionistika - SFP13
Akt.
+
+
Kredit
3
4
4
Rozsah Ukonč. Roč.
2P
SK
2P
SK
2
2P
SK
Výberové predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah
Výberový seminár z filozofie - SFi9
2
2C
Vplyv médii na život v rodine - PT10
2
1P
+
Pedagogika voľného času - Pg6
2
2P
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
1
1C
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
4
2P + 2C
+
Rómsky jazyk
2
1P
+
Posunková reč
2
1P
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
2
2C
64
Ukonč. Roč.
SK
1
SK
1
SK
SK
1
SK
SK
SK
Z
2
Sem.
L
Z
Z
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
L
Z
KKPTF/SPsy1/09
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/MChP/08
KSPTF/SPo/08
KSPTF/TSP2/08
KSPTF/MSP2/08
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
2
Akt
65
2C
Kredit
Z
2
Rozsah Ukonč. Roč.
OB
SS
SS
SS
SS
Z
Sem.
Sociálna práca – Spišská Kapitula Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 3 kredity z PVP
- 5 kreditov z VP
SSP/VKT7/09
SSP/OPx6/09
SSP/SFP9/09
SSP/Man1/09
SKT/MT6/09
SSP/Med6/09
SSP/MCh2/09
SSP/TSP8/09
SSP/VKT8/09
SSP/OPx7/09
SSP/SzS4/09
SSP/TSP9/09
SSP/Pg15/09
SSP/MCh3/09
SSP/MCh1/09
SSP/Man2/09
SSP/VKT9/09
SSP/OPx8/09
SSP/SzS5/09
SSP/PiP2/09
SKT/PIP7/09
Povinné predmety
Názov
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce TSP7
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Odborná prax I. - OPx6
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Manažment v sociálnej práci - Man1
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Základy I. pomoci - Med6
Misiológia 1 - MCh2
Tvorba projektov - TSP8
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Odborná prax II. - OPx7
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Misiológia 2 - MCh3
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Odborná prax III. - OPx8
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Skratka
SSP/PZ3/09
SSP/SFP13/09
SKT/SFT11/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Kultúrna antropológia - SFT11
Skratka
SSP/SFi9/09
SKT/SMT3/09
SSP/SPsy1/09
SSP/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
SKT/OBH2/09
SSP/MChP/09
SSP/SPo/09
SSP/TSP 2/09
SSP/MSP 2/09
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Skratka
SSP/MSP2/09
SSP/MSP3/09
SSP/SPo2/09
SSP/TSP7/09
Akt.
Akt.
Akt.
Akt.
66
Kredit Rozsah Ukonč.
5
3P
SK
4
2P
SK
5
2P
SK
Roč.
1
1
1
Sem.
Z
L
Z
5
2P
SK
1
Z
2
3
4
4
5
4
3
4
2
3
1
5
5
3
4
4
2
3
1
1
30
2P
2C
2P
2P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
3P
3P
2P
2P
2P
2P
2C
1C
1C
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
3
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1
Sem.
L
Z
Z
Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
1
1P
SK
2
2P
Z
2
2C
Z
Roč.
1, 2
Sem.
Z
L
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč.
OB
SS
SS
SS
SS
Roč.
Sem.
2
L
Náuka o rodine Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 6 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KKPTF/Psy13/12
KST/VKT7/09
KST/VKT9/09
KKPTF/Kat2/12
KSPTF/OPx9/09
KST/SzS4/09
KFTF/SFT14/12
KKPTF/Med7/12
KPT/PT9/12
KKPTF/Dog7.2/12
KKPTF/Psy8/12
KKPTF/MT8/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/Pg18/12
KKPTF/Dog8.2/12
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/DM4/12
KHBV/BT3/12
KSPTF/PZ4/09
KKPTF/Pg16/12
KKPTF/Med9/12
KKPTF/Psy11/12
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Aplikovaná psychológia MaR - Psy13
6
2P + 1C
SK
1
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
2
2P
SK
1
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
2
2P
SK
1
Katechéza v rodine - Kat2
5
3P
SK
1
Prax v manželskej poradni - OPx9
4
2P
SK
1
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
1C
Z
1
Personalizmus v súčasnej filozofii - SFT14
4
2P
SK
1, 2
Biomedicínsky rozmer manželského života - Med7
5
3P
SK
1,2
Pastorácia manželstva a rodiny - PT9
4
2P + 2C
SK
1,2
Teológia MaR II.- Dog7.2
4
3P
SK
1,2
Všeobecná psychológia MaR - Psy8
6
3P
SK
1,2
Bioetika 2 - MT8
4
3P
SK
1,2
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
4
3P
SK
1,2
Sexuálna výchova – Pg18
3
1P + 1C
SK
1,2
Teológia tela II.- Dog8.2
4
3P
SK
1,2
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
1C
Z
2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
SK
2
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
SK
2
Humanae vitae - svedomie a múdrosť v manželskej
+
morálke - DM4
5
3P
SK
+
Manželstvo a rodina vo Svätom písme - BT3
5
3P
SK
+
Rodina v právnom systéme spoločnosti - PZ4
4
2P
SK
+
Rodinná výchova a pedagogika rodiny - Pg16
5
3P
SK
Biomedicínske
aspekty
prenatálneho
+
a postnatálneho vývoja - Med9
4
2P
SK
+
Klinická psychológia MaR - Psy11
6
2P + 1C
SK
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
Povinne voliteľné predmety
KSPTF/PZ5/12
KST/MT10/12
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Sociológia rodiny - Soc3
2
1P
SK
1,2
Z
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
Z
Intervencie v rozvodovom procese a mediácia
+
v rodine - PZ5
4
2P
SK
L
Vybrané otázky z morálnej teológie - MT10
3
2P
SK
L
Skratka
KFTF/SFP1/11
KKPTF/DNR1/10
KPT/PT11/09
KSPTF/SPo2/09
KKPTF/DNR2/10
KPT/PT8/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP2/09
Výberové predmety
Názov
Filozofická etika - SFP1
Didaktika náuky o rodine 1 - DNR1
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Didaktika náuky o rodine 2 - DNR2
Pastorálna psychológia - PT8
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Filozofia kultúry - SFP2
Skratka
KSPTF/Soc3/09
KPT/SKP1/09
67
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
1P
SK
1
Z
5
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
+
3
2P
SK
L
2
2P
SK
2
L
Štátne skúšky
Skratka
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
OB
KKPTF/OBH2/09 Obhajoba diplomovej práce
Všeobecná a klinická psychológia manželstva
KSPTF/BPRM/12
SS
a rodičovstva
KST/MRPT/12
SS
Teológia manželstva a rodiny
Sexuálna
výchova
a výchova
k manželstvu
KKPTF/PRTR/12
SS
a rodičovstvu
68
Roč.
Sem.
Sociálna filozofia – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 6 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
KSPTF/TSP7/09
KFTF/SSF8/09
KST/MT6/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KFTF/SFP8/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFT15/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFT11/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
KFTF/SFP7/11
KFTF/SFP11/09
KFTF/DF5/09
Povinné predmety
Názov
Akt. Kredit
Manažment v sociálnej práci - Man1
4
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
5
Seminár pre SF 7 - SSF7
6
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce TSP7
5
Seminár pre SF 8 - SSF8
6
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
1
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
2
Filozofia vedy - SFP8
3
Filozofická etika 2 - SFP6
6
Filozofia poznania 2 - SFT15
4
Metafyzika 2 - SFT10
6
Kultúrna antropológia - SFT11
4
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
5
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
2
Misijná a charitatívna práca - MCh1
4
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
1
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
+
Politická filozofia 2 - SFP7
4
+
Sociálna filozofia 2 - SFP11
4
+
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
4
Skratka
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFP13/09
KSPTF/MCh3/09
KFTF/DF6/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Misiológia 1 - MCh2
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Religionistika - SFP13
Misiológia 2 - MCh3
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Skratka
KFTF/SFT12/09
KFTF/SFT12/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPsy1/09
KKPTF/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika filozofie II. - SFT13
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Skratka
KSPTF/Man1/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/MSP2/09
KFTF/SSF7/09
KST/VKT7/09
69
Akt.
+
Akt.
Rozsah
2P + 1C
3P
3P
2C
2P
2P
2C
3P
1C
2P
1P
3P
2P
3P
2P
3P
2P
2P
1C
14C
1C
2P
2P
3P
Ukonč. Roč. Sem.
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
1
Z
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
2
2
2
2
2
2
2
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
3
2P
SK
1
3
2P
SK
4
2P
SK
1,2
3
2P
SK
2
2
2P
SK
1,2
Sem.
L
L
Z
Z
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
2P
SK
2
2
2P
SK
2
1
1C
SK
1
2
2C
Z
2
2
2C
Z
Sem.
Z
Z
L
Z
Z
Skratka
KFTF/SF-T2/09
KFTF/DFil2/09
KFTF/SF-P2/09
KKPTF/OBH2/09
Štátne skúšky
Názov
Systematická filozofia teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická 2
Obhajoba diplomovej práce
70
Akt.
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
SS
SS
SS
OB
Sem.
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboţenská výchova – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 16 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Skratka
KFTF/SFT12/09
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Kat4/09
KFTF/SFT13/09
KKPTF/Px4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px6/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/Px8/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety - pedagogický blok
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Didaktika NV 1 - Kat3
Didaktika NV 2 - Kat4
Didaktika filozofie II. - SFT13
Priebežná pedagogická prax P1 (2. predmet) - Px4
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P2 (2. predmet) - Px6
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Súvislá pedagogická prax (2. predmet) - Px8
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
20
14C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
Skratka
KFTF/DF6/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/SFP7/11
Povinné predmety - blok NS
Názov
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Filozofická etika 2 - SFP6
Metafyzika 2 - SFT10
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Politická filozofia 2 - SFP7
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
2
2P
SK
6
3P
SK
6
3P
SK
+
4
3P
SK
+
4
2P
SK
+
4
2P
SK
Roč.
1,2
1,2
1,2
Sem.
L
Z
L
L
L
L
Skratka
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/Lit4/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/11
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
KPT/Lit5/09
KPT/KP/09
Povinné predmety - blok NV
Názov
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Liturgia sviatostí - Lit4
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Dogmatická teológia 5
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Liturgia Eucharistie - Lit5
Kánonické právo - KP
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
3
3P
SK
4
5P
SK
3
4P
SK
3
3P
SK
4
5P
SK
3
4P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
1
1C
SK
4
5P
SK
3
3P
SK
1
1C
Z
2
2P
SK
+
3
2P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
+
2
2P
SK
+
2
1P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
Sem.
Z
Z
L
L
L
71
1, 2
1, 2
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
KFTF/SFT11/09
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Kultúrna antropológia - SFT11
+
2
2
4
2P
2P
2P
SK
SK
SK
1, 2
1,2
L
L
Z
Študent si povinne volí aspoň 4 predmety z ponuky
Skratka
KFTF/SFi5/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/PZ2/09
KFTF/SFi6/09
KSPTF/Soc1/09
KFTF/SFi7/09
KFTF/SFi8/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFT8/09
KFTF/SFT9/09
Povinne voliteľné predmety - blok NS
Názov
Seminár z filozofie 5 - SFi5
Základy ekonomiky - EaŠ1
Právne základy a rodinné právo - PZ1
Občianské, správne a trestné právo - PZ2
Seminár z filozofie 6 - SFi6
Sociológia I. - Soc1
Seminár z filozofie 7 - SFi7
Seminár z filozofie 8 - SFi8
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Politická filozofia - SFP5
Filozofická hermeneutika - SFT8
Filozofia jazyka - SFT9
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
1
1C
SK
3
2P
SK
4
3P
SK
4
3P
SK
1
1C
SK
4
2P
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
2
2P
SK
+
2
2P
SK
Roč.
1
1
1
1
1
1
2
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Z
Z
Z
Z
Skratka
KST/SDog1/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SDog2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KPT/PT4/09
Povinne voliteľné predmety - blok NV
Názov
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Rétorika základná - PT4
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
+
1
1C
Z
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
+
1
1C
SK
1
1C
SK
1
1C
SK
2
2P
SK
Roč.
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
Skratka
KKPTF/DTV/09
KFTF/Fil2/09
KFTF/DNOS/09
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
Štátne skúšky
Názov
Didaktika a teória výchovy
Filozofia 2
Didaktika filozofie
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
4
2P
SK
2
3P
SK
4
4P
SK
4
3P
SK
+
4
3P
SK
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
SS
72
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
2
Roč.
1
1
1,2
1,2
Roč.
Sem.
Z
L
L
L
L
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboţenská výchova – Mgr.
Študent počas štúdia musí okrem PP získať:
- 23 kreditov z PVP
- 5 kreditov z VP
Povinné predmety - Pedagogický blok
Skratka
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
KKPTF/Kat3/09 Didaktika NV 1 - Kat3
2
2P
SK
1
Z
Priebežná pedagogická prax P2 (1.predmet) KKPTF/Px5/09 Px5
1
1C
SK
2
Z
Priebežná pedagogická prax P1 (1.predmet) KKPTF/Px3/09 Px3
1
1C
SK
1
L
KKPTF/Kat4/09 Didaktika NV 2 - Kat4
2
2P
SK
1
L
KKPTF/Px7/09 Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
1
1C
SK
2
L
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
SK
2
KKPTF/PiP7/09 Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
30
14C
SK
2
L
Skratka
KPT/KP1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/11
KST/MT1/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit4/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/11
KST/MT2/09
KPT/KP3/09
KST/MT5/09
KPT/LSp11/09
KPT/Lit5/09
KST/Dog5/11
KPT/KP4/09
KST/MT3/09
Povinné predmety - Blok NV
Názov
Kánonické právo 1 - KP1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo 2 - KP2
Liturgia sviatostí - Lit4
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4
Morálna teológia 2 - MT2
Kánonické právo 3 - KP3
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Liturgia Eucharistie - Lit5
Dogmatická teológia 5
Kánonické právo 4 - KP4
Morálna teológia 3 - MT3
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
3
2P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
4
5P
SK
1
Z
3
4P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
L
3
3P
SK
1
L
+
2
3P
SK
L
4
5P
SK
1
L
3
4P
SK
1
L
6
4P
SK
2
Z
3
3P
SK
1
L
1
1C
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
5P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SDog3/11
KST/SMT1/09
KHBV/BT/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SDog4/11
KST/SMT2/09
KST/SMT3/09
KST/SDog5/11
KFTF/SFP9/09
KPT/KP6/09
KPT/PT4/09
KPT/PT5/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z dogmatickej teológie 3
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Biblická teológia - BT
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z dogmatickej teológie 4
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 5
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Kancelaristika - KP6
Rétorika základná - PT4
Rétorika cirkevná - PT5
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1,2
Z
1
1C
SK
1,2
Z
6
2P
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1,2
L
1
1C
SK
1,2
L
1
1C
SK
1,2
L
1
1C
SK
Z
4
2P
SK
2
Z
+
4
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
73
KPT/PT7/09
KPT/PT8/09
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
KFTF/SFT11/09
Skratka
KPT/PT9/09
KPT/Lit13/09
KKPTF/Dog8.1/12
KKPTF/Dog9/12
KKPTF/MT8/12
+
+
Povinne voliteľné predmety - blok PG
Názov
Filozofia výchovy - SFP10
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
Pedeutológia - Pg13
Pedagogická psychológia - Pg7
Pedagogická diagnostika - Pg14
Pedagogická antropológia - Pg8
Informatika 3 - Inf3
Kultúrna antropológia - SFT11
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Liturgický priestor - Lit13
Teológia tela I. - Dog8.1
Manželstvo ako sviatosť lásky - Dog9
Bioetika 2 - MT8
4
4
2P
2P
SK
SK
2
2
L
L
Akt. Kredit Rozsah Ukonč.
!
2
2P
SK
2
1P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
4
2P
SK
Roč.
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
3P
SK
1
L
+
4
4P
SK
1,2
L
4
3P
SK
1,2
L
+
4
3P
SK
L
Štátne skúšky
Skratka
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/DNV/10
Názov
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Didaktika náboženskej výchovy
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
OB
SS
74
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Študijný poriadok teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ruţomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ruţomberku sa vydáva
ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa
ktorých sa uskutočňuje štúdium na Katolíckej univerzite v Ruţomberku Teologickej fakulte
v Košiciach (ďalej len „ TF KU “ alebo „fakulta“), a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2)
Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na TF
KU
študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov spoločných študijných
programov a študentov, ktorí sú na TF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských učiteľov
a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na TF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1)
Na TF KU má právo študovať zvolený študijný program kaţdý, kto splní základné
podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené
fakultou.
(2)
TF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov
(§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3)
Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4)
O počte prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát teologickej fakulty (ďalej
AS TF KU ). O počte študentov na jednotlivé študijné programy rozhoduje dekan po
vyjadrení vedúcich katedier.
(5)
Dekan zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý
predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, podmienky pre prijatie na
štúdium bakalárskych študijných programov a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium
najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
75
(6)
Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium,
termín a spôsob overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na
príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia
skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky,
ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7)
Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náleţitosti musia byť zverejnené na úradnej
výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8)
Na kaţdý študijný program uskutočňovaný na fakulte môţe uchádzač podať len jednu
prihlášku.
Uchádzač zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný program
uskutočňuje. Po prijatí na štúdium si uchádzač môţe v odôvodnených prípadoch (napr.
vzdialenosť ku miestu štúdia, lepšie dopravné spojenie, zmena bydliska atď.) podať ţiadosť
o prestup na iné pedagogické pracovisko fakulty, na ktorom sa uskutočňuje rovnaký študijný
program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môţe dekan fakulty vyhovieť ţiadosti
na návrh alebo so súhlasom jeho moderátora.
(9)
Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky
doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môţe k prihláške pripojiť ţiadosť, na
základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre študentov so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím
na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na
štúdium na fakulte. Fakulta môţe umoţniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme
bez zaručeného elektronického podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta
uchádzača vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni,
prihláška sa povaţuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou
prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej 3-členná
a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo moţné sa presvedčiť
o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totoţnosť uchádzača podľa
občianskeho preukazu alebo iného dokladu totoţnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umoţní vykonať
prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
76
(17) O priebehu prijímacej skúšky kaţdého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou
spisu o prijímacom konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu
aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného
počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky poloţené uchádzačovi,
výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané
uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba,
ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak
zistí, ţe uchádzač sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami
vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto
uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa povaţuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje
dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom oznámené
písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí
obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o moţnosti uchádzača podať ţiadosť
o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je
známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas
15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa povaţuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom
konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môţe do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho
konania podať dekanovi fakulty ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho
konania. Dekan môţe sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, ţe bolo vydané v rozpore so
zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia
na štúdium. Inak postúpi ţiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu
s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
(25) Rektor môţe pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo
vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak
ţiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie. Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie, ţe proti rozhodnutiu nie je moţné podať ţiadosť o preskúmanie.
(26) Odpoveď ţiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od
doručenia jeho ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.
77
(27) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho
konania a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa
rozumie, ţe uchádzač môţe za prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu
čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, ţe došlo k omylu pri
vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto
skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj
v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(28) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo
uvedené v ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáţe, ţe uchádzač bol poškodený
chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok
odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov.
O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať písomný
záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení počtu bodov
zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný program,
dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(29) V prípade celoţivotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan
fakulty však môţe prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môţe tieţ
obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1)
Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na
štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje
študijné oddelenie fakulty.
(2)
Fakulta má právo ţiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu.
Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka.
Ak prijatý uchádzač v poţadovanej lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo
na zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí
podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho
prijatí na štúdium.
(3)
Študent v prvom roku štúdia kaţdého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť zápisu na
štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môţe zapísať zástupca
na základe plnej moci.
(4)
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví
na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepoţiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne,
fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od
doručenia tejto výzvy.
(5)
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepoţiada
o predĺţenie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do
ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa povaţuje za deň, v ktorom študent
zanechal štúdium.
78
(6)
Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným
programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom
akademickom roku, avšak tak, aby po splnení poţadovaných podmienok mohol postúpiť do
ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7)
O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii
študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie
v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra študentov.
(8)
Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov
zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
(9)
Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú najskôr v deň
zápisu.
(10) O ţiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6 zákona o VŠ o zápis na
štúdium študijného programu uskutočňovaného na TF KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná
ţiadosť o zápis na študijný program príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom
študijnom odbore študenta inej vysokej školy sa adresuje dekanovi fakulty. Dekan si
k rozhodnutiu môţe vyţiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program
zabezpečuje. Študent inej vysokej školy k ţiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis
absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností
určených študijným programom príslušnej vysokej školy. Fakulta rozhodne o ţiadosti
študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov
určených k rozhodnutiu. V prípade pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od
uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent štúdium zanechal, v akom
študijnom programe študentovi umoţnila zápis a dátum zápisu. Dňom zápisu sa študent stáva
študentom TF KU .
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1)
Na TF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy
v dennej alebo externej forme.
(2)
Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá
forma) sa môţu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou
alebo kombinovanou metódou.
(3)
TF KU organizuje aj celoţivotné vzdelávanie. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný predpis
(Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
(4)
Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej
súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava akademický titul
„bakalár“ (skr. „Bc.“).
79
(5)
Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Trvá dva
roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce.
Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6)
Štandardná dĺţka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je
najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7)
Študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program podľa § 53
ods. 3 zákona o VŠ na písomnú ţiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho
katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí garant/garanti študijného programu, dekan
môţe zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú. Túto zmenu môţe
povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky s deťmi do
3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné váţne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody,
štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Ţiadosti o
dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú
na študijné oddelenie fakulty spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1)
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný program
vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na jej fakulte.
(2)
Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené
študijným programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
alebo študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných
jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si
učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj
v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých zdruţení pôsobiacich na
akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného
dotazníka,
i)
slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j)
na informačné a poradenské sluţby súvisiace so štúdiom a moţnosťou
uplatnenia absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ,
rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku
študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium nárok,
l)
za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci
toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov,
80
m) na podanie sťaţnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom
prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťaţností a plnenie opatrení
prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach
v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských
samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na
jej verejných zasadnutiach.
(3)
Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné
predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4)
Študent je povinný najmä:
a) dodrţiavať vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chrániť a hospodárne vyuţívať majetok, prostriedky a sluţby KU a TF KU ,
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte
v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí ţiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ
a najneskôr v lehote do 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo
uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako
aj skutočnosti dôleţité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu
alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
f) pri zápise písomne oznámiť fakulte, rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude
študovať bezplatne pri súbeţnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta
nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2)
Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra
akademického roka.
(3)
Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní
s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako záväzný vnútorný predpis najneskôr 1. marca.
(4)
Kaţdý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá spravidla 13 týţdňov
a skúškového obdobia, ktoré trvá spravidla 6 týţdňov. Letný semester posledného semestra
bakalárskeho a magisterského štúdia môţe dekan upraviť iným spôsobom.
(5)
Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie
a kurzy, nemôţu sa v zásade konať v skúškovom období.
(6)
Rozvrh sa zostavuje tak, aby umoţňoval študentom absolvovanie povinných
predmetov stanovených študijným programom. Za zostavenie a zverejnenie rozvrhov
najneskôr týţdeň pred začiatkom vyučovania v príslušnom semestri zodpovedá dekan.
81
(7)
Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3
zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov
v týţdni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej
forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18
hodín týţdenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
(8)
Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia po vypočutí mienky rektora Kňazského
seminára, môţe študenta denného štúdia – seminaristu poslať na pastoračno – pedagogickú
prax na dobu jedného roka. (Štatút TFKU § 41) Počas tejto praxe študent neprerušuje štúdium
a za absolvovanie praxe nezískava kredity. Vykonanie tejto praxe sa nehodnotí ako nesplnenie
podmienok podľa čl. 7 ods. 11.
Článok 7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TF KU
je
zaloţená na kreditovom systéme. Kreditový systém vyuţíva zhromaţďovanie a prenos
kreditov a je zaloţený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2)
Kaţdý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa
pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaţenia, ktoré
je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaţenie
vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky
vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium
a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia. Účasť na
prednáškach, cvičeniach a seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyučovacom
procese posudzuje vyučujúci predmetu.
(3)
Pracovné zaťaţenie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na TF KU
v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 aţ 30 hodinám práce.
(4)
Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému
k jednotkám študijného programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môţe študent v priebehu
štúdia získať kredity iba raz.
(5)
Štandardná pracovná záťaţ študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden
semester 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať
aspoň 180 kreditov v predpísanom zloţení. V magisterskom študijnom programe študent musí
získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zloţení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺţka štúdia 6 rokov, musí študent získať
aspoň 360 kreditov v predpísanom zloţení; ak je štandardná dĺţka štúdia 5 rokov, musí získať
aspoň 300 kreditov v predpísanom zloţení.
(6)
Zhromaţďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné
absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného
programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho
riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej
vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne
zabezpečeného náleţitosťami prenosu kreditov.
82
(7)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania
členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na
predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez
nadväznosti.
(8)
Fakulta, určuje pre kaţdý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je
zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia
v štandardnej dĺţke vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného
programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého
druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v kaţdej časti kontroly štúdia boli splnené
pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môţe v príslušnom stupni
štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9)
Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, ţe bude rešpektovať pomer
rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení kaţdého
akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového
obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty
kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov,
z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa
menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a zo študijného poriadku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa
menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a študijného poriadku fakulty. Na pokračovanie v kaţdom ďalšom roku
štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40
kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a zo študijného poriadku fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
najmä priebeţnou kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy,
úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie
štúdia.
(2)
Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené
v informačnom liste predmetu.
(3)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej
úspešnosti študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu
podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
83
Percentuálny
zisk
100-93 %
92-85 %
84-77 %
76-69 %
68-60 %
59-0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráţa
výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
Klasifikačný stupeň
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúčanom študijnom pláne označené písmenom „Z“, sa
nehodnotia klasifikačným stupňom a podmienky ich úspešného absolvovania stanovuje
informačný list predmetu.
(4)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa pouţíva váţený študijný
priemer. Vypočíta sa tak, ţe za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového
ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom
kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5)
Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa povaţuje za
predmet, hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej
práce patrí medzi štátne skúšky.
(6)
Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa
kredity neprideľujú. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A aţ FX.
(7)
Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, kaţdá časť sa hodnotí samostatne
klasifikačným stupňom A aţ FX.
(8)
Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverečnej práce
i jednotlivých predmetov len známkami A a B, pričom počet hodnotení známkou
A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B,
b) „prospel“ - ak študent nespĺňa hodnotenie podľa písm. a) a ţiadna časť štátnej skúšky
nie je hodnotená známkou FX.
(9)
Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých
povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje
sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent počas celého štúdia nebol hodnotený známkou E,
všetky skúšky absolvoval v riadnych termínoch, dosiahol za celé štúdium váţený študijný
priemer v jednotlivých ročníkoch menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom
termíne je „prospel s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami, ktoré nezahŕňa písm. a).
84
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie
štátnej skúšky je „neprospel“.
(12) V prípade nesplnenia povinnosti študenta podľa čl. 5 ods. 4 c) sa študent nemôţe
prihlásiť na štátne skúšky.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1)
V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej
hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej
hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môţe zapísať aj menší počet
kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie štúdia študijného programu.
(2)
V jednom roku si študent môţe zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90
kreditov. Do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise
študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3)
Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je moţné len
z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade vylučujúcich predmetov a z kapacitných
dôvodov.
(4)
Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný
a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5)
Študenti iných fakúlt KU sa môţu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za
rovnakých podmienok ako študenti Teologickej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa
môţu prihlásiť na predmet na TF KU len na základe zmluvy o štúdiu.
(6)
Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn.
dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môţe zapísať počas štúdia ešte raz a to
v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje
predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(7)
Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený
stupňom FX, si študent môţe zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si
môţe zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom
akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a študijného poriadku TF KU.
(8)
Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môţe zapísať ešte raz
a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môţe zapísať namiesto neho iný výberový
predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať ţiadny výberový
predmet.
(9)
Študent môţe do dvoch týţdňov od začiatku výučbovej časti semestra
(zimného/letného) poţiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu
85
v prípade, ţe výučba predmetu bola zrušená fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri
neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom
semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent poţiada študijné
oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou do
dvoch týţdňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí
učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny
týţdenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom
informačnom systéme najneskôr jeden týţdeň pred začiatkom skúškového obdobia
v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom mnoţstve a rozptyle
(minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede a jeden na konci skúškového
obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa pouţíva
elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrieť do konca prednáškového obdobia.
Študent spravidla koná skúšku u učiteľa, ktorý predmet vyučoval.
(12) Ak sa študent nemôţe dostaviť na skúšku, môţe sa z nej odhlásiť v akademickom
informačnom systéme najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani
sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí
klasifikačným stupňom FX.
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak
závaţným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania,
výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14) V prípade nesplnenia poţadovaných podmienok z daného predmetu v riadnom termíne
má študent právo na jeden opravný termín. V rámci vypísaných termínov skúšok
a harmonogramu akademického roka, a to pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného
systému najneskôr 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné
absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne
poţiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov,
ktorých menuje dekan na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom
komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške,
o ktorú sám poţiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(17) Dekan môţe na základe písomnej ţiadosti študenta povoliť dištančnú metódu štúdia
alebo individuálny študijný plán, ktorý umoţňuje študentovi absolvovať zapísané predmety
v osobitnom reţime z hľadiska organizácie štúdia podľa moţností študenta a fakulty.
86
Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom.
Dekan môţe povoliť individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému
študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou
na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade
s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica
o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP
Erasmus na KU v Ruţomberku).
(2)
Študent môţe poţiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných
predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je
kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemoţno uznať kredity získané za úspešné
absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1)
Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy
záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého, druhého a spojeného
prvého a druhého stupňa.
(2)
Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej
práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za
schválenie sa povaţuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom
systéme.
(3)
Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce
v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce
a študentom sa v akademickom informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej
práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4)
Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis
fakulty.
(5)
Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe
a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1)
K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku.
Štátne skúšky sa na TF KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
87
(2)
Štátna skúška sa môţe skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú
dané študijným programom.
(3)
Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky
a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra
akademického roka, v ktorom sa štátne skúšky uskutočnia.
(4)
Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom
štúdia a zverejňujú sa aspoň 6 týţdňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5)
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného
systému najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6)
Ak študentovi bránia váţne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo
najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môţe písomne poţiadať dekana o súhlas
s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí
stupňom FX.
(7)
Študent môţe štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým
neprekročí štandardnú dĺţku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac
ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade
neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie
poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
(8)
Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje
opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať
sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa
započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9)
Absolventi magisterského štúdia môţu poţiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a
obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú
akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“) alebo „doktor pedagogiky“ (skr.
„PaedDr.“). V študijnom programe katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2)
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého
alebo spojeného prvého a druhého stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného
programu a získal určený počet kreditov v predpísanom zloţení ako predpoklad
účasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom
– vrátane obhajoby záverečnej práce.
88
(3)
Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných
na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na TF KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺţky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia
štúdia je koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské
štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie poţiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného
programu a študijného poriadku, alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny
priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení
nadobudlo právoplatnosť,
d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme
ponuku fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom
skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného
programu,
e) smrťou študenta.
(5)
Prekročenie štandardnej dĺţky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení
celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbeţné
štúdium vo viacerých študijných programoch v príslušnom stupni vysokoškolského
vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti
študenta uhradiť TF KU ročné školné za kaţdý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise
univerzity.
(6)
Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní
príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške
a dodatok k diplomu.
(7)
Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného
programu a príslušného študijného odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho
univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné
číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného
programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum skončenia štúdia
a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri
akademickom obrade.
(8)
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach
a jej výsledku. Vydáva ho univerzita, podpisuje ho dekan.
(9)
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch
absolvovaných v študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme
štúdia informácia o systéme vysokého školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva
a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne
v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej ţiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia
aj v anglickom jazyku.
89
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1)
Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej ţiadosti
študenta dekan.
(2)
Prerušenie štúdia v prvom ročníku je moţné aţ po skončení zimného semestra.
Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Ţiadosť o prerušenie
štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení najneskôr 3 týţdne pred
začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle
závaţné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa
doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.
(3)
(4)
Študent môţe písomne poţiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných váţnych osobných
dôvodov (po predloţení hodnoverných dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5)
Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani
členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1)
Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2)
Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte, doručené písomné vyhlásenie
študenta o zanechaní štúdia.
(3)
V prípade zanechania štúdia moţno študentovi, ak o to poţiada, vydať potvrdenie
o absolvovaných predmetoch, avšak vţdy s poznámkou, ţe ide o neukončené štúdium.
(4)
Študent, ktorý štúdium zanechal, môţe byť opätovne prijatý na TF KU len na základe
nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1)
Za zvlášť závaţné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ
a disciplinárneho poriadku TF KU môţe dekan rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2)
Študent, ktorý nesplní poţiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo
študijného poriadku TF KU , je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
90
(3)
Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok,
odôvodnenie, poučenie o moţnosti podať ţiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod
ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis
dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť.
(5)
Študent môţe podať ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní
odo dňa jeho doručenia. Ţiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môţe
sám ţiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak ţiadosti nevyhovie, postúpi ju
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo
vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak ţiadosť
zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6)
Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1)
Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie
študijných odborov uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena
uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou
podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je úspešné ukončenie ročníka, resp.
úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným študijným
programom. O zmenu študijného programu je moţné poţiadať najneskôr do konca júla.
Písomná ţiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môţe vyţiadať vyjadrenie
vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu
sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2)
Študent môţe poţiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
(3)
K ţiadosti o zmenu študijného programu na študijný program katolícka teológia
a náuka o rodine musí študent priloţiť odporúčanie vlastného farára.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1)
Doklady o štúdiu na TF KU sú: preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia.
(2)
Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho uţívať práva
a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva
a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva
univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3)
Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach,
ktoré študent v rámci študijného programu splnil. Vydáva ho fakulta.
91
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1)
Rektor na základe návrhu dekana môţe udeliť Cenu rektora spojenú s priznaním
štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný
program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53
ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2)
Dekan môţe udeliť študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre udelenie Ceny
dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo
dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, resp.
v spoločenskej angaţovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis
fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1)
Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť systém štúdia, pomôcť študentom
správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán
študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ
aj pomáhať študentom v ich ťaţkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj
poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej,
záujmovej a inej činnosti.
(2)
Študijných poradcov vymenúva a odvoláva dekan z radov vysokoškolských učiteľov
fakulty.
(3)
Kaţdý študent si môţe zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská
a konzultačná činnosť pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1)
Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta prebieha
v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o ţiadostiach
o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2)
Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom,
keď študent podal písomnú ţiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak ţiadosť
neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote
ţiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie
v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, keď plynula
študentovi lehota na doplnenie ţiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30
92
dní nerozhodne, môţe sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci
konať a rozhodnúť.
(3)
Konanie vo veci nesplnenia poţiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu
a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4)
Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia poţiadaviek vyplývajúcich
zo študijného programu a študijného poriadku TF KU sa začína dňom vydania rozhodnutia
o vylúčení.
(5)
Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(6)
Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené
písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu
a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak tento študijný poriadok neustanovuje inak.
Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7)
Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme
alebo hneď, ako ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo ak doručenie bolo zmarené
konaním alebo opomenutím študenta. Rozhodnutie sa povaţuje za doručené aj v prípade, keď
študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1)
Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na
získavanie a prehlbovanie poznatkov zaloţených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého
poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho
vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vţdy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3)
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské
štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky,
ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako záverečnej práce.
(4)
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť
pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry,
potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia
pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej
len „doktorand“), ktorá sa viaţe na tému dizertačnej práce.
(5)
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná
dĺţka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac
4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
93
(6)
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti
alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch
hodín týţdenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(7)
Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia
zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.
(8)
Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180
kreditov.
(9)
Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“
(„philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti
doktorandského štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“).
Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický titul „doktor
teológie“ (v skratke „ThDr.“).
(11) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie
je ustanovené inak.
(12) Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje
doktorandskom štúdiu.“
„Smernica dekana TF KU o
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec sporná. Výklad dekana
nadobúda záväznosť, ak ho schváli akademický senát fakulty.
(2) Voči rozhodnutiu učiteľa sa môţe študent odvolať k dekanovi, resp. moderátorovi.
Voči rozhodnutiu dekana sa môţe študent prijatý do Kňazského seminára odvolať
k Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity a ostatní študenti k rektorovi Katolíckej
univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ak nie je
stanovené inak.
(3) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je moţné riadiť sa týmto študijným
poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z oneskorenia, môţe schváliť zmenu oproti
ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene bezodkladne
informuje kolégium dekana, AS TF KU a Akademický senát Katolíckej univerzity
v Ruţomberku (ďalej „AS KU“).
(4) Schválením predloţeného študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný
poriadok TF KU schválený v AS KU 14. 11. 2005.
94
(5) Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU dňa 10. 03. 2010.
(6) Študijný poriadok TF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 28. 04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan TF KU
95
Download

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU 2014/2015