Z diecézního ob žníku…
(únor 2014)
1.
es anská pedagogicko-psychologická poradna Brno
Od nového školního roku 2014/2015 za ne v Brn fungovat K es anská pedagogicko-psychologická poradna
Brno. Poradna je ur ena p ednostn pro žáky církevních škol a jejich rodi e.
2. Sbírka „Halé sv. Petra“
i bohoslužbách v ned li 23. 2. 2014 se uskute ní sbírka „Halé sv. Petra“. Prost edky získané v rámci sbírky
jsou ur eny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve p isp t ke zmírn ní následk nešt stí, pomoci
ob tem vále ných konflikt , živelných katastrof, uprchlík m a dalším lidem v nouzi.
V roce 2013 bylo v brn nské diecézi celkem vybráno 3 050 586 K .
3. Nová adresa adresá e eského katolického internetu Ambit
Webový portál Simeon.cz p evzal od listopadu 2013 do správy adresá eského katolického internetu Ambit,
který d íve fungoval na adrese <http://ambit.hypernet.cz>. Tento známý adresá vytvo ený v roce 1999 R. D.
Pavlem Hofírkem je nov k dispozici na adrese <http://ambit.simeon.cz>. Uživatelé internetu v n m mohou
vyhledat informace o katolických stránkách azených do r zných tematických rubrik a také zadávat odkazy
na nové stránky nebo stránky, které dosud v databázi nebyly uve ejn ny.
Simeon.cz je první k es ansky zam ený portál pro starší lidi u nás. Jeho hlavním posláním je nabídnout
senior m nejen tematické lánky a pozvánky na akce, ale také interaktivní spolupráci, vzájemné sdílení
a povzbuzení. Provozovatelem portálu je Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.
Veronika epelková, Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové
4. Nabídka akcí st ediska Eljon ve Špindlerov Mlýn pro rok 2014
O povolání
Termín: 16. až 18. 5. Lektor: P. Ji í Šlégr, S. M. Vincenta Ko ínková, manželé Erlebachovi
Duchovní víkend pro ženy a muže do 30 let – p ednášky o povolání k životu, nebude chyb t osobní sv dectví
k manželství, ke kn žství a k zasv cenému životu, mše svatá, adorace, prostor pro modlitbu, ticho i rozhovory.
Duchovní obnova pro manželské páry
Termín: 11. až 14. 9., 18. až 21. 9. Lektor: P. Ji í Šlégr
Práv pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je ur ena
tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chyb t
ihlášky a více informací získáte na <http://www.eljon.cz> , e-mail <[email protected]> , tel. 499 523 852, mobil
732 580 154.
5. Jmenování kaplanem Jeho Svatosti
Svatý otec František jmenoval 5. 1. 2014 R. D. doc. Ing. Radomila Kalába, CSc., výpomocného duchovního
ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn , kaplanem Jeho Svatosti.
Srde
blahop ejeme!
6. Jubilea
11. 03. 2014 se dožívá 90 let R. D. Josef Mare ek, kn z - chodce žijící na Moravci.
15. 03. 2014 se dožívá 55 let R. D. ICLic. Václav Trma , fará ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor
ve farnosti Ostrov u Macochy, d kan d kanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu.
18. 03. 2014 se dožívá 80 let R. D. Josef Šiška, fará ve farnosti Lipovec u Blanska.
26. 03. 2014 se dožívá 50 let P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, farní viká ve farnosti u kostela Panny Marie
Pomocnice v Brn - Žabov eskách.
27. 03. 2014 se dožívá 85 let R. D. MUDr. Pavel Princ, kn z - chodce žijící na Moravci.
30. 03. 2014 se dožívá 85 let jáhen Fr. Václav Kelnar, SDB, v jáhenské služb ve farnosti u kostela Panny
Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách.
Srde
blahop ejeme!
7. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn
R. D. Mgr. Vladimír Hron, kn z plze ské diecéze, farní viká - výpomocný duchovní ve farnosti Vranov nad
Dyjí a v dalších farnostech týmu Vranov nad Dyjí (Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lan ov, Lubnice,
Olbramkostel, Stálky, Starý Pet ín, Šafov, Štítary na Morav a Vrat nín), s platností od 1. 3. 2014
vyvázán se služby v brn nské diecézi.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
8. Noví ádoví p edstavení
Provin ní kapitula dominikán konaná v Olomouci od 27. 1. 2014 zvolila za svého provinciála P. Benedikta
Tomáše Mohelníka, OP, Th.D. Magistr ádu 28. 1. 2014 volbu potvrdil a provinciál se svého ú adu na další
ty leté období ujal. P. Mohelník zastával tento ú ad už v p edchozích dvou obdobích v letech 2006 – 2010
a 2010 – 2014.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
9. Úmrtí
26. 1. 2014 zem el Mons. Josef Stejskal, kn z litom ické diecéze, papežský prelát a arcid kan v Horní Polici.
Narodil se 21. 1. 1922 v Šitbo icích., na kn ze byl vysv cen 5. 7. 1949 v Brn . Po svém kaplanském
sobení v Poštorné, D ín a eské Líp byl 1. 2. 1954 ustanoven administrátorem ve farnostech Horní
Police, Žandov a Jezvé. V dubnu 1991 byl jmenován arcid kanem farnosti Horní Police. Za ob tavou
práci pro diecézi se 21. 10. 1996 stal estným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Št pána
v Litom icích a 18. 1. 2001 byl Janem Pavlem II. jmenován papežským prelátem. Zem el 26. 1. 2014
v Horní Polici, poh ben byl 1. 2. 2014 tamtéž.
9. 2. 2014 zem el R. D. František Jindra, kooperátor v Boskovicích.
Narodil se 18. 6. 1924 ve Ždánicích (farnost Byst ice nad Pernštejnem), na kn ze byl vysv cen 5. 7. 1949
v Brn . P sobil jako kaplan v Cizkrajov a ve Slavonicích, pozd ji byl ustanoven jako kooperátor
v T ešti. Po výkonu vojenské služby v PTP se do T ešt vrátil a od roku 1959 p sobil jako adminitrátor
ve Slavonicích. V letech 1965 až 1974 byl administrátorem v Horní Slatin , poté další ty i roky
v Da icích. V listopadu roku 1978 byl ustanoven do Boskovic jako fará a sou asn jako d kan
boskovický. Od roku 1990 p sobil v Boskovicích jako kooperátor a ve Svitávce jako excurrendo
administrátor. Službu boskovického d kana vykonával až do roku 1999. Dne 5. prosince 2007 mu biskup
brn nský Vojt ch Cikrle ud lil za ob tavou kn žskou službu medaili sv. Petra a Pavla. Zem el dne
9. 2. 2014 v nemocnici v Boskovicích. Poh ben byl 15. 2. 2014 tamtéž.
R. I. P.
Download

Z diecézního oběžníku…