Z diecézního ob žníku…
ervenec 2014)
1. Uvád ní jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti schválila dekretem . 113/14 ze dne 6. 5. 2014 uvád ní jména sv. Josefa
i v druhé, t etí a tvrté eucharistické modlitb v eském jazyce.
Ve všech zmín ných modlitbách se jedná o stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Pann Marii
a o apoštolech. Zn ní eucharistických modliteb je tedy nyní upraveno následovn :
Druhá eucharistická modlitba:
ve spole enství se svatou Pannou a Bohorodi kou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly …
etí eucharistická modlitba:
s nejsv jší Pannou a Bohorodi kou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly …
tvrtá eucharistická modlitba:
s blahoslavenou Pannou a Bohorodi kou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly …
Uvedená zm na v t chto t ech anaforách je pro brn nskou diecézi závazná a povinná od data zve ejn ní tohoto
ob žníku.
2. První národní eucharistický kongres
R v íjnu 2015
Pro prohloubení eucharistické úcty v celé zemi schválila BK konání národního eucharistického kongresu
(NEK) eské republiky v p íštím roce. Uskute ní se na úrovni farností, diecézí a ve dnech 15. – 17. 10. 2015
na národním sympoziu v Brn . Hlavním dnem kongresu pro širokou ve ejnost bude sobota 17. íjna. Kongresu
bude p edcházet šestim sí ní duchovní p íprava v jednotlivých farnostech a diecézích, která bude dovršena
na Slavnost T la a Krve Pán . O podrobnostech bude pr žn informovat p ípravná skupina NEK.
Jan Vokál, biskup - delegát BK pro eucharistické kongresy
3. Jubilea
03. 08. 2014 se dožívá 50 let R. D. ThLic. Marek Hlávka, fará ve farnosti Veverská Bítýška a excurrendo
administrátor ve farnosti Lažánky pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici Ku im.
03. 08. 2014 se dožívá 85 let R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma
a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Dunajovice.
12. 08. 2014 se dožívá 60 let R. D. Jaroslav Horák, fará ve farnosti Dambo ice.
26. 08. 2014 oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. RNDr. Ji í Palacký, v jáhenské služb ve farnosti
u kostela sv. Tomáše v Brn .
26. 08. 2014 oslaví
20.
výro í
jáhenského
sv cení
Mgr.
Ing.
Karel
Pavlík,
CSc.,
v jáhenské služb v kostele sv. Michala v Brn pov ený duchovní službou pro v zn ve v znici
Ku im.
26. 08. 2014 oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela
sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích.
26. 08. 2014 oslaví 20. výro í jáhenského sv cení Mgr. Petr Šmeral, v jáhenské služb ve farnostech
Oleksovice a Žerotice a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Oleksovice.
27. 08. 2014 se dožívá 60 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Ptá ek, v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv.
Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích.
03. 09. 2014 se dožívá 50 let stálý jáhen Mgr. Jan Špilar, v jáhenské služb ve farnosti u katedrály sv. Petra
a Pavla v Brn a auditor Diecézního církevního soudu.
04. 09. 2014 se dožívá 55 let stálý jáhen Mgr. Ladislav Kinc, v jáhenské služb ve farnostech Št pánov nad
Svratkou, Olešnice na Morav , Rove né a Sulkovec a moderátor pro koordinaci duchovní služby
ve v znicích na území brn nské diecéze pov ený duchovní službou ve v znicích Brno - Bohunice
a Ku im.
15. 09. 2014 se dožívá 65 let Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor
ve farnostech Budkov a Rancí ov a d kan d kanství moravskobud jovického.
Srde
blahop ejeme!
4. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn
R. D. Mgr. Karel Adamec, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela
sv. Cyrila a Metod je v Brno - Židenicích, s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em
ve farnostech Tel , Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov.
R. D. Mgr. František Alexa, fará ve farnosti Šardice a excurrendo administrátor ve farnosti Bohuslavice
u Kyjova, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti Žerotice, excurrendo administrátorem
ve farnosti Horní Dunajovice a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti Oleksovice.
R. D. ICLic. Slavoj Alexa, fará ve farnosti Rouchovany a excurrendo administrátor ve farnosti Horní Kounice,
s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Kounice a ustanoven navíc
excurrendo administrátorem ve farnostech Dukovany a Mohelno.
P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv., administrátor ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor
ve farnosti Jamné u Jihlavy, s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Jamné
u Jihlavy.
D. Mgr. Mat j Jaroslav Baluch, OPraem., farní viká ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlav a excurrendo
administrátor ve farnosti Zho u Jihlavy, s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm.
ve farnosti Zho u Jihlavy.
Mons. Mgr. Jind ich Bartoš, fará ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm , d kan d kanství vranovského
a znojemského, len Kn žské rady a len Sbor poradc , jmenování d kanem d kanství vranovského
a znojemského prodlouženo do 30. 9. 2015.
P. Mgr. Pavel Baxant, OCr., dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em
ve farnosti V te ov.
R. D. Mgr. Slavomír Bed ich, fará ve farnosti Lysice a excurrendo administrátor ve farnosti Bed ichov u Lysic
S platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti Podivín a excurrendo administrátorem ve farnosti
Rakvice.
R. D. ThLic. Jan Bezd k, administrátor ve farnosti Letovice a excurrendo administrátor ve farnosti Rozhraní,
s platností od 1. 8. 2014 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Vísky u Letovic.
Mons. Mgr. Josef Brychta, fará ve farnosti Jemnice, excurrendo administrátor ve farnostech Budkov a
Rancí ov a
d kan
d kanství
moravskobud jovického jmenování
d kanem
d kanství
moravskobud jovického prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Pavel Bublan, fará ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo administrátor ve farnostech Kadov
u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice a d kan d kanství moravskokrumlovského
pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství moravskokrumlovském, jmenování d kanem d kanství
moravskokrumlovského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Ji í Buchta, fará ve farnosti Tišnov, excurrendo administrátor ve farnosti P edklášte í
a d kan d kanství tišnovského, jmenování d kanem d kanství tišnovského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Ji í Cajzl, fará ve farnosti Žerotice a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti Oleksovice,
s platností od 1. 8. 2014 ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn .
P. ThLic. Artur Daniel Cierlicki, SAC, farní viká ve farnosti Radešínská Svratka a exorcista v brn nské
diecézi, s platností od 1. 7. 2014 ve farnosti Radešínská Svratka ustanoven fará em a navíc ustanoven
excurrendo administrátorem ve farnosti Olešná na Morav .
Mgr. Marek Coufal, jáhen brn nské diecéze, s platností od 22. 6. 2014 ustanoven k jáhenské služb
ve farnostech Ž ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou.
Mons. ICLic. Mgr. Jan Dan k, fará ve farnosti Nové M sto na Morav , d kan d kanství ž árského,
soudce a obhájce svazku pro p ípady in favorem fidei Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem
kanství ž árského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Ji í Dobeš, fará ve farnosti T ebí - sto a d kan d kanství t ebí ského pov ený pé í o pastoraci
mládeže v d kanství t ebí ském, jmenování d kanem d kanství t ebí ského prodlouženo do 30. 9. 2015.
Mgr. Zden k Drštka, jáhen brn nské diecéze, samostatný pastora ní asistent ve farnostech Letovice a
Rozhraní, s platností od 22. 6. 2014 ustanoven k jáhenské služb ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Brn - Zábrdovicích.
P. Mgr. Maxmilián D ímal, SDB, dosud p sobící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2014 ustanoven
fará em ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách.
P. Mgr. Vojt ch Drahomír Dvouletý, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. K íže v Brn (u kapucín ),
s platností od 1. 7. 2014 vyvázán ze služby v brn nské diecézi.
Mgr. Tomáš Fránek, B.A., jáhen brn nské diecéze, s platností od 22. 6. 2014 ustanoven k jáhenské služb
ve farnosti Ž ár nad Sázavou - I.
P. Mgr. Michael Maria Roman Fri , OCart., farní viká ve farnosti Tvarožná, s platností od 1. 8. 2014
ustanoven farním viká em ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice
u Moravského Krumlova a Vémyslice.
Mons. Vnislav Fruvirt, fará ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci
a soudce Diecézního církevního soudu v Brn , s platností od 1. 8. 2014 ustanoven ve farnosti u kostela sv.
Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci výpomocným duchovním; ustanovení soudcem
u Diecézního církevního soudu v Brn prodlouženo do 31. 7. 2019.
R. D. Mgr. Zden k Fu ík, fará ve farnosti Protivanov a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti
Lipovec u Blanska pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství boskovickém, s platností od 1. 8. 2014
vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lipovec u Blanska a ustanoven navíc excurrendo
administrátorem ve farnosti Vyso any u Blanska.
P. Mgr. Józef Wojciech Gruba, SAC, fará ve farnosti Radešínská Svratka a excurrendo administrátor
ve farnosti Olešná na Morav , s platností od 1. 7. 2014 vyvázán ze služby v brn nské diecézi.
R. D. Mgr. Ing. Vít Hába, fará ve farnosti Prušánky a excurrendo administrátor ve farnosti Mikul ice,
s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Mikul ice.
R. D. Mgr. Bc. Václav Hej , novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Teologickém
konviktu Olomouc, s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em ve farnosti u katedrály sv. Petra a
Pavla v Brn a s platností od 1. 8. 2014 jmenován I. hebdomadá em Královské stoli ní kapituly svatého
Petra a Pavla v Brn .
R. D. Jan Hodovský, fará ve farnosti Cetkovice a excurrendo administrátor ve farnosti Vísky u Letovic,
s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Vísky u Letovic a ustanoven navíc
excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Št pánov.
R. D. Martin Hönig, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Brn - Zábrdovicích, s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em
ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm .
R. D. Mgr. Pavel Horký, fará ve farnosti Stona ov, excurrendo administrátor ve farnostech Pavlov u Stona ova
a Vílanec a d kan d kanství jihlavského, jmenování d kanem d kanství jihlavského prodlouženo
do 30. 9. 2015.
Fr. František Vladimír Hubálovský, OFMConv., jáhen ádu minorit , s platností od 1. 7. 2014 ustanoven
k jáhenské služb ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlav .
R. D. ThLic. Josef Chyba, fará ve farnosti Lanžhot a len Diecézní komise pro formaci kn ží, s platností
od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2015 jmenován navíc d kanem d kanství b eclavského.
R. D. Mgr. Karel Jan , farní viká ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven administrátorem
ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátorem ve farnostech Cizkrajov, Dešná u Da ic, Nové Sady
a Staré Hobzí.
R. D. Mgr. Marcel Javora, fará ve farnosti Vyso any u Blanska a len Diecézní komise pro formaci kn ží,
s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn - Komín .
R. D. Mgr. Pavel Kafka, fará ve farnosti Hustope e u Brna, excurrendo administrátor ve farnostech Starovice
a Starovi ky, d kan d kanství hustope ského a len Kn žské rady, jmenování d kanem d kanství
hustope ského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Marián Kalina, fará ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátor ve farnostech Olší
u Tišnova a Ž árec, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti Moravská Nová Ves.
R. D. Václav Kamenický, fará ve farnosti Mikulovice u Znojma a excurrendo administrátor ve farnosti Horní
Dunajovice s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Horní Dunajovice.
P. Mgr. Josef Klinkovský, SDB, farní viká ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn Žabov eskách, s platností od 1. 9. 2014 vyvázán ze služby v brn nské diecézi.
R. D. Ing. Martin Kohoutek, farní viká ve farnostech Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka, s platností
od 1. 8. 2014 ustanoven farním viká em ve farnosti u kostela sv. Cyrila a Metod je v Brn - Židenicích
a s platností od 1. 9. 2014 ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti
u kostela sv. Václava v Brn - Ob anech.
R. D. Mgr. Jind ich Kotvrda, fará ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn – Komín pov ený službou
psychologického poradenství v brn nské diecézi, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven farním viká em
ve farnosti u kostela sv. Vav ince v Brn –
kovicích a excurrendo administrátorem ve farnosti
Lip vka.
R. D. Stanislav Ková , fará ve farnosti Moravská Nová Ves, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em
ve farnosti Ždánice a excurrendo administrátorem ve farnosti Lov ice u Kyjova.
R. D. Mgr. Pavel Kr , farní viká ve farnostech Moravský Krumlov, Kadov u Miroslavi, Petrovice u
Moravského Krumlova a Vémyslice, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti Horní
Dub any a excurrendo administrátorem ve farnosti Horní Kounice.
R. D. Mgr. Pavel K ivý, fará ve farnosti Podivín a excurrendo administrátor ve farnosti Rakvice
pov ený pé í o pastoraci mládeže v d kanství b eclavském, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em
ve farnosti Dolní Lou ky a excurrendo administrátorem ve farnostech Olší u Tišnova a Ž árec.
R. D. Mgr. Bc. Pavel Kuchy a, farní viká ve farnostech Tel , Mrákotín, Radkov u Tel e a Urbanov,
s platností od 1. 8. 2014 ustanoven farním viká em ve farnostech Jedovnice a Ostrov u Macochy
a excurrendo administrátorem ve farnosti Lipovec u Blanska.
R. D. PaedDr. Pavel Lazárek, fará ve farnosti Olešnice na Morav a excurrendo administrátor ve farnosti
Rove né, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti ernovice
u Boskovic.
P. ThLic. Mariusz Leszko, SAC, dosud p sobící v diecézi Kielce v Polsku, s platností od 1. 7. 2014 ustanoven
farním viká em ve farnosti Radešínská Svratka.
R. D. Mgr. Josef Maincl, fará ve farnosti Tel , excurrendo administrátor ve farnostech Mrákotín a Radkov
u Tel e, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Urbanov a d kan d kanství tel ského, jmenování
kanem d kanství tel ského prodlouženo do 30. 9. 2015.
P. Mgr. Ignác Vojt ch Majvald, OFM, farní viká ve farnosti u kostela Nejsv jšího Srdce Pán v Brn –
Husovicích a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brn Ob anech, s platností od 1. 9. 2014 vyvázán ze služby v brn nské diecézi.
R. D. Mgr. Adam Malczy ski, fará ve farnosti Ku im a excurrendo administrátor ve farnosti Lip vka,
s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ve farnosti Lip vka.
R. D. Mgr. Tomáš Mikula, fará ve farnosti Troubsko, excurrendo administrátor ve farnosti St elice u Brna
a d kan d kanství rosického, jmenování d kanem d kanství rosického prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. ICLic. Mgr. Jan Nekuda, fará ve farnosti Šlapanice u Brna, d kan d kanství mod ického a soudce
Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem d kanství mod ického prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Josef Ondrá ek, fará ve farnosti B eclav a d kan d kanství b eclavského pov ený duchovní
službou ve v znici B eclav, jmenování d kanem d kanství b eclavského ke dni 1. 7. 2014 vypršelo.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní viká Diecézního církevního soudu, III. sídelní kanovník Královské
stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn , len Kn žské rady, len Sboru poradc , výpomocný farní viká
ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brn , biskupský delegát pro zasv cené panny a pro poustevnický
život v brn nské diecézi, postulátor kanoniza ního ízení služebník Božích Václava Drboly a Jana Buly,
zastupující exorcista pro brn nskou diecézi a prezident Akademie kanonického práva, s platností
od 1. 7. 2014 jmenování biskupským delegátem pro poustevnický život v brn nské diecézi ukon eno.
P. Mgr. Petr Pet ivalský, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. K íže v Brn
s platností od 1. 7. 2014 ustanoven rektorem kostela tamtéž.
(u kapucín ),
R. D. Mgr. Josef Pohanka, fará ve farnosti Žarošice a excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Lov ice
u Kyjova, s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení exc. adm. ad interim ve farnosti Lov ice u
Kyjova a ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Želetice u Kyjova.
R. D. Mgr. Michal Polenda, fará ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátor ve farnostech Cizkrajov,
Dešná u Da ic, Nové Sady a Staré Hobzí, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti K etín
a excurrendo administrátorem ve farnostech Bohu ov a Sulíkov.
Mgr. Jaroslav Rašovský, jáhen brn nské diecéze, s platností od 22. 6. 2014 ustanoven k jáhenské služb
ve farnosti Hodonín.
Mgr. Lubomír ihák, jáhen brn nské diecéze, s platností od 22. 6. 2014 ustanoven k jáhenské služb
ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojm .
R. D. Mgr. Miroslav Sedlák, fará ve farnosti Horní Št pánov, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em
ve farnosti Šardice a excurrendo administrátorem ve farnosti Bohuslavice u Kyjova.
R. D. Mgr. Michal Sekni ka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb v Arcibiskupském
kn žském seminá i v Olomouci, s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em ve farnostech
Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka.
Mons. ThLic. Václav Slouk, fará ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brn , II. kanovník Královské stoli ní
kapituly sv. Petra a Pavla v Brn , d kan d kanství brn nského a diecézní pracovník pro ekumenické
otázky, jmenování d kanem d kanství brn nského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Ing. Jaroslav Sojka, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnostech
ár nad Sázavou - II a Herálec pod Žákovou horou, s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em
ve farnosti Hodonín.
P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, administrátor ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách,
s platností od 1. 9. 2014 ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brn - Žabov eskách
ustanoven farním viká em.
R. D. Mgr. Jaroslav Svoboda, fará ve farnosti Poho elice, excurrendo administrátor ve farnostech P ibice
a Vlasatice a d kan d kanství mikulovského, jmenování d kanem d kanství mikulovského prodlouženo
do 30. 9. 2015.
R. D. Ing. Pavel Svoboda, farní viká ve farnosti K ižanov, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em
ve farnosti u kostela sv. Jana K titele a sv. Jana Evangelisty v Brn - Bystrci.
R. D. ThDr. ukasz Andrzej Szendzielorz, fará ve farnosti Velké Mezi í, excurrendo administrátor
ve farnosti Bory a d kan d kanství velkomezi ského, jmenování d kanem d kanství velkomezi ského
prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Mgr. Tomáš Šíma, novokn z brn nské diecéze dosud p sobící v jáhenské služb ve farnosti u kostela sv.
Mikuláše ve Znojm , s platností od 29. 6. 2014 ustanoven farním viká em ve farnostech Letovice
a Rozhraní a s platností od 1. 8. 2014 ustanoven navíc farním viká em ve farnosti Vísky u Letovic.
R. D. ThLic. Michael Špa ek, fará ve farnosti Ždánice, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti
Mikul ice.
R. D. Mgr. Miroslav Šudoma, fará ve farnosti Boskovice, excurrendo administrátor ve farnostech Svitávka
a Knínice u Boskovic a d kan d kanství boskovického, jmenování d kanem d kanství boskovického
prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. ICLic. Václav Trma , fará ve farnosti Jedovnice, excurrendo administrátor ve farnosti Ostrov
u Macochy, d kan d kanství blanenského a soudce Diecézního církevního soudu, jmenování d kanem
kanství blanenského prodlouženo do 30. 9. 2015.
P. ThLic. Dominik Daniel Valer, OFM, dosud p sobící v diecézi plze ské, s platností od 1. 9. 2014 ustanoven
farním viká em ve farnosti u kostela Nejsv jšího Srdce Pán v Brn - Husovicích.
R. D. Mgr. Milan Vavro, fará ve farnosti Slavkov u Brna, d kan d kanství slavkovského a poutní referent
brn nské diecéze, jmenování d kanem d kanství slavkovského prodlouženo do 30. 9. 2015.
R. D. Josef Ve a, farní viká ve farnosti Žarošice, excurrendo administrátor ve farnosti Archlebov
a farní viká ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova, s platností od 1. 8. 2014 vyvázán z ustanovení
farním viká em ad interim ve farnosti Lov ice u Kyjova a ustanoven navíc farním viká em ve farnosti
Želetice u Kyjova.
R. D. Mgr. Zden k Veith, fará ve farnosti Kreton a excurrendo administrátor ve farnostech Bohu ov,
ernovice u Boskovic a Sulíkov, s platností od 1. 8. 2014 ustanoven fará em ve farnosti Jamné u Jihlavy
a excurrendo administrátorem ve farnosti Zho u Jihlavy.
Mons. Mgr. Josef Zouhar, biskupský delegát pro oblast charitativní innosti církve v brn nské diecézi, fará
ve farnosti Hodonín, d kan d kanství hodonínského, prezident Diecézní charity Brno a rektor kaplí
ízených v za ízeních Diecézní charity Brno, jmenování d kanem d kanství hodonínského prodlouženo
do 30. 9. 2015.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
5. Noví ádoví p edstavení
Na provin ní kapitule eskomoravské provincie sv. Václava ádu menších brat í (františkán ), která se konala
v Praze ve dnech 19. – 22. 5. 2014, byli na další období op t zvoleni tito p edstavení:
provin ní ministr:
P. Ing. Mgr. Jeroným František Jurka, OFM
provin ní viká :
P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
6. Úmrtí
10. 6. 2014 zem el R. D. Antonín Láník, dlouholetý fará v Šaraticích, len III. ádu premonstrát v Nové íši.
Narodil se 7. 5. 1921 v Brn , na kn ze byl vysv cen 5. 7. 1947 v Brn . Po sv cení nastoupil jako kaplan
do Jarom ic nad Rokytnou a od roku 1949 sloužil jako kaplan a pozd ji fará v Šaraticích a excurrendo
administrátor ve Vážanech nad Litavou. V roce 2005 odešel do Domova sv. Alžb ty na Žern vce. Zem el
10. 6. 2014 na Žern vce, poh ben byl 18. 6. 2014 v Šaraticích. Byl v SMC.
R. I. P.
Download

Z diecézního oběžníku…