Z diecézního oběžníku…
(červen 2012)
1. Poděkování za Noc kostelů 2012
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a bratři, pomocníci a dobrovolníci,
v pátek 1. června 2012 jsme v naší diecézi již počtvrté prožili Noc kostelů. Letos se k ní připojilo více než
1200 kostelů a modliteben v České republice (z toho 149 v brněnské diecézi), 182 na Slovensku
a premiérově také třináct kostelů a modliteben v Estonsku.
Organizátoři v naší diecézi zaznamenali sto dvacet jeden tisíc návštěvnických vstupů, které opět zvýšily
loňská čísla. I když smyslem této akce není překonávání rekordů, myslím, že nás všechny těší,
že vynaložené úsilí přineslo radost a užitek pro mnohé z těch, kteří vstoupili do kostela poprvé.
Rád bych vám všem upřímně poděkoval za obětavost a lásku, s níž jste ve svých farnostech připravovali
pro každého přátelské přijetí. A věřím, že se společné dílo stalo povzbuzením a určitou formou dalšího sjednocení vaší farní rodiny.
V modlitbě vás všechny provází
bratr Vojtěch
2. Bohoslužba za Svatého otce Benedikta XVI.
Ve středu 27. 6. 2012 v 17 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze sloužena mše
u příležitosti sedmého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI. Apoštolský nuncius v České republice Mons.
Giuseppe Leanza srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí
o modlitbu za Petrova nástupce.
3. Národní pouť k sv. Cyrilu a Metoději na Velehradě
Letošní Národní pouť k sv. Cyrilu a Metoději se koná na Velehradě ve čtvrtek 5. 7. 2012. Srdečně zvu na tuto
pouť všechny kněze, jáhny, ministranty a vaše farníky.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. Nové kostely a kaple
Dne 26. 5. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dal dovolení ke zřízení soukromé
kaple sv. Filipa Neriho s uchováváním eucharistie v kanovnickém domě Význačné kolegiátní kapituly u sv.
Václava v Mikulově, Náměstí 4.
5. Jubilea
01. 07. 2012 se dožívá 50 let R. D. ICLic. Slavoj Alexa, farář ve farnosti Tvrdonice,
excurrendo administrátor ve farnosti Prušánky a člen děkanské rady děkanství břeclavského.
05. 07. 2012 oslaví 65 let kněžství Mons. Vnislav Fruvirt, soudce Diecézního církevního soudu
a farář ve farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Brně - Bystrci.
05. 07. 2012 oslaví 65 let kněžství R. D. Antonín Láník, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti Deblín.
05. 07. 2012 oslaví 65 let kněžství P. František Pevný, SI, kooperátor v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Brně u jezuitů.
05. 07. 2012 oslaví 65 let kněžství P. Stanislav Richter, SI, kněz - důchodce žijící na Moravci.
06. 07. 2012 se dožívá 50 let R. D. Mgr. Jiří Komárek, farář ve farnosti Drnholec, excurrendo administrátor
ve farnostech Jevišovka, Novosedly a Nový Přerov a člen děkanské rady děkanství mikulovského.
12. 07. 2012 oslaví 45 let kněžství biskup Ing. Jan Blaha, farní vikář ve farnosti u kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie v Brně na Křenové.
Srdečně blahopřejeme!
6. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
P. Pavel Bačo, SI, dosud studující v Dublinu (Irsko), s platností od 1. 6. 2012 ustanoven kooperátorem v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů) a zároveň pověřen spoluprací v oblasti pastorace
vysokoškolských studentů v Brně.
R. D. Mgr. Roman Kubín, rektor kostela sv. Michala v Brně, referent pro pastoraci brněnské diecéze,
ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, člen a sekretář Pastorační rady brněnské diecéze,
referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze a vedoucího Diecézního centra mládeže,
s platností od 1. 6. 2012 ustanoven navíc referentem pro oblast církevního školství brněnské diecéze.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
7. Noví řádoví představení
Novou převorkou dominikánek-mnišek ve Znojmě byla dne 2. 3. 2012 zvolena S. M. Dominika Slezáčková,
OP.
Na 102. provinční kapitule Provincie kapucínů v ČR byl zvolen provinciálem P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar,
OFMCap., a provinčním vikářem P. Kryštof Jiří Javůrek, OFMCap.
Na řádné provinční kapitule České provincie minoritů svatých Cyrila a Metoděje v Krnově byl znovu zvolen
provinciálem na další čtyři roky P. ThLic. MUDr. Bogdan Sikora, OFMConv.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
8. Úmrtí
3. 5. 2012 zemřel Mons. prof. ThDr. František Tondra, Dr. h. c., emeritní biskup spišský.
Narodil se 4. 6. 1936 ve Spišských Vlaších, na kněze byl vysvěcen 1. 7. 1962 v Bratislavě. Působil nejprve
jako kaplan v Levoči, pak jako administrátor v Hnilci, Zázrivej, Tvrdošíně a Levoči; zároveň byl
děkanem spišskonovoveského děkanátu. Dne 26. 7. 1989 ho papež Jan Pavel II. jmenoval diecézním
biskupem spišské diecéze a 9. 9. 1989 ho v katedrále sv. Martina v Spišském Podhradí Jozef kard. Tomko
vysvětil na biskupa. V dubnu 1990 byl jmenován místopředsedou Biskupské konference ČSFR
a v červenci 1991 se po abdikaci kardinála Tomáška stal jejím předsedou. V květnu 1993 byl jmenován
předsedou Konference biskupů Slovenska, kvůli nemoci se po roce této funkce vzdal, znovu byl zvolen
předsedou KBS v letech 2000 – 2009. Krom toho byl odborným asistentem na Teologickém institutu
CMBF UK a TF KU ve Spišské Kapitule - Spišském Podhradí (od roku 1990), konzultorem Kongregace
pro katolickou výchovu (od roku 1994) a předsedou Bioetické subkomise Teologické komise KBS.
V roce 1997 byl jmenován profesorem. Byl dále členem Vědecké rady Katolické univerzity
v Ružomberku a Teologické fakulty KU v Košicích. V srpnu 2011 Svatý otec Benedikt XVI. přijal jeho
abdikaci na úřad spišského diecézního biskupa a od září 2011 byl v důchodu. Zemřel 3. 5. 2012
v nemocnici v Košicích, pohřben byl 10. 5. 2012 ve Spišské Kapitule.
17. 5. 2012 zemřel Mons. ThDr. Josef Laštovica, papežský prelát, kněz brněnské diecéze.
Narodil se 1. 11. 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, po maturitě v roce 1945
byl přijat na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických
důvodů vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren. Protože mu hrozilo zatčení, emigroval
v roce 1949 do Německa, o rok později začal studovat bohosloví v Římě a 3. 7. 1955 zde přijal kněžské
svěcení. V letech 1955–56 působil jako prefekt v Papežské koleji Nepomucenum, později jako sekretář
Pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V roce 1962 obhájil doktorát teologie. V období let 1963–68
byl generálním sekretářem Lateránské univerzity a od roku 1968 do roku 1992 pracoval na Kongregaci
pro zasvěcený život. Působil rovněž v diplomatických službách Vatikánu. Po pádu totalitního režimu
zahájil v naší zemi aktivní přednáškovou činnost v oblasti bioetiky, byl jmenován postulátorem kauzy
blahořečení boromejky Matky Vojtěchy Hasmandové. Dne 5. 12. 2007 mu udělil brněnský biskup Vojtěch
Cikrle medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu. Zemřel v Římě 17. 5. 2012, pohřben byl
v Jimramově 26. 5. 2012.
R. I. P.
Download

Červen 2012 - farnost Milonice