Z diecézního oběžníku…
(červenec 2012)
1. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – modlitební most
za český národ
Letošní již X. národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi v pátek 28. 9. 2012. Slavnostní poutní mše
se uskuteční na Mariánském nám. v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský, kazatelem Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Kardinál Dominik Duka, OP, srdečně zve na tuto pouť všechny kněze, jáhny a věřící.
Ve čtvrtek 27. 9. 2012 od 18 hodin (v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi převáženy relikvie sv.
Václava) se uskuteční ve všech farnostech na celém území ČR modlitební most za český národ a vyzvánění
zvonů.
Dle sdělení sekretariátu ČBK
2. Internetové stránky Kongregace pro nauku víry
Kongregace pro nauku víry otevřela novou internetovou stránku <http://www.doctrinafidei.va> , která zpřístupňuje
všechny dokumenty od roku 1966. Texty této kongregace, které jsou výslovně schvalovány Svatým otcem, mají
přímou účast na řádném učitelském úřadě neboli magisteriu Petrova nástupce a jsou proto významným
pramenem k pozornému studiu pro všechny věřící, zvláště pro ty, kteří jménem církve působí na poli teologie
a pastorace. Hlavní dokumenty Kongregace jsou zveřejněny v osmi jazycích. Některé dokumenty jsou také
v češtině a slovenštině. Pracuje se na překladech všech dokumentů. Zveřejněná sbírka obsahuje všechny
pokoncilní výpovědi zmíněné Kongregace, které jsou rozděleny na věroučné, disciplinární a sakramentální.
Dle zprávy české sekce Vatikánského rozhlasu
3. Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina
a druhů
Dne 10. 5. 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha
Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich
prohlášení za blahoslavené. V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data
blahořečení, a to 13. 10. 2012. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde,
proběhne v pražské katedrále.
Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Panny Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře
Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obnovila. Dne 15. 2. 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda
Habsburského do Prahy (tzv. vpád pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už
během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle Malou Stranu
a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém
Městě pražském i těch, kdo se do většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v explozi extrémního radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování
a někde i ke krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, kterou tvořili bratři
různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně
odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů.
Pohnuté události spojené s vpádem pasovských a mučednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes
poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým historickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování.
Pro naši církev je toto blahořečení významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří
před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti
vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství
svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.
Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražské zvou všechny věřící Čech a Moravy k účasti na této
slavností chvíli.
V této souvislosti vydaly Paulínky knihu Klementa Minaříka, OFM, Pražští mučedníci, která je rozšířena
o antologii historických textů vážících se k této události. Knihu je možno objednat i ve větším počtu – viz
<http://www.paulinky.cz> .
Dle sdělení sekretariátu ČBK
4. Druhé kolo přijímacího řízení ke studiu na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích
Do 17. 8. 2012 je možné podávat přihlášky k přijímacímu řízení ke studiu na Teologické fakultě v Českých
Budějovicích.
Teologická studia mají v jižních Čechách již více než dvousetletou tradici. Teologická fakulta jako součást
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na tuto tradici navazuje a úspěšně ji rozvíjí na krajské, státní i mezinárodní úrovni.
Na Teologické fakultě v Českých Budějovicích můžete studovat teologii katolicky zaměřenou a přitom
ekumenicky otevřenou, vědecky fundovanou a zároveň orientovanou na praktický křesťanský život. Hlavními
pilíři výuky jsou biblické vědy, systematická a praktická teologie, filosofie, etika a další disciplíny podle
zaměření, které je možné si v rámci studia zvolit.
Studium je možné v denní i kombinované (dálkové) formě. Je určeno lidem všech věkových skupin, tj. nejen
čerstvým absolventům středních škol, ale i lidem zralejším, kteří si kupř. potřebují doplnit svoji profesní kvalifikaci nebo si studiem teologických oborů chtějí prohloubit duchovní život.
Přijímací zkoušky se budou konat 5. 9. 2012.
Informace potřebné k podání přihlášky naleznete na webových stránkách fakulty <http://www.tf.jcu.cz> v sekci
[Pro uchazeče] . V případě nejasností se prosím obraťte na studijní oddělení fakulty, tel. 389 033 504
(389 033 512), e-mail <[email protected]> .
ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj
5. Nové kostely a kaple
Dne 16. 6. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, zasvětil nový oltář ve farním kostele Nejsvětější
Trojice ve Střelicích u Brna a vložil do něj ostatky svatých mučedníků sv. Pii, sv. Benedikta a sv. Christiana.
6. Jubilea
15. 08. 2012 oslaví 40 let kněžství R. D. doc. Josef Beneš, Th.D., ochránce spravedlnosti a obhájce svazku
Diecézního církevního soudu, farář ve farnosti Hrotovice, excurrendo administrátor ve farnosti
Krhov a cenzor pro brněnskou diecézi.
18. 08. 2012 se dožívá 90 let R. D. Miroslav Perout, kněz - důchodce žijící na Moravci.
19. 08. 2012 se dožívá 50 let R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko, excurrendo administrátor
ve farnosti Adamov, člen Kněžské rady, člen Diecézní komise pro formaci kněží a člen děkanské
rady děkanství blanenského pověřený moderováním 3. skupiny formačních setkání kněží.
20. 08. 2012 se dožívá 85 let P. Vojtěch Václav Málek, OH, rektor kostela sv. Leopolda v Brně.
20. 08. 2012 se dožívá 70 let Mgr. RNDr. Jiří Palacký, v jáhenské službě ve farnosti u kostela sv. Tomáše
v Brně.
05. 09. 2012 oslaví 20 let kněžství R. D. Mgr. Jiří Buchta, farář ve farnosti Tišnov,
excurrendo administrátor ve farnosti Předklášteří, děkan děkanství tišnovského a člen Diecézní
komise pro výběr pastoračních projektů.
05. 09. 2012 oslaví 20 let kněžství R. D. Mgr. Vladimír Langer, farář ve farnosti Břeclav - Poštorná,
excurrendo administrátor ve farnosti Lednice na Moravě a člen děkanské rady děkanství
břeclavského.
05. 09. 2012 oslaví 20 let kněžství R. D. Mgr. Petr Rössler, farní vikář ve farnostech Ivančice a Řeznovice.
10. 09. 2012 se dožívá 50 let R. D. Mgr. Pavel Bublan, farář ve farnosti Moravský Krumlov, excurrendo
administrátor ve farnostech Kadov u Miroslavi, Petrovice u Moravského Krumlova a Vémyslice
a děkan děkanství moravskokrumlovského pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství
moravskokrumlovském.
30. 09. 2012 se dožívá 60 let R. D. Stanislav Kovář, farář ve farnosti Moravská Nová Ves
a člen děkanské rady děkanství břeclavského.
30. 09. 2012 se dožívá 50 let P. Mgr. Oldřich Macík, SDB, administrátor ve farnosti Újezd u Brna a excurrendo
administrátor ve farnosti Žatčany.
Srdečně blahopřejeme!
7. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. ThLic. David Ambrož, administrátor ve farnosti Rájec nad Svitavou - Jestřebí, excurrendo administrátor
ve farnosti Doubravice nad Svitavou a excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Petrovice
u Blanska, s platností od 1. 8. 2012 ve farnosti Rájec nad Svitavou - Jestřebí ustanoven farářem.
R. D. Mgr. Petr Balát, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brně a I. hebdomadář Královské
stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven administrátorem
ve farnosti Brtnice a excurrendo administrátorem ve farnosti Střížov u Jihlavy.
P. Mgr. Šimon Batory, OFMCap., rektor kostela Nalezení sv. Kříže v Brně, s platností od 1. 8. 2012 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Bohuslav Bláha, farář ve farnosti u kostela sv. Jiří v Ořechově, excurrendo administrátor ve farnosti
u kostela Všech svatých v Ořechově a spirituál Společenství sv. Peregrina v Ořechově, s platností
od 1. 8. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora ve farnosti u kostela Všech svatých
v Ořechově.
Mgr. Jiří Brtník, jáhen brněnské diecéze, s platností od 8. 7. 2012 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti Žďár
nad Sázavou - II.
P. Mgr. Rafael Zdeněk Budil, OFMCap., dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 8. 2012
ustanoven kooperátorem v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
Mgr. Michal Cvingráf, jáhen brněnské diecéze, jmenován prefektem v Teologickém konviktu v Olomouci.
R. D. Mgr. Ing. Miloslav Čamek, farář ve farnosti Hluboké Mašůvky a excurrendo administrátor ve farnosti
Únanov, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Čejkovice.
Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář ve farnosti Nové Město na Moravě, excurrendo administrátor ad interim
ve farnosti Bobrová, děkan děkanství žďárského a soudce Diecézního církevního soudu, s platností
od 1. 8. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora ad interim ve farnosti Bobrová.
R. D. Mgr. Josef Dvořák, farář ve farnosti Hostěradice, excurrendo administrátor ve farnosti Trstěnice
u Moravského Krumlova a člen děkanské rady děkanství moravskokrumlovského, s platností
od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Zvole nad Pernštejnem a excurrendo administrátorem
ve farnostech Rožná nad Pernštejnem a Rozsochy.
P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně, s platností
od 1. 8. 2012 ustanoven rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně.
P. Mgr. Jeroným Josef Ertelt, OCarm., farář ve farnosti Kostelní Vydří, excurrendo administrátor ve farnosti
Volfířov a člen děkanské rady děkanství telčského, s platností od 1. 7. 2012 ustanoven navíc excurrendo
administrátorem ve farnosti Lipolec.
R. D. Mgr. Vít Fatěna, farář ve farnosti Ivančice, excurrendo administrátor ve farnosti Řeznovice a člen
děkanské rady děkanství rosického pověřený péčí o pastoraci mládeže v děkanství rosickém, s platností
od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Bobrová a excurrendo administrátorem ve farnosti Strážek.
P. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Janů v Brně, s platností od 1. 8. 2012
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
R. D. Mgr. Blažej Hejtmánek, administrátor ve farnosti Měřín, excurrendo administrátor ve farnosti Netín
a člen děkanské rady děkanství velkomeziříčského, s platností od 1. 8. 2012 ve farnosti Měřín ustanoven
farářem.
R. D. Jiří Hének, farář ve farnosti Loděnice u Moravského Krumlova a excurrendo administrátor ve farnosti
Malešovice, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Medlov nad
Jihlavou.
P. Mgr. František Zdeněk Horák, OCarm., farní vikář ve farnostech Kostelní Vydří a Český Rudolec
a excurrendo administrátor ve farnosti Lipolec, s platností od 1. 7. 2012 vyvázán ze služby v brněnské
diecézi.
R. D. Mgr. Pavel Hruška, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně,
s platností od 4. 7. 2012 vyvázán ze služby ze služby v brněnské diecézi.
P. Daniel Miroslav Hřebec, OFM, farní vikář ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně –
Husovicích a excurrendo administrátor in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava v Brně Obřanech, s platností od 15. 7. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora in spiritualibus
ve farnosti u kostela sv. Václava v Brně - Obřanech.
P. Dr. Ing. Petr Chovanec, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně –
Žabovřeskách a člen Diecézní komise pro sdělovací prostředky, s platností od 1. 7. 2012 ustanoven farním
vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně – Líšni (jmenování členem Diecézní komise pro sdělovací
prostředky zůstává v platnosti).
R. D. Mgr. Jiří Janoušek, administrátor ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou a excurrendo administrátor
ve farnosti Sněžné na Moravě, s platností od 1. 8. 2012 ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou ustanoven
farářem.
R. D. Mgr. Karel Janů, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnosti Žďár nad
Sázavou - II, s platností od 1. 7. 2012 ustanoven farním vikářem ve farnosti Hodonín.
R. D. Ing. arch. Jiří Jeniš, farní vikář ve farnosti Hodonín, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farním vikářem
ve farnostech Telč, Kostelní Myslová, Mrákotín a Radkov u Telče.
P. Ing. František Luděk Juchelka, Th.D., OFMConv., dosud působící v Polsku, s platností od 1. 8. 2012
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.
Mgr. Sylwester Jurczak, SAC, jáhen dosud působící v Polsku, s platností od 15. 6. 2012 ustanoven k jáhenské
službě ve farnosti Jámy.
P. Mgr. Karel Koblížek, OFMConv., farář ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě a člen děkanské rady
děkanství jihlavského, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Janů
v Brně.
R. D. Ing. Martin Kohoutek, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě ve farnostech
Pohořelice, Přibice a Vlasatice, s platností od 1. 7. 2012 ustanoven farním vikářem ve farnostech
Boskovice, Knínice u Boskovic a Svitávka.
R. D. Ing. Jan Kotík, farní vikář ve farnostech Přímětice, Citonice, Dyjákovice, Hrádek u Znojma, Prosiměřice
a Valtrovice, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven administrátorem ve farnosti u kostela sv. Vavřince
v Brno - Řečkovice.
R. D. Mgr. Jacek Kruczek, farář ve farnosti u kostela sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích, s platností od
1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Přibyslavice a excurrendo administrátorem ve farnostech
Červená Lhota a Okříšky.
Mgr. Bc. Pavel Kuchyňa, jáhen brněnské diecéze, s platností od 8. 7. 2012 ustanoven k jáhenské službě
ve farnosti u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.
Vojtěch Loub, jáhen brněnské diecéze, s platností od 8. 7. 2012 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti
u kostela sv. Petra a Pavla v Brně a s platností od 1. 8. 2012 jmenován I. hebdomadářem Královské
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
R. D. Mgr. Stanislav Mahovský, administrátor ve farnosti Stařeč a excurrendo administrátor ve farnosti
Čáslavice, s platností od 1. 8. 2012 ve farnosti Stařeč ustanoven farářem.
P. Mgr. Ignác Vojtěch Majvald, OFM, farář ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně Husovicích, s platností od 15. 7. 2012 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně v Brně – Husovicích a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti u kostela sv. Václava
v Brně - Obřanech.
R. D. Josef Malík, farář ve farnosti Vranovice nad Svratkou, excurrendo administrátor ve farnostech Ivaň
a Pouzdřany a člen děkanské rady děkanství mikulovského, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven farářem
ve farnosti Horní Dubňany a excurrendo administrátorem ve farnostech Dukovany a Mohelno.
R. D. Mgr. Jan Nekuda, farář ve farnosti Náměšť nad Oslavou, excurrendo administrátor ve farnosti
Hartvíkovice, excurrendo administrátor ad interim ve farnostech Březník a Jinošov a člen děkanské rady
děkanství třebíčského, s platností od 15. 8. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora ad
interim ve farnostech Březník a Jinošov.
R. D. Bohumil Němeček, farář ve farnosti Přibyslavice a excurrendo administrátor ve farnostech Červená Lhota
a Okříšky, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátorem
ve farnosti Dlouhá Lhota.
R. D. Mgr. Josef Novotný, novokněz brněnské diecéze dosud působící v jáhenské službě v Teologickém
konviktu Olomouc, s platností od 1. 7. 2012 ustanoven farním vikářem ve farnostech Přímětice, Citonice,
Dyjákovice, Horní Břečkov, Hrádek u Znojma, Lukov u Znojma a Valtrovice.
R. D. Mgr. Martin Pernička, farář ve farnosti Syrovice a excurrendo administrátor ve farnostech Medlov nad
Jihlavou a Želešice s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Kamenice u Jihlavy
a excurrendo administrátorem ve farnosti Chlum u Třebíče.
P. Mgr. Petr Petřivaldský, OFMCap., dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven
kooperátorem v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
Mgr. Jiří Polach, jáhen brněnské diecéze, s platností od 8. 7. 2012 ustanoven k jáhenské službě ve farnostech
Tvarožná a Blažovice.
R. D. Josef Požár, farář ve farnosti Horní Dubňany a excurrendo administrátor ve farnostech Dukovany
a Mohelno, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Jinošov a excurrendo administrátorem
ve farnosti Březník.
P. Mgr. Filip Jan Rathouský, OFM, farní vikář ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně Husovicích, s platností od 15. 7. 2012 ustanoven farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
v Brně - Husovicích.
R. D. Mgr. Pavel Römer, farář ve farnosti Zvole nad Pernštejnem a excurrendo administrátor ve farnostech
Rožná nad Pernštejnem a Rozsochy, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Ivančice
a excurrendo administrátorem ve farnosti Řeznovice.
R. D. Vít Severa, farář ve farnosti Pohořelice, excurrendo administrátor ve farnostech Přibice a Vlasatice
a děkan děkanství mikulovského, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Syrovice
a excurrendo administrátorem ve farnosti Želešice.
P. Mgr. Mariusz Sierpniak, MIC, administrátor ve farnosti Moravany, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven navíc
excurrendo administrátorem ve farnosti u kostela Všech svatých v Ořechově.
P. Stanisław Stec, OFMConv., dosud působící v diecézi ostravsko-opavské, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven
farářem ve farnosti u kostela Matky Boží v Jihlavě.
R. D. Jaroslav Svoboda, farář ve farnosti Brtnice, excurrendo administrátor ve farnosti Střížov u Jihlavy
a člen děkanské rady děkanství jihlavského, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti
Pohořelice a excurrendo administrátorem ve farnostech Přibice a Vlasatice
. . . a s platností od 1. 8. 2012 do 30. 6. 2014 jmenován navíc děkanem děkanství mikulovského.
R. D. Ing. Pavel Svoboda, farní vikář ve farnosti Žďár nad Sázavou - I, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven
farním vikářem ve farnosti Křižanov.
P. Dr. Bonaventura Jiří Štivar, OFMCap., kooperátor v kostele Nalezení sv. Kříže v Brně a provinciál
Provincie kapucínů v ČR, s platností od 1. 8. 2012 vyvázán ze služby v brněnské diecézi
. . . a s platností od 1. 8. 2012 po dobu trvání kanonického bydliště v brněnské diecézi uděleno pověření
k udílení svátosti smíření na území brněnské diecéze.
R. D. Stanislav Tvarůžek, farář ve farnosti Kamenice u Jihlavy a excurrendo administrátor ve farnosti Chlum
u Třebíče, s platností od 1. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti Hostěradice a excurrendo
administrátorem ve farnosti Trstěnice u Moravského Krumlova.
Mgr. Petr Václavek, jáhen brněnské diecéze, s platností od 8. 7. 2012 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích.
R. D. Ing. Vladislav Valentík, farář ve farnosti Černá Hora a excurrendo administrátor ve farnostech Bořitov,
Dlouhá Lhota a Újezd u Černé Hory, s platností od 1. 8. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo
administrátora ve farnostech Bořitov a Dlouhá Lhota.
Mons. Josef Valerián, farář ve farnosti Moravec a excurrendo administrátor ve farnosti Strážek, s platností
od 1. 8. 2012 vyvázán z ustanovení excurrendo administrátora ve farnosti Strážek.
R. D. Mgr. Stanislav Váša, farní vikář ve farnostech Telč, Kostelní Myslová, Mrákotín a Radkov u Telče,
s platností od 15. 8. 2012 ustanoven administrátorem ve farnosti Hluboké Mašůvky a excurrendo
administrátorem ve farnosti Únanov.
R. D. Mgr. Pavel Vybíhal, administrátor ve farnosti Jimramov a excurrendo administrátora ve farnostech
Dalečín a Sulkovec, s platností od 1. 8. 2012 ve farnosti Jimramov ustanoven farářem.
R. D. Mgr. Grzegorz Zych, farář ve farnosti Čejkovice, s platností od 15. 8. 2012 ustanoven farářem ve farnosti
Vranovice nad Svratkou a excurrendo administrátorem ve farnostech Ivaň a Pouzdřany.
P. Mgr. Norbert Jaroslav Žuška, OCarm., dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 7. 2012
ustanoven farním vikářem ve farnosti Kostelní Vydří.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
8. Farářské zkoušky
Dne 22. 6. 2012 složili úspěšně zkoušky pro ustanovení farářem kněží brněnské diecéze
ThLic. David Ambrož, Mgr. Blažej Hejtmánek, Mgr. Jiří Janoušek, Tomáš Koumal,
Mgr. Pavel Krč, Mgr. Stanislav Mahovský a Mgr. Pavel Vybíhal.
Blahopřejeme!
9.
Nové řeholní představené
Na volební kapitule Kláštera sester klarisek v Brně - Soběšicích konané 6. 6. 2012 bylo zvoleno nové vedení
konventu: S. M. Agnes Špinerová, OSC, jako abatyše a S. M. Pavla Gajdušková, OSC, jako vikářka.
K získání akademického titulu blahopřejeme!
10. Ocenění České biskupské konference
V rámci Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. 7. 2012 byla udělena ocenění České biskupské
konference také třem zástupcům z brněnské diecéze. Za přínos v tvůrčí oblasti obdržel Řád sv. Cyrila a Metoděje
malíř Milivoj Husák, který žije a pracuje v Lelekovicích u Brna, autor řady návrhů a realizací sakrálních prostor.
Děkovné uznání ČBK převzal Josef Gerbrich za vynikající výsledky na poli oživení a propagování
gregoriánského chorálu a básnířka a disidentka Iva Kotrlá.
Blahopřejeme.
11. Úmrtí
8. 6. 2012 zemřel P. Jan Zemánek, CSsR, dlouholetý provinciál redemptoristů.
Narodil se 23. 1. 1925 v Drslavicích (arcidiec. olomoucká), 15. 8. 1943 složil první řeholní sliby
a 20. 11. 1949 byl vysvěcen na kněze v Obořišti (arcidiec. pražská). Roku 1950 byl internován
v Králíkách, od září 1950 do konce roku 1953 byl u PTP. Pro neudělení státního souhlasu pracoval
v civilních zaměstnáních, v roce 1961 byl zatčen a odsouzen za velezradu a vyzvědačství na 12 let
a vězněn (Mírov, Valdice). Po propuštění v roce 1965 pracoval v civilních zaměstnáních. Po uvolnění
režimu mu bylo 1. 10. 1968 povoleno vypomáhat v domově důchodců v Žatci, v roce 1969 dostal státní
souhlas a působil v západních Čechách, zvláště v Podbořanech a Malměřicích u Žatce (diec. litoměřická).
Dne 15. 3. 1990 byl zvolen na šest let provinciálem Pražské provincie redemptoristů a odešel na Svatou
Horu u Příbrami, kde od roku 1996 působil jako farní vikář. V roce 1999 byl opět zvolen provinciálem.
V polovině roku 2003 se stal administrátorem v Třebsku (diec. českobudějovická), v roce 2004 byl
ustanoven farním vikářem v Tasovicích a v Hodonicích (diec. brněnská). V roce 2007 odešel pro nemoc
do Charitního domova pro duchovní ve Staré Boleslavi. Dne 28. 10. 2007 ho prezident republiky ocenil
medailí za zásluhy o stát. Zemřel 8. 6. 2012 ve Staré Boleslavi, pohřben byl 19. 6. 2012 v Tasovicích.
17. 6. 2012 zemřel P. Julián Vladimír Veškrna, CFSsS, kněz - důchodce.
Narodil se 23. 2. 1925 v Brně - Husovicích. Tajně vystudoval teologii, 30. 7. 1967 složil věčné sliby
v Kongregaci bratří Nejsvětější svátosti a 9. 2. 1968 přijal tajně kněžské svěcení v Brně - Chrlicích.
V letech 1990–92 působil jako administrátor v Deštné a Roubanině (arcidiecéze olomoucká) a zároveň
byl rektorem Církevního studentského domova Petrinum v Brně. Od roku 1992 působil v duchovní
správě u kostela sv. Maří Magdalény v Brně, v roce 1996 přišel do kláštera Kongregace bratří Nejsvětější
svátosti v Českých Budějovicích, kde působil jako novicmistr a jako kaplan kostela Panny Marie
Růžencové. Od března 2010 pobýval na odpočinku v Kněžském domově v Českých Budějovicích Suchém Vrbném, kde 17. 6. 2012 zemřel. Pohřben byl 23. 6. 2012 na hřbitově v Českých Budějovicích Mladém.
R. I. P.
Download

Červenec 2012 - farnost Milonice