Pěší výlety po
Vysočině
Havlíčkobrodsko
1
2
3
4
5
6
7
8
CestaK.H.Borovského ......................... 2–3
ÚdolíDoubravy................................ 4–5
VrcholMelechovaúdolíSázavy ................... 6–7
HradyazámkynadřekouSázavou................. 8–9
PozoruhodnámístavokolíLipnicenadSázavou..... 10–11
PřibyslavaúdolíSázavy........................ 12–13
TajemnámístapodMelechovem................. 14–15
ZkamenělářekauNejepína..................... 16–17
Žďársko
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ŽákovahoraaTisůvka ........................ 18–19
SvrateckáhornatinavokolíDalečína.............. 20–21
ÚdolířekyLoučky............................ 22–23
Jimramovajehookolí......................... 24–25
RybníkyaskálynaNovoměstsku................. 26–27
SkályŽďárskýchvrchů......................... 28–29
OkolíNovéhoMěstanaMoravě................. 30–31
ČtyřiPalice,Zkamenělýzámekadalšískály......... 32–33
ZajímavostivokolíVěcova ..................... 34–35
Balinskéúdolí............................... 36–37
ÚdolíOslavy,VelkéMeziříčíaNáměšťnadOslavou... 38–39
ZříceninyuVíru ............................. 40–41
GoticképamátkyvHornosvrateckévrchovině....... 42–43
VelkéDářkoajehopozoruhodnéokolí............ 44–45
OkolíŽďárunadSázavou ...................... 46–47
Jihlavsko
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ÚdolíBrtniceazříceninahraduRokštejn........... 48–49
ZajímavostipřírodníhoparkuČeřínek............. 50–51
ÚdolíJihlavy................................ 52–53
JihlavaaZaječískok.......................... 54–55
PolnáaúdolíŠlapanky........................ 56–57
PraskoleskálípaaokolíTelče.................... 58–59
Telčskákrajinnápamátkovázóna ................ 60–61
TelčaVelkýpařezitýrybník..................... 62–63
HistoricképamátkyTelčeaJihlavy................ 64–65
OkruhBrtnickouvrchovinou.................... 66–67
Pelhřimovsko
34
35
36
37
OkolívodníchnádržíŽelivaSedlice............... 68–69
Humpolec,PelhřimovaKřemešnickýokruh......... 70–71
PelhřimovaúdolíHejlovky ..................... 72–73
PamětihodnostiŽirovniceaPočátek .............. 74–75
Třebíčsko
38
39
40
41
42
43
44
45
PřírodníparkRokytná......................... 76–77
KralicenadOslavou,údolíOslavyaChvojnice....... 78–79
MohelenskoaúdolíOslavy..................... 80–81
TuristickýokruhvestřednímPojihlaví ............. 82–83
NáměšťnadOslavouajejíokolí ................. 84–85
ÚdolíDivokéOslavy .......................... 86–87
PřírodníparkTřebíčsko........................ 88–89
PřírodaazajímavostivokolíTřebíče .............. 90–91
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Cesta K. H. Borovského
Vydejte se s námi z významného
historického města Havlíčkova Brodu
údolím Sázavy a přilehlými vesničkami
k sirnato-železitému prameni na kopci
s poutním kostelem sv. Anny.
výlet
1
2
3
4
1 Havlíčkův Brod
2 Havlíčkův Brod – socha
K. H. Borovského
3 Pohled – kostel sv. Ondřeje
4 Řeka Sázava
5 Pohled – Probošství kláštera
cisterciaček
Havlíčkův
Brod
VýchozímbodemjerozcestníkHavlíčkův Brod –
nám., odkud vyrazíme přes náměstí Dolní ulicí
k rondelu, kde červená značka odbočuje vlevo a stoupá po silnici směrem na Bartoušov. Na
okraji města nesmíme přehlédnout místo, kde
červená značka odbočuje u jednoho rodinného
domkudolevaostředolůkSázavě.Mezipolipak
dojdeme do obce Termesivy. Od stejnojmenného rozcestníku (450 m) pokračujeme s červenou
značkousměremnaPohledcestouKarlaHavlíčka
Borovského kolem již téměř neznatelného tvrziště Hadrburk na levém břehu Sázavy. Za železnicí
nadruhémbřehuřekydojdemedoobcePohled
akeklášterucisterciačekÚdolíPannyMarie,který byl později přestavěn na zámek. Lipovou alejí
projdeme kolem zámku, za nímž odbočíme vlevozčervenéznačkyadalšíalejísměřujemepřes
hlavnísilniciklesu.Nyníjižstoupámeostřejilesem
asi 1,5 km na vrchol kopce s poutním kostelem
sv.Anny.Dřívezdebývalylázněshostincempoblížsirnato-železitéhopramene.ZpětdoPohledu
sejdeme lipovou alejí kolem malého parkoviště
u silnice č. 18 z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi.
Klesámezhruba1,5kmzpětkzámkuakostelu,
kde odbočíme s červenou značkou vpravo dolů
přes řeku Sázavu, až dojdeme k silnici a rozcestí
Pohled – ŽST (železničnístanicejevzdálenáněkolikdesítekmetrůdálpočervené).Odtudpokračujeme již po žluté značce ve směru „Bartoušov
2,5 km“ a „Mírovka 4,5 km“. Přejdeme koleje
a odbočíme ze silnice vpravo, kde po okraji lesa
informační centum
IC Havlíčkův Brod
Havlíčkovonám.57,58001HavlíčkůvBrod
tel.:+420569497357
e-mail:[email protected]
http://mic.muhb.cz
2
5
Kraj Vysočina
I
Havlíčkův Brod – Termesivy – Havlíčkův Brod
náročnost: 1–2
I
I
Havlíčkobrodsko
celkem: 19 km
Cesta K. H. Borovského
Výchozí místoHavlíčkůvBrod
Cílové místoHavlíčkůvBrod
VzdálenostiHavlíčkůvBrodnám.(0km)–Termesivy(3,5km)–
Pohled(7km)–PohledŽST(10km)–Bartoušov(12,5km)–
Mírovka(14,5km)–HavlíčkůvBrod(19km)
Turistické cíle MPZHavlíčkůvBrod,MuzeumVysočinyHavlíčkůvBrod,
GalerievýtvarnéhouměnívHavlíčkověBrodě,vyhlídkovávěžkostela
NanebevzetíPannyMarie,Štáflovachalupa,Pohled–kláštercisterciaček
ÚdolíPannyMarie,kostelsv.Anny
1
Pěší výlety po Vysočině
stoupáme na úpatí Duškova kopce. Za lesem se
napojímenapolnícestuaklesámedoBartoušova.Projdemekolemrybníčkůazazemědělskými
budovamiopětsestupujemepopolnícestě.NazačátkuMírovky,ještěpředmostempřesŠlapanku,
zahneme na silnici vpravo a po 3,5 km dojdeme
zpětdo Havlíčkova Brodu.
3
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Údolí Doubravy
Poutavý výlet z Chotěboře kolem
vyhlídkových skalisek Koukalky do
hlubokého a skalnatého údolí řeky
Doubravy.
výlet
2
2
3
4
1 Údolí Doubravy
2 Přírodní rezervace Údolí
Doubravy
3 Chotěboř – kaple sv. Anny
4 Zámek Chotěboř
Havlíčkův
Brod
Vycházíme od rozcestníku Chotěboř – náměstí po červené značce směrem na Horní Mlýn
2,5km.Odmlýnapokračujeme stálepočervené
vesměruTočitýVír1km,Bílek(ŽST)5,5kmajdemejižponaučné stezce „Údolím Doubravy“.
Pohodlnou cestou lesem kolem zatím klidné
DoubravydojdemekrozcestníkuTočitý vír,poblíž kterého ústí do Doubravy Kamenný potok.
StálepočervenéopouštímechatovouosaduTočitýVírapo1kmpřijdemekrozcestníkuPod Čertovým stolkem. Kolem Veselé skály a lomu,
ukteréhonaučnástezkakončí,sedostanemedo
vesničkyBílek.TadyurozcestníkuBílek (ŽST) odbočímenazelenouznačkuvlevoavydámeseve
směruPodSokolohrady2km,HorníMlýn5km.
Po klidné lesní cestě dorazíme k odbočce na
skalní vyhlídku Sokolohrady. Krátkým ostrým
klesánímsejdemekmůstkupřesDoubravuaod
rozcestíPod Sokolohrady prozměnuostřestoupáme0,5kmkrozcestínad Čertovým stolkem.
Keskalnívyhlídce,zekterésenabízípěknývýhled
naúdolíDoubravyaprotějšíSokolohrady,dojdemeponecelých100mpomodréznačce.Stejnou
cestousevrátímezpětkrozcestníkunadČertovým stolkem a pokračujeme po zelené 0,5 km
krozcestíKamenný potok.Pokrátkémklesání
domalebnéholesnatéhoúdolíKamennéhopotokaodbočímevlevonamodrouznačkusměrChotěboř–náměstí4km.Chvílilesemachvílipodél
železnicedojdemekŽSTvChotěboři,odkudse
jižpřesměstovracímeasi1,5kmzpětnanáměstí.
informační centrum
IC – Městská knihovna Chotěboř
KráleJana258,58301Chotěboř
tel.:+420569626634
e-mail:[email protected]
www.choteborinfocentrum.webk.cz
4
Pěší výlety po Vysočině
Chotěboř – Sokolohrady – Chotěboř
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoChotěboř
Cílové místoChotěboř
VzdálenostiChotěboř(0km)–HorníMlýn(2,5km)–Točitý
vír(3,5km)–Sokolohrady(4,5km)–Bílek(8km)–
Čertůvstolek(11,5km)–Chotěboř(14km)
Turistické cíle MěstskémuzeumChotěboř,PivovarChotěboř,
PamátníkKarlaHavlíčkaBorovskéhovHavlíčkověBorové
náročnost: 2–3
Údolí Doubravy
I
I
celkem: 14 km
Havlíčkobrodsko
2
5
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Vrchol Melechov
a údolí Sázavy
výlet
3
Tento výlet nás provede přírodním parkem
Melechov přes nejvyšší bod Ledečska
k Sázavě do přírodní rezervace Stvořidla.
2
3
4
1 Stvořidla
2 Vrchol Melechov
3 Stvořidla
4 Přírodní park Melechov
VýchozímbodemjerozcestníkvevsiKoňkovice,
odkudsevydáme pomodréturistickéznačceve
směruUTrojákuaRohule.
StřídavýmstoupánímmíjímerozcestíU Trojáku a rozcestí Rohule, kde se napojíme na zelenouznačkusměrMelechov1,5 km.
Zvrcholusevracímekrátcestejnoucestou,ale
užpožlutéznačceklesámesměremkDobrovítově Lhotě 2km,Stvořidla3,5 km.Necelé2km
jdemehustýmlesem,pakznějvystoupíme,projdemevesnicíaopětpřeslessestoupímedoúdolí
Sázavy k rekreační oblasti Stvořidla. Ve výletu
pokračujeme dále po červené značce ve směru
Smrčná – osada 2,5 km, Světlá nad Sázavou –
nám.8km.
Nyní nás čeká nejkrásnější úsek naší trasy
vchráněnépřírodnírezervacinařeceSázavě.Protékátadyhlubokýmúdolímavřečištisenacházejí žulové balvany, obří hrncea peřeje.Po celé
trase2,5kmdoSmrčnéjdemedivokýmterénem
častobezprostředněpodélřeky.KousekpředrozcestímSmrčná (380m)odbočujemodráznačka
vpravo a dovede nás po 1,5 km stoupání zpět
doKoňkovic.
informační centra
Havlíčkův
Brod
IC Světlá nad Sázavou
informační centra
nám.TrčkůzLípy16,58291SvětlánadSázavou
tel.:+420569496676,e-mail:[email protected]
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovonám.60,58401LedečnadSázavou
tel.:+420569721471,e-mail:[email protected]
www.ledecsko.cz
6
Pěší výlety po Vysočině
Koňkovice – Stvořidla – Koňkovice
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoKoňkovice
Cílové místoKoňkovice
VzdálenostiKoňkovice(0km)–UTrojáku(2,5km)–Melechov(4,5km)–
DobrovítovaLhota(6,5km)–Stvořidla(8km)–Smrčná(10,5km)–
Koňkovice(12,6km)
Turistické cíle synagoga,Městskémuzeumahrad
vLedčinadSázavou,MuzeumSvětelskanazámku
astředověképodzemíveSvětlénadSázavou
náročnost: 2
Vrchol Melechov a údolí Sázavy
I
I
celkem: 12,6 km
Havlíčkobrodsko
3
7
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Hrady a zámky
nad řekou Sázavou
Během jednoho dne navštívíme tři klenoty
Posázaví. Hrad v Ledči nad Sázavou,
historické centrum a zámek ve Světlé
nad Sázavou a na závěr majestátní hrad
v Lipnici nad Sázavou.
2
výlet
4
3
4
5
1 Ledeč nad Sázavou – hrad
2 Lipnice nad Sázavou – hrad
3 Ledeč nad Sázavou –
pomník mistra Jana Husa
4 Světlá nad Sázavou –
zámecký park
5 Světlá nad Sázavou –
zámek
Své putování zahájíme v malebném městečku
a letovisku Ledeč nad Sázavou. Zde si kromě
jiného můžeme prohlédnout nevelké historické
centrumahradsbaroknímparkem.Dálbudeme
postupovatprotiprouduřekySázavy,kterásestanenašímstálýmprůvodcem.
DalšímzastavenímnatétotrasejeSvětlá nad
Sázavou. Kjejímnejvětšímzajímavostemnepochybně patří zámek, který je obklopen působivým zámeckým parkem s několika rybníky. Zde
můžemenavštívitexpoziceMuzeaSvětelska,kterénásprovedoumístníhistoriíaseznámínássvýznamnýmiosobnostmiregionu. Dalšízajímavostí
jepozdněgotickykostelsv.Václavazroku1562,
pozdějibarokněupravený,apozornostzasluhuje
takéstředověképodzemí.
Nazávěrnavštívímejedenznašichnejmohutnějších hradů – Lipnici nad Sázavou, který je
postavennavýraznéskalnatévyvýšeniněavyčnívá vysoko nad okolní terén. Postaven byl pravděpodobněnapočátku14.stoletíamělchránit
obchodnícestuzHavlíčkovaBrodudoHumpolce.
Na severozápadní straně hradu se nachází masivní dvoupatrová budova tzv. Thunovského paláce. Nepřehlédnutelná je i mohutná Velká věž,
částečnějižzřícená.Vdomkupodhrademprožil
poslednílétaživotaJaroslavHašek.Právězdepsal
svénejslavnějšídíloOsudy dobrého vojáka Švejka.
informační centra
Havlíčkův
Brod
IC Světlá nad Sázavou
nám.TrčkůzLípy16,58291SvětlánadSázavou
tel.:+420569496676,e-mail:[email protected]
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovonám.60,58401LedečnadSázavou
tel.:+420569721471,e-mail:[email protected]
www.ledecsko.cz
8
Pěší výlety po Vysočině
Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou –
Lipnice nad Sázavou
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoLedečnadSázavou
Cílové místoLipnicenadSázavou
VzdálenostiLedečnadSázavou(0km)–SvětlánadSázavou(12km)–
LipnicenadSázavou(21km)
Turistické cíle synagoga,MěstskémuzeumahradvLedčinadSázavou,
MuzeumSvětelskanazámkuastředověképodzemíveSvětlénadSázavou,
hradLipnicenadSázavou
náročnost: 1 (kombinovaný výlet automobil/pěšky)
Hrady a zámky nad řekou Sázavou
I
I
celkem: 21 km
Havlíčkobrodsko
4
9
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Pozoruhodná místa v okolí
Lipnice nad Sázavou
2
Tento výlet začíná prohlídkou hradu Lipnice
nad Sázavou. V jeho okolí navštívíme
zatopené lomy a obří kamenné monumenty
pojmenované Bretschneiderovo ucho, Ústa
pravdy a Zlaté oči.
výlet
5
3
4
5
6
1 Dolní Město – kostel
sv. Martina
2 Lipnice nad Sázavou – hrad
3 Lipnice nad Sázavou –
Pomník J. Haška
4 Zlaté oči
5 Ústa pravdy
6 Bretschneiderovo ucho
VýletzačínávobciLipnice nad Sázavou.KvýznamnýmzdejšímpamětihodnostempatříPamátník Jaroslava Haška a jeden z nejmohutnějších
českýchhradů.
Známěstívyjdemepozelenéznačceakousek
podměstemodbočímezesilnicenapolnícestu.
Projdeme okolo božích muk a pak už nás značenívlesedovedekeStarému lomu.Veskalní
stěně přímo nad hladinou zatopeného lomu je
vytesanýjedenzetříkamenosochařskýchmonumentů,označovanýchjakoNárodnípamátníkodposlechu.JednáseoplastikuZlaté oči.Nášvýlet
však vede dál po zelené značce kolem rybníku,
zjehožbřehujepěknývýhlednasiluetuLipnice
shradem.KdyžsenapojímenasilnicidoDolního
Města,minemepopraviciaktivněvyužívanélomy.
Z Dolního Města půjdemeještěasi1,5kmpo
silniciapakvevesničceRadostoviceodbočíme
nažlutouznačkuabudemestoupatlesemsměremnaHolý vrch.Polevéstraněsevhustémlese
skrývajídalšízatopenékamennélomy.
NadruhéstraněHoléhovrchuodbočímeurozcestínamodrouznačkuavrátímesedoLipnicenad
Sázavou. Než ovšem odbočíme spolu s modrou
khraduananáměstí,nechámesevéstukazatelike
zbývajícímdvěmaskalnímmonumentůmnevšedníhopamátníku.Nejprvesizajdemeklomu,kdejsou
vytesanáÚsta pravdy,apotésepodívámeještě
kBretschneiderovu uchu,kteréjenejznámější.
informační centra
Havlíčkův
Brod
IC Světlá nad Sázavou
nám.TrčkůzLípy16,58291SvětlánadSázavou
tel.:+420569496676,e-mail:[email protected]
www.kyticesvetla.cz
IC Humpolec
Havlíčkovonám.9,39601Humpolec
tel.:+420565532479,e-mail:[email protected]
www.infohumpolec.cz
10
Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina
Výchozí místoLipnicenadSázavou
Cílové místoLipnicenadSázavou
VzdálenostiLipnicenadSázavou(0km)–DolníMěsto(4km)–Radostovice
(6km)–PodLipnicí(9km)–Národnípamátníkodposlechu(9,5km+okruh
2km)–LipnicenadSázavou(12km)
Turistické cíle hradLipnicenadSázavou,PamátníkJaroslavaHaškaaNárodní
památníkodposlechuvLipnici,městoHumpolec,MuzeumSvětelskana
zámkuastředověképodzemíveSvětlénadSázavou
I
Lipnice nad Sázavou – Radostovice – Lipnice nad Sázavou
náročnost: 2
Pozoruhodná místa v okolí Lipnice nad Sázavou
I
I
celkem: 12 km
Havlíčkobrodsko
5
11
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Přibyslav a údolí Sázavy
Tento výlet nás provede okolím Přibyslavi,
jednoho z nejstarších měst na Vysočině.
Přes údolí Sázavy a Borovského potoka
přijdeme k Žižkově mohyle, označující
místo, kde zemřel Jan Žižka z Trocnova.
výlet
6
2
3
1 Údolí Sázavy
2 Přibyslav – jezdecká
socha J. Žižky
3 Přibyslav – městská věž
4 Žižkovo Pole – Žižkova mohyla
Vycházíme od rozcestníku Přibyslav – nám. po
červené značce směr Pod Kateřinou 5 km. Projdememěstemazaobydlenoučástíklesámepo
lesnícestěkrybníčkunedalekoželezničnízastávkyPřibyslav.Krátcevystoupámenasilnici,zekteré
pakodbočímevlevokSázavě.Divokýmčlenitým
terénem jdeme podél řeky a po pravé straně si
vestrmémsvahumůžemevšimnoutčetnýchskalisek.Nežsečervenáznačkaodkloníodřeky,procházímenadRůženinouchodbou.
U rozcestí Pod Kateřinou odbočíme vpravo
nažlutouznačkuvesměruŽižkovoPole4,5km.
Kousek nad rozcestím míjíme na kopci malebný
hornický kostelík sv. Kateřiny. Krásnou cestou
vúdolí,vedoucístřídavěpooboubřezíchBorovského potoka, procházíme kolem Spáleného a Zádušního mlýna.PředZádušnímmlýnempřejdeme
potok,odbočímevpravoastoupámepookrajimaléhosevřenéhoúdolídovesničkyŽižkovoPole.Zde
podlerozcestníkuŽižkovo Pole (525m)odbočíme
na červenou značku vpravo směr Žižkova mohyla
1kmaPřibyslav–nám.4,5km.
Vesničkuopustímelipovoualejíposilnici.Neměli bychom přehlédnout vlevo uprostřed pole
velký kříž vyznačující místo úmrtí Jana Žižky při
obléhání Přibyslavi. Po chvilce již staneme před
pomníkem Jana Žižky veforměmohyly.
informační centra
Havlíčkův
Brod
IC Havlíčkův Brod
Havlíčkovonám.57,58001HavlíčkůvBrod
tel.:+420569497357,e-mail:[email protected]
http://mic.muhb.cz
IC Přibyslav
Bechyňovonám.45,58222Přibyslav
tel.:+420569484361,e-mail:[email protected]
www.kzmpribyslav.cz
12
Pěší výlety po Vysočině
4
Přibyslav – Dobrá – Přibyslav
I
náročnost: 1–2
I
celkem: 14 km
Havlíčkobrodsko
6
Přibyslav a údolí Sázavy
Výchozí místoPřibyslav
Cílové místoPřibyslav
VzdálenostiPřibyslavnám.(0km)–PodKateřinou(5km)–ŽižkovoPole
(9,5km)–Přibyslavnám.(14km)
Turistické cíle Přibyslav–městskávěž,farníkostelNarozenísv.JanaKřtitele,
Růženinachodba,kostelsv.Kateřiny,ŽižkovoPole–Žižkovamohyla
kraj Vysočina
I
Asipo300modbočímezesilnicevlevodolesa
a převážně terénně klesáme k soutoku dvou potůčků v místě zvaném Plaček. Podle pověsti zde
husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku.
Červená značka zde odbočí za můstkem vpravo
a my půjdeme těsně podél Doberského potůčku
pouzounképěšincekopcovitýmterénem.Zosady
Dobrá budemezarybníčkemkousekprudcestoupatzpětdo Přibyslavi kolemkaplesv. Michala.
13
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Tajemná místa
pod Melechovem
Cílem tohoto výletu je dominantní vrchol
Melechov, který je nevyšším bodem
celého Ledečska. Cestou k němu zavítáme
k přírodní památce Čertův kámen a ve stráni
pod vrcholem objevíme zříceninu tvrze.
2
výlet
7
3
4
5
1 Příroda u Melechova
2 Čertův kámen
3 Lesní cesta u Melechova
4 Melechovská tvrz
5 Rozcestník Rohule
VycházímezvesničkyRejčkovpočervenéznačce
okolopastvinsvýběhyprokoně.Kdyžvstoupíme
dolesa,minememalýrybníčekanaprvníkřižovatcelesníchcestodbočímevpravokpřírodnípamátceČertův kámen.
Zhruba po 250 m dojdeme k žulovému skaliskusúzkoutrhlinou,kterájejrozdělujenadvě
části.Díkyšikmýmpuklinámvžulesevjižníčásti
vytvořilyaž2mhluboképřevisy,askálatakzískalapřibočnímpohledubizarnípodobučertovy
hlavy.Navrcholovéplošincesezahlubujídvěvelké skalní mísy, ve kterých se i v suchém období
zadržujevoda.
Pak se vrátíme na křižovatku lesních cest
a s červenou značkou pokračujeme v nenáročném výstupu k rekreačnímu středisku Rohule.
Uturistickéhorozcestípakodbočímenazelenou
značkusměřujícíužpřímonavrcholMelechov.
Dolůklesámepozelenéznačce,ajakmilenarazímenaodbočkukezřícenině Melechov,takse
tímtosměremvydáme.Naokrajilesavesvahunad
Kouty pak objevíme zříceninu středověké tvrze,
kterázdebylapostavenav15.stoletínaochranu
zemskéstezkyzRakouskadoKutnéHory.
MimoznačeníteďsejdemepřesloukudovesničkyKouty,odkudsevydámeposilnicikrek-
reačnímurybníku Homole.OkolorybníkuBočák
sepakbudemevracetpoštěrkovécestěpřeschatovouosaduzpětdoRejčkova.
informační centra
Havlíčkův
Brod
IC Světlá nad Sázavou
nám.TrčkůzLípy16,58291SvětlánadSázavou
tel.:+420569496676,e-mail:[email protected]
www.kyticesvetla.cz
IC Ledeč nad Sázavou
Husovonám.60,58401LedečnadSázavou
tel.:+420569721471,e-mail:[email protected]
www.ledecsko.cz
14
Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina
Výchozí místoRejčkov
Cílové místoRejčkov
VzdálenostiRejčkov(0km)–Čertůvkámen(1,5km)–Rohule(2km)–
vrcholMelechov(3,5km)–zříceninaMelechov(5,5km)–Kouty(8km)–
Rejčkov(10,5km)
Turistické cíle synagoga,MěstskémuzeumahradvLedčinadSázavou,
MuzeumSvětelskanazámkuastředověképodzemíveSvětlénadSázavou,
hradLipnicenadSázavou,tvrzMelechov
I
Rejčkov – Melechov – Rejčkov
náročnost: 1–2
Tajemná místa pod Melechovem
I
I
celkem: 10,5 km
Havlíčkobrodsko
7
15
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Zkamenělá řeka u Nejepína
Z malebného městečka Uhelná Příbram se
vydáme k zajímavému přírodnímu útvaru –
Zkamenělé řece, což je proud balvanů
připomínající řeku.
výlet
8
2
3
4
1 Zkamenělá řeka
2 Skaliska u vrcholu
Na Kobyle
3 Kostel sv. Michaela
v Uhelné Příbrami
4 Polní cesta u Petrovic
Havlíčkův
Brod
VýchozímbodemjerozcestníkUhelná Příbram –
bus,odkudvyjdemepomodrévesměruZkamenělářeka4km.Stoupámeposilnici,nakonciobce
odbočímevpravodolesanapěšinkuamířímedál
vzhůrunavrcholNa Kobyle.Odtudpokračujeme
pomodréznačceaždoosadyTři Dvory.
Ke Zkamenělé řece dojdeme asi po 1 km
stále po modré značce. Od rozcestníku se vydáme směr Perno – hájovna – rozc. 3 km. Asi
300mbloudímelesem,kdenenížádnávýrazná
pěšina, a hlídáme si značky na stromech, až se
připojímenalesáckoucestu.Dovedenásksilničce z Nové Vsi u Chotěboře do Klouzova, po níž
odbočímevpravo.
Ve vesničce Klouzovy zahneme na silnici
z Chotěboře ve směru Nejepín 2 km. Z návsi
pokračujeme po silnici do Habrů a po 1 km se
knámpřipojíurozcestníku Květinov – hájovna
modráznačka,kteránásdovededoVepříkova.
OdrozcestíVepříkovpůjdemepomodréznačcesměrLeškovice – obec.
Do této zemědělské vsi sejdeme kolem rybníčku, za kterým odbočíme vpravo na zelenou
avzápětívesničkuopustímeavydámesesměrem
naPetrovice.
Odtud se dáme po silnici vlevo kolem rybníčku a postupně stoupáme kolem rozcestníku
Pod Výhledem (457m)aždoměstečkaUhelná
Příbram.
Přitomtovýletudoporučujemehlídatsituristickéznačky,kterélzevněkterýchúsecíchvelmi
lehcepřehlédnout!
informační centrum
IC – Městská knihovna Chotěboř
KráleJana258,58301Chotěboř
tel.:+420569626634
e-mail:[email protected]
www.choteborinfocentrum.webk.cz
16
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoUhelnáPříbram
Cílové místoUhelnáPříbram
Vzdálenosti UhelnáPříbram(0km)–Zkamenělářeka(2,9km)–
Klouzovy(6,5km)–Nejepín(8km)–Vepříkov(10,5km)–Leškovice(14km)–
Petrovice(16km)–UhelnáPříbram(19,6km)
Turistické cíle MěstskémuzeumChotěboř,PivovarChotěboř,PamátníkKarla
HavlíčkaBorovskéhovHavlíčkověBorové
Pěší výlety po Vysočině
Uhelná Příbram – Nejepín – Uhelná Příbram
náročnost: 2
Zkamenělá řeka u Nejepína
I
I
celkem: 19,6 km
Havlíčkobrodsko
8
17
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Žákova hora a Tisůvka
V samém centru Žďárských vrchů se
vydáme z bývalé sklářské hutě Cikháj
na skalnatý vrchol Tisůvka. Půjdeme
kolem pramene Svratky na Žákovu horu
a objevíme i stejnojmennou naučnou
stezku.
9
výlet
2
3
4
1–3 Žákova hora – prales
4 Žďárské vrchy
VýchozímbodemjemalávesničkaCikháj,odkud
sevydámeodrozcestníkuvlevopomodréznačce
vesměruZubačka3km.
U rozcestníku Zubačka odbočíme vpravo na
červenou značku k přírodní památce vrcholu
Tisůvka. Odtud pokračujeme stále po červené
k rozcestí U Snítku. V první polovině tohoto
úseku klesáme ostřeji a za silničkou z Vojnova
Městce do Cikháje jdeme už téměř po rovině.
Za rozcestím U Snítku se setkáme s naučnou
stezku Žákova hora,kterávedekolemnárodní přírodní rezervace Žákova hora. Stezka je
dlouhá2,6kmanadesetiinformačníchpanelech
selzeseznámitspřírodouahistoriítétooblasti.
Odposledníinformačnítabuleč.10Ptactvobudemepokračovatpočervené,kterájdeparalelně
snaučnoustezkouažnaŽákovu horu (809m).
Po krátkém ostrém sestupu odbočíme u rozcestníku Žákova hora – rozc. vpravo na zelenou značku a vydáme se směrem na Stříbrnou
studánku,kdeprameníSvratka.Mezivrcholem
ŽákovyhoryaStříbrnoustudánkouserozprostírá
národnípřírodnírezervace,ustavenánaochranu
původníhojedlobukovéhopralesa.
UrozcestníkuPod Fryšavským kopcempostupujemedálepomodréturistickéznačcezpět
doCikháje.
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí9.května51,59202Svratka
tel.:+420564034240,e-mail:[email protected]
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
59203Sněžné55,tel.:+420566664300
e-mail:[email protected],www.snezne.cz
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovonám.114,59231NovéMěstonaMoravě
tel.:+420566598750,e-mail:[email protected]
www.infocentrum.nmnm.cz
18
Pěší výlety po Vysočině
Cikháj – Žákova hora – Cikháj
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoCikháj
Cílové místoCikháj
VzdálenostiCikháj(0km)–Zubačka(3km)–USnítku(5,5km)–Žákova
hora,rozc.(7,5km)–PodFryšavskýmkopcem(10km)–Cikháj(13km)
Turistické cíle MěstskémuzeumveSvratce,GalerieSněžné,Japonská
zahradaSněžné,HoráckágalerieaHoráckémuzeumvNovémMěstěna
Moravě,MPZNovéMěstonaMoravě
náročnost: 2
Žákova hora a Tisůvka
I
I
celkem: 13 km (NS Žákova hora + 2,6 km)
Žďársko
9
19
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Svratecká hornatina
v okolí Dalečína
Tento výlet vám představí krásnou členitou
krajinu nad vodní nádrží Vír, kterou
charakterizuje neporušená příroda hustých
lesů a křišťálových potůčků.
výlet
10
2
3
4
5
1 Vítochov – výhled z kopce
2 Vítochov – kostel
sv. Michaela archanděla
3 Cestou z Dalečína
do Vítochova
4 Dalečín
5 Dalečín – zřícenina
Výlet zahájíme v Dalečíně a půjdeme po červenéturistickéznačce4,5kmsměrobecVítochov.
Po 1,5 km cesty nalezneme rozcestník Pod Holotínem. Budeme střídavě stoupat a klesat ve
strmých a hustě zalesněných stráních, tak typickýchprotutooblast.Prvnípaseky,kteréseobjeví,
nám budou signalizovat blízkost lidských obydlí
ve Vítochově. Ve středu obce je na mohutné
lípě rozcestník, od kterého budeme pokračovat
pozelenévesměruPletenice4km.Navrškunad
obcístojípoutníkostelíksv.Michaelaarchanděla.
Tentozachovalýraněgotickýkosteljebezesporu
estetickýmvrcholemtohotovýletu.Jecelýpostaven z neomítnutého lomového kamene a spolu
smárnicíapřilehlýmhřbitovemobehnánmasivní
kamennouzdí,cožještěvícezdůrazňujemysticko-romantický dojem, který vyvolává v každém
vnímavémnávštěvníkovi.
Po jeho prohlídce nás zelená povede rovně
přes louku ke zdaleka viditelné vesnici Písečné.
Zanívystoupámenahorumeziloukyapole,odkud se otevírá řada krásných výhledů na velkou
částpřírodníhoparkuSvrateckáhornatina.
Po polních cestách pak přijdeme až na začáteklesíkupodvrcholemPletenice,kdenajdeme
i stejnojmenné rozcestí. Zde změníme značení
a vydáme se po žluté ve směru Velké Janovice
2kmaDalečín4km.
Do Velkých Janovic budeme jen klesat. Za
obcívystoupámedoposledníhokopce,ažsepod
námiobjevíDalečín.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
20
TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovonáměstí1,59301BystřicenadPernštejnem
tel.:+420566590388,+420566590387
e-mail:[email protected]
www.info.bystricenp.cz
Pěší výlety po Vysočině
Dalečín – Písečné – Dalečín
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoDalečín
Cílové místoDalečín
VzdálenostiDalečín(0km)–PodHolotínem(1,4km)–
Vítochov(4,6km)–Písečné(6km)–Pletenice(8,6km)–
VelkéJanovice(10,8km)–Dalečín(12,7km)
Turistické cíle MPZBystřicenadPernštejnem,MěstskémuzeumvBystřici
nadPernštejnem,kostelsv.MichaelaarchandělaveVítochově
Žďársko
I
Svratecká hornatina v okolí Dalečína
10 celkem: 12,7 km I náročnost: 2
21
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Údolí řeky Loučky
Během tohoto výletu, určeného pro
zdatné turisty, se podíváme ke zřícenině
starodávného hradu Mitrov a hlubokým
údolím řeky Loučky místy i kolem skalisek
do Trenckovy rokle.
2
výlet
11
1
3
4
5
1 Táborák v Trenckově rokli
2, 3 Cestou do Trenckovy
rokle
4 Trenckova rokle
5 Zřícenina hradu Mitrov
Výchozím bodem je vesnička Habří. Z rozcestí
Habří – lávka odbočíme vpravo směr Mitrov –
zříc.1km.
Poprohlídcezříceninyhradu MitrovsevracímestejnoucestouzpětaodrozcestíHabří–lávka
pokračujeme stále podél pravého břehu Loučky
počervenéznačcekrozcestíSečan.
Od rozcestí Sečan pokračujeme po pravém
břehuažkchatovéosadě,kdejedřevěnýmůstek,
pokterémlzepřejítnadruhoustranu.Zaloukou
schatkaminásledujedobrodružnýúsek,kdypřecházímeskálynadřekoupovelmiúzkýchstrmých
cestičkách.
V těsné blízkosti řeky narazíme po 2,5 km
naskálusrozcestímTrenckova rokle (372m).
Pokračujeme stále po červené směr k Šafránkovu Mlýnu, kde je větší rekreační zařízení
smlýnem.Zdeodparkovištěvedeklikatásilnička ostře do kopce, na kterou odbočíme vlevo.
Tím opustíme červenou značku a vydáme se
směremDrahonín.
ZDrahonína odbočímezároveňsesilnicívpravosměrOlší.Zhrubapo1,5kmzamostemodbočímevlevoastoupámedalší1,5kmposilnici.
U hájenky a zastávky autobusu přijdeme ke křižovatce,kdeodbočímevlevoapo3kmpřijdeme
doobceStřítěž.Zdeodbočímevlevonamodrou
značkuavydámesezpětsměrHabří – lávka.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
22
TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovonáměstí1,59301BystřicenadPernštejnem
tel.:+420566590388,+420566590387
e-mail:[email protected]
www.info.bystricenp.cz
Pěší výlety po Vysočině
Údolí řeky Loučky
náročnost: 3
I
I
Žďársko
11 celkem: 21,4 km
I
Výchozí místoHabří
Cílové místoHabří
VzdálenostiHabří,lávka(0km)–Mitrov(1,4km)–
Habří,lávka(2,8km)–Sečan(5,6km)–Trenckovarokle(8,2km)–
ŠafránkůvMlýn(10,6km)––Drahonín(13,2km)–Střítež(17,8km)–
Habří,lávka(21,4km)
Turistické cíle zříceninahraduMitrov,MěstskémuzeumvBystřicinad
Pernštejnem,westernovéměstečkoŠiklůvmlýn,strašidelnýzámekDraxmoor
vDolníRožínce
Kraj Vysočina
Habří – Mitrov – Habří
23
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Jimramov a jeho okolí
Během tohoto výletu navštívíme zachovalé
historické centrum Jimramova, zříceninu
hradu Štarkova a vrchol Prosíčku.
2
výlet
12
3
4
5
1 Okolí Jimramova
2 Krajina kolem Jimramova
3 Vrchol Prosíčka
4 Javorek – zvonice
5 Štarkov – zřícenina hradu
VýchozímbodemjeměstečkoJimramov.Odtud
se vydáme po červené značce směrem Na Louži
3,5kmaŠtarkov–zřícenina6km.
Z Jimramova nás červená povede podél řeky
Fryšávkyvenzaměstečko,kdezačnemevýrazně
stoupatpopolnícestěklesnístudánceakapličce.
Pakjižbudememírněklesatkhorskézemědělské
osaděarozcestníkuNa Louži.
V údolí Fryšávky se dlouho nezdržíme a budeme prudce stoupat 1 km až na vrchol k rozcestníku Štarkov – zříc., kde se nachází malé
skalníměstoavněmzbytkyloupežnickéhohraduSkály,kterýbylpostavennarulovýchskaliskách.Najdetezdemohutnévěžovitéskalníblokyovýšceaž20moddělenédvěmasoutěskami
ošířce2až3madélce15m.
Poprohlídceskalihradusevydámepomodré
vesměruJavorek1kmaJimramov6km.Prvních
300 m budeme muset velmi prudce klesat po
balvanech a suti v hustém porostu, až přijdeme
ksilničce,kteránásužpohodlnězavededopěkné
vesničkyJavorek.ZJavorku budemeopět2km
stoupat na vrchol zvaný Prosíčka. Po polní cestě
sedostanemedovelmimalebnékrajinylesů,luk
astrání.
Vyvrcholením tohoto úseku je výstup pomocí ocelového lana a žebříků na skalnatý vrchol
Prosíčka (739m).Tenzapěknéhopočasínabízí
pěknýkruhovývýhleddoceléhookolí.Zvrcholu
jižbudemejenklesatzprvulesemapakpoloukách,ažpřijdemezpátkynanáměstívJimramově (3km).
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovonám.114,59231NovéMěstonaMoravě
tel.:+420566598750,e-mail:[email protected]
www.infocentrum.nmnm.cz
IC Sněžné na Moravě
59203Sněžné55
tel.:+420566664300,e-mail:[email protected]
www.snezne.cz
24
Pěší výlety po Vysočině
Jimramov – Prosíčka – Jimramov
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoJimramov
Cílové místoJimramov
VzdálenostiJimramov(0km)–NaLouži(3,3km)–
Štarkov(5,5km)–Javorek(6,7km)–Prosíčka(9km)–
Jimramov(11,5km)
Turistické cíle SíňrodákůJimramovska,zříceninahraduŠtarkov
Jimramov a jeho okolí
náročnost: 2–3
I
I
Žďársko
12 celkem: 11,5 km
25
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Rybníky a skály
na Novoměstsku
Vydejte se s námi do podhůří Žďárských
vrchů k malebným rybníkům, které patří
mezi nejznámější rekreační střediska
Českomoravské vrchoviny.
výlet
13
2
3
4
5
1 Výhled na Fryšavu
2 Pasecká skála
3 Pohled z Pasecké skály
4 Kadov
5 Medlov – rybník
TentovýletzačínávobciKadov.Odstejnojmenného rozcestí vycházíme po zelené značce ve
směru Pasecká skála 3 km. Následuje stoupání
posilnici,zekteréodbočímevpravodolesaadál
převážně stoupáme k rozcestí Pasecká skála –
vyhlídka (819m).Zvrcholuscházímelesempo
modré značce ve směru Medlov – hotel 2,5 km
krybníkuMedlov.
Od rybníku Medlov pokračujeme po zelené
cestoulesemkolemrybníka.Po1kmurozcestí
Nad Medlovem sevydámesměremRokytenská
rozcestí0,5km,Sykovecrozcestí1,5km.
U rybníku SykovecsenacházípenzionHorník,odkudpůjdemechvílivpravopocestěmimo
značeníkrozcestíSykovec.Odtudpostupujeme
rovně po modré ve směru Tři Studně (rozcestí,
bus)1kmaCikháj8,5km.Stoupámeposilnici
přes obec Tři Studně. Na jejím konci odbočíme
vlevonapolnícestu,zekterésepo1kmdáme
opětvlevodolesaadokopce.Navrcholu,kdejiž
les není tak hustý, si můžeme všimnout cestičky
nalevo od značky, která vede k Brožově skalce.
Stále po modré značce a po zarostlém hřebeni
dorazímekrozcestíFryšavský kopec.
DoFryšavyklesámepozelenéznačce3,5km
chvíli v terénu a pak po silnici kolem studánky.
Dálepokračujemepožlutéznačcekusrovněpo
hlavnísilniciapakvpravopřeskopec2kmzpět
kMedlovskémurybníku.Po500mseodznáméhorozcestí Medlov – hotel vracíme3,5kmkolemPodmedlovského MlýnadoKadova.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
26
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovonám.114,59231NovéMěstonaMoravě
tel.:+420566598750
e-mail:[email protected]
www.infocentrum.nmnm.cz
Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina
Výchozí místoKadov
Cílové místoKadov
VzdálenostiKadov(0km)–Paseckáskála(2,7km)–Medlov(5km)–
Sykovec(7,8km)–TřiStudně(8,3km)–Brožovaskalka(11km)–
Fryšavskýkopec(12,7km)–Fryšava(16,2km)–hotelMedlov(18,4km)–
PodmedlovskýMlýn(19km)–Kadov(22km)
Turistické cíle LetníminigalerienaTřechStudních,HoráckágalerieaHorácké
muzeumvNovémMěstěnaMoravě,MPZNovéMěstonaMoravě
I
Kadov – Tři Studně – Kadov
Rybníky a skály na Novoměstsku
náročnost: 1–2
I
I
Žďársko
13 celkem: 22 km
27
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Skály Žďárských vrchů
Túra kolem majestátních skal – Dráteničky,
Malinská skála, Lisovská skála, Devět skal,
Bílá skála a Čtyři Palice. Mnohé z nich jsou
oblíbeným cílem horolezců.
výlet
14
2
3
4
5
1 Čtyři Palice
2 Devět skal
3 Odpočinek na skále
4 Křižánky – vesnická
památková rezervace
5 Milovy – rybník
VýchozímbodemjerozcestníkMilovský rybník
nedalekohoteluDevětskal.Vydámesepozelené
značcekolemrybníkaapaklesemsměremkrozcestníku Dráteníčky, rozc. Ten nás navede po
zelenéačervenéznačcekdalšímu0,5kmvzdálenému rozcestníku Dráteníčky a teprve odtud
sedostanemeužjensčervenouznačkoukeskále
Dráteníčky.
Zpět se vracíme stejnou cestou až k prvnímu
rozcestíDráteníčky, rozc.,odkteréhosedáme
nadruhoustranudolesapočervenéznačce.Po
1 km stoupání dorazíme k rozcestí Malinská
skála, odkud budeme dále pokračovat 4 km
stálepočervenékolemLisovské skály krozcestíDevět skal.
Vpravoodrozcestníku1kmdokopcesepo
žluté dostaneme k rozcestí Devět skal – vyhlídka (836m).
Zpět od rozcestí klesáme po modré značce
kolemBílé skály (743m),kekteréjetřebaodbočitvpravodolesazhrubavpoloviněcestydo
Křižánek (vzdálenost od Devíti skal do Křižánek
je3,5km).
ZKřižánek půjdemestálepomodrékvyhlídce
Čtyři Palice,vzdálené3km,kdesenacházíposlednívýznamnéskalníútvarytétotrasy.Zpětse
vracíme0,5km(pomodréizelenéznačce)stejnoucestouk rozcestí Plaňkovka adálejižpouze
pozelené3kmzpátkykMilovskému rybníku.
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí9.května51,59202Svratka
tel.:+420564034240,e-mail:[email protected]
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
Sněžné55,59203Sněžné
tel.:+420566664300,e-mail:[email protected]
www.snezne.cz
28
Pěší výlety po Vysočině
Milovský rybník – Devět skal – Milovský rybník
Kraj Vysočina
Skály Žďárských vrchů
náročnost: 2
I
I
Žďársko
14 celkem: 17 km
I
Výchozí místoMilovskýrybník
Cílové místoMilovskýrybník
VzdálenostiMilovskýrybník(0km)–Dráteníčky(2,3km)–
Malinskáskála(3,5km)–PodLisovskouskálou(6,5km)–Devět
skal(8km)–Křižánky(11,5km)–ČtyřiPalice(14km)–
Plaňkovka(14,4km)–Milovskýrybník(17km)
Turistické cíle MěstskémuzeumveSvratce,GalerieSněžné,Japonská
zahradaSněžné,HoráckágalerieaHoráckémuzeumvNovémMěstě
naMoravě,MPZNovéMěstonaMoravě
29
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Okolí Nového Města
na Moravě
2
Při tomto výletu se vydáme k nejvýše
položené rekreační ploše ve Žďárských
vrších – rybníku Sykovec. Druhá polovina
výletu pak nabízí krásné výhledy na krajinu
z Bílé skály, přírodní památku Pernovku
a sportovní vyžití v areálu hotelu Ski.
výlet
15
3
4
5
1 Vírský mlýnek, Horácké
muzeum v Novém Městě
na Moravě
2 Nové Město na Moravě
3 Kostel sv. Kunhuty – Nové
Město na Moravě
4 Koupaliště v Novém Městě
na Moravě
5 Sykovec – rybník
Žďár
nad
Sázavou
30
Východištěm tohoto výletu je náměstí v Novém
Městě na Moravě, odkud se vydáme po zelené
značce ve směru koupaliště až k rozcestí Rokytenská.Tadyopustímezelenouznačkuanapojímesenačervenou.Míjímeautokempurybníku
Sykovecaocitámesevnejvýznamnějšírekreační
oblastinaNovoměstsku.ProjdemekempemapomalusepřibližujemekrásnýmbřehůmSykovce.
Opouštíme toto nádherné místo a pokračujeme podél břehu s kořeny a křovisky k rozcestí Sykovec. Odtud zamíříme po modré značce
stoupající lesní cestou k rozcestí Nad Sykovcem,
mineme chatovou osadu a otevřenou krajinou zlehka kráčíme k obci Vlachovice. Za obcí
nás čeká nejvyšší místo této trasy – Bílá skála
(776m).Následujícíúsekcestypakvedezprudka
dolů lesem ve svazích Bílé skály. Na okamžik se
zastavímenedalekopřírodní památky Pernovka,kdespatřímečtvercovouloukusevřenoulesy.
Na malé ploše svažitého území se zde vyskytují
chráněnéaohroženédruhyrostlinaživočichů.
Projdeme kolem hřiště minigolfu a staneme
před budovou hotelu Ski. V jeho blízkosti se
nacházívýznamnýsportovníareál,kdesekonají
závodySvětovéhopoháruvběhunalyžíchabiatlonu.Poprohlídceareálusevydámepočervené
značcezpětdoNového Města na Moravě.
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovonám.114,59231NovéMěstonaMoravě
tel.:+420566598750
e-mail:[email protected]
www.infocentrum.nmnm.cz
Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina
Výchozí místoNovéMěstonaMoravě
Cílové místoNovéMěstonaMoravě
VzdálenostiNovéMěstonaMoravě(0km)–UKoupaliště(2,2km)–
rozcestíRokytenská(6km)–Sykovec,rozc.(7,2km)–Bíláskála(9,6km)–
Skihotel(11,3km)–NovéMěstonaMoravě(14km)
Turistické cíle HoráckágalerieaHoráckémuzeumvNovémMěstěna
Moravě,MPZNovéMěstonaMoravě,sportovníareáluhoteluSki
I
Nové Město na Moravě – Sykovec –
Nové Město na Moravě
Žďársko
I
Okolí Nového Města na Moravě
16 km
km, Itj.náročnost:
asi 4 hod. 3I náročnost: 2
15 celkem: 14
31
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Čtyři Palice, Zkamenělý
zámek a další skály
16
výlet
Podnikněte výlet z malebného podhůří
Českomoravské vrchoviny k tajuplným
skalám, ukrytým v hustých lesích Žďárských
vrchů.
2
3
4
1, 2 Milovské Perničky
3 Rybenské Perničky
4 Zkamenělý zámek
5 Louka na Březinách
VýchodištěmjeobecPustá Rybná,odkudpůjdemepozelenéznačcevesměrunaBřeziny–první
kilometrposilniciažnarozcestíBřeziny, Drašarova lípa a dál po loukách a stráních. Poté se
vrátímenasilnici,kteránáspřivededoobceBřeziny.Najejímkonciodbočímevpravodostráně
avystoupámenarozcestíNad Pasekami.Vstoupímedolesaapo0,5kmseocitnemeunejmonumentálnějšípřírodníatraktivitynašehovýletu.
UrozcestíČtyři Palice, vyhlídka serozkládá
impozantnískalnískupina,kjejímždominantám
patříútvaryDěvín,Paličatá(ČtyřiPalice)aTvrz.
Poprohlídceskalsevydámeodrozcestníkupo
modréznačcesměremnaVelké (Milovské) Perničky.Dostanemeseknimpohodlnouchůzípo
lesnípěšině(1km).Skupinatřískalníchblokůse
rozkládápooboustranáchcestyanejvyššíznich
dosahujevýšky25m.OdrozcestíVelké Perničky (757m)pokračujemepolesnícestěbezvětšího převýšení. Pouze posledních 500 m budeme
prudcestoupatnavrcholkopce,kdesenacházejí
skaliskaZkamenělý zámek.
Pomodréznačcesejdemeasi200mkrozcestí
U Knížecí studánky (730m).Odrozcestníkuse
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC Svratka – Cukrárna Elen
náměstí9.května51,59202Svratka
tel.:+420564034240,e-mail:[email protected]
www.svratka.cz
IC Sněžné na Moravě
59203Sněžné55
tel.:+420566664300,e-mail:[email protected]
www.snezne.cz
32
Kraj Vysočina
Pustá Rybná – Čtyři Palice – Pustá Rybná
I
náročnost: 2
Žďársko
I
Čtyři Palice, Zkamenělý zámek a další skály
Výchozí místoPustáRybná
Cílové místoPustáRybná
VzdálenostiPustáRybná(0km)–Drašarovalípa(1,2km)–
Březiny(2,6km)–ČtyřiPalice(5,5km)–Milovské(Velké)
Perničky(6,4km)–Zkamenělýzámek(8,5km)–Rybenské(Malé)
Perničky(11,8km)–PustáRybná(13,5km)
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
Turistické cíle MěstskémuzeumveSvratce,GalerieSněžné,
JaponskázahradaSněžné
16 celkem: 13,5 km
Pěší výlety po Vysočině
5
I
vydámevpravopočervenéznačce.Zpočátkumírněstoupáme,ažpřijdemenalesnícestuklesající
krozcestíMalé (Rybenské) Perničky (750m).
Poprohlídceposledníchskalisekvrámcivýletu
půjdemepočervené.Zanedlouhoopustímehustý
les a malebným podhůřím se vrátíme do Pusté
Rybné.
33
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Zajímavosti v okolí Věcova
Rámec tohoto výletu tvoří čtyři vesničky
obklopené kopcovitou krajinou Žďárských
vrchů. Navštívíme tak obce Věcov, Míchov,
Koníkov a Odranec.
2
výlet
17
3
4
5
6
1 Koníkov
2 Vrchol Bohdalec
3 NS Metodka
4 Rybník ve Věcově
5 Roubenka na Odranci
6 Roženecké Paseky
VýchozímbodemjevesniceVěcov,odkudvyjdeme po silnici směrem na Míchov. Hned ze začátkunásčekáprudkéstoupánínajihovýchodní
stráňvrcholuKříb.
Nad Míchovem odbočíme na silnici ve směru
NovéMěsto,akdyžvlesenarazímenaprvníkřižovatku,dámesepodlecyklotrasyč.1vpravona
KoníkovaKadov.Ponecelých2kmkřižujesilnici
žlutá turistická značka, která nás dovede na vrchol Kamenice.Odtudsejdemekrátcedomalé
osady Koníkov, která přímo navazuje na RoženeckéPaseky.
Kolem převážně rekreačních objektů vystoupáme na vrchol Metodka k pomníku padlých
partyzánů. Během sestupu do vesničky Odranec
pakpolevéstraněnelzepřehlédnoutvrcholPohledeckéskálysvysílacívěží.
Uprvníchchalupnarazímenazastavenínaučné stezky Metodka,pokterésemůžemevydat
napříjemnouapoučnouprocházkuokoloprávě
zdolaného vrcholu. Během 3,5 km nás stezka
provede kolem památek lidového stavitelství,
chráněných stromů, vodních zdrojů i míst, kde
během druhé světové války probíhal druhý nejrozsáhlejšíodbojvtehdejšímprotektorátu.
Naučnou stezku opustíme v Odranci. Náš výlet dále pokračuje po modré značce kolem polí
a pastvin na vrch Bohdalec. Z vrcholu prudce
sestoupímekrozcestíPodBohdalcem,kdeodbočímenalesnícestu.Ponísejdemedosedlapod
Zítkovýmkopcemanapojímesenatrasuč.4343
doVěcova.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
34
IC Nové Město na Moravě
Vratislavovonám.114,59231NovéMěstonaMoravě
tel.:+420566598750
e-mail:[email protected]
www.infocentrum.nmnm.cz
Pěší výlety po Vysočině
Věcov – Koníkov – Věcov
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoVěcov
Cílové místoVěcov
VzdálenostiVěcov(0km)–Míchov(2km)–Kamenice(5,5km)–
Koníkov(6,7km)–Metodka(7,2km)–Odranec(8,3km)–
Bohdalec(9,6km)–PodBohdalcem(10km)–Věcov(12,2km)
Turistické cíle HoráckágalerieaHoráckémuzeumvNovém
MěstěnaMoravě,MPZNovéMěstonaMoravě
Zajímavosti v okolí Věcova
náročnost: 2
I
I
Žďársko
17 celkem: 12,2 km (NS Metodka + 3,5 km)
35
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Balinské údolí
Po prohlídce historického centra
Velkého Meziříčí se vydáme na nenáročný
turistický okruh v malebném údolí
řeky Balinky.
2
výlet
18
1
3
4
5
1 Balinské údolí
2 Uhřínov
3, 4 Velké Meziříčí – zámek
5 Rozcestník Velké Meziříčí
Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziříčí
nám.Známěstísevydámepomodréznačceve
směruBalinskéúdolí3km.
Od rozcestníku Balinské údolí pokračujeme
stálepomodrésměrobecBaliny2km.Popřibližně500mpoprvéopustímeúdolířekyavydáme
sevpravonahorudokopce.Pochvílivystoupáme
ke kříži umístěnému na křižovatce lesních cest.
Zdenásledujemestálemodrouznačkurovnědolů
pomalépěšiněpřesloukuažnazačáteksmíšenéholesa.Pocelkem800msevrátímeopětkBalince,kdesedámedoprava.Po1kmchůzeúdolím
přijdemenazačátekzemědělskéosadyBaliny.Ve
středuobcestojírozcestníkBaliny.Odnějstále
pomodrévesměruUhřínov2,5km.Následujících
1,5kmpatříknejhezčímúsekůmcelétrasy,Balinkuzdelemujíkrásnélučiny.
NazačátkuobceUhřínov sevydámevpravo
posilnicisměrVelkéMeziříčí.
Ikdyžnásledujících6kmvedepomálofrekventovanésilnici,zkrajinářskéhohlediskasetentoúsekplněvyrovnáBalinskémuúdolí.Prvnídva
kilometrybudemestoupatastřídavěprocházet
mezi borovými háji, loukami a smíšenými lesy.
Během3kmdlouhéhoklesánísezačnouucestypostupněobjevovatprvnídomyachalupy,až
přijdemekmístu,kdejsmesmodrouodbočilido
Balinskéhoúdolí.Poslední1kmnásčekástejná
cestazpátkydocentraVelkého Meziříčí.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
36
IC MěÚ Velké Meziříčí
Radnická29/41,59413VelkéMeziříčí
tel.:+420566781047
e-mail:[email protected]
www:http://www.mestovm.cz
Pěší výlety po Vysočině
Velké Meziříčí – Baliny – Velké Meziříčí
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoVelkéMeziříčí
Cílové místoVelkéMeziříčí
VzdálenostiVelkéMeziříčí(0km)–Balinskéúdolí(4km)–Baliny(6km)–
Uhřínov(8km)–VelkéMeziříčí(14km)
Turistické cíle MPZVelkéMeziříčí,radnice,měšťanskédomy,zámek
aMuzeumVelkéMeziříčí
Balinské údolí
náročnost: 1–2
I
I
Žďársko
18 celkem: 14 km
37
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Údolí Oslavy, Velké Meziříčí
a Náměšť nad Oslavou
19
výlet
Oslava na svém toku vytváří několik
krajinářsky velmi zajímavých zákoutí,
k nimž patří také úsek mezi Velkým
Meziříčím a Náměští nad Oslavou.
2
3
4
1, 3 Náměšť nad Oslavou
2 Velké Meziříčí – kostel
sv. Mikuláše
4 Velké Meziříčí – rozcestník
na náměstí
5 Naloučany
Výchozím bodem je rozcestník Velké Meziříčí
nám.,odkudse vydámepožlutéznačcesměrem
naNesměř.Poté,conásznačkavyvedezaměsto,
přejdeme na pravý břeh Oslavy a vstoupíme do
Nesměřského údolí.
U hájovny Nesměř sepřesmostdostaneme
nadruhýbřehapokračujemepopolníchcestách
vmalebnémúdolíOslavy.
ZvesničkyOslava půjdemekousekposilnici
ažkPanskému Mlýnu. Zdenásčekádalšívelmi
pěknýúsek,kterývyvrcholísplavemunověopravenéhoRadkovského Mlýna, původněnazývanéhoPodDubem.Oplocenépozemkyshrádkem
Dub,kterépatříkmlýnu,musímeobejítpomalé
pěšině.Následujícíkilometryvedouaždovesnice
Vaneč opět v blízkosti řeky. Dalším zajímavým
zastavením během našeho putování po levém
břehuOslavyjeselskéstavení,bývalý Naloučanský Mlýn.
Podalších2kmnenáročnéchůzevúdolí,které
vám představí své rozličné podoby, dosáhneme
obceNaloučany.Můžetejítdálpozelenéznačce, která přechází na druhý břeh, pak opouští
Oslavuasměřujepřespolepojejímlevémbřehu
ažpodzámekvNáměštinadOslavou.
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC MěÚ Velké Meziříčí
Radnická29/41,59413VelkéMeziříčí
tel.:+420566781047,e-mail:[email protected]
www.mestovm.cz
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovonáměstí100,67571NáměšťnadOslavou
tel.:+420568620493,e-mail:[email protected]
www.namestnosl.cz
38
5
Výchozí místoVelkéMeziříčí
Cílové místoNáměšťnadOslavou
VzdálenostiVelkéMeziříčí(0km)–Nesměř(4,8km)–
PanskýMlýn(11,2)–Vaneč(14,8km)–Naloučany(20,3km)–
NáměšťnadOslavou(25km)
Turistické cíle MPZVelkéMeziříčí,radnice,měšťanskédomy,zámek
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
aMuzeumVelkéMeziříčí,zámekNáměšťnadOslavou,Městskémuzeum
Kraj Vysočina
I
Velké Meziříčí – Naloučany – Náměšť nad Oslavou
Pěší výlety po Vysočině
TentovýletzakončímenanáměstívNáměšti
nad Oslavou, kde si můžeme prohlédnout historické centrum, které je chráněnou městskou
památkovouzónou.Zanávštěvustojíirenesanční zámek, který se vypíná na výrazné skále nad
městem.Cestakněmuvedepřeskamennýmost
ozdobenýcennýmibaroknímisochami.
náročnost: 1–2
I
I
Žďársko
19 celkem: 25 km
Údolí Oslavy, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou
naStaréradniciabaroknímostvNáměštinadOslavou
39
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Zříceniny u Víru
Existuje jen velmi málo míst, kde můžete
během 12 km navštívit tři samostatné
zříceniny. Tohle je jedno z nich.
výlet
20
2
3
4
1, 2 Zubštejn
3 Aueršperk – zřícenina
4 Pyšolec – zřícenina hradu
Východištěm jerozcestíVír,odkudse vydámepo
žlutévesměruHrdáVes0,5km,Zubštejnzřícenina4km.Zprvupůjdemeposilniciapotézačneme
prudce stoupat, až se dostaneme k rozcestníku
Pod Bajerovým kopcem,kdebysemělnacházet rozcestník. Tam se odděluje žlutá značka od
modré,pokterépůjdemekezříceniněAueršperk.
Modrá značka zde zatáčí vpravo, vede v poli
směremkokrajilesíkuapokračujepopolnícestě
směremkmalédřevěnébudceulesa.Ažsedostanemeklesu,zabočímedoněhovlevo.
Lesemprudceklesámedomaličkéhoúdolí,jímž
protéká říčka Bystřice, a za ní už vystoupáme ke
zbytkůmstaréhradnízříceninyzvanéAueršperk.
Abychom se vrátili na plánovaný okruh, musíme
dojít opět k místu, kde se modrá oddělovala od
žlutéznačky,adátsepakpožlutédoPivonic.
Za obcí se odbočí vlevo nahoru a po 0,5 km
stoupání přijdeme k monumentální zřícenině
hradu Zubštejna.
V bezprostřední blízkosti zříceniny se nachází
mohyla, ohniště a srub. Ze Zubštejna pokračujemepočervenévesměruVír5,5km.Jdeprakticky
stále o klesání, až přijdeme k mohutnému buku,
kdejerozcestníkbezoznačení.OdtudjetodoVíru
2,5 km. Od něj pak půjdeme po značce se symbolemzříceninyještěkousekvpravo.Porelativně
namáhavějšímstoupánísedostanemekezřícenině hradu Pyšolce.Pakužnásčekápouzeprudký
sestupdolůdoobceVír,kdenášvýletskončí.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
40
TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovonáměstí1,59301BystřicenadPernštejnem
tel.:+420566590388,+420566590387
e-mail:[email protected]
www.info.bystricenp.cz
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoVír
Cílové místoVír
VzdálenostiVír(0km)–Aueršperk(4,2km)–Pivonice(7,3km)–
Zubštejn(7,7km)–Pyšolec(11km)–Vír(13,5km)
Turistické cíle zřiceninyhradůAueršperk,ZubštejnaPyšolec,vodnínádržVír,
MPZBystřicenadPernštejnem,MěstskémuzeumvBystřicinadPernštejnem,
rozhlednaKarasín
Pěší výlety po Vysočině
Vír – Pivonice – Vír
Zříceniny u Víru
náročnost: 2–3
I
I
Žďársko
20 celkem: 13,5 km
41
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Gotické památky
v Hornosvratecké vrchovině
2
Budeme postupovat proti proudu řeky
Svratky a postupně navštěvovat místa
s gotickou architekturou. Uvidíme
Vítochov, Dalečín, Jimramov a zříceninu
hradu Štarkov.
výlet
21
3
4
5
6
1 Dalečín
2 Vítochov – kostel
sv. Michaela archanděla
3 Štarkov – zřícenina
4 Okolí Jimramova
5 Dioráma Broučci (Jimramov,
Síň rodáků)
6 Dalečín – zřícenina hradu
Výlet můžeme začít ve vesničce Vítochov. Na
vrcholku holého kopce se již z dálky vyjímá zachovalý raně gotický kostelík. Je celý postaven
z neomítnutého lomového kamene. Kostelík je
spolu s márnicí a přilehlým hřbitovem obehnán
masivníkamennouzdí.
KousekjízdyautemodVítochovaležívesnička
Dalečín,kteráserozkládánaoboubřezíchřeky
Svratky.Vjejímmeandrupřímonadpeřejísenacházízřícenina hradu.Naprotějšímbřehustojí
vesvahupůvodněgotickýkostel,pozdějipřebudovanýbarokně.Zachovalysevněmvzácnégotickénástěnnémalbyze14.století.
Jízdou v údolí řeky Svratky se dostaneme do
městečka Jimramov. Kousek od náměstí spatříme i kostel Narození Panny Marie, který má
barokní podobu. V obci najdeme i veřejnosti
nepřístupný renesanční čtyřboký zámek z konce
16.století.Poprohlídceměstasemůžemevydat
dáleautemposilnicisměremnaSněžné.
U odbočky k obci Javorek zaparkujeme a dál
užpůjdemepěškypomodré1kmdoprudkého
kopce k poslední zajímavosti. Tou je zřícenina
gotickéhohradu Skály na Štarkově. Jehozbytkysenacházejínarulovýchskaliskách,kterájsou
prosvouvýjimečnostchráněnajakopřírodnípamátka.Uvidímezdemohutnévěžovitéskalníblokyovýšceaž20m,oddělenédvěmasoutěskami
ošířce2až3madélce15m.Lzezdeobjevitidvě
puklinovéjeskyně.
informační centrum
Žďár
nad
Sázavou
42
TIC Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovonáměstí1,59301BystřicenadPernštejnem
tel.:+420566590388,+420566590387
e-mail:[email protected]
www.info.bystricenp.cz
Pěší výlety po Vysočině
Vítochov – Dalečín – Štarkov
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoVítochov
Cílové místozříceninahraduŠtarkov
VzdálenostiVítochov(0km)–Dalečín(6km)–Jimramov(13km)–
zříceninahraduŠtarkov(18km)
+2kmpěšíchůzekezříceniněŠtarkovazpět
Turistické cíle MěstskémuzeumvBystřicinadPernštejnem,Síňrodáků
Jimramovska,zříceninahraduŠtarkov,kostelíkveVítochově,
zříceninahraduvDalečíně
Gotické památky v Hornosvratecké vrchovině
náročnost: 2
I
I
Žďársko
21 celkem: 20 km
43
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Velké Dářko a jeho
pozoruhodné okolí
2
Rybník Velké Dářko a jeho okolí má dvě
odlišné tváře. Jednou jsou mokřadní
lesy a rozsáhlá rašeliniště a druhou je
vyhledávané centrum letní rekreace
s kempy a plážemi.
výlet
22
1
3
4
5
1, 4, 6 Velké Dářko
2 NPR Radostínské rašeliniště
3 Přírodní rezervace
Velké Dářko
5 Karlov – veřejné tábořiště
Velké Dářko
VýchodištěmjeVojnův Městec,odkudsevydámepomalésilničcesměrRadostín3km.
Z Radostína pokračujeme od rozcestníku po
naučné stezce Velké Dářko vesměruPadrtiny
a Velké Dářko – loděnice. Naučná stezka měří
10kmavedekolemceléhorybníku.
Od rozcestí Padrtiny půjdeme po pevných
lesníchcestáchažkrozcestíVelké Dářko – loděnice.Hustéaopuštěnélesynáhlevystřídajímola,
pláže, kempy a stánky s občerstvením, a my se
takseznámímesdruhoutváříVelkéhoDářka,ato
jakovyhledávanéhorekreačníhocentra.
Pak budeme pokračovat dál a naučná stezka
náspovedepodéldruhéhobřehuzpětkRadostínu.Prvních500mbudememíjetchatařeamalé
pláže, až se na chvíli vzdálíme od rybníku k vesničce Karlov, ale pak se opět vrátíme až k jeho
břehům.
Vzávěrunásstezkazavedeažnaokrajlouky
uRadostína.Zdejetřebasidátpozornaznačení,
kterénevederovněpopolnícestězpětdoobce,
aleodbočujevpravonamaloupěšinu,ponížse
zachvílidostanemedounikátníhoprostředíRadostínského rašeliniště.Zanímpakodbočíme
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC – Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek11,59201ŽďárnadSázavou
tel.:+420566629152,+420602565309
e-mail:[email protected],www.zamekzdar.cz
TIC – cestovní kancelář SANTINI TOUR
nám.Republiky24,59101ŽďárnadSázavou
tel.:+420566628539,+420566625808
e-mail:ticzdarns.@seznam.cz
www.zdarns.cz
44
I
Vojnův Městec – Velké Dářko – Vojnův Městec
I
náročnost: 1–2
Žďársko
I
Velké Dářko a jeho pozoruhodné okolí
Výchozí místoVojnůvMěstec
Cílové místoVojnůvMěstec
Vzdálenosti VojnůvMěstec(0km)–Radostín(3km)–VelkéDářko,
loděnice(7,6km)–(NSVelkéDářkookruh5,5km)–NováHuť(18km)–
VojnůvMěstec(21,8km)
Turistické cíle ŽďárnadSázavou–zámekaMuzeumknihy,poutníkostel
sv.JanaNepomuckéhonaZelenéhoře,Dolníhřbitov,baroknímost,regionální
muzeum,ŠlakhamrasochamamutavHamrechnadSázavou
22 celkem: 21,8 km
Pěší výlety po Vysočině
6
Kraj Vysočina
vpravonaneznačenouzpevněnoucestu,kteráse
napojujenasilnicič.37.Poníbudememusetjít
1,5 km až k ukazateli „partyzánská obec Nová
Huť“,kdepoprvépřitomtovýletuzačnemestoupat,atoažkrozcestíNová Huť.
Od osady už budeme převážně klesat a po
3kmdorazímezpětdo Vojnova Městce.
45
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Okolí Žďáru nad Sázavou
Tomuto výletu budou dominovat kromě
malebné krajiny především vrcholná díla
barokní gotiky v podání Jana Blažeje
Santiniho.
2
výlet
23
1
3
4
5
1 Zelená hora
2 Rozštípená skála
3 Žďár nad Sázavou – zámek
4 Zelená hora – poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého
5 Šlakhamr
Výchozím bodem je náměstí ve Žďáru nad Sázavou, odkud se vydáme po červené značce ve
směru Nové Hamry nad Sázavou 4 km. Od rozcestníkuHamry nad Sázavou, žst.pokračujeme
stálepočervenésměrRozštípenáskála1,5km.
U rozcestníku Rozštípená skála změníme
barvu značky na žlutou ve směru Žďár nad Sázavou–zámek9km.Žlutánásponěkolikametrech přivede k Rozštípené skále, jejíž výraznou
trhlinou projdeme na druhou stranu a budeme
postupovat kolem téměř 100 m dlouhého skalníhomasívu.
Pak opustíme údolí Sázavy a půjdeme přes
pole a louky do Šlakhamerského dvora. Nad
nímsevhustýchlesíchukrýváskalnatývrcholPeperek,kterýjenašímdalšímcílem.
Za osadou je rozcestí Samotín, kde se žlutouodbočímevpravo.Pokrátkém,alevýrazném
stoupánímpřijdemenavrchol Peperek.ZvrcholupokračujemestálepožlutésměrVápenice–jezero3,5kmaŽďárnadSázavou–zámek7km.
KjezeruVápenicepřijdemepřevážněpozpevněné lesácké cestě vedoucí z kopce. I nadále se
budemedržetžlutévesměruŽďárnadSázavou–
zámek(Pod Adamovým kopcem1km).
Žlutánáspovedehustýmilesypřesvrchol Salvátor.Pakužbudemeklesatpěknoustromovou
alejímezipolialoukamiažkzámku.Poprohlídce
zámkuvyšlapemepožluténaZelenou horu,kde
se nachází nejcennější dílo Jana Blažeje Santiniho–poutníkostelsv.JanaNepomuckého.
Od rozcestí se vydáme po červené směrem
Žďár nad Sázavou– nám.3km.
informační centra
Žďár
nad
Sázavou
IC – Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek11,59201ŽďárnadSázavou
tel.:+420566629152,+420602565309
e-mail:[email protected],www.zamekzdar.cz
TIC – cestovní kancelář SANTINI TOUR
nám.Republiky24,59101ŽďárnadSázavou
tel.:+420566628539,+420566625808
e-mail:ticzdarns.@seznam.cz
www.zdarns.cz
46
Pěší výlety po Vysočině
Kraj Vysočina
Výchozí místoŽďárnadSázavou
Cílové místoŽďárnadSázavou
VzdálenostiŽďárnadSázavounám.(0km)–HamrynadSázavou(4km)–
Samotín(6,7km)–Vápenice(10,5km)–zámekŽďárnad
Sázavou(14,3km)–ŽďárnadSázavounám.(17km)
Turistické cíle ŽďárnadSázavou–zámekaMuzeumknihy,poutníkostel
sv.JanaNepomuckéhonaZelenéhoře,Dolníhřbitov,baroknímost,
regionálnímuzeum,ŠlakhamrasochamamutavHamrechnadSázavou
I
Žďár nad Sázavou – Šlakhamry – Žďár nad Sázavou
Okolí Žďáru nad Sázavou
náročnost: 2
I
I
Žďársko
23 celkem: 17 km
47
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Údolí Brtnice a zřícenina
hradu Rokštejn
Z malebného městečka Brtnice
s mohutným zámkem dojdeme údolím
řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu
Rokštejn. Navíc se podíváme i do širokého
údolí řeky Jihlavy.
výlet
24
2
3
4
5
1 Údolí řeky Jihlavy
2,5 Rokštejn
3 Brtnice – Dům J. Hoffmanna
4 Brtnice
Tuto trasu zahájíme u rozcestí Brtnice – nám.,
odkud vyjdemepomodréznačcesměrRokštejn–
zříc.8,5km.ZarozcestímPod Výrovou skálou
(484m)přejdemenadruhýbřeh,vzdálímeseod
řeky a asi po 400 m nás čeká krátké ostré klesání zpět k řece. Dále pokračujeme těsně podél
Brtnicepopravémbřehu,zekteréhonachvílipo
můstkupřekročímeřekuaprojdemekolemopuštěných budov starého mlýna (Doubkov). Zpět
na pravý břeh se asi po 300 m vrátíme po provizornímmůstkutvořenémdvěmakládami.Když
mineme asfaltku, opustíme bezprostřední břeh
řekyapůjdemestřídavěpookrajilesa.Nyníužna
nás bude místy vykukovat očekávaná zřícenina
hradu Rokštejn. Od rozcestísedámepozelené
značcesměrPřímělkov–ŽST,rozc.2km.
Za mostem nad Jihlavou odbočíme na červenouznačkuvpravovesměruDolníSmrčné–ŽST,
rozc. 2,5 km, odkud budeme pokračovat stále
počervené2kmdoobceBransouze.Odrozcestí
Bransouze – koupaliště se vydáme vpravo po
žlutéznačcezpětdoBrtnice(6,5km).Projdeme
obecastoupámeposilnicistálevícedolesapodél
maléříčky,ažsesilnicezměnívlesnípěšinu.Na
koncilesakousekzarozcestímMalín – rozc. se
napojímenasilnici,kteránásponěkolikametrech
dovedekekřižovatcevetvaruTsesilnicíč.403
zBrtnicedoBransouz.Silnicipřejdemeapopolní
cestěsepřeskopecvrátímezpětdoBrtnice.
informační centrum
Jihlava
48
IC Brtnice
nám.Svobody74,58832Brtnice
tel.:+420567571722
e-mail:[email protected]
www.brtnice.cz
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoBrtnice
Cílové místoBrtnice
VzdálenostiBrtnice(0km)–PodVýrovouskálou(3km)–Doubkov
(5,5km)–Rokštejn(8,5km)–Přímělkov(10,5km)–DolníSmrčné(13km)–
Bransouze(15km)–Malín(19km)–Brtnice(21,5km)
Turistické cíle muzeumRodnýdůmJosefaHoffmannaažidovskýhřbitov
vBrtnici,brtnickýzámek,zříceninahraduRokštejn
Pěší výlety po Vysočině
Brtnice – Rokštejn – Brtnice
Údolí Brtnice a zřícenina hradu Rokštejn
náročnost: 1–2
I
I
Jihlavsko
24 celkem: 21,5 km
49
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Zajímavosti přírodního
parku Čeřínek
2
Poutavý výlet kolem přírodní památky
Přední skála, procházka naučnou stezkou
kolem rybníku Klechtavec a přes malé
horské osady na Čeřínek.
výlet
25
1
3
4
5
1–3 Přírodní park Čeřínek
4 Dolní Cerekev – obec
5 Rybník Klechtavec
6 Přední skála
Výchozím bodem tohoto naučného výletu je
rozcestíDolní Cerekev (kostel,nám.),odkudse
vydámepomodréturistickéznačcevesměrunaučnástezkaČeřínek(nástup)1,5km.
U rozcestníku Vstup na naučnou stezku
(550m)narazímenaprvníze14zastáveknaučné
stezky.Vstoupímenanivpravoodrozcestídolesa
abudemejiprocházetvlastněpozpátku.
Stoupáme hustým lesem hojně prorostlým
mechem, až zhruba po 2 km dorazíme k rozcestí NS Čeřínek, kde se stezka kříží se žlutou
turistickou značkou. Chvíli půjdeme zároveň se
žlutouznačkou,zekteréodbočímevlevo,astále stoupáme zhruba 1 km kolem informačních
tabulíNS–Stříbrnédoly,Rostlinyaživočichové
aPseudokar–ažvystoupámenaskalnatývrchol
Přední skály.
Z vrcholu sestupujeme kolem velkých zaoblenýchbalvanů–žlábkovýchškrapů,mrazových
srubů a skalních mís. Mezi třetím zastavením
nazvaným Půdy a čtvrtým zastavením Geologie
narazíme na modrou značku, po které se vydáme necelé 2 km vpravo směrem na rybník
Klechtavec.
Zarekreačníoblastívokolírybníkumírněstoupáme2kmkrozcestíDolní Hutě – rozc. Kousek
informační centra
Jihlava
50
IC Třešť
Rooseweltova462/6,58901Třešť
tel.:+420567234567
e-mail:[email protected],www.trest.cz
TIC Jihlava
Masarykovonám.2,58601Jihlava
tel.:+420567167158,+420567167159
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
Kraj Vysočina
Dolní Cerekev – Čeřínek – Dolní Cerekev
I
náročnost: 2
Jihlavsko
I
Zajímavosti přírodního parku Čeřínek
Výchozí místoDolníCerekev
Cílové místoDolníCerekev
VzdálenostiDolníCerekev(0km)–vstupnaNS(1,8km)–
rybníkKlechtavec(8,2km)–DolníHutě(10,5km)–turistická
chataČeřínek(12km)–DolníCerekev(16,5km)
Turistické
cíle16naučnástezkaČeřínek,MuzeumVysočinyTřešť,expozice
celkem:
km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
SpolkupřátelbetlémůvTřešti,bývalásynagogaažidovskýhřbitovvTřešti
25 celkem: 16,5 km
Pěší výlety po Vysočině
6
I
zarozcestímseulesarozdělujíturistickéznačky;
mysevydámepočervené,kteránásdovedekturistickéchatě.
ZrozcestíČeřínek – turistická chata (738m)
sevydámenazpátečnícestu,míjímeiznámérozcestíNSČeřínekazhrubapo5kmsevrátímedo
Dolní Cerekve.
51
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Údolí Jihlavy
Vydejte se s námi na putování podél toku
Jihlavy a poznejte rozmanité podoby této
významné řeky a krajiny, která ji obklopuje.
výlet
26
2
3
4
1 Jihlava – Masarykovo
náměstí
2 Jihlavské podzemí
3 Řeka Jihlava
4 Luka nad Jihlavou
Výlet zahájíme u rozcestníku Jihlava – U Jánů
(MHD), kam se dostaneme z náměstí po modréznačcekolemželezničnístaniceJihlavaměsto,
apodnepřehlédnutelnýmželezničnímviaduktem
narazímenačervenouznačku.Po1,5kmurozcestníkuHelenínská skálaopustímedefinitivně
městskoučástJihlavy.
PůjdemelesempolevémbřehuJihlavyaždoHelenína,kdepřejdemeželeznici,apochvilceopět
sestoupímekřece.Pokračujemedáleaždoobce
Malý Beranov.
Po zhruba 8 km pohodlné cesty téměř po
rovince přejdeme za rozcestníkem Petrovický
Mlýn na pravý břeh Jihlavy. Odtud se vydáme
směremnaPetroviceaPředboř.
Už převážně po silničce dojdeme k malebnémuměstečkuLuka nad Jihlavou.
Zpět na červeně značené trase mineme ŽST
a stále po pravém břehu postupujeme dále ve
směru Bítovčice 2,5 km. Zhruba v polovině tohoto úseku se vzdálíme od řeky, projdeme pod
kolejemiakrátcevystoupámedosvahu,odkud
jepěknývýhlednaBítovčice.Sejdemenaokraj
obce a pokračujeme dál podél toku 2,5 km až
krozcestníku Přímělkov – ŽST.
Jdeme po okraji lesa obklopujícího ve stráni
přírodní památku Habří,nejvýšepoloženýhabrovýporostnaČeskomoravskévrchovině.Výlet
zakončímevobciBransouze.
informační centra
Jihlava
52
TIC Jihlava
Masarykovonám.2,58601Jihlava
tel.:+420567167158,+420567167159
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
TIC Jihlava – brána Matky Boží
Věžní4785/1,58601Jihlava
tel.:+420567167155,+420567167156
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
Pěší výlety po Vysočině
Jihlava – Luka nad Jihlavou – Bransouze
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoJihlava
Cílové místoBransouze
VzdálenostiJihlava(0km)–MalýBeranov(2km)–Petrovický
Mlýn(8,2km)–LukanadJihlavou(11,5km)–Bítovčice(14,5km)–
Přímělkov(16,8km)–DolníSmrčné,žst.(19,5km)–Bransouze(22km)
Turistické cíle MPRJihlava,MuzeumVysočiny,OblastnígalerieVysočiny,
DůmGustavaMahlera,bránaMatkyBožívJihlavěajihlavsképodzemí,
ZOOJihlava,MuzeumLukanadJihlavou
Údolí JIhalvy
náročnost: 1–2
I
I
Jihlavsko
26 celkem: 22 km
53
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Jihlava a Zaječí skok
Trasa tohoto výletu nás zavede do
malebného údolí řeky Jihlavy, kde
poznáme skaliska Zaječího skoku, pastviny
u Rantířova a kapli sv. Jana Nepomuckého
na návrší v Plandrech.
výlet
27
2
3
4
1 Jihlava – vyhlídka z věže
kostela sv. Jakuba
2 Jihlava – sloup na
Masarykově náměstí
3 Rantířov – sluneční hodiny
4 Zaječí skok
VýchodistěmježelezničnístaniceJihlava město,
kdesenapojímenačervenouturistickouznačku
avydámesesměremZaječískok–vyhlídka.Zaječí skoksenacházímeziobcemiPlandryaRantířovajednáseorezervacisvýskytemteplomilného
rostlinstva.
Sestoupíme k řece, projdeme chatovou osadou a po 2,5 km se ocitneme v Rantířově,
odkud dále pokračujeme po žluté značce. Turistická značka nás provede opět údolím Jihlavy
a po 3 km přejdeme přes Bělokamenský potok
a zamíříme u Brendlova mlýna do svahů ke vsi
Plandry.Zaobcínavštívímenedalekézalesněné
návršísmalebnýmareálemkaplesv.JanaNepomuckéhosnástěnnýmimalbami.Kekapli,která
jeobehnánaohradnízdívetvarupěticípéhvězdy
s nárožními kapličkami, vede státem chráněná
lipováalej.
Dálnásžlutáznačkazavededopolísvýhledy
nad obcí Hybrálec. Projdeme vsí a vystoupáme
krestauraciU LyžařenaúpatívrchuRudný.Urestauraceopustímežlutouznačkuapokračujeme
dolů po modré zalesněnými svahy nad Starými
Horami.Sestoupímekbřehůmrybníka Borovinky,odkudpokračujemepomodrézpětdovýchozíželezničnístaniceJihlavaměsto.
informační centra
Jihlava
54
TIC Jihlava
Masarykovonám.2,58601Jihlava
tel.:+420567167158,+420567167159
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
TIC Jihlava – brána Matky Boží
Věžní4785/1,58601Jihlava
tel.:+420567167155,+420567167156
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
Pěší výlety po Vysočině
Jihlava – Zaječí skok – Jihlava
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoJihlava
Cílové místoJihlava
VzdálenostiJihlava(0km)–Zaječískok–vyhlídka(3,5km)–
Rantířov(7km)–Plandry(11km)–ULyžaře(14,5km)–
Jihlavaměsto–ŽST(18km)
Turistické cíle MPRJihlava,MuzeumVysočiny,OblastnígalerieVysočiny,
DůmGustavaMahlera,bránaMatkyBožívJihlavěajihlavsképodzemí,
ZOOJihlava,Vodníráj
Jihlava a Zaječí skok
náročnost: 2
I
I
Jihlavsko
27 celkem: 18 km
55
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Polná a údolí Šlapanky
2
výlet
28
1
3
4
5
6
1 Cestou do Kamenné
2 Kamenný most Lutrián
3 Polná – kostel Nanebvzetí
Panny Marie
4 Polná – Husova knihovna
5 Polná – zámek
6 Polná – rybník Kukle
Při tomto výletě si prohlédneme jedinečné
památky v Polné a údolí říčky Šlapanky.
Poznáme krásné břehy rybníků Bor a Kukle
a v závěru nás čeká prastarý kamenný
most Lutrián při soutoku řeky Šlapanky
a Zlatého potoka.
ZHusovanáměstívPolnésevydámepozelené
turistickéznačce,kterázpočátkukopírujePojman-
novunaučnoustezku.Po2,5kmpřijdemekrybníkuBorsrozcestníkemBorský Mlýn.
PotéopustímePojmannovustezkuao500m
dálsedostanemepookrajilesaktáhlémurybníku
Kukle,kterýsekroutímezizalesněnýmisvahy.Po
krátképrocházcelesemsestoupímekmalebným
samotámnaokrajirybníka.Přejdememostuhráze a polní cesta nás přivede do Horní Věžnice.
ZdeserozloučímesezelenouadoDolní Věžnice
pokračujemejižposilnici.
Kráčíme dál podél kroutící se řeky Šlapanky
a zanedlouho staneme u zajímavého místa nedaleko silnice. Zde se při soutoku Šlapanky se
Zlatým potokem nachází starodávný kamenný
most ULutriána.
Polní cestou vzhůru dorazíme ke mlýnu, přejdemeželezničnípřejezdazamířímedopolínad
údolím Zlatého potoka. Po chvíli se polní cesta
měnívestarouasfaltkuamyjižpohodlněsměřujemekobciKamenná.Zanízdolámemostpřes
Zlatýpotokaželezniciavystoupámedoposledníchsvahůtohotovýletu.Závěrtrasypakvedepo
mírněstoupajícísilniciotevřenoukrajinouskrásnýmivýhledypřesNové Dvory,odkudjižlehce
sestupujemedocílenašehovýletuvPolné.
informační centrum
Jihlava
56
IC Polná
Husovonám.39,58813Polná
tel.:+420567559211
e-mail:[email protected]
www.infocentrumpolna.cz
Pěší výlety po Vysočině
Polná – Kamenná – Polná
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoPolná
Cílové místoPolná
VzdálenostiPolná(0km)–BorskýMlýn(2,5km)–HorníVěžnice(5km)–
DolníVěžnice(6km)–kamennýmostULutriána(7,5km)–Kamenná
(10,5km)–NovéDvory(13km)–Polná(16km)
Turistické cíle MěstskémuzeumPolná,zámekPolná,židovskýhřbitov
asynagogavPolné,děkanskýkostelNanebevzetíPannyMarievPolné
Polná a údolí Šlapanky
náročnost: 2
I
I
Jihlavsko
28 celkem: 16 km
57
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Praskoleská lípa
a okolí Telče
V Praskolesích objevíme prastarou lípu,
která v sobě ukrývá malou zvoničku. Dále
náš výlet povede na skaliska na vrších
Hradisko a Bradlo a k Pařezitému rybníku.
výlet
29
2
3
4
5
1, 2 Praskoleská lípa
3 Pohled na rybník
4 Dobrá Voda u Mrákotína –
kostelík sv. Jáchyma
5 vrchol Bradla
Východiskem výletu je vesnice Praskolesy,
kteráseproslavilasvouchráněnoudominantou–
prastaroulípouvelkolistou,vjejíždutiněseukrývádřevěnázvonice.
OdlípyvPraskolesíchsevydámeksilnici,která
násdovededo2,5kmvzdálenéhoSumrakova.
Odtud již vyrazíme do terénu po zelené turistickéznačcesměrrozcestí Březka adálerozcestník
Pod Hradiskem. Tam vyměníme zelenou turistickouznačkuzamodrouasměřujemena vrchol
Hradiska.
Poprohlídcesevrátímezpětkrozcestíapokračujeme po modré do nitra lesů mezi Hradiskem
a Bradlem. Cestou mineme studánku Královna
apo2,5kmodbočímezlesnícestydoprudších
svahůvrchu Bradla.
Z Bradla sestoupíme po lesní pěšině, a když
vyjdemezlesa,krajinaseotevřeaobzoryrozšíří.
Projdeme vísku Olší s kapličkou, opustíme
modré značení a pokračujeme po silnici k OlešskémurybníkuakobciDobráVoda.Po3kmpřijdemekrozcestí Dobrá Voda.
Urozcestísenapojímenapolnícestusežlutou
značkou,minemepřírodníkoupalištěnaPraskoleskémpotoceazamířímedolesa.ProjdemekolemchatovýchosadpodélmalebnéhoPařezitého
rybníkuavstoupímedoKučerovalesa.Zanedlouho spatříme rozcestník Kučerův les, od něhož
zamíříme z lesa ven do polí a pak do cíle svého
výletuvPraskolesích,kteréužjsounedaleko.
informační centrum
Jihlava
58
Informační středisko MěÚ Telč
náměstíZachariášezHradce10,58856Telč
tel.:+420567112407,+420567112408
e-mail:[email protected]
www:http://www.telc.eu
Pěší výlety po Vysočině
Praskolesy – Hradisko – Praskolesy
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoPraskolesy
Cílové místoPraskolesy
VzdálenostiPraskolesy(0km)–Sumrakov(2,5km)–Hradisko(5,3km)–
Bradlo(9km)–Olší(9,6km)–DobráVoda(12,5km)–Kučerův
les(14,5km)–Praskolesy(15,2km)
Turistické cíle MPZTelč,zámekTelč,Zámeckágalerie,MuzeumVysočiny,
MěstskágalerieHasičskýdům,Telčskýdům,mariánskýsloup,opevnění
ahradby
Praskoleská lípa a okolí Telče
náročnost: 3
I
I
Jihlavsko
29 celkem: 15,2 km
59
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Telčská krajinná
památková zóna
30
výlet
Tento výlet nás zavede až na nejvyšší
vrchol Českomoravské vrchoviny a do
malebné krajiny s přirozenými rašeliništi,
rašelinnými loukami, soustavami rybníčků
a pestrými smíšenými lesy.
2
3
4
1 Míchova skála
2 Roštejn – hrad
3 Javořice
4 Studánka Páně
5 Velký pařezitý rybník
Východištěm je hrad Roštejn, odkud se držíme
modréznačkya0,5kmklesámepolesnípěšině
krozcestníku Pod Roštejnem.
Dál jdeme členitým terénem kolem Farského
kopcekrozcestníkuMalý pařezitý rybník apo
modré pokračujeme až k rozcestníku Velký pařezitý rybník – hájovna. Od hájovny půjdeme
vlevopozelenéznačce0,5kmkrozcestníkuJavořický potok,kdeodbočímedolesavesměru
Míchova skála a Javořice. Přírodní památku Míchova skála tvoří komplex dvou skalisek s charakteremskalníchvěžíamrazovýchsrubů.
Z odbočky ke skále nyní sejdeme asi 500 m
dolůapakopětvystoupámekolemstudánkyna
nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a zároveň celé
Českomoravské vrchoviny – Javořici (837 m).
Ještěsezelenouznačkousestoupímeposilničce
0,5kmkrozcestníkuStudánka Páně,kdeodbočímevpravonažlutousměrUObrázku.
Ze silnice po chvíli zahneme vlevo a lehce
vystoupáme k rozcestníku U Obrázku, odkud
pokračujeme rovně 1,5 km k rozcestníku Lovu
zdar – lovecká chata.Postupujemestálerovně,
aleužpozelenébezvýraznějšíhopřevýšeníkolem
informační centra
Jihlava
60
Informační středisko MěÚ Telč
nám.ZachariášezHradce10,58856Telč
tel.:+420567112407,+420567112408
e-mail:[email protected],www.telc.eu
IC Třešť
Rooseweltova462/6,58901Třešť
tel.:+420567234567
e-mail:[email protected],www.trest.cz
5
náročnost: 2
I
I
Jihlavsko
30 celkem: 19,6 km
Telčská krajinná památková zóna
Výchozí místohradRoštejn
Cílové místohradRoštejn
VzdálenostihradRoštejn(0km)–Malýpařezitýrybník(3km)–
Velkýpařezitýrybník(5km)–Míchovaskála(7km)–Javořice(9km)–
StudánkaPáně(9,5km)–UObrázku(11km)–Lovuzdar(12,5km)–
Velkýles(15,5km)–hradRoštejn(19,6km)
Turistické cíle hradRoštejn,MPZTelč,zámekTelč,Zámeckágalerie,Muzeum
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
Vysočiny,MěstskágalerieHasičskýdům,Telčskýdům,mariánskýsloup,
opevněníahradby,expozicebetlémů,MuzeumVysočinyJihlava–pobočka
Třešť,synagogaažidovskýhřbitovvTřešti
Kraj Vysočina
I
Roštejn – Javořice – Roštejn
Pěší výlety po Vysočině
nepatrnýchvrcholůRovinaaKozí hřbet.Zhruba
po2kmodbočímezlesáckécestyvpravonapěšinuadojdemekrozcestníkuVelký les.Napojíme
se na silnici, ze které vzápětí odbočíme opět do
lesaastáleobdobnězvlněnoukrajinoudojdeme
zpětkRoštejnu.
61
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Telč a Velký pařezitý rybník
Během tohoto výletu poznáme Telč, jedno
z nejmalebnějších měst České republiky,
a jeho okolí v čele se zříceninou hradu
Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým
rybníkem.
2
výlet
31
3
4
5
1 Telč – náměstí
2 Telč – kašna
3 Telč – zámek
4 Štamberk – zřícenina hradu
5 Velký pařezitý rybník
VýletzačínámeurozcestníkuTelč – nám.,odkud
vycházíme po zelené značce směr Štamberk –
zříc.7,5km.Nakoncialejeurozcestníku V Lipkách (537m)odbočujezelenáznačkavlevoamy
převážněstoupámepřeslesakopecsvýhledem
na Telč 1,5 km do Hostětic. Odtud nás zelená
značkavyvedevpravoamysevydámesměrvesnice Lhotka, z níž pokračujeme stále po zelené
značceažkezříceniněhradu Štamberk.
Dálsevydámepomodrékolemžulovéholomu
směrVelkýpařezitýrybník–hájovna3,5km.Klesneme po lesní pěšině, která se později u malého
potůčkunapojínalesnícestu.OdrozcestníkuVelký pařezitý rybník – hájovnajdemepočervené
značcesměrTelč–nám.9km.Velkýpařezitýrybníkbylzaloženroku1565prochovrybajakozdroj
vody pro Telč. Jeho název je odvozen od pařezů
stromů ponechaných ve vodě. Rybník obklopuje
přírodní rezervace s typickou ukázkou bažinného
lesníhospolečenstvavyššíchpolohČeskomoravské
vrchoviny,připomínajícísvýmrázemhorskoutajgu.
Nyní již po silnici sestupujeme přes vesničku
Řasná,zanížasipo1kmodbočímevpravoalesem vyjdeme k další vesničce Vanov. Odtud se
vracímezpětklipovéalejiado Telče pokračujemepřespolekolemkapličkysv.Karla,odkudopět
klesámeokolo Luhu u Telče.
informační centum
Jihlava
62
Informační středisko MěÚ Telč
nám.ZachariášezHradce10,58856Telč
tel.:+420567112407,+420567112408
e-mail:[email protected]
www.telc.eu
Pěší výlety po Vysočině
Telč – Štamberk – Telč
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoTelč
Cílové místoTelč
VzdálenostiTelč(0km)–Hostětice(3,5km)–Lhotka(6,5km)–
Štamberk(7,5km)–Velkýpařezitýrybník(11km)–Řásná(13km)–
Vanov(15,5km)–Telč(19,7km)
Turistické cíle MPZTelč,zámekTelč,Zámeckágalerie,MuzeumVysočiny,
MěstskágalerieHasičskýdům,Telčskýdům,mariánskýsloup,opevnění
ahradby,zříceninahraduŠtamberk
Telč a Velký pařezitý rybník
náročnost: 1–2
I
I
Jihlavsko
31 celkem: 19,7 km
63
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Historické památky
Telče a Jihlavy
2
Tento výlet nás zavede do Telče a jejího
unikátního historického jádra. Cestou do
městské památkové rezervace v Jihlavě
navštívíme i městečko Třešť, proslulé
výrobou betlémů.
výlet
32
3
4
5
1, 2 Telč
3 Štamberk – zřícenina hradu
4 Třešť – výstava betlémů
5 Brtnice
6 Rokštejn – zřícenina hradu
Výletzačínáveměstě Telči,která sepyšnízachovalým historickým jádrem s jedinečnou gotickou
a renesanční měšťanskou zástavbou, zámkem,
církevníarchitekturouařadoudalšíchuměleckých
památek.Zámekaměstskécentrumjsouzapsány
vseznamupamátekpodochranouUNESCO.
7kmodTelčesenacházínašedalšízastavení,
kterým je zřícenina hradu Štamberk a stejnojmennápřírodnírezervace.AutomůžemezaparkovatvobciLhotka upamátnélípyaturistického
rozcestníku.Dálpůjdemepěšky1kmpozelené
směrzříceninaŠtamberk.
Dalším zastavením bude město Třešť, které
proslulodíkytradicivýrobybetlémů.Sjejichhistorií seznamuje muzejní expozice, o Vánocích je
přes dvacet betlémů přístupných přímo v třešťskýchdomácnostech.
JeštěnežpřijedemedoJihlavy,můžemesiudělat malou zajížďku, která se určitě vyplatí. Přes
malebnéměstečkoBrtnicizamířímekezřícenině
gotickéhohraduRokštejn.ZaparkujemeuobecníhorybníkuvmalévesničcePřímělkov avydámesepodlesměrovkysnápisemzříc. Rokštejn.
Pochvilcestoupáníopustímeposlednídomyana
informační centra
1H
2H
3P
4S
Informační středisko MěÚ Telč
nám.ZachariášezHradce10,58856Telč
tel.:+420567112407,+420567112408
e-mail:[email protected],www.telc.eu
Jihlava
IC Třešť,Rooseweltova462/6,58901Třešť
tel.:+420567234567
e-mail:[email protected],www.trest.cz
IC Brtnice,nám.Svobody74,58832Brtnice
tel.:+420567571722,e-mail:[email protected]
www.brtnice.cz
TIC Jihlava,Masarykovonám.2,58601Jihlava
tel.:+420567167158,+420567167159
e-mail:[email protected],www.visitjihlava.eu
64
Historické památky Telče a Jihlavy
Výchozí místoTelč
Cílové místoJihlava
VzdálenostiTelč(0km)–Štamberk,Lhotka(7km)–Třešť(23km)–Brtnice
(40km)–Rokštejn(47km)–Jihlava(65km)
Turistické cíle MPZTelč,zámekTelč,Zámeckágalerie,MuzeumVysočiny,Městská
galerieHasičskýdům,Telčskýdům,mariánskýsloup,opevněníahradby,zřícenina
hraduŠtamberk,MuzeumVysočinyTřešť,expoziceSpolkupřátelbetlémů
vTřešti,bývalásynagogaažidovskýhřbitovvTřešti,muzeumRodnýdůmJosefa
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
HoffmannaažidovskýhřbitovvBrtnici,brtnickýzámek,zříceninahraduRokštejn,
MPRJihlava,MuzeumVysočiny,OblastnígalerieVysočiny,DůmGustavaMahlera,
bránaMatkyBožívJihlavěajihlavsképodzemí,ZOOJihlava
Pěší výlety po Vysočině
Telč – Třešť – Brtnice – Jihlava
I
6
Kraj Vysočina
horizontusenámnaskytneprvnívýhleddolůdo
údolíříčkyBrtnice,nadjejímžzákrutemsetyčína
skálemohutnázřícenina.
ZávěrnašehovýletupatříJihlavě,bývalémukrálovskémuhornímuměstuscelouřadouunikátních
historickýchstavebníchauměleckýchpamátek.
Jihlavsko
I
32 celkem: 65 km I náročnost: 1
65
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
Okruh Brtnickou vrchovinou
Po prohlídce malebných zákoutí městečka
Třešť, zámku a zámeckého parku vás
zavedeme do nitra Brtnické vrchoviny
a na zajímavý vrchol Špičák.
2
výlet
33
1
3
4
1 Třešť – synagoga
2 Třešť – kostel sv. Kateřiny
3 Velký Špičák
4 U Obrázku
VyjdemeodrozcestníkuTřešť – náměstí pomodréznačcekolemzámkuapětikaskádovitěuspořádanýchrybníků,mírnýmstoupánímdosáhneme
rozcestníku Třešť – hájovna a dál pokračujeme
na vrchol Špičák. Asi 200 m pod vrcholem Špičákuseocitnemevnárodní přírodní rezervaci
Velký Špičák,tedyvchráněnémúzemí.Samotný kuželovitý vrchol Špičáku (734 m) je tvořen
izolovanýmiskaliskyarulovýmimrazovýmisruby.
Od rozcestníku Špičák pokračujeme po modré
značce 0,5 km terénním klesáním k rozcestníku
U Černého pařezu, kde odbočíme vpravo na
zpevněnou cestu. Pohodlnou cestou bez výrazných převýšení dojdeme po 2 km k rozcestníku
U Obrázku aodbočímevpravonazelenousměr
VKlučí.
Půjdemepozpevněnélesáckécestětéměřpo
rovincekrozcestníkuV Klučí, kdeseknámpřipojízpravažlutáznačka,amírněklesámekdalšímu rozcestníku U Políčka. Pokračujeme dál
po zelené kolem rybníčku Okrouhlice, odkud
mírně vystoupáme k rybníčku Radkovec. Za
parkovištěm zahneme vpravo do zákazu vjezdu
a dáme se opět pohodovou nenáročnou cestou
mimoturistickéznačení3km.
Zlesáckécestyodbočímevlevonarozcestníku
U Hranečníku,naznámémodréznačce,zekteré
sepo30mvydámedoprava.Turistickyneznačenou cestou podél staré dubové aleje s pěknými
výhledyklesámeasi2,5kmzpětdoTřeště.
informační centrum
Jihlava
66
IC Třešť
Rooseweltova462/6,58901Třešť
tel.:+420567234567
e-mail:[email protected]
www.trest.cz
Pěší výlety po Vysočině
Třešť – Velký Špičák – Třešť
kraj Vysočina
I
Výchozí místoTřešť
Cílové místoTřešť
VzdálenostiTřešť(0km)–Třešť,hájovna(2km)–Špičák(4km)–
UObrázku(6,3km)–VKlučí(8,6km)–UPolíčka(9,3km)–rybník
Okrouhlice(12km)–rybníkRadkovec(13,3km)–Třešť(19km)
Turistické cíleMuzeumVysočinyTřešť,expoziceSpolkupřátelbetlémů
vTřešti,bývalásynagogaažidovskýhřbitovvTřešti
Okruh Brtnickou vrchovinou
náročnost: 1–2
I
I
Jihlavsko
33 celkem: 19 km
67
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Okolí vodních nádrží
Želiv a Sedlice
2
výlet
34
3
4
5
1 Želiv – vodní nádrž
2 Želiv – klášter
3 Želiv – kostel Narození
Panny Marie
4 Červená Řečice – zámek
5 Sedlice – vodní nádrž
Cestou podél vodní nádrže Želiv navštívíme
malebná městečka Červená Řečice a Želiv
s jejich historickými památkami. Podíváme
se také k vodní nádrži Sedlice.
Vycházíme od rozcestníku Červená Řečice na
náměstí po červené značce směr Želiv 4,5 km
aSedlickápřehrada10,5km.KousekzaměstečkemzačínámeklesatposilniciažkhráziŽelivské
přehrady, odkud pokračujeme dále po červené
aždoobceŽeliv.
Od rozcestí Želiv – klášter půjdeme dále po
červenéznačcesměrMalápřehrada2kmaSedlická (velká) přehrada 6 km. Pohodlnou cestou
kolemřekyŽelivkydojdemepo2kmkekamenné
hrázivyrovnávacínádrženaŽelivce,kterásenazýváVřesník (též Malá přehrada).Pokračujeme
počerveněznačenépěšiněpodélvodyaskalnatéhobřehusvýhledynamalebnéchatkynaprotějšístraně.
U rozcestníku Sedlická hydroelektrárna odbočímevpravoapo1kmvystoupámedovesničky
Sedlice,odkudsestoupímeposilnici1kmkmohutné kamenné hrázi Sedlické vodní nádrže.
NarozcestíSedlická přehrada nazačátkuhráze
odbočímenažlutouznačkuavydámesesměrem
Brtná5,5km,ČervenáŘečice9,5km.Po1,5km
u rozcestníku Na Vyhlídce opustíme Sedlickou
přehradu, odbočíme vpravo a mírně stoupáme
převážnělesemkolemrozcestníku Mokřiny,od
kteréhoužklesámepřesvesničkuBrtnákdruhémubřehuvodnínádržeŽeliv.Nakonecnásčeká
zhruba2kmdlouhýúsekpožlutéznačcezpětdo
Červené Řečice.
informační centra
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovonám.10,39301Pelhřimov
tel.:+420565326924,e-mail:[email protected]
www.pelhrimovsko.cz
IC Humpolec
Havlíčkovonám.91,39601Humpolec
tel.:+420565532479,e-mail:[email protected]
www.infohumpolec.cz
68
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoČervenáŘečice
Cílové místoČervenáŘečice
VzdálenostiČervenáŘečice(0km)–vodnínádržŽeliv(Trnávka)(1,3km)–
Želiv(4,3km)–Sedlickáhydroelektrárna(8,0km)–vodnínádržSedlice
(9,8km)–Brtná(15,4km)–ČervenáŘečice(19km)
Turistické cílevodnínádržeŽelivaSedlice,klášterŽeliv,
Želivskýklášternípivovar
Pěší výlety po Vysočině
Červená Řečice – Želiv – Sedlice – Červená Řečice
Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice
náročnost: 3
I
I
Pelhřimovsko
34 celkem: 19 km
69
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Humpolec, Pelhřimov
a Křemešnický okruh
výlet
35
2
3
4
1 Pelhřimov
2 Humpolec – kostel
sv. Mikuláše
3 Orlík – zřícenina hradu
4 Křemešník – rozhledna
Pípalka
5 NS Křemešník
Tento výlet kombinuje procházky
v přírodě s poznáváním historických
míst. Nabídne vám nevšedně
pestrou paletu významných
pamětihodností.
VýletzahájímevHumpolci nanáměstí,pojehož
prohlídcese vydámepomodré značcesměrem
krozcestíNaŠtůlách.Po1kmchůzesedostaneme na okraj města, kde přejdeme po hrázi
rybníka, zpevněné alejí tzv. stoletých stromů.
Zde se k nám zprava přidá Březinova naučná
stezka, která nás během 6 km poutavou formou seznámí s nejvýznamnějšími pozoruhodnostmi v okolí. Dostaneme se po ní k rozcestí
Na Štůlách (pozor,zdeneodbočímekhradupo
žluté,naučnástezkavederovněsmodrou)apo
cca 1 km z ní zahneme vpravo. Nyní nás čeká
prohlídkazříceniny hradu Orlík u Humpolce,
kterásetyčínaskalnímostrohu.Odhradupak
klesámepopěšiněpřeskamennémořezpětdo
Humpolce.
Naší další zastávkou je bývalé královské městoPelhřimov,jehožhistorickécentrumsiaždo
dnešnídobyzachovalostředověkýcharakter.
Třetí zastavení má podobu okruhu v okolí
vrchu Křemešník. Rozkládá se tu přírodní rezervace, která chrání původní smíšené porosty.
NavrcholusenacházírozhlednaPípalka.Ideální
způsob,jaksepohodlněseznámitsevšemimístinformační centra
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovonám.10,39301Pelhřimov
tel.:+420565326924,e-mail:[email protected]
www.pelhrimovsko.cz
IC Humpolec
Havlíčkovonám.91,39601Humpolec
tel.:+420565532479,e-mail:[email protected]
www.infohumpolec.cz
70
I
Humpolec – Pelhřimov – Křemešník
I
náročnost: 1
Pelhřimovsko
I
Humpolec, Pelhřimov a Křemešnický okruh
Výchozí místoHumpolec
Cílové místoKřemešník
VzdálenostiHumpolec(0km)–Pelhřimov(16,6km)–Křemešník(24,6km)
(+Březinovanaučnástezka7kmaKřemešnickýokruh5km)
Turistické cílezříceninahraduOrlík,MPZPelhřimov,vyhlídkovávěžkostela
sv.Bartoloměje,Muzeumstrašidel,Pelhřimovsképeklo,Muzeumrekordů
akuriozit,expoziceZlatéčeskéručičky,Stezkarekordů,MuzeumVysočiny,
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
SíňLipských,MuzeumDr.AlešeHrdličkyvHumpolci,HLINÍKárium,
rozhlednaPípalka
35 celkem: 36,6 km
Pěší výlety po Vysočině
5
Kraj Vysočina
ními pamětihodnostmi a krásnou přírodou, je
absolvovat5,5kmdlouhýKřemešnický okruh,
kterýnáspostupněprovedekolemkaplesv.Jana
Křtitele s periodickým pramenem s radioaktivní vodou (1,5 km), malebné Slunečné paseky
(3 km), Stříbrné studánky a Ivaniných rybníčků
(3,5km).
71
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Pelhřimov a údolí Hejlovky
36
výlet
2
3
4
5
1, 2 Pelhřimov
3 Pelhřimov – Muzeum
strašidel
4 Řeka Hejlovka
5 Rybník u Krasíkovic
6 Krasíkovice
Vydejte se s námi na klasický turistický
výlet z malebného náměstí v Pelhřimově
přes Starý Pelhřimov do údolí Hejlovky.
Cestou zpátky se budou střídat pole
a louky s malými vesničkami.
Z náměstí v Pelhřimově vycházíme po modré
značcesměrČakovickýmlýn6,5km.Značkanás
vyvede přes sídliště za město, kde mezi loukami
vystoupámedoStaréhoPelhřimova.OdrozcestníkuStarý Pelhřimov pokračujemedálepomodré
vesměruLipickéúdolídovesničkyČakovice.
ZČakovic pokračujemedáleasi0,5kmdoLipického údolí s řekou Hejlovkou, kde u starého
mlýnaachatkřižujemodrouznačkuzlevažlutá,
nakterouodbočíme.Cestapožlutéznačce(směr
Pod Hodějovicemi 4,5 km) vede dosti členitým
terénem střídavě lesem nebo po břehu řeky, zarostlém vysokou trávou. Hned u Čakovického
Mlýna siovšemmusímepořádněhlídatznačení,
abychomnešlipobřehuřeky,alelesempopěšině
nadchatami.Kdyžseasipo1,5kmznačkaodchýlíodřeky,krátcevystoupámekfrekventované
silnici,kdenarazímenarozcestníkU Mosteckého–pražskásilnice.Nyníužpůjdemepotrošku
lepšícestěavystřídámekrátkástoupáníaklesání
pooboubřezíchHejlovky.
Našetrasapokračujedálepožlutésměremna
Krasíkovice 4 km. Jdeme přes louku k lesu, kde
krátce klesáme k řece a po jejím druhém břehu
vyjdeme nad chaty, odkud máme konečně pěkný výhled do hlubokého údolí Hejlovky. Když se
napojímeurybníčkupřiřecenasilnici,následuje
1kmmírnéhostoupánídoKrasíkovic.
informační centrum
IC Kulturních zařízení města Pelhřimova
Masarykovonám.10,39301Pelhřimov
tel.:+420565326924
e-mail:[email protected]
www.pelhrimovsko.cz
72
I
Pelhřimov – Hejlovka – Pelhřimov
Pěší výlety po Vysočině
6
Pelhřimov a údolí Hejlovky
Výchozí místoPelhřimov
Cílové místoPelhřimov
VzdálenostiPelhřimov(0km)–StarýPelhřimov(2,5km)–Čakovický
Mlýn(6km)–PodHodějovicemi(10,3km)–Krasíkovice(13,6km)–
Radětín(14,7km)–Pelhřimovnám.(18km)
Turistické cíleMPZPelhřimov,vyhlídkovávěžkostelasv.Bartoloměje,
Muzeumstrašidel,Pelhřimovsképeklo,Muzeumrekordůakuriozit,expozice
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
Zlatéčeskéručičky,Stezkarekordů,MuzeumVysočiny,SíňLipských
Kraj Vysočina
Z Krasíkovic se vydáme po červené značce
směr Pelhřimov – nám. 4 km, stoupání přes kopecVrchadoRadětínajeponěkudostřejší.ZRadětínaužpřevážnělehceklesámemezipolinad
rybníkempřiBělé.Podvelkýmsilničnímmostem
vejdeme do parku v údolí Bělé na okraji Pelhřimova apo2kmstanemezpětnanáměstí.
Pelhřimovsko
I
36 celkem: 18 km I náročnost: 2
73
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Pamětihodnosti
Žirovnice a Počátek
2
výlet
37
3
4
5
6
1, 2 Počátky
3 Žirovnice – zámek
4 Budínský rybník
5 Strážný kopec
6 Statek U Pechů
Přijměte pozvánku k návštěvě
významných historických památek
obklopených úchvatnou krajinou na
rozhraní Čech a Moravy. V rámci tohoto
výletu navštívíme i zámek v Žirovnici či
historické centrum v Počátkách.
Výchozím bodem je město Žirovnice, proslulé
díkysvéperleťářskéaknoflíkářskétradici.Cestou
kzámkusijakoprvníprohlédnemerozsáhlouexpozicivenkovskýchtradicařemeselvzámeckém
špýcharu.
Poprohlídcezámkusevydámepočervenéturistickéznačcesměremkrybníku Budín,odkud
budemedálepokračovataždoPočátek.
MěstoPočátkysepyšnízachovalýmihistorickýmiikulturnímipamátkami,jimžvévodímalebné náměstí s řadou domů s renesančním nebo
baroknímjádrem.NadruhémkonciměstaodbočímeuhřbitovaskostelemBožíhotělaapozoruhodnouzvonicísmohutnoušindelovoucibulovou
bánínasilnicič.1114vedoucídoCtiboře.
LehcevystoupámeokolostarýchlipapomníčkusPannouMariínaStrážný kopecaopětse
námotevřoupěknépohledydookolí.Jezdelavičkasvyhlídkou,odkudzadobréviditelnostidohlédnemeinaŠumavu,Novohradskéhory,hrad
Choustník a další okolní pásma Českomoravské
vrchoviny. Ze silnice lemované nekonečnou alejí
pozdějiodbočímenapolnícestuasejdemedoJakubína.Kousekzaúhlednouvískousipohlídáme
zelenouznačku,kteránássvedenapěšinupodél
říčkyŽirovnice.OdosaměléhostatkuU Pechůse
pakvydámepřesleszpátkydoŽirovnice.
informační centra
TIC Žirovnice
Branka1,39468Žirovnice
tel.:+420565494095,e-mail:[email protected]
www.zirovnice.cz
TIC Počátky
Palackéhonám.7,39464Počátky
tel.:+420561034921,e-mail:[email protected]
www.pocatky.cz
74
Pěší výlety po Vysočině
Žirovnice – Počátky – Žirovnice
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoŽirovnice
Cílové místoŽirovnice
VzdálenostiŽirovnice(0km)–rybníkBudín(1,5km)–Počátky(6km)–
Jakubín(11,5km)–UPechů(13km)–Žirovnice(16,4km)
Turistické cílezámeckýareálŽirovnice,zámeckýpivovarašpýchar
vŽirovnici,MPZPočátky,Městskémuzeum,rodnýdůmbásníkaOtokara
Březinyspamátníkem,vyhlídkovávěžukostelasv.JanaKřtitele
Pamětihodnosti Žirovnice a Počátek
náročnost: 1–2
I
I
Pelhřimovsko
37 celkem: 16,4 km
75
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Přírodní park Rokytná
Cílem tohoto výletu je ukázat údolí
meandrujícího toku Rokytné, které
vyniká zachovalou krajinou. Tvoří ji říční
zákruty, staré břehové porosty a četná
skaliska, v okolí řeky jsou hustě zalesněné
a nepřístupné svahy.
výlet
38
2
3
4
1 Jaroměřice nad Rokytnou
2 Přírodní park Rokytná
3 Příštpo
4 Památný strom mezi
Příštpem a Pulkovským
Mlýnem
NatentovýletsevydámeznáměstíměstaJaroměřice nad Rokytnou požlutéznačcesměrPříštpo
5km.Nejvýznamnějšímkulturnímdědictvímměsta
je jeden z nejkrásnějších zámků u nás i v Evropě,
tvořený dvoupatrovou hlavní budovou prostoupenoudvěmapříčnýmikřídly.Uzámkusetéžrozkládá
francouzská zahrada a anglický park s barokními
sochamibohůabohyňzestarověkéhobájesloví.
Od vchodu do zámeckého parku půjdeme
vpravo po silnici přes most nad řekou Rokytnou
s barokními plastikami, odkud nás žlutá značka
vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných
domkůnapolnícestuzaměsto.Odrozcestníku
Královec budeme pokračovat 2,5 km po silnici
vširokémúdolípodélřekyRokytnéaždovesničky
Příštpo.Zanísejižocitnemevpřírodním parku
Rokytná ahnedvzáhybuřekynarazímenaprvnískaliska.AžkPulkovskému Mlýnupůjdeme
nádhernýmúdolím,kdesestřídajíloukyseskaliskyasmíšenýmborovýmlesem.
UrozcestníkuPulkovskýmlýnbudemepokračovatdálepožluté,kterápřecházínadruhýbřeh
aasikilometrovýúsekvedemimořeku.
Potéprocházíchvílinadřekouvtroškučlenitějšímterénu,aleještěpředBiskupiceminászavede
zpět k řece. Do vesničky Biskupice vystoupáme
krátcelesemksilniciaponípřijdemeaždocentraobce.
informační centra
Třebíč
76
IC Jaroměřice nad Rokytnou
nám.Míru2,67551JaroměřicenadRokytnou
tel.:+420568408026
e-mail:[email protected]
www.jaromericenr.cz
kraj Vysočina
I
Výchozí místoJaroměřicenadRokytnou
Cílové místoBiskupice
VzdálenostiJaroměřicenadRokytnou(0km)–Královec(2,5km)–
Příštpo(5km)–PulkovskýMlýn(11km)–Biskupice(14,4km)
Turistické cíle MPZJaroměřicenadRokytnou,státnízámekJaroměřicenad
Rokytnou,MuzeumOtokaraBřeziny,špitálskaplísv.Kateřiny
Pěší výlety po Vysočině
Jaroměřice nad Rokytnou – Příštpo – Biskupice
Přírodní park Rokytná
náročnost: 2
I
I
Třebíčsko
38 celkem: 14,4 km
77
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Kralice nad Oslavou, údolí
Oslavy a Chvojnice
Výlet zahájíme prohlídkou historických
pozoruhodností v Kralicích a Březníku
a poté vstoupíme do kaňonovitých
údolí řeky Oslavy a říčky Chvojnice
s romantickými skalními masívy,
kamennými moři a skalnatými sutěmi.
výlet
39
2
3
4
5
1 Údolí Oslavy a Chvojnice
2 Kralice nad Oslavou –
kostel sv. Martina
3 Tvrz v Kralicích nad Oslavou
4 Památník Bible kralické
5 Kraví hora – zřícenina
hradu
VýchodištěmjerozcestníkKralice nad Oslavou,
ŽST.Odněhosevydámepodlemodréznačkyve
směruBřezník3km.
Ve spodní části obce si u rozcestníku Březník
upřesnímeorientaci–dálpokračujemepomodrésměrPod Pastýřkouaodtudpakpočervené
značcekrozcestníkuPod Vlčím kopcem.Odtud
sedámepočervenépolevémbřehuřekykolem
chatek,aždojdemepo3kmkrozcestníkuSkřipina. Když mineme poslední chaty a jdeme po
louce kolem řeky, nesmíme přehlédnout pěšinu
vlevo do lesa, kam odbočuje červená. U hájenky (Sedlečka) odbočíme ze silnice vpravo a vystoupámenecelých500mkpozůstatkům hradu
Kraví hora.
Od zříceniny klesáme terénem k soutoku OslavyaChvojnice.RozcestníkSenoradský Mlýn se
nachází na druhém břehu Oslavy. My zůstaneme
stále na levém břehu a pokračujeme po modré
krozcestníkuPod Borovinou.PakpřijdemekdalšímurozcestníkuSudický potok.Dálpodruhém
břehustálesmodrouznačkoumířímekOlšinskémuMlýnu.Charaktercestyjestejný,takženászde
čekajíkrátkéterénníobchůzky.Výjimkoujevýraznějšístoupáníasi350mostřeažnavrcholsněkolikamenšímiskalisky,odkterýchopětsejdeme
kChvojniciapochvíliuvidímerozcestníkOlšinský
Mlýn.Zanímopustímeřekuapřespolesevrátíme
zpětdoKralic nad Oslavou.
informační centrum
centra
Třebíč
78
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovonáměstí100,67571NáměšťnadOslavou
tel.:+420568620493
e-mail:[email protected]
www:http://www.namestnosl.cz
Pěší výlety po Vysočině
Kralice nad Oslavou – Senoradský Mlýn –
Kralice nad Oslavou
Kraj Vysočina
Kralice nad Oslavou, údolí Oslavy a Chvojnice
náročnost: 2–3
I
I
Třebíčsko
39 celkem: 22,5 km
I
Výchozí místoKralicenadOslavou
Cílové místoKralicenadOslavou
VzdálenostiKralicenadOslavou(0km)–Březník(2,7km)–
PodPastýřkou(5km)–PodVlčímkopcem(6km)–Skřipina(9km)–
zříceninaKravíhora(11,7km)–PodBorovinou(14km)–Sudický
potok(17,5km)–OlšinskýMlýn(21km)–KralicenadOslavou(22,5km)
Turistické cíle PamátníkBiblekralické,zříceninahraduKravíhora,zámek
NáměšťnadOslavou,MěstskémuzeumnaStaréradnici,baroknímost
vNáměštinadOslavou
79
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Mohelensko a údolí Oslavy
Výlet nás povede kolem unikátní přírodní
lokality Mohelenská hadcová step do údolí
Oslavy a z Vlčího Kopce Haugwitzovou
alejí k rozhledně Babylon.
2
výlet
40
3
4
1 Informační tabule
naučné stezky
2 Mohelenská hadcová step
3 Bybylon – rozhledna
4 Rozcestník Mohelenský Mlýn
5 Mohelno – fara
Výchozímbodemjerozcestníkuobecníhoúřadu
vKramolíně.Vyrazímepožlutéznačcevesměru
Zelený les2km,odkudpakpůjdemepomodré
směrNadMohelenskoustepí2,5kmaMohelno
6,5km.MírnýmklesánímsedostanemekrozcestíNad Mohelenskou stepí.
Dálnepokračujemesmodrouznačkou,alepo
naučnéstezcepřesnárodní přírodní rezervaci
Mohelenská step (jarníokruh).
Poté, co přijdeme k silnici, odbočíme vpravo
dolů a současně s modrou značkou se po cca
0,3kmdostanemekrozcestíMohelenský Mlýn,
kde se vydáme po modré směrem na Čertovu
hráz přes rozcestí Papírna a pak k rozcestí Nad
Mohelenskoustepí.
Poté, co znovu přijdeme k rozcestí Nad Mohelenskou stepí, odbočíme vpravo po silnici do
městečka Mohelna, odkud budeme pokračovat
posilnicič.392směrSkřipina.Ještěpředmostem
sedámevlevopozelenévesměruVlčíKopec4km.
Zpočátkubudemeprudcestoupatdokopce,alenakonecdojdemenacestu,kterávedeužnahořenad
řekouOslavouapokračujebukovýmlesemažkVlčímuKopci,kdesenacházíbývalýloveckýzámeček.
OdrozcestíVlčí Kopec sevydávámepomodrésměrBabylon3kmkrásnou Haugwitzovou
informační centra
IC Kramolín
67577Kramolín,tel.:+420724191252
e-mail:[email protected],www.dalesickaprehrada.cz
Třebíč
80
IC Elektrárny Dukovany
67555Dukovany
tel.:+420561105519,e-mail:[email protected]
[email protected]any.html
5
Kraj Vysočina
I
Kramolín – Mohelno – Kramolín
I
náročnost: 2
Třebíčsko
I
Mohelensko a údolí Oslavy
Výchozí místoKramolín
Cílové místoKramolín
VzdálenostiKramolín(0km)–Zelenýles(2,3km)–NadMohelenskou
stepí(4,7km)–MohelenskýMlýn(6,7km)–NadMohelenskou
stepí(8,5km)–Mohelno(10km)–Skřipina(13,8km)–
VlčíKopec(17,5km)–Babylon(20,8km)–Kramolín(22,7km)
Turistické
cíle16vodnínádržMohelno,vodnínádržDalešice–plavbalodí
celkem:
km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
Horácko,zříceninaLamberk,Sedleckýhrad,JadernáelektrárnaDukovany,
Mohelenskáhadcovástep,rozhlednaBabylon
40 celkem: 22,7 km
Pěší výlety po Vysočině
alejí s prastarými stromy. U rozcestí Babylon,
rozhledna odbočíme vpravo k rozhledně. Po
návštěvěsevrátímezpětdoKramolínapocestě,kterávedezarozhlednounejprverovně,pak
dorazíme na křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme vpravo, a po chvíli přijdeme k silnici, kde
zahnemevlevo.
81
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Turistický okruh
ve středním Pojihlaví
41
výlet
Výlet nás zavede z Mohelna do hlubokého
údolí řeky Jihlavy. Odtud budeme
pokračovat přes dvě skalní vyhlídky až
ke zřícenině hradu Templštejn. Cestou
zpět půjdeme poetickou krajinou přírodní
rezervace Biskoupský kopec.
2
3
4
1 Templštejn – zřícenina hradu
2 Mohelno – věž
3 Přírodní park Střední
Pojihlaví
4 Údolí řeky Jihlavy
5 Pohled z Velké skály
u Lhánic na údolí řeky Jihlavy
Východištěm je obec Mohelno, ze které vyrazíme po modré ve směru Mohelenský Mlýn
2km.OdtudpokračujemepočervenésměrNa
Babách3,5km.
Podstatnoučástvýletusebudemepohybovat
vpřírodním parku Střední Pojihlaví.
Musíme si hlídat červenou značku, která
nás přivede až k rozcestí Na Babách, kde se
vevzdálenosti100mnacházívyhlídka.Dálese
vydámevesměruSkályrozcestí3kmaPodTemplštýnem4km.
Od rozcestníku Skály půjdeme dál po žluté
značce ke zřícenině Templštejn, odkud se pak
vrátíme zpátky po stejné cestě k rozcestí Pod
Templštýnem.
SledujemeinadáležlutouznačkuvesměruBiskoupský kopec2,5km.VprudkémstoupáníminemerozcestníkSkályadržímesestáležluté,ažse
dostanemenaloukyvokolíBiskoupskéhokopce.
Potépostupujeme3kmjižbezznačení.Odvrcholu
mírněklesámeprozatímještěpožluté,ažseznačkanapojínavýraznějšípolnícestu.Ponísevydáme
informační centra
IC Elektrárny Dukovany
67555Dukovany
tel.:+420561105519,e-mail:[email protected]
[email protected]any.html
Třebíč
82
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovonám.100,67571NáměšťnadOslavou
tel.:+420568620493,e-mail:[email protected]
www.namestnosl.cz
Kraj Vysočina
Mohelno – Templštejn – Mohelno
I
náročnost: 2–3
Třebíčsko
I
Turistický okruh ve středním Pojihlaví
Výchozí místoMohelno
Cílové místoMohelno
VzdálenostiMohelno(0km)–MohelenskýMlýn(2km)–
NaBabách(5,5km)–Skály(8,5km)–PodTemplštýnem(9,5km)–
Templštejn(10km)–Skály(12km)–Biskoupskýkopec(14km)–
Lhánice(17,3km)–Mohelno(20km)
Turistické cíle vodnínádržMohelno,JadernáelektrárnaDukovany,
zříceninahraduTemplštejn
41 celkem: 20 km
Pěší výlety po Vysočině
5
I
vlevo,tedyopačněnežznačka.Polnícestanáspovedepřesloukukblízkémulesíku,kdejekřižovatkalesníchcest.Mybudemepokračovatrovněpo
hranicilesaapole,ažvstoupímedolesa.Cestanás
provede lesem na další louky v závěru lemované
ovocnými stromy. Za nimi se dáme po zpevněné
cestělesem,ažpřijdemedoobceLhánice,odkud
násčekají2kmposilniciaždoMohelna.
83
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Náměšť nad Oslavou
a její okolí
2
Prohlídka renesančního zámku
umístěného nad řekou Oslavou, historické
jádro v Náměšti, Památník Bible kralické,
empírový zámek Šénvald a gotický kostel
sv. Petra a Pavla v Jinošově tvoří osu
atraktivního a nenáročného výletu, který
lze uskutečnit pěšky nebo autem.
výlet
42
3
4
5
6
1, 2 Náměšť nad Oslavou
3–5 Náměšť nad Oslavou –
obora
6 Památník Bible kralické
Výlet zahájíme v Náměšti nad Oslavou. Nepřehlédnutelnou dominantou tohoto města je
zámeksituovanýnaostrohunadřekouOslavou.
Nadzámkemjeodstavnéparkovištěazaním
se nachází vchod do zámecké obory, která zasahuje až na začátek obce Kralice nad Oslavou.
Oborapocházíze16.stoletíarostezdevícenež
700prastarýchstromů,zejménadubyletní,buky
alípysobvodemkmenevětšímnež3m.
ZNáměštěsevydámedoKralic.Pokudzrovna
budou prázdniny, doporučujeme jít pěšky přes
oboru.DoKralicjetokolem3kmkrásnýmsmíšenýmlesem.V Kralicích nad Oslavou senachází
PamátníkBiblekralické,kdejemožnésiprohlédnout expozici kralických nálezů. Z Kralic budeme
pokračovat po nefrekventované silničce do Jinošova.Tampřijdemepo4kmcestypěknýmúdolím
Jinošovskéhopotoka.JeštěpředJinošovembudeme procházet kolem obory a anglického parku,
kterýnáspřivedekzámku Šénvald(Schönwald).
Z Jinošova se dostaneme zpátky do Náměště
počervenéznačcecestoudlouhou5km.Zpočátkupůjdemepofrekventovanésilnicič.399,pak
zníodbočímeazaletištěmužsedámelesemaž
krozcestíBába.Zdeodbočímenažlutouznačku,
která nás doprovodí zpátky do centra Náměště
nad Oslavou.
informační centrum
centra
Třebíč
84
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovonám.100,67571NáměšťnadOslavou
tel.:+420568620493
e-mail:[email protected]
www.namestnosl.cz
Pěší výlety po Vysočině
Náměšť nad Oslavou – Kralice nad Oslavou –
Náměšť nad Oslavou
Kraj Vysočina
I
Výchozí místoNáměšťnadOslavou
Cílové místoNáměšťnadOslavou
VzdálenostiNáměšťnadOslavou(0km)–KralicenadOslavou(3km)–
Schönwald(7km)–Bába(10km)–NáměšťnadOslavou(12,5km)
Turistické cíle zámekNáměšťnadOslavou,MěstskémuzeumnaStaré
radnici,baroknímostvNáměštinadOslavou,PamátníkBiblekralické
Náměšť nad Oslavou a její okol
náročnost: 2
I
I
Třebíčsko
42 celkem: 12,5 km
85
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Údolí Divoké Oslavy
Dobrodružná túra z Náměště nad Oslavou
nás zavede do malebného údolí řeky
Oslavy a ke třem starobylým ruinám hradů
Lamberk, Kraví hora a Levnov.
2
výlet
43
3
4
5
1, 2 Řeka Oslava
3 Náměšť nad Oslavou
4 Levnov – skály
5 Senohradský Mlýn – okolí
Od rozcestníku Náměšť nad Oslavou – žst. se
vydáme po červené značce do Velkopolského
Dvora.DoúdolíkřeceOslavěklesámepřevážně
lesem.RozcestníkU Vlasákanámurčídalšísměr
výletu(Lamberk–zříc.4km)azupozorněníse
dozvíme,žecelýnásledujícíúsekjevhodnýpouze
prozdatnéturisty.
Od rozcestníku Lamberk – rozc. odbočíme
vpravo0,3kmkezříceniněhraduLamberk.Zpět
od rozcestí již sestupujeme po terénní pěšince
okolovrcholuPastýřkamístypřeskamennésutě
opětdoúdolíOslavy1,5kmkrozcestíPod Vlčím
Kopcem.
Odrozcestípokračujemepolevémbřehuřeky
stále po červené značce až k rozcestí Skřipina
adálepakvesměruKravíhora–zříc.další3km.
Z Kraví hory klesáme 1 km k soutoku Oslavy
a Chvojnice, kde od rozcestníku Senoradský
Mlýn pokračujemechvíli(asi1km)opětmalebnýmúdolímkolemchat.ZamostemnadOslavou
vcházímedolesaazačínámestoupat1kmkrozcestníkuLevnov, zřícenina, odbočka.
VrátímesenatrasuvedoucívesměruKetkoviceaVysokéPopovice,odbočímezlesáckécesty
vpravo do hustého lesa a stoupáním dorazíme
po 1 km na vyhlídku Panorama. S červenou
značkouvyjdemezlesaazapolemsenapojíme
naasfaltku,pokterémírněstoupámekolemzemědělskýchbudov2kmdoKetkovic.Závěrečné
3kmzKetkovickželezničnístanicivRapoticích
zdolámepoméněfrekventovanésilnicič.393.
informační centrum
centra
Třebíč
86
IC Náměšť nad Oslavou
Masarykovonám.100,67571NáměšťnadOslavou
tel.:+420568620493
e-mail:[email protected]
www.namestnosl.cz
Pěší výlety po Vysočině
Náměšť nad Oslavou – Lamberk – Rapotice
Kraj Vysočina
Údolí Divoké Oslavy
náročnost: 3
I
I
Třebíčsko
43 celkem: 26,6 km
I
Výchozí místoNáměšťnadOslavou
Cílové místoRapotice
VzdálenostiNáměšťnadOslavou(0km)–VelkopolskýDvůr(2,5km)–
UVlasáka(4km)–Lamberk,rozc.(7,8km)–PodVlčímKopcem(10km)–
Skřipina(13km)–SenoradskýMlýn(17km)–Levnov(19km)–
Ketkovice(23km)–Rapotice(26,6km)
Turistické cíle zámekNáměšťnadOslavou,MěstskémuzeumnaStaré
radnici,baroknímostvNáměštinadOslavou,zříceninyLamberk,Levnov
aKravíhora
87
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Přírodní park Třebíčsko
výlet
44
V okolí Třebíče se nachází pozoruhodně
utvářená krajina, pro kterou jsou
charakteristické volně roztroušené
balvany a menší skalky. Ty spolu s loukami,
drobnými lesíky, remízky a rybníky vytvářejí
malebný a nezaměnitelný ráz této krajiny.
2
3
4
5
1 Koniklece u Trnavy
2 Trnava – odpočívadlo
3 Rudíkov
4 Rybník Velký Bor
5, 6 Přírodní park Třebíčsko
Východištěm je obec Trnava, kde naproti obecnímuúřaduuvidímeturistickýrozcestník.Odněj
sevydámepožlutéznačceažkrozcestníkuKobylinec.Zdesenacházípřírodní památka Kobylinec –lokalitasuchomilnýchrostlinsbohatým
výskytemkoniklecevelkokvětého.
Od rozcestníku pokračujeme po modré ve
směru Nárameč 3,5 km. Celý výlet je veden po
územípřírodního parku Třebíčsko.
NazačátkuobceNárameč přijdemekmalebnémurybníku Gbel sostrůvkemuprostřed.Zde
takénarazímenazelenouznačku,snížbudeme
pokračovat vlevo ve směru Obora 1,5 km a Kuchyňka7km.
RozcestníkObora stojíurozlehléhostatku.Od
něhopokračujemedálpozelenékolemHodovského rybníka aždoRudíkova.Zelenáznačka
nászavedekrozcestí Kuchyňka,odkudbudeme
pokračovatjižpožlutésměrPřeckov2km.Kouseknadobcísenacházípřírodní památka Pazderna,lokalitavýskytuvstavačemájového.
informační centra
TIC Národní dům Třebíč
Karlovonám.47,67401Třebíč
tel.:+420568847070,+420775707503
e-mail:[email protected],www.visittrebic.eu
Třebíč
TIC Zadní synagoga Třebíč
Subakova1/44,67401Třebíč
tel.:+420568823005,+420568610023
e-mail:[email protected],www.visittrebic.eu
TIC Bazilika Třebíč,Zámek1,67401Třebíč
tel.:+420777746982,+420568610022
e-mail:[email protected],www.visittrebic.eu
88
Trnava – Nárameč – Trnava
I
náročnost: 2
Třebíčsko
I
Přírodní park Třebíčsko
Výchozí místoTrnava
Cílové místoTrnava
VzdálenostiTrnava(0km)–Nárameč(3,5km)–Rudíkov(8km)–Kuchyňka
(10,5km)–Přeckov(12,5km)–Trnava(16,5km)
Turistické cíle židovskáčtvrť,Zadnísynagogaažidovskýhřbitov,bazilika
sv.ProkopavTřebíči,třebíčskýzámekaMuzeumVysočinyTřebíč(nyní
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
vrekonstrukci),MalovanýdůmvTřebíči
44 celkem: 16,5 km
Pěší výlety po Vysočině
I
6
Kraj Vysočina
ZPřeckova pokračujemestálepožlutésměr
Trnava 3,5 km. Značka nás vede kolem dvou
malebných rybníků – menšího Podlipského
a rozlehlého Velkého Boru. Za rybníky zlehka
vystoupámeksilnici,kdesenámnaskytnepěkný
kruhový výhled, a poté sejdeme dolů do údolí,
kdevobciTrnavanášvýletskončí.
89
Kraj Vysočina Pěší výlety po Vysočině
1
Příroda a zajímavosti
v okolí Třebíče
V Třebíči uvidíme celou řadu historických
staveb a zhlédneme evropský unikát –
výjimečně zachovalou židovskou čtvrť.
Pak navštívíme Dalešickou přehradu
a Wilsonovu skálu. Výlet ještě doplníme
prohlídkou zámku s krásným parkem
v Jaroměřicích a návštěvou historického
centra Moravských Budějovic.
výlet
45
2
3
4
5
1, 2 Dalešická přehrada
3 Třebíč – židovská čtvrť
4 Třebíč – židovský hřbitov
5 Jaroměřice nad Rokytnou
6 Moravské Budějovice
Výlet začneme návštěvou Třebíče a jejího unikátně zachovalého starého židovského hřbitova a židovského města, které bylo zařazeno na
seznam památek UNESCO. Pod ochranou této
mezinárodní instituce je také románsko-gotická
bazilika sv. Prokopa spolu s objektem bývalého
benediktinskéhokláštera.
Nyní pojedeme autem po silnici č. 23 do
vesničky Hartvíkovice, odkud se vydáme na
příjemný tříkilometrový okruh k Wilsonově
skále. Půjdeme vpravo po žluté směr Wilsonovaskála–vyhlídka1,3km.Poté,cozaobcí
přejdeme louky, odbočí žlutá značka vlevo do
lesa. K prohlídce Dalešické přehrady a jejího
bezprostředního okolí můžeme využít výletní
loďHorácko.
Představu o malebnosti kraje si můžeme
udělatizvyhlídkyna Wilsonově skále.Odtud
pokračujemedálpožlutézpětdoHartvíkovic.
Naším dalším cílem je město Jaroměřice
nad Rokytnou. Najdeme zde jeden z největinformační centra
TIC Zadní synagoga Třebíč,Subakova1/44,67401Třebíč
tel.:+420568823005,+420568610023
e-mail:[email protected],www.visittrebic.eu
IC Jaroměřice nad Rokytnou
nám.Míru2,67551JaroměřicenadRokytnou
tel.:+420568408026,e-mail:[email protected]
www.jaromericenr.cz
Třebíč
90
TIC Moravské Budějovice
nám.Míru1,67602MoravskéBudějovice
tel.:+420603207511,e-mail:[email protected]
www.infomb.cz
I
Třebíč – Hartvíkovice – Jaroměřice nad Rokytnou –
Moravské Budějovice
I
náročnost: 1
Třebíčsko
I
Příroda a zajímavosti v okolí Třebíče
Výchozí místoTřebíč
Cílové místoMoravskéBudějovice
VzdálenostiTřebíč(0km)–Hartvíkovice(20km)–JaroměřicenadRokytnou
(43km)–MoravskéBudějovice(51km)+pěšíokruhkWilsonověskále3km
Turistické cíle židovskáčtvrť,Zadnísynagogaažidovskýhřbitov,bazilika
sv.ProkopavTřebíči,třebíčskýzámekaMuzeumVysočinyTřebíč(nyní
celkem: 16 km, tj. asi 4 hod. I náročnost: 2
vrekonstrukci),MalovanýdůmvTřebíči,zámekJaroměřicenadRokytnou,
MuzeumOtokaraBřeziny,Muzeumřemeselachrámsv.JiljívMoravských
Budějovicích
45 celkem: 54 km
Pěší výlety po Vysočině
6
Kraj Vysočina
šíchzámeckýchkomplexůvEvropě,nakterýna
západěnavazujemajestátníkostelsv.Markéty.
Pokud nám zůstane volný čas, můžeme navštívit 8 km vzdálené Moravské Budějovice
s cenným historickým centrem. Stojí zde řada
zajímavýchstavebvčetnězámku,kdenynísídlí
Muzeumřemesel.
91
Poloha a mapa
Kraje Vysočina
EVROPA
ČESKÁREPUBLIKA
KRAJVYSOČINA
Vydal:VysočinaTourism,příspěvkováorganizace,2012
Fotografie:archivVysočinaTourism,archivKrajeVysočina,archiv
MěstaJihlavy,DanielBalogh–T.I.Ssystems,DavidBalvín,StanislavBárta,
JakubČermák,JosefKlusák,JaromírNovotný,MilanPelikán,MilanVacek.
Grafickézpracováníaredakce:freytag&berndt
Tisk:HARTPRESS,spol.sr.o.
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Věžní 26, 586 01 Jihlava, Česká republika
e-mail: [email protected]
www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz
NEPRODEJNÉ
Download

Vysočině