Jimramovský zpravodaj 4/2013
Zápis č. 4/2013
z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 27.6. 2013 v budově radnice
v Jimramově
Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,
Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Pachovská
Dana, Ing. Petr Jan, Procházka Libor, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla
Josef, Vojta Petr
(15)
1. Schválení programu jednání
Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující:
11. Rozšíření akce „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na akci „Energetická
optimalizace provozu veřejného osvětlení v místní části Sedliště“
4. Závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2012 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok 2012
5. Směna pozemků p.č. 813/20 a p.č. 932 v k.ú. Trhonice, m.č. Benátky
6. Dotace z Kraje Vysočina na projekt „Památky místního významu 2013“
7. Odkup pozemků p.č. PK 228, PK 229, PK 265, PK 454, PK 455,
PK 1205/7 vše v k.ú. Jimramov
8. Dar části pozemku p.č. 521/2 v k.ú. Jimramov
9. Odprodej parcely st.158 v k.ú. Trhonice
10. Schválení výběru dodavatele na akci „Stavební úpravy a nástavba
objektu hasičské zbrojnice čp. 52 Jimramov“
12. Rozpočtové opatření č. 3/2013
13. Žádost občanů o opravu pozemní komunikace
14. Různé
2. Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni Mgr. Petr Chládek a pan Oldřich Hejtmánek.
15-0-0
13-0-2
3. Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace na akci
„Energetická optimalizace provozu veřejného osvětlení v místní části Sedliště“
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 111 723,- Kč a rozhodlo o realizaci akce v roce 2014.
Akce musí být zrealizováno nejpozději do 30.6.2014. Celkové náklady činí 223 446,- Kč.
15-0-0
4. Závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2012 a zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Městyse Jimramov za rok 2012
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Městyse Jimramov za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Městyse Jimramov za rok 2012 bez výhrad.
15-0-0
5. Směna pozemků p.č. 813/20 a p.č. 932 v k.ú. Trhonice, m.č. Benátky
Zastupitelstvo rozhodlo o směně pozemků v k.ú. Trhonice, p.č. 813/20 o výměře 19 m2 v majetku
Městyse Jimramov za pozemek p.č. 932 o výměře 9 m2 ve vlastnictví Ing. Josefa Veselého a Olgy Veselé,
s doplatkem 30,-Kč/m2 tj. celkem 300,- Kč ve prospěch Městyse Jimramov.
15-0-0
6. Dotace z Kraje Vysočina na projekt „Památky místního významu 2013“
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši 57 859,- Kč na opravu památníku padlým v Ubušíně a
rozhodlo o realizaci akce. Celkové náklady činí 115 718,-Kč.
15-0-0
7. Odkup pozemků p.č. PK 228, PK 229, PK 265, PK 454, PK 455, PK 1205/7 vše v k.ú.
Jimramov
Celková výměra pozemků činí 16798 m2. Zastupitelstvo rozhodlo tyto pozemky koupit za cenu
3,80,- Kč/m 2 tj. 63 832,-Kč.
15-0-0
8. Dar části pozemku p.č. 521/2 v k.ú. Jimramov
ZM rozhodlo přijmout dar části pozemku p.č. 521/2 v k.ú. Jimramov od paní Hany Bučkové. Jedná se o
přístupovou cestu podél řeky Fryšávky.
15-0-0
9. Odprodej parcely st. 158 v k.ú. Trhonice
ZM projednalo žádost o odprodej pozemku st. 158 v k.ú. Trhonice, pod garáží na Vápenici. Záměr o
odprodeji byl řádně zveřejněn, nebyly vzneseny připomínky. ZM rozhodlo o odprodeji pozemku st. 158
v k.ú. Trhonice o výměře 21 m 2 z majetku Městyse Jimramov do vlastnictví majitele garáže pana Jarmila
Cika, Pavlovická 279, 592 42 Jimramov. Pozemek bude prodán za celkovou cenu 200,- Kč.
15-0-0
10. Schválení
výběru
dodavatele
na
akci
„Stavební
úpravy
a
nástavba
objektu hasičské zbrojnice č.p. 52 Jimramov“
Bylo osloveno 10 stavebních firem k podání nabídky, nabídku podalo 5 oslovených firem. Žádná firma
nebyla vyřazena, nejlepší nabídku podala firma OLSPOL s.r.o., Svitavy. Nabídnutá cena včetně DPH činí
2 132 005,- Kč.
Na základě doporučení hodnotící komise ZM schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci
„Stavební úpravy a nástavba objektu hasičské zbrojnice č.p. 52 Jimramov“ a doporučuje uzavřít smlouvu
s firmou OLSPOL s.r.o. Svitavy.
V letošním roce bude proinvestován 1 000 000,- Kč. Na tuto akci jsme dostali od Kraje Vysočina dotaci
ve výši 109 000,- Kč.
Stavební dozor zajistí Ing. Brouček.
14-0-1
11. Rozšíření akce „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“
Městys Jimramov obdržel příslib navýšení dotace na akci „Kanalizace a ČOV aglomerace Jimramov“. Na
základě naší žádosti byl rozpočet nově navýšen o 2 592 639,- Kč tj. na celkových 49 345 000,- Kč.
Dotace ze státního rozpočtu na financování této akce je stanovena na 80 %.
ZM rozhodlo o přijetí navýšení dotace o částku 2 074 111,- Kč, o realizaci rozšíření akce „Kanalizace a
ČOV aglomerace Jimramov“ a uzavření dodatku smlouvy s firmou VHS Bohemia, a.s.
15-0-0
12. Rozpočtové opatření č. 3/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2013
Z důvodu urážky od jednoho ze zastupitelů odešel z jednání pan Libor Procházka.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013, které je přílohou tohoto zápisu.
13-0-1
13. Žádost občanů o opravu pozemní komunikace
Zastupitelstvo městyse obdrželo žádost občanů z ulice Žabárna o opravu místní komunikace na ulici
Žabárna poničené stavbou kanalizace. Stavební firma přislíbila opravu komunikace v termínu 15.16.7.2013, v případě nepříznivých klimatických podmínek 15.-31.7.2013. Současně bude opravena část
poničené komunikace v ulici V Potokách.
ZM rozhodlo využít cenové nabídky stavební firmy VHS Bohemia a opravit komunikaci v ulici
V Sytinách ve stejném termínu. Předpokládaná cena do 150 000,- Kč.
14-0-0
14. Různé
-
Obdrželi jsme z Kraje Vysočina oznámení o neposkytnutí dotace na projekt „Dokumentace pro
posílení kapacity prameniště veřejného vodovodu v Jimramově“. Důvodem k neposkytnutí byl
nesoulad s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK). Abychom mohli
v dalších letech dotace na rozšíření vodovodu z Kraje Vysočina obdržet, je nutno provést změnu
v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Změna bude provedena do konce roku 2013.
-
Byl objednán nový Energetický audit na budovu ZŠ a MŠ Jimramov. Na základě auditu bude
zpracováno posouzení, jak velkou případnou dotaci bychom mohli získat na zateplení školy.
-
Podána informace o kontrole provozování vodovodu za rok 2012 z hlediska požadavků hygieny –
bez závad. Protokol kdykoliv k nahlédnutí v kanceláři městyse.
- Podána informace o stavu žádosti na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů v městysi
Jimramov“ . V pondělí 1.7.2013 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele svozového vozidla.
Vypsáno z kroniky
Stalo se v roce 1963
Zima 1962/63 byla tuhá. V únoru byly mrazy kolem -20 stupňů, - 9°C bylo 24. března a mrazíky až
-4°C hrozily i začátkem dubna.
V lednu pro nedostatek kyslíku ve vodě uhynuly v novém rybníku u Strachujova rybářům ryby.
21. března 1963 se konala v sokolovně ustavující schůze nového velkého zemědělského družstva,
které vzniklo sloučením „tří dobrých družstev v Ubušíně, Trhonicích a Sedlištích se slabým družstvem u
nás v Jimramově“. Schůze se zúčastnil i předseda ONV Josef Voráč. Bylo zvoleno představenstvo
družstva s předsedou Františkem Šejnohou z Ubušína, místopředsedou a agronomem Justinem Bobkem
z Trhonic, ekonomem Hynkem Fajmonem z Trhonic a zootechniky Miroslavem Zástěrou z Ubušína a
Annou Čermákovou z Jimramova. Družstvo dostalo do názvu jméno Rozhraní (od rozhraní Čech a
Moravy a rozhraní bývalých okresů). Sloučené družstvo obhospodařovalo celkem více než tisíc hektarů
zemědělské půdy. V roce 1962 byla výše pracovní jednotky v jednotlivých samostatně hospodařících
družstvech různá. Nejvyšší v Ubušíně 27 Kčs, v Trhonicích 26 Kčs, v Sedlištích 23 Kčs a v Jimramově jen 14
Kčs. Sloučené družstvo Rozhraní vyplácelo v roce 1963 23 Kčs.
V tomto roce bylo vybudováno (v akci Z) za
požární zbrojnicí kluziště.
Dobře si vedlo v okresním přeboru družstvo
stolního tenisu.
V místě dnešní masny byla v roce 1963
partiová prodejna nahrazena prodejnou ovoce a
zeleniny.
4. května zemřel JUDr. Emil Čermák,
jimramovský rodák z domu č.p. 71. Bývalý
prokurátor se zabýval také historií Jimramova. Jeho
spis Kronika Zubří země byl vydán v zahraničí až po
jeho smrti v roce 1979. Dr. Čermák publikoval články
o Jimramově v okresním i krajském tisku.
7. června zemřel bývalý ředitel obecné a
národní školy Alois Horák. Býval také starostou
Jimramova a předsedou MNV.
Kronikář Ladislav Procházka zaznamenal i
významné události ve světě: let první ženy Valentiny
Těreškovové do vesmíru, zřízení dálnopisné linky
mezi Kremlem a Washingtonem, atentát na
amerického prezidenta Kennedyho atd. Zápis
doplnil o velmi kvalitní kresby portrétů těchto osob.
Můžete
si
je
prohlédnout
na
www.kronika.jimramov.cz
Stalo se v roce 1973
Kronikář Zdeněk Uherka se v zápisu dost věnoval hospodaření zemědělského družstva. Družstvo
mělo 260 členů, z toho 60 pracujících a 90 nepracujících důchodců. Průměrná měsíční mzda pracujícího
člena byla 1589 Kčs. Pro dlouho trvající suché období se urodilo méně brambor a píce. Brambory byly
pěstovány na 108 ha, obilí na 355 ha, len na 40 ha (s pěknou sklizní stonku i semene). Družstvo mělo 276
krav. Jejich průměrná dojivost byla 7,57 l za den. Byl připraven projekt na výstavbu velkokapacitního
kravína v Trhonicích. V Ubušíně byly provedeny meliorace v hodnotě 230 tisíc Kčs.
Na stavbě koupaliště v akci Z (víme, jak nakonec dopadla) pracovali brigádníci na bazénu pro
neplavce a na brouzdališti.
Terénní úpravou byla v srpnu zahájena výstavba nákupního střediska. Podle projektu Ing. arch.
Talandy stavbu prováděl Okresní stavební podnik z Bystřice n. P. Stejný podnik začal výstavbu státní
šestibytovky na Benátkách (č.p. 51).
Na Benátkách začali další členové bytového družstva stavět třetí bytovku. Rodinné domky stavěli
na Benátkách Čuprovi, Samkovi, Krištofovi a Švarcovi, na Padělku Drmotovi. V Mostní ulici renovoval
Kuchyňovo nový majitel p. Šťastný.
Brigádnicky si postavili členové Svazarmu mycí rampu na auta. Protože však nesplňovala
podmínky ochrany přírody (odvod vody), byla v devadesátých letech uzavřena.
Požární sbor v červenci hostil delegaci požárního družstva z Lucemburska, které bylo v Brně na
mezinárodní soutěži požárních družstev. Aby členové sboru mohli soutěž požárních družstev z celé
Evropy vidět, uspořádali do Brna zájezd.
Po odchodu Františka Prokopa do důchodu se stal v základní škole zástupcem ředitele Miloslav
Tieff (řed. František Mour). V hlavní budově (měšťance) bylo instalováno ústřední topení. Budova
tzv. Horní školy, kde byla 1. a 2. třída a školní dílna, se dočkala opravy fasády.
První sníh napadl už 14. listopadu a závěje ochromily silniční dopravu. Vánoce však byly bez
sněhu, ale se silnou jinovatkou.
Horácké listy vydané 12.srpna 1927
Rozpomínka
Dr. Jiří Guth-Jarkovský
„Mrštíci“ jsme jim říkali v kamarádské literární hantýrce, temperamentnímu Vilémovi a staršímu
rozvážnějšímu Aloisovi. Býval to svátek, když některý z nich nebo dokonce oba, přišli mezi nás do Prahy,
a když se zakládalo nakladatelské družstvo „Máje“, byl Vilém z prvních členů správní rady. Ach, což to
bývalo tenkrát poutavých hovorů a divných plánů … Však ty doby čekají ještě na svého historiografa a
snad Václav Štěch nejlépe a nejpoutavěji by mohl vyprávět …
Pak po letech, r. 1906, dostali jsme se, moje malá rodina a já, na léto do Jimramova. Nikdy před tím
jsem o tom městečku v Českomoravské vysočině neslyšel. Tenkrát náš synek Gaston v červnu onemocněl
těžkou spálou, plány na cestu k moři padly a v poslední chvíli, když v červenci hoch se uzdravoval,
nevěděli jsme, kam se uchýlit. Až náhodou známá paní vybízela, že v Jimramově jistě bychom našli
vhodný byt a její strýc, lékárník Kostka, že rád pomůže. Také pomohl. A sotva hoch mohl nastoupit cestu
– počátkem srpna ocitli jsme se v Jimramově, u ševce pana Svobody a následujícího dne chlubil se
vzácně pan Kostka svým Jimramovem a ukázal nám jeho památnosti. Nejdříve stará kaplička ze 17.
století, prodaná později za dvacet zlatých, teď cosi jako pastouška, pak bývalá „katovna“, na náměstí dvě
fary evangelická a katolická, pak na silnici k Poličce napravo Vápenka, nalevo vrcholíček pro jimramovské
sousedy špatně přístupný, potom zpátky kolem „Bludníku“ a zámku milostivé vrchnosti hrabat Belcredi a
posléze – počkejte, ještě něco, na tomhle konci městečka u silnice na Borovnici za ústím potoka Fryšávky
na malém kopečku chalupa nachýlená, tuze malebná, víc nežli bývají staré domy a trochu jako nakřivená
… ze silnice pár schodků velmi romanticky nesymetrických a před chalupou stromoví a křoviny, z pola ji
zakrývající.
„Tady se narodili Mrštíkové“, povídá pan lékárník. Mnou to škublo a prohlížím chalupu pozorně. Ale
že už dávno, snad před čtyřicíti lety (ve skutečnosti r. 1868) se přestěhoval otec obuvník do Ostrovačic u
Brna a teď že je u synů v Divákách … Zvědavě a se zájmem obcházel jsem chalupu, s jejíhož náspu byl
milý pohled na půvabné městečko i kraj, na luka, „pola“ a „hrby“, olesněné kopce kolkolem, kraj, který
duši obou Mrštíků vtiskl svoji horáckou pečeť. V chalupě lidé docela cizí, a bylo mi divno, že nic, docela
nic neoznačuje tuto památnou kolébku …
Byla to tenkrát asi jedna z nejdelších procházek starého pana lékárníka, neboť Jimramovští nemilují
dlouhých bezúčelných špacírek. Dívali se, proč my chodíme sem a chodíme tam, a na hrby, když tam
nemáme lesů. Sousedé vycházeli nejvýše podívat se na svoji úrodu a nevedla-li je cesta přes náměstí, ti
co bydleli „dole“, tak říkajíc nikdy se nedostali „nahoru“ a naopak – co by tam také dělali? Leda snad
když v hostinci na Radnici měli čerstvé plzeňské.
Také pro tu chalupu Mrštíkovskou zamilovali jsme si ten kraj přes to, že byla z počátku i nakonec
s ním jistá potíž. Bylo nejdřív přemáhati mnohou nedůvěru Jimramovských vůči neznámým českým
městským hostům z království, kterým s oblibou se říkalo „čížkové“ a „podfukáři“, ale pak více nežli
deset let jsme tam trávívali rozkošné prázdniny a trávili bychom je tam asi dosud, ale koncem vojny
nebylo pro nás tři v tamní hospodě místo, čím by nás uživili, vypověděli nám stravování a musili jsme
svoje štěstí hledat jinde. Když jsem to Mrštíkům vypravoval, byli rozhořčeni…
Bratří Mrštíkové, přes tu dlouhou dobu, co byli z Jimramova, lnuli pořád stejně ke svému krásnému
rodnému kraji a tuze často přijížděli o prázdninách sem. Měli tady ještě příbuzné a bydlívali u nich na
dolním konci náměstí, a pro nás byla to událost, zase svátek, jako v Praze. Pak chodívali jsme s oběma,
nebo s Aloisem či Vilémem, a bylo zas povídání o Praze, o literátech a všech možných i nemožných
věcech. Utkvělo nám v paměti, s jakou láskou mluvíval Vilém o své choti, a vůbec rodinný život byl u
Mrštíků roztomilý. Viděl jsem to pak i později, když jsem navštívil – s radou Marešem, Elgartem-Sokolem
a Jurkovičem – Aloise v Divákách. Starý pán, jeho otec, měl radost, že jedu z Jimramova, bylo velmi
veselo a celá společnost nechtěla pochopit, že nepiji vína. To jako kdysi v Mařeticích, když jsme seděli u
viničího sklípku a já se sháněl po vodě, přítel František Kretz s opovržením dokazovali, že voda je toliko
na vaření brambor a na mytí nádobí. Kdo že by ji pil! … Nu arci, tam na Moravě je vinný kraj …
Alois přijížděl se synkem Karlíkem, který s naším Gatonem provozoval „vodní sporty“ ve Švarcavě,
řece, pokud se nerozvodnila, velmi nevinné. Hoši si zrobili plachetní loďku a po celé dny brouzdali se ve
vodě. To Karlík zdědil tuto zálibu asi po otci a strýci. Alois vypravovával, jak rybničili jako chlapci ve
Švarcavě a že byli ve vodě od rána do večera.
Nedlouho před smrtí navštívil nás Vilém v Praze, bodrý a veselý. Povídal, že má radost, „jak ho stolek
drží“, tj., jak s chutí pracuje a liboval si, jak má hodnou ženu. A za krátko poté …
Jimramov se nic nevyrušil z klidu, když tam Mrštíkové bývali návštěvou, jako by se nechumelilo. Večer
chodíval Alois i Vilém mezi sousedy do Panského domu, jako mezi své, ale těch večerů jsem se
nezúčastníval, pobývaje vždycky raději doma. Pokud vím, jen pan řídící Josef Kheil, první jimramovský
pracovník kulturní, a osvícený lékař jimramovský dr. Karel Veselý, spolužák Jiráskův, dobře si byli
vědomi, jak vzácní hosté jsou Jimramovu rodáci Mrštíkové.
Až letos, po tolika letech, když oba předčasně opustili navždy nejen Jimramov, ale všechen český svět,
Jimramovští vzpomněli svého starého dluhu a zasazují desku na rodný ten domek – to asi zatím, dokud
nepostaví pomník, důstojný velikých těch spisovatelů, kteří jsou velikou slávou malého svého
moravského rodiště.
Úryvek z knihy Údolí krásných snů“ od Josefa Pavlíka, kterou nám zapůjčila paní
Božena Brychtová, mnohokrát děkujeme, a se souhlasem autora pana Pavlíka,
otiskujeme část z této knihy
Červenec 1881
Louky kolem řeky Svratky u Jimramova jsou posety stříbrnými perlami. Olšové keře se nachylují nad
hladinu, pokyvují povislými větvemi, opatrně se dotýkají průzračné vody. Pod hladinou se zableskne a
zatřpytí hřbet pstruha, mrskne s sebou a mizí pod kamenem. Rosné body na stéblech trávy se třpytí
v ranním slunci, odrážejí sluneční paprsky v duhových barvách. Les nad řekou tiše šumí a voní po
jahodách, po borovicích …
Vilém stojí na břehu řeky a pozoruje klidný tok čisté vody pospíchající ke Strachujovu a dál k Unčínu
a Dalečínu. Ráno u řeky je kouzelné. A Vilém má rád taková rána. Stojí na břehu a myšlenkami se vrací
do nedalekého dětství. V Jimramově se narodil, otec zde ševcoval, pak se přestěhovali do Ostrovačic.
Teď sem jezdí jenom už na prázdniny. Líbí se mu Jimramov a celé okolí. Celý kraj se mu líbí - lesy, pole
louky … Vysoké modré nebe, obláčky nad krajinou stojící nad kopcem k Ubušínu, modravý přísvit
snášející se k večeru do údolí …
Je tu krásně.
Snad nejkrásněji v červenci. Z luk táhne vůně sena, ze strání se vyklánějí červené jahody, v lese
modrají borůvky a všude je klid, takové překrásné ticho. Šero lesa láká, vábí, sluncem prohřáté paseky
jsou místem pro dovádějící motýly a hejna mušek. Úzká políčka nabírají žňovou barvu, ubíhají do kopců,
plazí se, dýchají, všelijak se kroutí a končí až pod okrajem lesa.
Chvíli ještě postojí, ale pak se podívá na hodiny a zjišťuje, že si musí pospíšit, chce-li, aby potkal
Josefinu, jak jde nakupovat.
Josefina.
Dcera Josefa Břenka, toho, co má stolařství a hospodářství a bydlí na náměstí v Jimramově. Josefína je
půvabné děvče, chytré, vzdělané, o čtyři roky starší než Vilém, má snové oči, klidné a rozvážné
vystupování.
Zrovna před Břenkovými potkává dnes Josefinu.
„Dobrý den slečno, už jste se vyspala?“
Josefina se usměje.
„To bych dlouho spala. Podle vás bych asi žila jako princezna, ale já už doma dávno udělala hodně
práce.“
Viléma zamrzí začátek rozhovoru, ale nedá se odradit.
„Jdete nakupovat a já také,“ rychle zamluví předchozí řeč, „teta Jelínková mě poslala …, „Víte, já …“
„Vím, chcete, abychom šli společně.“
„Asi tak, slečno, jinak bych vás neuviděl.“
„Ani bych neřekla.“
„Kde bych vás mohl vidět, když ne na nákupu.“
„Třeba jinde.“
„Kde?“
Neodpoví.
„Šla byste na procházku ke Korouhvi?“
„Možná.“
„Kdy?“
„Odpoledne.“
„Ne, to snad není možné …“
Odpoledne jdou procházkou ke Korouhvi. Na okraji březového lesíka usednou a před sebou mají
zvlněný kraj.
„Líbí se vám u nás v Jimramově?“
„Moc slečno Josefino, mám rád Jimramov, vždyť jsem rodákem. Celý kraj mám rád, dýchá na mě
něčím nevýslovně milým a příjemným. Okolní kopce, lesy, stráně, Svratka, louky plné květin, zpěv
ptactva, to vše dovede ve mně vyvolat nekrásnější pocity. Víte, že bych v té chvíli chtěl být malířem nebo
spisovatelem nebo hudebníkem, abych mohl všechnu krásu krajiny zachytit a předat ostatním lidem?
Tolik bych chtěl … Našel jsem v lese zatoulanou stříbrnou studánku. Tichou, krásnou, určitě o ní nikdo
neví …, nemůže ani vědět … tak je ukrytá …“
„Určitě vím o studánce,“ přeruší Josefina Viléma.
„Ne, slečno, ne, to není možné, ne, neříkejte, nekazte mi můj sen …“
„Ale vím.“
„Tak tedy nevíte, kde jsou nejkrásnější kopretiny.“
„I o nich vím.“
„Tak kde?“
„Na lukách u Svratky.“
„A vlčí mák?“
„Přece na polích a mezích k Ubušínu.“
„Všechno víte, všechno …“
„A kam chodím nejraději, to nevíte.“
„I to vím, ke Svratce.“
„Opravdu vševědoucí … Chodím ke Svratce, pěšinkami běhám po lukách, vyběhnu stráň až na kopec
a dívám se na Jimramov, na řeku, na chalupy, dívám se a sním … Ne, neřeknu vám, o čem a o kom sním
… Sním nad údolím krásných snů …“
„Údolí krásných snů,“ povzdechne Josefina „hezky jste to řekl …“
„Pojďme, půjdeme, projdeme se údolím krásných snů …“
Pěšinkami po lukách, po mezích, mezi poli se vracejí k Jimramovu. Vilém vypráví o Ostrovačicích, o
Brně, o studiích, o literatuře. Josefina naslouchá a obdivuje, jaký přehled o nové literatuře má její
společník.
Bylo těch společných vycházek několik. Vilém byl dobrým společníkem. Dovedl temperamentně hájit
svůj názor, dovedl se upřímně rozhorlit nad kritikou některých autorů, dovedl vést úporně spor se svou
přítelkyní o Heritesovi, o Vrchlickém, Svatopluku Čechovi i o filozofických otázkách.
Filozofujete, slečno Josefino, a já nerad filozofuji,“ brání se Josefininým názorům, které se mu
nechtějí přijmout, proto se uchýlil k tomuto závěru.
„Každý člověk je filozofem,“ hájí své Josefina, „ať si to uvědomuje nebo neuvědomuje. Každý máme
názor na svět, na lidi, na věci … Ne vždy máme stejný názor, ale je to názor, který obhajujeme. Ptáme se,
proč člověk žije, co je posláním života … A odpovídáme …“
„Ale já teď nechci filozofovat, slečno Josefino, někdy jindy, ale teď ne,“ prosí Vilém.
„Máte pravdu, raději vyprávějte, co jste četl.“
Vilém nadšeně vypravuje o Dostojevském, o Puškinovi, o obdivu k ruské literatuře. Ohníčky nadšení
se rozhoří a hoří neutuchajícím ohněm…
„To je realita života, jakou těžko najdete u jiných literatur. Něco podobného bych chtěl psát, ale trochu
jinak, trochu jinými výrazovými prostředky. Ale psát o životě, o dnešním životě…“
„Píšete?“
„Pokouším se psát povídky, básně, hodně čtu českou, ruskou i francouzskou literaturou. Pro vás bych
něco napsal …“
„Pro mě? A proč?“
„Věnuji vám něco …“ třeba verše nebo povídku …,“ rychle a přerývavě mluví Vilém, „třeba něco
napíšu o něčem a vám věnuji …“
Josefina nebere jeho slova vážně. Převede řeč zpět na literaturu.
„Četla jsem od Svatopluka Čecha Ve stínu lípy.“
„Čecha mám rád,“ vzrušeně pronese Vilém a hned začne deklamovat
„Jak vlny osením po tobě hrají
mé vzpomínky a touhy, rodný kraji!
Když za večera v dusných města zdech
kol čela starostí se věsí příze,
jak často náhle písmena v mé knize
se měnívají v roje kvítků tvých!“
„Znáte?“ zeptá se Josefiny.
„Znám. A znáte tyto verše?“ oplátkou deklamuje Josefina.
„Vyběhla bříza běličká
jak ze stáda ta kozička,
vyběhla z lesa na pokraj,
že prý už táhne jara báj.
Vyběhla jako panenka,
tak hebká a tak do tenka,
že až to lesem projelo
a vše se touhou zachvělo.“
„Také vím, Vítězslav Hálek V přírodě, ale Nerudu jste četla? Jeho Hřbitovní kvítí, Knihu veršů, Písně
kosmické? mně se líbí právě Písně kosmické …,“ řekne a recituje.
„Letní ty noci zářivá,
jak Tebou srdce okřívá –
ve dne tak sladkobolno,
a teď tak volno, volno …“
Dostanou se v řeči k Heritesovi, k Vrchlickému. Josefina se nestačí divit s jakým přehledem student
Vilém hovoří o literatuře, a on je obdobně unesen znalostmi své starší přítelkyně.
Pokračování Vzpomínka na Ubušín
Z knihy „Dětství“, kapitola „Známí“ – vydala E. B. 2008
Dobře jsme si rozuměly s chlapci Schusswohlovými. Pan Schusswohl byl štábní kapitán, pocházel
z lékařské rodiny, ale oženil se s venkovským děvčetem za statku v Tavíkovicích, ze které se nepodařilo
udělat dámu. Bydleli ve starém domě v ulici vedoucí kolem kavárny Korzo doleva. Dům měl dvě patra
sklepů, z nichž spodní byl stále zaplaven vodou, průjezd do prostorného dvora se spoustou přístavků a
kůlen, odkud se po několika schodech scházelo do velké zahrady za zeleně natřeným železným plotem na
zděné podezdívce. Zahrada byla plná ovocných stromů, hlavně meruněk, mezi nimiž stál dřevěný altánek
plný prachu a haraburdí. Tady byl ráj paní domu, zde pěstovala zeleninu a chovala drůbež a králíky.
Tehdy to bylo u ženy důstojníka dost nezvyklé, ale jistě tak dokázala dobře zásobovat domácnost.
V domě bylo několik bytů, bydleli v nich všelijak spřízněné osoby, strýc Petertill a teta Julča, sestra
paní Schusswohlové, která zde po dobrodružném sňatku, útěku z domova a pak rozvodu našla útočiště a
pak i rodinné štěstí. Ve dvorních bytech bydleli další nájemníci.
Jednou jsme obě sestry potkaly na Horním náměstí u Hoffmanova hračkářství. Vzaly nás dovnitř a
koupily nám každé dvě panenky – větší a maličkou, kovové „zlaté“ postýlky a truhličky potažené
červeným plyšem. Mileně větší s kovovým držadlem, mne malou s kovovou ozdobou. Ještě existuje, i
když plyš z ní už z velké části sešel, i postýlku jsem měla dlouho, až se rozpadla.
Schusswohlovi měli dva chlapce. Zdeněk byl dobromyslný, usměvavý tlouštík, náš tatínek mu říkal
„pan starosta“. Zato mladší Mirek byl hubený, slabý, a věčně měl některou ruku v sádře. Udivovali nás
tím, jak hbitě dovedli prolézat kůlny a přístavky, jejichž půdy byly asi všelijak propojené, takže tu
vykoukli z jednoho vikýře, tu z jiného. Zdeněk nás ohromil sdělením, že umí polykat špendlíky a opravdu
– přinesl si hrst zralých žlutých ryngliček a s chutí je jedl.
V létě jsme pobývali na zahradě, v zimě v některém z bytů v 1. poschodí – měli snad obsazeny dva –
hrávali jsme nějaké stolní hry. Divím se, že kluci neprotestovali.
V roce 1938 se rodina rozrostla o malého Jarouška. Přivezli ho k sokolovně, kde se konala předletová
cvičení, v hlubokém, ale opravdu velmi hlubokém kočárku aerodynamického tvaru s dřevěnými
postranicemi s okénky. Dítě leželo málem na zemi.
Blahopřání
Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
24.09.
29.09.
28.09.
pan Josef Kovář, Trhonice
paní Marie Pánková, Jimramov
paní Jiřina Jílková, Ubušín
08.10.
10.10.
16.10.
20.10.
21.10.
11.11.
13.11.
14.11.
15.11.
18.11.
26.11.
60 let
86 let
87 let
pan Josef Vašek, Jimramov
pan Jaroslav Písařík, Jimramov
pan Josef Pyšný, Jimramov
pan Vladimír Ondra, Jimramov
pan Ladislav Tobiáš, Sedliště
pan Jarmil Chalupník, Sedliště
paní Jarmila Kracíková, Jimramov
paní Věra Svobodová, Jimramov
paní Květoslava Koutná, Jimramov
paní Věra Tobiášová, Ubušín
paní Milada Benešová, Sedliště
82 let
86 let
70 let
87 let
81 let
82 let
60 let
86 let
60 let
84 let
84 let
Krajské ředitelství Policie ČR
Na silnicích Kraje Vysočina zemřeli letos dva cyklisté
Počet cyklistů vyjíždějících bez cyklistické přilby se neustále zvyšuje
Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 13. června vyšetřovali policisté v našem kraji celkem 37 dopravních
nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách dva cyklisté zemřeli. Šest se jich zranilo těžce a dalších 24 utrpělo
lehké zranění.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2013
(od 1. ledna do 13. června 2013)
celkem usmrceno
těžce
lehce
zraněno zraněno
bez
zranění
cyklisté bez přilby
21
1
4
13
3
cyklisté s přilbou
16
1
2
11
2
cyklisté celkem
37
2
6
24
5
cyklista viník
25
1
4
16
4
cyklista poškozený
12
1
2
8
1
V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 183 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při
těchto nehodách zemřelo devět cyklistů. Dalších 27 cyklistů bylo zraněno těžce a 138 lehce. Cyklisté zavinili
celkem 131 dopravních nehod. Pouze 50 cyklistů mělo při dopravní nehodě nasazenou cyklistickou přilbu. Počet
cyklistů, kteří při dopravní nehodě neměli nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný než počet cyklistů, kteří
při dopravní nehodě cyklistickou přilbu nasazenou měli.
Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2012
(od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrceno
těžce
lehce
zraněno zraněno
bez
zranění
cyklisté bez přilby
133
6
19
101
7
cyklisté s přilbou
50
3
8
37
2
cyklisté celkem
183
9
27
138
9
cyklista viník
131
5
19
101
6
cyklista poškozený
52
4
8
37
3
NEBEZPEČÍ PŘI HOUBAŘENÍ
Ke konci prázdnin a začátkem školního roku velice často řeší policisté případy, které mají souvislost
s houbařením. Češi jsou vášniví houbaři, a tak v tomto období lze u lesů vidět zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé
sbírají houby. Houbaři ale musejí mít na paměti několik zásad, kterými by se měli řídit.
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je podle lesního zákona zakázáno. Pokud již řidič
zaparkuje své vozidlo na vhodném a bezpečném místě u lesa, musí si ho řádně zabezpečit. To znamená
zkontrolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno a má uzavřena všechna okna. Zaparkované automobily jsou častým
terčem zlodějů, a tak uvnitř nesmí zůstat žádné cennosti. Pro zloděje, který za oknem uvidí kabelku nebo
fotoaparát, je dílem okamžiku rozbít okno a věci ukrást. Jeden z posledních případů vloupání do vozidla v Kraji
Vysočina se stal koncem června na parkovišti v lesním porostu u Domanínského rybníka na Bystřicku. Neznámý
pachatel zde vypáčil dveře u zaparkovaného osobního vozidla Seat Toledo a odcizil z něj batoh, který byl uložen na
podlaze vozu. V batohu se nacházela pouze termoska a umělohmotná dóza na potraviny. Majiteli vznikla na
odcizených věcech škoda ve výši necelých 500 korun. Zloděj ale způsobil škodu poškozením vozidla a to ve výši
nejméně 1.500 korun.
Policisté také často pátrají po houbařích, kteří se v lese ztratí. Po pohřešované pětasedmdesátileté houbařce
pátrali policisté také začátkem července na Pelhřimovsku. Seniorka se ztratila při sběru hub v lesích v okolí obce
Mnich. Její pohřešování oznámili policistům rodinní příslušníci ženy. Do pátrání po houbařce se zapojily více jak
dvě desítky policistů a téměř tři desítky hasičů. Policisté do pátrací akce nasadili i čtyři služební psy. Přibližně po
jeden a půl hodině pátrání policisté ženu nalezli v lesním porostu asi dva kilometry od obce Mnich.
Těmto případům lze předcházet dodržením několika zásad:
1. Houby sbírám pouze na místech, která znám. Pokud jsem v neznámém lese, snažím si zapamatovat
orientační body, podle kterých najdu cestu zpět.
2. Vždy mám u sebe plně funkční a nabitý mobilní telefon. Pokud se ztratím nebo zraním, mohu jím přivolat
pomoc.
3. Vždy informuji rodinu, své kamarády nebo známé o tom, že jdu na houby a kde je přibližně budu sbírat.
4. Pokud trpím vážnou nemocí nebo alergií, musím mít u sebe potřebné léky.
Při dodržování těchto několika základních pravidel budete mít jistotu, že v případě nějaké nepříjemné příhody,
která vás při houbaření může potkat, se vám včas dostane potřebné pomoci.
Upozornění cestujícím!
Od 1.9.2013 dojde ke změně odjezdů nedělních spojů na linkách:
840307
spoj 15 odj. 14,45hod z Bystřice n.P. směr Míchov
spoj 16 odj. 15,15hod z Míchova, příj.do Bystřice n.P
15,40 hod - navazuje na autobus směr Brno - 15,50 hod
na autobus směr Žďár - 16,15 hod
spoj 23 odj. 18,10 hod z Bystřice n.P. směr Míchov
spoj 24 odj. 18,40 hod z Míchova,příj.do Bystřice n.P.
19,05hod – navazuje na linku 840317 spoj 5 odj. 19,10 hod na
vlakové nádraží na vlak směr Brno s odjezdem 19,30 hod. Od
tohoto vlaku pojede doprava zpět na autobusové nádraží.
Dále tento spoj navazuje z autobusového nádraží na autobus směr
Žďár n.S -Jihlava s odj.19,39 hod.
840305
spoj 40 s odj. 18,30 hod z Jimramova, příj. do Bystřice
19,10 hod navazuje, stejně jako od Míchova, na spoj k vlaku směr Brno a
z autobusového nádraží na autobus směr Žďár n. S., Jihlava s odjezdem
19,39 hod.
spoj 37 s odj. 16,15 hod směr Jimramov navazuje v Jimramově na spoj do
Poličky s odjezdem 17,00 hod.
Výzva pro občany
Česká televize,Televizní studio Ostrava,připravuje ke stému výročí první
světové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce. Staňte se jeho
spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotografie i další
památky vašich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili bojů.
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu:
Velká válka
Česká televize, Dvořákova 18,
728 20 Ostrava
e-mail: [email protected]
Žádost o zapůjčení starých fotografií Jimramovska
Vážení občané,
Městys Jimramov připravuje novou publikaci o Jimramovu a okolí, tentokrát by měla být tvořena
dokumenty a fotografiemi z různých akcí spolků, obce, školy, církví, místních částí Jimramova atd.
Mělo by jít o časoměrnou reportáž z dob dávno minulých. Rádi bychom přiblížili kulturní minulost naší
obce, ale i její proměny v průběhu let.
Obracíme se na Vás se žádostí o zapůjčení takových fotografií, máme zájem především o:
- Fotografie školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní doby, z mateřské školy, společné
fotografie učitelských sborů, školní akce, výročí, staré fotografie školních budov, fotografie zednických
prací na škole i školce, rekonstrukce školní kuchyně, …
- Dokumenty jako vysvědčení, legitimace, diplomy a jiné zajímavé dokumenty a písemnosti z dob
předválečných i poválečných.
- Fotografie ze školních akcí – dětské dny, karnevaly, akademie, plesy, výlety, lampionové průvody,
pochodová cvičení, pionýrské akce, tábory,…
- Fotografie kulturních a sportovních akcí – masopusty, veselice, plesy, MDŽ, divadelní spolky, hudební
kapely, vítání občánků, setkání rodáků, poutě, velikonoce, Svaz žen, nácvik spartakiády,…
- Fotografie oslav zlaté svatby, nebo opravdu velké či zajímavé svatby.
- Fotografie z brigád, akcí „Z“, rekonstrukcí staveb, úprav prostranství, …
- Fotografie z činností spolků současných i dávno zaniklých – Orel, Sokol, Myslivecké sdružení, rybáři,
hasiči, fotbalisti, volejbalisti, …
- Fotografie kostela a s kostelem související, svaté přijímání, biřmování, křtiny, Boží tělo, …, fotografie
křížů a památek, opravy sakrálních staveb, …
- Fotografie související s JZD a Státním statkem – žně, dožínky, práce na poli i v živočišné výrobě,
fotografie pracovních kolektivů a jejich akcí – oslavy, výročí, výlety, slavnosti, …
- Dokumenty a vzpomínky na časy dávno minulé, významné rodáky a další osobnosti, informace týkající
se domů (kde byl holič, porodní bába, služby, jaké obchody, kdo měl první automobil, …).
- Pokud to bude možné, prosíme i o popisky – hlavně názvy míst a jména osob na fotografiích
zachycených.
Fotografie, které nám, zapůjčíte, poctivě vrátíme.
Fotografie nepoškodíme, pouze na zadní straně obyčejnou tužkou poznačíme majitele nebo
očíslujeme a na společném soupise bude uveden popis a počet zapůjčených kusů.
Věříme, že se podaří shromáždit velké množství fotografií, abychom mohli vybrat ty nejlepší,
nejvhodnější a nejzajímavější pro vznik nové knihy.
Ne všechny fotografie budou použitelné, z toho důvodu potřebujeme co nejvíce materiálů. Do knihy se
jich dostane jen část, proto bychom mohli se souhlasem majitelů uspořádat výstavku pro veřejnost,
abychom se s vámi podělili o tu nejzajímavější část práce na této unikátní dokumentární knize.
Fotografie předávejte na úřad městyse Jimramov do rukou paní Procházkové v průběhu
podzimu 2013.
Děkujeme předem všem za zapůjčení a již nyní se můžete těšit na novou krásnou knihu
o naší obci, ve které poznáte naše předky a ve které budou rády listovat i budoucí
generace.
Příspěvek naší čtenářky
Láska k rodnému kraji trhonskému
Když slunce vychází a v červánkách zapadá
nad naší krásnou Vysočinou
každému z nás radostí zaplesá srdce
nad její krásou polí, lesů a dolinou.
Jako ty pahorky, lesy i stráně
se zdviháte s úctou k nebeské báni
a tak hledíš-li z kopce i skal
máš celý kraj jak na své dlani.
V údolí, kde potůček bublá si svůj radostný tón,
je slyšet do dálky z vesničky z kapličky zvon.
Mějme svůj rodný kraj rádi
rádi i celou naši zem,
ona je nejhezčí nad světa krásami všemi.
Kde je tvé srdce,
tam cítí lásku k domovu i náš lidský duch
prosme upřímně, ať naší vlasti i Vysočině
žehná náš dobrý Bůh.
A ty zde stojíš zamyšlen a vzpomínáš
na zde prožité mládí,
dej nám Pane zdraví a sílu
ať v tvé lásce máme všichni stále se rádi.
A pak budeme zde na světě
všichni šťastně žíti,
proto musíme mít rádi lidi,
rodný kraj i vlast,
jinak to v životě nemůže býti.
Příspěvek od naší čtenářky
Citáty
„Je důležité zajímat se o dění kolem sebe i ve světě.
Bez vědomostí nejste připraven na špatné časy“
Karel Gott
Dejte každému dni příležitost, aby se mohl stát
tím nejkrásnějším dnem ve vašem životě
Mark Twain
Chudoba a bohatství jsou dva útesy tvořící úžinu.
Šťastni jsou ti, kdo mezi nimi dokážou proplout.
István Nemero
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro
a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti,
nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládán.
Neboť nepůjdu znovu touto cestou.
Galsworthy John
Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku
je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel
Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil,
ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Tennessee Williams
Je lépe jít s rozumným člověkem do pekla
než s hlupákem do nebe. Bulharské přísloví
„ Člověk se nikdy nezbaví toho o čem mlčí.“
Co potká nebo najde člověk v lese ?
Příspěvky poskytla paní Naděžda Šléglová, které děkujeme
Karel Čapek
NOVÉ KAMENICTVÍ
BOHUMIL ŠŤASTNÝ
Padělek 310, JIMRAMOV
e-mail: [email protected]
✦ Výroba a montáž nových pomníků
– urnových, jednohrobů, dvojhrobů
✦ Broušení terasových pomníkových dílů na
místě
✦ Přírodní materiály – žuly a mramory
✦ Práce související s pomníkovou výrobou
✦ Sekání nápisů, opravy – zlacení, stříbření,
– přebrušování starých nápisů
✦ Žulové schody, kuchyňské desky, grilovací
barvení písma i na místě
✦ Gravírace na kámen, plastiky do kamene
✦ Opravy starších pomníků, rovnání, likvidace,
demontáže pomníků
kameny
✦ Doplňky – fotokeramika, lampy, vázy, urny,
schránky – žulové, nerezové
✦ Základy pod pomníky
Poradenství, zaměření a cenová kalkulace zakázky zdarma.
Volejte 604 78 48 49 přijedeme !!!
Inzerce:
Máte doma, v garáži nebo ve stodole motocykl zn. Jawa, ČZ a nepotřebujete ho, překáží vám
a sháníte peníze?
Nabízím odkup motocyklů Jawa do roku 1970. Platba na místě a v hotovosti.
Telefon 739 067 695
Jimramovský zpravodaj je k nahlédnutí i na www.jimramov.
Vydává Úřad městyse Jimramov pod registračním číslem MK
22
Download

Jimramovský zpravodaj 4/2013