HODNOTY ÚZEMÍ
[005] Vesnická památková rezervace (VPR)
[006] Městská památková zóna (MPZ)
[006] Ochranné pásmo městské památkové zóny (MPZ)
[008] Nemovitá kulturní památka (uvnitř MPZ a VPR)
[008] Nemovitá kulturní památka (mimo MPZ a VPR)
[008] Nemovitá kulturní památka (plošně vymezená)
[011] Urbanisticky hodnotné území
[012] Stavba typická pro místní ráz (kříž, boží muka, socha, pomník...)
[013] Historicky významný objekt, soubor
[014] Architektonicky cenná stavba soubor
[014] Objekt, soubor v památkovém zájmu
[015] Významná stavební dominanta kulturně historická
[015] Významná stavební dominanta technická
PLOŠNÁ PAMÁTKOVÁ OCHRANA:
Silnice I. třídy
Městská památková zóna (MPZ):
Nové město na Moravě, Jimramov (+ ochranné pásmo MPZ Jimramov)
Silnice II. třídy
Vesnická památková rezervace (VPR):
Krátká, Křižánky
Železniční trať
Plochy zastavěných území
Plocha lesní
Silnice III. třídy
Vodní plochy a toky
Vlečka
ÚZEMÍ OCHRANY PŘÍRODY:
Hranice katastru
Hranice obce
Chráněná krajinná oblast (CHKO):
Žďárské vrchy
Hranice území ve správě ORP
Hranice řešeného území
Přírodní rezervace (PR):
Čtyři palice (k.ú. České Milovy)
Přírodní park:
Svratecká hornatina
Přírodní památka (PP):
Milovské perníčky (k.ú. České Milovy), Devět skal (k.ú. Moravské Křižánky),
Bílá skála (k.ú. Sněžné na Moravě), Černá skála (k.ú. Sněžné na Moravě),
Malinská skála (k.ú. Blatiny), Drátenická skála (k.ú. Blatiny),
Lisovská skála (k.ú. Samotín), Štarkov (k.ú. Nový Jimramov), Prosička (k.ú. Borovnice),
Pasecká skála (k.ú. Studnice), Ouperek (k.ú. Bobrůvka), Permovka (k.ú. Nové Město n. Moravě),
U Bezděkova (k.ú. Nové Město n. Moravě), Na Skále (k.ú. Pohledec)
[016] Území s archeologickými nálezy (I. a II. kategorie)
[017] Oblast krajinného rázu - typický krajinný prvek
[018] Místo krajinného rázu - území se zvýšenou ochranou krajinného rázu
[019] Místo významné události
[020] Významný vyhlídkový bod
[023] Významný krajinný prvek ze zákona - údolní nivy (nivní půdy dle BPEJ)
[026] CHráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy
Výskyt zvl. chráněných rostlin a živočichů:
Vápenka Zmolovice (k.ú. Trhonice), Vápenec u Trhonic (k.ú. Trhonice), Bobkovo (k.ú. Trhonice),
Na Hájích (k.ú. Radešínská Svratka), U opatských (k.ú. Bobrůvka), na Mechatkách (k.ú. Řečice),
Šafranice (k.ú. Slavkovice)
Památné stromy:
Lípa (k.ú. Moravské Křižánky), Lípa (k.ú. Moravské Křižánky), Lípa (k.ú. Krásné nad Svratkou),
Lípa (k.ú. Podlesí u Sněžného), Lípa (k.ú. Blatiny), Klen (k.ú. Vříšť), Lípa (k.ú. Kuklík),
Lípa u Chobotského dvora (k.ú. Kuklík), Buk (k.ú. Tři Studně), Lípa (k-ú- Jimramovské Pavlovice),
Klen (k.ú. Odranec), Lípa (k.ú. Studnice u Rokytna), Lípa (k.ú. Vlachovice), Lípa (k.ú. Olešnice)
[026] I. zóna CHKO
[026] II. zóna CHKO
[026] III. zóna CHKO
[026] IV. zóna CHKO
[028] Přírodní rezervace (PR)
[030] Přírodní park Svratecká hornatina
[031] Přírodní památka (PP)
[032] Památný strom
[032] Skupina památných stromů. stromořadí
[034] Natura 2000 - evropsky významná lokalita
SEZNAM VYUŽITÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
NADŘAZENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY:
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina - aktualizace č. 1(2012)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (2004)
SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ ZMĚN:
Nové Město na Moravě, Bobrová, Jimramov, Křídla, Kadov, Javorek, Daňkovice,
Fryšava pod Žákovou Horou, Křižánky, Vlachovice, Řečice, Sněžné, Věcov, Zubří,
Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Radňovice, Borovnice, Kuklík
SCHVÁLENÉ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:
Radešínská Svratka, Podolí, Račice, Mirošov, Bobrůvka, Líšná, Tři Studně, Spělkov,
České Milovy, Krásné
OBCE BEZ ÚPD A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:
Dlouhé, Nový Jimramov
[042] Hranice biochor
[115] Plochy sídelní zeleně
Objednatel:
[119] Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů a biotopů s regionálním významem
[119] Válečný hrob, pietní místo
[119] Migračně významné území
[119] Krajinné osy
[119] Krajinné předěly
Zhotovitel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno
Název akce:
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ
ORP NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
Název výkresu:
VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ
Měřítko:
1:10 000
Číslo výkresu:
01
Download

HODNOTY ÚZEMÍ - Radnice Nové Město na Moravě