ZV
k.ú. ČESKÉ KŘIŽÁNKY
5
II/ 3
1
III/3541
4
at ka
Svr
Kyš
pers
ký p
.
KŘIŽÁNKY
rat
Sv
ka
k.ú. MORAVSKÉ KŘIŽÁNKY
ký
rs
pe
š
Ky
p.
Zá
le
k.ú. ČESKÉ MILOVY
St
ud
en
ýp
rat
Sv
.
ský
p.
ka
Řasník
57
25
III /
3
4
35
II/
I.
KRÁSNÉ
k.ú. PODLESÍ U SNĚŽNÉHO
Svratka
k.ú. KRÁSNÉ NAD SVRATKOU
Svratka
.
53
19
ný p
p.
ský
III
/3
de
Stu
n
se
Krá
Če
r
SPĚLKOV
ný
k.ú. SPĚLKOV
p.
Svratka
Milovský ryb.
p.
I.
ný
p.
III/3532
0
r
Če
Zálesk
ý
I.
317
III /35
Svratka
54
II/ 3
VN Daňkovice
I.
Bř
im
BOROVNICE
Nový ryb.
ov
ka
Pta
čí
/3
III
p.
k.ú. BOROVNICE U JIMRAMOVA
12
54
Svratka
in
Blat
II.
p.
ský
I.
53
II/ 3
k.ú. DAŇKOVICE
p.
ský
k.ú. SAMOTÍN
n
se
Krá
DAŇKOVICE
k.ú. BLATINY
U Cihelny
BY 01
II/
35
3
SNĚŽNÉ
k.ú. SNĚŽNÉ NA MORAVĚ
/3
III
II/ 3
5
3
17
53
Blatinský p.
III /3
5
VN
JAVOREK
né
ěž
Sn
PK-01
k.ú. JAVOREK
318
5
II/ 3
7
II.
Rybníč
ek
Perka
RE 02
I.
k.ú. KRÁTKÁ
FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU
Pa
ns
ký
r
k.ú. FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU
Kr
át
ký
vka
šá
Fry
3
35
II/
KADOV
Fry
šá
vka
Sně
že
yb
.
k.ú. SEDLIŠTĚ U JIMRAMOVA
LÍŠNÁ
nsk
ý p.
Fryšovka
k.ú. LÍŠNÁ
Sv
rat
ka
k.ú. KADOV U SNĚŽNÉHO
Bradelský ryb.
á
Fryš
vka
Fryšá
vka
Př
3
/35
e II
ilnic
s
a
k
elož
)
ÚP
(d l e
k.ú. VŘÍŠŤ
VI-03
II/ 35
7
ka
áv
yš
r
F
JIMRAMOV
Fr
yš
áv
ka
k.ú. JIMRAMOV
ka
áv
yš
Fr
NOVÝ JIMRAMOV
III /35
726
/3
III
33
60
II/360
k.ú. NOVÝ JIMRAMOV
II.
I.
KUKLÍK
ka
Medlov
III /3
5
k.ú. KUKLÍK
726
Fryšovka
Přírodní park Svratecká hornatina
I.
TŘI STUDNĚ
3
35
II/
k.ú. TŘI STUDNĚ
4
II/ 35
PK-07
k.ú. TRHONICE
5
III /3
Přeložka silnice II/360
I.
413
II.
RBK 1376
032
III /36
VI-04
ka
áv
yš
r
F
III /
3
PK-06
III/3751
5
II/ 3
I.
60
32
7
I.
Medlovský ryb.
PK-07
skládka Jimramov
I.
il
as
žk
o
l
e
Př
I.
lovk
a
6
II/ 3
k.ú. VĚCOV
k.ú. ODRANEC
(d
l
II/ 37
5
PK-07
VI-02
0
p.
II.
60
Věcovs
ký
Med
VĚCOV
c
ve
ko
y
S
I/3
eI
nic
VI-02
P)
eÚ
k.ú. JIMRAMOVSKÉ PAVLOVICE
a
tk
ra
Sv
ký p.
Věcovs
bo
t sk
ýp
.
I.
Ch
o
Kejda
5
III /3
6
III /3
414
Vě
co
vsk
ýp
.
Šta
rko
vsk
ýp
Bo
br
.
037
Bí
lý
RBK 1373
p.
k.ú. UBUŠÍN
ův
ka
VLACHOVICE
k.ú. VLACHOVICE U ROKYTNA
nka
šá
My
Štarkovský p.
k.ú. STUDNICE U ROKYTNA
034
III /36
k.ú. ROKYTNO NA MORAVĚ
I.
k.ú. KONÍKOV
Staviště
o
Štark
p.
vský
k.ú. ROŽENECKÉ PASEKY
k.ú. MÍCHOV
I.
Myšánka
II.
b
Hra
Hrabovec
Louč
ka
314
III /35
RBK 1378
Loučný p.
Loučka
Bo
br
p.
h
Ci
ý
sk
el
p.
ický
kov
Slav
ův
ka
53
15
cho
vsk
ýp
.
Slavko
vický p
.
III /
3
Vojt
ě
k.ú. MARŠOVICE
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
RE-01
k.ú. JIŘÍKOVICE
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Vališáky
POHLEDEC
I.
Ole
šn
p.
k.ú. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
á
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ův
ka
ý
sk
ov
ch
Bo
br
Černý ryb.
vě
dič
ka
jt ě
Vo
Ne
d
II.
0
36
II/
3
III /
14
53
RADŇOVICE
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD
Zuberský ryb.
k.ú. RADŇOVICE
m
m
í ko
ístn
uni
e
kac
(d l e
01 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (HG)
ZUBŘÍ
)
ÚP
k.ú. ZUBŘÍ U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
l
pře
ě
zd
Be
siln
ka
ož
I.
a
čk
ny
mě
ez
ka
dič
vě
(dl
d
Ne
60
III/36039
ať
č.
2
(Žď
ár
n
0
III /
PK-02
.-
No
vé
M
Hájená výhledová vodní nádrž (Borovnice)
44
18
Záplavy na řece Svratce postihují zastavěná území obcí Křižánky, Borovnice a Jimramov
ěst
o
II.
vka
.S
na
Mo
rav
ěTiš
no
v)
03 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ŽP)
přeložka silnice I/19 (dle návrhu ZUR)
Zatížení obytného území obcí dopravou - průtahy silnic I. a II. třídy
Kazimírův ryb.
Ekologická zátěž
Evidované ekologické zátěže:
Skládka Za Maškovy, k.ú. Horní Bobrová
Lom Daříkovec, k.ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě
Obecnice, k.ú. Radešínská Svratka
Perka, k.ú. Sněžné na Moravě
U Cihelny, k.ú. Daňkovice
Skládka Jimramov, k.ú. Jimramovské Pavlovice
8
541
III /3
vi
vko
Sla
p
cký
III
/3
.
54
20
III.
vka
54
17
ná
eš
Ol
rů
Bob
III /
3
04 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (PK)
CHráněná krajinná oblast (CHKO) Žďárské vrchy
gi
re
k.ú. SLAVKOVICE
ál
on
.2
ťč
ra
Nadregionální a regionální biokoridory a biocentra
51
bá
ro
Šk
r
ký
ns
.hu
)
)
ov
iš n
-T
si
žka
PK-04
Němec
360
e II /
lnic
417
PK-02
PK-03
ě
av
ZÚR
or
ávr
o
přel
III /3
5
PK-01
M
19
(dle
n
na
lnic
e I/
to
ěs
žka
si
M
.
vé
No
pře
lo
Křivka
Cihlářský ryb.
Problémy:
.S
.
yb
k.ú. PETROVICE
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
rn
ďá
(Ž
Zátoka
re
II.
PK-05
(dle
II/ 3
5
4
ÚP)
PK-06
PK-07
II/ 36
0
Zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany
Zastavitelné plochy
Části rozvojových ploch obcí leží na půdách I. a II. třídy ochrany - střet s ochranou ZPF
Vlečka
Plochy zastavěných území
Plocha lesní
Vodní plochy a toky
Hranice katastru
Hranice obce
07 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (SD)
Hranice území ve správě ORP
Obce s malým počtem obyvatel (méně než cca 200 obyvatel)
- neefektivní samospráva
Hranice řešeného území
08 BYDLENÍ (BY)
Minimální počet dokončených bytů (0-1) v letech 1998 - 2007
Problémy:
BY-01 nevyužitý areál LDN v majetku Kraje Vysočina
09 REKREACE (RE)
Kumulace rekreačních objektů ve volné krajině - problémy se znečišťováním prostředí, ochranou majetku, atd.
Problémy:
RE-01 Střet návrhu sjezdové lyžařské dráhy s CHKO Žďárské vrchy
RE-02 Omezení rozvoje rekreace v památkově chráněném území VPR Krátká
10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (HP)
Obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti K 31.12.2009 (nad 20%)
SEZNAM VYUŽITÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE:
NADŘAZENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY:
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina - aktualizace č. 1 (2012)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina (2004)
SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ ZMĚN:
Nové Město na Moravě, Bobrová, Jimramov, Křídla, Kadov, Javorek, Daňkovice,
Fryšava pod Žákovou Horou, Křižánky, Vlachovice, Řečice, Sněžné, Věcov, Zubří,
Nová Ves u Nového Města na Moravě, Radešínská Svratka, Radňovice, Borovnice, Kuklík
SCHVÁLENÉ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:
Radešínská Svratka, Podolí, Račice, Mirošov, Bobrůvka, Líšná, Tři Studně, Spělkov,
České Milovy, Krásné
OBCE BEZ ÚPD A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ:
Dlouhé, Nový Jimramov
Zhotovitel:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno
Název akce:
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ
ORP NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE
vi
vko
Sla
Název výkresu:
p
cký
VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD
Zátoka
.
Lom Daříkovec
Bobrův
ka
8
III /3
NOVÁ VES
U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
85
k.ú. NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
5
III /3
á
šn
Ole
III /
3
54
19
420
k.ú. HLINNÉ
Problematické vymezení regionálního biocentra na zemědělských plochách
(k.ú. Sedliště u Jimramova)
Střet návrhu regionálního ÚSES se silnicí I/19 ( k.ú. Radňovice)
Problematické vymezení regionálního biokoridoru na zemědělských plochách
(k.ú. Radešínská Svratka)
Problematické vymezení regionálního biokoridoru na zemědělských plochách
(k.ú. Radešínská Svratka)
Problematické vymezení regionálního biokoridoru na zemědělských plochách
(k.ú. Horní Bobrová)
Průchod regionálního biokoridoru středem zastavěného území obce Jimramov
Výhledová přeložka silnice II/360 zasahuje do regionálního biocentra Bukáčův
kout a do lesních ploch (k.ú. Jimramov, aj.)
05 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PF)
Ole
šn
á
III/35421
Železniční trať
VI-01 Silnice III/36042 je zatěžována provozem kamenolomu,
probíhá i v její těsné blízkosti
VI-02 Náročnost realizace výhledové přeložky silnice II/360
VI-03 Náročnost realizace navržené přeložky silnice II/353
VI-04 Průtah silnic II/360 a II/357 přes městskou památkovou zónu Jimramov
VI-05 Chybějící chodník podél silnice I/19 v části Olešná
Objednatel:
VI-05
Lípa
Velký hlinenský ryb.
Silnice III. třídy
Části zastavěných území obcí leží v CHKO Žďárské vrchy a v přírodním parku Svratecká hornatina
k.ú. OLEŠNÁ
I/19
5
III /3
II/385
423
III.
III /3851
p
ký
čic
Ře
.
KŘÍDLA
b rů
Bo
vka
k.ú. KŘÍDLA
ův
ka
III /38
85
Bo
br
Záto
ka
RBK 1379
ŘEČICE
k.ú. ŘEČICE NAD BOBRŮVKOU
III /3
5
420
PK-03
DLOUHÉ
k.ú. RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
k.ú. DLOUHÉ
PK-04
p
ký
čic
Ra
.
3
III /
5A
88
b rů
Bo
III/3885
Obecnice
vka
p
ký
čic
Ře
.
6
II/ 3
III /38
84
0
PK-05
ký p.
Láns
RAČICE
b rů
Bo
k.ú. RAČICE U DLOUHÉHO
vka
III /3
8
8
III /3
86
n
Lá
k.ú. PODOLÍ NAD BOBRŮVKOU
86
p
ký
čic
Ra
PODOLÍ
.
ýp
sk
.
př
8
e II I/3
silnic
a
k
ž
elo
8 6 (d
)
le ÚP
II/ 388
Bo
br
VN
Po
do
lí
ův
ka
k.ú. HORNÍ BOBROVÁ
b rů
Bo
vka
III /38
84
III /3
6
041
BOBROVÁ
Za Maškovy
II/ 360
Budín
í p.
Pajerovský ry
b.
n
Luč
II/ 388
r
ký
vs
no
k.ú. RADEŠÍN NAD BOBRŮVKOU
sk
ýp
.
.
yb
Piv
ov
ar
ri a
Bu
RADEŠÍN
Stržený ryb.
88
II/ 3
k.ú. DOLNÍ BOBROVÁ
Pivovarský ryb.
Cihelský ryb.
Žabák
Kaňovec
Slunečník
Nový ryb.
Pi
vo
va
r
sk
ý
p.
í
čn
Lu
Mirošovský p.
p.
Podedvorní ryb.
Domanka
Velký mirošovský ryb.
II/ 36
0
Luč
n
í p.
Obecní ryb.
BOBRŮVKA
k.ú. BOBRŮVKA
Miro
Čechův ryb.
Klímův ryb.
Žlebský ryb.
Miro
ký p.
šovs
Stupník
MIROŠOV
k.ú. MIROŠOV U BOBROVÉ
III /36
043
II/
35
4
Ře
čic
ký
p
Přírodní park Svratecká hornatina
t
ní
Trnka
Lesní ryb.
Silnice II. třídy
Problémy:
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy - významný zdroj podzemní vody
rů
Bob
51
Likvidace splaškových vod
Zranitelná oblast - nebezpěčí znečištění povrchových i podzemních vod zemědělskou výrobou
)
IV
ion
áln
í tr
Poddolované území
Záplavové území Q100 Řeky Bobrůvky (střet se zastavěným územím obcí)
p.
reg
Zásobování pitnou vodou
02 VODNÍ REŽIM (VO)
II /3
ý
Cihelsk
.
přeložka silnice I/19 (dle návrhu ŘSD)
Území s vysokým radonovým indexem
Silnice I. třídy
Trasy navržených a výhledových dopravních komunikací (silnice, místní komunikace)
ice
p
ký
vic
vko
Sla
I/19
06 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (VI)
p.
ský
šov
VI-01
Měřítko:
1:10 000
Číslo výkresu:
04
III/35728
ec
ov
Download

sněžné věcov nové město na moravě jimramov bobrová zubří