Z diecézního oběžníku…
(květen 2012)
1. Svatý otec Benedikt XVI. oslavil 85. narozeniny
Světová církev si dne 16. 4. 2012 připomněla 85. narozeniny Svatého otce Benedikta XVI., dne 19. 4. i 7. výročí
jeho zvolení na Petrův stolec.
Svatý otec Benedikt XVI. se narodil 16. 4. 1927 v Marktl am Inn v Německu. Na kněze byl vysvěcen
29. 6. 1951 v Mnichově. 28. 5. 1977 přijal biskupské svěcení. Od roku 1981 byl prefektem Kongregace pro nauku
víry a předsedou Papežské biblické komise. 19. 4. 2005 byl zvolen papežem a 24. 4. 2005 uveden do úřadu
Nejvyššího pastýře všeobecné církve.
2. Životní jubileum kardinála Miloslava Vlka
Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. 5. 2012 dožívá osmdesáti let. K oslavě jeho životního jubilea
v pátek 18. 5. v 18 hodin zve do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze kardinál Dominik Duka, OP.
Součástí oslav bude rovněž teologické symposium, které pořádá Katolická teologická fakulta UK 28. 5. 2012.
Program bude uveden na internetových stránkách fakulty <http://www.ktf.cuni.cz> .
3. Den za posvěcení kněží
Na základě přání bl. Jana Pavla II., papeže, aby se v každé diecézi kolem slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
konalo setkání kněží s jejich biskupem, zvu všechny kněze k setkání na Vranově u Brna v úterý dne 12. 6. 2012
v době od 9 do 15 hodin.
Program začíná v 9:30 mší svatou, následuje adorace, oběd a poté možnost setkání.
Zároveň vyzývám duchovní správce, aby podle možností vykonali s věřícími ve vhodný den hodinovou adoraci před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.
o. biskup Vojtěch
4. Zahájení Roku víry v brněnské diecézi
Svatý otec Benedikt XVI. 16. 10. 2011 oznámil, že při příležitosti 50. výročí zahájení druhého vatikánského
koncilu (11. 10. 1962) vyhlásí Rok víry. Rok víry bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 11. 10. 2012 a ukončen
24. 11. 2013 na slavnost Krista Krále. Při této příležitosti Svatý stolec zveřejnil apoštolský list motu proprio
Porta fidei, ve kterém Benedikt XVI. podrobněji představuje důvody vyhlášení Roku víry. Vatikánská
Kongregace pro nauku víry následně vydala související Nótu s pastoračními doporučeními ke slavení Roku víry.
Podobný Rok víry vyhlásil v roce 1967 také Boží služebník papež Pavel VI., a to u příležitosti 1900. výročí
mučednictví apoštolů Petra a Pavla.
V brněnské diecézi Rok víry zahájí biskup Vojtěch pontifikální bohoslužbou v pátek 12. 10. 2012 v 17:30 hodin
v katedrále sv. Petra a Pavla. Podrobnosti budou zveřejněny později.
5. Zahájení Roku sv. Cyrila a Metoděje v Římě
Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje zahájí 25. 5. 2012 v Římě společně kardinál Dominik Duka, pražský
arcibiskup a předseda České biskupské konference, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a předseda Národní
komise k přípravě cyrilometodějského jubilea.
Bližší informace o možné účasti na pouti ve dnech 23. – 27. 5. 2012 poskytne poutní centrum královéhradeckého
biskupství (tel. 731 646 800, e-mail <[email protected]> ).
Dle zprávy Tiskového střediska ČBK
6. Kněžské svěcení
V sobotu 30. 6. 2012 v 9 hodin přijmou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho
kněžské svěcení tři jáhni brněnské diecéze:
Mgr. Karel Janů (*1985) … z farnosti Jámy
Martin Kohoutek (*1981) … z farnosti Slavkov u Brna
Mgr. Josef Novotný (*1976) … z farnosti Žďár nad Sázavou - I
Do kněžské služby vyprošujeme všem novokněžím hojnost Božích milostí.
7. Jáhenské svěcení
V sobotu 7. 7. 2012 v 9 hodin přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho
jáhenské svěcení šest bohoslovců brněnské diecéze:
– absolventi Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:
Jiří Brtník (*1985) … z farnosti Babice nad Svitavou
Michal Cvingráf (*1976) … z farnosti Běhařovice
Bc. Pavel Kuchyňa (*1976) … z farnosti Velké Meziříčí
Mgr. Jiří Polach (*1978) … z farnosti Břeclav - Poštorná
Petr Václavek (*1969) … z farnosti Jinošov
– absolvent Papežské lateránské univerzity v Římě:
Vojtěch Loub (*1986) … z farnosti Brno - Židenice
Do jáhenské služby vyprošujeme všem hojnost Božích milostí.
8. Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě
Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované
křesťany ve světě. Připomínáme, že letos to bude 13. 5. 2012.
9. Světový den modliteb za církev v Číně
Světový den modliteb za církev v Číně připadá na svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů 24. května.
10. Diecézní pouť ministrantů
26. 5. 2012 se uskuteční diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna.
Skupiny děkanátů přijedou na sedm určených míst – viz plakát (je k dispozici
na <http://www.biskupstvi.cz/2012 02 23 ctvrta diecezni ministrantska pout> ). Putuje se po děkanátech společně
proto, aby se ministranti vzájemně v rámci svého děkanátu více poznali, ale také společně soutěžili. Soutěž je
zaměřena na život a dílo sv. Cyrila a Metoděje. Soutěž pak bude přede mší svatou vyhodnocena. Trasy mají
délku cca 7 km v kopcovitém lesním terénu. Pouť vyvrcholí společnou mší svatou s otcem biskupem Vojtěchem
Cikrlem.
Smyslem pouti je nejdříve společné setkání ministrantů z děkanátů při pěším putování, společné soutěžení,
společné setkání všech ministrantů naší diecéze a slavení mše svaté.
R. D. Mgr. Václav Knotek, pověřený péčí o ministranty v brněnské diecézi
11. Informace Diecézního muzea
V úterý 29. 5. 2012 v 16 hodin proběhne v sále na Petrově 2 v Brně vernisáž výstavy Zázračná Madona
v brněnské diecézi – Panna Maria, prostřednice všech milostí“. Po zahájení brněnským biskupem Vojtěchem
Cikrlem promluví ředitel Diecézního muzea Dr. Karel Rechlík a odborný pracovník muzea Mgr. Martin
Motyčka. V průběhu vernisáže zazní mariánské chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy
Brno.
Výstava představí návštěvníkům v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově několik
významných poutních vyobrazení Madony z brněnské diecéze. Doprovodné panely osvětlí návštěvníkům
teologické a dějinné souvislosti úcty k Panně Marii a ozřejmí umělecko-historickou problematiku zobrazení
Panny Marie. Výstava potrvá do neděle 19. 8. 2012.
Mgr. Martin Motyčka, Diecézní muzeum
12. Noc kostelů – pozvánka
Srdečně zveme všechny farnosti na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 1. 6. 2012.
Program pro návštěvníky připravuje 123 kostelů v brněnské diecézi, více než 1000 kostelů v celé České
republice a dalších 171 na Slovensku. Seznam všech zapojených kostelů a více než 5000 programů, které můžete
v rámci Noci kostelů navštívit, najdete na <http://www.nockostelu.cz> .
Noc kostelů je nejen příležitostí prožít hezký večer, ale také oslovit ty, kteří stojí mimo církev nebo na jejím
okraji a srozumitelným způsobem jim přiblížit křesťanství. Vezměte tedy Vaše spolupracovníky a přijeďte se
inspirovat.
Děkujeme všem farnostem, které se v letošním roce připojily a přejeme, aby se Noc kostelů vydařila k radosti
návštěvníků i pořadatelů.
Mgr. Zlata Součková, Pastorační středisko brněnské diecéze
13. Zřízení Akademie kanonického práva
S platností od 1. 4. 2012 zřídil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, Akademii kanonického
práva jako veřejné sdružení křesťanů (viz kán. 301 CIC) a veřejnou sborovou právnickou osobu (kán. 94 § 2;
114; 116 CIC).
Hlavním cílem Akademie je spása duší (salus animarum) Božího lidu, který potřebuje odbornou pomoc
zejména v rozpadlých kanonicky uzavřených manželstvích, a dále duchovní podpora věřících, kteří pracují
na církevních soudech nebo vykonávají činnost v pomocných oborech kanonického práva.
Akademie usiluje o naplnění svého cíle v oblasti zbožnosti, duchovní dobročinnosti a apoštolátu. Apoštolát
Akademie spočívá zejména v duchovní podpoře pracovníků církevních soudů a dále v rozvoji a ve zvyšování
úrovně jejich vzdělanosti v oblasti kanonického práva, jakož i v pomocných oborech.
V rámci svého apoštolátu smí Akademie zprostředkovávat pro Boží lid studium ve studijních programech
kanonického práva na univerzitách.
Sídlem Akademie je Petrov 272/5, 602 00 Brno, tel. 543 237 051, e-mail <[email protected]> .
Akademie se řídí stanovami, které budou vyhlášeny později.
14. Nové kostely a kaple
Dne 1. 5. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, dal dovolení ke zřízení kaple sv.
Františka z Assisi s uchováváním eucharistie v Domově sv. Anežky v Brně, Žižkova 3 (dům s pečovatelskou
službou – zařízení Oblastní charity Brno).
Dne 1. 5. 2012 Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, požehnal kapli sv. Anežky České
s uchováváním eucharistie v budově Nemocnice Tomáše G. Masaryka v Hodoníně, Purkyňova 11.
15. Jubilea
07. 06. 2012 se dožívá 90 let R. D. Alois Sedlák, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti Kostelní
Myslová.
08. 06. 2012 se dožívá 60 let jáhen Vladimír Lacina, v jáhenské službě ve farnosti Žďár nad Sázavou - II.
23. 06. 2012 se dožívá 60 let R. D. ICLic. Pavel Kopecký, soudce Diecézního církevního soudu,
farář ve farnosti Čebín a excurrendo administrátor ve farnosti Drásov,vizitátor děkanství
břeclavského, mikulovského, modřického, rosického, třebíčského a velkomeziříčského a farnosti u
kostela sv. Petra a Pavla v Brněa duchovní rádce orlů župy Sušilovy.
23. 06. 2012 oslaví 55 let kněžství R. D. Mgr. Bohuslav Bláha, farář ve farnosti Ořechov - sv. Jiří,
excurrendo administrátor ve farnosti Ořechov - Všech svatýcha spirituál společenství sv. Peregrina
v Ořechově.
26. 06. 2012 oslaví 35 let kněžství P. Josef Daněk, SDB, farář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách.
26. 06. 2012 oslaví 35 let kněžství R. D. Stanislav Forst, farář ve farnosti Studená a excurrendo administrátor
ve farnostech Olšany u Dačic, Palupín, Panské Dubenky a Popelín.
26. 06. 2012 oslaví 35 let kněžství R. D. Jan Hodovský, farář ve farnosti Cetkovice a excurrendo administrátor
ve farnosti Vísky u Letovic.
26. 06. 2012 oslaví 35 let kněžství R. D. Bohumil Němeček, farář ve farnosti Přibyslavice a excurrendo
administrátor ve farnostech Červená Lhota a Okříšky.
26. 06. 2012 oslaví 35 let kněžství Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovické diecéze.
26. 06. 2012 oslaví 30 let kněžství D. Kamil Václav Sovadina, OPraem., farář ve farnosti Křenovice
u Slavkova.
27. 06. 2012 oslaví 30 let kněžství R. D. Ervín Jansa, farář ve farnosti Lomnice u Tišnova, excurrendo
administrátor ve farnosti Unín u Tišnova a vizitátor děkanství blanenského, brněnského,
hustopečského, moravskobudějovického, telčského, vranovského a znojemského a Význačné
kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově.
27. 06. 2012 oslaví 30 let kněžství P. Mgr. Michael Jelínek, SDB, duchovní správce sester františkánek
ve Velkém Újezdě u Jemnice.
27. 06. 2012 oslaví 30 let kněžství R. D. Josef Požár, farář ve farnosti Horní Dubňany a excurrendo
administrátor ve farnostech Dukovany a Mohelno.
27. 06. 2012 oslaví 30 let kněžství R. D. Pavel Procházka, kněz brněnské diecéze působící v diecézi
litoměřické.
27. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. ICLic. Pavel Seidl, kněz královéhradecké diecéze,
soudce Diecézního církevního soudu.
28. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. Pavel Buchta, farář ve farnosti Otnice a excurrendo administrátor
ve farnosti Bošovice.
28. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. Mgr. Jiří Čepl, kněz brněnské diecéze působící v diecézi
českobudějovické.
28. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Lanžhot
navíc pověřený moderováním přednáškového cyklu formačních setkání kněží.
28. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. Mgr. Jiří Kaňa, farář ve farnosti Blansko a excurrendo administrátor
ve farnosti Adamov navíc pověřený moderováním 3. skupiny formačních setkání kněží.
28. 06. 2012 oslaví
25
let
kněžství
R.
D.
Jiří
Švanda,
farář
ve
farnosti
Ruda,
excurrendo administrátor ve farnosti Uhřínov a člen děkanské rady děkanství velkomeziříčského.
28. 06. 2012 oslaví 25 let kněžství R. D. Stanislav Tvarůžek, farář ve farnosti Kamenice u Jihlavy
a excurrendo administrátor ve farnosti Chlum u Třebíče.
29. 06. 2012 oslaví 20 let kněžství D. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář ve farnosti Znojmo Louka, excurrendo administrátor ve farnostech Havraníky, Hnanice a Šatov a člen děkanské rady
děkanství velkomeziříčského.
29. 06. 2012 oslaví 60 let kněžství R. D. Mgr. Emanuel Marek, farář ve farnosti Urbanov.
Srdečně blahopřejeme!
16. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. Lubor Dobeš, farní vikář ve farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích,
s platností od 1. 5. 2012 na dobu jednoho roku jmenován do funkce překladatele u Diecézního církevního
soudu v Brně (ustanovení farním vikářem zrušeno).
D.
ThLic. ICLic. Maximilián Vladimír Filo, OPraem., farář ve farnosti Bučovice,
excurrendo administrátor ve farnosti Nevojice a soudního místovikáře Diecézního církevního soudu,
s platností od 1. 4. 2012 na dobu 5 let jmenován navíc viceprezidentem Akademie kanonického práva.
Mons. Mgr. Karel Orlita, JU.D., soudní vikář Diecézního církevního soudu, člen Kněžské rady, člen Sboru
poradců, výpomocný farní vikář ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brně, biskupský delegát pro
zasvěcené panny, biskupský delegát pro poustevnický život v brněnské diecézi, postulátor kanonizačního
řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly, biskupský delegát pro postgraduální studium
církevního práva v Brně a III. sídelní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, s
platností od 4. 10. 2011 jmenován biskupským delegátem pro postgraduální studium církevního práva
v Brně.
…
a s platností od 1. 4. 2012 na dobu 5 let jmenován navíc prezidentem Akademie kanonického práva.
R. D. Mgr. Petr Papoušek, farář ve farnosti Deblín a excurrendo administrátor ve farnosti Křoví,
s platností od 15. 4. 2012 pověřen navíc péčí o pastoraci mládeže v děkanství tišnovském.
R. D. Vincenc Svák, kněz arcidiecéze olomoucké, dosud dočasně mimo duchovní službu, s platností
od 15. 2. 2012 pověřen výpomocí při sloužení mše svaté pro řeholní komunitu sester Nejsvětějšího
Spasitele ve Znojmě a ve farnostech děkanství znojemského a vranovského.
R. D. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D., farář ve farnosti Blučina, excurrendo administrátor ve farnostech Měnín
a Přísnotice a člen děkanské rady děkanství modřického, s platností od 16. 4. 2012 na dobu 5 let
ustanoven navíc auditorem Diecézního církevního soudu.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
17. Přijetí mezi kandidáty kněžství a jáhenství
Dne 2. 5. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, přijal Mgr. Jiřího Polacha, bohoslovce
brněnské diecéze, mezi kandidáty kněžství a jáhenství.
18. Udělení služby lektora
Dne 11. 5. 2012 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský, udělí službu lektora kandidátům
trvalého jáhenství:
Drahomíru Čermákovi
Mgr. Štěpánu Foretníkovi
Mgr. Marku Lepkovi
MUDr. ThLic. Jaromíru Matějkovi, Ph.D.
Pavlu Součkovi
Ing. Zbyňku Vančurovi
Janu Zaplatilovi
19. Nová řádová představená
Novou převorkou kláštera Mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě byla dne 2. 3. 2012 zvolena S. M. Dominika
Slezáčková, OP.
20. Jmenování Kontrolní rady Diecézní charity Brno
V souladu se stanovami Diecézní charity Brno byla s účinností od 1. 5. 2012 na dobu tří let jmenována Kontrolní
rada Diecézní charity Brno ve složení:
Ing. Karel Kallab, vedoucí
Ing. Jan Holík, člen
RNDr. Miroslav Vykydal, člen
Působnost Kontrolní rady je vymezena v ustanovení čl. V bodu 9 stanov Diecézní charity Brno.
21. Úmrtí
22. 4. 2012 zemřel P. Ing. Angelus Alois Glabasnia, OFM.
Narodil se 8. 3. 1955 Ostravě - Zábřehu (arcidiecéze olomoucká, nyní diecéze ostravsko-opavská),
19. 8. 1979 složil věčné sliby v Handlové (Slovensko) a 29. 3. 1987 byl vysvěcen na kněze v Handlové.
Začátkem roku 1990 nastoupil do veřejné duchovní služby nejprve jako administrátor v Moravské
Třebové a 4 okolních farnostech (arcidiecéze olomoucká), od roku 1992 působil v arcidiecézi pražské
jako administrátor ve Velvarech a s excurrendy Hobčovice, Chržín a Zvoleněves a od roku 1994 opět v
arcidiecézi olomoucké jako kaplan v Uherském Hradišti. Od dubna 1998 do srpna 2009 byl výpomocným
duchovním v Brně - Husovicích, v roce 2000 byl navíc jmenován členem Diecézní komise pro zasvěcený
život. Na podzim 2009 se vrátil do arcidiecéze olomoucké jako farní vikář v Moravské Třebové s
excurrendy Boršov a Kunčina. Zemřel v Olomouci 22. 4. 2012, pohřben byl 28. 4. 2012 v Moravské
Třebové.
R. I. P.
Download

Květen 2012 - farnost Milonice