ročník XII.
POZÝVAME
1
29. december
2013
Týždenník Gréckokatolíckej farnosti Trebišov
V týchto dňoch prežívame sviatky
Narodenia Božieho dieťaťa. Aj keď
tie najkrajšie dni, ktoré väčšina
prežíva v kruhu svojej rodiny sú už
za nami, predsa v nás ešte doznieva
tento čas pokoja a milosti. To zvláštne
„čaro Vianoc“, ako sa neraz hovorí,
vyvoláva u nás kresťanov predovšetkým radosť z narodenia Ježiška, dlho
očakávaného Spasiteľa sveta. Z tohto
dôvodu sa schádza najbližšia rodina,
aby túto radosť prežívali spoločne.
Keď sa pozrieme na posledný týždeň,
vidíme, že popri samotnom sviatku
Narodenia Ježiša Krista nám Cirkev
dáva do pozornosti aj Pannu Máriu
a jej snúbenca sv. Jozefa, teda nás
upriamuje na Svätú rodinu.
Ježiš – Božie slovo o ňom hovorí
„Chlapec rástol a mocnel, plný
múdrosti , a Božia milosť bola
na ňom.“ (Lk 2, 40) Jeho vzťah
k rodičom a ľuďom je na inom mieste
vyjadrený slovami:„...bol im poslušný...
Ak potrebujete vyslúžiť nejakú sviatosť, vyspovedať sa, chcete sa zosobášiť,
či len porozprávať sa alebo informovať, môžete nám kedykoľvek zavolať.
o. Dušan Seman 0911 711 149, o. Emil Zorvan 0911 812 081, o. Kamil Ganóczy 0911 912 286.
V prípade potreby niekoho zaopatriť volajte o. Vojtechovi Biačkovi 0911 711 208.
Solún – vydáva Gréckokatolícka farnosť Trebišov, vychádza každú nedeľu.
*:Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov, Mariánske námestie 250/7, 075 01 Trebišov, ( 056/6722774
ü: www.grkattv.sk  [email protected]; tlač: Miga spol. s. r. o., ročník XII., číslo 1
vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2, 51-52)
Mária – Boh si ju vyvolil pre jej
pokoru a poslušnosť, aby sa stala matkou Božieho Syna. Spolu s Jozefom šla
do Betlehema, neskôr už aj s malým
Ježišom ušli do Egypta a napokon
sa všetci vrátili do Nazareta. Mária
vždy nasledovala Jozefa.
Jozef – Bol zodpovedný za Máriu
aj Ježiša, staral sa, aby boli v bezpečí.
Vo všetkom plnil Božiu vôľu, dôveroval Bohu. Keď dostal vo sne pokyn:
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho
matku, ujdi do Egypta...“ (Mt 2, 13)
alebo neskôr: „Vstaň, vezmi so sebou
dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny“ (Mt 2, 20), Jozef poslúchol „...vstal, vzal za noci dieťa i jeho
matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14)
a rovnako aj po ďalšom upozornení
zhora: „...vrátil sa do izraelskej krajiny.“ (Mt 2, 21).
Snažme sa aj my žiť podľa príkladu Svätej rodiny, v ktorej každý má
svoje miesto, úlohu, poslanie - otec,
matka, deti. Všetci vo vzájomnej
láske, úcte a pokore počúvajme Božie
Slovo, cez ktoré sa nám aj dnes Pán
prihovára, vedie nás a usmerňuje naše
cesty. Modlime sa za naše rodiny,
zvlášť v tejto dobe, keď sú mnohé
vo veľkej „duchovnej kríze“.
„Pane, žehnaj naše rodiny,
aby v nich boli zodpovední otcovia,
milujúce a pokorné matky,
poslušné a úctivé deti podľa vzoru
Svätej rodiny.“ Katarína Kiselová
LITURGICKÝ PROGRAM
1. 1.
16:30
17:30
Štvrtok
06:15
12:00
12:35
15:00
17:15
17:30
2. 1.
Piatok
3. 1.
06:15
12:00
15:00
17:15
17:30
Sobota
06:15
4. 1.
Nede a
16:30
17:30
.
€
kalendár a podielovú knihu na našom
farskom úrade. Členský poplatok sú 3
Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si
gréckokatolícky
knižný
kalendár
„V brázde Metodovej“ v cene 2
réckokatolícky kalendár na stenu
za 1,50
Môžete si ich zakúpiť v sakristii.
Členovia Spolku svätého Cyrila
Metoda si môžu vyzdvihnúť
.
€
g
a
€
a
€
07:00
08:00
09:30
11:00
.
Streda
Na Boží chrám darovali:
Bohuznáma 100 , bohuznáma
50 , bohuznáma 40 , rod. Čipčarová
30 bohuznáma rodina 200
Pán Boh zaplať za Vaše štedré dary.
€
31. 12.
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Anton Vaško, syn rodičov Rudolfa
a Jany, rod. Ihnatcovej a Klaudia Štaudnerová, dcéra rodičov Petra a Slávky,
rod. Patkaňovej.
€
12:35
12:45
15:00
17:00
17:30
23:00
23:55
€
06:30
11:30
12:00
menlivé asti
Svätá mu!enica Anýzia
+ Ján
1 Pt 59. (2,21-3,9)
Svätá liturgia
Svätá liturgia
+Mária,Ján,Michal,
Mk 54. (12,13-17)
Svätá liturgia
+ Irena
z Narodenia (326)
Ukon"uje sa sviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá liturgia
1 Pt 60. (3,10-22)
akovný akatist
akovná svätá liturgia
Mk 55. (12,18-27)
Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu
Eucharistická pobožnos! s požehnaním
Eucharistická poklona
akovný akatist
akovná svätá liturgia
Eucharistická poklona
Eucharistická pobožnos! s požehnaním
z Narodenia (326)
Obrezanie pod a tela nášho Pána , Boha Ježiša Krista
Utiere"
Ap 254.(Kol 2,8-12)
Liturgia svätého Bazila Ve#kého
Lk 6. (2,20-21)
Sv. liturgia-detská
*Jakub,Bibiana,
PRIKÁZANÝ
Sv.liturgia-starosl.
* O ga
SVIATOK
Ve$iere"+Moleben k Bohorodi$ke
MYROVANIE
Svätá liturgia
+ Veronika
z Obrezania (336)
Predprazdenstvo Osvietenia Sv. otec Silvester, rímsky pápež
+Michal,Michal,Anna
Ap.62.(1Pt4,12-5,5)
Svätá liturgia
Svätá liturgia
* Milan
Mk 57. (12,38-44)
Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu
Eucharistická poklona
Eucharistická pobožnos! s požehnaním
Svätá liturgia
+Mária,Pavol,Michal,
z preprazd.(339)
Svätý prorok Malachiáš
VO!NICA
Svätá liturgia
+ spolku sv. ruženca
Ap.64.(2Pt1,1-10)
Svätá liturgia
+ Juraj
Mk 58. (13,1-8)
Eucharistická poklona
Eucharistická pobožnos! s požehnaním
Svätá liturgia
* spolku sv. ruženca
z predprazd.(339)
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Svätá liturgia
+Ján,Mária,Jozef,Anna Ap.284.(1Tim3,14-4,5)
Ve$iere"
Mt 5. (3,1-11)
Svätá liturgia
+ Jozef
z predprazd. (339)
Nede a pred Osvietením
€
17:30
Utorok
Liturgické ítania
,
06:15
30. 12. 12:00
Intencia
SV. BAZIL VEĽKÝ
Pondelok
Bohoslužby
SV. BAZIL VEĽKÝ
Ráno Ve$er
+ Jozef
z predprazd. (339)
17:30 Svätá liturgia
Nede a pred Osvietením
Utiere"
Ap.298.(2Tim4,5-8)
07:00
Svätá liturgia
* Milan
Mk 1. (1,1-8)
08:00
5. 1. 09:30
Sv.liturgia -detská
*Michal,Michaela,
Hl: 8, ev: 11
z 8. hlasu (152)
Sv.liturgia-starosl. *Vladimír,Peter s rod.
11:00
z predv.Bohozj. (339)
17:00 Ve#ká ve$iere" s ve#kým svätením vody
Filiálky, kaplnky
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Nový Majer
10:00 10:00
10:00
Nemocnica
16:00
16:00
16:00
ÚSS
11:00
11:00
11:00 11:00
Nede a
Kto siaha po tom, čo leží pred ním, ten ustavične mladne.
De!
OZNAMY
Svätý d!a
!as
Počas tohto prvopiatkového týždňa
budeme spovedať vo štvrtok a v piatok
od 15:00 hod.
Recept na nový rok
Zoberieme 12 mesiacov a poriadne ich očistíme
od všetkej nenávisti, sebectva a strachu.
Každý mesiac rozkrojíme na 28, 30, alebo na 31 dielov,
takže zásoba vystačí na celý rok.
Potom sa každý diel upraví tak, že zoberieme jeden diel práce, dva diely
nálady a humoru, 3 polievkové lyžice optimizmu, polovičku bezhraničnej
dôvery, čajovú lyžičku znášanlivosti, zrnko netrpezlivosti a štipku taktu.
CELÉ TO ZALEJEME LÁSKOU.
Takto pripravené to ozdobíme lyžičkou pozornosti
a servírujeme s milým úsmevom a voňajúcimi slovami.
Dobrú chuť Vám želá redakcia časopisu
SOLÚN.
Download

Týždenník Gréckokatolíckej farnosti Trebišov