Zpráva poradce chovu pro jezev íky drsnosrsté standardní
I v pokro ilém jarním období mám pro Vás novinky v chovu drsnosrstých standardních jezev ík .
Drsnosrstí jezev íci a práce:
Dlužím Vám krátké dopln ní lo ské sezóny. Na barvá ských zkouškách se zadáním CACT úsp šn startovaly matka s dcerou pana
Šumbery. Úsp šn jší byla mladá INGE Horalka, která získala I. cenu, 120 bod a CACT. Její matka BÁRA Horalka skon ila se 113 body v I.
cen na druhém míst s titulem res. CACT. V Krásenském kahanu (BZ + LZ) bodovala DIANA z Lokte P. Antala s výsledkem BZ I.c. (110b),
LZ I.c. (221 b.) získala CACT. CACT a navíc titul „divia iar“ získala také CH APKA od ernooké Dorotky J. Karlase na honi ských
zkouškách po ádaných OMS eská Lípa.
Drsnosrstí jezev íci se pod lili i o klubové pracovní ceny. Klubovým vít zem v norování
je, jak již víme BAK od Studéneckých rybník Martiny Bedná ové, celkovým vít zem
Pracovního poháru KCHJ R se stal ELF z Rozvadovské hájenky Ing. Svobody a
nejúsp šn jším jezev íkem na sout žích v zahrani í byl KID z Rechte R. Illeho p ed svojí
sestrou KONY z Rechte.
Letos se zkoušková a sout žní sezóna teprve pomalu rozbíhá, p esto už má eský
chov další výrazný úsp ch. M. Farníková se vydala se svojí KONY z Rechte (foto) a
ELFem z Rozvadovské hájenky Ing. Svobody na norování až do Francie, kde oba
vybojovali druhý titul CACIT a splnili podmínky pro ud lení titulu Mezinárodní šampionát
práce! Gratuluji!
Drsnosrstí jezev íci a výstavy:
BIRDIE z Borovské myslivny Marcely Karvánkové si p ivezla Šampionát Srbska.
erstvý import z Itálie SHUMY della Val Vezzeno M. Novotné a Ing. R. Doleželíka stihl na Slovensku v Nit e vybojovat 2x CAJC a dokonce
BOB. Fenka Revestreken’s MYSTIC stejných majitel získala 2x CACIB a BOB. Z Tren ína si odvezl tituly CAC, CACIB a BOB EDWARD
vom Linteler Forst T. íhy.
Za rok 2011 byl ud len ty em drsnosrstým jezev ík m titul Interšampion (C.I.B.) jedná se o psa
Revenstreken´s Kolja a fenky Cora
Delaware, Dejna od eky Lomnice a Elvíra z Vrchánova. Budou p edstaveni v n kterém z dalších ísel asopisu Jezev ík.
Zajímavosti ze zahrani í:
Sv tová výstava WUT letos prob hla v Ma arsku a spole n se také konala klubová výstava jezev ík . Zde jsou vít zové:
Klubový vít z mladých:
NEWTON z Dziada Pradziada (ASZTRIK Q-Rrens vom Hungary – MAGNIFIQUE z Koszecinskej Dabrowy)
Klubový vít z
AL CAPONE della Val Vezzeno (COGNAC della Val Vezzeno – LEGGENDADINATALE del Corbezzolo)
Klubová vít zka mladých
SALOME della Val Vezzeno (COGNAC della Val Vezzeno – LUCILLA della Val Vezzeno)
PERDUTAMENTE BELLA della Val Vezzeno (Mount’s FOKUSTAX – Blue Iris ELETTRA)
Klubová vít zka
Sv
Sv
Sv
Sv
tový vít
tový vít
tová vít
tová vít
z WUT ml.
z WUT
zka WUT ml.
zka WUT
Jagermeister-Teckel ARCHIBALD (HALF Viva Moravia – Töpszli Dakszli XANDA)
FRANK vom Rauhenstein (IGAR od Vévody Huberta – XARA von Rauhenstein)
SALOME della Val Vezzeno (COGNAC della Val Vezzeno – LUCILLA della Val Vezzeno)
BONITA vom Linteler Forst (CAJUS von Rauhenstein – TERESA vom Linteler Frost)
PERDUTAMENTE BELLA della Val Vezzeno
FRANK vom Rauhenstein
Zatímco na klubové výstav vévodily odchovy pana Palladiniho, resp. se ukazuje, jak skv lým, tahem byla koup tehdy p tiletého
dánského šampiona Mount’s FOKUSTAXE – mezi vít zi byla jeho dcera a dv vnou ata, Sv tová výstava WUT byla tak trochu triumfem
eského chovu. Sv tový vít z WUT mladých je synem hn dého Halfa Viva Moravia (Revestreken’s Kantor – Orka z He manova domu)
z chovu M. Rozmánkové a P. Srostlíka, otcem Sv tového vít ze WUT je Igar od Vévody Huberta (Scrooge Hycon – Rosaria od Vévody
Huberta). Sv tová vít zka WUT je Igarovou vnu kou. Sv tová a klubová vít zka mladých Salome della Val Vezzeno je pro zm nu sestrou
Shumyho della Val Vezzeno, který byl importován do R a ukazuje se exteriérov více než nad jn .
Jinak ve sv t rodokmen výstavních drsnosrstých jezev ík nic nového. Klubový vít z mladých z Polska – Newton z Dziada Pradziada
pochází ze spojení jihoamerické krve (kterou nese p es sv tového vít ze Treis Pinheiros Trebora) s linií Ginepra del Lago Prille (p es d de ka
Revestreken’s Frikka), stejn tak Sv tový vít z mladých WUT z Ma arska je obdobnou kombinací – po otci pravnuk Revestreken’s Frikka, po
matce pravnuk Treis Pinheiros Trebora. Je to ukázka rychlé globalizace chovu, která krom nesporných výhod m že bohužel také p inést
celosv tov zúžení krevní základny plemene.
Zahrani ní krytí:
V chovatelské stanici Horalka pana Šumbery se narodil vrh po Ch. PL RESOLE della Val Vezzeno. Tento pes italského p vodu žijící
v Polsku byl již u nás využit (chovná je jeho ernopálená dcera, šampionka Bára z Podliš í). P ipome me si jen, že Resole pochází ze spojení
erveného dánského Ch. Mount’s Fokustax a Ch. Caramely della Val Vezzeno, která nese krev Evropského vít ze VDH a Klubového vít ze
Zampano vom Tannenbruch (zkoušky: hlasitost, barvá ské, honi ské norování,
všestranné) a Sv tového vít ze Zacka della Val Vezzeno.
Slovenský INDUS z Krštanskej záhrady kryl Feli od ernooké Dorotky Ing. Šebka.
Také po tomto psovi byl zasán vrh již vloni a p i té p íležitosti byl také ve zpravodaji
p edstaven.
Z eských výstav známe i rakouského GUSTL vom Gamperhof (foto) –
ernopáleného šampiona R i SK, který naposledy získal na MV v Brn tituly 2x CAC,
res. CACIB a CACIB. Gustl je nejen exteriérov poda ený pes, úsp chy sbírá i po
pracovní stránce. V Ma arsku startoval 3x a 3x získal CACT za norování a 3x za práci na
divo áka – obojí kontaktní. Je šampionem práce Rakouska, Ma arska a vít z Rinya
Kupa. CACT a CACIT získal i na norování ve Francii a na Slovensku absolvoval ob kola
v první cen jako davi (MM) a hlasi . Mimo to má složeny zkoušky z hlasitosti,
barvá ské i všestranné (VGP – Rakousko). Jako nejmladší ú astník absolvoval úsp šn Pohár WUT v práci na barv – na 40-ti hodinové
stop skon il na 3. míst . Gustl je po ernopáleném Cooper v. Sternentor který po otci vede krev „vom Roggenhof“. Matka Nela von
Rauhenfeld je 1x3 p íbuzensky prochována na Ch. Till von Rauhenstein. Mezi p edky je n kolik ps s hn dým pigmentem, je tedy možné že
tento gen nese i Gustl. Fenka Dáša Horalka pana Baláše vrhla po Gustlovi 6 št at.
Do Rumunska se se svými fenami vydali M. Novotná a Ing. R. Doleželík. V sou asné dob
tam sídlí jeden z pilí chovu drsnosrstých jezev ík , Sv tový vít z WUT a BIS WUT Sv tové
výstavy Revestreken’s FRIKK (foto) a št átka po n m o ekává Ch. Dorka Viva Moravia.
Frikk je nejslavn jším synem interšampiona práce i exteriéru Ginepra del Lago Prile, jeho
matka, Interšampionka, norská šampionka práce Revestreken’s Baklengs pochází ze spojení
norských a švédských šampion Wenja’s Igor a Campilios Rikka. U nás z jeho syn krom
Revestreken’s Kantora p sobil jednu sezónu úsp šn i Ich. Wojtek’s Hannibal.
Urika z He manova domu byla nakryta Frikkovým vnukem
Delaware COD (foto). Pokud Vám je to jméno pov domé,
máte pravdu – je to bratr u nás chovné Interšampionky
Delaware Cory. Jen pro p ipomenutí rodokmenu – Cod je
synem Ich. Revestreken’s Kantora (i ten byl chvíli zap j en
v našem chovu) po Revestreken’s Frikk x Freckle-Face
Lorraine. Lorraine pak pochází ze spojení finských p edk s n meckým Vestus vom Tannenbruch a je
sestrou multišampiona F.F. Leader. Matce Delaware Sabiut , která se narodila v Chorvatsku koluje v žilách
hlavn ma arská (je prochována 3x3 na Lumpi Hubertus) a n mecká krev. Cod získal mnoho výstavních
šampionát : Interchampion, Junioršampion Rumunska, Šampion Rumunska, Bulharska, Makedonie,
Moldavie, Gruzie, erné hory, Kypru, Balkánský šampion, ecký šampion, 32× CAC, 8× CACIB, 5× BOB, BOG a má složeny v I. cen
zkoušky na div áka v ob rce a norování na lišku (obojí kontaktní).
Birdie z Borovské myslivny paní Kravánkové vycestovala do Ma arska za Evropským
vít zem ASZTRIK Q-Rrens vom Hungary (foto). Ten k nám p ináší podíl jihoamerické krve,
nebo jeho otcem je Sv tový vít z, multišampion, n kolikanásobný BIS a úsp šný plemeník
Treis Pinheiros TREBOR. Matkou je Evropská vít zka mladých Töpszli Dakszli LUCA, dcera
multišampiona Freckle-Face LEADERa a Sv tové vít zky Töpszli Dakszli ARANYOS.
Asztrik je úsp šný p edevším výstavn , má složenou pouze barvá skou zkoušku. Jeho
exteriér je ovšem excelentní, je Evropským vít zem 2009, Interšampion, Šampion
Ma arska, Irska, Holandska, Slovinska, Chrovatska, Rakouska, Ukrajiny, Rumunska,
Junioršampion Ma arska a Chorvatska, Grandšampion a výstavní šampion Ma arska.
Celkem získal 39x CACIB, 41x BOB, 20x BIG a 3x BIS, 1x super BIS, n kolikrát klubový
vít z a v letech 2009 – 2010 byl výstavním psem roku v Ma arsku.
Importovaní jedinci
Ve stejný den, 12.3.2012 byly do plemenné knihy zapsány dv sestry – AMIRA Jova Dolinka, a BORKA Jova Dolinka, které od sebe d lí
rok v ku, ale rodokmen mají stejný. V chovu u nás p sobí již jejich bratr Aron. Pro p ipomenutí rodokmenu – otcem obou fenek je Šampion
SR, CACIT, CACT a Klubový vít z UM od Stanovského - vnuk Interšampiona práce Maxi Vyva, p íbuzensky prochovaný na Ch. BossSafi a
dokonce 3x3x3 na fenu Dolly Vyva. Matka Hera JDM (CAJC, CAC, r. CACIB, norník) je ¾ sestrou vít ze lo ského mezinárodního norování
Brita JDM. V jejím rodokmenu nalezneme jména špi kových norník , jako byli Dar ze Skleného kopce, Žert Staccato nebo Conrad v.d.
Raufbude.
Trium Slecs DON
IACH MAXI Viva
CACIT, CACT, norník, klubový ví . v práci na ernou...
norník, 2x CAC, BOB, LZ, BZH, BL I.c., HZ II.c.
IVA z eerš ovej
UM od Stanovského
IINGO Vyva
GINA z Karny
Ch. SK
norník, VD, 3x MSBLJ, 2x MSBL, LS, KB
EXTRA Vyva
FELIX z Hustope ských rybník
Norník DAR ze Skleného kopce
norník, CAJC, CAC, r. CACIB
V, obl. vít., Norník, , BZ II.c., HZ I.c., BL I.c., MSBL I. Norník CHINA Zwi-Le-Ro
HERA JDM
norník AMOR z Holcového lánu
AIRY JDM
výborná, BL I.c., SD I.c
výborná, CAC, norník,BL, SD, MSBL vše I.c., LS III.c. norník MONA z Krštanskej záhrady
Dalším „Slovákem“ zapsaným do naší plemenné knihy je IROS z Oravskej Magury majitele pana R. Lovase. Rodokmen Irose byl
p edstaven v p edminulém „Jezev íkovi“ p i p íležitosti importu jeho sestry. Iros získal na výstavách 2x VD a úsp šn absolvoval bonitaci.
norník Dar ze Skleného kopce
Deny Anons
Dak z Mikulákova dvora
CAC, výborný / 2x r.CACIT, norník, divia iar
Priscilla z Laskowieckiej Górki
CACIB, CAC, výborný / ZV, BZ, MRK, MSBLJ
norník Bard Staccato
Cinda od Mikuláka
I.V, KBL I.V/I.V, norník, U-všestranný
VD/ norník, divia iar, Kl. vít. HZ, LZ, MJM..
Gita z Malinového vršku
Wenzel von Schloss Rosenau
Quincy v. Linteler Forst
Cifra zo Suchej Lubice
CAC, výb. / CACIT, norník, BZ, BZH, MSBL
Jo von Schloss Rosenau
Ob. vít., výb. / 2x CACIT, r. CACT, BZ, HZ,
Cyra
ze
Slušovické
doliny
Andy
ze Slušovických niv
MSBL I.c.
výb. / BZ, LZ, BL vše I.c., norník
norník Paloma od Vévody Huberta
IROS z Oravskej Magury
MARCYSIA Fidofortis Santa Bara
Z Polska docestovala do rodiny Vítkových MARCYSIA Fidofortis Santa Bara. Po jejím otci – šampionu Helvecia-Vulpes Chris u nás
aktuáln p sobí chovný pes - norník Yoran Anons. Chris je prochován p íbuzensky 2x3 na vynikajícího norníka, 4x CACIT a 16x CACT
Szentlörinci Rökarém Lorant. Matka Marcysie je eská fena z chovu pana Vítka – Fany ze Skleného kopce po Arny od Baraního dolu x Fendi
Anons. Fendi je dcerou sv tového vít ze 1996 Limericka v.d. Mibaf’s Hoeve. Marcysia se již p edvedla na výstav s ocen ním VD a úsp šn
prošla i bonitací.
Teglaskuti Alex
Teo Piszok
4x CACT, CACIT
Theba Stanci
Helvecia-Vulpes Chris
Champ. Polska
Kuszhegyi Panka
Szentlörinci Rokarém Lorant
2x CACT, CACIT
Kuszhegyi Lilli
Arny od Baraního dolu
Ich. Marty z Kozí ku
CAC / r. CACT, BZ, LZ, ZN
Dina z Ond ejnických les
Fany ze Skleného kopce
Sv t. vít. Limerick v.d. Mibaaf’s Hoeve
Fendi Anons
Gita z Mogilenskich borów
Od známého chovatele, pana D. Engela z N mecka k nám p icestovala KATINKA vom Linteler-Forst. Fenka je barvy tmavého divo áka,
ovšem ze strany otce nese gen pro zbarvení erné s pálením – všichni p edci do 3. generace jsou ernopálení. Oním otcem je Interšampion
práce TIMMO von der Lesum, drobný 7,5 kg t žký pes je výstavn výborný, Landessieger, Bundessieger, a N mecký Junioršmapion.
Nezaostává ani pracovn , získal 3x CACIT – v N mecku na Všestranných zkouškách (Vp) a 2x v Polsku za práci na barv a norování. Mimo
to má složeny zkoušky hlasitosti (Sp), barvá s ké na 20-ti i 40ti hodinové barv , zkoušku z nahán ní a norování na lišku i jezevce v p írod .
Jeho p vod je spíše pracovní, otec, matka i prarodi e jsou pracovními vít zi N mecka, linie vede až k polskému Bary z Przechlewka ( u
nás p sobila v chovu jeho ernopálená sestra Bona). Matka Hanne vom Linteler-Forst, mezinárodní šampionka exteriéru Junioršampion
N mecka, VDH, WUT, Lucemburska, Šampion N mecka, Rakouska a WUT, Landessieger, má složené zkoušky z hlasitosti (Sp), barvá ské
(40-ti hodinová barva), honi ské, norování. Byla již ve zpravodaji p edstavena p i p íležitosti importu jejího syna Edwarda vom Linteler-Forst.
TIMMO von der Lesum
Iach, LS, BS, Jch / 3x CACIT, Int. Vp, konk.
Norowców...
Hanne vom Linteler Forst
Ich, Jch. SDC, D, Ch, DTJ, VDH, WUT, LS.. / BhN,
SchwhK/40, Sfk, Sp/J, Sti/J, VpoSp/J
Hoppel von der Hardthöhe
Velvet von der Hardthöhe
Olga von der Braunen Erdhunden
Ole von Heubült
V/ Sp/J, SchwhK/40, Vp, BhN, BhFK
Furby von der Braunen Erdhunden
Stöber vom Ahlsensee
Charles vom Ahlsensee
LJS, LS, výb. / GS, BhFK, BhN, SchwhK, Sp/J Ceres vom Ahlsensee
Isolde vom Linteler Forst
Hukkaputjen Bartender
Ich. Evr. vít., BS, multi ch./MRV, SchwhK, Sp/J. Zita vom Rauhenstein
Bart’l von der Brandheide
VD/Sp/J, SchwhK/40, Vp/J, BhN, BhFK
Z Itálie od pana Palladiniho byl importován SHUMY della Val Vezzeno. Shumy se již p edstavil na výstavách a získal ocen ní velmi
nad jný, 2x CAJC SK a BOB. Otec, ervený Cognac della Val Vezzeno je italským šampionem exteriéru i práce. Pochází ze spojení dánského
erveného psa Mount’s Fokustax a šampionky Itálie i Interšampionky Mia Cara Della Val Vezzeno. Její otec je Sv tový vít z Zack della Val
Vezzeno a d d z mat iny strany Evropský vít z Urano della Val Vezzeno, vyskytující se i v našich rodokmenech. Matka Lucilla della Val
Vezzeno vede p es svého otce, Interšampiona práce Skuleskogens ‚N‘ Boris krev Revestreken’s Frikka. Shumy je 4x4 p íbuzensky prochován
na již zmín ného Urana della Val Vezzeno.
Bestdrivers Orjan
Ch. Mount’s FOKUSTAX
Cognac della Val Vezzeno
Wenja’s Cindy
Šampion práce i exteriéru itálie, šamp. celkový
Sv t. vít. Zack della Val vezzeno
Ich. Mia Cara della Val Vezzeno
Albicocca
Skuleskogen’s N’Boris
Sv t vít WUT Revestreken’s Frikk
Interšampion práce, šamp. práce Itálie, výborný
Mikkels Mikaela
Lucilla della Val Vezzeno
Hodja’s Panduro
Agrippina della Val Vezzeno
Floh della Val Vezzeno
Dopl ky seznamu chovných ps :
Str. 44
Str. 46
Str. 60
Str. 64
Str. 68
Str. 71
Str. 80
Str. 84
Str. 86
Str. 89
Str. 90
Str. 93
Str. 94
Str. 95
NEROMON od Vévody Huberta
ZAR Gala Bou ek
BAK od Studéneckých rybník
BEN Monymir
ONDRR od eky Lomnice
JAMNIK od Vévody Huberta
AKIM z Borovské myslivny
BLACK od Hradu Hus
KID z Rechte
KOLJA Revestreken’s
DOIL Monymir
ATOS z Rošt nských bo í
GLENN Grand Amity
GWEN od Kn žské skály
EDWARD vom Linteler Forst
ISMAEL z Vyt ského revíru
EDUARD And lský hrad
vy azen, úhyn
vy azen, úhyn
OI negativní, PRA/Katarakta negativní, nový tel.: 732 384 668
vy azen, zab hl se
výborný
tel. majitele: 606 023 269
Interšampion (C.I.B.)
2x krajský vít z, res. CAC, res. CACIB
Interšampion(C.I.B.)
Test CRD (cone-rod dystrophy - genetiký test na PRA) – negativní (nep enáší PRA)
tel. majitele: 725 822 171
2x CAC, res. CACIB
BOB, CAC, CC WUT, Vít z speciální výstavy
OI negativní
OI negativní, BOB, CACIB, CAC SK
OI negativní
OI negativní
V letošním roce bylo zatím uchovn no 5 ps , od žádného z nich však nemám zp t chovné karty:
BARON z Hegervaldu, maj.: Adamec J., Štramberk
BEN ze Strašilova, maj.: Novotný M. Byst ice
EDO od Sehradu, maj.: Žá ek S., Dolní Lhota
ENDY od Kafíka, maj.: Kafka I., Sv tlá n. Sázavou
HAKY od Petrboka, maj.: Hejhal M. Petrovice
Využití chovných ps v roce 2011:
Celkem bylo v roce 2011 zapsáno 204 vrh drsnosrstých standardních jezev ík . V nich se narodilo celkem 1117 št at, 1042 bylo
zapsáno. Plodnost se drží na výborné úrovni kolem 85%, nezab ezlo 41 fen, 1 fena porodila mrtvé št n a 1 uhynula b ezí. 24 fen nakrytých
v roce 2011 rodilo až v roce 2012. Hlášeno bylo 11 krytí eskými psy v zahrani í, nejvíce (7x) kryl Revestreken’s KOLJA. V chovu bylo
využito 106 chovných ps , z toho 8 zahrani ních. Ve vrzích se vyskytly 11x malé bílé znaky, jiné vady chovatelé nehlásili. 20 št at se
narodilo v barv erné s pálením (z toho dva vrhy byly po obou rodi ích ernopálených) a 10 s hn dým pigmentem.
Klasický boom v po tu narozených št at nastává v období kv tna (39 vrh ) – ervna (31 vrh ), naopak v prázdninových m sících, kdy je
doba odb ru t chto vrh bývá poptávka nižší, takže chovatelé m li v lo ském roce v letních m sících problémy s odbytem št at. Ješt
v ervenci se narodilo 21 vrh , v srpnu však již jen 10 a tento po et se vícemén držel i v dalších m sících roku. P itom nejvyšší poptávka po
št atech je (alespo dle telefonát , které vy izuji) od asného jara zhruba do kv tna – ervna. Vzhledem k tomu, že i letos teprve v b eznu
za al docházet v tší po et krycích list , bude se z ejm situace opakovat.
Pes
krytí vrh
nar. ps
nar. fen
zaps. ps
zaps. fen
poznámka
1
0
ADAR od Aglaii
1
0
AKIM z Borovské myslivny
7
5
17
10
16
ALF Branko
1
1
3
5
3
3
ARGOS z V trného údolí
1
1
2
1
2
1
ARMIN od Vévody Huberta
2
1
2
2
1
1 1x vrh v roce 2012
AROS z Jelenských luk
3
2
7
0
5
0 1x fena nezab ezla
ART od Milovické strouhy
1
1
2
3
2
ARTUŠ z Brdlen
4
3
8
10
8
BAD ze Smolnických b ezin
1
0
BAK od Studeneckých rybník
1
1
1
1
1
0
BAROLLO della Val Vezzeno
1
1
1
3
1
3
BARON od eky Vláry
1
1
2
0
2
0
BARTOLLINI Charissma Bohemia
1
1
4
4
2
3
Bellomis UPPERCUT
1
1
0
3
0
14
12
28
38
27
BEN z Tun chod
1
1
4
2
4
2
BLACK od Hradu Hus
1
1
5
0
5
0
BODY Monymir
1
1
2
6
2
6
BOLEK z Hustope ských rybník
5
4
6
9
5
8 1x fena nezab ezla
BRIT z Holašovických zahrad
2
2
6
4
6
4
BRIX z Vrchánova
2
1
1
1
1
0 1x fena nezab ezla
BROK od Kafíka
3
2
6
6
6
6 1x fena nezab ezla
BRYT z Drábkova dvora
1
1
0
2
0
2
CASTOR z Borovské myslivny
2
1
3
4
3
4 1x vrh v roce 2012
CID z Javorských luk
2
2
8
5
8
5
CID z Kochánecé ernavy
2
2
8
4
8
4
CIPÍSEK z Ledecké zahrady
1
1
3
3
3
3
CIRK od Vl ího h ebene
6
6
17
13
13
11
CUP od Petrboka
1
1
1
3
1
DAK od Mikulákova dvora
9
5
8
13
8
DAN od Tomášk
1
1
4
2
4
2
DAN z Dianiných ihadel
1
1
4
2
4
2
DANTE Horalka
1
1
2
4
2
4
DASTY od eky Lomnice
1
0
1
3
1
3 1x vrh v roce 2012
DENNY z Tomarku
1
0
2
0
2
0 1x vrh v roce 2012
DENY Anons
1
1
6
3
6
3
DOKTOR vom Rominten
1
0
DON z He manova chovu
2
1
6
2
6
2 1x vrh v roce 2012
DORRO Viva Moravia
3
2
6
6
4
6 1x vrh v roce 2012
DYK od í ky Šlapanky
1
0
DYK z Pol áku
1
0
EDON z Lhotských strání
1
1
3
0
2
EMAN Kinetik
7
5
16
13
15
ENDY z Jezev in
4
3
5
4
4
ENO z Židlochovského výhonu
1
0
1x fena nezab ezla
ERIK od Tomášk
1
0
úhyn b ezí feny
ERIK z Rozvadovské hájenky
1
1
3
0
3
0
ERR Hamilchov
4
3
8
9
7
9 1x vrh v roce 2012
ESTRAY Raptor
1
0
FALBUSH Kobeddus
4
2
8
6
8
6 2x vrh v roce 2012
FALK od eky Lomnice
3
2
3
6
3
6 1x fena nezab ezla
FAUST z Mojmírova domu
1
1
3
2
3
2
FIDO z Hlubocké hájovny
2
2
8
5
8
13
10
21
38
20
ABAR z
eské Meze
BEN Monymir
FIGARO Horalka
1x fena nezab ezla
1x fena nezab ezla
10 1x zahr. krytí, 1x fena nezab ezla
3
10 1x vrh v roce 2012
1x fena nezab ezla
3
33 1x zahrani ní krytí, 1x nezab ezla
2
13 3x nezab ezla, 1x vrh v roce 2012
1x fena nezab ezla
1x fena nezab ezla
1x fena nezab ezla
0
12 1x zahrani ní krytí, 1x nezab ezla
4 1x fena nezab ezla, 1x nar. mrtvé št n
1x vrh v roce 2012
5
35 3x fena nezab ezla
FOX z Jezev in
1
0
GEORGE z Hluckých strání
1
1
1
2
1
GOLD z Rechte
9
6
12
15
9
GRASKIN od Vévody Huberta
2
1
1
3
1
3 1x vrh v roce 2012
HARDY od Petrboka
8
4
8
13
8
9 4x fena nezab ezla
HASAN ze Slušovické doliny
HERCULEPOIROT della Val
Vezzeno
1
1
1
6
1
6
1
1
1
4
1
4
HUGO Horalka
2
2
6
3
6
3
CHADIM z Písk
CHARLY z Karlovarských
Lachovic
1
1
2
4
2
4
1
1
0
3
0
3
CHICO z Edmaru
1
1
2
3
2
3
CHLUP od Petrboka
4
3
6
6
6
5 1x fena nezab ezla
IGAR od Vévody Huberta
5
3
7
6
7
6 1x nezab ezla, 1x vrh v roce 2012
INDUS z Krštanskej záhrady
2
1
0
6
0
6 1x vrh v roce 2012
IR Kinetik
1
1
2
2
2
2
JAMNIK od Vévody Huberta
JASPER vom Bruchsee
1
3
1
3
4
13
2
6
4
12
2
5
JON zo Šuchovho dvora
1
0
JONÁŠ Horalka
1
1
3
5
2
5 1x vrh v roce 2012
JONÁŠ od Kv tušského potoka
4
3
4
12
2
12 1x vrh v roce 2012
JUK z Rechte
KARLOS uit de Commandeurs
Hoeve
5
2
8
5
8
5 3x fena nezab ezla
1
1
4
4
4
4
KID z Rechte
6
6
24
11
21
9
23
14
46
51
43
KOLJA Revestreken's
LARGOŠ z Hustope ských
rybník
1x fena nezab ezla
2
13 2x nezab ezla, 1x vrh v roce 2012
1x zahrani ní krytí
1x vrh v roce 2012, 7x zahrani ní krytí,
49 1x fena nezab ezla
1
0
2
1
2
2
2
2 1x fena nezab ezla
LESAN z Liša ky
1
1
1
0
0
0
MARTEL od Vévody Huberta
1
1
4
2
4
2
MONTY z Víckova
1
1
0
2
0
2
NERO z Hradiš ské myslivny
1
1
2
1
1
1
NEROMON od Vévody Huberta
1
1
4
1
4
1
NIK z Chotíkova
1
1
4
4
4
4
OGÁREK od Kv tušského potoka
1
0
ONDRR od eky Lomnice
1
1
2
4
2
4
LARRY od Táborských Dvo ák
1x vrh v roce 2012
1x vrh v roce 2012
3
3
12
10
11
10
15
12
45
29
45
29 2x vrh v roce 2012, 1x nezab ezla
PALERMO z Herbu Kopidolek
6
5
15
14
15
13 1x fena nezab ezla
RESOLE della Val Vezzeno
2
0
ROLF z T šenice
3
3
6
7
6
7
SABO z Kozí ku
1
1
4
3
4
3
SAFFI Horalka
2
2
3
7
2
6
SAMBOR z He manova domu
6
3
13
10
10
STEFAN vom Linteler Forst
1
1
0
3
0
TOGO z Ostrého Be vy
1
0
TULLI Czech Pamir
1
0
TURIMON Czech Pamir
1
1
4
3
4
3
UM z Hustope ských rybník
2
2
10
5
10
5
VIKI z Husína Junior
1
1
3
1
3
1
VIKI z Medového újezda
4
3
8
6
8
6 1x vrh v roce 2012
XAVER Re-Fil
1
1
4
1
4
1
ŽAK z Hulínských obor
1
1
4
1
4
1
284
204
569
548
530
512
ORAN z He manova domu
OZY Kamenný potok
Celkem
1x nezab ezla, 1x vrh v roce 2012
9 3x fena nezab ezla
1
1x fena nezab ezla
1x fena nezab ezla
Jezev íci na zkouškách v roce 2011
Ú ast drsnosrstých standardních jezev ík na zkouškách dokládá následující tabulka:
Typ
Po et
I.c.
II.c.
III.c.
p edvedených
zkoušky
ZV
ZN
BZ
BZH
LZ
HZ
PZ
SVP
VZ
241
427
150
68
102
28
6
2
11
202
obstál: 420
85
38
61
14
5
2
4
zk. neobstál –
lov. upot .
19
7
0
42
18
21
4
1
0
2
18
8
6
4
0
0
3
1
0
2
0
0
0
0
Neobstál/
odvolán
% úsp šných
13
7
4
4
12
6
0
0
2
94,6%
98,4%
96,7%
94,1%
86,3%
78,6%
100%
100%
81,8%
Po ty ps oproti lo skému roku op t nepatrn poklesly, jen na BZH bylo p edvedeno výrazn více ps než v roce 2010 (46). P ekvapivé je
nízké procento úsp šnosti na LZ (tém o 10% oproti lo sku), ovšem v tšina neúsp chu tkv la v nedocvi enosti a horší ovladatelnosti ps
p edvedených na HZ (pouhých 28 jedinc u rázu, kde je zapisováno p es
(poslušnost, odložení). Alarmující se zdá nejen nízký po et ps
1000 št at ro n je opravdu tristní po et. Ješt p ed dv ma lety startovalo na HZ 44 ps ), ale i nízká úsp šnost (o 15% nižší než v minulých
letech) – ovšem 4 psi vypadli na klubové honi ské sout ži a 2 na okresních zkouškách, p í inou byla ochota k práci na ernou, p ípadn
orientace.
Další tabulka ukazuje procento zadaných známek z vybraných disciplín a pr m rnou známku:
Zkouška
hlasitost
“4“
„3“
„2“
„1“
„0“
Pr m r
“4“
„3“
ZV
77,1%
16,9%
3,9%
0,87%
1,3%
3,68
LZ
75,8%
19,8%
2,2%
2,2%
0
3,69
59,4%
22,9%
BZ
56,9%
25,7%
HZ
85,7%
14,3%
0
0
0
3,86
90,9%
9,1%
PZ
100%
0
0
0
0
4
VZ
90,9%
9,09%
0
0
0
3,9
81,8%
9,09%
Barva
„2“
„1“
12,5%
5,2%
12,5%
4,9%
0
0
9,09%
0
„0“
0
0
0
0
Pr m r
3,36
3,3
3,9
3,73
Zatímco hlasitost na stop se drží v populaci stále na vysoké úrovni, u práce na um le založených stopách je patrné, že je pro psy
p irozen jší stopa šlapaná spárky, než kapaná vep ovou krví. Mírn lepší výsledky jsou na barvách starých 1-4 hodiny než na barvách
položených p es noc, ale rozdíl je opravdu nepatrný. Ovšem alarmující pro nás mohou být známky z hlasitosti zadané na speciální barvá ské
sout ži, kde se zkouší hlasitost tak jako v N mecku a Rakousku – tedy na teplé stop zajíce tak, aby jej pes nemohl spat it. Všem t em
p edvedeným ps m byla zadána známka „1“. Myslím, že je tedy jen dob e, že byl pro ú ely po ádání klubových zkoušek z hlasitosti p eložen
zkušební ád a doufám, že ho pobo ky klubu k po ádání zkoušek využijí. I na Slovensku se ukazuje, že známky z hlasitosti na podobných
klubových zkouškách jsou nižší než na klasických zkouškách vloh, kde si pes p i troše št stí m že zajíce vypíchnout.
Nedávno jsem obdržela krásný dopis, se kterým bych se s Vámi ráda pod lila. Je od rakouského majitele, pana Deyma, který si v roce
2010 p ivezl št átko od chovatele, pana Havlase po jeho fence Gessy od í ky Šlapanky a psovi Ben Monymir. Pan Deym píše: “ …Tento
pes se úžasn vyvinul a byl pro mojí rodinu a také pro m p i myslivosti velkým obohacením. V roce 2011 byl p es sv j mladý v k p i lovu
velice úsp šný (14 starých lišek, mladé ani nepo ítám) a neutrp l p i tom v bec žádné zran ní. Na barv pracoval vždy k mé nejv tší
spokojenosti, o dohledávkách a nahán ní ani nemluv . ….“ Pejsek již bohužel není mezi živými, ale spokojený majitel již má doma další
št átko z R.
Na záv r mé zprávy bych se s Vámi chovateli a p íznivci drsnosrstých standardních jezev ík cht la rozlou it. V dob psaní lánku nevím
zda jen do p íštího ísla asopisu, nebo zda se na stránkách setkáváme naposledy. Každopádn bych cht la ješt jednou poblahop át ke
všem Vašim úsp ch m a pop át Vám hodn št stí v chovatelské práci a skv lé majitele pro Vaše odchovy.
Ing. Michaela P ibá ová
Download

Zpráva 1/201 - jezevcik.xf.cz