Z diecézního ob žníku…
íjen 2013)
1. Národní pou do Svaté zem
eská biskupská konference po ádá v záv ru Roku víry národní pou do Svaté zem . Na pou je možné se
ješt p ihlásit. Informace o pouti jsou na internetových stránkách <http://www.narodnipoutdosvatezeme.cz> nebo je
podá poutní referent R. D. Mgr. Milan Vavro, tel. 544 221 587.
2. Dekret Apoštolské penitenciárie k odpustk m p i návšt va h bitova
ipomínáme, že Apoštolská penitenciárie vydala loni 8. íjna na žádost eských a moravských biskup dekret,
kterým dává v ícím dovolení získat na území eských a moravských diecézí za obvyklých podmínek
plnomocné odpustky pro duše v o istci p i návšt
h bitov každý rok již od 25. íjna, pokud takto nemohou
init ze závažného d vodu v tradi ní dob od 1. do 8. listopadu. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
3. Vezmi a ti celou Bibli
Podrobnosti
k
dvouleté
etb
Písma
svatého v naší
diecézi
najdete na
webových
stránkách
<http://www.vezmiacti.cz> . Texty Písma svatého m žete íst p ímo na webových stránkách nebo v Bibli podle
daného rozpisu ... U text Nového zákona si m žete navíc poslechnout etbu biblického textu v dramatizaci
edních eských um lc . Text EP i nahrávky jsou publikovány s laskavým svolením eské biblické
spole nosti.
Pokud budou mít tená i ve vaší farnosti zájem, … nabízí se prostor k m sí nímu setkávání tená Bible, kde
se mohou bavit o tom, co p i etb objevili. M že to být také prostor, kde se mohou zeptat na nejasnosti, které
jim p i etb vyvstaly.
ím, že ve spole né etb se budeme podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. Ur it si odneseme
z etby Bible moudrost a sílu pro každý den.
Více o programu Vezmi a ti celou Bibli najdete na <http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=cetba-bible> .
R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci brn nské diecéze
4. Konec letního asu
V noci ze soboty 26. 10. na ned li 27. 10. 2013 kon í letní as. V ned li o t etí hodin ranní letního asu se
posunou hodiny na druhou hodinu st edoevropského asu.
5. Nabídka tiskovin z FATYMu Vranov nad Dyjí
Tiskový apoštolát FATYMu A.M.I.M.S. M. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei) vydal další publikaci
pro misijní využití s názvem Ze života pro život. Kniha má 96 stran a obsahuje nejlepší sv dectví z asopisu
Milujte se!. Je vhodná jako dárek nap íklad p i pastora ních návšt vách, pro leny scholy, oslavence, také jako
váno ní dárek. Má barevnou obálku a je ší ena za p ísp vek 20 K na tisk + poštovné.
V tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. M. vyšly již d íve dv publikace, a to od sv. Alfonse M. de Liguori Návod
na dobrý život – pro ty, kdo cht jí pracovat na svém osobním duchovním r stu, a Út k sestry Cecílie – napínavý
íb h eholní sest ky na za átku budování komunismu v naší zemi.
Všechny t i zmín né publikace, ale i mnoho dalších, které už FATYM vydal, m žete objednávat v jakémkoliv
po tu na adrese: ímskokatolická farnost, Nám stí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, e-mailem <[email protected]>
nebo telefonicky na . 515 296 384. Více o dalších tiskovinách z FATYMu na <http://www.fatym.com/taf>.
6. Souborné dílo – Benedikt XVI. mladým lidem
Sekce pro mládež BK ve spolupráci s nakladatelstvím Paulínky vydala knižn ve dvou dílech promluvy
Benedikta XVI. k mládeži s názvem Jste nad jí církve. První díl mapuje pr h sv tových dn mládeže
a obsahuje studii P. Jana Balíka. Druhý díl p ináší výb r z papežových promluv pro mládež b hem apoštolských
cest a n kolik st žejních projev o mládeži.
tená i a p edevším kn ží najdou na stránkách t chto knih velkou moudrost, inspiraci pro pastoraci a jist se
jich dotkne n co z toho, jak odvážn a inkulturovan byl papež Benedikt XVI. schopný oslovovat mladé lidi.
Komplet lze zakoupit i objednat v knihkupectví Paulínky nebo v prodejnách Karmelitánského nakladatelství.
Cena kompletu: 288 K .
7. Jubilea
09. 11. 2013 se dožívá 70 let R. D. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., len Rady BK pro duchovní službu
ve zdravotnictví pov ený pastorací v brn nských nemocnicích a v Dom lé by bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhrad .
10. 11. 2013 se dožívá 90 let P. Stanislav Richter, SI, kn z-d chodce žijící na Moravci.
Srde
blahop ejeme!
8. Zm ny v ustanovení kn ží a jáhn
R. D. Mgr. Jaroslav upr, sekretá a ceremoná diecézního biskupa, notá diecézní kurie, auditor Diecézního
církevního soudu, len a sekretá Diecézní komise pro formaci kn ží a biskupský delegát pro stálé jáhny
brn nské diecéze, jmenování lenem a sekretá em Diecézní komise pro formaci kn ží prodlouženo
do 30. 9. 2016.
R. D. ThLic. Josef Chyba, fará ve farnosti Lanžhot a len Diecézní komise pro formaci kn ží pov ený
moderováním p ednáškového cyklu forma ních setkání kn ží, jmenování lenem Diecézní komise pro
formaci kn ží a pov ení moderováním p ednáškového cyklu forma ních setkání kn ží prodlouženo
do 30. 9. 2016, s platností od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2016 navíc pov en p ípravou fará ských zkoušek.
R. D. Mgr. Marcel Javora, fará ve farnosti Vyso any, s platností od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2016 jmenován navíc
lenem Diecézní komise pro formaci kn ží.
R. D. Mgr. Ji í Ka a, fará ve farnosti Blansko, excurrendo administrátor ve farnosti Adamov, len kn žské
rady, len d kanské rady d kanství blanenského a len Diecézní komise pro formaci kn ží pov ený
moderováním t etí skupiny forma ních setkání kn ží, jmenování lenem Diecézní komise pro formaci
kn ží a pov ení moderováním t etí skupiny (4. a 5. rok po sv cení) forma ních setkání kn ží
prodlouženo do 30. 9. 2016.
R. D. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., fará ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn , s platností
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 jmenován navíc lenem Kn žské rady brn nské diecéze.
R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci brn nské diecéze, editel Pastora ního st ediska brn nské
diecéze, referent pro oblast církevního školství brn nské diecéze, len a sekretá Pastora ní rady brn nské
diecéze, referent pro pastoraci mládeže brn nské diecéze, vedoucí Diecézního centra mládeže a rektor
kostela sv. Michala v Brn , s platností od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2016 jmenován navíc lenem Kn žské rady
brn nské diecéze, …jmenování lenem Diecézní komise pro formaci kn ží prodlouženo do 30. 9. 2016.
Mons. Mgr. Ji í Mikulášek, generální viká brn nské diecéze, d kan a I. prelát Královské stoli ní kapituly sv.
Petra a Pavla v Brn , len Kn žské rady, Sboru poradc , Diecézní komise pro formaci kn ží, Školské
komise brn nské diecéze a Pastora ní rady brn nské diecéze a p edseda Diecézní komise pro výb r
pastora ních projekt , jmenování lenem Diecézní komise pro formaci kn ží prodlouženo do 30. 9. 2016.
Mons. Dr. Jan Mráz, kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hrad pražském a fará ve farnosti u
kostela sv. Tomáše v Brn , s platností od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2016 jmenován navíc lenem Diecézní
komise pro formaci kn ží a sou asn pov en moderováním první skupiny (novokn ží) forma ních
setkání kn ží.
Mons. ThDr. Karel Simandl, farní viká ve farnosti u kostela sv. Tomáše v Brn , s platností od 10. 10. 2013
vyvázán ze služby v brn nské diecézi.
R. D. ThLic. Petr Šikula, farní viká ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brn , IV. kanovník Královské
stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn a len Kn žské rady brn nské diecéze, s platností od 1. 9. 2013
jmenování lenem Kn žské rady brn nské diecéze ukon eno.
R. D. Mgr. Vladimír Záleský, fará ve farnosti Ž ár nad Sázavou-II, excurrendo administrátor ve farnosti
Herálec pod Žákovou Horou, místod kan d kanství ž árského a len Diecézní komise pro formaci kn ží
pov ený moderováním druhé skupiny forma ních setkání kn ží, jmenování lenem Diecézní komise pro
formaci kn ží a pov ení moderováním druhé skupiny (2. a 3. rok po sv cení) forma ních setkání kn ží
prodlouženo do 30. 9. 2016.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
9. Noví ádoví p edstavení
Dne 21. 9. 2013 byla na generální kapitule Kongregace Milosrdných sester III. ádu sv. Františka pod ochranou
Svaté Rodiny v Brn na Grohov ulici zvolena na další šestileté období generální p edstavenou S. M. Ing. Edita
Marta Troppová, OF.
Dne 26. 9. 2013 byl do ú adu opata Kanonie premonstrát v Želiv zvolen dosavadní administrátor želivské
farnosti a provizor želivské kanonie D. PhDr. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem.
Do nové služby p ejeme hojnost Božích milostí!
10. Úmrtí
17. 9. 2013 zem el Mons. Josef Šindar, dlouholetý d kan tišnovský.
Narodil se 29. 3. 1933 v Lužicích u Hodonína, na kn ze byl vysv cen 26. 6. 1960 v Litom icích. P sobil
jako kooperátor postupn ve Znojm u sv. Mikuláše, v T ebí i - st , v Hodonín a v ejkovicích.
V roce 1970 se stal zastupujícím administrátorem v Bulharech, Milovicích u Mikulova a Pavlov
u Mikulova, o rok pozd ji ve Ždánicích. Od roku 1972 p sobil jako administrátor v Ku erov , pozd ji
ješt v Rost nicích. Na ja e roku 1979 byl ustanoven fará em v Tišnov a P edklášte í, v ervenci téhož
roku byl jmenován d kanem tišnovským, krátce spravoval i farnost Ž árec. N kolik let byl lenem
Kn žské rady a Sboru poradc . Od srpna 2010 byl výpomocným duchovním v Deblín a žil v Domov
sv. Alžb ty na Žern vce u Tišnova, kde po delší nemoci zem el 17. 9. 2013. Poh ben byl 21.9.2013
v Lužicích u Hodonína do rodinného hrobu. Byl v SMC.
V dubnu roku 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2007 mu brn nský
biskup Vojt ch Cikrle ud lil za ob tavou kn žskou službu medaili sv. Petra a Pavla a v roce 2013 p i
íležitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a Metod je.
3. 10. 2013 zem el R. D. František Kozár, dlouholetý fará v Mikul icích.
Narodil se 14. 6. 1946 v Drnovicích, kn žské sv cení p ijal 30. 6. 1973 v Brn . Dva roky p sobil jako
kooperátor v Pozo icích, pak jako administrátor, pozd ji fará v Prušánkách. V roce 1991 byl ustanoven
fará em v Protivanov , o t i roky pozd ji fará em ve Sloupu v Moravském krasu, odkud krátce spravoval
i Vyso any u Blanska. Od roku 2005 p sobil až do své smrti v Mikul icích s ro ní p estávkou, kdy
vypomáhal ve Velkých Bílovících. Zem el 3. 10. 2013 v nemocnici v B eclavi, poh ben 10. 10. 2013
v Mikul icích.
R. I. P.
Download

Z diecézního oběžníku…